ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
DUROGESIC
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Δοσολογία
DUROGESIC
(μg/h)
Επιφάνεια
εμπλάστρου
(cm
2
)
Ποσότητα
φαιντανύλης
που περιέχεται
στο έμπλαστρο
(mg)
DUROGESIC 12
1
5,25 2,1
DUROGESIC 25
10,5 4,2
DUROGESIC 50
21,0 8,4
DUROGESIC 75
31,5 12,6
DUROGESIC 100
42,0 16,8
1
Η χαμηλότερη δόση καθορίζεται ως 12 μg/h (ωστόσο, η πραγματική
δόση είναι 12,5 μg/h) ώστε να διαφοροποιείται από τη δόση των 125
μg/h (που θα μπορούσε να συνταγογραφηθεί χρησιμοποιώντας
περισσότερα από ένα έμπλαστρα).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Διαδερμικό έμπλαστρο το οποίο παρέχει συνεχή συστηματική χορήγηση
φαιντανύλης, ενός ισχυρού οπιοειδούς αναλγητικού, για 72 ώρες.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Ενήλικες:
Το DUROGESIC ενδείκνυται στη θεραπεία του χρόνιου και ανθεκτικού πόνου για τον
οποίο απαιτείται συνεχής χορήγηση οπιοειδών για ένα εκτεταμένο χρονικό
διάστημα.
Παιδιά:
Μακροχρόνια θεραπεία του σοβαρού χρόνιου πόνου σε παιδιά που λαμβάνουν
θεραπεία με οπιοειδή από την ηλικία των 2 ετών.
1/21
Επένδυση Απελευθέρωσης
Στρώμα Φαρμάκου
Υπόστρωμα
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Οι δόσεις του DUROGESIC πρέπει να εξατομικεύονται βάσει της κατάστασης του
ασθενούς και πρέπει να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την
έναρξη της θεραπείας. Τα διαδερμικά έμπλαστρα είναι σχεδιασμένα να
απελευθερώνουν περίπου 12, 25, 50, 75 και 100 μg/h φαιντανύλης στη συστηματική
κυκλοφορία, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου 0,3, 0,6, 1,2, 1,8 και 2,4 mg ανά
ημέρα (βλέπε Παράγραφο 2, Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση), αντίστοιχα.
Η ανάγκη για συνέχιση της θεραπείας πρέπει να αξιολογείται περιοδικά.
Ενήλικες:
Επιλογή της αρχικής δοσολογίας
Η κατάλληλη αρχική δόση του DUROGESIC πρέπει να βασίζεται στην τρέχουσα
χρήση οπιοειδών από τον ασθενή. Συνιστάται να χρησιμοποιείται το DUROGESIC σε
ασθενείς που έχουν παρουσιάσει ανοχή στα οπιοειδή. Άλλοι παράγοντες που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη είναι η τρέχουσα γενική και κλινική κατάσταση του
ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους του σώματος, της ηλικίας και της
έκτασης της εξασθένισης καθώς και του βαθμού ανοχής στα οπιοειδή.
Ασθενείς με ανοχή στα οπιοειδή
Η αρχική δόση πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες για χρήση αναλγητικών ανά 24
ώρες. Για να γίνει αλλαγή από τα παρεντερικά ή από του στόματος οπιοειδή στο
DUROGESIC, ανατρέξτε στη
Μετατροπή Ίσης Αναλγητικής Δόσης
παρακάτω. Η
δοσολογία μπορεί στη συνέχεια να τιτλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, εάν
απαιτείται, με σταδιακές αυξήσεις της δόσης είτε κατά 12 είτε κατά 25 μg/h για να
επιτευχθεί η ελάχιστη κατάλληλη δόση του DUROGESIC, η οποία εξαρτάται από την
ανταπόκριση και από τις ανάγκες για συμπληρωματική αναλγησία.
