ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PEVISON
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 γραμμάριο κρέμας περιέχει 10 mg νιτρικής εκοναζόλης και 1 mg ακετονιδίου
τριαμσινολόνης.
Έκδοχα μ ε γνωστές δράσεις:
1 g μ 2 κρέ ας περιέχει mg βενζοϊκού οξέος και 0,2 mg βουτυλοϋδροξυανισόλης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κρέμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Η κρέμα Pevison ενδείκνυται για τη θεραπεία φλεγμονών του δέρματος που
προκαλούνται από δερματόφυτα ή Candida spp., στις οποίες κυριαρχούν τα
συμπτώματα της φλεγμονής.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Κρέμα για τοπική εφαρμογή στο δέρμα.
Η κρέμα Pevison εφαρμόζεται στην πάσχουσα περιοχή όχι περισσότερες από 2
φορές την ημέρα, κατά προτίμηση μία φορά το πρωί και μία φορά το βράδυ. Η
κρέμα Pevison δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό κλειστή περίδεση, ή σε
εκτεταμένη περιοχή της επιφάνειας του δέρματος.
Η θεραπεία με την κρέμα Pevison πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να υποχωρήσουν
τα συμπτώματα της φλεγμονής, αλλά όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες. Μετά
από 2 εβδομάδες θεραπείας με κρέμα Pevison, εάν είναι αναγκαίο, συνεχίστε τη
θεραπεία με ένα σκεύασμα που περιέχει μόνο εκοναζόλη ή νιτρική εκοναζόλη.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη (στις) δραστική(ές) ουσία(ες) ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Όπως οποιοδήποτε δερματολογικό παρασκεύασμα που περιέχει
κορτικοστεροειδή, η κρέμα Pevison αντενδείκνυται σε συγκεκριμένες
δερματικές παθήσεις, όπως φυματίωση, ανεμοβλογιά, απλό έρπη και άλλες
ιογενείς δερματοπάθειες, ή σε πρόσφατα σημεία εμβολιασμού.
2
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Για εξωτερική χρήση μόνο. Η κρέμα Pevison δεν προορίζεται για οφθαλμική ή
από στόματος χρήση.
Εάν συμβεί αντίδραση που υποδεικνύει υπερευαισθησία ή χημικό ερεθισμό, η
θεραπεία πρέπει να διακόπτεται.
Τα κορτικοστεροειδή που εφαρμόζονται στο δέρμα μπορεί να απορροφηθούν σε
επαρκείς ποσότητες ώστε να έχουν συστηματικές επιδράσεις,
συμπεριλαμβανομένης της καταστολής των επινεφριδίων. Η συστηματική
απορρόφηση μπορεί να αυξηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως εφαρμογή σε
μεγάλη περιοχή του δέρματος, εφαρμογή σε τραυματισμένο δέρμα, εφαρμογή
υπό κλειστή περίδεση και παρατεταμένη διάρκεια θεραπείας.
Οι παιδιατρικοί ασθενείς πιθανά να εμφανίσουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε
επαγόμενη από τοπικά κορτικοστεροειδή καταστολή του άξονα ΥΥΕ (HPA)
(υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια) και σε σύνδρομο Cushing σε σύγκριση με
τους ενήλικες ασθενείς, λόγω της υψηλότερης αναλογίας επιφάνειας σώματος
προς σωματική μάζα. Προσοχή πρέπει να δίνεται όταν η κρέμα Pevison
χορηγείται σε παιδιατρικούς ασθενείς και η θεραπεία θα πρέπει να
διακόπτεται εάν εμφανιστούν σημεία καταστολής του άξονα ΥΥΕ ή συνδρόμου
Cushing.
Η επαναλαμβανόμενη και/ή παρατεταμένη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών
στην περικογχική περιοχή μπορεί να προκαλέσει καταρράκτη, αύξηση της
ενδοφθάλμιας πίεσης ή αύξηση του κινδύνου για γλαύκωμα στους ασθενείς.
Τα τοπικά κορτικοστεροειδή σχετίζονται με λέπτυνση και ατροφία του
δέρματος, ραγάδες, ροδόχρου ακμή, περιστοματική δερματίτιδα, ακμή,
τελαγγειεκτασία, πορφύρα, υπερτρίχωση και καθυστερημένη επούλωση
τραυμάτων.
