Mycospor
®
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Mycospor
(R)
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Mycospor
(R)
κρέμα 1%
100g κρέμας περιέχουν 1g bifonazole.
Mycospor
(R)
δερματικό διάλυμα1%
100 ml δερματικού διαλύματος περιέχουν 1g bifonazole
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κρέμα
Δερματικό διάλυμα
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Δερματομυκητιάσεις, προκαλούμενες από δερματόφυτα, ζυμομύκητες,
ευρωτομύκητες και άλλους μύκητες, π.χ. Malassezia furfur και στις
Corynebacterium minutissimum λοιμώξεις: δερματικές μυκητιάσεις των άκρων
ποδών (πόδι αθλητή), δερματικές μυκητιάσεις χειρών, δερματικές μυκητιάσεις
κορμού, δερματικές μυκητιάσεις της βουβωνικής χώρας, ποικιλόχρους
πιτυρίασης, επιφανειακές κανδιδιάσεις και ερύθρασμα.
4.2 Δοσολογία & τρόπος χορήγησης
Κρέμα, δερματικό διάλυμα χρησιμοποιούνται εφάπαξ ημερησίως, κατά
προτίμηση το βράδυ πριν από την κατάκλιση. Θα πρέπει να επαλείφονται σε
λεπτό στρώμα στις προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος.
Για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος η θεραπεία με bifonazole
κρέμα ή δερματικό διάλυμα πρέπει να συνεχίζεται σταθερά και για επαρκές
χρονικό διάστημα.
Η διάρκεια της θεραπείας είναι συνήθως:
* στις μυκητιάσεις των άκρων ποδών, αθλητικό πόδι 3 εβδομάδες
(δερματικές μυκητιάσεις των ποδών και των μεσοδακτυλίων πτυχών)
* στις μυκητιάσεις του κορμού, 2-3 εβδομάδες
(δερματικές μυκητιάσεις του κορμού, των άκρων χειρών και των
μεσοδακτύλιων πτυχών)
* ποικιλόχρους πιτυρίαση, ερύθρασμα 2 εβδομάδες
* επιφανειακές κανδιδιάσεις του δέρματος 2-4 εβδομάδες
Κρέμα
Για μια επιφάνεια, όσο το μέγεθος της παλάμης, αρκεί συνήθως μικρή
ποσότητα κρέμας.
Δερματικό διάλυμα1%
Για μια επιφάνεια όσο το μέγεθος της παλάμης αρκούν συνήθως λίγες
σταγόνες (3 σταγόνες) δερματικού διαλύματος.
Δεν έχουν διενεργηθεί εν τω βάθη μελέτες σε παιδιά. Κατόπιν
αξιολόγησης κλινικών δεδομένων που έχουν αναφερθεί, δεν υπάρχει ένδειξη
ότι αναμένονται επιβλαβής επιδράσεις στα παιδιά.
Εντούτοις, στα βρέφη η bifonazole θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό
ιατρική παρακολούθηση.
4.3 Αντενδείξεις
Γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία bifonazole και/ή στα έκδοχα του
προϊόντος.
4 .4 Ειδικές προειδοποιήσεις & προφυλάξεις κατά τη χρήση
Ασθενείς με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας σε άλλους
μυκητοκτόνους παράγοντες imidimazole (πχ. econazole, clotrimazole,
miconazole) θα πρέπει να λαμβάνουν με προσοχή προϊόντα που περιέχουν
bifonazole.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων.
4.6 Kύηση και γαλουχία
Κύηση
Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας και φαρμακοκινητικά δεδομένα σε
ανθρώπους δεν δίνουν καμία ένδειξη πρόκλησης επιβλαβών επιδράσεων στη
μητέρα και στο παιδί, όταν η bifonazole χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
κύησης.
Εντούτοις, δεν είναι διαθέσιμα κλινικά δεδομένα.
Κατά τους πρώτους 3 μήνες της κύησης, η bifonazole θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο μετά από αξιολόγηση της ωφέλειας/κινδύνου από το
γιατρό.
