ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SR mg
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
!"#mgpropafenone
hydrochloride
$%&' #'()&*+),)
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
!
- '#  *'" logoAbbott
./0 &%1
0)
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
2SR34 0&
# #*'%%
"0"0#'0%&%"
 '%%&%)
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
5 SR00'(
 #%*)506
 %&0 0( &
3( 5!$%004)7
"0#08 mg#'%* 3
4"11)5 06"0
#1 mg#'%* 
34"11)90
"  #'%* 
3406"0: mg"
11 #1)$
 0 0" 
* SR)5;&'0'* SR
0* IR3"'4#"0
)
7"00""0%;
&QRS%%0(";  
"00'0' )
70,  13
< " 
2=>#"0*%()
5'"0
?#"0**
  " "1)@ 0
"0&;"0''' ')71
"00";)50
 &00#%;"0)
*%&0
5(%;(0* 8 
*%&0)710'%=>
#&0#%)
5%&0
5* (08&(" '0;
 %6)%(" 
6# 8'%(%* 0'"0
0'1 )
2 #%&
2=> (& %#'0*%)
?"0(%;'# 
0)
4.3. Αντενδείξεις
"0%0% #
*&*+),
$' ;Brugada3(&*:):4
A*&00%
7%&%" 'B
C &# *%%61"
0  D
C !&%60 *0"0
C 7(%'%(0
C ?&0*( (#%&'& 
%&;(";   
0HIS%*  0#;( 
C 7(% 
A#%8&0'13)#)#
(;04
7(%*%"
"gravis
2 #"0ritonavir
4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
!""%0#&0SR%'
6&0&*
"01"0 SR
08#"0)
70  13
0*"0;Brugada%0";&
&*35!$4 Brugada"
* &;';*0 )
6"0* 5!$"&0&
0&1;Brugada)
5#'%* #%;
( 0"'#1(1)( 
";&08
"0)
## %6%%&%
 &  B,%,B, &'& 3(
&*:)E4)
F'"*26,C"0
%&%"0*0(";
&)71SR0;
"03(&*:)4)
- &'(C%"("0
"1")
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
GH 0'8;'CYPD+
CYP,ACYPA: ')#)8 00
"0# &*0&%;6'
'* )F* #&0 #
0'8;'1"0";
  8&)
?#"0%0*%
* %I ##%&%
"0)@  ##%* I#
*"0 60*";'&1 
  ; I)
7"0 #'%* 0
&'&  '&%
'0")0"0&%
 ';1("%)
J60* 0*; 
* #0 #SSRIs '*60
60)2 ##%&* *60
( 6CmaxAUCS* K
LDCmaxAUCR* M,LD)@
;  * 000&
06"%"%)
9#6"0# ";'&1 
* #&0 "3)#)
"( &#%%(4
*H 0#%%
70  13
# N% 03)#)(C0
"4)
5&#%&#'%* *(08
'CYPD+3 '(*6040&%;6'
''*'1)J6%''N%
0  00
"*0&60#*"0"0
* ) '*1H '1
1*";0&0)
2 ##%&* *((N%*0
3&'&0CYPA:4#1"%
* '0''&1'
* )@;"0
* "0 #
# "0*((N%*0)
7%;"%60"0
#; #  3)#)* 
(*04"1* #6%&1
'*1H '1;6
# "(0) 1'*1H '
 8&"0)
4.6. Κύηση και γαλουχία
9&;:
?#0&# &#%
* &&0)5* #0
;   *&0
 0&()
90&'  "'* #;)
A#*"0 &'* *1
00LD% 0)
 :
?#"0*  "1
&)<#00# #'%* 0
"0 "1&)5* 
#&0#%"8)
4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
5"% 8 '"% 0
#;0"%(
  &%&# #')
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
α. Περίληψη του προφίλ ασφαλείας
#;#";&#08
"0SR 08#&'& 
70:  13
0"1)
β. Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών
'0#";&*"
 0*0
SR )
&"'%"#"1#8 
SR8&0&%
# #1 ""%B;#3O,N,L4
#3O,N,LL'P,N,L4 ##3O,N,)LLL'P,N,LL4
&'3";& 0*0)?
0"0('"''4)9 "&0
# *";&0"*"0
(  ( 06&"0)
Κατηγορία
Οργάνου
Συστήματος
Πολύ
συχνές
1/10
Συχνές
1/100 έως <
1/10
Όχι συχνές
≥1/1.000
έως < 1/100
Μη γνωστές
(δεν μπορεί
να εκτιμηθεί
βάσει των
διαθέσιμων
δεδομένων)
?#

