ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΟΜΝΙSCAN
®
(Γαδοδιαμίδη)
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
OMNISCAN
®
Ενέσιμο διάλυμα 0,5 mmol (287mg)/ml
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Δραστικό συστατικό Περιεκτικότητα ανά ml
Δράση
_______________________________________________________________
ΓΑΔΟΔΙΑΜΊΔΗ 287 mg
Σκιαγραφική
(GdDTPA-BMA) ουσία για τον
ισοδύναμη με
μαγνητικό
0,5 mmol συντονισμό
_______________________________________________________________
Το ενέσιμο διάλυμα OMNISCAN
®
είναι ένα μη ιονικό,
παραμαγνητικό σκιαγραφικό μέσο, με τις παρακάτω
φυσικοχημικές ιδιότητες:
Ωσμωτικότητα (mOsm/kg H
2
O) στους 37C 780
Ιξώδες (mPa.s) στους 20C 2,8
Ιξώδες (mPa.s) στους 37C 1,9
Πυκνότητα στους 20C (kg/l) 1,15
Μοριακή χαλάρωση
r
1
(mM
-1
. s
-1
) σε 10 MHz και 37
o
C 4,6
r
2
(mM
-1
. s
-1
) σε 10 MHz και 37
o
C 5,1
pH 6,0 – 7,0
Η Γαδοδιαμίδη είναι πλήρως υδατοδιαλυτή.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια χρήση.
Το προϊόν είναι ένα διαυγές, άχρωμο ως ελαφρά κίτρινο,
υδατικό διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Ενδείξεις:
Το OMNISCAN
®
είναι σκιαγραφικό μέσο ενδοφλέβιας
χορήγησης για εξετάσεις απεικόνισης μαγνητικού
συντονισμού (MRI) του εγκεφάλου, της σπονδυλικής στήλης
και γενικά ολόκληρου του σώματος.
1
Το προϊόν βελτιώνει τη σκιαγραφική αντίθεση και
διευκολύνει την απεικόνιση των παθολογικών αλλοιώσεων
στα διάφορα τμήματα του σώματος, συμπεριλαμβανομένου
και του Κ.Ν.Σ.
Για την Μαγνητική Τομογραφία (MRI) Καρδιάς το προϊόν
ενδείκνυται για την αξιολόγηση της Στεφανιαίας Νόσου με
απεικόνιση της αιμάτωσης (perfusion) του μυοκαρδίου
(κόπωση/ηρεμία και σε καθυστερημένη σκιαγραφική φάση)
για την ανακάλυψη και οριοθέτηση της στεφανιαίας νόσου
(CAD) και την διάκριση των ισχαιμικών από τις
εμφραγματικές περιοχές σε ασθενείς με γνωστή ή ύποπτη
στεφανιαία νόσο (CAD).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία του αρρώστου. Το
OMNISCAN
®
πρέπει να τοποθετείται στη σύριγγα αμέσως
πριν τη χρήση του. Ένα φιαλίδιο, μία φιάλη ή μία
προγεμισμένη σύριγγα χορηγείται σε έναν μόνον ασθενή.
Σκιαγραφική ουσία που δεν χορηγήθηκε σε μία εξέταση, θα
πρέπει να απορρίπτεται. Για την ενδοφλέβια ταχεία χορήγηση
στην μαγνητική τομογραφία καρδιάς, η χρήση κατάλληλου
εγχυτή συνιστάται με ρυθμό έγχυσης έως 8 ml/sec.
Για ενδοφλέβια χρήση. Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες και
παιδιά πρέπει να χορηγείται με μία μόνο ενδοφλέβια έγχυση.
Για την μαγνητική τομογραφία καρδιάς απαιτούνται δύο
εγχύσεις για τον έλεγχο της αιμάτωσης σε ηρεμία και σε
κόπωση. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η χορήγηση όλης της
δόσης του σκιαγραφικού, μπορεί να γίνεται έκπλυση της
ενδοφλέβιας γραμμής με ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου
νατρίου 0,9 %.
Κ.Ν.Σ.
Δοσολογία για ενήλικες & παιδιά:
Η συνιστώμενη δόση είναι 0,1 mmol ανά χιλιόγραμμο βάρους
σώματος (ισοδύναμο με 0,2 ml/kg βάρους σώματος) μέχρι τα
100 κιλά βάρους σώματος. Μετά τα 100 κιλά βάρους
σώματος, 20 ml είναι συνήθως αρκετά για να εξασφαλίσουν
ικανοποιητική σκιαγραφική αντίθεση. Η δόση θα πρέπει να
χορηγείται με μία μόνο ενδοφλέβια έγχυση. Προκειμένου να
εξασφαλισθεί η χορήγηση όλης της δόσης του
σκιαγραφικού, μπορεί να γίνεται έκπλυση της ενδοφλέβιας
γραμμής με ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9 %.
