ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Travocort 1 %/+0.1 % κρέμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 g Travocort περιέχει 10 mg (1 %) νιτρικής ισοκοναζόλης και 1 mg (0,1 %)
βαλεριανικής διφθοριοκορτολόνης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κρέμα
Λευκή έως κιτρινωπή, αδιαφανής κρέμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Έναρξη θεραπείας ή ενδιάμεση θεραπεία επιφανειακών μυκητιασικών
λοιμώξεων του δέρματος, οποίες συνοδεύονται από έντονα φλεγμαίνουσες ή
εκζεματικές δερματικές καταστάσεις, π.χ. στις περιοχές των μεσοδακτυλίων
διαστημάτων των ποδιών, των χεριών, καθώς και στη βουβωνική και γεννητική
χώρα.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Travocort μ Το επαλείφεται δύο φορές η ερησίως στην πάσχουσα περιοχή του
μ . δέρ ατος
μ μ Travocort μ μ Η θεραπεία ε την κρέ α πρέπει να στα ατήσει ετά την υποχώρηση των
μ μ μ , μ φλεγ αινουσών ή εκζε ατικών καταστάσεων του δέρ ατος το αργότερο ετά από
μ , μ μ μδύο εβδο άδες και η θεραπεία να συνεχίζεται ε ένα αντι υκητιασικό σκεύασ α
. που δεν περιέχει γλυκοκορτικοειδή Αυτό συνιστάται κυρίως για τη βουβωνική
και τη γεννητική χώρα
Παιδιατρικός πληθυσμός
Δ μ , Travocort εν απαιτείται προσαρ ογή της δόσης όταν το χορηγείται σε παιδιά
2 .ηλικίας ετών ή άνω και εφήβους
μ μ μ Travocort Μόνο περιορισ ένα δεδο ένα σχετικά ε την ασφάλεια του σε παιδιά
2 μ .ηλικίας κάτω των ετών είναι διαθέσι α
Τρόπος χορήγησης
Δ μ ερ ατική χρήση
4.3 Αντενδείξεις
2
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
6.1. αναφέρονται στην παράγραφο
Φυματιώδεις ή συφιλιδικές εξεργασίες στη περιοχή που υποβάλεται σε
θεραπεία, ιώσεις (π.χ. ανεμοβλογιά, έρπης ζωστήρ), ροδόχρους ακμή, κοινή
ακμή, περιστοματική δερματίτιδα, άτονα έλκη και δερματικές αντιδράσεις μετά
από εμβολιασμό, στην περιοχή εφαρμογής.
Επίσης, τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε εγκαύματα, επειδή παρεμποδίζουν την επούλωση.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
μ μ .Σε βακτηριακές λοι ώξεις του δέρ ατοςαπαιτείται ειδική πρόσθετη θεραπεία
μ , μΌταν εφαρ όζεται στεγανή επίδεση πρέπει να γίνεται σύσταση για καθαρισ ό
μ , μ μ . του δέρ ατος ώστε να αποφευχθεί ενδεχό ενη επι όλυνση
μ μ ,Να ην γίνεται χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών πέραν των τριών εβδο άδων
μ .χωρίς επανεξέταση από δερ ατολόγο
μ , Travocort Κατά την εφαρ ογή στο πρόσωπο πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε το να
μ μ μ . ην έλθει σε επαφή ε τα άτια
μ μ μ Εφαρ ογή των τοπικών γλυκοκορτικοειδών σε εγάλες επιφάνειες του σώ ατος ή
μ μ , μ , μ για παρατετα ένο χρονικό διάστη α ιδιαίτερα ε επικάλυψη πορεί να αυξήσει
μ μ μ .ση αντικά τον κίνδυνο συστη ατικών ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , Όπως είναι γνωστό από τα συστη ατικά γλυκοκορτικοειδή ενδέχεται να
μ ( . . αναπτυχθεί γλαύκω α και από τη χρήση τοπικών γλυκοκορτικοειδών π χ όταν
μ μ μ μ μ μχρησι οποιούνται σε εγάλη δόση ή ε εκτετα ένη εφαρ ογή για παρατετα ένο
μ , μ μ μ μ χρονικό διάστη α ετά από τεχνικές επίδεσης ή ε εφαρ ογή στο δέρ α γύρω από
μ ). τα άτια
, , μ μΑν γίνει τοπική χρήση στα βλέφαρα χρειάζεται προσοχή ώστε το φάρ ακο να ην
μ μ .έλθει σε επαφή ε τον οφθαλ ό
μμ μ , 10-15 μ , μ Μετά από επανειλη ένη εφαρ ογή τουλάχιστον η ερών πορεί να
μ παρατηρηθεί προσωρινή είωση ή απώλεια της δραστικότητας των
( μ ), . μκορτικοστεροειδών ιδίως των φθοριω ένων λόγω ταχυφύλαξης Το φαινό ενο
