ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Logimax
(5+47,5) mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε δισκίο Logimax (5+47,5) mg περιέχει 5 mg φελοδιπίνης και 47,5 mg
ηλεκτρικής μετοπρολόλης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Υπέρταση, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί επαρκώς με μονοθεραπεία.
4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Τα δισκία Logimax
πρέπει να λαμβάνονται το πρωί και να καταπίνονται
ολόκληρα με τη βοήθεια υγρού, δεν πρέπει να κόβονται, να θρυμματίζονται ή
να μασώνται. Τα δισκία μπορεί να ληφθούν χωρίς τροφή ή μετά από ένα
ελαφρύ γεύμα, φτωχό σε λίπη ή υδατάνθρακες.
Ενήλικες
Ένα δισκίο Logimax
(5+47,5) mg άπαξ ημερησίως. Αν απαιτείται, η δόση μπορεί
να αυξηθεί σε δύο δισκία Logimax
(5+47,5) mg άπαξ ημερησίως.
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με επιβαρυμένη νεφρική
λειτουργία.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Κανονικά δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς που πάσχουν από
κίρρωση του ήπατος λόγω της χαμηλής δέσμευσης της μετοπρολόλης με τις
πρωτείνες (5-10%). Όταν υπάρχουν σημεία σοβαρής βλάβης της ηπατικής
λειτουργίας (π.χ. ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση διαφυγής) δεν
πρέπει να δίνονται δόσεις Logimax υψηλότερες από 1 δισκίο παρατεταμένης
αποδέσμευσης άπαξ ημερησίως.
Ηλικιωμένοι
Ένα δισκίο Logimax
(5+47,5) mg άπαξ ημερησίως είναι συνήθως επαρκές. Εάν
απαιτείται, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε δύο δισκία Logimax
(5+47,5) mg.
Παιδιατρικός πληθυσμός
1
Το Logimax, λόγω έλλειψης κλινικής εμπειρίας, δεν πρέπει να χορηγείται στον
παιδιατρικό πληθυσμό.
Συμβουλές για τη διακοπή
Η απότομη διακοπή του φαρμάκου πρέπει να αποφεύγεται. Όταν είναι δυνατό,
πρέπει να γίνεται μείωση της δόσης και/ή πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο
χορήγησης κάθε δεύτερη ημέρα για διάστημα 10-14 ημερών. Κατά το διάστημα
αυτό, ειδικά ασθενείς με γνωστή ισχαιμική καρδιοπάθεια πρέπει να τίθενται
υπό στενή παρακολούθηση. Ο κίνδυνος στεφανιαίων επεισοδίων,
συμπεριλαμβανομένου και του αιφνίδιου θανάτου, μπορεί να αυξηθεί κατά την
περίοδο διακοπής της θεραπείας με Logimax
ή άλλα φάρμακα που περιέχουν
κάποιο β-αποκλειστή.
Ειδικές συμβουλές για μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που
παραληφθούν δόσεις
Λόγω των ιδιοτήτων του Logimax, η παράλειψη μεμονωμένων δόσεων δεν έχει
επιπτώσεις.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Κύηση
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Ασταθής στηθάγχη
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου ή 3ου βαθμού
αιμοδυναμικώς σημαντική στένωση καρδιακής βαλβίδας
Υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια
Ασθενείς με ασταθή μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια (πνευμονικό
οίδημα, μειωμένη αιματική άρδευση ή υπόταση) και ασθενείς με συνεχή ή
διακοπτόμενη ινότροπη θεραπεία που δρα μέσω του αγωνισμού των β-
υποδοχέων
Κλινικά σημαντική φλεβοκομβική βραδυκαρδία
Σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου (εκτός εάν έχει τοποθετηθεί ένας
μόνιμος βηματοδότης)
Καρδιογενής καταπληξία
Σοβαρή περιφερική αρτηριοπάθεια
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Ο σταθερός συνδυασμός φελοδιπίνης και μετοπρολόλης μπορεί, όπως και άλλα
αντιυπερτασικά, να προκαλέσει υπόταση με επακόλουθη ταχυκαρδία. Αυτό
μπορεί σε ευαίσθητα άτομα να οδηγήσει σε ισχαιμία του μυοκαρδίου.
