ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ENGERIX Παιδιατρικό 10 μικρογραμμάρια/0.5ml
Για το φιαλίδιο:
Ενέσιμο εναιώρημα
Για την προγεμισμένη σύριγγα:
Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα.
Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β (rDNA) (προσροφημένο) (HBV)
2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 δόση (0.5ml) περιέχει:
Αντιγόνο επιφανείας Ηπατίτιδας Β
1,2
10
μικρογραμμάρια
1
Προσροφημένο σε ένυδρο υδροξείδιο του αργιλίου Συνολικά:
0.25 mg Al
3+
2
Παραγόμενο σε κύτταρα ζύμης (
Saccharomyces cerevisiae
) με την
τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1
3 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Για το φιαλίδιο:
Ενέσιμο εναιώρημα
Για την προγεμισμένη σύριγγα:
Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα.
To εναιώρημα είναι θολό λευκό.
4 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το ENGERIX Παιδιατρικό ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση
έναντι του ιού της λοιμώδους ηπατίτιδας Β (HBV) που προκαλείται από
όλους τους γνωστούς υποτύπους σε επίνοσα άτομα. Οι ομάδες μεταξύ του
πληθυσμού που πρέπει να ανοσοποιηθούν αποφασίζονται με βάση τις
επίσημες συστάσεις.
Επειδή η ηπατίτιδα D (που προκαλείται από τον παράγοντα Δέλτα) δεν
εμφανίζεται απουσία της ηπατίτιδας Β, ενδέχεται και η ηπατίτιδα D να
προλαμβάνεται με τον εμβολιασμό με ENGERIX Παιδιατρικό.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Δόση
Το ENGERIX Παιδιατρικό (10 μg/ 0.5 ml) προορίζεται για χρήση σε άτομα
μέχρι και 15 ετών, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών. Το ENGERIX (20
μg/1 ml) προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.
Ωστόσο το ENGERIX (20 μg/1ml) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε
άτομα ηλικίας από 11 ετών μέχρι και 15 ετών, σαν σχήμα 2 δόσεων σε
περιπτώσεις όπου αναμένεται μικρός κίνδυνος λοίμωξης από ηπατίτιδα Β
κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού και όπου μπορεί να διασφαλισθεί η
συμμόρφωση με το πλήρες σχήμα του εμβολιασμού (βλέπε παράγραφο 5.1
και Περίληψη Χαρακτηριστικών του ENGERIX (20 μg/1ml).
Αρχικό σχήμα εμβολιασμού
Άτομα μέχρι και την ηλικία των 15 ετών.
Δύο σχήματα αρχικού εμβολιασμού μπορεί να συστηθούν:
Ένα σχήμα στους 0, 1 και 6 μήνες το οποίο δίνει την ιδανική προστασία
τον μήνα 7 και παράγει υψηλότερες συγκεντρώσεις αντισωμάτων.
Ένα βραχύτερο σχήμα στους 0, 1 και 2 μήνες το οποίο θα προσφέρει
προστασία πιο γρήγορα και αναμένεται να παρέχει καλύτερη συμμόρφωση
του ασθενούς. Με αυτό το σχήμα μία τέταρτη δόση πρέπει να χορηγηθεί
σε 12 μήνες για να διασφαλισθεί παρατεταμένη προστασία καθώς οι
συγκεντρώσεις των αντισωμάτων μετά την τρίτη δόση είναι μικρότερες
από αυτές που επιτεύχθηκαν μετά το σχήμα των 0, 1, 6 μηνών. Σε βρέφη,
αυτό το σχήμα επιτρέπει την ταυτόχρονη χορήγηση του εμβολίου κατά
της ηπατίτιδας Β με τα άλλα παιδιατρικά εμβόλια.
- Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια περιλαμβανομένων των ασθενών που
υπόκεινται σε αιμοκάθαρση:
Οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, περιλαμβανομένων των ασθενών που
υπόκεινται σε αιμοκάθαρση, έχουν μειωμένη ανοσολογική ανταπόκριση
στα εμβόλια για την ηπατίτιδα Β. Το ΕNGERIX Παιδιατρικό (10 μg/0,5 ml)
μπορεί να χορηγείται είτε με το σχήμα των 0, 1, 2 και 12 μηνών ή το
σχήμα των 0, 1, 6 μηνών. Βάση της εμπειρίας στους ενήλικες ο
εμβολιασμός με υψηλότερη δόση αντιγόνων μπορεί να βελτιώσει την
ανοσολογική ανταπόκριση. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο
ορολογικού ελέγχου μετά τον εμβολιασμό. Μπορεί να χρειασθεί να δοθούν
επιπλέον δόσεις εμβολίου για να διασφαλιστεί προστατευτικό επίπεδο
αντι-HBs >10 IU/l.