μ μ μ .αυτό αποκαθίσταται ετά από διακοπή της χρήσης ολίγων η ερών ή εβδο άδων
, μ Στην ψωρίαση τα τοπικά κορτικοστεροειδή πρέπει να χορηγούνται ε φειδώ και
μ , , μ ε επίβλεψη ειδικού διότι πέραν της προσωρινής ωφέλειας ακροχρονίως και
μ .ετά τη διακοπή της θεραπείας υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου
μ Λόγω των ανεπιθύ ητων ενεργειών από πιθανή απορρόφηση απαιτείται προσοχή
μ μ μ μ όταν εφαρ όζεται σε εγάλες επιφάνειες δέρ ατος ή σε παρατετα ένη χορήγηση
, μ ,ιδιαίτερα στα παιδιά καθώς και σε ασθενείς ε βαριές νεφροπάθειες
μ μ μ μ .αι ορραγική διάθεση και σε επικεί ενους ε βολιασ ούς
, Γενικά θα πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο ισχυρό κορτικοστεροειδές που
μ μθεωρείται αποτελεσ ατικό για την ένδειξη που προορίζεται και επί η
μ .ανταποκρίσεως να χορηγείται άλλο ίδιας ισχύος ή εγαλύτερης
3
μ μ μ Ο ιατρός θα πρέπει να συ βουλεύσει τους ασθενείς σχετικά ε τα έτρα υγιεινής
κατά τη διάρκεια της θεραπείας
Travocort μ , liquid paraffin Εάν το εφαρ όζεται στη γεννητική περιοχή τα έκδοχα και
soft paraffin μ , πορεί να προκαλέσουν βλάβη στα προϊόντα λατέξ όπως
μ , μ ,προφυλακτικά και διαφράγ ατα όταν χρησι οποιούνται ταυτόχρονα
μ .αλλοιώνοντας έτσι την αποτελεσ ατικότητά τους
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
μ . Να αποφεύγεται η ακρόχρονη χρήση στα παιδιά Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή σε
μ μ ,συστη ατικές ανεπιθύ ητες ενέργειες από τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών
μ μ μ , διότι πορεί να απορροφήσουν εγαλύτερες ποσότητες φαρ άκου λόγω
μ μ μ μ .εγαλύτερης επιφάνειας δέρ ατος σε σχέση ε το βάρος σώ ατος
μ Λόγω των ανεπιθύ ητων ενεργειών από πιθανή απορρόφηση απαιτείται προσοχή
μ μ μ μ όταν εφαρ όζεται σε εγάλες επιφάνειες δέρ ατος ή σε παρατετα ένη χορήγηση
.ιδιαίτερα στα παιδιά
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Δ μ μ .εν έχουν πραγ ατοποιηθεί ελέτες αλληλεπίδρασης
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
μΕγκυ οσύνη
Δ εν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση νιτρικής ισοκοναζόλης / βαλεριανικής
διφθοριοκορτολόνης . σε εγκύους γυναίκες
μ Τοπική εφαρ ογή ισχυρών κορτικοστεροειδών σε έγκυα ζώα έχει προκαλέσει
μ μ .ανω αλίες στην ανάπτυξη του ε βρύου
( , ) Μελέτες σε ζώα ποντίκια αρουραίους και κουνέλια έδειξαν τοξικότητα της
βαλεριανικής διφθοριοκορτολόνης (στην αναπαραγωγική ικανότητα βλέπε
« μ »). , παράγραφο προκλινικά δεδο ένα για την ασφάλεια Γενικά θα πρέπει να
μ αποφεύγεται η χρήση τοπικών παρασκευασ άτων που περιέχουν
μ μ .γλυκοκορτικοειδή κατά τη διάρκεια του πρώτου τρι ήνου της εγκυ οσύνης
, μ μ , μ Ειδικότερα η αγωγή σε εγάλες επιφάνειες δέρ ατος η παρατετα ένη χρήση ή η
μ .στεγανή επίδεση πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της εγκυ οσύνης
μ μ μ μΕπιδη ιολογικές ελέτες υποδηλώνουν ότι πορεί να υπάρξει αυξη ένος
μ μ μκίνδυνος για στο ατοσχιστία στα νεογνά των οποίων οι ητέρες ελά βαναν
μ μ .θεραπεία ε γλυκοκορτικοειδή στο πρώτο τρί ηνο της κύησης
μ Η κλινική θεραπευτική ένδειξη ε Travocort πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και
μ .να σταθ ίζονται τα οφέλη έναντι των κινδύνων στις έγκυες γυναίκες
μΘηλασ ός
/ Είναι άγνωστο αν η νιτρική ισοκοναζόλη βαλεριανική διφθοριοκορτολόνη
. απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα Ο κίνδυνος για το παιδί που θηλάζει δεν
μ .πορεί να αποκλειστεί
μ μ μ μ .Οι ητέρες που θηλάζουν δεν θα πρέπει να εφαρ όζουν τη κρέ α στους αστούςν
