ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Monosordil
καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 60mg/cap.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Κάθε καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης περιέχει Isosorbide-5-Mononitrate (Μονονιτρικό-5-
ισοσορβίτη) 60mg.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης.
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
Για την προφύλαξη και θεραπεία της στηθάγχης. Δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των οξέων
κρίσεων στηθάγχης.
4.2. Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης
Ένα καψάκιο 60mg Monosordil
χορηγούμενο άπαξ ημερησίως, το πρωί. Η δόση μπορεί να αυξηθεί σε
2 καψάκια Monosordil
ημερησίως (120mg), χορηγούμενα άπαξ ημερησίως το πρωί. Τα καψάκια
λαμβάνονται είτε πριν, είτε μετά το φαγητό.
Τα καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης Monosordil
δεν ενδείκνυνται για την ανακούφιση από οξείες
στηθαγχικές κρίσεις. Σε περίπτωση οξείας κρίσης θα πρέπει να χορηγούνται υπογλώσσια ή
απορροφούμενα από το στοματικό βλεννογόνο δισκία τρινιτρογλυκερίνης.
4.3. Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα συστατικά του φαρμάκου.
Βαριά αναιμία, shock, μυοκαρδιοπάθεια περιοριστικού τύπου και περικαρδίτιδα, υπερτροφική
αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, αορτική και μιτροειδική στένωση, οξύ ή πρόσφατο έμφραγμα του
μυοκαρδίου, σοβαρή υπόταση, εγκεφαλική κάκωση, εγκεφαλική αιμορραγία, αυξημένη ενδοκρανιακή
πίεση και γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Αντενδείκνυται η συγχορήγηση του Monosordil
με τη δραστική
ουσία Sildenafil (Viagra
), διότι το sildenfil έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το υποτασικό αποτέλεσμα των
νιτρικών.
4.4 Ιδιαίτερες Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις κατά τη Χρήση
Το Monosordil
μπορεί να προκαλέσει ορθοστατική υπόταση.
Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή αρτηριοσκλήρυνση των εγκεφαλικών αγγείων και υπόταση.
Σε μακροχρόνια χορήγηση χωρίς διακοπή μπορεί να παρατηρηθεί κλινική αντοχή στη δράση του
φαρμάκου εκτός αν το φάρμακο χορηγείται σε μια δόση.
Άρρωστοι με λειτουργική ή οργανική υπερκινητικότητα του εντέρου δεν πρέπει να παίρνουν καψάκια
ελεγχόμενης αποδέσμευσης γιατί αυτά μπορεί να μην απορροφηθούν και να αποβληθούν με τις
κενώσεις.
Λόγω της φαρμακολογικής της δράσης (αναστολή της διάσπασης της κυκλικής μονοφωσφορικής
γουανοσίνης (CGMP), η sildenafil (Viagra
) ενισχύει την υποτασική δράση των νιτρωδών καθώς και
άλλων δοτών μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή και συχνά
ανθιστάμενη στην θεραπεία υπόταση. Για το λόγο αυτό, η χρήση της sildenafil (Viagra
) αντενδείκνυται
κατά την αγωγή με Monosordil
. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με αυτή τη δυνητικώς
απειλητική για τη ζωή αλληλεπίδραση.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με Άλλα Φάρμακα και Άλλες Μορφές Αλληλεπίδρασης
Η ταυτόχρονη χορήγηση αντιϋπερτασικών π.χ.
ανταγωνιστών του ασβεστίου ή άλλων
αγγειοδιασταλτικών, β-αδρενεργικών αναστολέων, αναστολέων του ΜΕΑ, διουρητικών, τρικυκλικών
αντικαταθλιπτικών, φαινοθειαζινών ή οινοπνεύματος, μπορεί να ενισχύσει την πτωτική επί της
αρτηριακής πίεσης δράση του φαρμάκου.
Το Monosordil
μπορεί επίσης να ενισχύσει τη δράση της διυδροεργοταμίνης, αυξάνοντας τα επίπεδα
της τελευταίας στο πλάσμα.
1
Σημαντική αύξηση της αντιυπερτασικής δράσης μπορεί να παρουσιαστεί σε σύγχρονη χορήγηση
Monosordil
και sildenafil (Viagra
) με αποτέλεσμα σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως συγκοπή ή
έμφραγμα του μυοκαρδίου. Επομένως κατά τη θεραπεία με Monosordil
δεν πρέπει να συγχορηγείται
sildenafil.
Τα νιτρώδη γενικά μπορεί να επηρεάσουν τη χρωματομετρική αντίδραση των Zlatkis-Zak για την
μέτρηση της χοληστερόλης του ορού και να δώσουν ψευδώς χαμηλή τιμή. Η επίδραση της τροφής στην
απορρόφηση του Monosordil
δεν είναι κλινικά σημαντική.
