ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Imigran 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Imigran
100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Imigran 6 mg/0,5 mL ενέσιμο διάλυμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Imigran
50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κάθε επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο περιέχει 50 mg σουματριπτάνης (στη μορφή
του ηλεκτρικού άλατος).
Imigran
100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Κάθε επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο περιέχει 100 mg σουματριπτάνης (στη μορφή
του ηλεκτρικού άλατος).
Imigran 6 mg /0,5 mL ενέσιμο διάλυμα
Κάθε σύριγγα 0,5 mL με ισότονο ενέσιμο διάλυμα περιέχει 6 mg σουματριπτάνης
τη μορφή του ηλεκτρικού άλατος).
Έκδοχο με γνωστή δράση: Λακτόζη
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 50 mg περιέχει 70 mg μονοϋδρικής
λακτόζης και 140 mg άνυδρης λακτόζης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 100 mg περιέχει 140 mg μονοϋδρικής
λακτόζης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκίο επικαλυμμένο με υμένιο
50 mg : Δισκία ροδόχροα σε σχήμα κάψουλας, αμφίκυρτα, με χαραγμένα τα
διακριτικά GX ES3 στη μία πλευρά.
100 mg : Δισκία λευκά σε σχήμα κάψουλας, αμφίκυρτα, με χαραγμένα τα
διακριτικά GX EΤ2 στη μία πλευρά.
Ενέσιμο διάλυμα
Προγεμισμένη σύριγγα με ισότονο διάλυμα για υποδόρια χρήση με συσκευή
αυτοένεσης.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
1
Το Imigran ενδείκνυται για την άμεση αντιμετώπιση των οξέων επεισοδίων της
ημικρανίας με ή χωρίς αύρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση
αντιμετώπιση των επεισοδίων της ημικρανίας που σχετίζεται με την έμμηνο ρύση
στις γυναίκες, εφόσον τα συνήθη αναλγητικά δεν έχουν αποτέλεσμα.
Το Imigran ενέσιμο ενδείκνυται επιπλέον για τη θεραπεία της οξείας αθροιστικής
κεφαλαλγίας.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Το Imigran δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προληπτικά. Η συνιστώμενη δόση της
σουματριπτάνης δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια
να χορηγούνται χαμηλότερες δόσεις.
Να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.
Το Imigran συνιστάται ως μονοθεραπεία για την άμεση ανακούφιση από τις οξείες
κρίσεις της ημικρανίας και δεν θα πρέπει να χορηγείται συγχρόνως με
εργοταμίνη ή παράγωγα της εργοταμίνης (συμπεριλαμβανομένης της
μεθυσεργίδης) (βλ. παράγραφο 4.3).
Το Imigran συνιστάται να χορηγείται όσο το δυνατόν νωρίτερα από την έναρξη της
κρίσης της ημικρανίας, είναι όμως εξ ίσου αποτελεσματικό σε οποιοδήποτε
στάδιο της κρίσης και αν ληφθεί.
Imigran 50 mg και 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Ημικρανία
Ενήλικες
Η συνιστώμενη δόση για τα δισκία Imigran είναι ένα δισκίο των 50 mg. Ορισμένοι
ασθενείς μπορεί να χρειασθούν 100 mg.
Αν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στην πρώτη δόση του Imigran, δεν θα πρέπει να
χορηγείται και δεύτερη δόση στην ίδια κρίση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κρίση
μπορεί να αντιμετωπισθεί με παρακεταμόλη, ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Το Imigran είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
στις επόμενες κρίσεις.
Αν ο ασθενής έχει ανταποκριθεί στην πρώτη δόση, αλλά τα συμπτώματα
υποτροπιάσουν, μπορεί να χορηγηθεί δεύτερη δόση, υπό την προϋπόθεση ότι
μεσολαβεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 2 ωρών μεταξύ των δύο δόσεων. Δεν
πρέπει να λαμβάνονται περισσότερα από 300 mg εντός 24 ωρών.
Τα δισκία Imigran καταπίνονται ολόκληρα με νερό.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των δισκίων Imigran σε παιδιά ηλικίας
μικρότερης των 10 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά
δεδομένα γι’ αυτή την ηλικιακή ομάδα.
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των δισκίων Imigran σε παιδιά ηλικίας 10
έως 17 ετών δεν έχει αποδειχθεί σε κλινικές δοκιμές που διεξήχθηκαν σε αυτή
2
την ηλικιακή ομάδα. Επομένως, η χρήση δισκίων Imigran σε παιδιά ηλικίας 10 έως
17 ετών δεν συνιστάται (βλ. παράγραφο 5.1).
Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών
Η εμπειρία από τη χορήγηση των δισκίων Imigran σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65
ετών είναι περιορισμένη. Ωστόσο, τα φαρμακοκινητικά στοιχεία δεν διαφέρουν
σημαντικά σε σχέση με αυτά των νεότερων ατόμων, αλλά μέχρις ότου υπάρξουν
νεότερα κλινικά δεδομένα, δεν συνιστάται η χρήση των δισκίων Imigran σε
ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.
Imigran 6 mg /0,5 mL ενέσιμο διάλυμα
To Imigran ενέσιμο χορηγείται υποδόρια με τη χρήση συσκευής αυτοένεσης.
Οι ασθενείς πρέπει να εφαρμόζουν με ακρίβεια τις οδηγίες χρήσης της συσκευής
αυτοένεσης, ιδιαίτερα για την ασφαλή απόρριψη της σύριγγας και της βελόνας.
Ενήλικες
Ημικρανία
Η συνιστώμενη δόση του Imigran ενέσιμο για τους ενήλικες είναι 6 mg και ενίεται
υποδόρια.
Αν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στην πρώτη δόση του Imigran, δεν θα πρέπει να
χορηγείται και δεύτερη δόση στην ίδια κρίση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κρίση
μπορεί να αντιμετωπισθεί με παρακεταμόλη, ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Το Imigran ενέσιμο είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί στις επόμενες κρίσεις.
Αν ο ασθενής έχει ανταποκριθεί στην πρώτη δόση, αλλά τα συμπτώματα
υποτροπιάσουν μπορεί να χορηγηθεί δεύτερη δόση στις επόμενες 24 ώρες, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον 1 ώρα μεταξύ των δύο
δόσεων.
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι δύο ενέσεις των 6 mg (12 mg σε 24 ώρες).
A
θροιστική κεφαλαλγία
Η συνιστώμενη δόση ενηλίκων του Imigran ενέσιμο είναι 6 mg υποδόρια για μία
κρίση αθροιστικής κεφαλαλγίας. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι δύο ενέσεις των
6 mg (12 mg σε 24 ώρες) με ελάχιστο χρόνο τουλάχιστον 1 ώρα μεταξύ των δύο
δόσεων.
Παιδιά και Έφηβοι (κάτω των 18 ετών)
Το Imigran ενέσιμο δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους, λόγω ανεπαρκών
δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών
Η εμπειρία από τη χορήγηση του Imigran ενέσιμο σε ηλικιωμένους ασθενείς άνω
των 65 ετών είναι περιορισμένη. Εν τούτοις, τα φαρμακοκινητικά στοιχεία δεν
διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με αυτά των νεότερων ατόμων, αλλά μέχρις ότου
υπάρξουν νεότερα κλινικά δεδομένα, δεν συνιστάται η χρήση του Imigran ενέσιμο
σε ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 65 ετών.
4.3 Αντενδείξεις
3
Υπερευαισθησία στη σουματριπτάνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1 (βλ. επίσης παράγραφο 4.4, σχετικά με τη χρήση σε ασθενείς
με γνωστή υπερευαισθησία στις σουλφοναμίδες).
Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος
του μυοκαρδίου ή ισχαιμική καρδιοπάθεια, στεφανιαίο αγγειόσπασμο (στηθάγχη
Prinzmetal), περιφερική αγγειακή νόσο ή ασθενείς που έχουν συμπτώματα ή
σημεία που ομοιάζουν με ισχαιμική καρδιοπάθεια.
Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ιστορικό αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου ή παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου.
Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική
ανεπάρκεια.
Η χρήση της σουματριπτάνης σε ασθενείς με μη ελεγχόμενη υπέρταση
αντενδείκνυται.
Η ταυτόχρονη χορήγηση εργοταμίνης ή παραγώγων της εργοταμίνης
υμπεριλαμβανομένης της μεθυσεργίδης) ή τριπτανών/αγωνιστών των 5-HT
1
υποδοχέων αντενδείκνυται (βλ. παράγραφο 4.5).
Η ταυτόχρονη χορήγηση αναστολέων της μονοαμινοξειδάσης και της
σουματριπτάνης αντενδείκνυται.
Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για δύο εβδομάδες από τη
διακοπή θεραπείας με αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το Imigran θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει σαφής διάγνωση
ημικρανίας. Η σουματριπτάνη δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της
ημιπληγικής, βασικής ή οφθαλμοπληγικής ημικρανίας.