Δοσολογία μόνο για ενήλικες:
Σε υποψία μεταστάσεων στον εγκέφαλο, μπορεί να χορηγηθεί
σε ενήλικες, δόση 0,3 mmol/kg βάρους σώματος ( η οποία είναι
ισοδύναμη με 0,6 ml/kg βάρους σώματος) μέχρι τα 100 κιλά
2
βάρους σώματος. Μετά τα 100 κιλά βάρους σώματος, μία
συνολική δόση 60 ml είναι συνήθως επαρκής. Η δόση των 0,3
mmol/kg βάρους σώματος, μπορεί να χορηγηθεί με ταχεία
(bolus) ενδοφλέβια έγχυση. Σε ασθενείς στους οποίους τα
αποτελέσματα των εξετάσεων μετά από χορήγηση δόσης 0,1
mmol/kg βάρους σώματος είναι διφορούμενα, η χορήγηση μίας
δεύτερης ταχείας (bolus) έγχυσης 0,2 mmol/kg βάρους σώματος
(ισοδύναμης με 0,4 ml/kg βάρους σώματος), μπορεί να
προσφέρει επιπλέον διαγνωστικό όφελος, αν χορηγηθεί μέσα
σε 20 λεπτά από την πρώτη έγχυση.
Εξετάσεις μαγνητικού συντονισμού ολοκλήρου του
σώματος:
Δοσολογία για ενήλικες:
Η συνιστώμενη δόση είναι συνήθως 0,1 mmol/kg βάρους
σώματος (ισοδύναμο με 0,2 ml/kg βάρους σώματος) ή
ανάλογα με την περίπτωση 0,3 mmol/kg βάρους σώματος
(ισοδύναμο με 0,6 ml /kg βάρους σώματος) μέχρι τα 100 κιλά
βάρους σώματος.
Μετά τα 100 κιλά βάρους σώματος, 20 ml και 60 ml
αντίστοιχα, είναι συνήθως αρκετά για να εξασφαλίσουν
ικανοποιητική σκιαγραφική αντίθεση.
Δοσολογία για παιδιά άνω των 6 μηνών:
Η συνιστώμενη δόση είναι 0,1 mmol/kg βάρους σώματος
(ισοδύναμο με 0,2 ml/kg βάρους σώματος).
Η εξέταση του μαγνητικού συντονισμού θα πρέπει να αρχίζει
αμέσως μετά τη χορήγηση της σκιαγραφικής ουσίας και
εξαρτάται από τις ακολουθίες παλμών που χρησιμοποιούνται
και το πρωτόκολλο της εξέτασης. Η μέγιστη σκιαγραφική
αντίθεση παρατηρείται μέσα στα πρώτα λεπτά μετά την
έγχυση (ο χρόνος εξαρτάται από τον τύπο της αλλοίωσης και
του ιστού). Η σκιαγραφική αντίθεση γενικά διαρκεί μέχρι 45
λεπτά μετά την έγχυση της σκιαγραφικής ουσίας. Οι
ακολουθίες Τ1 είναι οι ενδεικνυόμενες για τις εξετάσεις με
σκιαγραφικό μέσο το OMNISCAN
®
. Στα ερευνηθέντα
μαγνητικά πεδία, από 0,15 Tesla μέχρι 1,5 Tesla, η σχετική
σκιαγραφική αντίθεση δεν επηρεάζεται από το μαγνητικό
πεδίο.
Αγγειογραφία
Δοσολογία για ενήλικες:
Η προτεινόμενη δόση είναι 0,1 mmol/kg βάρους σώματος
(ισοδύναμο με 0,2 ml/kg βάρους σώματος) Σε περίπτωση
στένωσης των κυρίων κλάδων της κοιλιακής αορτής και των
λαγονίων αγγείων, υψηλότερη δόση μέχρι και 0.3 mmol/kg
βάρους σώματος (ισοδύναμο με 0,6 ml/kg βάρους σώματος)
3
έχει αποδειχθεί ότι παρέχει επιπρόσθετες διαγνωστικές
πληροφορίες.
Η απεικόνιση θα πρέπει να γίνει κατά την διάρκεια και
αμέσως μετά την έγχυση (αρτηριακή φάση) σύμφωνα με τον
τύπο και την δυνατότητα του μηχανήματος για την λήψη της
καλύτερης δυνατής απεικόνισης.
Στεφανιαία νόσος (CAD)
Δοσολογία για ενήλικες:
Η συνιστώμενη δοσολογία για την εκτίμηση της αιμάτωσης
του μυοκαρδίου είναι 0,15 mmol/kg βάρους σώματος
(ισοδύναμο με 0,3 ml/kg βάρους σώματος) διαιρούμενη σε δύο
δόσης των 0,075 mmol/kg βάρους σώματος (ισοδύναμο με 0,15
ml/kg βάρους σώματος) χορηγούμενες με μεσοδιάστημα > 10
λεπτών. Μια δόση μετά την φαρμακολογική κόπωση
ακολουθούμενη από μία άλλη δόση κατά την ηρεμία.