Κατά την αντιυπερτασική θεραπεία ασθματικών ασθενών, πρέπει συνήθως να
χορηγείται ταυτόχρονα και ένας β
2
-αγωνιστής (σε μορφή δισκίου ή αεροζόλ). Η
δόση του β
2
-αγωνιστή μπορεί να χρειασθεί αναπροσαρμογή (αύξηση) όταν
αρχίζει η θεραπεία με Logimax. Ωστόσο ο κίνδυνος αλληλεπίδρασης του Logimax
με τους β
2
-αγωνιστές είναι μικρότερος από αυτόν που παρατηρείται με τους
εκλεκτικούς β
1
-αποκλειστές που χορηγούνται με τις συνήθεις μορφές δισκίων.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Logimax
ο κίνδυνος επίδρασης στο
μεταβολισμό των υδατανθράκων ή συγκάλυψης τυχόν υπογλυκαιμίας είναι
πιθανό να είναι μικρότερος σε σύγκριση με αυτόν που μπορεί να συμβεί κατά
τη διάρκεια θεραπείας με τις συνήθεις μορφές δισκίων εκλεκτικών β
1
-
2
αποκλειστών και πολύ μικρότερος σε σχέση με τον κίνδυνο από τη θεραπεία με
μη εκλεκτικούς αποκλειστές.
Σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να αντιμετωπίζεται
η ανεπάρκεια αντιστάθμισης τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας
με Logimax.
Μια μετρίου βαθμού, προϋπάρχουσα διαταραχή της κολποκοιλιακής
αγωγιμότητας μπορεί να επιδεινωθεί (πιθανώς και να οδηγήσει σε
κολποκοιλιακό αποκλεισμό).
Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Logimax, δεν πρέπει να γίνεται
ενδοφλέβια χορήγηση ανταγωνιστών ασβεστίου τύπου βεραπαμίλης.
Αν ο ασθενής αναπτύξει αυξανόμενη βραδυκαρδία, η δόση του Logimax πρέπει
να μειωθεί ή η θεραπεία να διακοπεί σταδιακά.
Το Logimax
μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα περιφερικής
αρτηριοπάθειας.
Το Logimax δεν πρέπει να δίνεται σε συνδυασμό με αναστολείς/επαγωγείς του
CYP 3A4, βλέπε παράγραφο 4.5.
Όταν το Logimax
συνταγογραφείται σε ασθενή, που είναι γνωστό ότι πάσχει
από φαιοχρωμοκύτωμα, πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα και ένας α-
αποκλειστής. Η αγωγή με αδρεναλίνη σε φυσιολογικές δόσεις δεν επιφέρει
πάντα το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Πριν από τη χειρουργική επέμβαση ο αναισθησιολόγος πρέπει να πληροφορηθεί
ότι ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία με Logimax. Δε συνιστάται η διακοπή της
θεραπείας με β-αποκλειστές σε ασθενείς που υπόκεινται σε χειρουργική
επέμβαση.
Η αναφυλακτική καταπληξία εκδηλώνται υπό βαρύτερη μορφή σε ασθενείς που
λαμβάνουν β-αποκλειστές.
Σε ασθενείς με έντονη ουλίτιδα/περιοδοντίτιδα έχει αναφερθεί ελαφρά
υπερπλασία των ούλων. Η υπερπλασία μπορεί να αποφευχθεί ή να αναστραφεί
με προσεκτική οδοντιατρική υγιεινή.
Το Logimax περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα
δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφηση
γλυκόζης- γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με στηθάγχη τύπου
Prinzmetal.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Η ταυτόχρονη χορήγηση ουσιών που αντιδρούν με το ενζυμικό σύστημα του
κυτοχρώματος Ρ450, μπορεί να επηρεάσει τις συγκεντρώσεις τόσο της
φελοδιπίνης όσο και της μετοπρολόλης στο πλάσμα. Δεν υπάρχουν
αλληλεπιδράσεις μεταξύ φελοδιπίνης και μετοπρολόλης καθώς χρησιμοποιούν
διαφορετικά ισοένζυμα του κυτοχρώματος P450.
3
Πιθανές αλληλεπιδράσεις εξαιτίας της φελοδιπίνης
Η φελοδιπίνη μεταβολίζεται στο ήπαρ από το κυτόχρωμα P450 3Α4 (CYP3A4).
Αλληλεπιδράσεις που οδηγούν σε αυξημένες συγκεντρώσεις της φελοδιπίνης
στο πλάσμα
Οι αναστολείς του συστήματος του κυτοχρώματος P450 3Α4 έχει δειχθεί ότι
προκαλούν αύξηση στις συγκεντρώσεις της φελοδιπίνης στο πλάσμα, και
συνεπώς, ισχυροί CYP3A4 αναστολείς πρέπει να αποφεύγονται.
