ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Neotigason
®
10 mg, καψάκια, σκληρά
Neotigason
®
25 mg, καψάκια, σκληρά
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε καψάκιο, σκληρό περιέχει 10mg ή 25mg acitretin
Έκδοχο(α): Γλυκόζη ξηρανθείσα διά ψεκασμού
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Καψάκιο, σκληρό
10 mg: Καψάκια σκληρά, μεγέθους 4, χρώματος καφέ (κάλυμμα) και
λευκού (σώμα), με τυπωμένη με μαύρο μελάνι τη λέξη Actavis στο
κάλυμμα και τη λέξη “10” στο σώμα.
25 mg: Καψάκια σκληρά, μεγέθους 1, χρώματος καφέ (κάλυμμα) και
υποκίτρινου (σώμα), με τυπωμένη με μαύρο μελάνι τη λέξη Actavis στο
κάλυμμα και τη λέξη“25” στο σώμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Neotigason ενδείκνυται για εντοπισμένες και γενικευμένες
διαταραχές της κερατινοποίησης όπως:
- βαριά ψωρίαση (ερυθροδερμική, τοπική ή γενική
φλυκταινώδης ψωρίαση)
- ιχθυωσικές αλλοιώσεις
- παλαμιαία και πελματιαία κερατοδερμία
- ομαλός λειχήνας
- νόσος του Darier (θυλακική υπερκεράτωση)
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
2
Το Neotigason πρέπει να συνταγογραφείται μόνο από ιατρούς που είναι
έμπειροι στη χρήση των συστηματικών ρετινοειδών και αντιλαμβάνονται
τον κίνδυνο τερατογένεσης που σχετίζεται με τη θεραπεία ακιτρετίνης.
Βλέπε παράγραφο 4.6.
Δοσολογία
Επειδή υπάρχουν διαφορές στην απορρόφηση και στην ταχύτητα του
μεταβολισμού της ακιτρετίνης, η δοσολογία πρέπει να εξατομικεύεται.
Τα παρακάτω αποτελούν κατευθυντήριες οδηγίες.
Ενήλικες
Αρχική ημερήσια δόση
25 mg (ένα καψάκιο 25 mg) ή 30 mg (3 καψάκια
10 mg) για περίπου 2-4 εβδομάδες, μπορεί να δώσει ικανοποιητικά
θεραπευτικά αποτελέσματα.
Η δόση συντήρησης
πρέπει να στηρίζεται στην κλινική
αποτελεσματικότητα και την ανοχή. Γενικώς, ημερήσια δόση 25-50 mg
συνεχιζόμενη για άλλες 6-8 εβδομάδες, επιτυγχάνει τα καλύτερα
θεραπευτικά αποτελέσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
χρειασθεί η μέγιστη δόση των 75 mg την ημέρα (3 καψάκια 25 mg).
H θεραπεία μπορεί να σταματήσει σε ασθενείς με
ψωρίαση
των οποίων οι
ψωριασικές αλλοιώσεις έχουν υποχωρήσει αρκετά. Οι υποτροπές θα
αντιμετωπισθούν όπως πιο πάνω.
Στις
διαταραχές της κερατινοποίησης
χρειάζεται συνήθως αγωγή
συντήρησης με τη μικρότερη δυνατή δόση συντήρησης, η οποία μπορεί να
είναι χαμηλότερη των 20 mg/ημέρα και δεν πρέπει πάντως να υπερβαίνει
τα 50 mg/ημέρα.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που
σχετίζονται με τη μακροχρόνια αγωγή, πρέπει να σταθμίζεται
προσεκτικά ο κίνδυνος έναντι του θεραπευτικού οφέλους. Η ακιτρετίνη
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν όλες οι εναλλακτικές θεραπείες
έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.
Η δόση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το σωματικό βάρος. Η
ημερήσια δόση
είναι περίπου 0,5 mg/kg. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί
να χρειαστούν υψηλότερες δόσεις (μέχρι 1 mg/kg ημερησίως) για
περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά μόνο μέχρι τη μέγιστη δόση των
35 mg/ημέρα. Η
δόση συντήρησης
πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν
χαμηλότερη λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές μακροχρόνιες ανεπιθύμητες
ενέργειες.
Συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή
Όταν το Neotigason χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα είδη
θεραπείας είναι δυνατόν, ανάλογα με την ατομική ανταπόκριση του
ασθενούς, να μειωθεί η δοσολογία του Neotigason.
3
Οι συνηθισμένες τοπικές θεραπείες μπορούν κατά κανόνα να
συνεχίζονται και δεν επηρεάζουν τη δράση του Neotigason.
