ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Asacol 4G/SINGLE DOSE, Ορθικό εναιώρημα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Το κάθε Ορθικό εναιώρημα περιέχει: 4g μεσαλαζίνης.
Για πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε τμήμα 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Καστανόχρωμο εναιώρημα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το φάρμακο αυτό ενδείκνυται για χρήση από ενήλικες για τα εξής:
Χρόνια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ελκώδη κολίτιδα, νόσο του
Crohn), τόσο για την πρόκληση όσο και για τη διατήρηση
υποχώρησης της νόσου.
Η φαρμακευτική μορφή του Ορθικού εναιωρήματος ενδείκνυται σε
περιπτώσεις στις οποίες η νόσος περιορίζεται στο ορθό και στο
σιγμοειδές.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Ενήλικες
Ένα Ορθικό εναιώρημα των 4G/SINGLE DOSE την ημέρα,
χορηγούμενος το βράδυ μετά την αφόδευση.
Ηλικιωμένοι
Μπορεί να χρησιμοποιείται η συνήθης δόση των ενηλίκων εκτός
και αν υπάρχει σοβαρή επιβάρυνση της ηπατικής ή νεφρικής
λειτουργίας, βλέπε τμήματα 4.3 και 4.4. Δεν έχουν διεξαχθεί
μελέτες σε ηλικιωμένους.
Παιδιά
1
Υπάρχει μικρή εμπειρία και μόνο περιορισμένη τεκμηρίωση όσον
αφορά την επίδραση στα παιδιά.
Τρόπος χορήγησης: ορθική χορήγηση.
Τα Oρθικά εναιωρήματα προορίζονται για ορθική χορήγηση και δεν
πρέπει να καταπίνονται. Εάν έχουν παραλειφθεί μία ή
περισσότερες δόσεις, η επόμενη δόση πρέπει να χορηγηθεί στη
συνηθισμένη ώρα.
Οδηγίες για χρήση
Πριν τη χρήση του ορθικού εναιωρήματος η φιάλη πρέπει να
θερμανθεί στη θερμοκρασία του σώματος σε μια λεκανίτσα ή μπολ
με θερμό νερό για 10 λεπτά περίπου. Η φιάλη πρέπει να
ανακινηθεί καλά, αμέσως πριν να εισαχθεί το Ορθικό εναιώρημα.
Κατά την εισαγωγή του ορθικού εναιωρήματος, το βιδωτό πώμα
πρέπει να αφαιρεθεί με την περιστροφή από την φιάλη και το άκρο
του εφαρμοστή πρέπει να περιστραφεί με πίεση. Το άκρο του
εφαρμοστή μπορεί να λιπανθεί με βαζελίνη. Για τη χορήγηση του
ορθικού εναιωρήματος οι ασθενείς πρέπει να κείνται στην
αριστερή τους πλευρά με το αριστερό τους πόδι σε έκταση και το
δεξιό πόδι κεκλιμένο. Μετά την εισαγωγή του άκρου του
εφαρμοστή στο ορθό το υγρό πρέπει να πιεσθεί προς τα έξω
μαλακά για μερικά λεπτά. Το άκρο πρέπει να απομακρυνθεί με τον
περιέκτη ακόμη συμπιεσμένο. Οι ασθενείς πρέπει να
προσπαθήσουν να μείνουν στη θέση χορήγησης για 5-10 λεπτά ή
μέχρι να εξαφανισθεί η πίεση προκειμένου να προωθηθεί ο Ορθικό
εναιώρημα. Το Ορθικό εναιώρημα πρέπει να κρατηθεί στο ορθό αν
είναι δυνατόν χωρίς να κενωθεί το ορθό μέχρι το επόμενο πρωί.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα
έκδοχα, που παρατίθενται στην παράγραφο 6.1.
Γνωστή υπερευαισθησία στα σαλικυλικά.
Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.
Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (GFR < 30 mL/min/1.73 m2).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση
Νεφρική δυσλειτουργία
2
Πριν από τη θεραπεία και κατά τη διάρκεια της πρέπει να γίνονται
γενικές ούρων (με dip sticks) κατά την κρίση του θεράποντος
ιατρού. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα
κρεατινίνης ή πρωτεϊνουρία. Η δυνατότητα της επαγόμενης από τη
μεσαλαζίνη νεφροτοξικότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε
ασθενείς που αναπτύσσουν ανεπάρκεια της νεφρικής λειτουργίας
κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Συνιστάται όλοι οι ασθενείς να υποβάλλονται σε αξιολόγηση της
νεφρικής τους λειτουργίας πριν την έναρξη της θεραπείας με
Asacol και επανειλημμένως κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ως
οδηγία δίνεται να διεξάγονται έλεγχοι παρακολούθησης 14 ημέρες
μετά την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια κάθε 4 εβδομάδες
για τις επόμενες 12 εβδομάδες. Σύντομα μεσοδιαστήματα
παρακολούθησης ήδη μετά την έναρξη της θεραπείας με Asacol θα
οδηγήσουν στον εντοπισμό σπάνιων οξέων νεφρικών αντιδράσεων.
Εν τη απουσία οξέων αντιδράσεων από τους νεφρούς, τα
μεσοδιαστήματα της παρακολούθησης μπορεί να παραταθούν και η
παρακολούθηση να διενεργείται κάθε 3 μήνες και στη συνέχεια
κάθε έτος μετά από 5 χρόνια. Εάν προκύψουν επιπλέον
εργαστηριακά ή κλινικά σημεία νεφρικής ανεπάρκειας, οι έλεγχοι
αυτοί πρέπει να διεξαχθούν αμέσως. Η θεραπεία με Asacol πρέπει
να διακόπτεται αμέσως εάν υπάρχουν ενδείξεις νεφρικής
ανεπάρκειας και οι ασθενείς πρέπει να ζητήσουν αμέσως τη
συμβουλή ιατρού.
Αιματολογική δυσκρασία
Πολύ σπάνια έχει αναφερθεί σοβαρή αιματολογική δυσκρασία. Η
θεραπεία με Asacol πρέπει να διακόπτεται αμέσως εάν υπάρχει
υποψία ή ενδείξεις αιματολογικής δυσκρασίας (σημεία ανεξήγητης
αιμορραγίας, μωλώπων, πορφύρας, αναιμίας, εμμένοντος πυρετού
ή πόνος στο λαιμό) και οι ασθενείς πρέπει να ζητήσουν αμέσως τη
συμβουλή ιατρού. Συνιστάται να διενεργηθούν αιματολογικές
εξετάσεις (λευκοκυτταρικός τύπος) πριν από την έναρξη του Asacol
και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σύμφωνα με την κρίση του
θεράποντος ιατρού. Γενικά, συνιστάται η διενέργεια εξετάσεων
παρακολούθησης 14 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας, στη
συνέχεια ακόμη δύο ή τρεις εξετάσεις ανά διαστήματα των 4
εβδομάδων. Εάν τα ευρήματα είναι φυσιολογικά, πρέπει να
διεξάγονται έλεγχοι παρακολούθησης κάθε 3 μήνες. Εάν
παρατηρηθούν επιπλέον συμπτώματα οι εξετάσεις αυτές πρέπει να
γίνονται αμέσως.
3
Ηπατική ανεπάρκεια:
Έχουν υπάρξει αναφορές αυξημένων επιπέδων ηπατικών ενζύμων
σε ασθενείς που παίρνουν σκευάσματα τα οποία περιέχουν
μεσαλαζίνη. Συνιστάται προσοχή εάν το Asacol χορηγείται σε
ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια. Πρέπει να διεξαχθούν
αιματολογικές εξετάσεις (να ελεγχθούν παράμετροι της ηπατικής
λειτουργίας όπως είναι οι τιμές ALT ή AST) πριν από τη θεραπεία
και κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος
ιατρού. Γενικά, συνιστάται η διενέργεια εξετάσεων
παρακολούθησης 14 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας, στη
συνέχεια ακόμη δύο ή τρεις εξετάσεις ανά διαστήματα των 4
εβδομάδων. Εάν τα ευρήματα είναι φυσιολογικά, πρέπει να
διεξάγονται έλεγχοι παρακολούθησης κάθε 3 μήνες. Εάν
παρατηρηθούν επιπλέον συμπτώματα οι εξετάσεις αυτές πρέπει να
γίνονται αμέσως.
