ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PEPTAN
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 20mg που περιέχουν 20mg
famotidine ως δραστικό συστατικό.
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 40mg που περιέχουν 40mg
famotidine ως δραστικό συστατικό.
Επιγλώσσια δισκία 20mg που περιέχουν 20mg famotidine ως δραστικό
συστατικό
Επιγλώσσια δισκία 40mg που περιέχουν 40mg famotidine ως δραστικό
συστατικό.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Επιγλώσσια δισκία
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
- Έλκος του δωδεκαδακτύλου
- Καλοήθες γαστρικό έλκος
- Πρόληψη υποτροπών έλκους του δωδεκαδακτύλου
- Υπερεκκριτικές καταστάσεις όπως σύνδρομο Zollinger-Ellison
- Πρόληψη υποτροπών καλοήθους έλκους του στομάχου
- Συμπτωματική ανακούφιση από τη νόσο γαστροοισοφαγικής
παλινδρόμησης
- Επούλωση οισοφαγικής διάβρωσης ή εξέλκωσης που σχετίζονται
με τη νόσο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
- Πρόληψη υποτροπής των συμπτωμάτων και των διαβρώσεων ή
εξελκώσεων που σχετίζονται με ΓΟΝΠ
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία και επιγλώσσια δισκία
Έλκος του δωδεκαδακτύλου
Αρχική θεραπεία
1
Η συνιστώμενη δόση του PEPTAN είναι ένα δισκίο 40mg την ημέρα,
χορηγούμενο το βράδυ. Η θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται για 4 έως 8
εβδομάδες, αλλά η διάρκεια της θεραπείας μπορεί να ελαττωθεί αν η
ενδοσκόπηση δείξει ότι το έλκος έχει επουλωθεί. Στις περισσότερες
περιπτώσεις έλκους του δωδεκαδακτύλου, η επούλωση εμφανίζεται μέσα
σε 4 εβδομάδες με αυτό το θεραπευτικό σχήμα.
Στους ασθενείς στους οποίους το έλκος δεν έχει επουλωθεί πλήρως μετά
τις 4 εβδομάδες, η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται για άλλες 4
εβδομάδες.
Θεραπεία συντήρησης
Για την πρόληψη επανεμφάνισης εξέλκωσης του δωδεκαδακτύλου,
συνιστάται να συνεχίζεται η θεραπεία με ένα δισκίο PEPTAN 20mg την
ημέρα, χορηγούμενο το βράδυ. Αυτό το δοσολογικό σχήμα έχει
συνεχισθεί αποτελεσματικά σε κλινικές μελέτες διάρκειας 1 έτους.
Καλόηθες έλκος στομάχου
Η συνιστώμενη δόση του PEPTAN είναι ένα δισκίο 40mg την ημέρα
χορηγούμενο το βράδυ. Η θεραπεία πρέπει να δίδεται για 4-8 εβδομάδες,
αλλά η διάρκεια της θεραπείας μπορεί να ελαττωθεί αν η ενδοσκόπηση
δείξει ότι το έλκος έχει επουλωθεί.
Θεραπεία συντήρησης
Για την πρόληψη υποτροπών καλοήθους έλκους στομάχου η
συνιστώμενη δοσολογία είναι ένα δισκίο των 20mg, χορηγούμενο το
βράδυ και για διάστημα μέχρι ένα χρόνο.
Σύνδρομο Zollinger-Ellison
Ασθενείς χωρίς προηγούμενη αντιεκκριτική θεραπεία πρέπει να αρχίζουν
με ένα δισκίο 20mg κάθε 6 ώρες. Η δοσολογία θα πρέπει να
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή και θα
πρέπει να συνεχίζεται για όσο χρονικό διάστημα ενδείκνυται κλινικά.
Δόσεις έως 800mg την ημέρα έχουν χορηγηθεί μέχρι και για ένα χρόνο
χωρίς την ανάπτυξη σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών ή
ταχυφυλαξίας. Ασθενείς που παίρνουν άλλον Η
2
ανταγωνιστή μπορούν
να μεταφερθούν αμέσως στο PEPTAN με αρχική δόση υψηλότερη από
αυτή που συνιστάται για τις νέες περιπτώσεις. Αυτή η αρχική δόση
εξαρτάται από την βαρύτητα της κατάστασης και από την τελευταία
δόση του Η
2
ανταγωνιστή που χορηγούνταν προηγουμένως.