Πριν γίνει θεραπευτική αγωγή με σουματριπτάνη, χρειάζεται προσοχή
προκειμένου να αποκλεισθούν δυνητικά σοβαρές νευρολογικές καταστάσεις
. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο), αν ο
ασθενής παρουσιάζει άτυπα συμπτώματα ή αν αυτά δεν έχουν λάβει την
κατάλληλη διάγνωση για χρήση σουματριπτάνης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πάσχοντες από ημικρανία μπορεί να βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση ορισμένων αγγειακών εγκεφαλικών
περιστατικών (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό
επεισόδιο).
Παροδικά συμπτώματα, όπως πόνος στον θώρακα και σφίξιμο που μπορεί να
επιτείνεται στον λαιμό και να είναι έντονος, μπορεί να συνοδεύουν τη χορήγηση
σουματριπτάνης (βλ. παράγραφο 4.8). Αν εμφανισθούν συμπτώματα που
υποδηλώνουν ισχαιμική καρδιακή νόσο, δεν πρέπει να χορηγηθούν άλλες δόσεις
σουματριπτάνης και θα πρέπει να γίνει κατάλληλη εκτίμηση.
Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που έχουν παράγοντες
κινδύνου για ισχαιμική καρδιακή νόσο, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που
4
είναι βαρείς καπνιστές ή χρήστες θεραπείας υποκατάστασης νικοτίνης, χωρίς
προηγουμένως να έχουν εξετασθεί για καρδιαγγειακή νόσο (βλ. παράγραφο 4.3).
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και σε
άνδρες άνω των 40 ετών με αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Αυτές οι
εξετάσεις πάντως, ίσως να μην αποκαλύψουν κάθε ασθενή που έχει καρδιακή
νόσο και, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, σοβαρά καρδιακά επεισόδια έχουν
συμβεί σε ασθενείς που δεν πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο.
Η σουματριπτάνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ήπια
ελεγχόμενη υπέρταση, καθώς παροδικές αυξήσεις στην πίεση του αίματος και την
περιφερική αντίσταση των αγγείων έχει παρατηρηθεί σε ένα μικρό ποσοστό
ασθενών (βλ. παράγραφο 4.3).
Σε ασθενείς που κάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με εκλεκτικούς αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) και σουματριπτάνη, έχουν αναφερθεί μετά
την κυκλοφορία του Imigran σπάνια περιστατικά που περιγράφουν ασθενείς με
σύνδρομο σεροτονίνης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβαλλόμενης νοητικής
κατάστασης, της αστάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος και
νευρομυικών ανωμαλιών). Το σύνδρομο σεροτονίνης έχει επίσης αναφερθεί μετά
από ταυτόχρονη λήψη τριπτανών και αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης
και νοραδρεναλίνης (SNRIs). Αν η ταυτόχρονη θεραπεία της σουματριπτάνης και
ενός SSRI/SNRI είναι κλινικά αναγκαία, συνιστάται κατάλληλη παρακολούθηση
του ασθενούς.
Η σουματριπτάνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με καταστάσεις
που επηρεάζουν σημαντικά την απορρόφηση, τον μεταβολισμό ή την απέκκριση
του φαρμάκου, όπως π.χ. μειωμένη ηπατική (Child Pugh βαθμού Α ή Β) ή νεφρική
λειτουργία (βλ. παράγραφο 5.2).
Η σουματριπτάνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό
επιληπτικών κρίσεων ή άλλων παραγόντων κινδύνου οι οποίοι μειώνουν τον
ουδό των σπασμών, καθώς έχουν αναφερθεί επιληπτικές κρίσεις που σχετίζονται
με τη σουματριπτάνη (βλ. παράγραφο 4.8).
Ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στις σουλφοναμίδες μπορεί να εμφανίσουν
αλλεργική αντίδραση μετά από χορήγηση σουματριπτάνης. Οι αντιδράσεις μπορεί
να κυμαίνονται από υπερευαισθησία του δέρματος μέχρι αναφυλαξία. Οι
περιπτώσεις; διασταυρούμενης ευαισθησίας είναι περιορισμένες, ωστόσο
χρειάζεται προσοχή πριν χρησιμοποιηθεί η σουματριπτάνη σε αυτούς τους
ασθενείς.
Κατάχρηση θεραπειών για την αντιμετώπιση των οξέων επεισοδίων της
κεφαλαλγίας έχουν συσχετισθεί με παροξυσμούς της κεφαλαλγίας (κεφαλαλγία
από φαρμακευτική κατάχρηση) σε ευαίσθητους ασθενείς. Μπορεί να είναι
απαραίτητη η διακοπή της θεραπείας.