Επιπρόσθετα μία φαρμακολογική ουσία κόπωσης πρέπει να
χορηγείται μέσω μιας ανεξάρτητης ενδοφλέβιας οδού. Για
την εκτίμηση της καθυστερημένης πρόσληψης συνιστάται μια
συνολική δόση 0.15 ml/kg βάρους σώματος. Η στεφανιαία
νόσος (CAD) δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά
Ειδικοί πληθυσμοί
Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
Το Omniscan αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή έκπτωση
της νεφρικής λειτουργίας (GFR < 30 ml/min/1,73m
2
) και/ή
οξεία νεφρική βλάβη καθώς και σε ασθενείς στην
περιεγχειρητική περίοδο μεταμόσχευσης ήπατος
(βλ. παράγραφο 4.3). Το Omniscan πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση οφέλους/κινδύνου σε
ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας μέτριας
μορφής (GFR 30-59 ml/min/1,73m
2
) σε δόση που να μην
ξεπερνά τα 0,1 mmol/kg βάρους σώματος (βλ. παράγραφο
4.4). Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία
δόσεις κατά τη διάρκεια μίας απεικόνισης. Λόγω έλλειψης
πληροφοριών σχετικά με την επαναλαμβανόμενη χορήγηση,
ενέσεις Omniscan δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται εκτός αν
υπάρχει διάστημα ανάμεσά τους τουλάχιστον 7 ημερών.
4.3 Αντενδείξεις
Το OMNISCAN
®
δεν θα πρέπει να χορηγείται σε άτομα με
γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό του ή στα
έκδοχα του.
Η γαδοδιαμίδη αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή
νεφρική ανεπάρκεια (GFR<30 ml/min/1.73m
2
) και/ή οξεία
νεφρική βλάβη, σε αυτούς που έχουν ήδη υποβληθεί ή
πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος και τα
νεογνά ηλικίας έως 4 εβδομάδων (βλ. παράγραφο 4.4 Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
4
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση:
Υπερευαισθησία
Η πιθανότητα μιας αντίδρασης περιλαμβανομένων των
σοβαρών απειλητικών για τη ζωή θανατηφόρων
αναφυλακτοειδών ή καρδιοαγγειακών αντιδράσεων ή άλλων
ιδιοσυγκρασιακών αντιδράσεων θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ιδίως σε ασθενείς με γνωστή κλινική υπερευαισθησία
ή ιστορικό άσθματος ή άλλων αλλεργικών αναπνευστικών
διαταραχών (βλ. παράγραφο 4.8).
Για το λόγο αυτό μια πορεία ενεργειών θα πρέπει να έχει
σχεδιασθεί εκ των προτέρων και τα απαραίτητα φάρμακα και
ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για
επείγουσα αντιμετώπιση σε τυχόν περίπτωση εμφάνισης
σοβαρής αντίδρασης.
Σε ορισμένους ασθενείς, μετά τη χορήγηση του OMNISCAN
®
,
παρατηρήθηκαν παροδικές αλλαγές των τιμών του σιδήρου
του ορού του αίματος (εντός των φυσιολογικών ορίων, στις
περισσότερες περιπτώσεις). Η κλινική σημασία του
φαινομένου αυτού, αν υπάρχει, δεν είναι γνωστή αλλά όλοι
οι ασθενείς που παρουσίασαν το φαινόμενο αυτό, παρέμειναν
ασυμπτωματικοί.
Ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και
μεταμόσχευση ήπατος
Υπάρχουν αναφορές νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης (NSF)
που συνδέονται με τη χρήση γαδοδιαμίδης και μερικών
άλλων σκιαγραφικών που περιέχουν γαδολίνιο σε ασθενείς
με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (GFR<30 ml/min/1.73m
2
) και σε
αυτούς που έχουν ήδη υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν
σε μεταμόσχευση ήπατος. Επομένως το OMNISCAN
®
δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτό τον πληθυσμό των
ασθενών (βλ. παράγραφο 4.3 Αντενδείξεις).
Ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας
Πριν από τη χορήγηση του OMNISCAN
®
όλοι οι
ασθενείς πρέπει να ελέγχονται για νεφρική
δυσλειτουργία μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νεφρογενούς συστηματικής
ίνωσης (NSF) σχετιζόμενες με τη χρήση του OMNISCAN
®
και
ορισμένων άλλων σκιαγραφικών μέσων που περιέχουν
γαδολίνιο σε ασθενείς με οξεία ή χρόνια σοβαρή έκπτωση της
νεφρικής λειτουργίας (GFR < 30 ml/min/1,73m
2
) και/ή οξεία
νεφρική βλάβη. Το Omniscan αντενδείκνυται σε αυτούς τους
5
ασθενείς (βλ. παράγραφο 4.3). Οι ασθενείς που υποβάλλονται
σε μεταμόσχευση ήπατος είναι σε ιδιαίτερο κίνδυνο αφού η
συχνότητα οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε αυτή την ομάδα
είναι υψηλή. Συνεπώς, το OMNISCAN
®
δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σοβαρή έκπτωση της
νεφρικής λειτουργίας, σε ασθενείς στην περιεγχειρητική
περίοδο μεταμόσχευσης ήπατος και στα νεογνά (βλ.
παράγραφο 4.3).
