ΗΜ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ SPC και ΦΟΧ: 24-02-2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ZADITEN®
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά
ZADITEN® δισκία, που περιέχουν 1 mg κετοτιφαίνιο (ως όξινο φουμαρικό
άλας)
ZADITEN® σιρόπι, που περιέχει 1 mg κετοτιφαίνιο (ως όξινο φουμαρικό
άλας) ανά 5ml.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκία
Σιρόπι
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Μακροχρόνια πρόληψη :
του βρογχικού άσθματος (όλων των μορφών, συμπεριλαμβανομένων και
των μεικτών)
της αλλεργικής βρογχίτιδας
των ασθματικών συμπτωμάτων που συνοδεύουν την αλλεργική ρινίτιδα
(πυρετός εκ χόρτου)
Το ZADITEN δεν είναι αποτελεσματικό για την καταστολή της
εγκατεστημένης κρίσεως άσθματος.
Πρόληψη:
● των πολυσυστηματικών αλλεργιών
● της αλλεργικής ρινίτιδας
● των αλλεργικών δερματικών αντιδράσεων
4.2 Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης
Ενήλικες :
Ένα δισκίο ZADITEN® (1 mg) δύο φορές ημερησίως (με το πρωινό και το
βραδυνό φαγητό). Σε ασθενείς που μπορεί να εμφανίσουν καταστολή,
συνιστάται μικρή αύξηση της δόσης κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας
θεραπείας, αρχίζοντας με μισό δισκίο δύο φορές την ημέρα και αυξάνοντας ως
την πλήρη θεραπευτική δόση. Αν παραστεί ανάγκη, η ημερήσια δόση μπορεί
να αυξηθεί ως 4 mg π.χ. δύο δισκία ZADITEN®, δύο φορές την ημέρα.
Ηλικιωμένοι :
Όπως οι ενήλικες.
Παιδιά ηλικίας 6 μηνών ως 3 ετών :
0.5 mg (½ δισκίου)ή 2.5 ml σιρόπι δύο φορές την ημέρα (πρωί και απόγευμα)
1
Παιδιά ηλικίας άνω των 3 χρόνων :
1 δισκίο (1 mg) ή 5 ml (1 κουταλιά) σιρόπι δύο φορές την ημέρα με το πρωινό
και το απογευματινό γεύμα.
Σημείωση :
Για την πρόληψη του βρογχικού άσθματος χρειάζονται κάποιες εβδομάδες
θεραπείας για να επιτευχθεί το πλήρες θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Ταυτόχρονη βρογχοδιασταλτική αγωγή : εάν ταυτόχρονα με το ZADITEN
χρησιμοποιούνται βρογχοδιασταλτικά, η συχνότητα της χρήσης τους μπορεί να
ελαττωθεί.
Εάν κριθεί απαραίτητη η διακοπή του ZADITEN, πρέπει να γίνει σταδιακά
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 2 έως 4 εβδομάδων. Μπορεί να
επανεμφανιστούν τα συμπτώματα του άσθματος.
4.3 Αντενδείξεις
Γνωστή υπερευαισθησία στο κετοτιφαίνιο ή σε κάποιο από τα συστατικά του
(βλ. 6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα).
4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη
χρήση.
Τα αντιασθματικά φάρμακα που λαμβάνει ήδη ένας ασθενής δεν πρέπει ποτέ
να διακόπτονται απότομα όταν αρχίζει η μακροχρόνια θεραπεία με το
ZADITEN®. Αυτό ισχύει ιδίως για τα συστηματικά χορηγούμενα
κορτικοστεροειδή, λόγω της πιθανής ύπαρξης φλοιοεπινεφριδικής ανεπάρκειας
σε ασθενείς στεροειδο- εξαρτημένους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επανάκτηση
μιας φυσιολογικής υποφυσεο-επινεφριδιακής ανταπόκρισης στο στρες, μπορεί
να απαιτήσει έως ένα χρόνο. Αν εμφανισθεί παρεμπίπτουσα λοίμωξη η αγωγή
με ZADITEN πρέπει να συμπληρωθεί με αντι-λοιμώδη θεραπεία.
Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί αναστρέψιμη ελάττωση του αριθμού
των αιμοπεταλίων σε ασθενείς που λαμβάνουν ZADITEN® ταυτόχρονα με
αντιδιαβητικά φάρμακα από το στόμα. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται η
διενέργεια μετρήσεων των αιμοπεταλίων σε ασθενείς που παίρνουν
αντιδιαβητικά φάρμακα.