Τρόπος χορήγησης
Από στόματος χορήγηση.
Τα καψάκια λαμβάνονται κατά προτίμηση μία φορά την ημέρα με ένα
γεύμα ή με λίγο γάλα.
4.3. Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα ή σε
άλλα ρετονοειδή.
Το Neotigason είναι σε μεγάλο βαθμό τερατογόνο και δεν πρέπει
να χορηγείται σε έγκυες γυναίκες. Το ίδιο ισχύει και για
γυναίκες ικανές να κυοφορήσουν εκτός εάν λαμβάνονται
αυστηρά αντισυλληπτικά μέτρα 4 εβδομάδες πριν την έναρξη
της θεραπείας, καθ’όλη τη διάρκειά της και για 3 χρόνια μετά
από το τέλος της (βλ. παράγραφο 4.6).
Το Neotigason αντενδείκνυται σε γυναίκες που θηλάζουν.
Το Neotigason αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική
ανεπάρκεια.
Το Neotigason αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική
ανεπάρκεια.
Το Neotigason αντενδείκνυται σε ασθενείς με χρόνια υπερλιπιδαιμία.
Εφόσον και το Neotigason και οι τετρακυκλίνες μπορούν να
προκαλέσουν αύξηση της ενδοκρανιακής πιέσεως, ο συνδυασμός τους
αντενδείκνυται (βλέπε παράγραφο 4.5).
Έχει αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος ηπατίτιδας από τη συνδυασμένη
χρήση μεθοτρεξάτης και ετρετινάτης. Συνεπώς, ο συνδυασμός
μεθοτρεξάτης με Neotigason επίσης αντενδείκνυται (βλέπε παράγραφο
4.5).
Η ταυτόχρονη χορήγηση Neotigason και βιταμίνης Α ή άλλων
ρετινοειδών αντενδείκνυται εξαιτίας του κινδύνου υπερβιταμίνωσης Α
(βλέπε παράγραφο 4.5).
4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Ο γιατρός θα πρέπει να ενημερώνει πλήρως κάθε ασθενή, άντρα ή
γυναίκα για τον κίνδυνο τερατογένεσης και την αυστηρή πρόληψη της
εγκυμοσύνης.
4
Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι μπορεί να σχηματισθεί ετρετινάτη
κατά τη σύγχρονη λήψη ακιτρετίνης και αιθυλικής αλκοόλης. Η
ετρετινάτη είναι άκρως τερατογόνος και ο χρόνος ημίσειας ζωής της
(περίπου 120 ημέρες) είναι μεγαλύτερος από της ακιτρετίνης. Δεν πρέπει
να λαμβάνεται αιθανόλη (σε ποτά, τροφές ή φάρμακα) από γυναίκες που
βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία κατά τη διάρκεια αγωγής με
ακιτρετίνη καθώς και για 3 τουλάχιστον μήνες μετά τη διακοπή της
λήψης της ακιτρετίνης. Μέτρα αντισύλληψης θα πρέπει να λαμβάνονται
και τεστ εγκυμοσύνης να πραγματοποιείται για 3 χρόνια μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας με ακιτρετίνη (βλέπε παράγραφο 4.6 και 5.2).
Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία δεν θα πρέπει να δέχονται
μεταγγίσεις αίματος από ασθενείς υπό θεραπεία με ακιτρετίνη.
Επομένως, η αιμοδοσία από ασθενή υπό θεραπεία με ακιτρετίνη
απαγορεύεται κατά τη διάρκεια και για τρία χρόνια μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.6 και 5.2).
Λόγω του κινδύνου εμφάνισης δυσπλασιών στο έμβρυο, το φαρμακευτικό
προϊόν δεν πρέπει να δίνεται σε άλλο ασθενή. Μη χρησιμοποιηθέν προϊόν
ή προϊόν που έχει λήξει θα πρέπει να επιστρέφει στο φαρμακείο για
απόρριψη.
Η ηπατική λειτουργία θα πρέπει να ελέγχεται πριν από την έναρξη της
θεραπείας με Neotigason, κάθε 1 - 2 εβδομάδες για τους 2 πρώτους
μήνες της θεραπείας και στη συνέχεια κάθε 3 μήνες κατά τη διάρκεια της
θεραπείας. Εάν διαπιστωθούν μη φυσιολογικές τιμές, η παρακολούθηση
θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα. Εάν η ηπατική λειτουργία
δεν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα ή επιδεινωθεί, το Neotigason
πρέπει να διακοπεί. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται η συνέχιση της
παρακολούθησης της ηπατικής λειτουργίας για 3 τουλάχιστον μήνες
(βλέπε παράγραφο 4.8).