Μακροχρόνια χρήση οποιουδήποτε τύπου αναλγητικού σε κεφαλαλγίες μπορεί να
προκαλέσει την επιδείνωση αυτών. Στην περίπτωση που υποψιάζεστε ή
εκδηλώσετε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή και
να διακόψετε τη θεραπεία. Το ενδεχόμενο εκδήλωσης κεφαλαλγίας λόγω
υπερβολικής χρήσης φαρμάκων θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς που έχουν
συχνές ή καθημερινές κεφαλαλγίες ανεξαρτήτως (ή λόγω) της τακτικής χρήσης
φαρμάκων για κεφαλαλγία.
5
Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη,
έλλειψη λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να
πάρουν τα δισκία Imigran, επειδή περιέχουν λακτόζη.
Το Imigran ενέσιμο δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν υπάρχουν ενδείξεις αλληλεπιδράσεων με την προπανολόλη, φλουναριζίνη,
πιζοτιφένιο ή αλκοόλη. Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία αλληλεπίδρασης με
άλλες τριπτάνες/αγωνιστές των 5-HT
1
υποδοχέων ή φάρμακα που περιέχουν
εργοταμίνη. Ο αυξημένος κίνδυνος στεφανιαίου αγγειόσπασμου θεωρητικά είναι
πιθανός και η ταυτόχρονη χορήγηση αντενδείκνυται.
Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέρχεται μεταξύ της χρήσης της
σουματριπτάνης και άλλων τριπτανών/αγωνιστών των 5-HT1 υποδοχέων ή
σκευασμάτων που περιέχουν εργοταμίνη δεν είναι γνωστό. Αυτό επίσης
εξαρτάται από τις δόσεις και τον τύπο των χρησιμοποιούμενων
τριπτανών/αγωνιστών των 5-HT
1
υποδοχέων ή προϊόντων που περιέχουν
εργοταμίνη. Οι επιδράσεις μπορεί να είναι αθροιστικές. Συνιστάται μετά τη
χρήση των άλλων τριπτανών/αγωνιστών των 5-HT
1
υποδοχέων ή φαρμάκων που
περιέχουν εργοταμίνη να λαμβάνεται η σουματριπτάνη μετά από τουλάχιστον 24
ώρες. Αντίθετα, άλλες τριπτάνες/αγωνιστές των 5-HT
1
υποδοχέων και φάρμακα
που περιέχουν εργοταμίνη συνιστάται να λαμβάνονται τουλάχιστον 24 ώρες και
6 ώρες μετά από τη χορήγηση σουματριπτάνης, αντίστοιχα (βλ. παράγραφο 4.3).
Αλληλεπίδραση μπορεί να συμβεί μεταξύ σουματριπτάνης και αναστολέων της
μονοαμινοξειδάσης και η ταυτόχρονη χορήγηση αντενδείκνυται (βλ. παράγραφο
4.3).
Σε ασθενείς που κάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με εκλεκτικούς αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) και σουματριπτάνη έχουν αναφερθεί μετά
την κυκλοφορία του Imigran σπάνια περιστατικά συνδρόμου σεροτονίνης
εριλαμβανομένης της μεταβαλλόμενης νοητικής κατάστασης, της αστάθειας
του αυτόνομου νευρικού συστήματος και των νευρομυικών ανωμαλιών). Το
σύνδρομο σεροτονίνης έχει επίσης αναφερθεί μετά από ταυτόχρονη λήψη
τριπτανών και αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης
(SNRIs) (βλ. παράγραφο 4.4).
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι πιο συχνές κατά τη διάρκεια
συγχορήγησης τριπτανών με φυτικά παρασκευάσματα που περιέχουν
Βαλσαμόχορτο (St Johns wortπερικό/
Η
ypericum
perforatum).
6
4.6 Γονιμότητα, κ ύηση και γαλουχία
Κύηση
Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μετά την κυκλοφορία της σουματριπτάνης από τη
χρήση της κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης σε περισσότερες
από 1000 γυναίκες. Αν και αυτά τα στοιχεία περιέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες
για οριστικά συμπεράσματα, δεν δείχνουν αυξημένο κίνδυνο συγγενών
ανωμαλιών. Η εμπειρία από τη χρήση της σουματριπτάνης στο δεύτερο και τρίτο
τρίμηνο είναι περιορισμένη.
Αξιολόγηση από μελέτες σε πειραματόζωα δεν αποκαλύπτει άμεσες τερατογόνους
επιδράσεις ή βλαβερές επιδράσεις κατά την ανάπτυξη του εμβρύου, πριν και μετά
τη γέννηση.