4.6 Κύηση και Γαλουχία
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Monosordil
κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας
δεν έχει τεκμηριωθεί.
4.7 Επίδραση στην Ικανότητα Οδήγησης και Χειρισμού Μηχανημάτων
Κατά την έναρξη της θεραπείας με Monosordil
οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ζάλη. Συστήνεται
στους ασθενείς να διαπιστώσουν εκ των προτέρων την αντίδρασή τους στο Monosordil
, πριν από την
οδήγηση αυτοκινήτου ή το χειρισμό μηχανημάτων.
4.8. Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται με τις φαρμακοδυναμικές ιδιότητες και είναι
δοσοεξαρτώμενες.
Κατά την έναρξη της θεραπείας μπορεί να παρουσιαστεί κεφαλαλγία, που συνήθως είναι παροδική και
εξαφανίζεται με τη συνεχιζόμενη θεραπεία. Περιστασιακά έχει αναφερθεί υπόταση, με συμπτώματα
όπως ζάλη και ναυτία με συγκοπή σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Τα συμπτώματα αυτά γενικά υποχωρούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Επίσης: Ακράτεια ούρων και κοπράνων, εφιδρώσεις, κρύος ιδρώτας, εγκεφαλική ισχαιμία και οιδήματα,
ίλιγγος, απώλεια συνείδησης, μυϊκοί σπασμοί, αποφολιδωτική δερματίτιδα, ωχρότητα δέρματος,
ταχυπαλμίες, ερυθρότητα προσώπου, οπισθοστερνικό άλγος, αδυναμία, επίταση στηθάγχης.
Σε ασθενείς με έλλειψη της αναγωγάσης της μεθαιμοσφαιρίνης ως και σ’ εκείνους με έλλειψη
διαφοράσης και ανώμαλη δομή αιμοσφαιρίνης, είναι δυνατός ο σχηματισμός μεθαιμοσφαιρίνης.
Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί για την συχνότητα: Πολύ σπάνιες (>10%), συνήθεις (1-9.9%),
ασυνήθεις (0.1-0.9%), σπάνιες (0.01-0.09%) και πολύ σπάνιες (<0.01%).
Καρδιαγγειακό
Συνήθεις: Υπόταση (που μπορεί να συνοδεύεται από παράδοξη ταχυκαρδία), ταχυκαρδία.
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
Συνήθεις: Κεφαλαλγία, ζάλη.
Ασυνήθεις: Λιποθυμία.
Γαστρεντερικό
Συνήθεις: Ναυτία.
Ασυνήθεις: Έμετος, διάρροια.
Μυοσκελετικό
Πολύ σπάνιες: Μυαλγία.
Δέρμα
Σπάνιες: Εξάνθημα, κνησμός.
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα: Σφύζουσα κεφαλαλγία. Στα σοβαρότερα συμπτώματα περιλαμβάνονται διέγερση, έξαψη,
κρύος ιδρώτας, ναυτία, έμετος, ίλιγγος, συγκοπή, ταχυκαρδία και πτώση της αρτηριακής πίεσης.
Αντιμετώπιση: Πρόκληση εμέτου, χορήγηση ενεργού άνθρακα. Σε περίπτωση σοβαρής πτώσης της
αρτηριακής πίεσης, τοποθετείται αρχικώς ο ασθενής σε ύπτια θέση με τα πόδια ψηλά. Αν είναι αναγκαίο
γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθήνας: 210 7793777.
2
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ATC: C01DA14
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Η κύρια φαρμακολογική δράση του isosorbide-5-mononitrate, ενός δραστικού μεταβολίτη του isosorbide
dinitrate, είναι η χάλαση των λείων μυϊκών ινών των αγγείων, που έχει σαν αποτέλεσμα την
αγγειοδιαστολή τόσο των αρτηριών όσο και των φλεβών, με επικρατέστερη δράση αυτή επί των
φλεβών. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη δοσολογία. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις της
ουσίας στο πλάσμα έχουν ως αποτέλεσμα τη διαστολή των φλεβών, γεγονός που οδηγεί σε περιφερική
λίμναση του αίματος, μείωση της φλεβικής επαναφοράς και ελάττωση της τελοδιαστολικής πίεσης της
αριστεράς κοιλίας (προφορτίο). Οι υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας στο πλάσμα έχουν ως
αποτέλεσμα την διαστολή των αρτηριών, μειώνοντας έτσι τη συστηματική αγγειακή αντίσταση και την
αρτηριακή πίεση, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του καρδιακού μεταφορτίου.