Παραδείγματα:
Σιμετιδίνη
Ερυθρομυκίνη
Ιτρακοναζόλη
Κετοκοναζόλη
Αναστολείς της αντι-HIV πρωτεάσης (π.χ. ριτοναβίρη)
Ορισμένα φλαβονοειδή που υπάρχουν στο χυμό grapefruit
Αλληλεπιδράσεις που οδηγούν σε μειωμένες συγκεντρώσεις της φελοδιπίνης
στο πλάσμα
Οι επαγωγείς του συστήματος του κυτοχρώματος P450 3Α4 μπορεί να
προκαλέσουν μείωση στις συγκεντρώσεις της φελοδιπίνης στο πλάσμα, και
συνεπώς ισχυροί CYP3A4 αναστολείς πρέπει να αποφεύγονται.
Παραδείγματα:
Φαινυτοΐνη
Καρβαμαζεπίνη
Ριφαμπικίνη
Βαρβιτουρικά
Εφαβιρένζη
Νεβιραπίνη
Υπερικό το Διάτρητο / Βαλσαμόχορτό (
Hypericum Perforatum
- Saint
John’s wort)
Επιπρόσθετες αλληλεπιδράσεις με τη φελοδιπίνη
Τακρόλιμους:
Η φελοδιπίνη μπορεί να αυξήσει τις συγκεντρώσεις του
τακρόλιμους. Όταν συγχορηγούνται πρέπει να παρακολουθούνται οι
συγκεντρώσεις του τακρόλιμους στον ορό και πιθανόν να απαιτείται
προσαρμογή της δόσης του τακρόλιμους.
Κυκλοσπορίνη:
Η φελοδιπίνη δεν επηρεάζει τις συγκεντρώσεις της
κυκλοσπορίνης στο πλάσμα.
Πιθανές αλληλεπιδράσεις εξαιτίας της μετοπρολόλης
Η μετοπρολόλη είναι μεταβολικό υπόστρωμα του ισοενζύμου CYP2D6 του
κυτοχρώματος P450. Φάρμακα που δρουν ως ουσίες που επάγουν και
αναστέλλουν τα ένζυμα μπορεί να ασκούν επίδραση στα επίπεδα της
μετοπρολόλης στο πλάσμα.
Οι αναστολείς του CYP2D6 μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της συγκέντρωσης
της μετοπρολόλης στο πλάσμα.
Παραδείγματα:
αντιαρρυθμικοί παράγοντες (π.χ. κινιδίνη, προπαφαινόνη),
4
αντισταμινικά (π.χ. διυδρική αμίνη), ανταγωνιστές των Η2-υποδοχέων της
ισταμίνης, αντικαταθλιπτικά (π.χ. παροξετίνη, φλουοξετίνη, σερτραλίνη),
αντιψυχωτικά και αναστολείς της COX-2 (π.χ. σελεκοξίμπη)
Αντιμυκητιασικοί παράγοντες (π.χ. τερβιναφίνη)
Η συγκέντρωση της μετοπρολόλης στο πλάσμα μπορεί να αυξηθεί από το
αλκοόλ και την υδραλαζίνη.
Η συγκέντρωση της μετοπρολόλης στο πλάσμα μειώνεται από την ριφαμπικίνη.
Ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με Logimax
και παράγοντες που
αποκλείουν τα γάγγλια του συμπαθητικού, άλλους β-αναστολείς (π.χ. σε
οφθαλμικές σταγόνες) ή αναστολείς της ΜΑΟ πρέπει να βρίσκονται υπό στενή
ιατρική παρακολούθηση.
Σε περίπτωση που η ταυτοχρόνως χορηγούμενη θεραπευτική αγωγή με
κλονιδίνη πρόκειται να διακοπεί, η χορήγηση του φαρμάκου Logimax πρέπει να
διακόπτεται αρκετές ημέρες πριν τη διακοπή της κλονιδίνης.
Αυξημένη αρνητική ινότροπη και χρονότροπη δράση μπορεί να παρατηρηθεί
όταν το Logimax
χορηγείται μαζί με ανταγωνιστές ασβεστίου τύπου
βεραπαμίλης και τύπου διλτιαζέμης.
Δεν πρέπει να γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση ανταγωνιστών ασβεστίου τύπου
βεραπαμίλης.
Το Logimax ενδέχεται να ενισχύσει την αρνητική ινότροπη και την αρνητική
δρομότροπη επίδραση αντιαρρυθμικών παραγόντων (τύπου κινιδίνης και
αμιοδαρόνης).
Οι γλυκοσίδες της δακτυλίτιδας, σε συνδυασμό με β-αποκλειστές, μπορεί να
αυξήσουν το χρόνο κολπικοιλιακής αγωγιμότητας και μπορεί να προκαλέσουν
διαταραχές του ρυθμού.
Σε ασθενείς, που λαμβάνουν Logimax, τα εισπνεόμενα αναισθητικά ενισχύουν
την καρδιοκατασταλτική δράση.