- Γνωστή ή υποψία έκθεσης σε HBV:
Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συμβεί
πρόσφατα (π.χ. με μολυσμένη βελόνα) η πρώτη δόση του ENGERIX
Παιδιατρικού μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με HBIg, η οποία ωστόσο
πρέπει να ενεθεί σε διαφορετικό σημείο ένεσης (βλέπε 4.5). Συνιστάται
το σχήμα εμβολιασμού 0. 1, 2-12 μήνες.
- Νεογνά που γεννήθηκαν από μητέρες φορείς της λοιμώδους
ηπατίτιδας Β:
Ο εμβολιασμός με ENGERIX Παιδιατρικό (10 µg) αυτών των νεογνών
πρέπει να αρχίσει στη γέννηση και έχουν ακολουθηθεί δύο σχήματα
εμβολιασμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το σχήμα των 0, 1, 2 και 12
μηνών ή των 0, 1 και 6 μηνών. Ωστόσο το πρώτο σχήμα προσφέρει
ταχύτερη ανοσοποίηση. Όταν είναι διαθέσιμες, οι ανοσοσφαιρίνες της
ηπατίτιδας Β (HBIg) πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με το ENGERIX
Παιδιατρικό σε διαφορετικό σημείο ένεσης καθώς έτσι μπορεί να
αυξάνεται η παρεχόμενη προστασία.
Αυτά τα σχήματα εμβολιασμού μπορεί να προσαρμοσθούν ανάλογα με τις
εθνικές συστάσεις για τον εμβολιασμό όσον αφορά τη συνιστώμενη ηλικία
χορήγησης άλλων παιδιατρικών εμβολίων.
Αναμνηστική δόση
Τα υπάρχοντα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την ανάγκη για αναμνηστικό
εμβολιασμό μεταξύ των ανοσοεπαρκών ατόμων που έχουν ανταποκριθεί
σε ένα πλήρες σχήμα εμβολιασμού (Lancet 2000, 355:561).
Ωστόσο σε ανοσοκατασταλμένα άτομα (π.χ. άτομα με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, ασθενείς σε αιμοκάθαρση, άτομα θετικά στον HIV), πρέπει να
χορηγούνται αναμνηστικές δόσεις για να διατηρούν τις συγκεντρώσεις
των αντι-HB αντισωμάτων ίσες ή υψηλότερες από το αποδεκτό
προστατευτικό επίπεδο των 10 IU/l. Γι αυτά τα ανοσοκατασταλμένα
άτομα συνιστάται έλεγχος μετά τον εμβολιασμό κάθε 6-12 μήνες.
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές συστάσεις για τις
αναμνηστικές δόσεις.
Εναλλαγή εμβολίων Ηπατίτιδας Β
Βλέπε παράγραφο 4.5.
Τρόπος χορήγησης
Το ENGERIX Παιδιατρικό πρέπει να χορηγείται ενδομυϊκά στον δελτοειδή
μυ σε ενήλικες και παιδιά ή στο πρόσθιο πλάγιο τμήμα του μηρού σε
νεογνά, βρέφη και μικρά παιδιά.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί υποδόρια σε
ασθενείς με θρομβοπενία ή άλλες αιμορραγικές διαταραχές.
4.3 Αντενδείξεις
Το ENGERIX Παιδιατρικό δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με γνωστή
υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1, ή σε άτομα που έχουν δείξει
σημεία υπερευαισθησίας μετά από προηγούμενη χορήγηση ENGERIX
Παιδιατρικού.
Όπως και με άλλα εμβόλια η χορήγηση του ENGERIX Παιδιατρικού πρέπει
να αναβάλλεται σε άτομα που υποφέρουν από σοβαρά οξέα εμπύρετα
νοσήματα. Εν τούτοις η παρουσία μιας ήπιας λοίμωξης δεν αποτελεί
αντένδειξη εμβολιασμού.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Συγκοπικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά ή ακόμη και πριν
από κάθε εμβολιασμό, ειδικά σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην
ένεση. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από νευρολογικά σημεία όπως
παροδική διαταραχή στην όραση, παραισθησία και τονικές-κλονικές
κινήσεις των άκρων κατά την ανάρρωση. Είναι σημαντικό να υπάρχει
κατάλληλη πρόβλεψη για να αποφευχθεί ο τραυματισμός μετά την
απώλεια των αισθήσεων.