Ωστόσο η βιωσιμότητα του εμβρύου είναι δυνατόν να επηρεασθεί στα κουνέλια
(βλ. παράγραφο 5.3).
Το ενδεχόμενο της χορήγησης της σουματριπτάνης θα πρέπει να εξετάζεται μόνο
εάν το όφελος προς τη μητέρα είναι μεγαλύτερο έναντι όποιου δυνητικού
κινδύνου προς το έμβρυο.
Θηλασμός
Έχει αποδειχθεί ότι μετά από υποδόρια χορήγηση η σουματριπτάνη απεκκρίνεται
στο μητρικό γάλα. Η επίδραση στο βρέφος είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί,
αποφεύγοντας τον θηλασμό για 12 ώρες μετά τη θεραπεία, χρονικό διάστημα
κατά το οποίο κάθε ποσότητα γάλακτος η οποία αντλείται με σκοπό τον θηλασμό
πρέπει να απορρίπτεται.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων. Λόγω της ημικρανίας ή της θεραπείας με
σουματριπτάνη, μπορεί να προκληθεί υπνηλία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την
ικανότητα οδήγησης και το χειρισμό μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται παρακάτω ανά οργανικό σύστημα του
σώματος και συχνότητα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ως προς τη συχνότητα
ορίζονται ως: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές
(≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες
(<1/10.000), μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορεί να υπολογισθεί από τα
διαθέσιμα στοιχεία). Ορισμένα από τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν ως
ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι συμπτώματα σχετιζόμενα με την
ημικρανία.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω προέρχονται από κλινικές
μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορίαημειώνονται με αστερίσκο).
Δ μιαταραχέςτου ανοσοποιητικούσυστή ατος
7
Μη γνωστής συχνότητας
*
: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που κυμαίνονται
από υπερευαισθησία του δέρματος μέχρι σπάνιων
περιπτώσεων αναφυλαξίας.
Δ μιαταραχέςτου νευρικούσυστή ατος
Συχνές: Ζάλη, υπνηλία, διαταραχές των αισθητήριων οργάνων,
συμπεριλαμβανομένης της παραισθησίας και της
υπαισθησίας.
Μη γνωστής συχνότητας
*
: Επιληπτικές κρίσεις. Παρ’ όλο που
ορισμένες εμφανίστηκαν σε ασθενείς με ιστορικό
προϋπάρχουσας επιληψίας ή συνυπάρχουσες
καταστάσεις που προδιαθέτουν σε επιληπτικές κρίσεις,
παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις σε ασθενείς που δεν
είχαν εμφανείς προδιαθεσικούς παράγοντες αυτού του
είδους.
Τρόμος, δυστονία, νυσταγμός, σκοτώματα.
μ Οφθαλ ικές διαταραχές
Μη γνωστής συχνότητας
*
: Πτερυγισμός, διπλωπία, μειωμένη όραση.
Απώλεια οράσεως, συμπεριλαμβανομένων αναφορών
μόνιμης βλάβης. Εντούτοις, διαταραχές οράσεως μπορεί
επίσης να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης της
ημικρανίας.
Καρδιακές διαταραχές
Μη γνωστής συχνότητας:Βραδυκαρδία, ταχυκαρδία, αίσθημα προκάρδιων
παλμών, καρδιακές αρρυθμίες, παροδικές ισχαιμικές
ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές, αγγειόσπασμος των
στεφανιαίων αρτηριών ή έμφραγμα του μυοκαρδίου (βλ.
παραγράφους 4.3 και 4.4).
Αγγειακές διαταραχές
Συχνές: Παροδικές αυξήσεις της πίεσης του αίματος που
εμφανίζονται αμέσως μετά τη θεραπεία. Ερυθρότητα
προσώπου.
Μη γνωστής συχνότητας:Υπόταση, φαινόμενο Raynaud.
Δ μ , μιαταραχέςτου αναπνευστικούσυστή ατος του θώρακα και του εσοθωρακίου
Συχνές: Δύσπνοια.
Δ ιαταραχέςτου γαστρεντερικού
Συχνές: Ναυτία και έμετος εμφανίσθηκαν σε ορισμένους
ασθενείς, αλλά δεν είναι σαφές αν συσχετίζονται με τη
σουματριπτάνη ή την υποκείμενη νόσο.
Μη γνωστής συχνότητας:Ισχαιμική κολίτιδα, διάρροια.