Το isosorbide-5-mononitrate μπορεί επίσης να έχει απευθείας διασταλτικό αποτέλεσμα στις στεφανιαίες
αρτηρίες. Το προϊόν, μέσω ελάττωσης της τελοδιαστολικής πίεσης και όγκου, μειώνει την
ενδοτοιχωματική πίεση, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της υπενδοκαρδιακής αιματικής ροής. Ως εκ
τούτου, το καθαρό αποτέλεσμα από τη χορήγηση isosorbide-5-mononitrate είναι η μείωση του
καρδιακού φορτίου και η βελτίωση της ισορροπίας προσφοράς/απαιτήσεων σε οξυγόνο του
μυοκαρδίου.
Σε ελεγχόμενες μελέτες με placebo, η χορήγηση Monosordil
μια φορά την ημέρα οδήγησε σε
αποτελεσματικό έλεγχο της στηθάγχης, τόσο ως προς την ικανότητα άσκησης, όσο και ως προς τα
συμπτώματα, καθώς επίσης και στη μείωση των σημείων της μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Η διάρκεια της
δράσης του είναι 12 τουλάχιστον ώρες, οπότε τα επίπεδα της ουσίας στο πλάσμα είναι ίδια με εκείνα
που παρατηρούνται μία περίπου ώρα μετά τη λήψη της δόσης (1300nmol/L περίπου).
Το Monosordil
είναι αποτελεσματικό τόσο ως μονοθεραπεία, όσο και όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με
β-αποκλειστές και ανταγωνιστές ασβεστίου.
Κατά την επανειλημμένη χορήγηση νιτρωδών, τα κλινικά τους αποτελέσματα μπορεί να μετριαστούν,
λόγω υψηλών και/ή σταθερών επιπέδων της ουσίας στο πλάσμα, γεγονός που μπορεί ν’ αποφευχθεί
διατηρώντας τη συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στο πλάσμα σε χαμηλά επίπεδα για μια
συγκεκριμένη περίοδο κατά το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικές λήψεις του
φαρμάκου. Το Monosordil
χορηγούμενο άπαξ ημερησίως το πρωί, δίνει υψηλές συγκεντρώσεις της
ουσίας στο πλάσμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και χαμηλές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Το isosorbide-5-mononitrate απορροφάται πλήρως και δεν υπόκειται σε μεταβολισμό πρώτης διόδου
από το ήπαρ, γεγονός που μειώνει τις διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων της ουσία στο πλάσμα τόσο
από άτομο σε άτομο, όσο και στο ίδιο άτομο. Τούτο οδηγεί σε προβλέψιμα και αναπαραγώγιμα κλινικά
αποτελέσματα. Ο χρόνος ημιζωής του isosorbide-5-mononitrate ανέρχεται σε 5 περίπου ώρες. Ο όγκος
κατανομής της ουσίας έιναι 0,6L/kg, ενώ η ολική κάθαρση 115ml/λεπτό, περίπου. Η απομάκρυνση της
ουσίας γίνεται μετά από απονίτρωση και σύζευξη στο ήπαρ. Οι μεταβολίτες απομακρύνονται κυρίως
μέσω των νεφρών. Μόνο το 2% περίπου της χορηγηθείσας ποσότητας απεκκρίνεται αναλλοίωτο μέσω
των νεφρών.
Η επιβαρυμένη ηπατική ή νεφρική λειτουργία δεν επηρεάζουν σημαντικά τις φαρμακοκινητικές ιδιότητές
του.
Το Monosordil
είναι ένα προϊόν ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Η απελευθέρωση της δραστικής ουσίας
γίνεται σταδιακά, ανεξάρτητα από το pH και ολοκληρώνεται μετά από 10 ώρες. Σε σύγκριση με τα απλά
καψάκια, η φάση απορρόφησης είναι παρατεταμένη, ενώ η διάρκεια της θεραπευτικής δράσης
παρατείνεται. Ο βαθμός βιοδιαθεσιμότητας του Monosordil
ανέρχεται στο 90% περίπου, σε σύγκριση με
τα καψάκια άμεσης αποδέσμευσης. Η απορρόφηση δεν επηρεάζεται σημαντικά από την λήψη τροφής.
Μετά από επανειλημμένη από του στόματος χορήγηση 60mg ημερησίως, οι μέγιστες συγκεντρώσεις
στο πλάσμα (3000 nmol/L περίπου) επιτυγχάνονται μετά από 4 ώρες περίπου. Η συγκέντρωση στο
πλάσμα μειώνεται κατόπιν βαθμιαία περί τα 500 nmol/L στο τέλος του διαστήματος που μεσολαβεί
ανάμεσα σε δύο διαδοχικές λήψεις του φαρμάκου (24 ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου).