Ο κίνδυνος ανάπτυξης NSF σε ασθενείς με έκπτωση της
νεφρικής λειτουργίας μέτριας μορφής (GFR 30-59
ml/min/1,73m
2
) είναι άγνωστος, συνεπώς το OMNISCAN
®
θα
πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με έκπτωση της
νεφρικής λειτουργίας μέτριας μορφής μόνο μετά από
προσεκτική αξιολόγηση οφέλους/κινδύνου.
Λόγω έλλειψης πληροφοριών σχετικά με την
επαναλαμβανόμενη χορήγηση, ενέσεις OMNISCAN
®
δεν πρέπει
να επαναλαμβάνονται εκτός αν υπάρχει διάστημα ανάμεσά
τους τουλάχιστον 7 ημερών.
Η αιμοδιάλυση σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη
χορήγηση OMNISCAN
®
μπορεί να είναι χρήσιμη για την
απομάκρυνση του OMNISCAN
®
από το σώμα. Δεν υπάρχουν
στοιχεία που να υποστηρίζουν την έναρξη αιμοδιάλυσης για
την πρόληψη ή τη θεραπεία της νεφρογενούς συστηματικής
ίνωσης σε ασθενείς που δεν υποβάλλονται ήδη σε
αιμοδιάλυση.
Νεογνά, βρέφη και παιδιά
Λόγω της ανώριμης νεφρικής λειτουργίας στα νεογέννητα
και τα παιδιά μέχρι ενός έτους, το OMNISCAN
®
θα πρέπει να
χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς μόνο μετά από
προσεκτική αξιολόγηση.
Εμπειρία με OMNISCAN
®
σε παιδιά κάτω των 6 ετών με
σοβαρή ηπατική ή νεφρική νόσο και πρόωρα βρέφη ηλικίας
μικρότερη των 4 εβδομάδων ή με ηλικία κύησης μικρότερη
των 30 εβδομάδων δεν υφίσταται.
Ασθενείς που λαμβάνουν β-αναστολείς
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν β-
αποκλειστές δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στους β-
αγωνιστές που χρησιμοποιούνται συνήθως για την
αντιμετώπιση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας.
Ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο
Σε αυτήν την ομάδα ασθενών οι αντιδράσεις
υπερευαισθησίας μπορεί να είναι πιο σοβαρές. Ειδικά σε
ασθενείς με σοβαρές καρδιακές νόσους (πχ σοβαρή καρδιακή
6
ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο), οι καρδιαγγειακές
αντιδράσεις μπορεί να επιδεινωθούν
Ασθενείς με διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος
Σε ασθενείς που πάσχουν από επιληψία ή εγκεφαλικές
βλάβες, η πιθανότητα σπασμών κατά τη διάρκεια της
εξέτασης μπορεί να αυξηθεί. Απαιτούνται προφυλάξεις κατά
την εξέταση αυτών των ασθενών (π.χ. παρακολούθηση του
ασθενούς) και ο εξοπλισμός και τα φάρμακα που
απαιτούνται για την ταχεία αντιμετώπιση ενδεχόμενων
σπασμών θα πρέπει να είναι διαθέσιμα.
Ηλικιωμένοι
Δεδομένου ότι η νεφρική κάθαρση του OMNISCAN
®
μπορεί να
είναι μειωμένη στους ηλικιωμένους, είναι ιδιαιτέρως
σημαντικό να εξετάζονται οι ασθενείς ηλικίας 65 ετών και
άνω για νεφρική δυσλειτουργία.
Τα γυάλινα φιαλίδια αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος
περιέχουν ελαστικό λατέξ. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
αλλεργικές αντιδράσεις .
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει νάτριο: 0,62 mg/ml.
Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς που
ακολουθούν δίαιτα ελεγχόμενου νατρίου.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Το OMNISCAN
®
παρεμβαίνει σε διάφορες μετρήσεις του
ασβεστίου στον ορό με μερικές συμπλοκομετρικές μεθόδους
(χρωματομετρικές) που χρησιμοποιούνται συνήθως στα
νοσοκομεία. Μπορεί επίσης να παρεμβαίνει στους
προσδιορισμούς άλλων ηλεκτρολυτών (π.χ. του σιδήρου).
Έτσι, δεν συνιστάται η χρήση τέτοιων μεθόδων για 12-24
ώρες μετά τη χορήγηση OMNISCAN
®
. Εάν αυτές οι μετρήσεις
είναι απαραίτητες, η χρήση άλλων μεθόδων συνιστάται.
4.6 Κύηση και γαλουχία
Κύηση
Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του OMNISCAN
®
σε
έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν άμεσες ή
έμμεσες βλαβερές επιδράσεις όσον αφορά στην τοξικότητα
στην αναπαραγωγή (βλ. παράγραφο 5.3). Το OMNISCAN
®
δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης εκτός εάν η κλινική κατάσταση της γυναίκας
απαιτεί τη χρήση γαδοδιαμίδης.
