ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Rettavate
Clobetasone Butyrate
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Rettavate Κρέμα
Rettavate Αλοιφή
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Βουτυρική κλομπεταζόνη 0.05 % w/w
Για τα έκδοχα βλέπε 6.1
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κρέμα & Αλοιφή
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία εκζέματος, δερματίτιδας συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων
ατοπικής δερματίτιδας, ψευδοδερματίτιδας, εξωτερικής ωτίτιδας, πρωτογενούς
ερεθιστικής (irritant) και αλεργικής δερματίτιδας (περιλαμβανομένου του napkin rash),
παρατρίμματος, κνησμώδη δερματικά εξανθήματα αζιδίων, σμηγματορροϊκή
δερματίτις και αντιδράσεις από νηγμούς εντόμων.
Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σαν θεραπεία συντήρησης μεταξύ 2 θεραπειών με πιο
ισχυρά στεροειδή.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Το Rettavate αλείφεται στην προσβλημένη επιφάνεια έως 4 φορές την ημέρα μέχρι
να σημειωθεί βελτίωση, οπότε η συχνότητα χορήγησης μπορεί να μειωθεί.
4.3 Αντενδείξεις
- Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό του προϊόντος.
- Τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
στην περίπτωση αδιάγνωστης δερματοπάθειας. Ακόμη, πρέπει να
αποφεύγεται η χρήση τους σε περιπτώσεις ακμής, περιστοματικής
δερματίτιδας, σε άτονα έλκη, μικροβιακών, μυκητιασικών ή ιογενών
λοιμώξεων, αλλά και σε εγκαύματα, επειδή παρεμποδίζουν την επούλωση.
- Παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους.
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση
Να αποφεύγεται η μακρόχρονη χρήση στα παιδιά.Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή σε
1
συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών,
διότι μπορεί να απορροφήσουν μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκου, λόγω
μεγαλύτερης επιφάνειας δέρματος σε σχέση με το βάρος σώματος.
Όταν εφαρμόζεται στεγανή επίδεση, πρέπει να γίνεται σύσταση για καθαρισμό του
δέρματος, ώστε ακόμη να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιμόλυνση.
Να μην γίνεται χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών πέραν των τριών εβδομάδων,
χωρίς επανεξέταση από δερματολόγο.
Να μην εφαρμόζεται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών σε ασθενείς με
δερματοπάθειες, σε παιδιά και βρέφη.
Μακρά χορήγηση μπορεί να προκαλέσει (adrenal suppression) καταστολή
επινεφριδίων.
Μετά επανειλημμένη εφαρμογή τουλάχιστον 10-15 ημερών, μπορεί να παρατηρηθεί
προσωρινή μείωση ή απώλεια της δραστικότητας των κορτικοστεροειδών (ιδίως των
φθοριωμένων), λόγω ταχυφύλαξης. Το φαινόμενο αυτό αποκαθίσταται μετά από
διακοπή της χρήσης ολίγων ημερών ή εβδομάδων.
Στην ψωρίαση να χορηγούνται με φειδώ και με επίβλεψη ειδικού, διότι πέραν της
προσωρινής ωφέλειας, μακροχρονίως και μετά τη διακοπή της θεραπείας υπάρχει
κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου.
Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών από πιθανή απορρόφηση απαιτείται προσοχή
όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος ή σε παρατεταμένη χορήγηση
ιδιαίτερα στα παιδιά, καθώς και σε ασθενείς με βαριές νεφροπάθειες, αιμορραγική
διάθεση και σε επικείμενους εμβολιασμούς.
Γενικά, θα πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο ισχυρό κορτικοστεροειδές που
θεωρείται αποτελεσματικό για την ένδειξη που προορίζεται και επί μη ανταποκρίσεως
να χορηγείται άλλο ίδιας ισχύος ή μεγαλύτερης.
Ενδέχεται να προκαλέσει καταρράκτη και γλαύκωμα όταν χρησιμοποιείται στην
περιοχή πλησίον των οφθαλμών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν γίνει τοπική
χρήση στα βλέφαρα, χρειάζεται προσοχή ώστε το φάρμακο να μην έλθει σε επαφή
με τον οφθαλμό.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Καμία γνωστή.