Ταυτόχρονη θεραπεία με ινδομεθακίνη ή άλλους αναστολείς της συνθετάσης
των προσταγλανδινών μπορεί να μειώσει το αντιυπερτασικό αποτέλεσμα του
Logimax.
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όταν η αδρεναλίνη χορηγείται σε ασθενείς που
λαμβάνουν αγωγή με β-αποκλειστές, οι καρδιοεκλεκτικοί β-αποκλειστές
παρεμβαίνουν πολύ λιγότερο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης απ’ ότι οι μη
εκλεκτικοί β-αποκλειστές.
Η δοσολογία των από του στόματος χορηγούμενων αντιδιαβητικών μπορεί να
χρειασθεί αναπροσαρμογή σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Logimax.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Τα δισκία Logimax δεν πρέπει να χορηγούνται κατά τη διάρκεια της κύησης.
Θηλασμός
Η φελοδιπίνη ανιχνεύεται στο μητρικό γάλα. Ωστόσο, όταν λαμβάνεται σε
θεραπευτικές δόσεις από τη μητέρα που θηλάζει δεν είναι πιθανό να επηρεάσει
το βρέφος.
5
Οι β-αποκλειστές μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως
βραδυκαρδία στο έμβρυο και στο νεογνό και στο θηλάζον βρέφος. Ωστόσο, η
ποσότητα της μετοπρολόλης που καταναλώνεται μέσω του μητρικού γάλατος
φαίνεται να είναι αμελητέα όσον αφορά την επίδραση β-αποκλειστών στο
βρέφος, σε περίπτωση που η μητέρα λαμβάνει θεραπεία με μετοπρολόλη σε
δόσεις εντός του φυσιολογικού θεραπευτικού εύρους.
Γονιμότητα
Δεν υπάρχουν δεδομένα για την επίδραση στη γονιμότητα των ανδρών και των
γυναικών (βλ. παράγραφο 5.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν πώς αντιδρούν στο Logimax πριν την
οδήγηση ή χρήση μηχανών, διότι μπορεί να παρουσιαστεί περιστασιακά ζάλη ή
κόπωση.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Το Logimax είναι καλά ανεκτό και οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι γενικά
ήπιες και αναστρέψιμες.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες με
τα δισκία Logimax περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, οίδημα σφυρών, έξαψη, ζάλη,
ναυτία και κόπωση. Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες
εξηγούνται από τις αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες της φελοδιπίνης, είναι
συνήθως δοσοεξαρτώμενες και εμφανίζονται στην έναρξη της θεραπείας ή μετά
από αύξηση της δόσης. Αν εμφανισθούν τέτοιου είδους αντιδράσεις, είναι ως
επί το πλείστον παροδικές και μειώνονται σε ένταση με την πάροδο του
χρόνου.
Από την κλινική εμπειρία καθώς και από την εμπειρία που αποκτήθηκε μετά
την κυκλοφορία στην αγορά κάθε μεμονωμένου δραστικού συστατικού έχουν
αναφερθεί οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατίθενται παρακάτω.
Όπως και με άλλους ανταγωνιστές του ασβεστίου, έχει αναφερθεί ήπια
διόγκωση ούλων σε ασθενείς με έντονη ουλίτιδα/περιοδοντίτιδα. Η διόγκωση
μπορεί να αποφευχθεί ή να αναστραφεί μέσω προσεκτικής στοματικής υγιεινής.
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί συχνοτήτων:
Πολύ συχνές 1/10
Συχνές 1/100 και < 1/10
Όχι συχνές 1/1.000 και < 1/100
Σπάνιες 1/10.000 και < 1/1.000
Πολύ σπάνιες < 1/10.000
Πίνακας 1 Φελοδιπίνη
Κατηγορία/Οργανικό
Σύστημα
Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια του
φαρμάκου
Διαταραχές του
νευρικού
συστήματο
ς
Συχνές: Κεφαλαλγία
Όχι συχνές: Ζάλη, παραισθησία
Καρδιακές διαταραχές
Όχι συχνές: Ταχυκαρδία, αίσθημα
6
παλμών
Αγγειακές διαταραχές
Συχνές: Έξαψη
Όχι συχνές: Υπόταση
Σπάνιες: Συγκοπή
Διαταραχές του
γαστρεντερ
ικού
Όχι συχνές: Ναυτία, κοιλιακό άλγος
Σπάνιες: Έμετος
Πολύ σπάνιες: Υπερπλασία των ούλων,
ουλίτιδα
Διαταραχές του ήπατος
και των χοληφόρων
Πολύ σπάνιες: Αύξηση των ηπατικών
ενζύμων
Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Όχι συχνές: μΕξάνθη α, κνησμός
Σπάνιες: Κνίδωση
Πολύ σπάνιες: Αντιδράσεις
φωτοευαισθησίας,
λευκοκυτοκλαστική
αγγειίτιδα
Διαταραχές του
μυοσκελετικού
συστήματος και του
συνδετικού ιστού
Σπάνιες: Αρθραλγία, μυαλγία
Διαταραχές των νεφρών
και των ουροφόρων
οδών
Πολύ σπάνιες: Πολλακιουρία
Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και του
μαστού
Σπάνιες: Ανικανότητα/ Σεξουαλική
δυσλειτουργία
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Πολύ συχνές: Περιφερικό οίδημα
Όχι συχνές: Κόπωση
Πολύ σπάνιες: Αντιδράσεις
υπερευαισθησίας, π.χ.