Πολύ σπάνια κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ZADITEN έχουν
παρατηρηθεί σπασμοί. Αν και το ZADITEN μπορεί να μειώσει τον ουδό
κρίσεων, πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στους ασθενείς με ιστορικό
επιληψίας.
Το περιεχόμενο του σιροπιού σε υδατάνθρακες (5 ml=4g υδατανθράκων)
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε διαβητικούς ασθενείς.
Το σιρόπι περιέχει 2,35 % v/v αιθανόλη.
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων
Το ZADITEN® πιθανά ενισχύει τη δράση των κατασταλτικών του ΚΝΣ, των
αντιϊσταμινικών και του οινοπνεύματος.
4.6 Κύηση και Γαλουχία
Χρήση κατά την κύηση :
Παρόλο που το κετοτιφαίνιο δεν είχε επίδραση στην κύηση, καθώς και στην
περι- και μεταγεννητική ανάπτυξη σε δοσολογικά επίπεδα τα οποία ήταν
2
ανεκτά από τις μητέρες ζώων, η ασφάλειά του στον άνθρωπο δεν έχει
πιστοποιηθεί. Γι’ αυτό το ZADITEN® πρέπει να χορηγείται σε εγκύους
γυναίκες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.Ιδιαίτερα να αποφεύγεται η χρήση
του κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης.
Χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας :
Το κετοτιφαίνιο εκκρίνεται στο γάλα των ποντικών. Πιθανόν εκκρίνεται και
στο ανθρώπινο μητρικό γάλα, γι’ αυτό οι μητέρες που λαμβάνουν ZADITEN®
δεν πρέπει να θηλάζουν.
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Κατά τις πρώτες ημέρες της θεραπείας με το ZADITEN® τα αντανακλαστικά
του ασθενούς μπορεί να μειωθούν. Για το λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή
κατά την οδήγηση οχημάτων, το χειρισμό μηχανών κ.λ.π.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Καταστολή, ξηρότητα στόματος, ελαφρά ζάλη, μπορεί να παρατηρηθούν κατά
την έναρξη της θεραπείας, αλλά συνήθως εξαφανίζονται αυτομάτως με τη
συνέχιση της θεραπείας. Περιστασιακά έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα σε παιδιά
συμπτώματα διέγερσης του ΚΝΣ, όπως είναι η ανησυχία, η ευερεθιστότητα, η
αϋπνία, η νευρικότητα. Έχει ακόμη παρατηρηθεί αύξηση βάρους του σώματος.
Σπανίως έχει αναφερθεί κυστίτιδα σχετιζόμενη με τη χορήγηση του
ZADITEN®. Πολύ σπάνια το ZADITEN μπορεί να προκαλέσει αύξηση των
ηπατικών ενζύμων και ηπατίτιδα. Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις
σοβαρών δερματικών αντιδράσεων ολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens-
Johnson), η συχνότητα εμφάνισης των οποίων είναι περίπου μία περίπτωση
στα 2.000.000 ασθενών που έπαιρναν ZADITEN®.
4.9 Υπερδοσολογία
Τα κύρια συμπτώματα της οξείας δοσολογίας περιλαμβάνουν : υπνηλία έως
σοβαρή καταστολή του ΚΝΣ, σύγχυση και απώλεια προσανατολισμού,
ταχυκαρδία και υπόταση, υπερδιέγερση ή σπασμούς ιδίως στα παιδιά, κώμα. Η
αντιμετώπιση είναι συμπτωματική. Αν το φάρμακο έχει ληφθεί πολύ
πρόσφατα, η κένωση του στομάχου μπορεί να συσταθεί. Η χορήγηση ενεργού
άνθρακα μπορεί να είναι ευεργετική. Συνιστάται συμπτωματική αγωγή και
παρακολούθηση του καρδιαγγειακού συστήματος. Αν εμφανισθούν σπασμοί ή
διέγερση, μπορούν να χορηγηθούν βαρβιτουρικά βραχείας δράσης ή
βενζοδιαζεπίνες.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Κωδικός ATC : R06ΑΧ17
Το κετοτιφαίνιο είναι ένα μη βρογχοδιασταλτικό αντιασθματικό φάρμακο με
έντονες αντι-αναφυλακτικές ιδιότητες και ειδική αντιισταμινική δράση .
