ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Salofalk 1 g Υπόθετα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε υπόθετο περιέχει 1 g μεσαλαζίνης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Υπόθετα
μ : μ Ε φάνιση υπόθετα χρώ ατος ανοιχτo μ , μ ύ πεζ κωνικού σχή ατος
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία της ήπιας έως μέτριας οξείας ελκώδους κολίτιδας που περιορίζεται
στο ορθό (ελκώδης πρωκτίτιδα).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
μ :Ενήλικες και ηλικιω ένοι
Ένα υπόθετο Salofalk 1 g μ μ ( 1 ια φορά την η έρα αντιστοιχεί σε g μ εσαλαζίνης
μ ) . η ερησίως το οποίο εισάγεται στο ορθό
μ :Παιδιατρικός πληθυσ ός
μ μ μ μ μ Υπάρχει ικρή ε πειρία και όνο περιορισ ένη τεκ ηρίωση για τη δράση στα
.παιδιά
:Τρόπος χορήγησης
μ . Για ορθική χορήγηση όνο
Τα υπόθετα Salofalk 1 g πρέπει να χορηγούνται κατά προτίμηση την ώρα του
ύπνου.
Η θεραπεία με υπόθετα Salofalk 1 g θα πρέπει να χορηγείται τακτικά και χωρίς
διακοπή, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτυχθεί επιτυχώς ίαση.
Διάρκεια της χρήσης
Η διάρκεια της χρήσης προσδιορίζεται από το θεράποντα ιατρό.
1
4.3 Αντενδείξεις
Τα υπόθετα Salofalk 1 g αντενδείκνυνται σε ασθενείς με:
- γνωστή υπερευαισθησία στα σαλικυλικά ή το έκδοχο που αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1.
- σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Εξετάσεις αίματος (διαφορική μέτρηση, παράμετροι ηπατικής λειτουργίας
όπως ALT ή AST, κρεατινίνη ορού) και έλεγχος της κατάστασης του
ουροποιητικού [στικ εμβύθισης (dip-stick)] πρέπει να γίνονται πριν και κατά
τη διάρκεια της θεραπείας, ανάλογα με τη κρίση του θεράποντος ιατρού. Ως
κατευθυντήρια γραμμή, δοκιμασίες παρακολούθησης συνιστώνται να
γίνονται 14 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια άλλες
δύο ή τρεις δοκιμασίες σε μεσοδιαστήματα 4 εβδομάδων.
Εάν τα ευρήματα είναι φυσιολογικά, δοκιμασίες παρακολούθησης πρέπει να
διενεργούνται κάθε 3 μήνες. Εάν παρουσιαστούν επιπλέον συμπτώματα, πρέπει
να διενεργούνται άμεσα αυτές οι δοκιμασίες.
Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία.
Τα υπόθετα Salofalk 1 g δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με
νεφρική δυσλειτουργία. Η νεφρική τοξικότητα που προκαλείται από τη
μεσαλαζίνη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όταν η νεφρική λειτουργία
επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Ασθενείς με πνευμονική νόσο, ιδιαίτερα με άσθμα, πρέπει να
παρακολουθούνται πολύ προσεκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
υπόθετα Salofalk 1 g.
Ασθενείς με ιστορικό ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε σκευάσματα που
περιέχουν σουλφασαλαζίνη πρέπει να βρίσκονται κάτω από στενή ιατρική
επιτήρηση κατά την έναρξη σχήματος θεραπείας με υπόθετα Salofalk 1 g. Εάν
τα υπόθετα Salofalk 1 g προκαλέσουν οξείες αντιδράσεις δυσανεξίας, όπως
κοιλιακές κράμπες, οξύ κοιλιακό άλγος, πυρετό, έντονη κεφαλαλγία και
εξάνθημα, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται αμέσως.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές μελέτες αλληλεπιδράσεων.
Σε ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα αζαθειοπρίνη, 6-
μερκαπτοπουρίνη ή θειογουανίνη, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια πιθανή
αύξηση της μυελοκατασταλτικής επίδρασης της αζαθειοπρίνης, της 6-
μερκαπτοπουρίνης ή της θειογουανίνης.
Υπάρχει μια ισχνή ένδειξη ότι η μεσαλαζίνη μπορεί να μειώνει την αντιπηκτική
δράση της βαρφαρίνης.
2
4.6 μ , Γονι ότητα κύηση και γαλουχία
Κύηση
Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα με τη χρήση του υπόθετου Salofalk 1 g σε
έγκυες γυναίκες. Εντούτοις, στοιχεία από περιορισμένο αριθμό περιστατικών
έκθεσης κατά την κύηση δε δείχνουν καμία ανεπιθύμητη δράση της
μεσαλαζίνης στην κύηση ή στην υγεία του εμβρύου/νεογνού. Μέχρι σήμερα δεν
είναι διαθέσιμα άλλα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία. Σε μια μεμονωμένη
περίπτωση μετά από μακροχρόνια χρήση υψηλών δόσεων μεσαλαζίνης (2-4 g,
από του στόματος) κατά τη διάρκεια της κύησης, αναφέρθηκε νεφρική
ανεπάρκεια στο νεογνό.