Λόγω του μακρού χρόνου επωάσεως της ηπατίτιδας Β είναι πιθανόν τη
χρονική στιγμή του εμβολιασμού να υπάρχει ταυτόχρονα και μη
διαγνωσμένη λοίμωξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εμβόλιο μπορεί να
μην προστατέψει από τη λοίμωξη από ηπατίτιδα Β.
Το εμβόλιο δεν προλαμβάνει λοίμωξη από άλλα παθογόνα τα οποία είναι
γνωστά ότι μολύνουν το ήπαρ όπως οι ιοί της ηπατίτιδας Α, της
ηπατίτιδας C και της ηπατίτιδας Ε.
Όπως με κάθε εμβόλιο, μπορεί να μην επιτευχθεί προστατευτική
ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους τους εμβολιασθέντες.
Ένας αριθμός παραγόντων έχει παρατηρηθεί να μειώνει την ανταπόκριση
του ανοσοποιητικού στα εμβόλια της ηπατίτιδας Β. Αυτοί οι παράγοντες
περιλαμβάνουν το άρρεν φύλο, την παχυσαρκία, το κάπνισμα, την οδό
χορήγησης και μερικές χρόνιες υποκείμενες παθήσεις. Θα πρέπει να
εξετάζεται το ενδεχόμενο ορολογικού ελέγχου αυτών των ατόμων που
μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο, ή να μην επιτυγχάνουν οροπροστασία
μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού με ΕNGERIX Παιδιατρικό. Μπορεί
να χρειασθεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης πρόσθετων δόσεων
σε άτομα που δεν ανταποκρίνονται ή έχουν μικρότερη από την κανονική
ανταπόκριση στο σχήμα του εμβολιασμού.
Ασθενείς με χρόνια ηπατικά νοσήματα ή AIDS ή φορείς ηπατίτιδας C δεν
πρέπει να αποκλείονται από τον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β. Το
εμβόλιο μπορεί να συστηθεί καθόσον η λοίμωξη από τον ιό της
ηπατίτιδας Β μπορεί να είναι σοβαρή στους ασθενείς αυτούς: ως εκ
τούτου, ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β πρέπει να αποφασίζεται
από το γιατρό κατά περίπτωση. Σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από
AIDS καθώς επίσης και σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
περιλαμβανομένων των ασθενών που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση και σε
άτομα με διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος, μπορεί να μην
επιτευχθούν επαρκείς συγκεντρώσεις αντί-HB αντισωμάτων μετά το
αρχικό πρόγραμμα εμβολιασμού και αυτοί οι ασθενείς μπορεί να
χρειασθούν πρόσθετες δόσεις εμβολίου.
Το ENGERIX Παιδιατρικό δεν πρέπει να χορηγείται στο γλουτό ή
ενδοδερμικά επειδή αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη χαμηλότερη
ανοσιακή ανταπόκριση.
Το ENGERIX Παιδιατρικό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται
ενδοαγγειακά.
Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα διαθέσιμη
κατάλληλη ιατρική αγωγή για την περίπτωση σπάνιων αναφυλακτικών
αντιδράσεων μετά τη χορήγηση του εμβολίου.
Ο πιθανός κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη για αναπνευστική
παρακολούθηση 48-72 ωρών θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τη
διάρκεια της χορήγησης της αρχικής σειράς ανοσοποίησης σε πολύ
πρόωρα βρέφη (που έχουν γεννηθεί ≤ 28 εβδομάδες κύησης) και ιδιαίτερα
για εκείνα με προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας.
Καθώς το όφελος του εμβολιασμού είναι υψηλό σε αυτή την ομάδα
βρεφών, ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να αναβάλλεται ή να καθυστερεί.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Η ταυτόχρονη χορήγηση ENGERIX Παιδιατρικού και μίας κανονικής δόσης
HBIg δεν έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερες συγκεντρώσεις αντί-HB
αντισωμάτων με την προϋπόθεση ότι αυτά χορηγούνται σε διαφορετικά
σημεία ένεσης.
Το ENGERIX Παιδιατρικό μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με εμβόλια
α
ιμόφιλου
της
ινφλουένζας
b, εμβόλια BCG, ηπατίτιδας Α,
πολιομυελίτιδας, ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς, διφθερίτιδας, τετάνου
και κοκκύτη.
Το ENGERIX μπορεί να συγχορηγηθεί με το εμβόλιο για τον ιό των
ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).