Από in vitro και in vivo πειράματα βρέθηκε ότι προκαλεί:
Αναστολή τόσο της οξείας βρογχοσυσπαστικής αντίδρασης στον παράγοντα
PAF (παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων) όσο και της προκαλούμενης
από τον PAF υπεραντιδραστικότητας των αεροφόρων οδών
3
Αναστολή της προκαλούμενης από τον PAF συσσώρευσης ηωσινοφίλων
στις αεροφόρους οδούς
Αναστολή της εκλύσεως χημικών μεσολαβητών του τύπου της
ισταμίνης και των λευκοτριενών.
Ανταγωνισμό του οξέος βρογχοσπάσμου που οφείλεται στις
λευκοτριένες
Αναστροφή και πρόληψη της πειραματικώς προκαλούμενης
ταχυφυλαξίας στην ισοπρεναλίνη
Επιπλέον το κετοτιφαίνιο ασκεί ισχυρή και παρατεινόμενη ανασταλτική
επίδραση στους Η
1
-υποδοχείς,η οποία μπορεί σαφώς να διαχωρισθεί από τις
αντι-αναφυλακτικές του ιδιότητες.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Μετά από χορήγηση από το στόμα, η απορρόφηση του ZADITEN® είναι
σχεδόν τελεία. Η βιοδιαθεσιμότητα ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 50% λόγω
δράσεως πρώτης διόδου στο ήπαρ.Η μέγιστη πυκνότητα στο πλάσμα
επιτυγχάνεται μέσα σε 2-4 ώρες. Η σύνδεση με τις πρωτείνες είναι 75%.
Το κετοτιφαίνιο απεκκρίνεται διφασικά με ένα βραχύ χρόνο υποδιπλασιασμού
3-5 ωρών και ένα μακρότερο 21 ωρών. Στα ούρα το 1% περίπου της ουσίας
απεκκρίνεται αμετάβλητο μέσα σε 48 ώρες και 60-70% ως μεταβολίτες.
Κύριος μεταβολίτης είναι ο πρακτικά ανενεργός μεταβολίτης Ν-γλυκουρονίδιο
του κετοτιφαινίου.
Ο τρόπος του μεταβολισμού στα παιδιά είναι ο ίδιος με αυτόν των ενηλίκων, η
κάθαρση όμως είναι υψηλότερη στα παιδιά. Η βιοδιαθεσιμότητα του
ZADITEN δεν επηρεάζεται από την λήψη τροφής.
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
Οξεία τοξικότητα
Μελέτες οξείας τοξικότητας του κετοτιφαινίου σε μυς, επίμυς και κουνέλια,
απεκάλυψαν ότι οι από του στόματος τιμές LD
50
βρέθηκαν άνω των 300 mg/
Kg σωματικού βάρους και - με την ενδοφλέβια οδό - μεταξύ 5 και 20 mg/Kg.
Ανεπιθύμητες ενέργειες, προκαλούμενες από υπερδοσολογία, ήταν δύσπνοια
και κινητική διέγερση ακολουθούμενες από σπασμούς και νωθρότητα. Τοξικά
σημεία εμφανίσθηκαν ταχέως και εξαφανίσθηκαν εντός ωρών δεν υπήρξε
ένδειξη αθροιστικών ή καθυστερημένων δράσεων.
Άλλες μελέτες σε κουνέλια έδωσαν από του στόματος τιμές LD
50
κετοτιφαινίου των 161 mg/kg και απέδειξαν ότι η τοξικότητα του ZADITEN®
σιρόπι ( LD
50
31.1 ml/kg) πρέπει να απεδίδετο στο έκδοχο σορβιτόλη και
μόνο.
Ολική ημερήσια δόση των 10 ml χορηγούμενη σε παιδί 30 kg θα ήταν
ισοδύναμη προς 0.33 ml/kg ZADITEN® σιρόπι και 0.07 mg/kg βάσεως
κετοτιφαινίου, δεικνύοντας έτσι ένα αρκετά ευρύ περιθώριο ασφάλειας. Σε
ενδοδερμική ένεση κετοτιφαινίου σε ινδικά χοιρίδια δεν υπήρξε καμμία
ένδειξη δυνητικής ευαισθητοποίησης του δέρματος.
Μεταλλαξιoγόνος δράση
Το κετοτιφαίνιο ή/και οι μεταβολίτες του ήταν απαλλαγμένοι δυνητικής
4
γονιδιοτοξικής δράσης σε in vitro έρευνα για επαγωγή γονιδιακής μετάλλαξης
σε Salmonella typhimurium, για χρωματοσωματικές μετατοπίσεις σε κύτταρα
από κινέζικα hamster V79, ή για πρωτοπαθή βλάβη του DNA σε καλλιέργειες
ηπατοκυττάρων επιμύων.