Τα τοπικά κορτικοστεροειδή μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο δερματολογικής
επιλοίμωξης ή ευκαιριακής λοίμωξης.
Προειδοποιήσεις σχετικά με περιεχόμενα έκδοχα:
Η κρέμα Pevison περιέχει βενζοϊκό οξύ Ε210, το οποίο μπορεί να προκαλέσει
ήπιο ερεθισμό στο δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους. Επίσης περιέχει
βουτυλοϋδροξυανισόλη Ε320, η οποία μπορεί να προκαλέσει τοπικές
δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα από επαφή) ή ερεθισμό στα μάτια και
τους βλεννογόνους.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Η εκοναζόλη είναι γνωστός αναστολέας του ενζύμου CYP3A4/2C9. Λόγω της
περιορισμένης συστηματικής διαθεσιμότητας μετά τη δερματική εφαρμογή,
είναι πιθανό να συμβούν κλινικά σημαντικές σχετικές αλληλεπιδράσεις, και
έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λάμβαναν αντιπηκτικά από στόματος, όπως
βαρφαρίνη και ασενοκουμαρόλη. Σε αυτούς τους ασθενείς χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή και παρακολούθηση της αντιπηκτικής δράσης. Μπορεί να χρειαστεί
προσαρμογή της δοσολογίας του από του στόματος αντιπηκτικού κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με Pevison καθώς και μετά την ολοκλήρωση της
θεραπείας αυτής.
3
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Κρέμα Pevison
Δεν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόμενες μελέτες για τις ανεπιθύμητες
ενέργειες από τη χρήση της κρέμας Pevison σε έγκυες γυναίκες και δεν
διατίθενται άλλα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία.
Η κρέμα Pevison πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το πρώτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης μόνο όταν ο γιατρός το θεωρεί απαραίτητο για την περίθαλψη της
ασθενούς. Η κρέμα Pevison μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δεύτερο και το
τρίτο τρίμηνο εάν το αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα υπερτερεί των
πιθανών κινδύνων για το έμβρυο. Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας δεν
πρέπει να χορηγούνται εκτενώς σε μεγάλες ποσότητες, σε μεγάλες περιοχές
στο δέρμα ή για παρατεταμένη χρονική περίοδο σε έγκυες ασθενείς.
Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα [τοξικότητα στο
έμβρυο με την εκοναζόλη και τερατογένεση με την τριαμσινολόνηλέπε
παρακάτω)]. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστός.
Νιτρική εκοναζόλη
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε παράγραφο
5.3, Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια). Η σημασία αυτού του ευρήματος
για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστή. Η συστηματική απορρόφηση της
εκοναζόλης είναι χαμηλή (<10%) μετά από τοπική εφαρμογή σε άθικτο δέρμα
σε ανθρώπους.
Ακετονίδιο τριαμσινολόνης
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε παράγραφο
5.3, Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια). Περιορισμένα βιβλιογραφικά
δεδομένα υποδεικνύουν ότι έως 5% της τοπικά εφαρμοζόμενης στο δέρμα
τριαμσινολόνης απορροφάται συστηματικά σε ανθρώπους.
Θηλασμός
Κρέμα Pevison
Δεν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόμενες μελέτες για την τοπική εφαρμογή
της κρέμας Pevison κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Δεν είναι γνωστό εάν η
τοπική χορήγηση της κρέμας Pevison στο δέρμα κατά το θηλασμό θα μπορούσε
να οδηγήσει σε συστηματική απορρόφηση ώστε να προκύψουν ανιχνεύσιμες
ποσότητες στο μητρικό γάλα σε ανθρώπους. Απαιτείται προσοχή όταν η κρέμα
Pevison χορηγείται σε θηλάζουσες μητέρες.