Οι τιμές των λιπιδίων του ορού (σε νηστεία) πρέπει να
παρακολουθούνται πριν και ένα μήνα μετά την έναρξη της θεραπείας και
στην συνέχεια κάθε 3 μήνες κατά τη διάρκεια της.
Κατά τη διάρκεια θεραπείας με Neotigason, έχει παρατηρηθεί μειωμένη
νυχτερινή όραση. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για το
ενδεχόμενο πρόβλημα και να προειδοποιούνται να είναι προσεκτικοί
όταν οδηγούν ή χειρίζονται οποιοδήποτε όχημα τη νύχτα. Τα προβλήματα
όρασης πρέπει να παρακολουθούνται στενά (βλ. παράγραφο 4.8).
Υπάρχουν αναφορές για καλοήθη ενδοκρανιακή υπέρταση. Ασθενείς με
σοβαρή κεφαλαλγία, ναυτία, έμετο και οπτικές διαταραχές πρέπει να
διακόπτουν την ακιτρετίνη άμεσα και να ακολουθεί εκτίμηση και
θεραπεία από νευρολόγο (βλέπε παράγραφο 4.8).
Σε ενήλικες, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, που υποβάλλονται σε
μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή με Neotigason πρέπει να γίνονται
περιοδικά οι κατάλληλες εξετάσεις για αναζήτηση ενδεχομένων
5
ανωμαλιών της οστεοποίησης (βλέπε παράγραφο 4.8). Σε περίπτωση
ύπαρξης διαταραχών της οστεοποίησης, θα πρέπει να συζητηθεί με τον
ασθενή εάν θα συνεχισθεί ή όχι η θεραπεία, με βάση μία προσεκτική
ανάλυση κινδύνου/οφέλους.
Υπάρχουν περιστασιακές αναφορές για οστικές μεταβολές σε παιδιά, που
περιλαμβάνουν πρώιμη σύγκλιση της επίφυσης, υπερόστωση του
σκελετού και εξωοστική ασβέστωση μετά από μακροχρόνια θεραπεία με
ετρετινάτη. Αυτές οι αντιδράσεις ενδεχομένως αναμένονται και με την
ακιτρετίνη. Στα παιδιά, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι
παράμετροι ανάπτυξης και η οστική ανάπτυξη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι γνωστές προς το παρόν όλες οι
συνέπειες μίας εφ’ όρου ζωής χορήγησης Neotigason.
Οι επιδράσεις της UV ακτινοβολίας ενισχύονται από τη θεραπεία με
ρετινοειδή. Επομένως, οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν την
εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως και την χωρίς επίβλεψη έκθεση σε
λάμπες τεχνητού μαυρίσματος. Εφόσον είναι απαραίτητη η έκθεση, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται ένα προϊόν αντηλιακής προστασίας με δείκτη
SPF τουλάχιστον 15.
Η θεραπεία με ρετινοειδή υψηλών δόσεων μπορεί να προκαλέσει αλλαγές
στη διάθεση, όπως ευερεθιστότητα, επιθετικότητα και κατάθλιψη.
Ασθενείς υψηλού κινδύνου:
Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, αλκοολισμό, παχυσαρκία, παράγοντες
καρδιαγγειακού κινδύνου ή διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων
που υποβάλλονται σε θεραπεία με ακιτρετίνη, είναι απαραίτητοι
συχνότεροι έλεγχοι των τιμών του ορού για λιπίδια και/ή γλυκαιμία και
των άλλων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, π.χ. πίεση του
αίματος.
Στους διαβητικούς τα ρετινοειδή μπορούν είτε να βελτιώσουν, είτε να
χειροτερέψουν την ανοχή σε γλυκόζη. Θα πρέπει λοιπόν τα επίπεδα
σακχάρου στο αίμα να ελέγχονται συχνότερα από ότι συνηθίζεται στα
πρώιμα στάδια της θεραπείας.
Σε ασθενείς με πολλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου η
συνέχιση της χορήγησης του φαρμάκου πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη
προσοχή και με περιοδική εκτίμηση των εργαστηριακών παραμέτρων.
Πολύ σπάνιες περιπτώσεις Συνδρόμου Τριχοειδούς Διαρροής / συνδρόμου
ρετινοϊκού οξέος έχουν αναφερθεί από την παγκόσμια εμπειρία μετά την
κυκλοφορία του.
Πολύ σπάνιες περιπτώσεις απολεπιστικής δερματίτιδας έχουν αναφερθεί
από την παγκόσμια εμπειρία μετά την κυκλοφορία του.
