ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Panadolmgml
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
(5   ml) 120  mg μ . 
 !"#$%&'&(%)*+,-.)(+/'&(%.01(+,/'23.4'-$53-&)(6',7
8!  .9:;<::
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
μ μ =
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
μ μ , μ >  !?  ? ?  ? ?    ?
. 
μ μ      @   ;A  !B
( ,A C? @   CA
μ , , , 9  ? ? ?  A ? 
μ μ Reye ). @ AC ?     ! 
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δ@
60 mg/kg μ . D !?  @  @ 9?   ? ?
Δ μ μ . @ ! ?  ! ? @?   ? @?
( μ μ μ μ ): =!?   9        0,5-1 g 4-6 ,  ? 
. μ 4 @ @ D !     9@  g,  !
2,5 9@? ?   g .   !
μ ?  ?
12-18 : ;9  0,5-1 g 4-6 , . μ  ?  @ @ D !  
4   9@  g, 2,5  ! 9@? ?   g 
.  !
6-12 :  250-500 mg 10-15 mg/kg , 3-4 μ ! EF ;? @ ?
1-5 :  120-250 mg 10-15 mg/kg , 3-4 μ ! EF ;? @ ?
3-12 μ :E;  60-120 mg 10-15 mg/kg , 3-4 μ ! EF ;? @ ?
3 μ μ μ μ :E;          9!  A 10 mg/kg 5 !
mg/kg   @
Δ 2 μ .   9;    
μ : 3 μ .G  !?    @?   9! A ?
H? !?
μ>   ?
1
μ μ .I  9@    
@@A;
   :
μ μ 4 .GCA   !B   9@   
4.3 Αντενδείξεις
μ J@    !       ;
6.1 ;
E !  ;! 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
:
I9K@L:D
!L@
!@:D@@
  ! .   @  ! 
!?!:
μ μ D     @ !
μ μ . μ   ! ! ;! @ D @  ! ?
μ μ μ . C  @ !? 99? K ?   >@?
μ    @ ! ! ;!   
μ .  9A   ?   !
,  A?
μ .  @?    A   @ ? @?
μ?  ?
μ μ . F  @ !    9@    H
.  @  @  @  @?
μ μ μ M  ;   9  !  ? ?  
. @ ! @
 ;@ ? !? @? ? 
@?B ?. ?9.
C@.    @  !? K? !  
??:
μF @?  9@   C?     
, μ , μ μ ?  ? B @ ! ?  ? @  C!
μ . @ 9!? C ?
H sodium methyl-, sodium ethyl-  sodium propyl-parahydroxybenzoates (E219, E215, E217)
μ ( μ ).@   ? ? ?  ?
maltitol (E965) sorbitol (E420).  μ μ>@?    
μ μ 9!  C@?  ;K      9  
μ .; 
HazorubineNEO@??:
2
I;@9@K:
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
μ μ μ , D  @   ; ?  ? 
μ μ μ .  @     C
μ μG  !B ;    @  @?    KA
. . μ ( . . , ? ;99 ! @   C GF>P
) . ;? C @? !? 99?
, F @?  @ 99   
μ μ μ μ μ μ @ ;@@ ! 9 A ?  ? 
μ μ μ .  !B       C@ ? K !? ?  
μ μ D 9@ @    ;!    C! 
μ μ . @ ?  ?  
μ μ F A !     ?  ;@  C
μ . @?  @? D !  ? 9;@?   
μ μ μ μ  @  C@     !  !
μ μ , ! ?  ? C?  @  @? ?
μ .?    ! @
μ μ μ μ μ D     9  ?  @?  @? ? 
μ . @ ;!? !  @ ?
μ μ H  @  C!  C ?  ?  
. @
μD  !B  !    
μ μ μ K   K  @  @  @C 
μ μ μ .     C?  9 ?  !  9!
:=? C? μ μ μD   @   B!  
μ μ μ μ A C?  @    ; ;9; A C?  ?
μ μ - .K?   C? C?
4.6 μ , Γονι ότητα κύηση και γαλουχία
:A μ μ μG !    AB @C?    ;@K
μ μ . , μ  @? ?  9 = A?    9  !?
μ ,;C?  ;A  ! ;      ? ! ?
μ . , @    @  = @ ! ?   
μ ,  @        @ 
μ μ . A;      
μ :Q ? μ μ D   @      @
μ 1:1 μ μ ,  ?  @ ?   ?   ;@ 
μ μ μ   @? ?  9;?  @ A ;   
μ .!
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
R;@@:
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
μ μ μ , μ μS A ? ?       
μ , . μ   @ ? S A ? ?   ;@
μ μ μ   ! @   ;@  ;  ? ?
3
μ μ?  ? ;  !    A  @K
μ , μ  @  ;! @    A 
.