Νιτρική εκοναζόλη
Μετά από χορήγηση από στόματος της νιτρικής εκοναζόλης σε αρουραίους που
θήλαζαν, η εκοναζόλη και οι μεταβολίτες της εκκρίθηκαν στο γάλα και
εντοπίστηκαν στα θηλάζοντα νεογνά. Δεν είναι γνωστό εάν η τοπική δερματική
χορήγηση νιτρικής εκοναζόλης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαρκή
συστηματική απορρόφηση της εκοναζόλης ώστε να προκύψουν ανιχνεύσιμες
ποσότητες στο μητρικό γάλα σε ανθρώπους.
Ακετονίδιο τριαμσινολόνης
Δεν έχουν εντοπιστεί μελέτες σε ζώα σχετικές με την τριαμσινολόνη κατά τη
διάρκεια της γαλουχίας. Δεν είναι γνωστό εάν η τοπική δερματική χορήγηση
4
τριαμσινολόνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαρκή συστηματική απορρόφηση
ώστε να προκύψουν ανιχνεύσιμες ποσότητες στο μητρικό γάλα σε ανθρώπους.
Γονιμότητα
Νιτρική εκοναζόλη
Αποτελέσματα από μελέτες αναπαραγωγιμότητας σε ζώα δεν έδειξαν επίδραση
της εκοναζόλης στη γονιμότητα (βλέπε παράγραφο 5.3 Προκλινικά δεδομένα
για την ασφάλεια).
Ακετονίδιο τριαμσινολόνης
Δεν υπάρχουν επαληθεύσιμα στοιχεία.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Καμία γνωστή.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η ασφάλεια της κρέμας Pevison [νιτρική εκοναζόλη (1%) και ακετονίδιο
τριαμσινολόνης (0,1%)] αξιολογήθηκε σε 182 ενήλικες που έλαβαν μέρος σε 4
κλινικές δοκιμές. Με βάση τα συγκεντρωτικά δεδομένα ασφάλειας από αυτές
τις κλινικές δοκιμές, οι πιο συχνά αναφερόμενες (συχνότητα εμφάνισης ≥1%)
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν (% συχνότητα εμφάνισης): αίσθηση δερματικού
καύσου (1,6%) και ερεθισμός δέρματος (1,6%).
Η ασφάλεια της κρέμας Pevison αξιολογήθηκε επίσης σε 101 παιδιά (ηλικίας από
3 μηνών ως 10 ετών) που συμμετείχαν σε 1 κλινική δοκιμή. Η πιο συχνά
αναφερόμενη (συχνότητα εμφάνισης ≥1%) ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν (%
συχνότητα εμφάνισης): ερύθημα (1,0%).
Σε γενικές γραμμές, το προφίλ ασφάλειας της κρέμας Pevison είναι παρόμοιο για
τους ενήλικες και τα παιδιά.
Συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθύμητων ενεργειών που προαναφέρθηκαν, ο
ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν
αναφερθεί με τη χρήση της κρέμας Pevison είτε σε κλινικές δοκιμές (με ενήλικες
ή παιδιά) είτε κατά την εμπειρία από την κυκλοφορία του προϊόντος.
Οι συχνότητες που παρουσιάζονται ακολουθούν την εξής συνθήκη:
Πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως
< 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη
γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
5
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκου
Κατηγορία/Οργα
νικό σύστημα
Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκου
Κατηγορία συχνότητας
Συχνές
(1/100 έως <1/10)
Μη γνωστές
Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Αίσθηση δερματικού καύσου,
ερεθισμός δέρματος,,
ερύθημα*
Αγγειοοίδημα, δερματίτιδα
από επαφή, ερύθημα**,
ατροφία δέρματος,
κνησμός,
δερματική αποφολίδωση,
ραγάδες δέρματος,
τελαγγειεκτασία
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
υπερευαισθησία
Γενικές
διαταραχές και
καταστάσεις της
οδού χορήγησης
Άλγος της θέσης εφαρμογής,
οίδημα της θέσης εφαρμογής
Σημείωση: Όλοι οι αναφερόμενοι όροι για τις ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται
ως προτιμώμενοι όροι της Έκδοσης 11.0 του MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory
Activities), εκτός από την «υπερευαισθησία» και το «αγγειοοίδημα». Η «υπερευαισθησία»
και το «αγγειοοίδημα» παρουσιάζονται ως προτιμώμενοι όροι της Έκδοσης 13.0 του
MedDRA.