4
μ μ , μ Η θεραπεία σε εγάλες επιφάνειες δέρ ατος η παρατετα ένη χρήση ή η στεγανή
.επίδεση θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη γαλουχία
Travocort μ Η κλινική θεραπευτική ένδειξη του πρέπει να σταθ ίζεται προσεκτικά
. έναντι των κινδύνων στις γυναίκες που θηλάζουν Όταν η χρήση
μ , κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια του θηλασ ού κρίνεται απαραίτητη η
μ ποσότητα του φαρ άκου και η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να
.περιορίζονται στο ελάχιστο
μΓονι ότητα
Τα προκλινικά δεδομένα δεν δείχνουν κανένα κίνδυνο για τη γονιμότητα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δ εν έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών μ μ Travocortσε ασθενείς που λα βάνουν θεραπεία ε .
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας
Σε κλινικές μελέτες, οι πιο συχνά παρατηρούμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις
περιλαμβάνουν ερεθισμό και καύσο στο σημείο εφαρμογής.
Πίνακας ανεπιθύμητων αντιδράσεων
Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων αντιδράσεων που παρατηρήθηκαν σε
κλινικές μελέτες και δίνονται στον παρακάτω πίνακα ορίζονται σύμφωνα με
την συνθήκη MedDRA: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι
συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ
σπάνιες (< 1/10.000), συχνότητα μη γνωστή (δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση
τα διαθέσιμα δεδομένα).
Κατηγορία οργανικού
συστήματος
Συχνές Όχι συχνές Συχνότητα μη
γνωστή
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Σημείο
εφαρμογής:
- ερεθισμός
- καύσος
Σημείο
εφαρμογής:
- ερύθημα
- ξηρότητα
Σημείο εφαρμογής:
- κνησμός
- φλύκταινες
Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού
Ραβδώσεις του
δέρματος
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων
Όπως και με άλλα γλυκοκορτικοειδή για τοπική εφαρμογή, μπορεί να
εμφανιστούν οι ακόλουθες τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (συχνότητα μη
γνωστή): ατροφία του δέρματος, θυλακίτιδα στο σημείο εφαρμογής,
υπερτρίχωση, τηλαγγειεκτασίες, περιστοματική δερματίτις, αποχρωματισμός
του δέρματος, ακμή, και / ή αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις σε οποιοδήποτε
από τα συστατικά του σκευάσματος. Ενδέχεται να εμφανιστούν συστηματικές
επιδράσεις λόγω της απορρόφησης, όταν εφαρμόζονται τοπικά σκευάσματα που
περιέχουν γλυκοκορτικοειδή.
Τοπικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση
5
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τα ισχυρά τοπικά
κορτικοστεροειδή στις θέσεις εφαρμογής τους είναι:
Αίσθημα καύσου, κνησμός, ερεθισμός, ξηρότητα, θυλακίτιδα, υπομελάγχρωση,
λέπτυνση του δέρματος, τηλαγγειεκτασίες.
Τροποποίηση της κλινικής εικόνας επί λανθασμένης χρήσης σε μυκητιάσεις ή
ψώρα. Δευτεροπαθής λοίμωξη, τοπικές μικροβιακές λοιμώξεις (έναρξη
λανθάνουσας λοίμωξης ή επιδείνωση εξελισσόμενης), μυκητιασικές λοιμώξεις,
διευκόλυνση της έναρξης μολυσματικής τερμίνθου και οξυτενών
κονδυλωμάτων.
Αναστολή της επούλωσης τραυμάτων, ακμοειδή στοιχεία, φλυκταινίδια, θερινή
ιδρώα, περιστοματική δερματίτις, εξάνθημα υπό μορφή ροδόχρου ακμής,
υποτροπή φλυκταινώδους ψωρίασης επί διακοπής της θεραπείας (Rebound
Phenomenon), ατροφία του δέρματος υπό μορφή ουλής, γραμμοειδείς
ραβδώσεις, ευρυαγγείες, πορφυρικά εξανθήματα, ερύθημα διάχυτο, βλατιδο-
φυσσαλιδώδη άτυπα εξανθήματα, αλλεργική υπερευαισθησία, τοπική
υπερτρίχωση, αποχρωματισμός του δέρματος.