Ασθενείς που δεν έχουν εκτεθεί σε οπιοειδή στο παρελθόν
Η κλινική εμπειρία με το DUROGESIC, είναι περιορισμένη σε ασθενείς που δεν
έχουν εκτεθεί σε οπιοειδή στο παρελθόν. Στην περίπτωση κατά την οποία η θεραπεία
με DUROGESIC κρίνεται κατάλληλη για ασθενείς που δεν έχουν εκτεθεί σε οπιοειδή
στο παρελθόν, συνιστάται οι ασθενείς αυτοί να τιτλοποιούνται με χαμηλές δόσεις
οπιοειδών άμεσης αποδέσμευσης (π.χ. μορφίνη, υδρομορφόνη, οξυκωδόνη, τραμαδόλη
και κωδεΐνη) για να επιτύχουν ίση αναλγητική δοσολογία σε σχέση με το
DUROGESIC με ρυθμό απελευθέρωσης 25 μg/h. Στους ασθενείς αυτούς μπορεί να
γίνει η μετατροπή σε DUROGESIC
25 μg/h. Η δοσολογία μπορεί στη συνέχεια να
τιτλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, εάν απαιτείται, με σταδιακές αυξήσεις
της δόσης είτε κατά 12 είτε κατά 25 μg/h για να επιτευχθεί η ελάχιστη κατάλληλη
δόση του DUROGESIC, η οποία εξαρτάται από την ανταπόκριση και από τις ανάγκες
για συμπληρωματική αναλγησία (βλέπε
Μετατροπή Ίσης Αναλγητικής Δόσης
παρακάτω). (βλέπε επίσης Παράγραφο 4.4: Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
κατά τη χρήση: Καταστάσεις που δεν υπάρχει έκθεση σε οπιοειδή στο παρελθόν και
μη ανοχής στα οπιοειδή).
Μετατροπή Ίσης Αναλγητικής Δόσης
1. Υπολογίστε τις ανάγκες για χρήση αναλγητικών ανά 24 ώρες.
2. Μετατρέψτε αυτό το ποσό στην ισοδύναμη αναλγητική δόση από του στόματος
μορφίνης χρησιμοποιώντας τον πίνακα 1. Όλες οι ενδομυϊκές και από του
στόματος δόσεις σε αυτόν τον πίνακα θεωρούνται ισοδύναμες της αναλγητικής
δράσης 10 mg μορφίνης χορηγούμενης ενδομυϊκά.
3. Για να εξάγετε τη δοσολογία του DUROGESIC, που αντιστοιχεί στην ανά 24 ώρες
υπολογισθείσα ισοδύναμη αναλγητική δοσολογία μορφίνης, χρησιμοποιείστε τον
Πίνακα 2 ή τον Πίνακα 3 για τη μετατροπή της δοσολογίας όπως παρακάτω:
2/21
i. Ο Πίνακας 2 αφορά σε ενήλικες ασθενείς που έχουν ανάγκη εναλλαγής
ή μετατροπής σε άλλο σχήμα οπιοειδούς (λόγος μετατροπής από την από
του στόματος μορφίνη σε διαδερμική φαιντανύλη περίπου ίσος με
150:1).
ii. Ο Πίνακας 3 αφορά σε ενήλικες ασθενείς που βρίσκονται σε ένα
σταθεροποιημένο και καλά ανεκτό σχήμα οπιοειδούς (λόγος μετατροπής
από την από του στόματος μορφίνη σε διαδερμική φαιντανύλη περίπου
ίσος με 100:1).
Πίνακας 1: Μετατροπή αντίστοιχης αναλγητικής δόσης
Αντίστοιχη αναλγητική δόση (mg)
Ονομασία
φαρμάκου
Ενδομυϊκά* Από στόματος
μορφίνη 10 30 (υποθετική επαναλαμβανόμενη
χορήγηση)**
υδρομορφόνη 1,5 7,5
μεθαδόνη 10 20
οξυκωδόνη 15 30
λεβορφανόλη 2 4
οξυμορφόνη 1 10 (δια του ορθού)
διαμορφίνη 5 60
πεθιδίνη 75 --
κωδεΐνη 130 200
βουπρενορφίνη 0,4 0,8 (υπογλωσσίως)
* Βάσει μελετών απλής χορήγησης στις οποίες μια ενδομυϊκή δόση κάθε
αναφερόμενου φαρμάκου συγκρίθηκε με τη μορφίνη για να εκτιμηθεί η
σχετική ισχύς. Οι από στόματος δόσεις είναι αυτές οι οποίες συνιστώνται
όταν αλλάζει κανείς από παρεντερική χορήγηση σε χορήγηση από στόματος.
**Η από στόματος /ενδομυϊκή ισχύς για τη μορφίνη βασίζεται σε κλινική εμπειρία σε
ασθενείς με χρόνιο πόνο.
Βιβλιογραφική αναφορά: Προσαρμοσμένο από Foley KM. Η θεραπεία του πόνου στους
καρκινοπαθείς. NEJM 1985; 313(2):84-95.