Γαλουχία
Δεν είναι γνωστό αν η bifonazole απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα στον
άνθρωπο.
Η απέκκριση της bifonazole στο γάλα μελετήθηκε σε ζώα.
Η bifonazole θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού
μόνο μετά από αξιολόγηση της ωφέλειας/κινδύνου από το γιατρό.
Κατά τη διάρκεια της γαλουχίας η bifonazole δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται
στην περιοχή του στήθους.
Γονιμότητα
Προκλινικές μελέτες δεν έδωσαν στοιχεία ότι η bifonazole επηρεάζει την
ανδρική ή τη γυναικεία γονιμότητα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Δεν έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης.
Πόνος στο σημείο χορήγησης, περιφερικό οίδημα (στο σημείο χορήγησης).
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Δερματίτιδα εξ επαφής, αλλεργική δερματίτιδα, ερύθημα, κνησμός,
εξάνθημα, κνίδωση, φλύκταινα, δερματική αποφολίδωση, έκζεμα,
ξηροδερμία, ερεθισμός του δέρματος, δερματική απίσχναση, αίσθηση
καύσου στο δέρμα.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αναστρέψιμες μετά τη διακοπή της
θεραπείας.
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν εφαρμόζεται.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιμυκητιασικό για τοπική χρήση,
κωδικός ATC: D01AC10
Η bifonazole, το δραστικό συστατικό του Mycospor, είναι παράγωγο του
ιμιδαζολίου και έχει ευρύ φάσμα αντιμυκητιασικής δράσης, που περιλαμβάνει
τα δερματόφυτα, ζυμομύκητες, ευρωτομύκητες και άλλους μύκητες, όπως η
Malassezia furfur. Είναι επίσης δραστικό έναντι του Corynebacterium
minutissimum.
Η bifonazole εμφανίζει έντονη μυκητοκτόνο δράση στα δερματόφυτα και
ιδιαίτερα στα είδη του Τριχόφυτου. Πλήρης μυκητοκτόνος επίδραση
επιτυγχάνεται ήδη με συγκεντρώσεις περίπου 5μg/l και σε έκθεση για 6 h.
Στους ζυμομύκητες, π.χ. σε είδη Candida, η δράση της bifonazole σε
συγκεντρώσεις 1-4μg/ml είναι πρωταρχικά μυκητοστατική, ενώ σε
συγκεντρώσεις 20μg/ml είναι μυκητοκτόνος.
Για τους θετικούς κατά Gram κόκκους - με εξαίρεση τους εντερόκοκκους-
οι τιμές Ελάχιστης Ανασταλτικής Συγκέντρωσης (MIC) είναι μεταξύ 4 και
16μg/ml. Στα Corynebacteria οι τιμές Ελάχιστης Ανασταλτικής Συγκέντρωσης
(MIC) είναι μεταξύ 0.5 και 2μg/ml.
Όσον αφορά την ανάπτυξη αντίστασης, η bifonazole έχει πολύ ευνοϊκό
προφίλ. Η ύπαρξη πρωταρχικά ανθεκτικών στελεχών των ευαίσθητων
ειδών μυκήτων είναι πολύ σπάνια. Έρευνες μέχρι σήμερα δεν έδωσαν
ενδείξεις ανάπτυξης δευτερογενούς αντίστασης σε πρωταρχικά
ευαίσθητα στελέχη.