Η χορήγηση του ENGERIX ταυτόχρονα με το Cervarix (εμβόλιο HPV) δεν
έχει δείξει κλινικά σημαντική παρεμβολή στην ανοσιακή απάντηση στα
αντιγόνα HPV.
Οι μέσες γεωμετρικές συγκεντρώσεις αντισωμάτων αντι-HB ήταν
χαμηλότερες κατά τη συγχορήγηση, αλλά η κλινική σημασία αυτής της
παρατήρησης δεν είναι γνωστή καθώς τα ποσοστά οροπροστασίας
παραμένουν ανεπηρέαστα. Το ποσοστό των ατόμων που πέτυχαν αντι-HB
10mIU/ml ήταν 97,9% κατά τη συγχορήγηση και 100% για τον
εμβολιασμό μόνο με ENGERIX.
Τα διάφορα ενέσιμα εμβόλια πρέπει να ενίενται πάντοτε σε διαφορετικές
θέσεις
Το ENGERIX Παιδιατρικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθεί
ένα αρχικό πρόγραμμα εμβολιασμού που άρχισε με εμβόλια προερχόμενα
είτε από το πλάσμα ή παραχθέντα με γενετική μηχανική ή εάν είναι
επιθυμητό να χορηγηθεί αναμνηστική δόση, μπορεί να χορηγηθεί σε
άτομα που είχαν ακολουθήσει προηγουμένως ένα αρχικό πρόγραμμα
εμβολιασμού με εμβόλια κατά της ηπατίτιδας Β προερχόμενα είτε από το
πλάσμα είτε παραχθέντα με γενετική μηχανική.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Η δράση του HΒsAg στην ανάπτυξη του εμβρύου δεν έχει αξιολογηθεί.
Ωστόσο, όπως και με όλα τα αδρανοποιημένα εμβόλια έναντι ιών, δεν
αναμένεται κίνδυνος για το έμβρυο. Το ENGERIX Παιδιατρικό πρέπει να
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης μόνο όταν είναι απολύτως
απαραίτητο και όταν τα πιθανά οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων
για το έμβρυο.
Θηλασμός
Η επίδραση του ENGERIX Παιδιατρικού σε παιδιά που θηλάζουν από
μητέρες που τους έχει χορηγηθεί ENGERIX δεν έχει εκτιμηθεί σε κλινικές
μελέτες γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την απέκκριση στο
μητρικό γάλα.
Δεν έχουν τεκμηριωθεί αντενδείξεις.
Γονιμότητα
Το ENGERIX Παιδιατρικό δεν έχει αξιολογηθεί σε μελέτες για την
γονιμότητα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Μερικές από τις αντιδράσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 4.8 ,
μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας
Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε
δεδομένα από 5329 άτομα που παρακολουθήθηκαν σε 23 μελέτες.
Η υπάρχουσα μορφή του ENGERIX Παιδιατρικού δεν περιέχει θειομερσάλη
(ένα έκδοχο οργανικού υδράργυρου).
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση
του εμβολίου το οποίο περιείχε θειομερσάλη καθώς και μετά τη χρήση
του εμβολίου χωρίς θειομερσάλη.
Σε μία κλινική μελέτη που έγινε με την υπάρχουσα σύσταση που δεν
περιλαμβάνει θειομερσάλη, η συχνότητα εμφάνισης του πόνου, της
ερυθρότητας, του οιδήματος της υπνηλίας, της ευερεθιστότητας, της
απώλειας ορέξεως και του πυρετού ήταν συγκρίσιμη με την συχνότητα
εμφάνισης που παρατηρήθηκε με κλινικές μελέτες οι οποίες διεξήχθησαν
με εμβόλια που περιείχαν θειομερσάλη.
Περίληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών
Οι συχνότητες εμφάνισης ανά δοσολογία αναφέρονται ως εξής:
Πολύ συχνές; (≥1/10)
Συχνές: (≥1/100 έως <1/10)
Όχι συχνές: (≥1/1000 έως <1/100)
Σπάνιες: (≥1/10.000 έως <1/1000)
Πολύ σπάνιες: (<1/10.000)
System Organ Class
Συχνότητ
α
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Κλινικές μελέτες
Διαταραχές του αίματος και
του λεμφικού συστήματος
Σπάνιες Λεμφαδενοπάθεια
Διαταραχές του
μεταβολισμού και της
θρέψης
Συχνές Απώλεια όρεξης
Ψυχιατρικές διαταραχές Πολύ
συχνές
Ευερεθιστότητα
Διαταραχές του νευρικού
συστήματος
Πολύ
συχνές
Κεφαλαλγία
Συχνές Υπνηλία
Όχι
συχνές
Ζάλη
Σπάνιες Παραισθησία
Γαστρεντερικές διαταραχές Συχνές Γαστρεντερικά συμπτώματα
(όπως ναυτία, έμετος,
διάρροια, κοιλιακό άλγος)
Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού
Σπάνιες
Κνίδωση, κνησμός,
εξάνθημα
Μυοσκελετικές διαταραχές
και διαταραχές των
συνδετικών ιστών
Όχι
συχνές
Μυαλγία
Σπάνιες Αρθραλγία
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Πολύ
συχνές
Πόνος και ερυθρότητα στο
σημείο ένεσης, κόπωση
Συχνές
Πυρετός (37.5°C), αίσθημα
κακουχίας, οίδημα στο
σημείο ένεσης, αντίδραση
στο σημείο ένεσης (όπως
σκλήρυνση)
Όχι
συχνές
Γριπώδης συνδρομή
Παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία του εμβολίου
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Μη
γνωστές
( δεν
μ πορούν
να
μεκτι ηθού
μ ν ε βάση
τα
μ διαθέσι α
μ )δεδο ένα
Μηνιγγίτιδα
Διαταραχές του
αιμοποιητικού και του
λεμφικού συστήματος
Μη
γνωστές
( δεν
μ πορούν
Θρομβοπενία
να
μεκτι ηθού
μ ν ε βάση
τα
μ διαθέσι α
μ )δεδο ένα
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού συστήματος
Μη
γνωστές
( δεν
μ πορούν
να
μεκτι ηθού
μ ν ε βάση
τα
μ διαθέσι α
μ )δεδο ένα
Αναφυλαξία, αλλεργικές
αντιδράσεις
περιλαμβανομένων
αναφυλακτοειδών
αντιδράσεων και ασθένεια
ομοιάζουσα ορονοσίας
Διαταραχές του νευρικού
συστήματος
Μη
γνωστές
( δεν
μ πορούν
να
μεκτι ηθού
μ ν ε βάση
τα
μ διαθέσι α
μ )δεδο ένα
Εγκεφαλίτιδα,
εγκεφαλοπάθεια, σπασμοί,
παράλυση, νευρίτιδα
(συμπεριλαμβανομένου του
συνδρόμου Guillain Barré,
της οπτικής νευρίτιδας και
της σκλήρυνσης κατά
πλάκας), νευροπάθεια,
υπαισθησία
Αγγειακές διαταραχές Μη
γνωστές
( δεν
μ πορούν
να
μεκτι ηθού
μ ν ε βάση
τα
μ διαθέσι α
μ )δεδο ένα
Αγγειίτιδα, υπόταση
Διαταραχές του
αναπνευστικού συστήματος,
του θώρακα και του
μεσοθωράκιου
Μη
γνωστές
( δεν
μ πορούν
να
μεκτι ηθού
μ ν ε βάση
τα
μ διαθέσι α
μ )δεδο ένα
Άπνοια σε πολύ πρόωρα
βρέφη (≤ 28 εβδομάδες
κύησης) (βλέπε παράγραφο
4.4)
Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού
Μη
γνωστές
( δεν
μ πορούν
να
Πολύμορφο ερύθημα,
αγγειονευρωτικό οίδημα,
ομαλός λειχήνας
μεκτι ηθού
μ ν ε βάση
τα
μ διαθέσι α
μ )δεδο ένα
Διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος
και του συνδετικού ιστού
Μη
γνωστές
( δεν
μ πορούν
να
μεκτι ηθού
μ ν ε βάση
τα
μ διαθέσι α
μ )δεδο ένα
Αρθρίτιδα, μυϊκή αδυναμία
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr).
4.9 Υπερδοσολογία
Περιπτώσεις υπερδοσολογίας έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της
παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία του εμβολίου. Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες που αναφέρθηκαν μετά την υπερδοσολογία ήταν όμοιες με
αυτές που αναφέρθηκαν με το συνήθη εμβολιασμό.
5 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: εμβόλιο Ηπατίτιδας Β, κωδικός ATC,
J07BC01
Μηχανισμός δράσης
Το ENGERIX Παιδιατρικό διεγείρει χυμικά αντισώματα κατά του HΒsAg
(αντι-HBs αντισώματα). Συγκεντρώσεις αντισωμάτων αντι-HBs 10 IU/l
συνδέονται με προστασία κατά της ηπατίτιδας Β.