Πίνακας 2: Συνιστώμενη αρχική δοσολογία DUROGESIC βασισμένη στην
ημερήσια δόση από στόματος μορφίνης
1
Από του στόματος μορφίνη ανά
24 ώρες (mg/ημέρα)
Δοσολογία DUROGESIC
(μg/h)
< 135 (για ενήλικες) 25
135-224 50
225-314 75
315-404 100
405-494 125
495-584 150
585-674 175
675-764 200
765-854 225
855-944 250
945-1034 275
1035-1124 300
3/21
1
Σε κλινικές δοκιμές, αυτές οι τιμές των ημερησίων δόσεων από στόματος μορφίνης
χρησιμοποιήθηκαν σαν βάση για τη μετατροπή στο DUROGESIC.
Πίνακας 3:Συνιστώμενη αρχική δοσολογία του DUROGESIC
που βασίζεται στην ημερήσια δοσολογία της
από στόματος μορφίνης (για ασθενείς που
βρίσκονται σε σταθεροποιημένη και καλά
ανεκτή θεραπεία με οπιοειδές)
Από στόματος μορφίνη
ανά 24 ώρες
(mg/ημέρα)
Δοσολογία DUROGESIC
(μg/h)
≤44 12
45-89 25
90-149 50
150-209 75
210-269 100
270-329 125
330-389 150
390-449 175
450-509 200
510-569 225
570-629 250
630-689 275
690-749 300
Η αρχική εκτίμηση της μέγιστης αναλγητικής δράσης του DUROGESIC δεν μπορεί να
γίνει πριν να χρησιμοποιηθεί για 24 ώρες το διαδερμικό έμπλαστρο. Η καθυστέρηση
αυτή οφείλεται στη σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης της φαιντανύλης στον ορό
στις 24 ώρες που ακολουθούν την αρχική τοποθέτηση του διαδερμικού έμπλαστρου.
Προηγηθείσα αναλγητική θεραπεία πρέπει συνεπώς να διακοπεί σταδιακά μετά την
τοποθέτηση της πρώτης δόσης μέχρι να επιτευχθεί αναλγητική δράση με το
DUROGESIC.
Τιτλοποίηση της δόσης και θεραπεία συντήρησης
Η περιεκτικότητα των 12 μg/h είναι διαθέσιμη για τιτλοποίηση δόσης. Το διαδερμικό
έμπλαστρο DUROGESIC πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 72 ώρες. Πρέπει να γίνεται
εξατομικευμένη τιτλοποίηση της δόσης μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ
αναλγητικού αποτελέσματος και ανεκτικότητας. Αν το αναλγητικό αποτέλεσμα δεν
είναι ικανοποιητικό μετά την πρώτη τοποθέτηση, η δόση μπορεί να αυξηθεί μετά από
3 ημέρες. Στη συνέχεια, προσαρμογή της δόσης μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε
3 ημέρες. Στην αρχή της θεραπείας, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να μην επιτύχουν
επαρκή αναλγησία κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας με χρήση αυτού του
δοσολογικού διαστήματος και μπορεί να απαιτείται το έμπλαστρο DUROGESIC να
εφαρμόζεται στις 48 ώρες αντί για τις 72 ώρες. Η μείωση της διάρκειας εφαρμογής
του συστήματος με αντικατάσταση του συστήματος πριν τις 72 ώρες μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις φαιντανύλης στον ορό (βλέπε Παράγραφο 5.2,
Φαρμακοκινητικές ιδιότητες).
Η σταδιακή αύξηση της δόσης μπορεί να γίνεται κατά 12 μg/h ή 25 μg/h
λαμβάνοντας υπόψη τις συμπληρωματικές ανάγκες του ασθενούς για αναλγητικά
(45/90 mg από στόματος μορφίνη /ημέρα ~DUROGESIC 12/25 μg/h) καθώς επίσης
και την εξέλιξη του πόνου. Για δόσεις μεγαλύτερες από 100 μg/h μπορούν να
τοποθετούνται περισσότερα από ένα διαδερμικά έμπλαστρα DUROGESIC. Οι
ασθενείς μπορεί να χρειάζονται περιοδικές συμπληρωματικές δόσεις ενός
4/21
αναλγητικού με σύντομη διάρκεια δράσης για οξείες εξάρσεις του πόνου. Μερικοί
ασθενείς μπορούν να χρειασθούν επιπρόσθετες ή εναλλακτικές μεθόδους χορήγησης
οπιοειδών όταν η δόση υπερβεί τα 300 μg/h.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Παιδιά ηλικίας 16 ετών και άνω:
Να ακολουθείται η δοσολογία για ενήλικες ασθενείς.