Περιεχόμενη γλυκόζη στη σύνθεση του προϊόντος:
Οι ασθενείς με σπάνια κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν
6
πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η ταυτόχρονη χορήγηση μεθοτρεξάτης, τετρακυκλινών ή βιταμίνης Α με
ρετινοειδή αντενδείκνυται, βλέπε παράγραφο 4.3.
Σκευάσματα αντισυλληπτικών με μικρή περιεκτικότητα
προγεστερινοειδών (minipills) μπορεί να μην αποτελούν κατάλληλη μέθοδο
αντισύλληψης κατά τη διάρκεια θεραπείας με Neotigason, βλέπε
παράγραφο 4.6. Οι αλληλεπιδράσεις με αντισυλληπτικά από του
στόματος που περιέχουν συνδυασμό οιστρογόνου/προγεστερόνης δεν
έχουν μελετηθεί.
Σε μια μελέτη υγιών εθελοντών η ταυτόχρονη χορήγηση εφάπαξ δόσης
ακιτρετίνης και αιθανόλης οδήγησαν στον σχηματισμό της ετρετινάτης,
η οποία είναι άκρως τερατογόνος. Ο μηχανισμός της μεταβολικής αυτής
διαδικασίας δεν έχει επακριβώς προσδιορισθεί και επομένως δεν είναι
βέβαιο εάν συμβαίνουν παρόμοιες αλληλεπιδράσεις με άλλες ουσίες. Οι
γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία δεν πρέπει, επομένως, να
καταναλώνουν αλκοόλ (σε ποτά, τρόφιμα ή φάρμακα) κατά τη διάρκεια
της θεραπείας με ασιτρετίνη και για 2 μήνες μετά τη διακοπή της
θεραπείας με ασιτρετίνη. (Βλέπε παράγραφο 4.4 και 5.2).
Εάν η ακιτρετίνη χορηγείται ταυτόχρονα με φαινυτοΐνη πρέπει να ληφθεί
υπόψη η μείωση εν μέρει της σύνδεσης της φαινυτοΐνης με τις πρωτεΐνες
του πλάσματος. Η κλινική σημασία αυτού είναι ακόμα άγνωστη.
Περαιτέρω αλληλοεπιδράσεις ανάμεσα στην ακιτρετίνη και άλλες ουσίες
(π.χ. διγοξίνη, σιμετιδίνη) δεν έχουν ακόμα παρατηρηθεί.
Από παρακλινικές εξετάσεις για την επίδραση της ακιτρετίνης στην
πρωτεϊνική δέσμευση των αντιπηκτικών κουμαρινικού τύπου (warfarin),
δε διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση.
4.6. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Γονιμότητα-Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία/Αντισύλληψη σε άντρες
και γυναίκες
Το Neotigason είναι σε μεγάλο βαθμό τερατογόνο. Η χρήση του
αντενδείκνυται όχι μόνο στις εγκύους αλλά και στις γυναίκες που
μπορεί να κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή μέσα σε
διάστημα 3 ετών από το τέλος της θεραπείας. Ο κίνδυνος να γεννηθεί
ένα παιδί με ανωμαλίες στη διάπλασή του είναι εξαιρετικά υψηλός εάν
έχει ληφθεί Neotigason πριν ή κατά τη διάρκεια της κύησης ανεξαρτήτως
χρόνου και ποσότητας που έχει ληφθεί.
7
Το Neotigason αντενδείκνυται σε κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική
ηλικία εκτός εάν υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Η ασθενής υποφέρει από σοβαρή διαταραχή της κερατινοποίησης
που είναι ανθεκτική στις συνήθεις θεραπείες.
2) Είναι σε θέση να καταλάβει και να ακολουθήσει τις οδηγίες του
θεράποντα ιατρού.
3) Είναι ικανή να ακολουθεί τις αντισυλληπτικές μεθόδους που έχουν
καθορισθεί με υπευθυνότητα και ανελλιπώς.
4) Είναι εξαιρετικά σημαντικό για κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική
ηλικία που βρίσκεται υπό θεραπεία με Neotigason να χρησιμοποιεί
αποτελεσματικές αντισυλληπτικές μεθόδους (κατά προτίμηση 2
συμπληρωματικές μεθόδους) χωρίς διακοπές για 4 εβδομάδες πριν
την έναρξη της θεραπείας, κατά τη διάρκειά της και για 3 χρόνια
μετά το τέλος της θεραπείας με Neotigason. Θα πρέπει να δίνεται
οδηγία στην ασθενή να επικοινωνεί άμεσα με το γιατρό σε
περίπτωση υποψίας εγκυμοσύνης.
5) Η θεραπεία δε θα πρέπει να αρχίζει πριν από την ή ημέρα της
επόμενης ομαλής έμμηνης ρύσης.