* Για τον όρο «ερύθημα», η κατηγορία συχνότητας «συχνές» αφορά σε παιδιά.
** Για τον όρο «ερύθημα», η κατηγορία συχνότητας «μη γνωστές» αφορά σε ενήλικες.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562,
Χολαργός, www.eof.gr).
4.9 Υπερδοσολογία
Η κρέμα Pevison προορίζεται μόνο για δερματική εφαρμογή. Τα
κορτικοστεροειδή που εφαρμόζονται στο δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της
τριαμσινολόνης, μπορούν να απορροφηθούν σε επαρκείς ποσότητες ώστε να
προκαλέσουν συστηματικές επιδράσεις.
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική. Εάν η
κρέμα Pevison εφαρμοστεί κατά λάθος στα μάτια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή
ορό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια αν επιμείνουν τα συμπτώματα.
6
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιμυκητιασικά για τοπική χρήση,
παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου, κωδικός ATC: D01AC20
Μηχανισμός δράσης
Νιτρική εκοναζόλη
Η νιτρική εκοναζόλη δρα καταστρέφοντας τις κυτταρικές μεμβράνες των
μυκήτων, προκαλώντας έτσι αυξημένη διαπερατότητα. Υποκυττάριες μεμβράνες
στο κυτταρόπλασμα καταστρέφονται. Η περιοχή δράσης είναι πιθανότατα η
άκυλο- ομάδα των ακόρεστων λιπαρών οξέων των μεμβρανικών
φωσφολιπιδίων.
Ακετονίδιο τριαμσινολόνης
Το ακετονίδιο τριαμσινολόνης είναι κύρια δραστικό λόγω των
αντιφλεγμονωδών, αντικνησμωδών και αγγειοσυσπαστικών δράσεων,
χαρακτηριστικών της κατηγορίας των τοπικών κορτικοστεροειδών φαρμάκων.
Οι φαρμακολογικές δράσεις των τοπικών κορτικοστεροειδών είναι ευρέως
γνωστές. Ωστόσο, ο μηχανισμός των δερματολογικών δράσεών τους δεν έχει
ακόμα διαλευκανθεί. Αρκετές εργαστηριακές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων
δοκιμασιών αγγειοσύσπασης, χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση και πρόβλεψη
της ισχύος και της κλινικής αποτελεσματικότητας των τοπικών
κορτικοστεροειδών. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα που αναγνωρίζουν μία
συσχέτιση μεταξύ αγγειοσυσπαστικής ισχύος και θεραπευτικής
αποτελεσματικότητας στον άνθρωπο.
Μικροβιολογία
Η εκοναζόλη κατέχει ένα ευρύ φάσμα αντιμυκητιασικής δράσης που έχει
τεκμηριωθεί έναντι δερματοφύτων, ζυμομυκήτων και υφομυκήτων. Έχει επίσης
βρεθεί μία κλινικά σχετική δράση έναντι των θετικών κατά Gram βακτηρίων.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Εκοναζόλη
Απορρόφηση
Η συστηματική απορρόφηση της εκοναζόλης είναι εξαιρετικά χαμηλή μετά από
τοπική εφαρμογή στο δέρμα. Οι μέσες μέγιστες συγκεντρώσεις της εκοναζόλης
και/ή των μεταβολιτών της στο πλάσμα/ορό παρατηρήθηκαν 1 έως 2 ημέρες
μετά τη χορήγηση της δόσης και ήταν < 1 ng/ml για την κρέμα 2 % για
δερματική χρήση που εφαρμόστηκε σε άθικτο δέρμα και 20 ng/ml για την κρέμα
2 % για δερματική χρήση που εφαρμόστηκε σε απογυμνωμένο δέρμα. Παρόλο
που, μετά την εφαρμογή κρέμας 1 %, η μεγαλύτερη ποσότητα της εκοναζόλης
(περίπου το 90 %) παραμένει στην επιφάνεια του δέρματος, οι συγκεντρώσεις
της εκοναζόλης που έχουν βρεθεί στην κεράτινη στιβάδα υπερβαίνουν την
ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση για τα δερματόφυτα και οι ανασταλτικές
συγκεντρώσεις επιτυγχάνονται στο μέσο χόριο.