Παιδιά ηλικίας 2 έως 16 ετών:
Το DUROGESIC πρέπει να χορηγείται μόνο
σε παιδιατρικούς ασθενείς με ανοχή
στα οπιοειδή (ηλικίας 2 έως 16 ετών)
που λαμβάνουν ήδη τουλάχιστον 30 mg
ισοδύναμων μορφίνης από του στόματος την ημέρα. Για να γίνει η μετατροπή από τα
από του στόματος ή παρεντερικά οπιοειδή σε DUROGESIC σε παιδιατρικούς
ασθενείς, ανατρέξτε στη
Μετατροπή Αντίστοιχης Αναλγητικής Δόσης
(Πίνακας 1)
και στη
Συνιστώμενη δοσολογία DUROGESIC βασιζόμενη στην ημερήσια δόση από
του στόματος μορφίνης
(Πίνακας 4).
Πίνακας 4:Συνιστώμενη δοσολογία DUROGESIC
βασιζόμενη στην ημερήσια δόση από του
στόματος μορφίνης
Από του στόματος μορφίνη
ανά 24 ώρες
(mg/ημέρα)
Δοσολογία DUROGESIC
(μg/h)
1
30-44 12
45-134 25
1
Η μετατροπή σε δοσολογίες DUROGESIC μεγαλύτερες από
25 μg/h είναι ίδια για τους παιδιατρικούς ασθενείς όπως
είναι για τους ενήλικες ασθενείς (βλέπε Πίνακα 2).
Διακοπή χρήσης του DUROGESIC
Αν είναι αναγκαία η διακοπή της χρήσης του DUROGESIC, η αντικατάσταση με άλλα
οπιοειδή πρέπει να είναι σταδιακή, αρχίζοντας από μια χαμηλή δόση και αυξάνοντας
με αργό ρυθμό. Αυτό γίνεται επειδή οι συγκεντρώσεις της φαιντανύλης μειώνονται
σταδιακά μετά την απομάκρυνση του DUROGESIC. Χρειάζονται 17 ώρες ή
περισσότερο για να μειωθούν τα επίπεδα της φαιντανύλης στον ορό κατά 50%.
Γενικά, η διακοπή της αναλγησίας με οπιοειδή πρέπει να γίνεται σταδιακά ώστε να
αποφευχθούν τα συμπτώματα λόγω της απόσυρσης φαρμάκου.
Είναι πιθανό να εμφανιστούν συμπτώματα στέρησης οπιοειδών (βλέπε παράγραφο
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες) σε ορισμένους ασθενείς μετά από αλλαγή ή
τροποποίηση της δόσης. Ο Πίνακας 2 και ο Πίνακας 3 δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή από DUROGESIC σε άλλες θεραπείες, ώστε να
αποφεύγεται η υπερεκτίμηση της νέας αναλγητικής δόσης και η πιθανή πρόκληση
υπερδοσολογίας.
Ορίζεται ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για τα φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα που περιέχουν την ουσία Φαιντανύλη υπό μορφή
διαδερμικών εμπλάστρων τα 300μg/hr. Τα ανωτέρω φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα δύνανται με ευθύνη του ιατρού να χορηγούνται με
Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην Μέγιστη
Ημερήσια Δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
Σε περίπτωση καρκινοπαθών που η Μέγιστη Ημερήσια Δόση δεν επαρκεί,
θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή
κατόπιν αδείας της Δ/νσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας, η οποία έχει
5/21
ισχύ ένα μήνα.
4.3 Αντενδείξεις
Το DUROGESIC αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στη
φαιντανύλη ή στην κολλητική ουσία που υπάρχει στο διαδερμικό έμπλαστρο.
Σοβαρή αναπνευστική καταστολή.
Το DUROGESIC αντενδείκνυται για την αντιμετώπιση του οξέος ή μετεγχειρητικού
πόνου επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα τιτλοποίησης της δόσης κατά τη διάρκεια
βραχυχρόνιας χορήγησης και επειδή μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή απειλητικός για
τη ζωή υποαερισμός.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 24 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ DUROGESIC, Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ
ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑ 50% 17 ΩΡΕΣ (ΕΥΡΟΣ 13-
22) ΑΡΓΟΤΕΡΑ.