Οισοφαγίτιδα από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Η συνιστώμενη δοσολογία για τη συμπτωματική θεραπεία της
οισοφαγίτιδας από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, είναι ένα δισκίο
20mg
δύο φορές την ημέρα. Για τη θεραπεία των διαβρώσεων ή
εξελκώσεων του οισοφάγου που σχετίζονται με την οισοφαγίτιδα από
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση η συνιστώμενη δοσολογία είναι ένα
δισκίο 40mg δύο φορές την ημέρα.
Θεραπεία συντήρησης
Για την πρόληψη των υποτροπών των συμπτωμάτων και των
διαβρώσεων ή εξελκώσεων που σχετίζονται με την οισοφαγίτιδα από
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο
20mg δύο φορές την ημέρα.
2
Προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού
νεφρική ανεπάρκεια
Σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση
κρεατινίνης μικρότερη από 10ml / λεπτό) η δοσολογία του PEPTAN
πρέπει να μειώνεται σε 20mg χορηγούμενα το βράδυ (βλέπε 4.4 Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά την χρήση).
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά αυτών των
προϊόντων. Παρατηρήθηκε αντίδραση διασταυρούμενης ευαισθησίας σ'
αυτή την κατηγορία συστατικών. Γι' αυτό, το PEPTAN δεν πρέπει να
χορηγείται σε ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας σε άλλους
ανταγωνιστές των H
2
υποδοχέων.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά την χρήση
Γαστρικό νεόπλασμα
Κακοήθης γαστρική νόσος θα πρέπει να αποκλεισθεί πριν από έναρξη
της θεραπείας του γαστρικού έλκους με PEPTAN. Συμπτωματική
ανταπόκριση του γαστρικού έλκους με PEPTAN δεν αποκλείει την
παρουσία κακοήθους γαστρικής νόσου.
Νεφρική δυσλειτουργία
Επειδή το PEPTAN απεκκρίνεται κυρίως από τους νεφρούς, πρέπει να
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με βεβαρημένη νεφρική
λειτουργία. Πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση μείωσης της δοσολογίας
όταν η κάθαρση της κρεατινίνης μειώνεται λιγότερο από 10ml/λεπτό
(βλέπε ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ).
Χρήση στους ηλικιωμένους
Όταν το PEPTAN χορηγήθηκε, κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών σε
ηλικιωμένους ασθενείς, δεν παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας ή
αλλαγή στη μορφή των σχετιζόμενων με το φάρμακο ανεπιθύμητων
ενεργειών. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης λόγω ηλικίας και
μόνο.
Γενικά
Σε περίπτωση μακράς διάρκειας θεραπεία με μεγάλες δόσεις, συνιστάται
ο έλεγχος των αιμοσφαιρίων και της ηπατικής λειτουργίας.
Σε περίπτωση μακράς διάρκειας νόσου έλκους, πρέπει να αποφεύγεται η
απότομη διακοπή μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπιδράσεων
Δεν έχουν ανακοινωθεί κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.
Το PEPTAN δεν αλληλεπιδρά με το κυτόχρωμα P-450. Ουσίες οι οποίες
μεταβολίζονται από αυτό το σύστημα και έχουν δοκιμασθεί στον
3
άνθρωπο περιλαμβάνουν τις warfarin, theophylline, phenytoin,
diazepam, propranolol, aminopyrine και antipyrine.
Δεν βρέθηκαν σημαντικές μεταβολές της ηπατικής αιματικής ροής και
ηπατικής απέκκρισης του φαρμάκου η οποία ελέγχθηκε σε δοκιμασία με
δείκτη πράσινο της ινδοκυανίνης.