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
- Ομάδες υψηλού κινδύνου:
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει, προστατευτική αποτελεσματικότητα
μεταξύ 95% και 100% σε νεογέννητα, παιδιά και ενήλικες σε κίνδυνο.
Σε υγιή άτομα σε περιοχή υψηλού κινδύνου, ένα μήνα μετά την τελευταία
δόση του εμβολίου, καταδείχθηκε ποσοστό αποτελεσματικότητας ως
προς την προστασία 95% (αντι-HB IgG ορού 10 mIU/ml) σε νεογνά από
μητέρες θετικές σε HBeAg που ανοσοποιήθηκαν σύμφωνα με το σχήμα 0,
1, 2 και 12 μηνών ή το σχήμα 0, 1 και 6 μηνών χωρίς την ταυτόχρονη
χορήγηση της ανοσοσφαιρίνης για την ηπατίτιδα Β (HBIg) κατά τη
γέννηση. Ωστόσο, ταυτόχρονη χορήγηση της HBIg και του εμβολίου κατά
τη γέννηση αυξάνει το ποσοστό προστασίας στο 98%.
Νεογνά που γεννήθηκαν από μητέρες που ήταν φορείς του ιού της
ηπατίτιδας B (HBsAg θετικά με ή χωρίς HBeAg) και δεν έλαβαν HBIg κατά
τη γέννηση, έλαβαν δόση πρόκλησης του Engerix είκοσι έτη μετά τον
αρχικό εμβολιασμό (σχήματα 3 ή 4 δόσεων).
Το ποσοστό οροπροστασίας αξιολογήθηκε πριν και μετά τη δόση
πρόκλησης:
Ποσοστό οροπροστασίας N n % 95% CI
LL UL
Πριν την πρόκληση 72 39 54,
2
42,0 66,0
Μετά την πρόκληση 75 74 98,
7
92,8 100
Ν= αριθμός ατόμων με διαθέσιμα αποτελέσματα
n = αριθμός ατόμων με συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 10 mIU/ml
% = ποσοστό ατόμων με συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 10 mIU/ml
95% CI = διάστημα εμπιστοσύνης 95%, LL = Κατώτατο Όριο, UL =
Ανώτατο Όριο
PRE = κατά τη χρονική στιγμή της χορήγησης της δόσης πρόκλησης /
POST = ένα μήνα μετά τη δόση πρόκλησης
Αξιολογήθηκε επίσης η αναμνηστική ανταπόκριση σύμφωνα με την
ορολογική κατάσταση πριν την πρόκληση:
Αναμνηστική ανταπόκριση
95% CI
Κατάσταση πριν την
πρόκληση
N n % LL UL
Άτομα < 10 mIU/ml 33 31 93,9 79,8 99,3
Άτομα ≥ 10 mIU/ml 39 39 100 91,0 100
Σύνολο 72 70 97,2 90,3 99,7
Διαστρωμάτωση με βάση το τελευταίο διαθέσιμο χρονικό σημείο πριν από
τη δόση πρόκλησης:
- άτομα <10 mIU/ml = άτομα με συγκέντρωση αντισωμάτων
<10 mIU/ml πριν από τη δόση πρόκλησης
- άτομα ≥10 mIU/ml = άτομα με συγκέντρωση αντισωμάτων
≥10 mIU/ml πριν από τη δόση πρόκλησης
Η αναμνηστική ανταπόκριση ορίζεται ως εξής:
- συγκεντρώσεις αντισωμάτων αντι-HB 10 mIU/ml σε άτομα που
ήταν οροαρνητικά πριν τη δόση πρόκλησης, ή
- αύξηση των συγκεντρώσεων των αντισωμάτων αντι-HB τουλάχιστον
κατά 4 φορές στα άτομα που ήταν οροθετικά πριν από τη δόση
πρόκλησης.
N = αριθμός ατόμων με διαθέσιμα αποτελέσματα πριν και μετά τον
εμβολιασμό
n = αριθμός ατόμων με ανταπόκριση
% = ποσοστό ατόμων με ανταπόκριση
95% CI = ακριβές διάστημα εμπιστοσύνης 95%, LL = κατώτατο όριο, UL
= ανώτατο όριο
- Σε υγιή άτομα έως και 15 ετών:
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει το ποσοστό οροπροστασίας (δηλαδή το
ποσοστό ατόμων με συγκεντρώσεις αντισωμάτων αντι-ΗΒ 10 IU/l) που
επιτεύχθηκε σε κλινικές μελέτες με τα διαφορετικά δοσολογικά σχήματα
που αναφέρθηκαν στην παράγραφο Δοσολογία:.