7
Γαλουχία
Δεν είναι γνωστό αν η γαδοδιαμίδη απεκκρίνεται στο
μητρικό ανθρώπινο γάλα. Υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες
σχετικά με την απέκκριση του γαδοδιαμίδη στο γάλα των
ζώων (βλ. παράγραφο 5.3). Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο
κίνδυνος για το παιδί που θηλάζει. Η γαλουχία πρέπει να
διακοπεί για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη χορήγηση του
OMNISCAN
®
.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τις
επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων. Οι περιπατητικοί ασθενείς, κατά την οδήγηση
οχημάτων ή το χειρισμό μηχανημάτων, θα πρέπει να έχουν
υπόψη ότι μπορεί να συμβεί ναυτία τυχαία.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι περισσότερες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
παροδικές και στη πλειονότητα τους μικρής έντασης.
Μερικές φορές αναφέρθηκαν δυσανεξία με γενικό αίσθημα
καύσου ή ψύχους ή αίσθημα τοπικής πίεσης ή πόνου στην
περιοχή της ένεσης. Λιγότερο συχνά αναφέρθηκαν ζάλη,
ναυτία, πονοκέφαλος ή διαταραχή της γεύσης ή της
όσφρησης. Σπάνιες αντιδράσεις είναι έμετος, υπνηλία,
παραισθησία, διαταραχές της όρασης, διάρροια, ανησυχία,
δύσπνοια, πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, τρόμος, αρθραλγία
ή αλλεργικά συμπτώματα, όπως κνίδωση, κνησμός ή
ερεθισμός του λαιμού. Αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις μπορεί
να συμβούν.
Περιστατικά νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης (NSF) έχουν
αναφερθεί με το OMNISCAN® (βλ. παράγραφο 4.4). Σπάνια
μπορεί να παρατηρηθούν διαταραχές του Νευρικού
συστήματος όπως σπασμοί.
Μετά τη χορήγηση του OMNISCAN
®
παρατηρήθηκαν σε
ελάχιστα περιστατικά σπασμοί, οι οποίοι όμως έχουν
σημειωθεί και κατά τη χορήγηση άλλων παραμαγνητικών
σκιαγραφικών ουσιών. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αποδειχθεί
ότι τα σκιαγραφικά μέσα ευθύνονται άμεσα για την
πρόκληση τέτοιων φαινομένων.
Παροδική νεφρική ανεπάρκεια παρατηρήθηκε σε έναν ασθενή
που είχε συμπεριληφθεί στις κλινικές μελέτες. Ο ασθενής
είχε λάβει σκιαγραφικό μέσο για μυελογραφία με την
κλασική μέθοδο που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ, 22 ώρες πριν
την ένεση του OMNISCAN
®
. Η αιτία αντίδρασης δεν κατέστη
δυνατόν να προσδιορισθεί.
8
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί στο 6% περίπου
των ασθενών σε κλινικές δοκιμές.
Οι πιο συχνά αναφερόμενες αυθόρμητες ανεπιθύμητες
ενέργειες μετά από OMNISCAN® είναι αντιδράσεις
υπερευαισθησίας, ναυτία και έμετος. Περιπτώσεις
νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης (NSF) έχουν αναφερθεί
με το OMNISCAN® (βλ. παράγραφο 4.4).
Σε κλινικές δοκιμές με το OMNISCAN®, ανεπιθύμητες
ενέργειες έχουν αναφερθεί με τις ακόλουθες συχνότητες που
δίδονται στη συνέχεια {Πολύ συχνές (≥1/10), Συχνές
(≥1/100, <1/10), Ασυνήθιστες
(≥1/1.000, <1/100), Σπάνιες (≥1/10.000, <1/1.000), Πολύ
σπάνιες <1/10.000), Μη γνωστές (δεν μπορούν να
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)}
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Όχι συχνές: Αντιδράσεις τύπου αλλεργίας στο δέρμα και
τους βλεννογόνους, υπερευαισθησία
Σπάνιες: αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις*
Ψυχιατρικές διαταραχές
Σπάνιες: Άγχος, ανησυχία
Νευρικές διαταραχές
Συχνές: Κεφαλαλγία
Όχι συχνές: Ζάλη, παραισθησία, παροδική φαύλη αίσθηση
της γεύσης
Σπάνιες: Σπασμοί, τρόμος, υπνηλία, παροδική φαύλη αίσθηση
της όσφρησης
Οφθαλμικές διαταραχές
Σπάνιες: Διαταραχές της όρασης
Καρδιακές διαταραχές
Σπάνιες: Ταχυκαρδία
Αγγειακές διαταραχές
Όχι συχνές: Έξαψη
Διαταραχές του Αναπνευστικού, Θωρακικού και
Μεσοθωράκιου
Σπάνιες: Δύσπνοια, βήχας, ερεθισμός του λαιμού
Μη γνωστές: Βρογχόσπασμος, αναπνευστική δυσφορία,
φτάρνισμα
Γαστρεντερικές διαταραχές
9
Όχι συχνές: Ναυτία
Σπάνιες: Έμετος, διάρροια
Διαταραχές του Δέρματος και του Υποδόριου ιστού
Όχι συχνές: Κνησμός
Σπάνιες: Οίδημα που περιλαμβάνει και οίδημα στο πρόσωπο
και αγγειονευρωτικό οίδημα, κνίδωση, εξάνθημα,
Νεφρογενής συστηματική ίνωση (NSF)
Μη γνωστές: πλάκα του δέρματος**
Διαταραχές του Μυοσκελετικού συστήματος και του
Συνδετικού ιστού
Σπάνιες: αρθραλγία
Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού
συστήματος
Σπάνιες: Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στην περιοχή
χορήγησης
Συχνές: Παροδική αίσθηση ζεστασιάς, δροσιάς ή τοπική
πίεση σε σχέση με την ένεση. Παροδική αίσθηση του πόνου
στο σημείο της ένεσης.