Η bifonazole αναστέλλει τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης σε δύο διαφορετικά
επίπεδα, γεγονός που τη διαφοροποιεί τόσο από τα άλλα παράγωγα των
αζολών, όσο και από τα άλλα αντιμυκητιασικά, τα οποία δρουν μόνο σε ένα
επίπεδο. Η αναστολή της σύνθεσης της εργοστερόλης οδηγεί σε δομική και
λειτουργική βλάβη της κυτοπλασμικής μεμβράνης.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η bifonazole διαπερνά εύκολα τις προσβεβλημένες στοιβάδες του δέρματος. 6
h μετά τη χορήγηση οι συγκεντρώσεις στα διάφορα στρώματα του δέρματος
κυμαίνονται από 1000μg/cm
3
στην ανώτερη στοιβάδα της επιδερμίδας
(κεράτινη στοιβάδα) σε 5μg/cm
3
στη θηλοειδή στοιβάδα. Επομένως, όλες οι
συγκεντρώσεις που προσδιορίζονται είναι μέσα στη περιοχή αξιόπιστης
αντιμυκητιασικής δράσης. Ο χρόνος παραμονής στο δέρμα - μετρούμενος ως
προς τη προστατευτική δράση από λοίμωξη σε ινδικά χοιρίδια- είναι 48-72 h
για την κρέμα Mycospor και 36-48h για το δερματικό διάλυμα Mycospor.
Μελέτες φαρμακοκινητικής μετά από τοπική εφαρμογή σε ακέραιο ανθρώπινο
δέρμα έδειξαν, ότι μόνο μικρή ποσότητα bifonazole απορροφάται (0.6-0.8%
της δόσης).Τα επίπεδα πλάσματος που επιτυγχάνονται είναι πάντοτε
μικρότερα από το όριο ανίχνευσης (<1 ng/ml). Ελαφρά απορρόφηση
παρατηρήθηκε μόνο μετά από εφαρμογή σε φλεγμένον δέρμα (2-4% της
αντίστοιχης δόσης). Λόγω της εξαιρετικά χαμηλής συγκέντρωσης στο πλάσμα
(γενικά μικρότερη από 5ng/ml) δεν είναι πιθανό να εμφανισθούν συστηματικές
επιδράσεις μετά από τοπική εφαρμογή.
Η bifonazole διαπερνά τον πλακούντιο φραγμό στους αρουραίους.
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον
άνθρωπο με βάση συμβατικές μελέτες εφάπαξ δόσης τοξικότητας και
γονοτοξικότητας. Παρατηρήθηκε επηρεασμός του ήπατος (επαγωγή των
ενζύμων, εκφυλισμός λιπιδίων) σε επαναλαμβανόμενη δόση μελετών
τοξικότητας με από του στόματος χορήγηση, αλλά μόνο κατά την υπερβολική
έκθεση του μέγιστου της ανθρώπινης έκθεσης, καταδεικνύοντας μικρή
συσχέτιση για κλινική χρήση. Δεν έχουν διενεργηθεί μελέτες καρκινογένεσης
με τη bifonazole.
Σε μελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας σε αρουραίους και κουνέλια, από του
στόματος δόσεις 30mg/kg βάρους σώματος και υψηλότερες είχαν
εμβρυοτοξικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της θνησιμότητας.
Δεδομένου της χαμηλότερης απορρόφησης του δραστικού συστατικού μέσω
του δέρματος, αυτά τα αποτελέσματα έχουν μικρή συσχέτιση με την κλινική
χρήση. Καμιά βλάβη της ανδρικής ή γυναικείας γονιμότητας δεν
παρατηρήθηκε σε αρουραίους στις από του στόματος δόσεις έως 40 mg/ Kg
βάρους σώματος.
Οξεία χρόνια τοξικότητα
Η οξεία τοξικότητα της δραστικής ουσίας (LD
50
), όταν χορηγείται από του
στόματος, είναι μεγαλύτερη από 2000mg/kg βάρους σώματος σε ποντικούς
και αρουραίους, και μεγαλύτερη από 500mg/kg βάρους σώματος σε κουνέλια
και σκύλους.
Σε μελέτες υποξείας και υποχρόνιας τοξικότητας με χορήγηση από του
στόματος της ερευνώμενης ουσίας σε αρουραίους σε δόσεις έως 50mg/kg
βάρους σώματος (έως 13 εβδομάδες), παρατηρήθηκαν ενδείξεις ενζυμικής
επαγωγής. Πάντως, η ιστοπαθολογική εξέταση δεν έδωσε ενδείξεις βλάβης
στο ήπαρ ή τα παρεγχυματικά όργανα. Σε σκύλους, δόσεις από του στόματος
έως και 1 mg/kg βάρους σώματος, έγιναν ανεκτές σε μελέτη διάρκειας 13
εβδομάδων χωρίς την εμφάνιση τοξικολογικά σημαντικών συμπτωμάτων.
