ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 
! 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
K"#$Ceftazidimepentahydrate%%$g!g
#%&$ '
(% %%))*'#+'
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
, -!
,
4. ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
.$%% "%%%/ %)/0)
#%%)-*)/
1%   2'
3$
4/0"$%$)
4%  $%
5/  )%$%
," 0)%)%$%
6/0% %7%%
6/0%%/$)
6/0
8/0%)%/%)"/)
9%$%%& " "$*%
:0);%<" 
=$"/*% $% >$% 
%%/0#%)'
?#%&$ $  "$"$7% 
%$%#$%*% $)0 '
?#%&$ $  "$) %#70 
/0% %7"$*% "
%%%1@ABC2'
(% % #%&$ *%> %
%*% % #-%$$&%$)* %
%DEF*%1*#G'GH'2'
1
?#%&$  $%&$%*% 7
%$%) %"7%)")*% $)
7%%%# % '
=*%> $ %"% $% 
%   %*% /%)'
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
I$
9$J6 GK L
I$5 
8$)0 I  $%
4/0
"$%$)
KK)HKFMLM "N/-
%  O  $)
67% %$
!"N/
3$
4%  $%
4% $P
8/0%)%/%)
"/)
1-2 g " 8 /
6/0%%
/$)
6
/0
6/0%
 %7%%
Q!"N/!/
9 %#70 
 "%%%% 
1TURP2
%% )" $
7%  %% 
#$ %"%
5/  )%$%
)!"N/
," 0)%)%$%
RS
8$)0 I  $%
67% %$
I #% !7")
 G)+%
%%)
3$
4/0
"$%$)
4%  $%
4% $P
8/0%)%/%)
"/)
6/0%%
/$)
6
/0
9%$%%& 
" "$
*%% %
2
%<" 
R##%$-  "$ 
OM )$"7 %'
PT%%$&%>$% %%
/0#%% #G''
9$!J9U GK L
4# 
V! /
UGKL
8$)0 R" 
I$5 
6/0
% %7
%%
KKQHKFMLM 
%-
%  +gM 
5/  
)%$%
," 0)%
)%$%
W%
HKFMLM 
%-
%  +M 
4
/0"$
%$)
4%  $%
4% $P
8/0%)%/
%)"/)
KKQHK mgMkgM 
%-
%  +gM 
6/0
%%
/$)
6
/0
9%$%%& 
" 
"$
*%
% %%<
" 
RS
67% %$ I #% 
+KQKKFML
7")
 
KKQ!KKFMLM -
%  +gM 
3$
4
/0"$
%$)
4%  $%
4% $P
8/0%)%/
%)"/)
6/0
%%
/$)
6
3
/0
9%$%%& 
" 
"$
*%
% %%<
" 
3 %*# X
! /
8$)0 R" 
I$5 
R% > #$%)
/0)
!HQ+KFMLM 
7
R %*# X! /- &)% #%&$ %
$$%)%%7 %
'
PT%%$&%>$% %%
/0#%% #G''
9% "
?# %%% %%Solvetan 7)
 *# X ! /% )"$'
?)
I % %& %  $ " % 
#%&$  )"$-   
*$%Y"$)%)NK%/'
?%%$
."7%  7" %  
)% %%$'I%
"$* %%$1*$ #H'!2'
R%%%7"  % #% 
%%% %'
3#%$
?#%&$ $%%* % %)#/'Z%7%-  
/%"$%) % #%$1*
$ #G'G2'
= $% #% 'W%  
*$&%% " % %$ '
9$YJR%/%  %"$
#%$[$
6GKL
,"
%$ 
1FM%2
,%
" %'
\FM1FM]2
R%/
 
12
R% %
   
1)$2
HKQY
HKQ!KK
1-^Q!-Y2
!
4
YKQ+
!KKQYHK
1!-YQG-K2
!G
HQ+
YHKQHKK
1G-KQH-+2
K-H !G
UH
VHKK
1VH-+2
K-H GN
R"$*/0-0%  %
HK_0% % %  %  '
R- " %$ &%% 
#/%% 7" $)%&'
9UGKL
,"
%$ 
1FM%2PP
,%
"
%$ P
\FM1FM]2
R%/
) 
FML)%7
*
R% %
   