Το DUROGESIC πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά πριν
και μετά τη χρήση.
Μην κόβετε τα έμπλαστρα DUROGESIC. Ένα έμπλαστρο που είναι χωρισμένο,
κομμένο ή κατεστραμμένο με οποιοδήποτε τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
Δεν είναι δυνατό να διασφαλισθεί η εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εμπορικών
σκευασμάτων διαδερμικής φαιντανύλης σε μεμονωμένους ασθενείς. Για το λόγο
αυτό, πρέπει να τονίζεται ότι οι ασθενείς, από τη στιγμή που θα τιτλοποιηθούν σε
μια αποτελεσματική δόση, δεν πρέπει να αλλάζουν από το DUROGESIC έμπλαστρο
σε άλλα προϊόντα διαδερμικής φαιντανύλης ή σε άλλα ισχυρά ναρκωτικά διαδερμικά
έμπλαστρα χωρίς επανατιτλοποίηση και κλινική εκτίμηση.
Καταστάσεις που δεν υπάρχει έκθεση σε οπιοειδή στο παρελθόν και μη ανοχής στα
οπιοειδή
Η χρήση του διαδερμικού εμπλάστρου DUROGESIC σε ασθενείς που δεν έχουν
εκτεθεί στα οπιοειδή στο παρελθόν έχει συσχετισθεί με πολύ σπάνιες περιπτώσεις
σημαντικής αναπνευστικής καταστολής και/ή θανάτου όταν χρησιμοποιήθηκε ως
αρχική θεραπεία με οπιοειδή. Η πιθανότητα σοβαρού ή απειλητικού για τη ζωή
υπoαερισμού υπάρχει ακόμα και όταν χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση του
διαδερμικού εμπλάστρου DUROGESIC για την έναρξη της θεραπείας σε ασθενείς που
δεν έχουν εκτεθεί στα οπιοειδή στο παρελθόν. Συνιστάται να χρησιμοποιείται το
DUROGESIC σε ασθενείς που έχουν παρουσιάσει ανοχή στα οπιοειδή (βλέπε
Παράγραφο 4.2, Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Επιλογή της αρχικής δοσολογίας,
Ενήλικες και Παιδιατρική δοσολογία).
Καταστολή του αναπνευστικού
Όπως και με όλα τα ισχυρά οπιοειδή, μερικοί ασθενείς μπορεί να εκδηλώσουν
σημαντική καταστολή του αναπνευστικού με το DUROGESIC. Οι ασθενείς πρέπει να
παρακολουθούνται για αυτές τις επιδράσεις. Η καταστολή του αναπνευστικού
μπορεί να παραμείνει και μετά την απομάκρυνση του διαδερμικού έμπλαστρου
DUROGESIC. Η συχνότητα εμφάνισης και ο βαθμός της καταστολής του
αναπνευστικού αυξάνει όσο αυξάνεται και η δόση του DUROGESIC (βλέπε επίσης
6/21
Παράγραφο 4.9, Υπερδοσολογία, το μέρος που αφορά στην καταστολή του
αναπνευστικού). Φάρμακα που δρουν στο ΚΝΣ μπορεί ν’ αυξήσουν την καταστολή
του αναπνευστικού (βλέπε Παράγραφο 4.5, Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης).
Για παιδιά που λαμβάνουν περισσότερα από 90 mg μορφίνης χορηγούμενης από του
στόματος την ημέρα, μόνο περιορισμένες πληροφορίες είναι επί του παρόντος
διαθέσιμες από κλινικές μελέτες. Στις μελέτες με παιδιατρικούς ασθενείς, η
απαιτούμενη δόση διαδερμικού σκευάσματος φαιντανύλης υπολογίστηκε
συντηρητικά: 30 mg με 45 mg μορφίνης χορηγούμενης από του στόματος την ημέρα ή
η ισοδύναμη της δόσης οπιοειδούς αντικαταστάθηκε από ένα διαδερμικό έμπλαστρο
DUROGESIC
12 μg/h. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το σχήμα μετατροπής για τα
παιδιά εφαρμόζεται μόνο στην αλλαγή από την μορφίνη χορηγούμενη από του
στόματος (ή του ισοδύναμου της) σε διαδερμικά έμπλαστρα DUROGESIC
. Ο
πίνακας μετατροπής δε πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μετατροπή από
DUROGESIC
προς άλλα οπιοειδή, επειδή μπορεί να παρουσιαστεί υπερδοσολογία.