Αν εμφανιστούν συμπτώματα υπερευαισθησίας, θα πρέπει η χορήγηση να
σταματήσει αμέσως.
Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συνήθεις, αλλά μπορεί να
εμφανισθούν συχνότερα με τη χρήση στεγανής επίδεσης ή μετά από
μακροχρόνια τοπική χρήση.
Γενικές μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση
Καταστολή της λειτουργίας του φλοιο-επινεφριδικού άξονα, πτώση του
επιπέδου της κορτιζόλης στο πλάσμα – σύνδρομο Cushing.
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν σε νεογνά των
οποίων οι μητέρες έχουν λάβει θεραπεία σε εκτεταμένες περιοχές του δέρματος
ή για παρατεταμένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή
κατά το θηλασμό (για παράδειγμα μειωμένη λειτουργία του φλοιού των
επινεφριδίων, ανοσοκαταστολή).
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική
.
Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος
.
Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες
στον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562,
Χολαργός,
www
.
eof
.
gr
)
.
M 284εσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ
21 32040380/337
Φαξ
: + 30
21 06549585
Ιστότοπος
:
http://www.eof.gr).
4.9 Υπερδοσολογία
μ μ μ μΣύ φωνα ε τα αποτελέσ ατα ερευνών οξείας τοξικότητας δεν ανα ένεται
μ μ μκανένας κίνδυνος οξείας τοξικότητας ετά από εφάπαξ δερ ατική εφαρ ογή
( μ μ υπερδοσολογίας εφαρ ογή σε εγάλη επιφάνεια υπό συνθήκες που ευνοούν την
) μ .απορρόφηση ή ακούσια από του στό ατος κατάποση
6
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία : Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου,
συνδυασμοί.
Κωδικός ATC: D01AC20
Η νιτρική ισοκοναζόλη ενδείκνυται για τη θεραπεία επιφανειακών δερματικών
μυκητιάσεων. Παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δράσης. Είναι
αποτελεσματικό κατά των δερματοφύτων, των βλαστομυκήτων, μυκήτων που
μοιάζουν με βλαστομύκητες (συμπεριλαμβανομένων του αιτιολογικού
παράγοντα της ποικιλόχρου πιτυρίασης) και ευρωτομυκήτων, καθώς και κατά
των gram-θετικών βακτηρίων
in-vitro
και κατά του αιτιολογικού παράγοντα
του ερυθράσματος.
Η βαλεριανική διφθοριοκορτολόνη καταστέλλει τη φλεγμονή σε φλεγμονώδεις
και αλλεργικές καταστάσεις του δέρματος και ανακουφίζει τις υποκείμενες
ενοχλήσεις, όπως κνησμό, καύσο και πόνο.
Μετά από τοπική εφαρμογή, το Travocort καταστέλλει εκδηλώσεις της
φλεγμονώδους αντιδράσεως όπως το οίδημα, η εναπόθεση ινώδους, η διαστολή
των τριχοειδών, η μετανάστευση των λευκοκυττάρων, ο πολλαπλασιασμός των
τριχοειδών, η εναπόθεση κολλαγόνου, ο πολλαπλασιασμός των ινοβλαστών
και ο σχηματισμός ουλής. Τα στερινοειδή αναστέλλουν την φλεγμονώδη δράση
έναντι των μηχανικών, χημικών ή ανοσολογικών παραγόντων.
Ο μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δράσεως θεωρείται ότι λειτουργεί μέσω
επίτασης της αγγειοσυσπαστικής δράσεως της αδρεναλίνης, σταθεροποίησης
της μεμβράνης των λυσοσωμάτων, επιβράδυνσης της κινητικότητας των
μακροφάγων, αναστολής της απελευθέρωσης κινίνης, αναστολής της
λειτουργίας των λεμφοκυττάρων και των ουδετεροφίλων καθώς και της
σύνθεσης των προσταγλανδινών και, επί παρατεταμένης χρήσεως, μείωσης της
παραγωγής αντισωμάτων.