Δ μ μ ιαταραχέςτου υοσκελετικούσυστή ατος και του συνδετικούιστού
8
Συχνές: Αίσθημα βάρους (συνήθως παροδικό και δυνατόν να
επιταθεί και να επηρεάσει οποιοδήποτε σημείο του
σώματος, συμπεριλαμβανομένων του θώρακα και του
λαιμού), μυαλγία.
Μη γνωστής συχνότητας: Αυχενική δυσκαμψία, αρθραλγία.
Γενικές διαταραχές και ενοχλήσεις στη θέση χορήγησης
Συχνές: Πόνος, αίσθημα θερμότητας ή ψύχους, πίεσης ή
σφιξίματος (οι καταστάσεις αυτές είναι συνήθως
παροδικές και δυνατόν να επιταθούν και να επηρεάσουν
οποιοδήποτε σημείο του σώματος,
συμπεριλαμβανομένων του θώρακα και του λαιμού),
αίσθημα αδυναμίας, κόπωση (αμφότερα είναι ως επί το
πλείστον ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και παροδικά)
Παρακλινικές εξετάσεις
Πολύ σπάνιες: Ήπιες διαταραχές στις δοκιμασίες της ηπατικής
λειτουργίας παρατηρήθηκαν περιστασιακά.
Ψυχιατρικές διαταραχές
Μη γνωστές
*
: Άγχος.
Δ μ ιαταραχέςτου δέρ ατος και του υποδόριου ιστού
Μη γνωστές
*
: Υπεριδρωσία.
Επιπλέον για το ενέσιμο
Η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια, όταν το Imigran χορηγείται υποδόρια,
είναι:
Γενικές διαταραχές και ενοχλήσεις στη θέση χορήγησης
Πολύ συχνές: Παροδικός πόνος στο σημείο της ένεσης. Αίσθημα
τσιμπήματος/καύσου, οίδημα, ερύθημα, εκχυμώσεις και
αιμορραγία έχουν επίσης αναφερθεί.
Παρότι άμεσες συγκρίσεις δεν υπάρχουν, η ερυθρότητα του προσώπου ή
παραισθησία και το αίσθημα της θερμότητας, το αίσθημα πίεσης και βάρους είναι
συχνότερα μετά τη χορήγηση της ένεσης.
Αντίθετα, η ναυτία, ο έμετος και το αίσθημα κόπωσης εμφανίζονται λιγότερο
συχνά με την υποδόρια χορήγηση του Imigran, παρά με τα δισκία.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε
9
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων,
Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ.: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21
06549585, Ιστότοπος: www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερβολικής λήψης Imigran. Aσθενείς
χρησιμοποίησαν σε μία δόση 12 mg υποδόρια χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες
ενέργειες. Δόσεις έως 16 mg υποδόρια και έως 400 mg από το στόμα δεν
συνοδεύτηκαν από άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτές που αναφέρθηκαν
πιο πάνω. Εμπειρία για μεγαλύτερες δόσεις δεν υπάρχει.
Σε υπερβολική λήψη Imigran o ασθενής πρέπει να παρακολουθείται τουλάχιστον 10
ώρες και να εφαρμόζεται υποστηρικτική αγωγή, αν απαιτείται. Το αποτέλεσμα
της αιμοδιύλισης ή της περιτοναϊκής διύλισης στις πυκνότητες της
σουματριπτάνης στο πλάσμα δεν είναι γνωστό.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Εκλεκτικός αγωνιστής των 5-ΗΤ
1
υποδοχέων
Κωδικός ATC: NO2CC01
Η σουματριπτάνη είναι ένας εκλεκτικός αγωνιστής των αγγειακών υποδοχέων
της 5-υδροξυτρυπταμίνης-1 (5-ΗΤ
1
D
), χωρίς να επιδρά σε άλλους 5-ΗΤ υποτύπους
υποδοχέων (5-ΗΤ
2
-5-ΗΤ
7
). Ο αγγειακός 5-ΗΤ
1
D
υποδοχέας βρίσκεται κυρίως στα
αιμοφόρα αγγεία του κρανίου και εμπλέκεται στην αγγειοσύσπαση. Στα
πειραματόζωα η σουματριπτάνη προκαλεί εκλεκτική σύσπαση των καρωτιδικών
αρτηριών, οι οποίες τροφοδοτούν με αίμα τους εξωκρανιακούς και
ενδοκρανιακούς ιστούς, όπως είναι οι μήνιγγες. Διαστολή και/ή σχηματισμός
οιδήματος σε αυτά τα αγγεία πιστεύεται ότι είναι ο υποκείμενος μηχανισμός
πρόκλησης της ημικρανίας στον άνθρωπο.