Αντιδράσεις καρδιαγγειακής υπερευαισθησίας
Οι επαγόμενες από τη μεσαλαζίνη αντιδράσεις υπερευαισθησίας
στην καρδιά (μυο- και περικαρδίτιδα) έχουν αναφερθεί σπάνια με το
Asacol. Σε περίπτωση υποπτευόμενης επαγόμενης από τη μεσαλαζίνη
υπερευαισθησίας της καρδιάς, η χορήγηση του Asacol δεν πρέπει να
ξεκινήσει εκ νέου. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με προηγούμενη
μύο- ή περικαρδίτιδα, με ιστορικό αλλεργίας ανεξαρτήτως της
προελεύσεως της.
Νόσος των πνευμόνων
Οι ασθενείς με νόσο των πνευμόνων, ιδιαίτερα άσθμα, πρέπει να
παρακολουθούνται πολύ προσεκτικά κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με Asacol.
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη Σουλφασαλαζίνη
Στους ασθενείς με ιστορικό ανεπιθύμητων αντιδράσεων στη
σουλφασαλαζίνη, η θεραπεία πρέπει να παρακολουθείται στενά
από ιατρό. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται αμέσως εάν
παρατηρηθούν οξεία συμπτώματα δυσανεξίας όπως είναι οι
κοιλιακές κράμπες, οξύ κοιλιακό άλγος, πυρετός, βαριάς μορφής
κεφαλαλγία και εξάνθημα.
Έλκη του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
4
Σε περίπτωση που υπάρχουν έλκη του στομάχου ή του
δωδεκαδακτύλου, η θεραπεία πρέπει να ξεκινά με προσοχή με βάση
το θεωρητικό υπόβαθρο.
Ηλικιωμένοι
Η χρήση στους ηλικιωμένους πρέπει να αντιμετωπίζεται με
προσοχή και το προϊόν πρέπει να συνταγογραφείται μόνο σε
ασθενείς με φυσιολογική ηπατική και νεφρική λειτουργία ή χωρίς
σημαντική ηπατική και νεφρική δυσλειτουργία, βλέπε παράγραφο
4.3.
Παιδιά
Υπάρχει μικρή εμπειρία και μόνο περιορισμένη τεκμηρίωση όσον
αφορά την επίδραση στα παιδιά.
Έκδοχα:
Το βενζοϊκό νάτριο είναι ήπιο ερεθιστικό του δέρματος, των
οφθαλμών και των βλεννογόνων.
4.5 Αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες αλληλεπίδρασης.
Υπάρχουν ασθενείς ενδείξεις ότι η μεσαλαζίνη μπορεί να αυξήσει
την αντιπηκτική δράση της βαρφαρίνης.
Σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτοχρόνως αζαθιοπρίνη ή 6-
μερκαπτοπουρίνη ή θιογουανίνη, πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ενδεχόμενη αύξηση των μυελοκατασταλτικών δράσεων της
αζαθιοπρίνης ή της 6-μερκαπτοπουρίνης ή θιογουανίνης.
Επομένως, μπορεί να παρατηρηθεί απειλητική για τη ζωή λοίμωξη.
Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία
λοιμώξεων και μυελοκαταστολή. Οι αιματολογικές παράμετροι,
ιδιαίτερα οι αριθμοί των λευκοκυττάρων, των θρομβοκυττάρων και
των λεμφοκυττάρων πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά
(εβδομαδιαίως), ιδιαίτερα κατά την έναρξη της συνδυαστικής
αυτής αγωγής, βλέπε παράγραφο 4.4. Εάν τα επίπεδα των λευκών
αιμοσφαιρίων είναι σταθερά μετά από 1 μήνα, φαίνεται ότι
δικαιολογείται η διενέργεια ελέγχου κάθε 4 εβδομάδες για τις
επόμενες 12 εβδομάδες και στη συνέχεια η παρακολούθηση ανά
διαστήματα των 3 μηνών.
5
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα από τη χρήση του Asacol σε
εγκύους γυναίκες. Εντούτοις, δεδομένα σχετικά με περιορισμένο
αριθμό (627) κυήσεων που έχουν εκτεθεί στο φάρμακο, δεν
καταδεικνύουν ανεπιθύμητη ενέργεια της μεσαλαζίνης στην κύηση
ή στην υγεία του εμβρύου/νεογέννητου παιδιού. Μέχρι σήμερα, δεν
υπάρχουν άλλα σχετικά επιδημιολογικά δεδομένα.
Σε ένα μόνο περιστατικό μετά από μακροχρόνια χρήση υψηλής
δόσης μεσαλαζίνης (2-4 g, από το στόμα) κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, αναφέρθηκε νεφρική ανεπάρκεια στο νεογνό.
Μελέτες σε πειραματόζωα στα οποία χορηγήθηκε μεσαλαζίνη από
το στόμα, καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς δράσεις
όσον αφορά την κύηση, την ανάπτυξη του εμβρύου πριν και μετά το
πρώτο τρίμηνο της κυήσεως, τον τοκετό ή τη μεταγεννητική
ανάπτυξη. Το Asacol πρέπει να χορηγείται κατά την κύηση μόνο
εάν η εν δυνάμει ωφέλεια αντισταθμίζει τον ενδεχόμενο κίνδυνο.
Θηλασμός
Το Ν-ακετυλο-5-αμινοσαλικυλικό οξύ και, σε μικρότερο βαθμό, η
μεσαλαζίνη, απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Η κλινική σημασία
του ευρήματος αυτού δεν έχει προσδιοριστεί. Υπάρχει μόνο
περιορισμένη εμπειρία με τη χρήση του Asacol κατά τη διάρκεια
του θηλασμού σε γυναίκες μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο αντιδράσεων υπερευαισθησίας όπως η
διάρροια του βρέφους. Επομένως, το Asacol πρέπει να χορηγείται
κατά την κύηση μόνο εάν η εν δυνάμει ωφέλεια αντισταθμίζει τον
ενδεχόμενο κίνδυνο. Εάν το βρέφος παρουσιάσει διάρροια, ο
θηλασμός πρέπει να διακοπεί.
Γονιμότητα
Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στη γονιμότητα.
4.7 Ενέργειες στην ικανότητα οδήγησης και χρήσης
μηχανών
Το Asacol δεν ασκεί ή ασκεί αμελητέα επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
6
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
α) Περίληψη του προφίλ ασφαλείας
Στη βάση δεδομένων του Asacol περιλαμβάνονται 146 ασθενείς
που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με τα ορθικά εναιωρήματα
Asacol 2 g και 4 g. Οι δόσεις της μεσαλαζίνης κυμαίνονταν από 2
g/ημέρα έως το 4 g/ημέρα, η διάρκεια της θεραπείας κυμαινόταν
μεταξύ των τεσσάρων εβδομάδων και των δώδεκα μηνών.
Ειδικές για τα όργανα ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο, με
προσβολή της καρδιάς, των πνευμόνων, του ήπατος, των νεφρών,
του παγκρέατος, του δέρματος και του υποδόριου ιστού,
αναφέρθηκαν σε συσχέτιση με την από του στόματος ορθική
χορήγηση μονοθεραπείας μεσαλαζίνης ή συνδυαστικής αγωγής με
από του στόματος και ορθική χορήγηση μεσαλαζίνης. Οι
περισσότερες από τις ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες δεν είχαν
αναφερθεί μετά την μονοθεραπεία με υποκλυσμούς Asacol 4 g,
αλλά παρατηρήθηκαν με την από του στόματος χορήγηση
μεσαλαζίνης. Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
οι επιδράσεις αυτές να μπορούν να παρατηρηθούν και με τη
μονοθεραπεία με ορθική μεσαλαζίνη.
Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται αμέσως εάν παρατηρηθούν
οξεία συμπτώματα δυσανεξίας όπως είναι οι κοιλιακές κράμπες,
οξύ κοιλιακό άλγος, πυρετός, βαριάς μορφής κεφαλαλγία και
εξάνθημα.
β) Πίνακας της περίληψης των ανεπιθύμητων αντιδράσεων
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αφορούν τις εγκεκριμένες
πληροφορίες και οι οποίες αναφέρθηκαν σε τέσσερις διπλά τυφλές
κλινικές μελέτες και μία ανοικτή κλινική μελέτη, σε αυτόματες
αναφορές, στη βιβλιογραφία και στο Κεντρικό Προφίλ της
Μεσαλαζίνης στην ΕΕ μετά τις 07 Απριλίου του 2011
παρατίθενται παρακάτω. Η συχνότητα ορισμένων αντιδράσεων
δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια λόγω του ότι οι πηγές
αναφοράς είναι περιορισμένες.
Συχνές: ≥1/100 έως 1</10, Μη συχνές: ≥ 1/1,000 και < 1/100
Σπάνιες: ≥1/10.000 έως 1</1000, πολύ σπάνιες: < 1/10,000
Διαταραχές του Αίματος και της Λέμφου
7
Πολύ σπάνιες: αλλαγή των αριθμών αιμοσφαιρίων
(απλαστική αναιμία, ακοκκιοκυτταραιμία, πανκυτοπενία,
ουδετεροπενία, λευκοπενία, θρομβοπενία).
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Πολύ σπάνιες: αντιδράσεις υπερευαισθησίας, όπως αλλεργικό
εξάνθημα, φαρμακογενής πυρετός, σύνδρομο ερυθηματώδους λύκου,
παγκολίτιδα.
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Σπάνιες: Κεφαλαλγία, Ζάλη.
Πολύ σπάνιες: περιφερική νευροπάθεια.
Καρδιακές διαταραχές
Σπάνιες: μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα.
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα
και του μεσοθωρακίου
Πολύ σπάνιες: αλλεργικές και ινωτικές αντιδράσεις των
πνευμόνων (συμπεριλαμβανομένης δύσπνοιας, βήχα, βρογχόσπασμου,
κυψελιδίτιδας, πνευμονικής ηωσινοφιλίας, διήθησης των πνευμόνων,
πνευμονίτιδας).
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Σπάνιες: κοιλιακό άλγος, διάρροια, μετεωρισμός, ναυτία, έμετος.
Πολύ σπάνιες: οξεία παγκρεατίτιδα.
Ηπατοχολικές διαταραχές
Πολύ σπάνιες: αλλαγές στις παραμέτρους ηπατικής
λειτουργίας ύξηση των παραμέτρων τρανσαμινασών και
χολόστασης), ηπατίτιδα, χολοστατική ηπατίτιδα.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Πολύ σπάνιες: αλωπεκία.
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, του
συνδετικού ιστού και των οστών
Πολύ σπάνιες: μυαλγία, αρθραλγία.
Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού
συστήματος
Πολύ σπάνιες: επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας,
συμπεριλαμβανομένης της οξείας και χρόνιας νεφρίτιδας και της
νεφρικής ανεπάρκειας.
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του
μαστού
Πολύ σπάνιες: ολιγοσπερμία (αναστρέψιμη).
γ) Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων
8
Ένας άγνωστος αριθμός από τις παραπάνω αναφερόμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες πιθανώς να συσχετίζεται με την
υποκείμενη ΦΝΕ, και όχι με το φάρμακο, δηλ. το
Asacol/μεσαλαζίνη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ανεπιθύμητες
ενέργειες από το γαστρεντερικό σύστημα.