Από μελέτες που έχουν γίνει, προκύπτει ότι το PEPTAN δεν εμφανίζει
αλληλεπίδραση με τα κουμαρινικά αντιπηκτικά, είναι όμως δυνατόν να
εμφανισθούν μεμονωμένες περιπτώσεις ενίσχυσης της δράσεως των
τελευταίων. Επιπλέον, μελέτες με φαμοτιδίνη δεν έδειξαν αύξηση των
αναμενόμενων επιπέδων του αλκοόλ στο αίμα μετά την λήψη του.
Εναλλαγές του γαστρικού pH μπορεί να επηρεάσουν την
βιοδιαθεσιμότητα ορισμένων ενώσεων που οδηγεί σε μείωση της
απορρόφησης αταζαναβίρης.
Η απορρόφηση της κετοκοναζόλης και ιτρακοναζόλης μπορούν να
μειωθούν. Η κετοκοναζόλη μπορεί να χορηγηθεί 2 ώρες πριν τη
χορήγηση φαμοτιδίνης.
Τα αντιόξινα μπορεί να μειώσουν την απορρόφηση της φαμοτιδίνης και
να οδηγήσουν σε μικρότερες συγκεντρώσεις φαμοτιδίνης στο πλάσμα. Γι
αυτό η φαμοτιδίνη πρέπει να λαμβάνεται 1-2 ώρες πριν τη χρήση του
αντιόξινου.
Η χορήγηση προβενεσίδης μπορεί να επιβραδύνει την αποβολή της
φαμοτιδίνης. Πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση
προβενεσίδης και φαμοτιδίνης.
Η ταυτόχρονη χορήγηση σουκραλφάτης πρέπει να αποφεύγεται μέσα σε
δύο ώρες από την δόση της φαμοτιδίνης.
4.6 Κύηση και θηλασμός
Χορήγηση κατά την εγκυμοσύνη
Το PEPTAN δεν συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και θα πρέπει να χορηγείται μόνο αν είναι απόλυτη
ανάγκη. Πριν αποφασισθεί η χορήγηση του PEPTAN κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης, ο γιατρός θα πρέπει να σταθμίζει τα πιθανά οφέλη
από το φάρμακο έναντι των πιθανών κινδύνων.
Χορήγηση κατά τον θηλασμό
Η φαμοτιδίνη ανιχνεύεται στο μητρικό γάλα. Οι μητέρες που θηλάζουν
πρέπει ή να διακόψουν το φάρμακο ή το θηλασμό.
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων.
Το PEPTAN μπορεί να προκαλέσει ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες
όπως ζάλη, σύγχυση, ή ψευδαισθήσεις και γι' αυτό οι ασθενείς πρέπει να
4
γνωρίζουν πως αντιδρούν στο PEPTAN πριν από την οδήγηση και τον
χειρισμό μηχανών ή σε δραστηριότητες που απαιτούν νοητική
εγρήγορση και συντονισμό (βλέπε παράγραφο 4.8).
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Το PEPTAN έχει δείξει ότι είναι γενικά καλά ανεκτό.
Πολύ συχνές (>1/10), (>1/100 <1/10)Συχνές έως , (>1/1.000 Όχι συχνές έως
<1/100), (>1/10.000 <1/1.000), (<1/10.000), Σπάνιες έως Πολύ σπάνιες
συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων περιπτώσεων, Μη γνωστές
( μ μ μ μ μ .δεν πορούν να εκτι ηθούν ε βάση τα διαθέσι α δεδο ένα
: Καρδιακές διαταραχές
: Πολύ σπάνιες AV block μ ε ανταγωνιστές των H
2
υποδοχέων που
χορηγούνται ενδοφλεβίως, σπασμοί, παρατεταμένο διάστημα QT.