αγγειοοίδημα, πυρετός
Πίνακας 2 Μετοπρολόλη
/ Κατηγορία Οργανικό
μΣύστη α
Συχνότητα
μ Ανεπιθύ ητη ενέργεια του
μφαρ άκου
Διαταραχές του
αιμοποιητικού και του
λεμφικού συστήματος
Πολύ σπάνιες: Θρομβοπενία
Διαταραχές του
μεταβολισμού και της
θρέψης
Όχι συχνές: Αύξηση σωματικού βάρους
Ψυχιατρικές
διαταραχές
Όχι συχνές: Κατάθλιψη, μειωμένη
ικανότητα συγκέντρωσης,
εφιάλτες, υπνηλία ή αϋπνία
Σπάνιες: Νευρικότητα, ανησυχία
Πολύ σπάνιες: Αμνησία / διαταραχές
μνήμης, σύγχυση,
παραισθήσεις
Δ ιαταραχές του
μνευρικού συστή ατος
Συχνές: Ζάλη, κεφαλαλγία
Όχι συχνές: Παραισθησίες
Πολύ σπάνιες: Διαταραχές της γεύσης
7
μ Οφθαλ ικές διαταραχές Σπάνιες: Διαταραχές της όρασης,
ξηροί και/ή ερεθισμένοι
οφθαλμοί, επιπεφυκίτιδα
Διαταραχές του ωτός
και του λαβυρίνθου
Πολύ σπάνιες: Εμβοές
Καρδιακές διαταραχές Συχνές: Βραδυκαρδία, αίσθημα
παλμών
Όχι συχνές: Επιδείνωση των
συμπτωμάτων της καρδιακής
ανεπάρκειας,
κολποκοιλιακός αποκλεισμός
πρώτου βαθμού, περικάρδιο
άλγος
Σπάνιες: Διαταραχές της καρδιακής
αγωγιμότητας, καρδιακές
αρρυθμίες
Αγγειακές διαταραχές Συχνές: Ορθοστατικές διαταραχές
(πολύ σπάνια με συγκοπή),
ψυχρά άνω και
κάτω άκρα
Πολύ σπάνιες: Γάγγραινα σε ασθενείς με
προϋπάρχουσες σοβαρές
διαταραχές της περιφερικής
κυκλοφορίας
Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος, του
θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Συχνές: Δύσπνοια μετά από
προσπάθεια
Όχι συχνές: Βρογχόσπασμος
Σπάνιες: Ρινίτιδα
Δ ιαταραχές του
γαστρεντερικού
Συχνές: Ναυτία, κοιλιακό άλγος,
διάρροια, δυσκοιλιότητα
Όχι συχνές: Έμετος
Σπάνιες: μΞηροστο ία
Διαταραχές του ήπατος
και των χοληφόρων
Σπάνιες: Διαταραχές στις δοκιμασίες
ηπατικής λειτουργίας
Πολύ σπάνιες: Ηπατίτιδα
Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Όχι συχνές: Εξάνθημα (με την μορφή
κνίδωσης, ψωριασικών και
δυστροφικών δερματικών
βλαβών), αυξημένη εφίδρωση
Σπάνιες: Τριχόπτωση
Πολύ σπάνιες: Αντιδράσεις
φωτοευαισθησίας, ψωρίαση
επιδεινωθείσα
Διαταραχές του
μυοσκελετικού
συστήματος και του
συνδετικού ιστού
Όχι συχνές: Μυϊκές κράμπες
Πολύ σπάνιες: Αρθραλγία
Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και του
μαστού
Σπάνιες: Ανικανότητα/σεξουαλική
δυσλειτουργία.
Γενικές διαταραχές και
Πολύ συχνές: Κόπωση
8
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Όχι συχνές: Οίδημα
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν υπόταση,
καρδιακή ανεπάρκεια, βραδυκαρδία και βραδυαρρυθμία, διαταραχές
αγωγιμότητας της καρδιάς, μεταβληθείσα αγγειακή αντίσταση και
βρογχόσπασμο.