Σπάνιες: Πόνος στο στήθος, πυρετό, ρίγη
*Αναφυλακτικές/Αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις που μπορεί
να εμφανιστούν ανεξάρτητα από την ενός επερχόμενου σοκ.
** Περιπτώσεις που σχετίζονται με γαδολίνιο σε πλάκες του
δέρματος με αποδεδειγμένη αρτηριοσκληρωση σε ιστολογική
εξέταση έχουν αναφερθεί με γαδοδιαμίδη σε ασθενείς οι
οποίοι δεν έχουν διαφορετικά συμπτώματα ή σημάδια
νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης.
Μετά τη χορήγηση του OMNISCAN
®
παρατηρήθηκαν σε
ελάχιστα περιστατικά σπασμοί, οι οποίοι όμως έχουν
σημειωθεί και κατά τη χορήγηση άλλων παραμαγνητικών
σκιαγραφικών ουσιών. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αποδειχθεί
ότι τα σκιαγραφικά μέσα ευθύνονται άμεσα για την
πρόκληση τέτοιων φαινομένων.
Παροδική νεφρική ανεπάρκεια παρατηρήθηκε σε έναν ασθενή
που είχε συμπεριληφθεί στις κλινικές μελέτες. Ο ασθενής
είχε λάβει σκιαγραφικό μέσο για μυελογραφία με την
κλασική μέθοδο που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ, 22 ώρες πριν
την ένεση του OMNISCAN
®
. Η αιτία αντίδρασης δεν κατέστη
δυνατόν να προσδιορισθεί.
10
Καθυστερημένες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να
εμφανιστούν ώρες ή ημέρες μετά τη χορήγηση του
OMNISCAN
®
.
Παροδικές μεταβολές στον σίδηρο του ορού έχουν
παρατηρηθεί σε μερικούς ασθενείς, αλλά όλοι αυτοί οι
ασθενείς παρέμειναν ασυμπτωματικοί.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά
από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
μέσω:
Ελλάδα Κύπρος
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Μεσογείων 284 Υπουργείο Υγείας
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +30 21 32040380/337 Φαξ: +357 22608649
Φαξ: +30 21 06549585 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία
Κλινικές συνέπειες από υπέρβαση της δόσης δεν έχουν
αναφερθεί και οξέα συμπτώματα τοξικότητας δεν έχουν
παρατηρηθεί σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
Η θεραπεία είναι συμπτωματική. Δεν υπάρχει αντίδοτο για
αυτό το σκιαγραφικό μέσο. Σε ασθενείς με καθυστερημένη
απέκκριση, που οφείλεται σε νεφρική ανεπάρκεια ή σε
ασθενείς που έχουν λάβει μεγάλες δόσεις, το σκιαγραφικό
μπορεί να απομακρυνθεί με αιμοκάθαρση.
Σε περίπτωση υπερβολικής ενδοφλέβιας δόσης, το
OMNISCAN
®
σε έναν ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια μπορεί
να αφαιρεθεί με αιμοδιάλυση. Εντούτοις, δεν υπάρχουν
στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι η αιμοδιάλυση είναι
κατάλληλη για την πρόληψη της νεφρογενούς συστηματικής
ίνωσης (NSF).
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ATC:V08CA03
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Οι παραμαγνητικές ιδιότητες του OMNISCAN
®
προκαλούν τη
σκιαγραφική αντίθεση κατά τη διάρκεια της μαγνητικής
τομογραφίας. Στα ερευνηθέντα μαγνητικά πεδία, από 0,15
11
Tesla μέχρι 1,5 Tesla, η σχετική σκιαγραφική αντίθεση δεν
επηρεάζεται από το μαγνητικό πεδίο.
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές διακυμάνσεις των
αιμοδυναμικών παραμέτρων και των τιμών των δεικτών του
αίματος και των ούρων πριν και μετά την ενδοφλέβια
χορήγηση της γαδοδιαμίδης σε υγιείς εθελοντές. Όμως
παρατηρήθηκε μία ελαφρά, παροδική μεταβολή της τιμής του
σιδήρου του ορού του αίματος 8 μέχρι 48 ώρες μετά την
ένεση γαδοδιαμίδης.