Δ μ μ μ : ιαταραχές του αι οποιητικού και του λε φικού συστή ατος
:Πολύ σπάνιες λευκοπενία, θρομβοκυττοπενία, ουδετεροπενία,
ακοκκιοκυτταραιμία, πανκυτταροπενία
Δ μ :ιαταραχές του νευρικού συστή ατος
: , Συχνές κεφαλαλγια ζάλη
: Όχι συχνές διαταραχές γεύσης
: μ , μ μ ( Πολύ σπάνιες σπασ οί σπασ οί γενικευ ένης επιληψίας ιδιαίτερα σε
μ μ ), , .ασθενείς ε επηρεασ ένη νεφρική λειτουργία παραισθησία υπνηλία
Δ μ , ιαταραχές του αναπνευστικού συστή ατος του θώρακα και του
μ εσοθωράκιου
: μ μ μ Πολύ σπάνιες διά εσος πνευ ονία ερικές φορές θανατηφόρος
Δ :ιαταραχές του γαστρεντερικού
: , Συχνές δυσκοιλιότητα διάρροια
: μ , / μ , Όχι συχνές ξηροστο ία ναυτία και ή ε ετός κοιλιακή δυσφορία ή
, μ μ .διάταση ετεωρισ ός
Δ μ : ιαταραχές του δέρ ατος και του υποδόριου ιστού
: μ , μ , Όχι συχνές εξάνθη α κνησ ός κνίδωση
: , μ Πολύ σπάνιες αλωπεκία σύνδρο ο Stevens Johnson/ μ τοξική επιδερ ική
μ .νεκρόλυση ερικές φορές θανατηφόρος
Δ μ μ ιαταραχές του υοσκελετικού συστή ατος και του συνδετικού
: ιστού
: , μ μ , μΠολύ σπάνιες αρθραλγία υϊκοί σπασ οί ραβδο υόλυση
Δ μ μ : ιαταραχές του εταβολισ ού και της θρέψης
: Όχι συχνές ανορεξία
:Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
: Όχι συχνές κόπωση
5
: μ Πολύ σπάνιες αίσθη α στένωσης του θώρακα
Δ μ : ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστή ατος
: ,( , Πολύ σπάνιες αντιδράσεις υπερευαισθησίας αναφυλαξία
μ , μ )αγγειονευρωτικό οίδη α βρογχοσπασ ός
Δ : ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
: μ μ , , Πολύ σπάνιες η φυσιολογικά ηπατικά ένζυ α ηπατίτιδα χολοστατική
.ηπατίτιδα
Δ μ μ : ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστή ατος και του αστού
: Πολύ σπάνιες ανικανότητα
: Ψυχιατρικές διαταραχές
: μ μ μ μ Πολύ σπάνιες αναστρέψι ες ψυχικές διαταραχές συ περιλα αβανο ένης
, , , μ , της κατάθλιψης διαταραχές ανησυχίας διέγερση αποπροσανατολισ ός
, , μ μ σύγχυση και ψευδαισθήσεις αϋπνία ειω ένη libido.
Ανεπιθύμητες ενέργειες-άγνωστης αιτιολογικής συσχέτισης
Σπάνιες περιπτώσεις γυναικομαστίας έχουν αναφερθεί. Παρ’ όλα αυτά
σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες η συχνότητα δεν ήταν μεγαλύτερη από
εκείνη που παρατηρήθηκε με το placebo.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός,
www . eof . gr).
4.9 Υπερδοσολογία
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες με υπερδοσολογία είναι παρόμοιες με αυτές
που παρατηρήθηκαν κατά την καθιερωμένη κλινική εμπειρία (βλέπε
Ανεπιθύμητες ενέργειες).
Ασθενείς με σύνδρομο Zollinger-Ellison έχουν ανεχθεί δοσολογία μέχρι
800mg /την ημέρα για περισσότερα από ένα χρόνο χωρίς την ανάπτυξη
σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Για την απομάκρυνση του απορροφημένου υλικού από τη γαστρεντερική
οδό, πρέπει να εφαρμόζονται τα συνήθη μέτρα κλινικού ελέγχου και
υποστηρικτικής θεραπείας.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία, κωδικός ATC:A02BA03
6
Το PEPTAN είναι εκλεκτικός αναστολέας των H
2
υποδοχέων της
ισταμίνης.
Το PEPTAN σε από του στόματος δόσεις από 5 έως 40mg προκαλεί
δοσοεξαρτώμενη καταστολή της βασικής και της μετά από διέγερση με
πενταγαστρίνη-Βεταξόλη ή ινσουλίνη, γαστρικής έκκρισης σε υγιείς
εθελοντές. Η καταστολή αφορά τον όγκο, και την έκκριση οξέος και
πεψίνης του γαστρικού υγρού. Σε ασθενείς με καλοήθες έλκος στομάχου
ή έλκους του δωδεκαδακτύλου παρατηρήθηκε όμοια καταστολή της
γαστρικής έκκρισης.