1)$2
HKQY
HKQ!KK
1-^Q!-Y2
!H !
YKQ+
!KKQYHK
1!-YQG-K2
!H !G
HQ+
YHKQHKK
1G-KQH-+2
!-H !G
UH
VHKK
1VH-+2
!-H GN
PW%%$ 7$%% 
%)7*/%$*"$) %"$
%) % #%$'
PP`$&%*% #/%-%%'
R%%%7"  % #% 
%%% %'
9$GJR%/%   Solvetan #%$
[
6
40 kg
," %$ 
(ml/min)
,%
"
%$ 
\FM1FM]2
R% %  
 1)$2
50-31
150-200
(1-7-2-3)
I #% ! g
7") g)Y gM
!G/
30-16
200-350
(2-3-4-0)
I #% ! g
7") gM!G/
15
V350
(V4-0)
I0" 
R%%% %  
'R%%%7"  % #% 
%%% %'
5
9UGK
kg
?# %%% %%Solvetan 7)
 UGKkg#%$% )"$'
R%%%7"  % #% 
%%% %'
6 $% #%$- 
" %$ ""$&%)%*#$
/%%  &/%'
a"
W &)%%% " $%Y
)H/'
b%"$" -*%  
%  % #%&$ %%%$Hc+'
9%<"
?#%&$ $  "$"$*%
%<" % %%<" 
1deCf2'
6%% #* - #%&$ $%%"$%
% " 1")!H)!HKF!$%7%
" 2'
R"$#*%
% #*" "  > %%
"$J  $))#0 'R"$
*%"  > - $%  
%%"$#%$'
R"$*%#*#*"  #*#*
" - 7%%/#%
%$Hc+'
9$HJW $%  "$#*#*
" 
`%
#
%$
1" 
%$ 
FM%2
I %  1F2""  
1FM%2
J
H +-^ YY-Y HK
K !HK !HK HKK HKK
H !HK !HK HKK HKK
K !HK HKK HKK ^HK
H !HK HKK HKK ^HK
!K HKK HKK HKK ^HK

? %   $%"!/'
6
9$+JW $%  R#*#*"
`%
#
%$
1" 
%$ 
FM%2
I %  1F2 
$
J
-K$%M/ !-K$%M/
g""  
1$%M/2
g""  
1$%M/2
K-H -K !-K K-H -K !-K
K HKK HKK HKK HKK HKK ^HK
H HKK HKK ^HK HKK HKK ^HK
K HKK HKK ^HK HKK ^HK KKK
H HKK ^HK ^HK ^HK ^HK KKK
!K ^HK ^HK KKK ^HK ^HK KKK

? %   $%"!/'
.  
? 0%%% *% %-% " $-% %$%%7
% $)0 -"/%  $% %% % #
%$%"'
.Solvetang $%#*  *"
< '
.%/ $< $%)0)%%% %
%%$
%% 7'.7%$
%  "7"$#*%7% %
  /%$)*"'
?") %/   $#*$
 #* '.<  $
0%"$ #*$%%
%  %"'
.Solvetan!g $%#*  '
.7%$%  "7"$#*%
7% %  /%$)*
"'?") %/   $#*
$ #* '
4.3 Αντενδείξεις
`" $% #%&$ % #$ 
%1#%% #+'2'
h%0$" $1''#%%$ 2
%%7*%% 1$-*%
*2'
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
`" $
T)%*%%-#"$*%
"% # % " $' R%  $%) */
%)" $- "$#%&$ 
#%7%%%  '
7
9% 0 % "$-% /%"
%0$%$ " $#%&$ -
#$%%7*%% '6#%%
$%)   #%&$ "$%
 *" $*%%'
i 
?#%&$ #%*%  'I$
%   )"$% "$)%7)
/0)%%"$ )%% )%$
$" %7 >$%%12"%12
"12"$%   "$#%&$ 'a%#&%
$%"$*% $%% "$*% 
 $%-/0)%%%)/$)/0)
%)%/%)"/)'6- #%&$ $$" % 
 %*%%)#%1ESBLs2'6)-
%% #%&$ )"$-*%> 
 #$%%)/ESBL'
j*/ $%
9%/$%%& %%*% %
>*/$%#"$%
%*% 7%-* % #%&$ 'W
%/%%#) %% &)'Z
%7%-$ %% "$% ) "$
&%% %%   #%&$ 
1*#G'N2'=0%&%%% 
"$#%&$   )
dkEl]lmF
]lnlol
'I 7%#%<%%
%%%% %%%'
3#%$
?  > #/#%0/
#%/<%)-)$ %1''
#$ 2-% /% #%$'
?#%&$ *%%)#/'Z%7%-  
/%%  %*"% #%$'a"$
#%$""7%%%% 
#% %%% %'S#"$%
"-%  /" "$#
%$1*#G'!-G'^G'N2'
μ μ`%0 $" %)  /
?%%  $ %0 "%/
/1''%-7 %2)% $$
%$)% )% %'6$
$% %  * 0  % %% %"'
a % 0%
?#%&$  &%&%%%&$-
 &#/1>/"%%2%")%
71p]lo-qrl-dllk2'
8
?#%&$  &% $%$ % %$ 
07*'
=%%dFs)%  #%&$ 
#$&%%H_$%)"/$ % 
%7) %$%'
9%% %%
R % #$%%%%%J
, -
 