Αντιμετώπιση
Πρέπει να παρέχεται φροντίδα σε μονάδες που μπορούν να παρέχουν τα
κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα, ιατρική παρακολούθηση και έλεγχο.
Αν δικαιολογείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί πλύση στομάχου και/ή να
χορηγηθεί ενεργός άνθρακας.
Για τη θεραπεία της βραδυκαρδίας και των διαταραχών της αγωγιμότητας
μπορεί να χορηγηθεί ατροπίνη, αδρενεργικοί διεγέρτες
(συμπαθητικομιμητικά φάρμακα) ή να τοποθετηθεί βηματοδότης.
Η υπόταση, η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, και το σοκ αντιμετωπίζονται με
κατάλληλη διαστολή όγκου, ένεση γλυκαγόνης (αν είναι απαραίτητο, μετά από
ενδοφλέβια έγχυση γλυκαγόνης), ενδοφλέβια χορήγηση αδρενεργικών
διεγερτών (συμπαθομιμητικών παραγόντων) όπως δοβουταμίνη, με προσθήκη
αγωνιστών των α1-υποδοχέων παρουσία αγγειοδιαστολής. Ενδοφλέβια χρήση
Ca
2+
μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη.
Ο βρογχόσπασμος μπορεί συνήθως να αντιστραφεί με βρογχοδιασταλτικά.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Κωδικός ATC : C07FB02
Ο συμπληρωματικός τρόπος δράσης του αγγειοεκλεκτικού ανταγωνιστή του
ασβεστίου, της φελοδιπίνης (ελάττωση περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων)
και του β
1
-εκλεκτικού αδρενεργικού ανταγωνιστή, της μετοπρολόλης
(ελάττωση καρδιακού έργου) οδηγεί σε εντονότερο αντιυπερτασικό αποτέλεσμα
και βελτιωμένη ή παρόμοια ανεκτικότητα συγκριτικά με τις αντίστοιχες
μονοθεραπείες. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ
αποτελεσματικότητας/ανεπιθύμητων ενεργειών.
9
Η μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι ομαλή, ενώ το αποτέλεσμα διαρκεί για
όλο το 24ωρο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικές δόσεις.
Συνδυασμός φελοδιπίνης και μετοπρολόλης μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε
υπερτασικούς ασθενείς με συνυπάρχουσα στηθάγχη, λόγω της αντιισχαιμικής
δράσης των μεμονωμένων συστατικών.
Φελοδιπίνη:
Η φελοδιπίνη είναι ένας ανταγωνιστής του ασβεστίου με αγγειοεκλεκτικότητα,
που πρωταρχικά απευθύνεται στη θεραπεία της υπέρτασης. Η φελοδιπίνη
μειώνει την αρτηριακή πίεση, μέσω ελάττωσης των συστηματικών αγγειακών
αντιστάσεων. Λόγω του υψηλού βαθμού εκλεκτικότητας της ουσίας για τις
λείες μυϊκές ίνες των αρτηριολίων, η φελοδιπίνη σε θεραπευτικές δόσεις δεν
εμφανίζει άμεση δράση στη καρδιακή συσπαστικότητα ή αγωγιμότητα. Το
φάρμακο εξάλλου δεν προκαλεί ορθοστατική υπόταση, εξαιτίας της απουσίας
δράσης του στις λείες μυϊκές ίνες των φλεβών ή στον αδρενεργικό
αγγειοκινητικό έλεγχο.
Η φελοδιπίνη διαθέτει ήπια νατριουρητική/διουρητική δράση με αποτέλεσμα να
μην προκαλεί κατακράτηση υγρών.
Η φελοδιπίνη είναι αποτελεσματική σε υπέρταση κάθε βαρύτητας. Η ουσία
γίνεται καλά ανεκτή από ασθενείς με συνυπάρχουσα στηθάγχη ή συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια.
Η φελοδιπίνη έχει αντι-στηθαγχική και αντι-ισχαιμική δράση λόγω της
βελτίωσης στο κλάσμα προσφοράς / ζήτησης οξυγόνου στο μυοκάρδιο.
Μετοπρολόλη:
Η μετοπρολόλη είναι ένας καρδιοεκλεκτικός β
1
-αδρενεργικός ανταγωνιστής
1
-αποκλειστής), δρα δηλαδή στους καρδιακούς β
1
-υποδοχείς σε δόσεις πολύ
μικρότερες από εκείνες που απαιτούνται για τον ερεθισμό των β
2
-υποδοχέων
που ανευρίσκονται κυρίως στα περιφερικά αγγεία και τους βρόγχους.