6) Κατά την έναρξη της θεραπείας, θα πρέπει να ληφθεί αρνητικό
αποτέλεσμα σε τεστ εγκυμοσύνης (ελάχιστη ευαισθησία
25mIU/mL) έως και 3 ημέρες πριν από την έναρξη της θεραπείας.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να προγραμματίζονται
τεστ εγκυμοσύνης με μεσοδιάστημα 28 ημερών. Σε κάθε επίσκεψη
και πριν τη συνταγογράφηση, είναι υποχρεωτικό ένα αρνητικό τεστ
εγκυμοσύνης όχι παλιότερο των 3 ημερών. Μετά το τέλος της
θεραπείας, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τεστ εγκυμοσύνης με
μεσοδιάστημα 1-3 μηνών και για περίοδο έως και 3 ετών μετά τη
χορήγηση της τελευταίας δόσης.
7) Πριν από την έναρξη της θεραπείας με Neotigason ο θεράπων
ιατρός θα πρέπει να δίνει στις ασθενείς που είναι ικανές να
κυοφορήσουν προφορικές και γραπτές πληροφορίες για τις
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται, για τον κίνδυνο πολύ
σοβαρών διαμαρτιών του εμβρύου και για τις πιθανές συνέπειες
εάν συμβεί εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
Neotigason ή μέσα στο διάστημα 3 ετών από το τέλος της.
8) Τα ίδια αποτελεσματικά και συνεχή αντισυλληπτικά μέτρα πρέπει
να εφαρμόζονται κάθε φορά που η θεραπεία επαναλαμβάνεται, όσο
μεγάλη και αν ήταν η μεσολαβούσα περίοδος και πρέπει να
συνεχίζεται για 3 χρόνια μετά το τέλος της.
9) Εάν, παρ’ όλες αυτές τις προφυλάξεις, προκύψει εγκυμοσύνη,
υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρής δυσπλασίας στο έμβρυο (π.χ.
κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, δυσπλασίες καρδιακές και
αγγειακές ή του ΚΝΣ, σκλελετικές και συναισθηματικές
διαταραχές) και αύξηση της επίπτωσης της αυτόματης αποβολής. Ο
κίνδυνος εμφανίζεται ειδικότερα κατά τη διάρκεια της θεραπείας
με ακιτρετίνη και 2 μήνες μετά τη θεραπεία. Για 3 χρόνια μετά τη
διακοπή της θεραπείας με ακιτρετίνη, ο κίνδυνος είναι μικρότερος
(ιδιαίτερα για τις γυναίκες που δεν κατανάλωσαν αλκοόλ) αλλά
8
δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως λόγω της πιθανότητας
σχηματισμού ετρετινάτης.
10) Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία δεν πρέπει, επομένως, να
καταναλώνουν αλκοόλ (σε ποτά, τρόφιμα ή φάρμακα) κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με ασιτρετίνη και για 2 μήνες μετά τη
διακοπή της θεραπείας με ασιτρετίνη. (Βλέπε παράγραφο 4.4 και
5.2).
Η βασική μέθοδος αντισύλληψης μπορεί να είναι ένας συνδυασμός
ορμονικού αντισυλληπτικού ή ενδομητρικής συσκευής και προτείνεται
επίσης η χρήση προφυλακτικού ή διαφράγματος (πώμα). Προϊόντα που
περιέχουν μόνο προγεστερόνη σε χαμηλή περιεκτικότητα (minipills) δεν
συνιστώνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας λόγω της ύπαρξης
ενδείξεων για πιθανή παρεμβολή με την αντισυλληπτική τους δράση.
Για άντρες ασθενείς που θεραπεύονται με ακιτρετίνη, τα διαθέσιμα
στοιχεία, με βάση το επίπεδο έκθεσης της μητέρας από το σπέρμα και το
σπερματικό υγρό έδειξαν ένα ελάχιστο, εάν υπάρχει, κίνδυνος
τερατογόνων αντιδράσεων.
Εγκυμοσύνη:
Το Neotigason αντενδείκνυται σε έγκυες γυναίκες (βλέπε παράγραφο
4.3).
Θηλασμός:
Το Neotigason δεν πρέπει να χορηγείται στις θηλάζουσες μητέρες (βλέπε
παράγραφο 4.3).
4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών
Κατά τη διάρκεια θεραπείας με Neotigason έχει παρατηρηθεί μειωμένη
νυχτερινή όραση. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για το
ενδεχόμενο πρόβλημα και να προειδοποιούνται να είναι προσεκτικοί
όταν οδηγούν ή χειρίζονται οποιοδήποτε όχημα τη νύχτα. Τα προβλήματα
όρασης πρέπει να παρακολουθούνται στενά (βλέπε παράγραφο 4.8).