μ μ μD  !   @   C    A  
: ( A ? 1/10), (? 1/100 <1/10), ( ?  ? 1/1.000  ?
<1/100), (? 1/10.000 <1/1.000), (<1/10.000), μ ( ? A ?  ? 
μ μ μ μ μ ).A   A 9    
μ μ μD    A      @ 9     
μ μ .;  !;       ;@
μS A μ >A   F
Δ ? 
μ  A  
μ μ ;A ! ?
μ Q 9@
μ > @
A
?
Δ ? 
A
μ! ?
>;C@
>?@?
?
9  
C .
9??
?.@
A)&3T325U(V25(2
A
?
Δ ? 
A
μ , ! ? 
  
μ @
μ E ? ? 
μ μ ;@   A?
, @? @? 
.@   GF>P
A
?
Δ ?  !?
   ; 
D! @
A
?
μ    !B !  !B     ; ; 
μ , μ μ , μ , μ μ μ ,!   !  @  @  ; @
μ μ , , , μ ,   C!  @  ?  @   IF !
μ . μ μ@   9! ;A   !B B   @
.  ;  @ ? @
, ,F ? ?  ;@ @ C;!  9?
 C?  @?
μ μ >; A   A   
D;A A !
?;@?;AL?@!.=
! A ??;?WA;A
L?. X@  ? @? @?  ;
! A? A? ?  =
μ μ , μ μ μ , μ S P   H ! >A   =  9! ?
μ :@? ? ? C!? ?
- μ D! 9! ? @? ?  ? @?  =SP
http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
- μ μ μ , , μ μ μ ;! !   @ ?  H ! >A  
= 
( 284, 15562) : 213 -2040380 213-2040337.=SP G@  ;   @? !
4
- μ 210 6549585J9!  P>Y 
4.9 Υπερδοσολογία
D @   @    !
.@!!?
:
μ μ D @ @  @  A? ! A? !B?
μ μ μ . ? ?  ? !  ? !B? B   S
μ . 10 15 g? @ @ A 9? D ;C !B  ?
μ μ  ?  !? @   9 !
.     ;!  !  
μ μ μ 24 H    ? @? ;@K ?  
. μ , μ , ,C@  9A  9 @ ?  @
, . μ μ 4 6!  ? D ! 99 @  ;@   ?
μ μ , μ 3 ?   !B  ! ? ;   ? 9A? ? ?
μ 4 μ . μ μ ?   !B G@     ! 
, μ . ,;    G@ @?  A C 
μ , μ , μ , , μ @ ;  @  @  @ C  ;!
.
μ μ , μ =? A   @  @ 
μ     9@?  @ C @ ? CC?
. ? !? @?    @  G@ 
μ μ ;@ C@ ;!   C@ !   
. μ μ   @?  AC !? 99? =@? @  ;A 99?
μ . @  @?
, ' D  ? C!?  ? C ? A? A? 
μ μ μ μ  9 ;   @   K  !   !? 
.? ?
μ D C ?  ? ;@   ! ?   
μ , - - - μ (NABQI), 9 ? ? I  9KL @? @
μ μ μ μ@ A   9 K 
μ . μ@  Z F? ? @?   
NABQI μ? ? CA  A 
μ , .[? ?  A  @  ;
, μ , S@?  ? Z  @  @?  
μ μ   ? ?  A ? @  @
μ .  
μ μ D   ? @?   @  ?  
μ , μ μ μ .  @    K     D ! A 
2 μ μ @ ?    !B  A     
μμ μ . μ @   ;  D ! A  @K 
μ . μ μ; ?  ?    D ; !   
. μ ,!C? @ @ D !   @K  ?
125 mg/kg ; ;@  @   EF  ? !?  
200 mg/kg μ μ EF     @K !     
μ  !  μ μ .    ?  ?  
μ 4 μ μ 24 D        @ ?   !B   ?
' . μ μ μ  ! S  ?      ?  ?  A?
μ μ μ μμ @          ?  
( μ ).   !B 9 ! D !   K   @
μμ . ' A? @     ! A 8?  @  ;
10 g μ μ C !B     ? @   ? 
. μ ! 99 E ; 99 ! ?   !B
25 g. μ μ μ   S ? ?  ?   @K
5
. 300 μg/ . . 4 μ 9 ? !? 99? =@     ? 
. 150 !B @  C? 9!? 99? =@   
μg/ . . μ .   @  C !? 99? @ @
μ . D Z @    ? ! ;9@ ?   
μ 8 ,@   !  !! ? @K ?    !B
μ 24 .  @      ?   !B
150 mg/kg μ 200 . . =;9@ ? A ? EF     K?
5% 15 - 20 , μ 50 mg/kg 500 . .   A    EF  
5% μ 4 μ 100 mg/kg 1000 . . 5%K? ?  ? ?   EF   K?