4.6 Κύηση και γαλουχία
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια των τοπικών κορτικοστεροειδών
κατά τη χρήση του σε εγκύους γυναίκες. Τοπική εφαρμογή ισχυρών
κορτικοστεροειδών σε έγκυα ζώα έχει προκαλέσει ανωμαλίες στην ανάπτυξη του
εμβρύου.
Γι το λόγο αυτό, τα τοπικά κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγούνται κατά την
εγκυμοσύνη μόνο αν το αναμενόμενο όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το
έμβρυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν πρέπει να χορηγούνται σε μεγάλες ποσότητες ή
για μακρύ χρονικό διάστημα. Όταν η χρήση κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια του
θηλασμού κρίνεται απαραίτητη, η ποσότητα του φαρμάκου και η διάρκεια της
θεραπείας θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.
2
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Καμία γνωστή.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιγράφονται παρακάτω ανά οργανικό σύστημα του
σώματος και συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές
(≥1/100 και <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 και <1/100), σπάνιες (≥1/10.000) και
<1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000) περιλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών.
Οι πολύ συχνές, οι συχνές και οι όχι συχνές ανεπιθύμητες καταστάσεις γενικά
υπολογίσθηκαν από στοιχεία κλινικών μελετών. Οι σπάνιες και οι πολύ σπάνιες
καταστάσεις γενικά υπολογίσθηκαν από στοιχεία αυθόρμητων αναφορών.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Πολύ σπάνιες:Υπερευαισθησία
Τοπικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως ερύθημα, εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση,
τοπικό δερματικό αίσθημα καύσου και αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, μπορεί να
εμφανισθούν στο σημείο της εφαρμογής και μπορεί να ομοιάζουν με τα συμπτώματα
της κατάστασης που αντιμετωπίζεται.
Αν εμφανισθούν συμπτώματα υπερευαισθησίας θα πρέπει η χορήγηση να
σταματήσει αμέσως.
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος
Πολύ σπάνιες:Επινεφριδιακή καταστολή
Όταν αντιμετωπίζονται μεγάλες περιοχές σώματος με βουτυρική κλομπεταζόνη είναι
πιθανόν μερικοί ασθενείς να απορροφήσουν αρκετή ποσότητα στεροειδούς που να
προκαλέσει παροδική επινεφριδιακή καταστολή παρά τον χαμηλό βαθμό
συστηματικής δράσης που σχετίζεται με την βουτυρική κλομπεταζόνη.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Πολύ σπάνιες:Ατροφία του δέρματος, χρωματικές μεταβολές, υπερτρίχωση
Τοπικές ατροφικές μεταβολές μπορεί να εμφανισθούν σε περιπτώσεις όπου η
υγρασία αυξάνει την απορρόφηση της βουτυρικής κλομπεταζόνης, αλλά μόνο μετά
από παρατεταμένη χρήση.
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ σπάνιες:Παρόξυνση των υποκείμενων συμπτωμάτων.
4.9 Υπερδοσολογία
Οξεία υπερδοσολογία είναι απίθανο να συμβεί, εν τούτοις σε περίπτωση χρόνιας
υπερδοσολογίας ή κακής χρήσης είναι δυνατόν να εμφανισθούν τα χαρακτηριστικά
υπερκορτικοειδισμού και σ’ αυτήν την περίπτωση τα τοπικά στεροειδή πρέπει να
μειωθούν ή να διακοπούν σταδιακά κάτω από ιατρική παρακολούθηση λόγω του
κινδύνου επινεφριδιακής καταστολής.
3
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ATC: D07AC1
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Η βουτυρική κλομπεταζόνη σε περιεκτικότητα 0.05% κατατάσσεται ως προς τη
δραστικότητα της στα μετρίας ισχύος τοπικά καρτικοστεροειδή.
Η βουτυρική κλομπεταζόνη είναι ένα τοπικώς δρον κορτικοστεροειδές. Έχει μικρή
επίδραση στην λειτουργία υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων. Είναι λιγότερο
ισχυρή από άλλα κορτικοστεροειδή και δεν έδειξε καταστολή υποθαλάμου
επινεφριδίων κατά την εφαρμογή σε ασθενείς με έκζεμα ή ψωρίαση.
Μελέτες έδειξαν σχετικά υψηλή τοπική δράση με μάλλον χαμηλή συστηματική δράση.