Μελέτες σε ζώα με από του στόματος χορηγούμενη μεσαλαζίνη δεν έδειξαν
άμεσες ή έμμεσες ανεπιθύμητες ενέργειες όσον αφορά την εγκυμοσύνη, την
εμβρυονική/εμβρυϊκή ανάπτυξη, τον τοκετό ή τη μεταγεννητική ανάπτυξη.
Τα υπόθετα Salofalk 1 g πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης μόνο όταν το δυνητικό όφελος υπερτερεί του πιθανού κινδύνου.
Θηλασμός
Το N-ακετυλο-5-αμινοσαλικυλικό οξύ και σε μικρότερο βαθμό η μεσαλαζίνη
απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Μέχρι σήμερα υπάρχει μόνο περιορισμένη
εμπειρία σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Δεν μπορούν να
αποκλειστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως η διάρροια στο βρέφος.
Συνεπώς τα υπόθετα Salofalk 1 g πρέπει μόνο να χρησιμοποιούνται κατά τη
διάρκεια του θηλασμού, εάν το δυνητικό όφελος υπερτερεί του πιθανού
κινδύνου. Εάν το βρέφος παρουσιάσει διάρροια, ο θηλασμός πρέπει να
διακοπεί.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Τα υπόθετα Salofalk 1 g, δεν έχουν καμία ή έχουν αμελητέα επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε κλινικές μελέτες οι οποίες περιελάμβαναν 248 συμμετέχοντες, περίπου το
3% αυτών εμφάνισε ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη θεραπεία με υπόθετα
Salofalk 1 g. Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν
κεφαλαλγία σε ποσοστό περίπου 0,8%, και γαστρεντερικές ανεπιθύμητες
ενέργειες (δυσκοιλιότητα σε ποσοστό περίπου 0,8%, ναυτία, έμετος και
κοιλιακό άλγος σε ποσοστό 0,4% το καθένα).
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με τη χρήση
μεσαλαζίνης:
Κατηγορία
οργανικού
συστήματος
Συχνότητα Σύμφωνα με τη Συνθήκη
MedDRA
σπάνιες
(
1/10.000
,
<1
.
000)
πολύ
σπάνιες
(< 1/ 10
.
000)
Διαταραχές του
αιμοποιητικού και
του λεμφικού
Μεταβολές στις
εξετάσεις αίματος
(απλαστική αναιμία,
3
συστήματος ακοκκιοκυτταραιμία,
πανκυτταροπενία,
ουδετεροπενία,
λευκοπενία,
θρομβοπενία)
Διαταραχές του
νευρικού
συστήματος
Κεφαλαλγία, ζάλη Περιφερική
νευροπάθεια
Καρδιακές
διαταραχές
Μυοκαρδίτιδα,
περικαρδίτιδα
Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος, του
θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Αλλεργικές και
ινωτικές αντιδράσεις
των πνευμόνων
(συμπεριλαμβανομέν
ων δύσπνοιας, βήχα,
βρογχόσπασμου,
κυψελιδίτιδας,
πνευμονικής
ηωσινοφιλίας,
διήθησης πνεύμονα,
πνευμονίτιδας)
Διαταραχές του
γαστρεντερικού
συστήματος
Κοιλιακό άλγος,
διάρροια,
μετεωρισμός, ναυτία,
έμετος, δυσκοιλιότητα
Οξεία παγκρεατίτιδα
Διαταραχές των
νεφρών και των
ουροφόρων οδών
Βλάβη της νεφρικής
λειτουργίας,
συμπεριλαμβανομένης
της οξείας και χρόνιας
διάμεσης νεφρίτιδας
και της νεφρικής
ανεπάρκειας
Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Φωτοευαισθησία Αλωπεκία
Διαταραχές του
μυοσκελετικού
συστήματος και
του συνδετικού
ιστού
Μυαλγία, αρθραλγία.