μ 16 . ?  ? ?
20 . μ F? ? !? ? = ;@ ;! @
μ μ μ μ  @K  L   ! ? Z? @
μ μ μ .  @   
μ 140 mg/kg 70 mg/kg >   ? A ? EF   @ EF
4 17 ( : 72 ).  ?  ;? !  @? ?
μ 10 μ ,D @   @   ?   !B
μ μ . ;   ?  \A  
μ 2,5 g 4 4 .  ?  ?   ;?
μ μ μ =  CA  @ ?  ? @   
.  A  !  
μ μ μ .D @ ?  !? @ @ C    !?
Ώρεςμ ετάτηνλήψη
Συγκεντρώσεις μ μτηςπαρακεταόληςστοπλάσα
Αρχή μ μμτουνο ογρά ατος
Κατώτερο όριοπιθανούκινδύνου
Κατώτερο όριουψηλούκινδύνου
μg/mLμmol/L
Ώρεςμ ετάτηνλήψη
Συγκεντρώσεις μ μτηςπαρακεταόληςστοπλάσα
Αρχή μ μμτουνο ογρά ατος
Κατώτερο όριοπιθανούκινδύνου
Κατώτερο όριουψηλούκινδύνου
μg/mLμmol/L
RUMACK - MATTHEW μ μμ μ     A  A
μ μ μ !? 99? A ;   ? ? ?  ? 
μ .  μ ' μΙσχύει όνο για εφ άπαξ λήψη παρακετα όλης. μ8  
, μμ .BA A @? @K !   !  !
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
6
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
P!@">@?. ?0]^"4_`
D@A9@?;@?
@   A   ?:  ? 
????AC?
@? ;? ?: =@ !? ? ?
9A? @C?@
!  KA   IF   ? ;?: D
! ?  ;@   @  
:S??!???@
 ?:
=;C!9@!
 A: F @    CA.
  K   9@?.  
!    @ C?  
 !:D;??@:
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
:>; D;??@
@ @  !?: S ? ?  
aW<:
μ : ! D    ?  ? ? A?: S
?@@?@.??
@W7bc7%:9@!CA
? ?? ?: D
A!?? Z??@CAdd
C??:
RA@:
DA? Z??@!:
μ μ μ :E   ? D9@K@ ?!:@
ed9@K    !?fWeC
C9@@?C!A
!9AZ
CA:
S?@9A@AKC
@  .;! @ 9
A:
>? A? ?   ?  A A?
???:
=9@K  !?W@?C
!? ;?C 9@IWWW
9KL@ N40_ghO  @ C?   A .  ?
??.@9
K?@Z:
D!K !?@We?:
>9!" D 9! @ @ ?   A   ;! 
 N< W idO   9 NWadO  d
A@ :
7
Hjd?@??9e?  ;
@ ? ?@N<WidO!C???NWadO:
kd99:
S?K !??9!?@@?:
P? ?
: I;!  F@ ?@?l7%7'2.
9!?? 9?9A:
: D!  FA;       ;@ 
K@9??:
μ μD  
D ;!.  A?  9? ?
?9;!  :
R@! ?!??m:
, I 9;  
S;???!
9;@?@?!!?.
?@K !??.@@9AN@
?O  @   @ : F . @? K !? @
A@ 9;N@a.?O:
I. 9;   @?  ?   @ 
@K?
!?:D!?? 9?
@@??@?:
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
C@???@@ 
  . <. a  < --7 @ : R !C C
???A?@??
A?A?A?:R;A?@C?
?   A? @?  C? @ ?
A?!?@?:
D !  ? 99;@?  C! 
??CC??
??;@K@? 
A?.9?C??.9 ?
?C?! :F??
? ? ?  9@     
C?:S?KC?
  C @ @?:  @ ?
? ? ?  ? ?.   
!AB.C :
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
#$%'b0b'6.01(+,/'23.n$2&V$2o,7.#$%&'&(%)*+,-.)&+$p/3++*q%$T(,+
r.)(+/'&(%sdpTNb+*5&$%%'5'2cO.4'-$53-&)(6',7.)(+/'&(%.02V*6+(,5
^'&+'b0b'6.t,+'u36v$&3+:
6.2 Ασυμβατότητες
8
@ !:
6.3 Διάρκεια ζωής
a
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
I;@A w^:
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
8;@7%a7%;@?:H;@
KK@?7%;A
!@:
G@;A?@?:
6.6 μΙδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισ ός
@;L!
@A; ??A??C?:
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
or0nx)#h]yzrh4`>=E=.
k:;@?<<.
a\.
:"<ii
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ajaai<WWj
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
μ μ D  @ ? ?: 02 2007GZ
μ μ D  @ @?  ?: 16 2009{@
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
9