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
3
Οξεία τοξικότητα
Ποντίκι, θηλυκό LD
50
> 500 mg/kg ενδοπεριτοναϊκώς
> 1000 mg/kg από του στόματος
Ποντίκι, αρσενικό LD
50
> 500 mg/kg ενδοπεριτοναϊκώς
> 1000 mg/kg από του στόματος
Αρουραίος, θηλυκός LD
50
> 500 mg/kg ενδοπεριτοναϊκώς
> 1000 mg/kg από του στόματος
Αρουραίος, αρσενικός LD
50
> 500 mg/kg ενδοπεριτοναϊκώς
> 1000 mg/kg από του στόματος
Χρόνια και υποχρόνια τοξικότητα
Σε σκυλιά, η από του στόματος χορήγηση μονονιτρικού-5-ισοσορβίτη σε δόση 191 mg/kg βάρους την
ημέρα για 43 ημέρες, προκάλεσε ελαφρά αύξηση της μεθαιμοσφαιρίνης του ορού, της τάξης του 3%
περίπου πάνω από τη βασική (αρχική) της τιμή, ενώ τα επίπεδα των νιτρωδών στον ορό δεν ήσαν
ανιχνεύσιμα (≤ 0,02 mg/l). Οι τιμές της αλκαλικής φωσφατάσης, της GPT και της GOT του ορού,
παρέμειναν αμετάβλητες.
Τα ανωτέρω μπορεί να είναι σημαντικά επί ασθενών με έλλειψη αναγωγάσης της μεθαιμοσφαιρίνης,
καθώς και σε ασθενείς με έλλειψη διαφοράσης ή ανώμαλη δομή της αιμοσφαιρίνης.
Οι μελέτες χρόνιας τοξικότητας σε αρουραίους και σκυλιά δεν απεκάλυψαν οποιαδήποτε κλινικώς
σημαντική δράση.
Ογκογένεση και μεταλλαξιογόνος δράση
Σε αρουραίους, μελέτη ογκογένεσης δεν αποκάλυψε την ύπαρξη σχετικού δυναμικού.
Σε in vitro και in vivo πειράματα, δεν ανευρέθη μεταλλαξιογόνο δυναμικό του μονονιτρικού-5-ισοσορβίτη.
Τοξικότητα επί της αναπαραγωγής
Έχει καταδειχθεί πως η ουσία συνδέεται με τη γέννηση νεκρών εμβρύων και νεογνικό θάνατο, σε
αρουραίους που ελάμβαναν 500 mg/kg βάρους/ημέρα. Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες
όσον αφορά στην αναπαραγωγή και ανάπτυξη, με τη χορήγηση δόσης 250 mg/kg/ημέρα. Σε
αρουραίους και κουνέλια που ελάμβαναν έως και 250 mg/kg/ημέρα, δεν ανιχνεύθηκαν ανωμαλίες ως
προς την ανάπτυξη ή το έμβρυο, ούτε και άλλες επιπτώσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα των ζώων.
Πάντως σε αρουραίους υπό 500 mg/kg βάρους/ημέρα, παρατηρήθηκε μικρή αλλά στατιστικώς
σημαντική αύξηση στη συχνότητα παρατεινόμενων κυήσεων και παρατεινόμενων τοκετών, γεννήσεων
νεκρών εμβρύων και νεογνικών θανάτων, καθώς επίσης και μικρή αλλά στατιστικώς σημαντική μείωση
στο σωματικό βάρος των νεογνών, το μέγεθος των ζώντων νεογνών και στην επιβίωση των
νεογέννητων.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ
6.1. Κατάλογος Εκδόχων
Monosordil
καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 60mg/cap: Neutral pellets (sucrose + starch
maize), ethylcellulose, stearic acid, talc. Σύνθεση κενού καψακίου : Titanium dioxide E171, erythrosine
E127, patent blue V E131, gelatin.
6.2. Ασυμβατότητες
Καμμία γνωστή.
6.3. Διάρκεια Ζωής
36 μήνες.
6.4. Ιδιαίτερες Προφυλάξεις κατά την Φύλαξη του Προϊόντος
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 25
o
C.
6.5. Φύση και Συστατικά του Περιέκτη
Κουτί των 14 καψακίων (2 blister των 7 καψακίων).
6.6. Οδηγίες Χρήσης/Χειρισμού
Δεν αναφέρονται.
4
7. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφόρος Μαραθώνος 95, 19009 Πικέρμι Αττικής, Τηλ: 210 6039326-9
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
79603/8-12-2008
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
8-12-2008 (Ανανέωση)
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
6-6-2005
5