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
Αντιδράσεις
υπερευαισθησίας
όπως αλλεργικό
εξάνθημα,
φαρμακευτικός
πυρετός,
συστηματικός
ερυθηματώδης λύκος,
πανκολίτιδα
Διαταραχές του
ήπατος και των
χοληφόρων
Μεταβολές των
παραμέτρων της
ηπατικής
λειτουργίας (αύξηση
των τρανσαμινασών
και των παραμέτρων
4
της χολόστασης),
ηπατίτιδα,
χολοστατική
ηπατίτιδα
Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος
Ολιγοσπερμία
(αναστρέψιμη)
Φωτοευαισθησία
Έχουν αναφερθεί πιο σοβαρές αντιδράσεις σε ασθενείς με προϋπάρχουσες
δερματικές παθήσεις όπως ατοπική δερματίτιδα και ατοπικό έκζεμα.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού
συστήματος αναφοράς:
Ελλάδα
μ μΕθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www . moh . gov . cy / phs
4.9 Υπερδοσολογία
Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα σχετικά με την υπερδοσολογία (π.χ. σκοπούμενη
αυτοκτονία με υψηλές δόσεις από του στόματος μεσαλαζίνης), για τις οποίες
δεν αναφέρεται νεφρική ή ηπατική τοξικότητα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο
αντίδοτο και η θεραπεία είναι συμπτωματική και υποστηρικτική.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αμινοσαλικυλικό οξύ και παρόμοια φάρμακα
Κωδικός ATC: A07EC02
Ο μηχανισμός της αντιφλεγμονώδους δράσης είναι άγνωστος. Τα
αποτελέσματα
in vitro
μελετών υποδεικνύουν ότι η αναστολή της
λιποξυγενάσης μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο.
Επίσης έχουν καταδειχθεί επιδράσεις στις συγκεντρώσεις των
5
προσταγλανδινών στο βλεννογόνο του εντέρου. Η μεσαλαζίνη (5-
Αμινοσαλικυλικό οξύ / 5-ASA) μπορεί επίσης να δρα δεσμεύοντας τις ρίζες των
ενεργών ενώσεων οξυγόνου.
Η ορθικά χορηγούμενη μεσαλαζίνη φτάνοντας στον εντερικό αυλό, έχει κυρίως
τοπική δράση στο βλεννογόνο του εντέρου και στον υποβλεννογόνιο ιστό.
Η κλινική αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των υποθέτων Salofalk 1 g
αξιολογήθηκαν σε μια πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, η οποία περιελάμβανε
403 ασθενείς με ήπια έως μέτρια ενεργή ελκώδη πρωκτίτιδα ενδοσκοπικά και
ιστολογικά επιβεβαιωμένη. Ο μέσος δείκτης δραστηριότητας της νόσου (DAI-
Disease Activity Index) κατά την έναρξη της θεραπείας ήταν 6,2 ± 1,5 (εύρος: 3-10).
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε θεραπεία με ένα υπόθετο Salofalk 1 g (ομάδα
ΟD 1 g εφάπαξ ημερησίως) ή με 3 υπόθετα περιέχοντα 0,5 g μεσαλαζίνης
(ομάδα TID 0,5 g ημερησίως) για 6 εβδομάδες. Η κύρια παράμετρος
αποτελεσματικότητας ήταν η κλινική υποχώρηση οριζόμενη ως DAI <4 κατά
την τελευταία επίσκεψη ή τη διακοπή της θεραπείας. Στην τελευταία ανάλυση
ανά πρωτόκολλο, 87,9% των ασθενών της ομάδας 1 g OD και 90,7% της ομάδας
0,5 g TID ήταν σε κλινική υποχώρηση (ανάλυση πρόθεσης για θεραπεία: ομάδα
1 g OD: 84,0%, ομάδα 0,5 g TID: 84,7%). Η μέση μεταβολή του δείκτη
δραστηριότητας της νόσου από την έναρξη της θεραπείας ήταν -4,7 και στις
δύο ομάδες θεραπείας. Δεν εμφανίστηκε καμία σοβαρή, σχετιζόμενη με το
φάρμακο ανεπιθύμητη ενέργεια.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Γενικά δεδομένα για τη μεσαλαζίνη:
Απορρόφηση:
Η απορρόφηση της μεσαλαζίνης είναι υψηλότερη στις κεντρικές περιοχές του
εντέρου και χαμηλότερη στις περιφερικές περιοχές του εντέρου.
Βιομετασχηματισμός:
Η μεσαλαζίνη μεταβολίζεται και προ-συστηματικά από το βλεννογόνο του
εντέρου και από το ήπαρ στο φαρμακολογικά ανενεργό N-ακετυλο-5-
αμινοσαλικυλικό οξύ (N-Ac-5-ASA). Η ακετυλίωση φαίνεται να είναι
ανεξάρτητη από σχετιζόμενο με την ικανότητα ακετυλίωσης φαινότυπο του
ασθενή. Κάποια ακετυλίωση επίσης προκύπτει από τη δράση των βακτηρίων
στο κόλον. Η δέσμευση της μεσαλαζίνης και του N-Ac-5-ASA από τις πρωτεΐνες
του πλάσματος είναι 43 % και 78 %, αντίστοιχα.