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρούνται στους περισσότερους ασθενείς
που λαμβάνουν Neotigason. Συνήθως όμως υποχωρούν εάν μειωθεί η
δοσολογία ή διακοπεί η χορήγηση του φαρμάκου. Καμιά φορά
παρατηρείται επιδείνωση των συμπτωμάτων της ψωρίασης στην αρχή
της θεραπευτικής περιόδου.
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται είναι
συμπτώματα υπερβιταμίνωσης Α, π.χ. ξηρότητα των χειλέων που μπορεί
να αντιμετωπισθεί με επάλειψη λιπαρής αλοιφής.
9
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ακιτρετίνης, οι οποίες έχουν αναφερθεί
από κλινικές μελέτες ή περιστατικά μετά την κυκλοφορία του προϊόντος
παρατίθενται παρακάτω με βάση τη συχνότητα εμφάνισής τους και την
κατηγορία οργανικού συστήματος. Οι κατηγορίες συχνότητας κατά
συνθήκη καθορίζονται ως ακολούθως:
Πολύ συχνές (≥1/10)
Συχνές (≥1/100, <1/10)
Όχι συχνές (≥1/1.000, <1/100)
Σπάνιες (≥1/10.000, <1/1.000)
Πολύ σπάνιες (<1/10.000)
Άγνωστες (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα).
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Άγνωστες
Αιδοιοκολπίτιδα εξαιτίας του
μύκητα
Candida albicans
Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος
Άγνωστες
Τύπου Ι υπερευαισθησία
Διαταραχές του νευρικού
συστήματος
Συχνές
Όχι συχνές
Σπάνιες
Πολύ σπάνιες
Κεφαλαλγία
Ζάλη
Περιφερική νευροπάθεια
Καλοήθης ενδοκρανιακή
υπέρταση
Οφθαλμικές διαταραχές
Πολύ συχνές
Όχι συχνές
Πολύ σπάνιες
Ξηρότητα ή φλεγμονή των
βλεννογόνων υμένων (π.χ.
ξηροφθαλμία, επιπεφυκίτιδα)
που μπορεί να οδηγήσουν σε
δυσανεξία εφαρμογής φακών
επαφής.
Όραση θαμπή
Νυκταλωπία (βλέπε
παράγραφο 4.4), ελκώδης
κερατίτιδα
Διαταραχές του ωτός και του
λαβυρίνθου
Άγνωστες
Έκπτωση της ακουστικής
οξύτητας, εμβοές
Αγγειακές διαταραχές
Άγνωστες
Έξαψη, Σύνδρομο
Τριχοειδούς Διαρροής /
Σύνδρομο ρετινοϊκού οξέος
Διαταραχές του αναπνευστικού
10
συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Πολύ συχνές
Ξηρότητα ή φλεγμονή των
βλεννογόνων υμένων (π.χ.
ρινορραγία και ρινίτιδα)
Διαταραχές του γαστρεντερικού
συστήματος
Πολύ συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Άγνωστες
Ξηροστομία, δίψα
Στοματίτιδα, διαταραχές του
γαστρεντερικού συστήματος
(π.χ. κοιλιακό άλγος,
διάρροια, ναυτία, έμετος)
Ουλίτιδα
Δυσγευσία, αιμορραγία του
ορθού
Διαταραχές του ήπατος και των
χοληφόρων
Όχι συχνές
Πολύ σπάνιες
Ηπατίτιδα
Ίκτερος
Διαταραχές του δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Πολύ συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Άγνωστες
Χειλίτιδα, κνησμός,
αλωπεκία, αποφολίδωση του
δέρματος (σε όλο το σώμα και
ειδικότερα στις παλάμες και
στα πέλματα)
Ευθραυστότητα δέρματος,
κολλώδες δέρμα, δερματίτιδα,
ανώμαλη υφή τριχώματος,
εύθραυστοι όνυχες,
παρωνυχία, ερύθημα
Ραγάδες, δερματίτιδα
πομφολυγώδης, αντίδραση
φωτοευαισθησίας
Πυογόνο κοκκίωμα,
μαδάρωση αγγειοοίδημα,
κνίδωση, λέπτυνση του
δέρματος, απολεπιστική
δερματίτιδα
Διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος και του συνδετικού
ιστού
Συχνές
Αρθραλγία, μυαλγία
11
Πολύ σπάνιες
Οστικός πόνος, εξόστωση
(θεραπεία συντήρησης