.H!F%$#$'
, !-
 !
.!KGF%$#$'
a%"*%> "$"7$%
 %% %%'
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
S% "$% $ *$ 
#$ '
?%%  > /)#%0/#%/<%)
$ /% #%$1*#G'G2'
?)# %)% 
llE
% #%&$ 
#$'? $%7%%
0*)"$-% 7%   #%&$ 
)# -"*%>  "% %%)7'
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
,7 
`%$%  #%&$ 
$'b%&/%0**$
%/% 7 -% %0 %*7-%%%% 
% %%0 1*#H'Y2'
. $%$%#
$&%$'
= 
?#%&$ $%% %% %-)%-
"%#%&$ %%/%*#
" &'?#%&$ $  "$%%" '
(% %
I"'
9
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
I%" %%% $ % % %
  7 /'6%-)%-#%7
"7 %1''& 2-$ &% % %
  7 /1*#G'N2'
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
W"7 %%$  )#$-
"*%%) -#*$%"*#*$%#*  -
-0%) %/&7)- *%/
)%0" -#%< 
"%$Coombs'
(% "$ % %# //"7 %)
/- " %$ 7 
'W% %&%%
"7 %%" $) /%%$
%/" %% #$%##7%%
#/% %% %'6%"% $
% %# -"7 %%$"%%#"$
*% %'?" "   "$% 
% $  % % %%)"7 %)/J
971tMK2
R1tMKK)UMK2
T1tM'KKK)UMKK2
R1t MK'KKK)U M'KKK2
971U MK'KKK2
b )%1 μ μ μ μ μ 7  % "7 * % "  2
10
,% $M
W
R7% 
R T 97

b )%
8/0
%/
,%%$ 
1*
 
$%
%%
$ 2
I%%
 %7
%
#7
%%
?)#$
=*%%)
W%$
8$
=*%%
$
a%%)
 a%
$
8#%%)
I%%
 %7
%%
a#0$
1*

*
M% 2
1*
#G'G2
I%%
7
%%
,#$
u
3
"
9" $
a
%
i*$%
"*#*$%
#*
 
I%%
%%7
I I
$%
%& 
%
%*% 
%
!
1*
#
G'G2
,

3%$
S%
,7
I%%
%%)
 #)
9
0
%)
%/
&7)
Y
v%
I%%
%
%
%7
, *%/
)%
0" 
,  .0

 
R7
kQwrk
97#
7" 
a$ 
i%
%$ 
11
)#$
% %
%/%
1DRESS2
G
I%%)
#/%)
#)
/
9
0% 
$
$%-%
&/%$
$%M
% 
%$ 
7
I 
#$%
W0$
#

(
%
%%
% 7
  
xM
#%
% <

9%
9
0%
=%
$
dFsk
H
`#/")-)%-$-
$-#"/-"$#%$
%$  %/" %)'
!
? $%#$%)
dkEl]lmF]lnlol