Γενικά χαρακτηριστικά των τοπικών κορτικοστεροειδών
Διείσδυση και τοπική δράση
Προκειμένου να δράσουν τοπικά, τα κορτικοστεροειδή πρέπει να διεισδύσουν
στο δέρμα. Η έκταση της απορρόφησης και ως εκ τούτου η κλινική δράση,
καθώς και οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, εξαρτώνται, όπως έχει
αποδειχτεί, τόσο από την ίδια την ουσία και για ένα ορισμένο
κορτικοστεροειδές όσο και από αρκετούς παράγοντες.
α) Συγκέντρωση του φαρμάκου
Περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης μετά από μία ορισμένη συγκέντρωση του
φαρμάκου σε δεδομένη αδρανή βάση, δεν έχει σαν αποτέλεσμα αναλογικά
μεγαλύτερη δραστικότητα, αλλά αντίθετα αυξάνει την εμφάνιση ανεπιθύμητων
ενεργειών.
β) Φαρμακοτεχνική μορφή
Η διείσδυση του δραστικού συστατικού εξαρτάται από τις φυσικοχημικές
ιδιότητες της βάσης. Η παρουσία άλλων συστατικών ή εκδόχων μπορεί να
7
μεταβάλει τη διείσδυση δια μέσου της κερατίνης στιβάδας ή και το αποτέλεσμα
(π.χ. σαλικυλικό οξύ, ουρία, προπυλενογλυκόλη, αντιβιοτικά και αντισηπτικά,
πίσσα).
γ) Περιοχή επάλειψης
Η περιορισμένη διείσδυση του φαρμάκου σε περιοχές όπως τα πέλματα και οι
παλάμες οφείλεται στην παχιά κερατίνη στιβάδα τους. Για τους αντίθετους
λόγους, μπορεί να παρατηρηθεί ταχεία και σημαντική απορρόφηση μέσω, λόγου
χάριν, του βλεννογόνου του δέρματος του οσχέου, των βλεφάρων και σε κάπως
μικρότερο βαθμό, του δέρματος του μετώπου και του τριχωτού της κεφαλής.
δ) Κατάσταση του δέρματος
Η διείσδυση αυξάνεται σε τραυματισμένο ή προσβεβλημένο δέρμα (π.χ. εκδορές
ή παθολογικές καταστάσεις, όπως η παρακεράτωση). Εν τούτοις η
προσβληθείσα ή τραυματισμένη κερατίνη στιβάδα αποκαθίσταται μετά από
ολιγοήμερη θεραπεία.
ε) Οι συνθήκες επάλειψης
Η επικάλυψη προάγει τη διείσδυση, μπορεί δε να συμβεί ακούσια όταν
χρησιμοποιούνται πάνες βρεφών ή όταν επαλείφονται παρατριμματικές
περιοχές ή πτυχώσεις.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των διαφόρων αυτών παραγόντων
κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών.
Δραστικότητα
Η δραστικότητα ενός προϊόντος προσδιορίζεται από τη διεισδυτικότητα στο
δέρμα, την ενδογενή δραστικότητα του φαρμάκου, και το ρυθμό της
απομάκρυνσής του. Μεταξύ των γνωστών κορτικοστεροειδών, είθισται να
διακρίνονται, ανάλογα με την ουσία και τη συγκέντρωση, τέσσερα επίπεδα
δραστικότητας: το ήπιο, το μέτρια ισχυρό, το ισχυρό και το πολύ ισχυρό. Τα
όρια μεταξύ των κατηγοριών, ιδιαίτερα μεταξύ των ενδιάμεσων κατηγοριών
(μέτρια ισχυρό και ισχυρό) είναι δύσκολο να καθοριστούν. Ορισμένα
κορτικοστεροειδή διατίθενται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, με βάση τις
οποίες μπορούν να καταταγούν σε διαφορετική κατηγορία δραστικότητας.
Επιπροσθέτως η επίδραση του αδρανούς μέσου στη δραστικότητα μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα τη μετάταξη σε παρακείμενη κατηγορία δραστικότητας.
Η δραστική ουσία του Travocort, Diflucortolone valerate 0.1%, σύμφωνα με την
κατάταξη Δραστικότητας τοπικών κορτικοστεροειδών ανήκει στην κατηγορία
«Ισχυρά – ΙΙ».