7
Κατανομή
Η εκοναζόλη και/ή οι μεταβολίτες της συνδέονται εκτενώς (> 98 %) στις
πρωτεΐνες του ορού στη συστηματική κυκλοφορία.
Μεταβολισμός
Η εκοναζόλη που φτάνει στη συστηματική κυκλοφορία έχει μεταβολισθεί
εκτενώς μέσω οξείδωσης του ιμιδαζολικού δακτυλίου, ακολουθούμενης από Ο-
απαλκυλίωση και γλυκουρονίδωση.
Απέκκριση
Η εκοναζόλη και οι μεταβολίτες της αποβάλλονται περίπου εξίσου στα ούρα
και στα κόπρανα.
Τριαμσινολόνη
Απορρόφηση
Ο βαθμός διαδερμικής απορρόφησης των τοπικών κορτικοστεροειδών
καθορίζεται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων του μέσου, της
ακεραιότητας του επιδερμικού φραγμού και της χρήσης κλειστής περίδεσης. Τα
τοπικά κορτικοστεροειδή μπορούν να απορροφηθούν από φυσιολογικά άθικτο
δέρμα. Φλεγμονή και/ή παρουσία άλλων νοσημάτων του δέρματος αυξάνουν τη
διαδερμική απορρόφηση. Οι στεγανοί επίδεσμοι αυξάνουν συνακόλουθα τη
διαδερμική απορρόφηση των τοπικών κορτικοστεροειδών. Επομένως, σε
περιπτώσεις ανθεκτικών δερματώσεων και μόνο, οι στεγανοί επίδεσμοι πιθανά
αποτελούν ένα πολύτιμο θεραπευτικό συμπλήρωμα (βλέπε παράγραφο 4.2
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης).
Κατανομή
Μετά την απορρόφηση από το δέρμα, τα τοπικά κορτικοστεροειδή ακολουθούν
παρόμοιες φαρμακοκινητικές οδούς με τα συστηματικά χορηγούμενα
κορτικοστεροειδή. Τα κορτικοστεροειδή συνδέονται στις πρωτεΐνες του
πλάσματος με ποικίλους βαθμούς.
Μεταβολισμός
Τα κορτικοστεροειδή μεταβολίζονται κύρια στο ήπαρ.
Απέκκριση
Τα κορτικοστεροειδή απεκκρίνονται έπειτα από τους νεφρούς. ορισμένα από τα
τοπικά κορτικοστεροειδή και οι μεταβολίτες τους απεκκρίνονται επίσης μέσω
της χολής.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Εκοναζόλη
Μελέτες οξείας τοξικότητας υποδεικνύουν ένα μεγάλο εύρος ασφάλειας. Σε
μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης, στις υψηλές δόσεις
(50 mg/kg/ημέρα) το ήπαρ φάνηκε ως ένα σημαντικό όργανο στόχος με ελάχιστη
τοξικότητα και πλήρη ανάκτηση.
Δεν σημειώθηκαν ούτε σημαντική τοπική τοξικότητα, φωτοτοξικότητα, τοπικός
δερματικός ερεθισμός, κολπικός ερεθισμός, ούτε ευαισθητοποίηση. Σημειώθηκε
μόνο ήπιος οφθαλμικός ερεθισμός με το σκεύασμα της κρέμας.
Καρκινογένεση και Μεταλλαξιογένεση
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες αναφορικά με το δυναμικό καρκινογένεσης λόγω
της σύντομης περιόδου για προτεινόμενη κλινική θεραπεία και της απουσίας
οποιασδήποτε σημαντικής δυνητικής γονοτοξικότητας της εκοναζόλης με έναν
8
τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε έναρξη ή επιτάχυνση σχηματισμού όγκων.
Σε διάφορα συστήματα δοκιμασιών έχουν φανεί είτε καμία είτε ορισμένες μόνο
δράσεις γονιδιακής τοξικότητας (δομικές χρωμοσωμικές παρεκκλίσεις).
Σύμφωνα με τη γενική αξιολόγηση αυτών των δεδομένων και την ενδεδειγμένη
οδό χορήγησης συμπεριλαμβανομένης της προκύπτουσας ελάχιστης
συστηματικής έκθεσης στην εκοναζόλη, υπάρχει μικρή σχέση για κλινική
χρήση.