Πάντως, η εφαρμογή bifonazole σε δόσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 3mg/kg
βάρους σώματος προκάλεσαν καθαρά δοσοεξαρτώμενες βλάβες των
οργάνων. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αντιληπτό σε μελέτη χρόνιας τοξικότητας 6
μηνών σε σκύλους με από του στόματος χορήγηση bifonazole σε δόσεις 3, 10
και 30mg/kg βάρους σώματος. Kαθαρές ενδείξεις δοσοεξαρτώμενης
λιπώδους εκφύλισης του ήπατος καθώς και δοσοεξαρτώμενες ενδείξεις
γενικευμένων διαταραχών της ωρίμανσης παρατηρήθηκαν στη μελέτη αυτή.
Έρευνες για την εκτίμηση της ανεκτικότητας του δέρματος διενεργήθηκαν σε
κουνέλια. Μετά από υποξεία δερματική εφαρμογή δόσεων 300mg/kg βάρους
σώματος κρέμας και διαλύματος Mycospor (που αντιστοιχεί σε 3 mg
bifonazole/kg βάρους σώματος) για 3 εβδομάδες παρατηρήθηκε ελαφρά
ερεθιστική δράση στο δέρμα (οίδημα, ερυθρότητα), η οποία μπορεί να
αποδοθεί σε δύο συστατικά το 2 octododecanol (κρέμα) και το isopropyl
myristate (δερματικό διάλυμα). Δεν υπάρχουν ενδείξεις μεταβολών, που να
αποδίδονται ειδικά στο δραστικό συστατικό, και δεν υπάρχουν ενδείξεις
συστηματικής δράσης. Μπορεί επομένως να υποτεθεί, ότι πολύ μικρή
ποσότητα της δραστικής ουσίας απορροφάται από το δέρμα. Σε δοκιμασία
πρωταρχικής ερεθιστικότητας, η δερματική, βλεννογόνιος, και οφθαλμική
ανεκτικότητα των μορφών ήταν καλή.
Αναπαραγωγική τοξικότητα
Μελέτες τερατογένεσης και εμβρυοτοξικότητας έγιναν σε ποντικούς και
αρουραίους με χορήγηση δόσεων δραστικού συστατικού έως 30 και
100mg/kg βάρους σώματος αντίστοιχα χορηγούμενες μέσω οισοφαγικού
σωλήνα. Στους αρουραίους, δόσεις τοξικές για τη μητέρα 100mg/kg βάρους
σώματος οδήγησαν σε επιβράδυνση της σκελετικής ωρίμανσης, η οποία
μπορεί να ερμηνευτεί ως δευτερογενής επίδραση. Πάντως, δόσεις έως και 30
mg/kg βάρους σώματος έγιναν ανεκτές χωρίς βλάβες στην εμβρυονική και
εμβρυϊκή ανάπτυξη. Σε κουνέλια δόσεις 10mg/kg βάρους σώματος δεν είχαν
επίδραση στην εμβρυακή ανάπτυξη και δεν βρέθηκαν ούτε εμβρυοτοξικές
ούτε ειδικά τερατογόνες. Πάντως δόσεις 30mg/kg προκάλεσαν έντονες
εμβρυοτοξικές επιδράσεις.
Σε μια έρευνα για την περί- και μεταγενετική ανάπτυξη σε αρουραίους, η τοξική
για τη μητέρα δόση των 40mg/kg βάρους σώματος βρέθηκε θανατηφόρα για
το έμβρυο. Εντούτοις, η δόση των 20mg/kg δεν είχε ανεπιθύμητη επίδραση
στην περι - και μεταγενετική ανάπτυξη του νεογνού.