Επιπλέον, στοιχεία από μελέτες σε πειραματόζωα υποδηλώνουν ότι η
σουματριπτάνη αναστέλλει τη δραστηριότητα του τριδύμου νεύρου. Οι δύο αυτές
ενέργειες (κρανιακή αγγειοσύσπαση και αναστολή της δραστηριότητα του
τριδύμου νεύρου) είναι δυνατόν να συντελούν στην αντι-ημικρανιακή δράση της
σουματριπτάνης στους ανθρώπους.
Η κλινική ανταπόκριση αρχίζει 10-15 λεπτά μετά τη χορήγηση 6 mg
σουματριπτάνης με υποδόρια ένεση και 30 περίπου λεπτά μετά τη χορήγηση της
σουματριπτάνης από το στόμα.
Παρ' όλον ότι η συνιστώμενη δόση Imigran από το στόμα είναι 50 mg, οι
ημικρανιακές κρίσεις διαφέρουν στη σοβαρότητα μεταξύ των ασθενών. Σε
κλινικές μελέτες δόσεις 25-100 mg έχουν δείξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
από εικονικό φάρμακο, αλλά δόση 25 mg στατιστικά είναι σημαντικά λιγότερο
αποτελεσματική από 50 και 100 mg.
Ένας αριθμός κλινικών μελετών ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο αξιολόγησε
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της από του στόματος χορήγησης
10
σουματριπτάνης σε 600 έφηβους με ημικρανία ηλικίας 12 έως 17 ετών. Αυτές οι
μελέτες απέτυχαν να δείξουν σχετικές διαφορές μεταξύ εικονικού φαρμάκου και
οποιασδήποτε δόσης σουματριπτάνης ως προς την ανακούφιση της κεφαλαλγίας
εντός 2 ωρών. Το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών της από του στόματος
χορηγούμενης σουματριπτάνης σε εφήβους 12 έως 17 ετών ήταν παρόμοιο με
αυτό που αναφέρθηκε από μελέτες σε ενήλικο πληθυσμό.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Μετά από υποδόρια ένεση Imigran, η μέγιστη βιοδιαθεσιμότητα φθάνει μέχρι 96%
και οι μέγιστες συγκεντρώσεις στον ορό επιτυγχάνονται μέσα σε 10-15 λεπτά.
Μετά από χορήγηση δόσης 6 mg υποδόρια, η μέση ανώτατη συγκέντρωση στον
ορό είναι 72 ng/mL.
Μετά από χορήγηση Imigran από το στόμα, το φάρμακο απορροφάται γρήγορα και
το 70% της μέγιστης συγκέντρωσής του επιτυγχάνεται σε 45 λεπτά. Μετά από
χορήγηση δόσης 100 mg από το στόμα, η μέγιστη συγκέντρωση στον ορό είναι 54
ng/mL.
H μέση απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα από το στόμα είναι 14%, που εν μέρει
οφείλεται σε προσυστηματικό μεταβολισμό και εν μέρει σε ατελή απορρόφηση. Ο
χρόνος ημιζωής είναι περίπου 2 ώρες.Η σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος
είναι χαμηλή (14-21%) και ο μέσος όγκος κατανομής είναι 170 L. Η μέση ολική
κάθαρση πλάσματος είναι περίπου 1160 mL/λεπτό και η μέση νεφρική κάθαρση
είναι περίπου 260 mL/λεπτό. Η μη νεφρική κάθαρση υπολογίζεται περίπου στο
80% της ολικής κάθαρσης, πράγμα που υποδηλώνει ότι το Imigran απομακρύνεται
κυρίως μέσω μεταβολισμού. Η απομάκρυνση γίνεται κυρίως μέσω οξειδωτικού
μεταβολισμού στον οποίο μεσολαβεί η μονοαμινοξειδάση Α. Ο κύριος
μεταβολίτης είναι το ινδολοξικό ανάλογο της σουματριπτάνης και αποβάλλεται
κυρίως στα ούρα ως ελεύθερο οξύ και ως γλυκουρονική ένωση. Ο μεταβολίτης
αυτός δεν έχει 5-HT
1
ή 5-ΗΤ
2
δράση.
Άλλοι μεταβολίτες δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
Η φαρμακοκινητική των δισκίων Imigran δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά
από τις κρίσεις της ημικρανίας.
Σε μία πιλοτική μελέτη, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στις
φαρμακοκινητικές παραμέτρους μεταξύ ηλικιωμένων και νεότερων υγιών
εθελοντών.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Imigran 50 mg
και
100 mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Μετά από
του στόματος χορήγηση, η προ-συστηματική κάθαρση είναι μειωμένη σε ασθενείς
με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία με αποτέλεσμα την αύξηση κατά
περίπου 80% των επιπέδων της σουματριπτάνης (βλ. παράγραφο 4.4). Η
φαρμακοκινητική σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία δεν έχει
μελετηθεί (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.4).