;

*;
%
(0 J
μ 0
-0
!
0
?#


;%
"0
1
?#

(;
"
F6
'
Q#
#
R&#
?#
;
9* 7&#%

?#
;
%
S
2
!*&0
?&0
7&%
J60
<"0
7 
96' 
;
J#0
*"
#
F"%
?#
' 

(0"
T&&
!
#
!
#
&'& 
J0"
G((
%
(0
U0
2#0
!%
#0
J"0
4
!%
&%
!%

! 
70  13
1 ! 
& 
" 
'
J&&
#
  "%
 
?#

;
%
"1

"'
?;
?#

&
;
! 
&
A
0
?
? 
V0
?
0
' 
J;
"&

$
#
?#
%
'
#* '
5%
&0

*&%
+
5
%((
W 
50
T
?#


 
;
!0'
! 
96"
9;"
?#

;
%

;
;
7;
8
;
?#

&'&
;%
;
7%
&0
J" 
8'0
''
M
$
#

;
#%&
' 
&
J"
! '
<60
,) 0'"0# 006"
2. 9 0&&
) <(*((   
   
:) 5* 0#08"
1';6;";3#04%%
&%) "000&
70+  13
8'%0;&*&%
"* (
) 0;0'X#%
+)   ;*&6% '6
%*6*0
6&C&*6%*'*
0)
M) '" 8'0'0%
* 
γ. Περιγραφή συγκεκριμένων ανεπιθύμητων ενεργειών
?#&'& 
7# *08  1(";0
%"'' 00;"0'
 & &;(";;&'& )
?61";&
?&000061
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
5*"&;'";'&1 #%&
*0*;H 0%)9
#%;"#*C;*;
H )S0 &&0&%
0"*%"&;";
&9" & G'&0'E:Y>C,+
W& J"%2BZL,L:LELNMG6BZL,L+:KE
[ B\]]^BNN___)`ab)cd)
4.9. Υπερδοσολογία
71&0B
71 B %
(% * 1&'&%1
#&'&  'PQ;QRS
%;*( (   
%#0%&%)0' 
3% 40 0
(10&%&&%603shock4)
96'1B!*&08"% "0
 0 60;#)7
61#*"000&0)
A#*"00")
7(100*";0
0"001%;)
J1B
<&0&";
8'"%%"0
"1)
70M  13
50'&#0 0
&#";00)
0#';#%&8*(0')$
 '#%(%"%6'
60#";)
"&06%"0
#)- &'%'H;3eKD4
& &%"0%)
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
G"%&0BJ"6,C
!' ATCBCL,BCL)
# *
5* 0" *0&0
"0%(%';'0
36,CVaughanWilliams4)J00"%(C36
[[VaughanWilliams4)5* 1" ;6
;&(;&'&%"0
3% &4)"0 
; ('10)5* 
0" '0'1"0
;WolffCParkinsonCWhite3WPWsyndrome4)
!% *
7*G[[[=>
6&%""08 '%
%&%)
75<J0%3RAFT4 SR
3 mg;*:' mg;*:': mg;*
:'4placebo&0""0)"00# 
%&%,1'
'%%&%,%&'&%
)<  KLD0#%70[
NYHA,D0#&;%6)!
 SR#&%"&#K
((" ;placebo'# #1
%'%%"0 ,
#03pPLL,:&  mg;*:'PLLL,&
  mg: mg;*:'4)
7#%,B<0;"#030'%%
&%;&;6%%#0
3PSVT4 ,#03%4)RAFT
3&"%"64
<%
70E  13
Placebo
Propafenone SR 225 mg bid
Ποσοστό ασθενών χωρίς
επεισόδιο
μ 39Εβδο άδα
μΗ έρες
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
p<0.001
p=0.014
p<0.001
Ασθενείς σε
κίνδυνο
523
270
229
191
83
?61SR%#%&
6%;B# #*'%%
"0 5,#0# #
*'%%"0 5
#0)7*%61%";"
#00 : mg;*:'
;;# #*)@  
**0**0 * SR: mg*
:'#&  *0*  * SR mg
 mg*:')
709'H%%%%3ERAFT4&0" 
SR3 mg*:': mg*:'4
placeboK"0)"00#%&%
1MD0# &%"+,D
#;*&0'%# )7
# #E1"0#,
' '%%&%)5C*%
*"00:C%0* '
;"K,C%0 )'
"00#'"0&*(" 
SR0# #1*
'%%"0 5#03;
 4 61BK
^fgh`ia* => jc;*
0'3^kLLL:4::* =>: jc
;*0'3^kLLL4)
2*';RAFT)
5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