Πληθυσμός Σχήμα Ποσοστό
οροπροστασίας
Υγιή άτομα ηλικίας έως και 15
ετών
0, 1, 6 μήνες
0, 1, 2 – 12 μήνες
τον μήνα 7: 96 %
τον μήνα 1: 15 %
τον μήνα 3: 89 %
τον μήνα 13: 95.8 %
Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από μελέτες με εμβόλια
που περιείχαν θειομερσάλη. Δύο επιπρόσθετες μελέτες που έγιναν με την
υπάρχουσα σύνθεση του ENGERIX, η οποία δεν περιέχει θειομερσάλη,
μεταξύ υγιών νεογνών και ενηλίκων, έδειξαν παρόμοια ποσοστά
οροπροστασίας συγκριτικά με την προγενέστερη σύνθεση του ENGERIX
που περιείχε θειομερσάλη.
- Σε υγιή άτομα ηλικίας 11 ετών έως και 15 ετών:
Τα ποσοστά οροπροστασίας (δηλ. το ποσοστό ατόμων με συγκεντρώσεις
αντί-HB αντισωμάτων 10IU/I) που επιτεύχθηκαν σε μία συγκριτική
μελέτη με δύο διαφορετικά εγκεκριμένα δοσολογικά σχήματα σε άτομα
από 11 ετών μέχρι και 15 ετών αξιολογήθηκαν έως και 66 μήνες μετά την
πρώτη δόση του αρχικού εμβολιασμού και παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα (ομάδα ATP για την αποτελεσματικότητα):
Εμβολιαστικό
σχήμα
Μήνες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου
2 6 7 30 42 54 66
Ποσοστό οροπροστασίας
Engerix
Παιδιατρικό
(10µg/0.5 ml)
(0, 1, 6 μήνες)
55.8 87.6 98.2* 96.9 92.5 94.7 91.4
Engerix
(20µg/1 ml)
11.3 26.4 96.7* 87.1 83.7 84.4 79.5
(0, 6 μήνες)
* Το μήνα 7, 97.3% και 88.8% των ατόμων ηλικίας 11 έως 15 ετών που
εμβολιάστηκαν με ENGERIX Παιδιατρικό (10 μg/0.5 ml) (σχήμα 0, 1, 6
μήνες) ή εμβολιάστηκαν με ENGERIX (20 mg / 1 ml) (σχήμα 0 , 6 μήνες)
αντίστοιχα ανέπτυξε αντί-HB συγκεντρώσεις αντισωμάτων 100 mIU /
ml. Οι Μέσες Γεωμετρικές Συγκεντρώσεις (GMC) ήταν 7238 mIU / ml και
2739 mIU / ml, αντίστοιχα.
Όλα τα άτομα και στις δυο ομάδες εμβολιασμού (Ν = 74) έλαβαν μια δόση
πρόκλησης 72 έως 78 μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό. Ένα μήνα
αργότερα, όλα τα άτομα πέτυχαν μία αναμνηστική ανταπόκριση με
αύξηση των GMC 108 και 95 φορές μετά την πρόκληση σε σχέση με
χρονική στιγμή πριν την πρόκληση στο σχήμα αρχικού εμβολιασμού 2 και
3 δόσεων αντίστοιχα και αποδείχθηκε ότι είναι οροπροστατευμένα. Τα
στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ανοσιακή μνήμη προκλήθηκε σε όλα τα
άτομα που ανταποκρίθηκαν στον αρχικό εμβολιασμό, ακόμη και μεταξύ
εκείνων που είχαν χάσει την οροπροστασία τον μήνα 66.