Το OMNISCAN
®
δεν διαπερνά τον ανέπαφο αιματοεγκεφαλικό
φραγμό. Η χορήγηση του ONNISCAN
®
προκαλεί έντονη
σκιαγραφική αντίθεση σε περιοχές όπου υπάρχει
δυσλειτουργία του αιματοεγκεφαλικού φραγμού λόγω
παθολογικών αλλοιώσεων και δίνει μεγαλύτερη διαγνωστική
ακρίβεια στην εξέταση από μία εξέταση μαγνητικού
συντονισμού χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας. Η
απουσία σκιαγράφησης σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
συνεπάγεται απουσία παθολογίας, όπως σε χαμηλής
διαφοροποίησης κακοήθειες ή σε μη ενεργείς πλάκες στη
νόσο της πολλαπλής σκλήρυνσης.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Κατανομή
Η γαδοδιαμίδη κατανέμεται ταχέως στο εξωκυττάριο υγρό.
Ο όγκος της κατανομής είναι ισοδύναμος με αυτόν του
εξωκυττάριου υγρού. Η ημιπερίοδος ζωής της κατανομής
είναι περίπου 4 λεπτά και η ημιπερίοδος ζωής της
απομάκρυνσης είναι περίπου 70 λεπτά.
Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (GFR < 30 ml/min), η
ημιπερίοδος ζωής της απομάκρυνσης θα επιμηκυνθεί
αντίστροφα ανάλογα προς το GFR.
Απέκκριση
Η γαδοδιαμίδη απεκκρίνεται από τα νεφρά με σπειραματική
διήθηση. Περίπου το 85% της χορηγηθείσας δόσης
αποβάλλεται με τα ούρα μετά 4 ώρες και το 95 % έως 98%
μετά 24 ώρες, μετά την ενδοφλέβια χορήγηση της. Η νεφρική
και η ολική τιμή κάθαρσης της γαδοδιαμίδης είναι περίπου
ταυτόσημες και είναι παρόμοιες με αυτές των ουσιών που
απεκκρίνονται κυρίως με σπειραματική διήθηση.
Σε δόσεις 0,1 και 0,3 mmol/kg ενδοφλέβιας χορήγησης, δεν
διαφοροποιήθηκε η φαρμακοκινητική της γαδοδιαμίδης.
Δεν ανιχνεύτηκαν μεταβολίτες. Επίσης δεν παρατηρήθηκε
πρωτεϊνική σύνδεση.
12
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
H αποτελεσματικότητα του OMNISCAN
®
ως σκιαγραφικού
μέσου κατά τη διάρκεια μαγνητικής τομογραφίας,
αποδείχθηκε σε σειρά μελετών με πειραματόζωα.
Μελέτες που αφορούσαν την φαρμακολογική ασφάλεια σε
σκύλους και ποντικούς απέδειξαν ότι το OΜΝΙSCAN
®
δεν
έχει παρενέργειες όσον αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα.
Σε in vitro μελέτες απεδείχθη ότι ή δεν υπήρχαν καθόλου
ανεπιθύμητες αντιδράσεις στα ιστοκύτταρα που εκλύουν
ισταμίνη, στους παράγοντες του συμπληρώματος που
βρίσκονται στον ανθρώπινο ορό, στη δραστηριότητα της
χολινεστεράσης στα ανθρώπινα ερυθροκύτταρα, στη
δραστηριότητα της λυσοζύμης, στη μορφολογία και στην
ευθραυστότητα των ανθρώπινων ερυθροκυττάρων και στην
ελαστικότητα απομονωμένων αγγείων βοός ή ότι οι
αντιδράσεις αυτές είναι άνευ κλινικής σημασίας. Επίσης δεν
παρατηρήθηκε αντιγονικότητα σε δερματικά τεστ που έγιναν
σε ινδικά χοιρίδια.
Φαρμακοκινητικές μελέτες σε διάφορα είδη πειραματόζωων,
έδειξαν ότι το OMNISCAN
®
μπορεί γρήγορα να κατανεμηθεί
στον εξωκυττάριο χώρο και ποσοτικά να απεκκριθεί από
τους νεφρούς με σπειραματική διήθηση. Τιμές ημιπεριόδου
ζωής της αποβολής του προϊόντος στους ανθρώπους και
στους πιθήκους είναι παρεμφερείς. Ο υπολογιζόμενος όγκος
κατανομής είναι περίπου 25% του μεγέθους του σώματος.
Τοξικολογικές μελέτες έδειξαν υψηλή οξεία ανοχή του
OMNISCAN
®
και η LD
50
του προϊόντος σε ποντικούς ήταν >30
mmol/kg. Το συνηθισμένο εύρημα μετά μία υψηλή δόση ή
επαναλαμβανόμενες δόσεις, ήταν η εμφάνιση κενοτοπίων
στα εγγύς εσπειραμένα που ήταν αναστρέψιμη και που δεν
είχε αντιστοιχία με την υπόλοιπη νεφρική λειτουργία. Μετά
ενδοφλέβια, ενδοαρτηριακή, εκτός της φλέβας, ενδομυϊκή και
υποδόρια χορήγηση ή όταν ήρθε σε επαφή με το δέρμα ή τους
οφθαλμούς, το OMNISCAN
®
δεν προκάλεσε ερεθισμό.