Imigran 6 mg/0,5 mL ενέσιμο διάλυμα
Η επίδραση της μέτριας ηπατικής
νόσου (Child Pugh βαθμού Β) στη φαρμακοκινητική της υποδορίως χορηγούμενης
σουματριπτάνης έχει αξιολογηθεί. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη
11
φαρμακοκινητική της υποδορίως χορηγούμενης σουματριπτάνης σε άτομα με
μέτρια ηπατική ανεπάρκεια συγκριτικά με υγιείς μάρτυρες (βλ. παράγραφο 4.4).
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Σε μελέτη γονιμότητας σε αρουραίους, με τη χορήγηση ποσότητας αρκετά
μεγαλύτερης της μέγιστης ανθρώπινης δόσης παρατηρήθηκε μείωση της
γονιμοποίησης. Στα κουνέλια παρατηρήθηκε θνησιμότητα των εμβρύων, χωρίς
σημαντικές τερατογόνες ατέλειες. Αντίστοιχα ευρήματα στους ανθρώπους δεν
είναι γνωστά.
Η σουματριπτάνη ήταν απαλλαγμένη γενοτοξικής και καρκινογόνου δράσης σε in
vitro συστήματα και μελέτες πειραματόζωων.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Imigran 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Έκδοχα
: Μονοϋδρική λακτόζη, άνυδρη λακτόζη, μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη, νατριούχος κροσκαρμελλόζη, στεατικό μαγνήσιο
Υλικά επικάλυψης:
Υδροξυ-προπυλο-μεθυλο-κυτταρίνη (υπρομελλόζη), διοξείδιο
του τιτανίου, τριακετίνη, ερυθρό οξείδιο σιδήρου
Imigran 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Έκδοχα:
Μονοϋδρική λακτόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,
νατριούχος κροσκαρμελλόζη τύπου Α, στεατικό μαγνήσιο
Υλικά επικάλυψης:
Υδροξυ-προπυλο-μεθυλο-κυτταρίνη (υπρομελλόζη), διοξείδιο
του τιτανίου
E171 CI 77891
Imigran 6 mg /0,5 mL ενέσιμο διάλυμα
Έκδοχα
: Χλωριούχο νάτριο, ύδωρ για ενέσιμα
6.2 μΑσυ βατότητες
Δ μ .εν εφαρ όζεται
6.3 Δ ιάρκειαζωής
Imigran 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 36 μήνες
Imigran 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 48 μήνες
Imigran 6 mg /0,5 mL ενέσιμο διάλυμα: 24 μήνες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Τα δισκία Imigran πρέπει να διατηρούνται κάτω των 25°C.
Το Imigran ενέσιμο πρέπει να διατηρείται κάτω των 30°C και μακριά από το φως.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
12
Imigran 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κουτί που περιέχει 4 δισκία
σε blister.
Imigran 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: κουτί που περιέχει 2 δισκία
σε blister.
Τα δισκία φέρονται σε blister με φύλλο αλουμινίου και σύστημα ασφαλείας για
παιδιά.
Imigran 6 mg /0,5 mL ενέσιμο διάλυμα: 2 προγεμισμένες σύριγγες (σε θήκη) συν μία
συσκευή αυτοένεσης σε πλαστική θήκη.
Ανταλλακτική συσκευασία: 2 προγεμισμένες σύριγγες (σε θήκη).
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Οι ασθενείς πρέπει να εφαρμόζουν με ακρίβεια τις οδηγίες χρήσης της συσκευής
αυτοένεσης, ιδιαίτερα για την ασφαλή απόρριψη της σύριγγας και της βελόνας.
Οι βελόνες και οι σύριγγες μπορεί να είναι επικίνδυνες και πρέπει να
απορρίπτονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
GlaxoSmithKline α.ε.β.ε.
Λ. Κηφισίας 266
Χαλάνδρι 152 32
Τηλ: 2106882100
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κωδικός προϊόντος
Imigran 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 2026504
Imigran 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 2026501
Imigran 6 mg/0,5 mL ενέσιμο διάλυμα: 2026502
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Imigran 50 mg , επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 27-12-1995/2-4-
2008
Imigran 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 3-2-1992/2-4-
2008
Imigran 6 mg /0,5 mL ενέσιμο διάλυμα: 3-2-1992/2-4-2008
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
13