5* 0 0&=C>C* )
J *
&&1* &#6;
CE'1#%&=>)90&'  
* *0"&%*0#
70K  13
;(# 3( 1 
8;CYPD+4 (" 6
  &%*%)< 
0#&%"0 *%;6&&'
(" #%&1 '
* &%*%6
(" )
? #%(" 
(0*%0&0
* *#** 
3=>43l>46 
 "3mno4* %"0
* ,Ljc#&;*
=>'jc#&;;*
"10* LLjc
#&;;*SR':jc
#&;;*)@ (
=>"1 "00* 
#"01%%)
!%
5* #') &%"%
0,K'LpNqc)("  * 
'I6 &'1"
 KMDLrcNjfK,D,LLrcNjl)
U# (%
#;&"(0(;
* )7'KLD'"1*(08
&%&# 8'%(% ',L13%
0( 4)7"0;#'%
* (08;;(0B
C6* 0#088;CYPD+
C* 3* 40#08
'8;'CYPA:CYP,A)7&  ,LD'
"1( * 0(;&0
C6C(0#08" %#08#
3%0*'# ( 4)
# 8'%* &08 0 ,LC
1*'# ( )5"* 0
L+M'LE,pN\Nqc)
@6*1  &'%
*  
; % #'%
* &*&
*&*"0 "
#'%* )
9%;"%&# 
' #%&#'%* 
1& #%
* 006 (%
3%%*'# ( 4& "0)
70,L  13
$ N& 
7"0( #;060'
3CYPD+4#'&%*%)5
% * *0006
 (%3*'#;(;4
";)
9N?C*
* * 0 
 *0&( 
1 %&%*%"0
( )&'&1'0
 ; *0
"000#%
&*066 )
Ηλικιωμένοι ασθενείς
A"''"1*&%*%&0
* %6(%* 
&%)5"C\stdaus^da^gb`rar`% 
"&0* )
Νεφρική δυσλειτουργία
7"0*%&0"* 
C\stdaus^da^gb`rar`% 0&%1
%"1(1&0)2=>
#&0#%"0*% )U)&*
:))
Ηπατική δυσλειτουργία
5* 0#6(" # 08'%
"0%&0)5&0"
 8"0% )
Παιδιατρικός πληθυσμός
53* 4"* ,(*0
1'M1  L,'KEpN\Nqc 
*(#%&#%&  #'0*%#
0)&1"% 
* #&;  :M003,4
',L130%"0&0
#0 #*'# ( 04%
:D &; 3,4&
  3,4 %#&;
6;'"1;"5!$*00 
&&%&0 &1
* )
5.3. Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
2#0;00&"'
((*&*6 
 #%&&6 
& ;%6 &'&%)
70,,  13
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1. Κατάλογος των εκδόχων
<# 0B
Hypromellose
Magnesium stearate
!* 0 :
Gelatine
Titanium dioxide E 171
Sodium laurilsulfate
M  ;' :
Ferric Oxides and Hydroxides, E 172 (Red Ferric Oxide)
Shellac
Propylene Glycol
Potassium Hydroxide
Ammonia Solution, concentrated
Butyl Alcohol
Ethanol, anhydrous
Isopropyl Alcohol
vwdxy`tzg]`d
6.2. Ασυμβατότητες
?* 8
6.3. Διάρκεια ζωής
# )
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
?#&0%&H  )
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη
PVCNPVDCNaluminium%PolypropyleneNaluminium"%blister#LL+L
,LL)
0*; 0)
6.6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
?;0&0)
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
BGPGJJ!92[!J<{2J<7@<592J[9[J
<9[[7957957?)2)BGP<{2J)9)<)9)
J&)?0+
,M:+R
70,  13
2)B,L)KEK,MMM
8. AΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
:KE:LN,,CLMCL,,
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
,CLCLL+N,,CLMC2011
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
70,  13