Η μετοπρολόλη δεν έχει σταθεροποιητική επί της μεμβράνης δράση ούτε
παρουσιάζει μερική αγωνιστική δραστηριότητα.
Η μετοπρολόλη μειώνει, ή αναστέλλει την διεγερτική επί της καρδιάς δράση
που ασκείται από τις κατεχολαμίνες
(
που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια
φυσικού ή ψυχολογικού στρες).
Αυτό σημαίνει ότι η συνηθισμένη αύξηση στον καρδιακό ρυθμό, την καρδιακή
παροχή, τη συσπαστικότητα και την αρτηριακή πίεση, που προκαλούνται από
τη δράση των κατεχολαμινών, μειώνονται από τη δράση της μετοπρολόλης.
Τα αποτελέσματα αυτά προκαλούν μια συνολική μείωση της ζήτησης του
μυοκαρδίου σε οξυγόνο που συνιστά ένα σημαντικό μέρος της αντι-ισχαιμικής
δράσης του φαρμάκου.
Η μετοπρολόλη μειώνει την αυξημένη αρτηριακή πίεση τόσο σε όρθια όσο και
ύπτια θέση.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Φελοδιπίνη
Απορρόφηση και κατανομή
Η συστηματική βιοδιαθεσιμότητα της ουσίας ανέρχεται περίπου στο 15% και
είναι ανεξάρτητη της δόσης στα συνήθη δοσολογικά σχήματα.
Η σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι περίπου της τάξης του 99%,
και αφορά κυρίως τις λευκωματίνες
.
Τα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης προκαλούν μια παρατεταμένη φάση
απορρόφησης της φελοδιπίνης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή επίτευξη
10
των συγκεντρώσεων στο πλάσμα που κυμαίνονται μέσα στα θεραπευτικά
επίπεδα για 24 ώρες.
Μεταβολισμός και απέκκριση
Η φελοδιπίνη μεταβολίζεται ευρέως στο ήπαρ από το κυτόχρωμα P450 3A4
(CYP3A4) και όλοι οι απομονωθέντες μεταβολίτες είναι αδρανείς.
Η
φελοδιπίνη είναι μια ουσία υψηλής κάθαρσης με μέσο ρυθμό κάθαρσης απ’ το
αίμα 1200 ml/min.
Η μέση ημιπερίοδος ζωής της στην τελική φάση είναι 24
ώρες. Κατά την μακροχρόνια θεραπεία δεν παρατηρείται άθροιση της ουσίας σε
σημαντικό βαθμό
.
Ηλικιωμένοι ασθενείς και ασθενείς με μειωμένη ηπατική λειτουργία έχουν
κατά μέσο όρο υψηλότερες συγκεντρώσεις φελοδιπίνης στο πλάσμα από τους
νεώτερους ασθενείς. Η κινητική της φελοδιπίνης δεν αλλάζει σε ασθενείς με
επιβαρυμένη νεφρική λειτουργία συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
υπόκεινται σε αιμοδιήθηση.
Περίπου το 70 % της χορηγούμενης δόσης αποβάλλεται με την μορφή
μεταβολιτών στα ούρα και η υπόλοιπη στα κόπρανα. Λιγότερο από 0,5% της
δόσης ανιχνεύεται αναλλοίωτο στα ούρα.
Μετοπρολόλη
Απορρόφηση και κατανομή
Η βιοδιαθεσιμότητα είναι μειωμένη κατά 20-30% για τη μορφή ελεγχόμενης
αποδέσμευσης σε σύγκριση με τα συνήθη δισκία. Το γεγονός στερείται
κλινικής σημασίας από τη στιγμή που το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη
αποτελέσματος (ΑUΕC) για τον καρδιακό ρυθμό είναι το ίδιο όπως και στα
δισκία συνήθους μορφής. Η δέσμευση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος για τη
μετοπρολόλη είναι χαμηλή και ίση περίπου με 5-10%.
H μέση ημιπερίοδος απομάκρυνσης της μετοπρολόλης είναι 3,5 ώρες. Έτσι
επιτυγχάνονται ομαλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα με χορήγηση σε 24ωρα
διαστήματα. Ο ρυθμός αποδέσμευσης είναι ανεξάρτητος από παράγοντες όπως
το pH και την περισταλτικότητα.
Μεταβολισμός και απέκκριση
Η μετοπρολόλη υφίσταται οξειδωτικό μεταβολισμό στο ήπαρ κυρίως μέσω του
συνένζυμου CYP2D6 προς τρεις κύριους μεταβολίτες οι οποίοι στερούνται
κλινικώς σημαντικής δράσης αποκλεισμού των β-υποδοχέων.