Αναπαραγωγική Τοξικολογία
Τα αποτελέσματα από μελέτες αναπαραγωγής σχετικές με εκοναζόλη δεν
έδειξαν δράση τερατογένεσης.
Γονιμότητα
Τα αποτελέσματα από μελέτες αναπαραγωγής σχετικές με εκοναζόλη δεν
έδειξαν επίδραση στη γονιμότητα.
Εγκυμοσύνη
Χαμηλή επιβίωση νεογνών και εμβρυική τοξικότητα συσχετίστηκε μόνο με
μητρική τοξικότητα. Σε μελέτες με ζώα, η νιτρική εκοναζόλη δεν έχει δείξει
τερατογενετικές επιδράσεις αλλά ήταν εμβρυοτοξική σε τρωκτικά μητέρων με
υποδόριες δόσεις 20 mg/kgμέρα και μητέρων με από στόματος δόσεις
10 mg/kg/ημέρα.
Τριαμσινολόνη
Όπως συμβαίνει με άλλα κορτικοστεροειδή, η θνησιμότητα σε ζωικά μοντέλα
αυξάνει με τη διάρκεια της έκθεσης, με την κύρια αιτία θανάτου να σχετίζεται
με γενικευμένη σηψαιμία. Κάτι τέτοιο οφείλεται πιθανώς σε καταστολή του
μηχανισμού ανοσολογικής απόκρισης του ζώου.
Καρκινογένεση και Μεταλλαξιογένεση
Δεν έχουν διεξαχθεί μακροχρόνιες μελέτες σε ζώα για να αξιολογηθεί το
ενδεχόμενο καρκινογένεσης των τοπικών κορτικοστεροειδών. Σε μία μελέτη
πόσιμου νερού σε αρσενικούς αρουραίους διάρκειας 104 εβδομάδων, το
ακετονίδιο τριαμσινολόνης οδήγησε σε αυξημένη επίπτωση ηπατοκυτταρικών
αδενωμάτων και συνδυασμού αδενωμάτων/καρκινωμάτων στην τοξική δόση
των ~ 5 μg/kg. Κρίθηκε ότι τα ευρήματα αυτά αντιπροσωπεύουν μία δράση της
κατηγορίας και πιθανότατα εμπλέκουν τους υποδοχείς κορτικοστεροειδών. Δεν
υπάρχουν άλλα επαληθεύσιμα ή σχετικά με καρκινογένεση στοιχεία.
Αναπαραγωγική Τοξικολογία
Η τριαμσινολόνη (εντός και άνω του ανθρώπινου θεραπευτικού εύρους)
συσχετίσθηκε με λυκόστομα στους απογόνους, όταν χορηγήθηκε σε
εγκυμονούντες μύες, επίμυες, κουνέλια και κρικητούς (χάμστερ) και με
πνευμονική υποπλασία σε επίμυες. Σε μη-ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά, η
χορήγηση της τριαμσινολόνης (σε δόσεις < 1 έως 20 φορές την κλινική δόση)
έχει συσχετισθεί με δράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ανωμαλίες του
νευρικού σωλήνα, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και ανωμαλίες του
σκελετικού συστήματος και καθυστερημένη ανάπτυξη.
Γονιμότητα
Δεν υπάρχουν επαληθεύσιμα στοιχεία.
Εγκυμοσύνη
Δεν υπάρχουν επαληθεύσιμα στοιχεία.
9
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Βενζοϊκό οξύ Ε210, βουτυλοϋδροξυανισόλη Ε320, tefose 63, labrafil, υγρή
παραφίνη, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο διυδρικό άλας, κεκαθαρμένο
ύδωρ.
6.2 Ασυμβατότητες
Καμία γνωστή.
6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σωληνάριο αλουμινίου που περιέχει 15 g μαλακής, υπόλευκης κρέμας, με
κυλινδρικό πώμα πολυαιθυλενίου.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική ΑΕΒΕ
Λ. Ειρήνης 56, 151 21
Πεύκη
Αθήνα
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
39733/10/25.04.2011
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
20-10-1980/ 25-04-2011
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
10