Αποβολή:
Η μεσαλαζίνη και ο μεταβολίτης της N-Ac-5-ASA αποβάλλονται μέσω των
κοπράνων (το μεγαλύτερο μέρος), των νεφρών (ποικίλει μεταξύ 20 και 50 %,
ανάλογα το είδος της εφαρμογής, το φαρμακευτικό σκεύασμα και την οδό
απελευθέρωσης της μεσαλαζίνης, αντίστοιχα) και της χολής (το μικρότερο
μέρος). Η νεφρική απέκκριση κυρίως πραγματοποιείται ως N-Ac-5-ASA.
Περίπου 1 % της συνολικής δόσης της μεσαλαζίνης που χορηγείται από το
στόμα αποβάλλεται στο μητρικό γάλα, κυρίως ως N-Ac-5-ASA.
Ειδικά για τα υπόθετα Salofalk 1 g :
Κατανομή:
Σπινθηρογραφικές μελέτες με ένα παρόμοιο φαρμακευτικό προϊόν, υπόθετα
σημασμένης με τεχνήτιο μεσαλαζίνης των 500 mg, έδειξαν μέγιστη διασπορά
του υπόθετου, το οποίο είχε λιώσει εξαιτίας της θερμοκρασίας σώματος, μετά
6
από 2-3 ώρες. Η διασπορά περιορίστηκε κυρίως στο ορθό και στην
ορθοσιγμοειδική συμβολή. Εκτιμάται ότι τα υπόθετα Salofalk 1 g δρουν με πολύ
παρόμοιο τρόπο και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τη
θεραπεία της πρωκτίτιδας (ελκώδης κολίτιδα του ορθού).
Απορρόφηση:
Σε υγιή άτομα: Η μέση μέγιστη συγκέντρωση του 5-ASA στο πλάσμα, μετά από
εφάπαξ ορθική δόση 1 g μεσαλαζίνης (Υπόθετο Salofalk 1 g) ήταν 192 ± 125 ng/ml
(εύρος 19 – 557 ng/ml) και η μέγιστη συγκέντρωση του κύριου μεταβολίτη Ν-Ac-
5-ASA ήταν 402 ± 211 ng/ml (εύρος 57 – 1070 ng/ml).
Ο χρόνος για να επιτευχθεί η μέγιστη συγκέντρωση του 5-ASA στο πλάσμα
ήταν 7,1 ± 4,9 h (εύρος 0,3 – 24 h).
Αποβολή:
Σε υγιή άτομα: Μετά από εφάπαξ ορθική δόση 1 g μεσαλαζίνης (Υπόθετο Salofalk
1 g) περίπου το 14 % της χορηγούμενης δόσης 5-ASA ανακτήθηκε από τα ούρα
εντός 48 ωρών.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Με εξαίρεση μιας μελέτης τοπικής ανοχής σε σκύλους, η οποία έδειξε καλή
ορθική ανοχή, δεν έχουν πραγματοποιηθεί προκλινικές μελέτες με υπόθετα
Salofalk 1 g.
Προκλινικά στοιχεία για τη μεσαλαζίνη που βασίστηκαν σε συμβατικές
μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, γενοτοξικότητας, καρκινογένεσης (σε
αρουραίους) ή τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή, δεν έδειξαν ιδιαίτερους
κινδύνους για τους ανθρώπους.
Νεφρική τοξικότητα (νεφρική θηλοειδής νέκρωση και βλάβη του επιθηλίου
στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο ή σε όλο το νεφρώνα) εμφανίσθηκε σε
μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης με υψηλές από του
στόματος δόσεις μεσαλαζίνης. Η κλινική σημασία αυτού του ευρήματος
είναι άγνωστη.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Λίπος στερεό
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη για να προστατεύεται από το φως.
μ μ 30°CΜη φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη των .
7
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Περιέκτης (ταινία): μεμβράνη PVC/πολυαιθυλένιο
Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αποκεντρωμένη διαδικασία: 10, 12, 15,
20, 30, 60, 90
Συσκευασίες που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά: 15, 30
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ελλάδα
Δικαιούχος
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Γερμανία
Τηλ. + 49(0)761 1514-0
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας
GALENICA AE
Ελευθερίας 4,
14564, Κηφισιά
Tηλ.: +30 210 5281700
Fax: +30 210 5245939
Κύπρος
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Γερμανία
Τηλ. + 49(0)761 1514-0
Τοπικός αντιπρόσωπος
Thespis Pharmaceutical Ltd.
Γ. Κρανιδιώτη 4, 1065 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 677710
Fax: + 357 22 375227
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ελλάδα
: 2982/17.01.2011
Κύπρος
: 20945
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
8
Ελλάδα
: 17.01.2011
Κύπρος
: 27.04.2011
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
31/10/2017
9