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Νιτρική ισοκοναζόλη
μ μ TravocortΗ ισοκοναζόλη διεισδύει γρήγορα στο ανθρώπινο δέρ α από την κρέ α
μ μ μκαι φτάνει τις έγιστες συγκεντρώσεις στην κερατίνη στιβάδα και στο δέρ α ία
μ μ . ώρα ετά την εφαρ ογή Οι υψηλές συγκεντρώσεις διατηρήθηκαν για
7 ( : . 3500 μg / ml ( 7τουλάχιστον ώρες στην κερατίνη στιβάδα περ που αντιστοιχεί σε
mmol / l), μ : 20 μg / ml (40 μmol / l), μ : 3 μg / mlστην επιδερ ίδα περίπου στο δέρ α περίπου
(6 μmol / l). μ μ Η απο άκρυνση της κερατίνης στιβάδας πριν την εφαρ ογή αύξησε τις
μ 2. συγκεντρώσεις της ισοκοναζόλης στο δέρ α περίπου κατά συντελεστή Οι
8
μ μσυγκεντρώσεις του φαρ άκου στην κερατίνη στιβάδα και την επιδερ ίδα
(υπερέβησαν τις ελάχιστες ανασταλτικές MIC) μκαι βιοκτόνες αντι υκητιασικές
μ ( μ , μ συγκεντρώσεις των πιο ση αντικών παθογόνων δερ ατόφυτα ύκητες και
μ ) MIC μ μ .ζύ ες πολλαπλάσιες φορές και έφτασαν τις τι ές στο δέρ α
μ μ , μ μ Σε ια περαιτέρω ελέτη η νιτρική ισοκοναζόλη πορούσε ακό η να ανιχνευθεί
MIC μπάνω από την στην κερατίνη στιβάδα και στους θύλακες των τριχών για ία
μ μ μ μ . εβδο άδα ετά την λήξη της περιόδου εφαρ ογής των δύο εβδο άδων Σε
μ , μ μ 14ορισ ένους ασθενείς η νιτρική ισοκοναζόλη πορούσε ακό η να ανιχνευθεί
μ μ μ .η έρες ετά την τελευταία εφαρ ογή
μ , μ Μετά από τοπική εφαρ ογή σε κουνέλια βρέθηκαν στο δέρ α υψηλότερες
μ μ συγκεντρώσεις της αντι υκητιασικής ουσίας από ότι στην κρέ α που δεν
. μ μ περιείχε κορτικοστεροειδές Αυτό ση αίνει πως παρουσιάζεται ια καθυστέρηση
μ στη διαδερ ική απορρόφηση της νιτρικής ισοκοναζόλης ως συνέπεια της
.αγγειοσυσταλτικής επίδρασης του κορτικοστεροειδούς
, μ Επιπλέον ο λόγος της συγκέντρωσης του αντι υκητιασικού προς το
μ μ μ 10:1 κορτικοστεροειδές στο δέρ α είναι αυξη ένος σε σχέση ε το λόγο που
μ Travocort. μ μ υπάρχει στην κρέ α Αυτό ση αίνει πως η αντι υκητιασική δράση δεν
.επηρεάζεται από το κορτικοστεροειδές
μ μ . μΗ ισοκοναζόλη δεν εξουδετερώνεται εταβολικά στο δέρ α Η συστη ατική
μ μ μ .επιβάρυνση του οργανισ ού λόγω της διαδερ ικής απορρόφησης είναι χα ηλή
μ μ , 1% Ακό η και ετά από αφαίρεση της κερατίνης στιβάδας λιγότερο από της
μ μ , μ χορηγού ενης δόσης διείσδυσε στη γενική κυκλοφορία του αί ατος ετά από
μ .τετράωρη έκθεση του δέρ ατος στην ουσία
μ μ , Η διαδερ ική απορρόφηση της νιτρικής ισοκοναζόλης είναι πολύ χα ηλή ώστε
μ μ μ μ . να πορέσει να ερευνηθεί ο εταβολισ ός της από τον ανθρώπινο οργανισ ό Για
x 0,5 mg αυτό το λόγο ορηγήθηκαν
3
- μ μ Η επιση ασ ένης νιτρικής ισοκοναζόλης δια
. μ της ενδοφλέβιας οδού Η ισοκοναζόλη εταβολίζεται πλήρως και απεκκρίνεται
μ .γρήγορα από τον ανθρώπινο οργανισ ό
μ 2,4-Ως ποσοτικά κύριοι εταβολίτες προσδιορίστηκαν στα ούρα το
μ 2-(2,6- - )-2-(2,4- )-διχλωροα υγδαλικό οξύ και το διχλωρο βενζυλοξυ διχλωροφαινυλο
. μ μ μοξικό οξύ Το ένα τρίτο των ραδιενεργά σεση ασ ένων εταβολιτών
μ μ . 75% απεκκρίνεται ε τα ούρα και τα δύο τρίτα ε τη χολή Το της δόσης
μ 24 .απεκκρίνεται ήδη έσα στις πρώτες ώρες
Βαλεριανική διφθοριοκορτολόνη
μ Ο βαθ ός της απορρόφησης των τοπικών κορτικοστεροειδών καθορίζεται από