- Εκ νέου πρόκληση υγιών ατόμων σε μία περιοχή χαμηλού επιπολασμού
(Γερμανία):
Τα ποσοστά οροπροστασίας πριν και μετά τη δόση πρόκλησης
αξιολογήθηκαν σε άτομα ηλικίας 12 έως 13 ετών τα οποία εμβολιάστηκαν
με 3 δόσεις Engerix κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών της ζωής
τους:
Ποσοστό οροπροστασίας N n % 95% CI
LL UL
Πριν την πρόκληση 27
9
18
1
64,
9
59,0 70,5
Μετά την πρόκληση 27
6
27
1
98,
2
95,8 99,4
Ν= αριθμός ατόμων με διαθέσιμα αποτελέσματα
n = αριθμός ατόμων με συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 10 mIU/ml
% = ποσοστό ατόμων με συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 10 mIU/ml
95% CI = διάστημα εμπιστοσύνης 95%, LL = Κατώτατο Όριο, UL =
Ανώτατο Όριο
PRE = πριν από τη δόση πρόκλησης / POST= ένα μήνα μετά τη δόση
πρόκλησης
Η αναμνηστική ανταπόκριση αξιολογήθηκε σύμφωνα με την ορολογική
κατάσταση πριν την πρόκληση σε άτομα ηλικίας 12 έως 13 ετών τα οποία
εμβολιάστηκαν με 3 δόσεις Engerix κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο
ετών της ζωής τους:
Αναμνηστική ανταπόκριση
95% CI
Κατάσταση πριν την
πρόκληση
N n % LL UL
Άτομα < 10 mIU/ml 96 92 95.8 89,7 98,9
Άτομα ≥ 10 mIU/ml 175 175 100 97,9 100
Σύνολο 271 267 98,5 96,3 99,6
Διαστρωμάτωση με βάση το τελευταίο διαθέσιμο χρονικό σημείο πριν από
την αναμνηστική δόση:
- άτομα <10 mIU/ml = άτομα με συγκέντρωση αντισωμάτων
<10 mIU/ml πριν από τη δόση πρόκλησης
- άτομα ≥10 mIU/ml = άτομα με συγκέντρωση αντισωμάτων
≥10 mIU/ml πριν από τη δόση πρόκλησης
Η αναμνηστική ανταπόκριση ορίζεται ως εξής:
- συγκεντρώσεις αντισωμάτων αντι-HB 10 mIU/ml σε άτομα που
ήταν οροαρνητικά πριν τη δόση πρόκλησης, ή
- αύξηση των συγκεντρώσεων των αντισωμάτων αντι-HB τουλάχιστον
κατά 4 φορές στα άτομα που ήταν οροθετικά πριν από τη δόση
πρόκλησης.
N = αριθμός ατόμων με διαθέσιμα αποτελέσματα πριν και μετά τον
εμβολιασμό
n = αριθμός ατόμων με ανταπόκριση
% = ποσοστό ατόμων με ανταπόκριση
95% CI = ακριβές διάστημα εμπιστοσύνης 95%, LL = κατώτατο όριο, UL
= ανώτατο όριο
Μείωση της επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος στα παιδιά :
Μία σαφής σχέση έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεταξύ της λοιμώδους
ηπατίτιδας Β και της εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (HCC). Η
πρόληψη από την ηπατίτιδα Β έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της
επίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, όπως παρατηρήθηκε στην
Ταϊβάν σε παιδιά ηλικίας 6-14 ετών.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Δεν εφαρμόζεται.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα προκλινικά δεδομένα ασφαλείας είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις
του Π.Ο.Υ.
6 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Χλωριούχο νάτριο
Διυδρικό φωσφορικό δινάτριο
Δισόξινο φωσφορικό νάτριο
Ύδωρ για ενέσιμα
Για το υλικό προσρόφησης βλέπε παράγραφο 2.
6.2 Ασυμβατότητες
Λόγω απουσίας μελετών συμβατότητας, το προϊόν δεν πρέπει να
αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 έτη
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσεται στο ψυγείο (2C - 8C).
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.
Να μην καταψύχεται. Απορρίψτε το εμβόλιο εάν έχει καταψυχθεί.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Εναιώρημα 0.5 ml σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) με πώμα (ελαστικό
βουτύλιο). Συσκευασία του 1, των 10, 25, 100.
Εναιώρημα 0.5 ml σε προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί τύπου Ι) με πώμα
(ελαστικό βουτύλιο). Συσκευασία του 1 ή των 10 με ή χωρίς βελόνες.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Κατά την φύλαξη το περιεχόμενο μπορεί να παρουσιάσει ένα λεπτό λευκό
ίζημα με διαυγές άχρωμο υπερκείμενο υγρό. Μετά την ανάδευση, το
εμβόλιο εμφανίζεται ελαφρώς θολό.
Το εμβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για ύπαρξη σωματιδίων και/ή
αποχρωματισμό πριν την χορήγηση. Πετάξτε το φιαλίδιο εάν το
περιεχόμενό του είναι διαφορετικό.
Ολόκληρο το περιεχόμενο ενός περιέκτη μιας δόσης πρέπει να αποσυρθεί
και να χρησιμοποιηθεί αμέσως.
Κάθε φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα
πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
7 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
GlaxoSmithKline α.ε.β.ε
Λεωφ. Κηφισίας 266
152 32 Χαλάνδρι
Αθήνα
Τηλ: 210 6882100
8 ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
26/5/1995
10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