Δεν παρατηρήθηκε δραστηριότητα γονιδιακής θραύσης in vivo
(κυτταρογενετική ανάλυση μυελοκυττάρων σε κινέζικο hamster, μέθοδος
προσδιορισμού μικροπυρήνων μυελού των οστών σε μυς). Ομοίως, σε
δοκιμασία επικράτησης θανατογόνων γονιδίων δεν εκδηλώθηκαν
μεταλλαξιογόνες δράσεις στα σπερματικά κύτταρα αρσενικών μυών.
Καρκινογόνος δράση
Σε επίμυς που ελάμβαναν συνεχώς την ουσία μαζί με την τροφή τους επί 24
μήνες, οι μέγιστες ανεκτές δόσεις των 71 mg/kg κετοτιφαινίου την ημέρα δεν
απεκάλυψαν δυναμικό καρκινογένεσης. Δεν υπήρξε ένδειξη ογκογόνων
δράσεων σε μυς που ελάμβαναν την ουσία σε δόσεις έως και 88 mg/kg
σωματικού βάρους με την τροφή τους επί 74 εβδομάδες.
Τοξικότητα στην αναπαραγωγική λειτουργία
Σε επίμυς ή κουνέλια δεν αποκαλύφθηκε εμβρυοτοξικό ή τερατογόνο
δυναμικό του κετοτιφαινίου. Σε αρσενικούς επίμυς που ελάμβαναν το
κετοτιφαίνιο επί 10 εβδομάδες (δηλαδή, περισσότερο από τον πλήρη κύκλο
σπερματογένεσης) πριν το ζευγάρωμα, η γονιμότητα δεν επηρεάστηκε σε
χορηγούμενη ανεκτή δόση των 10 mg/kg την ημέρα.
Η γονιμότητα των θηλυκών επιμύων καθώς και η προγεννητική ανάπτυξη, η
κυοφορία και ο απογαλακτισμός του νεογνού δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από
την αγωγή με κετοτιφαίνιο σε από του στόματος δοσολογικά επίπεδα έως και
50 mg/kg ανά ημέρα, μολονότι παρατηρήθηκε μη ειδική τοξικότητα στα
κυοφορούντα θηλυκά σε δόσεις των 10 mg/kg ή και μεγαλύτερες. Ομοίως,
στην περιγεννητική φάση δεν βρέθηκε ανεπιθύμητη ενέργεια. Λόγω της
μητρικής τοξικότητας, στη διάρκεια των πρώτων ημερών της μεταγεννητικής
ανάπτυξης και σε υψηλά επίπεδα δόσεων των 50 mg/kg ανά ημέρα
αναφέρθηκε κάποια μείωση της επιβίωσης του νεογνού και αύξηση σωματικού
βάρους.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα
ZADITEN ® Σιρόπι
Fumaric acid, strawberry flavour, propylparaben E 216, methylparaben E 218,
citric acid, sodium phosphate dibasic, ethanol 94 per cent (W/W), sucrose,
sorbitol, water.
ZADITEN ® Δισκία
Magnesium stearate, maize starch, fumaric acid, calcium hydrogen phosphate
anydrous.
6.2 Ασυμβατότητες
Καμμία.
6.3 Χρόνος ζωής
5
ZADITEN® δισκία : 60 μήνες
ZADITEN® σιρόπι : 48 μήνες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Δροσερές συνθήκες.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Δισκία : Υπόλευκα με γκριζωπή ή κιτρινωπή απόχρωση, στρογγυλά, επίπεδα,
διαμέτρου 7mm, πάχους 2,5 mm και βάρους 0,13 g.Koυτί των 30 δισκίων.
Σιρόπι : Διαυγές, άχρουν ως ελαφρά κίτρινο, με γεύση φράουλας που
περιέχεται σε φιαλίδιο των 100 ml (κ.εκ.)
6.6 Οδηγίες χρήσεως / χειριμού
Καμμία
6.7 Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.
12o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας Νο. 1
144-10 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ZADITEN® δισκία /4253/2-2-95
ZADITEN® σιρόπι / 4254/2-2-95
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ZADITEN® δισκία 16.10.80
ZADITEN® σιρόπι 13.11.80
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
6