, μ , πολλούς παράγοντες όπως είναι η συγκέντρωση του φαρ άκου η
μ μ ( ), (φαρ ακοτεχνική του ορφή έκδοχα η περιοχή της επάλειψης δυσχέρεια
) μ ( απορρόφησης σε παχιά κερατίνη στιβάδα η κατάσταση του δέρ ατος αύξηση της
μ μ ) απορρόφησης σε δέρ α ε λύση της συνέχειάς του και η χρήση στεγανής
( ).επίδεσης ουσιαστική αύξηση της απορρόφησης
μ Μετά την απορρόφησή τους από το δέρ α τα τοπικά κορτικοστεροειδή
μ μ μ .ακολουθούν τη φαρ ακοκινητική πορεία των συστη ατικά χορηγου ένων
Δ μ μ μ μ . εσ εύονται σε ποικίλο βαθ ό ε τις πρωτεΐνες του πλάσ ατος
9
μ . Μεταβολίζονται κύρια στο ήπαρ και απεκκρίνονται έσω των νεφρών Μερικά
μ από τα τοπικά κορτικοστεροειδή και τους εταβολίτες τους απεκκρίνονται
.επίσης από τη χολή
μ Η ισοκοναζόλη δεν επηρεάζει τη διείσδυση και τη διαδερ ική απορρόφηση της
. βαλεριανικής διφθοριοκορτολόνης Η βαλεριανική διφθοριοκορτολόνη διεισδύει
μ , , μ 150 μg/mlγρήγορα στο δέρ α φτάνοντας στην κερατίνη στιβάδα σε τι ές περίπου
(= 300 μmol/l) μ μ . μ 7ετά από ία ώρα Οι τι ές αυτές διατηρούνται τουλάχιστον για
. μ μ μώρες Οι τι ές του κορτικοστεροειδούς σε βαθύτερα στρώ ατα της επιδερ ίδας
0,15 μg/ml (= 0,3 μmol/l).ήταν περίπου
μ μ Η βαλεριανική διφθοριοκορτολόνη υπόκειται σε ερική υδρόλυση ε προϊόν την
μ . ό οιας δράσης διφθοριοκορτολόνη Το ποσοστό του κορτικοστεροειδούς που
μ μ . 4 , 1% απορροφάται διαδερ ικά είναι χα ηλό Μετά από ώρες λιγότερο από της
Travocort μ μ .δόσης του που εφαρ όστηκε τοπικά απορροφήθηκε διαδερ ικά
μ , Όταν φτάσει στη συστη ατική κυκλοφορία η βαλεριανική διφθοριοκορτολόνη
μ μ υδρολύεται έσα σε ερικά λεπτά σε διφθοριοκορτολόνη και το αντίστοιχο
. , μ 11-λιπαρό οξύ Εκτός από την διφθοριοκορτολόνη ανιχνεύτηκε στο πλάσ α η
μ μ . κετοδιφθοριοκορτολόνη και δύο ακό η εταβολίτες Η διφθοριοκορτολόνη
μ μ μ 4-5 , απεκκρίνεται από το πλάσ α ε η ιπερίοδο ζωής περίπου ωρών όλοι οι
μ μ 9 ( μ εταβολίτες έχουν η ιπερίοδο ζωής περίπου ωρών οι η ιπερίοδοι ζωής
μ ) μ προσδιορίστηκαν ετά από ενδοφλέβια χορήγηση και απεκκρίνονται ε τα ούρα
75:25.και τα κόπρανα σε ποσοστό
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Σε συστηματικές μελέτες ανεκτικότητας, μετά από επανειλημμένη δερματική
και υποδόρια χορήγηση, η βαλεριανική διφθοριοκορτολόνη παρουσίασε μία
τυπική δράση γλυκοκορτικοειδούς. Μετά από επανειλημμένη δερματική
χορήγηση του συνδυασμού των δραστικών ουσιών παρατηρήθηκαν μόνο οι
χαρακτηριστικές επιδράσεις των γλυκοκορτικοστεροειδών. Από τα
αποτελέσματα αυτά μπορεί να συμπεράνει κανείς πως, μετά από χρήση του
Travocort για θεραπευτικούς λόγους και κάτω από ακραίες συνθήκες όπως
εφαρμογή σε μεγάλες περιοχές του δέρματος και/ή στεγανή επίδεση, δεν πρέπει
να αναμένονται άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες από εκείνες που είναι
χαρακτηριστικές για τα γλυκοκορτικοειδή. Δεν παρατηρήθηκαν
αλληλεπιδράσεις με τη νιτρική ισοκοναζόλη. Με βάση τα αποτελέσματα
συστηματικών μελετών ανεκτικότητας με τη νιτρική ισοκοναζόλη δεν
αναμένονται συστηματικές επιδράσεις του αντιμυκητιασικού κατά τη θεραπεία
με το Travocort.