Σε υγιείς εθελοντές που δόθηκε 2
η
δόση πενταγαστρίνης 5-7 ώρες μετά
την δόση του PEPTAN, η καταστολή της γαστρικής έκκρισης
συνεχίζονταν σε αντίθεση με την ομάδα της Cimetidine των 300mg ή
του placebo. Mία από του στόματος δόση PEPTAN 40mg χορηγούμενη
στις 9μμ ήταν αποτελεσματική για περισσότερο από 12 ώρες μετά τη
χορήγηση, και η ίδια δόση συνέχιζε να έχει εν μέρει
αποτελεσματικότητα μέχρι την ώρα του πρωινού γεύματος.
Μια δόση 80mg χορηγούμενη στις 9μμ δεν είχε μεγαλύτερη διάρκεια
αποτελεσματικότητας από αυτήν των 40mg. To PEPTAN είχε μικρή ή
καθόλου επίδραση στα επίπεδα της γαστρίνης στο πλάσμα μετά από
νηστεία ή μετά από γεύμα. Η γαστρική εκκένωση δεν επηρεάσθηκε από
την χορήγηση PEPTAN ούτε η αιματική ροή του ήπατος και της πυλαίας
μετεβλήθησαν. Η εξωκρινής παγκρεατική λειτουργία δεν επηρεάζεται
από το PEPTAN.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η φαμοτιδίνη ακολουθεί γραμμική κινητική.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
Το PEPTAN απορροφάται γρήγορα. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο
πλάσμα επιτυγχάνονται σε 1-3 ώρες. Η μέση βιοδιαθεσιμότητα μιας από
του στόματος χορηγούμενης δόσης είναι 40-45%.
Η βιοδιαθεσιμότητα δεν επηρεάζεται κλινικά από την παρουσία τροφής
στο στομάχι. Το PEPTAN υπόκειται σε ελάχιστο μεταβολισμό πρώτης
διόδου. Επαναλαμβανόμενες δόσεις δεν οδηγούν σε συσσώρευση του
φαρμάκου . Η δέσμευση από τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι σχετικά
χαμηλή (15-20%). Ο χρόνος ημίσειας ζωής στο πλάσμα μετά από εφάπαξ
χορηγούμενη δόση ή μετά από πολλαπλές επαναλαμβανόμενες δόσεις
(για 5 ημέρες) ήταν περίπου 3 ώρες.
Ο μεταβολισμός του φαρμάκου γίνεται στο ήπαρ με σχηματισμό του
αδρανούς σουλφοξειδικού μεταβολίτη. Μετά την από του στόματος
χορήγηση, η μέση απέκκριση από τα ούρα της απορροφούμενης δόσης
φαμοτιδίνης είναι 65-70%. Από την ολική από του στόματος
χορηγούμενη δόση το 25-30% ανευρίσκεται αναλλοίωτο στα ούρα. Η
νεφρική κάθαρση είναι 250-450ml/min, υποδηλώνοντας κάποια
σωληναριακή απέκκριση. Μικρή ποσότητα μπορεί να απεκκριθεί σαν
σουλφοξείδιο.
7
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Σε φαρμακοκινητικές μελέτες σε ηλικιωμένους ασθενείς δεν
παρατηρήθηκαν κλινικώς σημαντικές διαφορές άμεσα συνδεδεμένες με
την ηλικία. Σε σύγκριση με προηγούμενα δεδομένα από νεώτερους
ασθενείς, η ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζει την βιοδιαθεσιμότητα μίας
δόσης φαμοτιδίνης, ωστόσο η αποβολή του φαρμάκου φαίνεται να
μειώνεται στους ηλικιωμένους ασθενείς σε σχέση με τους νεώτερους.
NEΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ
ΒΑΘΜΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια π.χ. με κάθαρση
κρεατινίνης λιγότερο από 10ml/λεπτό, ο χρόνος ημίσειας ζωής του
PEPTAN μπορεί να υπερβεί τις 20 ώρες φθάνοντας περίπου τις 24 ώρες σε
ασθενείς με ανουρία. Αν και δεν έχει τεκμηριωθεί συσχέτιση των
ανεπιθύμητων ενεργειών με τα υψηλά επίπεδα του φαρμάκου στο
πλάσμα, για να αποφευχθεί η πιθανότητα εκσεσημασμένης συσσώρευσης
του φαρμάκου, η δόση του PEPTAN μπορεί να ελαττωθεί στα 20mg
χορηγούμενα το βράδυ.
Μετά από εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση φαμοτιδίνης 20mg, οι αρχικές
συγκεντρώσεις του φαρμάκου στα πλάσμα ήταν ίδιες σε όλα τα άτομα
και δεν εξαρτώνται από το βαθμό της νεφρικής ανεπάρκειας.
Παρόλο αυτά, στη β-φάση, η απομάκρυνση του φαρμάκου από το αίμα
καθυστερούσε όταν υπήρχε μειωμένη νεφρική λειτουργία. Υπήρχε ισχυρή
συσχέτιση τόσο του σταθερού ρυθμού απομάκρυνσης (Kel), όσο και της
κλίσης της καμπύλης βήτα με την κάθαρση κρεατινίνης, καθώς και με
την νεφρική και σωματική κάθαρση του φαρμάκου. Η μέση τιμή του
χρόνου ημίσειας ζωής στο πλάσμα παρατάθηκε σε 11,7 ώρες σε ασθενείς
με κάθαρση κρεατινίνης 30ml/λεπτό ή λιγότερο, η μέση τιμή του χρόνου
ημίσειας ζωής στο πλάσμα ήταν περίπου 13 ώρες και ο χρόνος ημίσειας
ζωής μπορεί να ξεπεράσει τις 20 ώρες, φτάνοντας περίπου τις 24 ώρες
σε ασθενείς με ανουρία.
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιάλυση, με μηδενική κάθαρση
κρεατινίνης ο χρόνος ημίσειας ζωής στο πλάσμα κυμαίνεται περίπου
στις 13,7 ώρες. Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία η
ανάκτηση του φαρμάκου στα ούρα σε διάσημα 24 ωρών ήταν 70-90%
μετά από ενδοφλέβια χορήγηση. Η τιμή αυτή ελαττώνεται με τη μείωση
της νεφρικής λειτουργίας. Μόνο το 21,2% ανακτήθηκε στα ούρα σε
ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης 30ml/λεπτό ή λιγότερο.
ΗΠΑΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η συγκέντρωση στο πλάσμα και η ουρική απέκκριση της φαμοτιδίνης σε
άνδρες ασθενείς με κίρρωση του ήπατος ήταν όμοια με εκείνη των υγιών
ατόμων. Η ηπατική δυσλειτουργία δε φαίνεται να επηρεάζει τις
φαρμακοκινητικές παραμέτρους της φαμοτιδίνης. Σε σχετική συγκριτική
μελέτη που έλαβαν μέρος 11 ασθενείς με κίρρωση οφειλόμενη σε αλκοόλ
και 5 υγιείς εθελοντές (ομάδα ελέγχου), δεν παρατηρηθήκαν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά στις φαρμακοκινητικές
παραμέτρους της φαμοτιδίνης μετά από εφάπαξ από του στόματος
8
χορήγηση δόσεων 20mg, εφάπαξ I.V 20mg δόσης, ή πολλαπλών
χορηγούμενων δόσεων 40mg.
5.3 Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας
Η LD50 της φαμοτιδίνης σε CD-1 ποντικούς και Srague-Dawley
αρουραίους υπερέβη τα 5g/kg χορηγούμενα από του στόματος και τα
400mg/kg χορηγούμενα ενδοφλεβίως. Εκτεταμένες προκλινικές μελέτες
ασφάλειας έχουν διεξαχθεί σε σκύλους, αρουραίους, ποντίκια και
κουνέλια χορηγώντας φαμοτιδίνη από του στόματος και ενδοφλεβίως.
Ελάχιστες τοξικολογικές επιδράσεις παρατηρήθηκαν (μετά από οξεία,
υποξεία ή χρόνια χορήγηση) ακόμα και σε υψηλές δόσεις
(4000mg/kg/ημέρα για παρατεταμένες περιόδους χορήγησης,
2000mg/kg/ημέρα για 105 εβδομάδες).