ενδέχεται να προκαλέσει την
πρόοδο μιας ήδη υπάρχουσας
υπερόστωσης της
σπονδυλικής στήλης, την
εμφάνιση μιας νέας
υπερόστωσης και
εξωσκελετικές οστεοποιήσεις,
όπως παρατηρήθηκε σε
ασθενείς ύστερα από
μακροχρόνια συστηματική
θεραπεία με ρετινοειδή)
(βλέπε παράγραφο 4.4)
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού χορήγησης
Συχνές
Περιφερικό οίδημα
Παρακλινικές εξετάσεις
Πολύ συχνές
Δοκιμασίες ηπατικής
λειτουργίας μη φυσιολογικές
(παροδική και συνήθως
αναστρέψιμη αύξηση των
τιμών των τρανσαμινασών
και της αλκαλικής
φωσφατάσης) (βλέπε
παράγραφο 4.4)
Λιπίδια μη φυσιολογικά (κατά
τη θεραπεία με υψηλές δόσεις
Neotigason παρατηρήθηκε
αναστρέψιμη αύξηση των
τιμών των τριγλυκεριδίων
και της χοληστερίνης του
ορού, ιδιαίτερα σε ασθενείς
που ανήκαν σε ομάδες
υψηλού κινδύνου και κατά τη
διάρκεια μακροχρόνιας
θεραπείας (βλέπε παράγραφο
4.4). Δεν μπορεί να
αποκλεισθεί ο κίνδυνος
συνοδού αθηρογένεσης εάν οι
διαταραχές αυτές
επιμείνουν).
Παιδιά
Υπάρχουν περιστασιακές αναφορές για οστικές μεταβολές σε παιδιά, που
περιλαμβάνουν πρώιμη σύγκλιση της επίφυσης, υπερόστωση του
σκελετού και εξωοστική ασβέστωση μετά από μακροχρόνια θεραπεία με
12
ετρετινάτη. Αυτές οι αντιδράσεις ενδεχομένως αναμένονται και με την
ακιτρετίνη. Στα παιδιά, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι
παράμετροι ανάπτυξης και η οστική ανάπτυξη.
Διαβητικοί
Τα ρετινοειδή ενδέχεται να βελτιώσουν ή να δυσχεράνουν την ανοχή στη
γλυκόζη (βλέπε παράγραφο 4.4).
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς που είναι το εξής:
Ελλάδα
μ μΕθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9. Υπερδοσολογία
Σε περίπτωση οξείας υπερδοσολογίας, η χορήγηση του Neotigason πρέπει
να διακοπεί αμέσως. Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας είναι όμοια με
αυτά της οξείας υπερβιταμίνωσης Α, π.χ. κεφαλαλγία, ίλιγγος, ναυτία ή
έμετος, υπνηλία, ευερεθιστότητα και κνησμός. Δεν απαιτείται ειδική
θεραπευτική αντιμετώπιση εξαιτίας της χαμηλής οξείας τοξικότητας του
σκευάσματος.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιψωριασικά για συστηματική
χρήση, κωδικός ATC: D05BB02
Η ακιτρετίνη, η δραστική ουσία του Neotigason, είναι ένα συνθετικό
αρωματικό ανάλογο του ρετινοϊκού οξέος. Κλινικές δοκιμασίες
επιβεβαίωσαν ότι στην ψωρίαση και στις διαταραχές της
κερατινοποίησης, η ακιτρετίνη επιτυγχάνει εξομάλυνση του
πολλαπλασιασμού των επιδερμικών κυττάρων, διαφοροποίηση και
κερατινοποίηση των κυττάρων, με ανεπιθύμητες ενέργειες που ήταν κατά
γενικό κανόνα, καλά ανεκτές. Η δράση του Neotigason είναι καθαρά
13
συμπτωματική. Ο μηχανισμός δράσης είναι ακόμη κατά μεγάλο μέρος
άγνωστος.
5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η ακιτρετίνη φτάνει στο μέγιστο της συγκέντρωσής της στο πλάσμα, 1-4
ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου. Η βιοδιαθεσιμότητα της ακιτρετίνης
που χορηγήθηκε από το στόμα είναι μεγαλύτερη όταν το φάρμακο
λαμβάνεται μαζί με τροφή. Η βιοδιαθεσιμότητα μιας εφάπαξ δόσης είναι
περίπου 60%, αλλά αυτό ίσως μπορεί να ποικίλλει σημαντικά από
ασθενή σε ασθενή (36-95%).