Οι μελέτες εμβρυοτοξικότητας με το Travocort οδήγησαν σε αποτελέσματα, τα
οποία είναι χαρακτηριστικά για τα γλυκοκορτικοειδή, δηλαδή
εμβρυοθνησιμότητα και τερατογένεση επάγονται στα κατάλληλα συστήματα
δοκιμασίας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ευρήματα, πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συνταγογράφηση του Travocort κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης. Τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών μελετών
συνοψίζονται στην παράγραφο 4.6 «Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία».
Σε μια σειρά ειδικών τοξικολογικών μελετών για την αναπαραγωγή η
ισοκοναζόλη δεν εμφάνισε ανεπιθύμητες ενέργειες σε καμία φάση του
αναπαραγωγικού κύκλου. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε ένδειξη τερατογένεσης.
Μολονότι δεν έχουν διεξαχθεί ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, από την εμπειρία
της χρήσης σκευασμάτων που περιέχουν νιτρική ισοκοναζόλη δεν αναμένεται
10
κίνδυνος εμβρυοτοξικών επιδράσεων.
Πειράματα που έγιναν
in vitro
και
in vivo
για την ανίχνευση γονιδιακών και
χρωματοσωματικών μεταλλάξεων δεν έδειξαν μεταλλαξιογόνο δράση της
νιτρικής ισοκοναζόλης ή της βαλεριανικής διφθοριοκορτολόνης.
Δεν διεξήχθησαν ειδικές μελέτες ογκογένεσης με τη βαλεριανική
διφθοριοκορτολόνη ούτε με τη νιτρική ισοκοναζόλη. Με βάση το
φαρμακοδυναμικό σχήμα δράσης, την απουσία αποδείξεων για γενοτοξικότητα,
τις δομικές ιδιότητες και τα αποτελέσματα δοκιμασιών χρόνιας τοξικότητας
(δεν υπήρξαν ενδείξεις μεταβολής στην αναπαραγωγή), δεν υπάρχει υποψία
ογκογένεσης για καμία από τις δύο δραστικές ουσίες. Εφόσον δεν πρόκειται να
επιτευχθούν συστηματικά δραστικές συγκεντρώσεις, μετά από δερματική
χορήγηση του Travocort και εφόσον το σκεύασμα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με
τις οδηγίες που δίνονται, δεν αναμένεται επίδραση στην εμφάνιση όγκων.
Σύμφωνα με αποτελέσματα μελετών τοπικής ανεκτικότητας, μετά από
δερματική χορήγηση μόνο της βαλεριανικής διφθοριοκορτολόνης καθώς και σε
συνδυασμό με τη νιτρική ισοκοναζόλη, δεν αναμένονται μεταβολές στο δέρμα
από τη θεραπεία με Travocort, εκτός από τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες
των τοπικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν γλυκοκορτικοειδή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε μάτια
κουνελιών, πρέπει να αναμένεται ερεθισμός του επιπεφυκότος, μετά από
ακούσια εφαρμογή του Travocort στον οφθαλμό.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Polysorbate 60,
Sorbitan monostearate,
Cetostearyl alcohol,
Heavy liquid paraffin,
White softparaffin,
Sodium edetate,
Water purified.
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
5 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σωληνάρια των 15 g και 30g από καθαρό αργίλιο, το εσωτερικό τοίχωμα με
επικάλυψη εποξυρητίνης, καθώς και εξωτερική κάλυψη βασισμένη σε
11
πολυεστέρα. Ο διπλωμένος δακτύλιος που σφραγίζει αποτελείται από βάση
πολυαμιδίου που σφραγίζεται με θερμότητα. Το βιδωτό καπάκι είναι
φτιαγμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
μ Κα ία ειδική υποχρέωση
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: +30 210 6187500
Τοπικός Αντιπρόσωπος για την Κύπρο:
Novagem Ltd.
Λ.Γιάννου Κρανιδιώτη 185
2234 Λατσιά – Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 747800
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(OI) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ελλάδα: 27598/19-7-95
Kύπρος: 19603
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ: 15-10-1981 / 6-2-2007
ΚΥΠΡΟΣ: 29-4-2004 / 14-6-2010
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
12