$ )"7)>*/ $%'
Y
ey@1DC@2-e@1zD@2-y{f-DD@-#)#% '
G
`0#DRESS%%$% #%&$ '
H
=%%$dFsk#$&%%H_$
%)"/$ % %7) $%'
a#"7)"7 %)/
?#"7)"7 %)/%%   
#$%#%7<%$ %'6%
% 7"  %  #Q7%#%7
<%'u %$%%%$%%% 
$"> #%"7"7 %
%6"Wi)1b$)!NG-GRQHH+!
5-a"-. J|YK!Y!KGKYNKMYY^-i0J|YK!K+HGOHNH-
h%%Jhttp JMM www 'eof 'gr2'
4.9 Υπερδοσολογία
?$$ "-)-%07
)-#"-$/'
R%/%$$ )"7  /%
%)"$#%$1*#G'!
G'G2'
W%/#%&$ %$$)%% 
" % %<" '
12
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
i"%% $Ja%*% % % '
,#$%$% -)e@dJwKffK!'
b  
?#%&$ %% 7" %*% 7%%7%/%
%7 %)%}1CpC2'a%
%% % *7" %%%7%/%
1% 2- $7 %) %*% 7%%'
R C~MCf
(%#$- %%$% 
# %Q#%$&%
ll
%%% %%$%$%%%)
% %)%07%))%$ % % %
0"$$/% % % %%%) 
1•€d2% #%&$ "%7$1 '_@V•€d2'
b "%% %
?"%% %%)*% $)#%&$ #$%)
%%" 7J
 *%%'?#%&$ 7%
%%#%*%%1•py2-) 
{‚%)•py%&eFƒd$$
 %"%%* %
%DEF$ *% $)
) %/)%</% 
#%&$
%% %0)%* -$&% * % 
#%&$ %)%} %7%
DEF7
*% %$
W $
. $% %%%) 1•€d2
"%$% 6)<6%I% 6" $
a%*79%1•Ade@2$%0J
b W $1FMy2
S I R
6%*% $ X !QG VNGN
Ckm]Fk
Emlk
XN
Q VN
W $
%& 
#$
!
UG N VN
13
„$" %-h„-B„"%'
. $%$&%"$>  1!gxY2
!
. $%& #$ "$
$)*PKMPD)$0% %%)%/MIC%)
)/'5 7%$ #%
%$% /'
b*" $
W$% % "%% %)$% 
%$ -%%
%/"%% %$" %-$)%%$
""7*/0'T%$%$% %-"
& %$% 7)0-%%
"%% %*7%  % %% #%&$ %%
%7$)0 '
R")$" %$
=%%DEF*J
Streptococcus pyogenes
Eƒooomkol
a %%DEF*J
Citrobacter
koseri
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria meningitidis
Pasteurella multocida
Proteus mirabilis
Proteus spp. ()
CEl]ol
kƒƒ'
6$ %$ $% % "%% %$%* 
a %%DEF*J
Acinetobacter
baumannii
|
Burkholderia cepacia
Citrobacter freundii
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Klebsiella spp. (other)
Pseudomonas aeruginosa
Serratia spp.
Morganella morganii
=%%DEF*J
ƒr…ooomkmEmk†
EƒooomkƒmFl††
Viridans group streptococcus
=%%DEF*J
dkEl]lmFƒE‡Elk
Peptostreptococcus spp.
a % % Gram * :
Fusobacterium spp.
6/"%$$
=%%DEF*J
Enterococcusspp'*%
•Eooomk‡olk
%
14
•Eooomk‡olmF
ylkEl
kƒƒ'
=%%DEF*J
dkEl]lmF]lnlol
a %%DEF*J
poEl]k
kƒƒ'1% 
poEl]k‡Ellk
$"%2'
x :
Chlamydia spp.
Mycoplasma spp.
yl
kƒƒ'
.% mEmk$$" %% "$ ")$%%
 " $#%&$ 'T%"%% 
"$ % mEmk$"%#%&$ '
††
.% ƒmFl " $$"%
$ %%"%%) " $
#%&$ '
|`> % %%ˆ%  "$$%
M/%% 66'
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
a# 
,%<  HKKF#%&$ -%%
$%NY^FM%$%-%%%)'9%
%%#* smkHKKF-!-%$%
$G+-N^^KFM-%$%'? %% #%&$ 
$%7 K-H)! g%#*
<  '
,%
?#%&$ %)%}%7 %-$
K_'R%//%% •€d"$
%"7%7)%%- - -%%7-%%
-%"-%%<'?#%&$ %
%7%$%% %'?$ %
%#7#7$% -%
%/% #%&$ %63`%#
 'Z%-%/G)!KFM7%
%$&%%63`%#%'
4% %
?#%&$ %*$&%'
a*
b%%  -%/%#"$
 &)$!/'?#%&$ $%%* % %
7)%"  '9%NKOK_%  %%
%7!G/'8%_$%% '
15
6$ "$"/
3#%$
?*% #%&$ $ "$#
%$  "/%1*#G'!2'
?%%$
?70 )% %%$$$ % 
# %% #%&$ %*!g#*$)"
N/$H %%%) % #
%$1*#G'!2'
?)
? " % $% )"$#%
$)% %& %  $$) % #" % 
#%&$ 'W &)*$%Y-H)G/
%#0* ^   $)#*
 smk! ) $NK%/)'
9% "
W &)% #%&$ $ %G-H)^-H/
)% %!H)YKFML'T)-
%  $%)! /- &)#7 %
'
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
. 7%$%$%")
* %%##-%0% %
*))-%0% %%0% %% 
)% %'I0"$%%% %
#%&$ '
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Sodiumcarbonateanhydrous'
6.2 Ασυμβατότητες
.7%#%&$ -)%7%%)*Q%/
%*%/-"%"77%/
)" $ '6)%$%%% "$
#%&$ $ %"%%*%%"
  "$#%%/%1*$ 
#G'!G'H2'
H#%&$ $%%"%%%"7
%$‰%%7% 7%#*'(‰
%%/%%%%'
16
,"$&  #"$% *$ %"$&$
% #%&$ '(‰%&%% 7  %'
6.3 Διάρκεια ζωής
!G"$UYK
C'
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
b%% 7% % $%!G/!H
C^ %>$'
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
I##$'
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
T%" #$)%) $ ',"/
7%%<-"/%0$%"%7%
"%$ 'b#$0$%"%%"
7%'
W $% 7%
a%0%%$%" %%/
7%-$ 7%%7%%
'
b"#$ 9% %
)%7