Προκειμένου να αποφευχθεί αιματολογική δυσκρασία που
προκύπτει από την ανάπτυξη της καταστολής του μυελού των
οστών, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά,
βλέπε παράγραφο 4.4.
Κατά τη συγχορήγηση της μεσαλαζίνης με ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα όπως είναι η αζαθριοπρίνη, ή η 6-MP, ή η θιογουανίνη,
μπορεί να παρατηρηθεί απειλητική για τη ζωή λοίμωξη, βλέπε
παράγραφο 4.5.
δ) Παιδιά
Υπάρχει περιορισμένη μόνο εμπειρία με τη χρήση του ASACOL enema
στον παιδιατρικό πληθυσμό. Αναμένεται ότι τα όργανα που θα
επηρεασθούν από τις πιθανές αυτές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι τα
ίδια με των ενηλίκων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, νεφροί, πάγκρεας,
δέρμα και υποδόριος ιστός).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος
είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων, Λεωφ. Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός,
Αθήνα, Τηλ.: +30 21 32040380/337; Fax: +30 21 06549585;
www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Υπάρχουν λίγα δεδομένα σχετικά με την υπερδοσολογία (π.χ. πρόθεση
αυτοκτονίας με υψηλές δόσεις μεσαλαζίνης), που δεν καταδεικνύουν
την ύπαρξη νεφροτοξικότητας ή ηπατικής τοξικότητας. Δεν υπάρχει
ειδικό αντίδοτο και η θεραπεία είναι συμπτωματική και
υποστηρικτική.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
9
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα για τις ιδιοπαθείς
φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου , κωδικός ATC: A07EC02
Μηχανισμός δράσης:
Το Asacol περιέχει μεσαλαζίνη, επίσης γνωστή ως 5-
αμινοσαλικυλικό οξύ, με αντιφλεγμονώδη δράση μέσω ενός
μηχανισμού που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως. Η μεσαλαζίνη
έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει την προκαλούμενη από το LTB4
μετακίνηση των μακροφάγων του εντέρου και επομένως μπορεί να
μειώσει τη φλεγμονή του εντέρου περιορίζοντας τη μετακίνηση
των μακροφάγων στις φλεγμένουσες περιοχές. Η παραγωγή προ
φλεγμονωδών λευκοτριενίων (LTB4 και 5-HETE) στα μακροφάγα του
εντερικού τοιχώματος αναστέλλεται. Η μεσαλαζίνη έχει αποδειχθεί
ότι ενεργοποιεί τους υποδοχείς PPAR-γ, που καταπολεμούν την
ενεργοποίηση του πυρήνα της φλεγμονώδους ανταπόκρισης του
εντέρου.
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Σε συνθήκες κλινικών μελετών, η μεσαλαζίνη ανέστειλε την
κυκλοξυγενάση και με τον τρόπο αυτό, την απελευθέρωση της
θρομβοξάνης B2 και της προσταγλαδίνης E2, αλλά η κλινική
σημασία της επίδρασης αυτής εξακολουθεί να μην είναι γνωστή. Η
μεσαλαζίνη αναστέλλει το σχηματισμό του παράγοντα ενεργοποίησης
των αιμοπεταλίων (PAF). Η μεσαλαζίνη επίσης είναι αντιοξειδωτική:
έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το σχηματισμό αντιδραστικών
παραγώγων οξυγόνου και ότι παγιδεύει τις ελεύθερες ρίζες.
Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η συνεχόμενη μακροχρόνια
θεραπεία συντήρησης με τη μεσαλαζίνη μπορεί να μειώνει τον
κίνδυνο καρκίνο του παχέος εντέρου.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Μόνο ένα ποσοστό της μεσαλαζίνης που περιέχουν τα υπόθετα
απορροφάται και είναι διαθέσιμο στη συστημική κυκλοφορία. Ο
μηχανισμός δράσης της μεσαλαζίνης είναι τοπικός και όχι
συστημικός. Μετά από εφάπαξ δόση Asacol υπόθετα 4 g,
χορηγούμενα σε υγιείς εθελοντές, οι μέσες Cmax και Tmax ήταν
874 ng/mL και 1.5 ώρες για τη μεσαλαζίνη και 1700 ng/mL και 4.3
ώρες για την N-ακετυλομεσαλαζίνη αντιστοίχως. Περίπου το 43%
10
της μεσαλαζίνης και περίπου το 78% της N-ακετυλομεσαλαζίνης
δεσμεύονται από τις πρωτεΐνες του πλάσματος.
Κατανομή
Χαμηλές συγκεντρώσεις μεσαλαζίνης και του N-ακετυλο
μεταβολίτη της έχουν εντοπιστεί στο ανθρώπινο μητρικό γάλα. Η
κλινική σημασία του ευρήματος αυτού δεν έχει προσδιοριστεί.
Βιομετατροπή
Η μεσαλαζίνη μεταβολίζεται τόσο στον εντερικό βλεννογόνο όσο
και στο ήπαρ στον αδρανή μεταβολίτη της N-ακετυλο μεσαλαζίνη.
Απομάκρυνση
Η απομάκρυνση της μεσαλαζίνης γίνεται κυρίως δια των
κοπράνων και των ούρων στη μορφή της μεσαλαζίνης και του N-
ακετυλο μεταβολίτη της. Η μεσαλαζίνη και ο κύριος μεταβολίτης
N-ακετυλο μεσαλαζίνη αναφέρθηκε ότι έχουν βιολογικές
ημιπεριόδους ζωής 5.0 ώρες και 7.5 ώρες, αντιστοίχως, μετά από
τη χρήση του υποκλυσμού Asacol 4 g 100 mL σε υγιείς εθελοντές.
Γραμμικότητα / μη γραμμικότητα
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες.
Σχέση φαρμακοκινητικής / φαρμακοδυναμικής
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες.
5.3 Προκλινικά δεδομένα ασφαλείας
Επιδράσεις σε μη κλινικές μελέτες παρατηρήθηκαν μόνο σε
επίπεδα έκθεσης, τα οποία θεωρήθηκε ότι ήταν αρκετά υψηλότερα
από τα επίπεδα της έκθεσης του ανθρώπου, γεγονός που έχει μικρή
σημασία για την κλινική πράξη.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Xanthan gum, Sodium metabisulphate BP, Sodium benzoate, Water purified
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζει.
11
6.3 Διάρκεια ζωής
36 μήνες
6.4 Προφυλάξεις για την φύλαξη
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 25 °C. Να φυλάσσεται
στην αρχική συσκευασία, προκειμένου να προστατεύεται από το
φως.
6.5 Φύση και περιεχόμενα του περιέκτη
-Κουτί, που περιέχει πλαστικό φιαλίδιο πολυαιθυλενίου χαμηλής
πυκνότητας και πλαστική συσκευή απλικατέρ. Το φιαλίδιο
περιέχει 100 mL ορθικού εναιωρήματος.
-Κουτί, που περιέχει 7 πλαστικά φιαλίδια πολυαιθυλενίου χαμηλής
πυκνότητας και πλαστική συσκευή απλικατέρ. Το φιαλίδιο περιέχει
100 mL ορθικού εναιωρήματος.
6.6 Ειδικές προφυλάξεις για την απόρριψη
Καμία ιδιαίτερη απαίτηση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δικαιούχος σήματος:
TILLOΤTS PHARMA AG - SWITZERLAND.
Υπεύθυνος για την κυκλοφορία στην Ελλάδα
ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΕ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Αχαϊας και Τροιζηνίας - 14564 Νέα
Κηφισιά - Τηλ: 2106269200
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
30723/03-05-2012
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
29-5-95 / 8-2-2010
12
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ
13