Το OMNISCAN
®
δεν είχε επίδραση στην γονιμότητα και την
αναπαραγωγή σε ποντικούς, καθώς επίσης σε μελέτες
τερατογένεσης με ποντικούς ή κουνέλια σε δόσεις που δεν
ήταν τοξικές για τη μητέρα.
Τα προκλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο
κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες
φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας
επαναλαμβανόμενων δόσεων και γονοτοξικότητας. Μετά από
επαναλαμβανόμενη χορήγηση δόσεων των 0,5 και 1,0
mmol/kg/ημέρα σε κουνέλια που εγκυμονούσαν, υπήρξαν
σκελετικές ανωμαλίες ενδεικτικές αναπτυξιακής
13
καθυστέρησης. Οι μελέτες καρκινογένεσης δεν έχουν
διεξαχθεί.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος των εκδόχων
Νατριούχος καλδιαμίδη, διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου
3,8% ή υδροχλωρικού οξέος 3,65% ια την ρύθμιση του ρΗ)
και ενέσιμο ύδωρ,
6.2 Ασυμβατότητες
Το OMNISCAN
®
δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα
φάρμακα. Απαιτείται η χρήση ξεχωριστής σύριγγας και
βελόνας.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση έχει
αποδειχθεί για 8 ώρες στους 25 °C. Από μικροβιολογική
άποψη, εκτός αν η μέθοδος ανοίγματος αποκλείει τον
κίνδυνο μικροβιακής μόλυνσης, το προϊόν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί αμέσως.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι και οι συνθήκες
πριν από τη χρήση αποθήκευσης είναι ευθύνης του χρήστη.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του
προϊόντος
Το OMNISCAN
®
σε φιαλίδια πρέπει να φυλάσσεται σε
θερμοκρασία 25
0
C και να προστατεύεται από το φως.
Το OMNISCAN
®
σε πλαστικές φιάλες των 40 και 50 ml πρέπει
να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 25
0
C να προστατεύεται από
το φως και να αποφεύγεται η κατάψυξη.
Το OMNISCAN
®
σε πλαστικές φιάλες των 10, 15 και 20 ml
πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 25
0
C να
προστατεύεται από το φως και να αποφεύγεται η κατάψυξη.
Το OMNISCAN
®
σε προγεμισμένες σύριγγες πρέπει να
φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-30
0
C, να προστατεύεται από
το φως και να αποφεύγεται η κατάψυξη.
Το κάθε φιαλίδιο, η κάθε φιάλη ή η κάθε προγεμισμένη
σύριγγα είναι αποκλειστικά για έναν ασθενή.
Αχρησιμοποίητες ποσότητες πρέπει να απορρίπτονται.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Το προϊόν διατίθεται σε γυάλινα φιαλίδια που περιέχουν 5ml,
10 ml, 15 ml και 20 ml ενέσιμου διαλύματος, σε πλαστικές
φιάλες πολυπροπυλενίου που περιέχουν 10 ml, 15 ml, 20 ml,
40 ml και 50 ml ενέσιμου διαλύματος και σε σύριγγες
14
πολυπροπυλενίου που περιέχει 10 ml, 15 ml και 20 ml
ενέσιμου διαλύματος.
Τα γυάλινα φιαλίδια (άχρωμο γυαλί Τύπου Ι) κλείνονται με
πώματα που δεν περιέχουν ελαστικό (latex free),
σφραγισμένα με κεφαλές από αλουμίνιο με έγχρωμη
πλαστική άκρη.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Κάθε φιαλίδιο/μπουκάλι σκιαγραφικού προορίζεται για μία
μόνο χρήση. Τυχόν αχρησιμοποίητο υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται.
Η αφαιρούμενη ετικέτα ιχνηλάτησης στα/στις
{φιαλίδια/σύριγγες/μπουκάλια} πρέπει να κολληθεί στο
αρχείο του ασθενούς για να είναι δυνατή η ακριβής
καταγραφή του σκιαγραφικού μέσου γαδολινίου που
χρησιμοποιήθηκε. Πρέπει επίσης να καταγράφεται η δόση
που χρησιμοποιήθηκε. . Σε περίπτωση που
χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, το
όνομα του προϊόντος, ο αριθμός παρτίδας και η
δοσολογία θα πρέπει να καταχωρούνται.
7 ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ελλάδα
Δικαιούχος:
GE HEALTHCARE AS
Nycoveien 1-2
N-0401 Oslo, Νορβηγία.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
GE HEALTHCARE AE
Σώρου 8-10
15125 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. 2108050864, Fax 2108050502
Κύπρος
Phadisco Ltd
185 Yiannou Kranidioti Avenue
CY-2234 Latsia, Nicosia
Cyprus
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κύπρος 17961
Ελλάδα
15
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟ
ΧΧΧΧΧ/08 October 1998
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣHΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
16