Κατανομή
Η ακιτρετίνη είναι σε μεγάλο βαθμό λιπόφιλη και εισχωρεί σταθερά
στους ιστούς του σώματος. Η σύνδεση της ακιτρετίνης με τις πρωτεΐνες
του πλάσματος υπερβαίνει το 99%. Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν
ότι η ακιτρετίνη είχε περάσει το φραγμό του πλακούντα σε
συγκεντρώσεις ικανές να προκαλέσουν παραμορφώσεις του εμβρύου.
Εξαιτίας της λιπόφιλης φύσης της, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ακιτρετίνη
περνάει στο μητρικό γάλα σε σημαντικές ποσότητες.
Βιομετασχηματισμός
Η ακιτρετίνη μεταβολίζεται προς το 13-cis ισομερές
της (cis-ακιτρετίνη), με τη δημιουργία γλυκουρονιδίου και σχάσης της
πλάγιας αλυσίδας του μορίου.
Αποβολή
Από μελέτες σε ασθενείς ηλικίας 21-70 ετών που έπαιρναν πολλαπλές
δόσεις αποδείχθηκε ότι ο μέσος χρόνος ημίσειας ζωής της αποβολής
είναι 50 ώρες για την ακιτρετίνη και 60 ώρες για τον κύριο μεταβολίτη
της στο πλάσμα, την cis-ακιτρετίνη, η οποία είναι επίσης τερατογόνος.
Λαμβάνοντας υπόψη τους μεγαλύτερους χρόνους ημίσειας ζωής της
αποβολής που παρατηρήθηκαν σε αυτούς τους ασθενείς για την
ακιτρετίνη (96 ώρες) και την cis-ακιτρετίνη (123 ώρες) και με την
προϋπόθεση γραμμικής κινητικής μπορούμε να συμπεράνουμε ότι,
περισσότερο από το 99% του φαρμάκου αποβάλλεται μέσα σε 36 ημέρες
μετά τη διακοπή μακρόχρονης θεραπείας. Επίσης οι συγκεντρώσεις στο
πλάσμα της ακιτρετίνης και της cis-ακιτρετίνης έπεσαν κάτω από τα όρια
ευαισθησίας της μεθόδου ανίχνευσης (<6 ng/ml) μέσα σε 36 ημέρες μετά
τη διακοπή της θεραπείας.
Η ακιτρετίνη αποβάλλεται καθ’ ολοκλήρου υπό τη μορφή των
μεταβολιτών της, μέσω των νεφρών και της χολής, σε ίσα περίπου μέρη.
Σχηματισμός ετρετινάτης
Κλινικά στοιχεία έχουν δείξει ότι ετρετινάτη μπορεί να σχηματιστεί με
ταυτόχρονη κατάποση ασιτρετίνης και αλκοόλ. Ως εκ τούτου, δεδομένου
ότι ετρετινάτη είναι εξαιρετικά τερατογένης και ο χρόνος ημίσειας ζωής
της ετρετινάτης είναι περίπου 120 ημέρες, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα
αντισύλληψης για 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας
14
ασιτρετίνης (βλέπε παράγραφο 4.4, 4.5 και 4.6).
5.3. Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Στις προκλινικές έρευνες για την ανοχή της ακιτρετίνης, δεν
διαπιστώθηκαν σαφείς μεταλλαξιογόνες ή καρκινογόνες ενέργειες, ούτε
υπήρξε απόδειξη άμεσης τοξικότητας για το ήπαρ. Διαπιστώθηκε πως η
ακιτρετίνη είναι εξαιρετικά τερατογόνος στα ζώα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1. Κατάλογος εκδόχων
Περιεχόμενο καψακίου: Ζελατίνη, Γλυκόζη ξηρανθείσα διά ψεκασμού,
Ασκορβικό νάτριο, Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη.
Σύνθεση κενού καψακίου Neotigason 10 mg και 25 mg: Οξείδιο του σιδήρου
(μαύρο) CI 77499, E 172, Οξείδιο του σιδήρου (κίτρινο) CI 77492, E 172, Οξείδιο
του σιδήρου (κόκκινο) CI 77491, E 172, Διοξείδιο του τιτανίου CI 77891, E
171, Ζελατίνη.
Μελάνι εκτύπωσης: Shellac, Ισοπροπυλ-αλκοόλη, N-βουτυλ-αλκοόλη,
Προπυλενο-γλυκόλη, Υδροξείδιο του αμμωνίου 28%, Οξείδιο του σιδήρου
(μαύρο) CI 77499, E 172.
6.2. Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται
6.3. Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την
υγρασία.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κουτί 30 σκληρών καψακίων σε κυψέλες (blisters).
6.6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
15
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Actavis Group PTC EHF
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Neotigason 10mg/CAP: 93008/14/27-02-2015
Neotigason 25mg/CAP: 13640/27-02-2015
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας: 21/09/1993
Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας: 15/10/2008
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
16