%$"%1F2
R%) 
% 
1FMF2
, 
 6<
6#* 
smk
6#*
YF
KF
HKFP
!+K
OK
!K
, !
! 6#* 
smk
6#*
KF
HKFP
^K
GK
PR $) J?" $%7%
./%)%)$%$%)%$
% %) -%$) %"#70 '
R7#)%%)"$%- %% %%<%
 &%/%%)%'
?#%&$ %/FMF)GKFMF$*%J
)7%OFMF1K-O_2
 %7%$•M+
{EF
 0%& H_
17
)7%K-!!H_ 0%& H_
)7%K-GH_ 0%& H_
)7%K-O_ 0%& H_
)7%K-N_ 0%& G_
 0%& K_
 0% GKK_ )7%$K-O_
 0% GKK_ 0%& H_
 0% ^K+_ )7%$K-O_
 0% ^K+_ 0%& H_
?#%&$ %/K-KHFMF)K-!HFMF$*%
%<" 1%2'
?#%&$ $%"$<  
)} K-H__'
.#$HKKF#%&$  -%
-HF7%-$%"$ %& 
1HKKFKKF2%7%%% 7% %% %%'
, -!J
9%$%) smk
' 6%% *% 7)%/%%#$
7%%%/)%7'.* "
)% $%)%7'a7%% *% 7'
!' a% J"/%0$%"
%$!%'
Y' a%>%%#$'S%)% %*% 7-
%% *)%/%%#$#%
%% 71 $ %#$* ")% 
%  2'4*)"$%% *%
%%/% #'.%$%$
#$0$%"-$
7%'
.7%$%  "7"$#*%7% 
%  /)*"'?
#%&$ $*%%#* 7%
")'
, -!J
9%$%)#* %#$
#%&$  1$%%7%2J
6%%% /%HKF*%7)%7-
%% " I`W%)%)'
' 6%% *% 7)%/%%#$
7%KF)%7'
!' a7%% *%%#$"$
'
18
Y' b %*7# $"$%<'
6%*7# $)%/%%#$
#%$ )%$ '
G' b%#%%%"%#1''$%
%7%2%%%HKF %
#* $H)YK%'
R $) J(%  "$ %% %%<%-$ %
 "$ *7# $)%/%%#$
"$%<'
, -!1#•l2
9%$7%#* 
.%•l%$"% 7
)7%$K-O_ 0%& H_
*%'
.•l!%"$ /% KKF'
' a%%#7)% %%#%%
'
!' 6%% *%•l% <$% '
Y' (%%% %%0 *%•l
%%)% #%#$%$Š‹'
G' ,%/%%%#-$%%7%$%$%#$
&%%%#'
H' a%%#$% 7% % #%&$ '
+' b% 7% - #%&$ "#$#/'
^' b%#$%#-%#%% %"$#%&$ 
% &%#%%'
N' 6*%%*%GQ^0"$%)%%#$'
a$>%#%•l'60%% "$
%%'
,"#%<  "$
#"$7#)%%%7%%0'
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
GlaxoSmithKline''*''
8', #$!++
5H!Y!
a"
. J!K+NN!KK
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
+Q!QOOG
19
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
20