Ως κανόνας, πάνω από 95% μιας από του στόματος δόσης μπορεί να ανιχνευθεί
στα ούρα. Περίπου 5% της χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται αναλλοίωτο στα
ούρα, ένα ποσοστό που σε μεμονωμένες περιπτώσεις ανέρχεται σε 30%. Η
ημιπερίοδος απομάκρυνσης της μετοπρολόλης από το πλάσμα ανέρχεται σε 3,5
ώρες (όρια: 1 και 9 ώρες). Ο συνολικός ρυθμός κάθαρσης ανέρχεται σε
1000ml/min.
Σημαντικές διαφορές στη φαρμακοκινητική της μετοπρολόλης μεταξύ
ηλικιωμένων και νεαρών ατόμων δεν παρατηρούνται. Η συστηματική
βιοδιαθεσιμότητα και απομάκρυνση της μετοπρολόλης παραμένει αμετάβλητη
σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία. Η αποβολή ωστόσο των
μεταβολιτών είναι μειωμένη. Σημαντική συσσώρευση μεταβολιτών
παρατηρήθηκε σε ασθενείς με ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) κατώτερο
από 5ml/min. Η συσσώρευση αυτή ωστόσο δεν αυξάνει την δράση ως προς τον
αποκλεισμό των β-υποδοχέων.
11
Εξαιτίας της χαμηλής δέσμευσης με τις πρωτεΐνες, οι φαρμακοκινητικές
ιδιότητες της μετοπρολόλης δεν επηρεάζονται από μειωμένη ηπατική
λειτουργία. Ωστόσο, σε ασθενείς με σοβαρή κίρρωση του ήπατος και πυλαία
διαφυγή η βιοδιαθεσιμότητα της μετοπρολόλης αυξάνεται και ο ανώτερος
ρυθμός κάθαρσης μειώνεται. Ασθενείς με πυλαία αναστόμωση έχουν ανώτερο
ρυθμό κάθαρσης περίπου 0,3 l/min ενώ, το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη
συγκεντρώσεως-χρόνου (AUC), είναι μέχρι και 6 φορές μεγαλύτερο από υγιή
άτομα.
Χαρακτηριστικά του συνδυασμού των δραστικών
Ο συνδυασμός φελοδιπίνης και μετοπρολόλης δεν μεταβάλλει την
φαρμακοκινητική των δύο συστατικών. Κατά την από του στόματος χορήγηση
δισκίων Logimax παρατεταμένης αποδέσμευσης, τόσο η φελοδιπίνη, όσο και η
μετοπρολόλη απορροφώνται πλήρως από τον γαστρεντερικό σωλήνα. Η
απορρόφηση δεν εξαρτάται από την λήψη τροφής με χαμηλή περιεκτικότητα σε
λίπη.
Η φάση της απορρόφησης με τα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
παρατείνεται, με αποτέλεσμα την επίτευξη ομαλών και αποτελεσματικών
συγκεντρώσεων τόσο της φελοδιπίνης, όσο και της μετοπρολόλης για διάστημα
24 ωρών.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Σε μια μελέτη της γονιμότητας και της αναπαραγωγικής γενικά ικανότητας σε
αρουραίους που ελάμβαναν φελοδιπίνη, παρατηρήθηκε σε ομάδες μεσαίων και
υψηλών δόσεων παράταση του τοκετού με αποτέλεσμα δύσκολο τοκετό και
αύξηση των εμβρυϊκών θανάτων και θανάτους στην πρώιμη μεταγεννητική
περίοδο.
Μελέτες αναπαραγωγής σε κουνέλια έδειξαν μια δοσοεξαρτώμενη
αναστρέψιμη διόγκωση των μαστικών αδένων των γονέων και
δοσοεξαρτώμενες ανωμαλίες των δακτύλων στα έμβρυα. Οι ανωμαλίες στα
έμβρυα προκλήθηκαν όταν η φελοδιπίνη χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της
πρώιμης εμβρυϊκής ανάπτυξης.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυριτίου διοξείδιο κολλοειδές, αιθυλοκυτταρίνη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη,
υπρομελλόζη, νάτριο-αργίλιο πυριτικό, λακτόζη άνυδρη, κυτταρίνη
μικροκρυσταλλική, πολυοξυλο 40 κικέλαιο υδρογονωμένο, προπυλεστέρας
γαλλικός, νάτριο στεατυλοφουμαρικό, πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, τιτανίου
διοξείδιο E171, υδρογόνου υπεροξείδιο, 30%, σιδήρου οξείδια E172 (κίτρινο,
ερυθρό/καστανό), παραφίνης κόνις.
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
12
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 30°C. Να μην χρησιμοποιείται μετά
από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κουτιά με 28 δισκία
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
AstraZeneca Α.E.,
Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών, 151 25 Μαρούσι
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
10. HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
13