Τα τοπικά κορτικοστεροειδή έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Καταστέλλουν
εκδηλώσεις της φλεγμονώδους αντιδράσεως όπως το οίδημα, η εναπόθεση ινώδους,
η διαστολή των τριχοειδών, η μετανάστευση των λευκοκυττάρων, ο
πολλαπλασιασμός των τριχοειδών, η εναπόθεση κολλαγόνου, ο πολλαπλασιασμός
των ινοβλαστών και ο σχηματισμός ουλής. Τα στερινοειδή αναστέλλουν την
φλεγμονώδη αντίδραση έναντι μηχανικών, χημικών ή ανοσολογικών παραγόντων. Ο
μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δράσεως θεωρείται ότι λειτουργεί μέσω επίτασης
της αγγειοσυσπαστικής δράσεως της αδρεναλίνης, σταθεροποίησης της μεμβράνης
των λυσοσωμάτων, επιβράδυνσης της κινητικότητας των μακροφάγων, αναστολής
της απελευθέρωσης κινίνης, αναστολής της λειτουργίας των λεμφοκυττάρων και των
ουδετεροφίλων καθώς και της σύνθεσης των προσταγλανδινών και επί
παρατεταμένης χρήσεως, μείωσης της παραγωγής αντισωμάτων.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Ο βαθμός απορρόφησης των τοπικών κορτικοστεροειδών καθορίζεται από πολλούς
παράγοντες, όπως είναι η συγκέντρωση του φαρμάκου, η φαρμακοτεχνική του
μορφή (έκδοχα), η περιοχή της επάλειψης (δυσχέρεια απορρόφησης σε παχειά
κεράτινη στιβάδα), η κατάσταση του δέρματος (αύξηση της απορρόφησης σε δέρμα
με λύση της συνέχειας του) και η χρήση στεγανής επίδεσης (ουσιαστική αύξηση της
απορρόφησης). Μετά την απορρόφηση τους από το δέρμα τα τοπικά
κορτικοστεροειδή ακολουθούν τη φαρμακοκινητική πορεία των συστηματικά
χορηγούμενων.
Δεσμεύονται σε ποικίλο βαθμό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος.
Μεταβολίζονται κύρια στο ήπαρ και απεκκρίνονται μέσω των νεφρών. Μερικά από τα
τοπικά κορτικοστεροειδή και τους μεταβολίτες τους απεκκρίνονται επίσης από τη
χολή.
Μετά την εφαρμογή 30g κρέμας βουτυρικής κλομπεταζόνης 0,005% σε 8 ασθενείς, η
μετρήσιμη ποσότητα στο πλάσμα επετεύχθη κατά τις 3 πρώτες ώρες αλλά μετά
μειώθηκε. Το μέγιστο επίπεδο στο πλάσμα ήταν 0,6mg/ml και επετεύχθη στις 3
πρώτες ώρες. Η συγκέντρωση στο πλάσμα μειώθηκε έως 0,1mg/ml μετά από 72
ώρες. Η κανονική διακύμανση της κορτιζόνης στο πλάσμα δεν επηρεάστηκε από την
εφαρμογή της βουτυρικής κλομπεταζόνης.
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
4
Μακροχρόνιες μελέτες σε ζώα καρκινογένεσης, μεταλλαξιογένεσης και επίδρασης
στη γονιμότητα δεν έχουν γίνει με τοπικά κορτικοστεροειδή.
Μελέτες μεταλλαξιογένεσης με πρεδνιζολόνη και υδροκορτιζόνη έδωσαν αρνητικά
αποτελέσματα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα
Κρέμα:
Glycerol
Glyceryl monostearate
Cetostearyl alcohol
Beeswax substitute
Arlacel 165
Dimethicone
Chlorocresol
Sodium citrate
Citric acid monohydrate
Purified water
Αλοιφή:
Paraffin liquid
white soft paraffin
6.2 Ασυμβατότητες
Καμία γνωστή
6.3 Χρόνος ζωής
36 μήνες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσονται σε θερμοκρασία κάτω των 25°C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σωληνάρια των 25 γραμμαρίων.
6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού
Οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται να πλένουν τα χέρια τους μετά την εφαρμογή
της βουτυρικής κλομπεταζόνης, εκτός αν τα χέρια είναι αυτά για τα οποία γίνεται η
θεραπεία.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δικαιούχος ΤΜ: Glaxo Group Ltd, England
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: GlaxoSmithKline α.ε.β.ε, Λεωφ. Κηφισίας 266, 152 32
Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ: 210 6882100
5
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
17/9/1981
10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
6