Μελέτες αναπαραγωγής διεξήχθησαν σε αρουραίους και κουνέλια με
δόσεις μεγαλύτερες των 2000 και 500mg/kg την ημέρα αντίστοιχα
(περίπου 2500 και 625 φορές της μεγαλύτερης συνιστώμενης
ανθρώπινης δόσης, αντίστοιχα) ενώ δεν παρατηρήθηκαν επιπτώσεις στη
γονιμότητα ή βλάβες στο έμβρυο οφειλόμενες στη φαμοτιδίνη. Δεν
παρατηρήθηκαν επιπτώσεις τερατογένεσης, μετάλλαξης,
καρκινογένεσης ή αλλοίωσης της αναπαραγωγικής λειτουργίας.
Σε μία μελέτη διάρκειας 106 εβδομάδων σε αρουραίους και σε μία
μελέτη 92 εβδομάδων σε ποντίκια εδόθησαν από του στόματος δόσεις
φαμοτιδίνης πάνω από 2000mg/kg την ημέρα (περίπου 2500 φορές της
μεγαλύτερης συνιστώμενης ανθρώπινης δόσης) και δεν διαπιστώθηκαν
στοιχεία καρκινογένεσης. Η φαμοτιδίνη δεν είχε επίδραση κατά τον
έλεγχο μικροβιακής μετάλαξης (Αmes test) στον οποίο
χρησιμοποιήθηκαν Salmonella + typhymurium και Escherichia coli με ή
χωρίς ενεργοποίηση του ηπατικού ενζύμου του αρουραίου, σε
συγκεντρώσεις πάνω από 10.000mcg/τριβλίο. Σε in vivo μελέτες σε
ποντίκια το test μικροπυρηνικού ελέγχου και το test χρωμοσωματικής
παρέκλισης δεν έδειξαν στοιχεία μετάλλαξης.
Σε μελέτες με αρουραίους όπου χορηγήθηκαν δόσεις πάνω από
200mg/kg/ ημέρα (περίπου 2500 και 250 φορές της μεγαλύτερης
συνιστώμενης ανθρώπινης δόσης αντίστοιχα) η γονιμότητα και η
αναπαραγωγική ικανότητα δε φαίνεται να επηρεάζονται.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Cellulose microcrystalline
starch pregelatinized, magnesium stearate,
talk, iron oxide red E 172, Εκδοχα για την επικάλυψη:
hypromelose
hyprolose με 3% silicon dioxide
titanium dioxide E 171CI 77891, talk,
iron oxide yellow E 172 CI 77492,
iron oxide red E 172 CI 77491.
Επιγλώσσια δισκία
gelatine, mannitol, xanthan gum, aspartame, peppermint flavour
9
opatint AD 25.000: iron oxide (red) E172, hypromellose, ethanol,water purified..
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται
6.3 Διάρκεια ζωής
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 3 χρόνια
Επιγλώσσια δισκία : 2 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση των δισκίων PEPTAN σε θερμοκρασίες
άνω των 40
ο
C.
Επιγλώσσια δισκία
Αποφεύγεται η έκθεση των επιγλώσσιων δισκίων PEPTAN σε
θερμοκρασίες άνω των 30
Ο
C. Να είναι προφυλαγμένα από την υγρασία.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία PVC/Aluminum blister
Δισκία ταχείας διάλυσης:
Aluminum blister
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο:
Καμία ειδική υποχρέωση
Δισκία ταχείας διάλυσης:
Οι ασθενείς να ενημερωθούν ότι πρέπει να ανοίγουν το αλουμινόχαρτο
με στεγνά χέρια, να τοποθετούν το δισκίο ταχείας διάλυσης επάνω στη
γλώσσα έτσι ώστε να διαλυθεί με το σίελο και στη συνέχεια να
καταποθεί. Δεν απαιτείται η σύγχρονη λήψη νερού.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε
18ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
146 71 Νέα Ερυθραία
Τηλ.: 8009111-120
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
According to IPC-05-2013 &QRD issues
10