Έρευνες γονιμότητας σε αρουραίους με χορήγηση δόσεων έως
40mg/kg βάρους σώματος χορηγούμενες με οισοφαγικό σωλήνα δεν έδωσαν
ενδείξεις επίδρασης του συστατικού στην γονιμότητα και γενικά στη
αναπαραγωγική ικανότητα.
Μετάλλαξη
Για τη διερεύνηση της δυνητικής μεταλλαξιογόνου δράσης της bifonazole
διεξήχθησαν δοκιμασίες όπως η δοκιμασία Σαλμονέλλας/μικροσώματος για
την ανίχνευση εστιακής μεταλλαξιογόνου επίδρασης, η δοκιμασία
μικροπυρήνα για την εκτίμηση χρωμοσωμιακής μεταλλαγής , o επικρατών
θανατηφόρος έλεγχος (dominant lethal test) ως δείκτης ειδικών επιδράσεων
στα διάφορα στάδια της σπερματογένεσης. Καμία από τις έρευνες δεν έδωσε
ενδείξεις μεταλλαξιογόνου δράσης της bifonazole.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα
Mycospor κρέμα
Sorbitan stearate, polysorbate 60, spermaceti synthetic, cetyl stearyl alcohol,
2-octyldodecanol, benzyl alcohol, purified water.
Mycospor δερματικό διάλυμα
ethanol, isopropyl myristate.
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν υπάρχουν γνωστές ασυμβατότητες.
6.3 Διάρκεια ζωής
Mycospor κρέμα
60 μήνες
Mycospor δερματικό διάλυμα
60 μήνες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Η κρέμα και το δερματικό διάλυμα Mycospor πρέπει να φυλάσσoνται σε
θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 25
ο
C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Mycospor κρέμα
Σωληνάριο 15g
Mycospor δερματικό διάλυμα
Φιαλίδιο 15 ml
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Πλένετε και στεγνώνετε καλά (ιδιαίτερα τις δυσπρόσιτες περιοχές, όπως αυτή
ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών) πριν από κάθε εφαρμογή στην πάσχουσα
περιοχή. Έτσι απομακρύνονται τα πιο χαλαρά λέπια και διευκολύνεται η
διείσδυση της δραστικής ουσίας στο δέρμα.
Αλλάζετε καθημερινά πετσέτες και τα ρούχα, που έρχονται σε επαφή με το
πάσχον δέρμα. Έτσι προλαμβάνετε τη συνεχή αυτοαναμόλυνση. Με τα απλά
αυτά μέτρα υποβοηθείτε τη θεραπεία και αποφεύγετε τη μετάδοση της
μυκητίασης σε άλλα μέρη του σώματος ή σε άλλα άτομα και βοηθείτε την
ταχεία απαλλαγή σας από το μύκητα.
Να πλένεστε πάρα πολύ καλά μετά από τη χρήση κοινοχρήστων χώρων
(πισίνες, σάουνα, δωμάτια ξενοδοχείων κλπ.) και να στεγνώνεσθε πάντοτε
καλά, επειδή οι μύκητες αναπτύσσονται σε υγρό περιβάλλον.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
Φυλάσσετε το φάρμακο μακριά από τα παιδιά.
Σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στην κετοστεαρυλαλκοόλη,
(cetostearyl alcohol) προτείνεται η χρήση των άλλων μορφών.
Σε περίπτωση φαρμακευτικών δηλητηριάσεων επικοινωνήστε με το:
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Τηλ. :0030 210 77 93 777, Αθήνα).
Καμία ειδική υποχρέωση.
6.7 Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Ελλάδα)
Κάτοχος Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας (Κύπρος)
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
151 25 Μαρούσι-Αθήνα
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
Mycospor κρέμα 9043/7-3-2000
Mycospor δερματικό διάλυμα 9041/7-3-2000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ)
Mycospor κρέμα S00584/15-10-2008
Mycospor δερματικό διάλυμα S00194/5-5-2006
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
7-12-1987
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕNΟΥ
24-9-2010