Η αναλγητική δράση της πρώτης δόσης των διαδερμικών εμπλάστρων DUROGESIC
δεν θα είναι η βέλτιστη εντός των πρώτων 24 ωρών. Για το λόγο αυτό, κατά τις
πρώτες 12 ώρες μετά από την αλλαγή σε DUROGESIC
, πρέπει να δίνεται στον
ασθενή η προηγούμενη κανονική δόση αναλγητικών. Στις επόμενες 12 ώρες, αυτά τα
αναλγητικά πρέπει να παρέχονται με βάση την κλινική ανάγκη.
Καθώς τα μέγιστα επίπεδα της φαιντανύλης παρουσιάζονται μετά από 12 έως 24
ώρες θεραπείας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για ανεπιθύμητα
περιστατικά, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν υποαερισμό, για τουλάχιστον 48
ώρες μετά από την έναρξη της θεραπείας με Durogesic ή την τιτλοποίηση προς
μεγαλύτερη δόση.
Χρόνια πνευμονοπάθεια
Το DUROGESIC μπορεί να έχει πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς με
χρόνια αποφρακτική ή άλλου τύπου πνευμονοπάθεια. Σε αυτούς τους ασθενείς τα
οπιοειδή μπορεί να μειώσουν τον αναπνευστικό ρυθμό και ν’ αυξήσουν την
αντίσταση των αεραγωγών.
Φαρμακευτική εξάρτηση και πιθανότητα κατάχρησης
Ανοχή, σωματική εξάρτηση και ψυχολογική εξάρτηση μπορεί να αναπτυχθούν μετά
από επαναλαμβανόμενη χορήγηση οπιοειδών. Ιατρογενής εθισμός μετά από χορήγηση
οπιοειδών είναι σπάνιος. Οι ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό εξάρτησης από
φάρμακα ή κατάχρησης αλκοόλης διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν
εξάρτηση και κατάχρηση όταν θεραπεύονται με οπιοειδή. Οι ασθενείς που
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για κατάχρηση οπιούχων μπορεί παρόλα αυτά να
υποβληθούν σε κατάλληλη θεραπεία με οπιούχα σκευάσματα ελεγχόμενης
αποδέσμευσης. Εν τούτοις, απαιτείται η παρακολούθηση των ασθενών αυτών για
σημεία κακής χρήσης, κατάχρησης ή εθισμού. Μπορεί να γίνει κατάχρηση της
φαιντανύλης παρόμοια με αυτή άλλων οπιοειδών αγωνιστών. Η κατάχρηση ή η
εκούσια κακή χρήση του DUROGESIC μπορεί να οδηγήσει σε υπερδοσολογία και/ή
θάνατο.
Αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση
Το DUROGESIC πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς οι οποίοι μπορεί
να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ενδοκρανιακές επιδράσεις της κατακράτησης CO
2
όπως για παράδειγμα οι ασθενείς με ιστορικό αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης,
διαταραχής της συνείδησης ή κώμα. Το DUROGESIC πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή σε ασθενείς πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους.
Καρδιοπάθειες
7/21
Η φαιντανύλη μπορεί να προκαλέσει βραδυκαρδία και για το λόγο αυτό πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς πάσχοντες από βραδυαρρυθμίες.
Τα οπιοειδή μπορούν να προκαλέσουν υπόταση, ιδίως σε ασθενείς με οξεία
υποογκαιμία. Η υποκείμενη, συμπτωματική υπόταση και/ή η υποογκαιμία πρέπει να
διορθώνονται πριν από την έναρξη της θεραπείας με διαδερμικά έμπλαστρα
φαιντανύλης.
Ηπατική δυσλειτουργία
Επειδή η φαιντανύλη μεταβολίζεται σε μη δραστικούς μεταβολίτες στο ήπαρ, η
ηπατική δυσλειτουργία μπορεί να καθυστερήσει την αποβολή της. Εάν ασθενείς με
ηπατική δυσλειτουργία λάβουν DUROGESIC, πρέπει να παρακολουθούνται
προσεκτικά για σημεία τοξικότητας από τη φαιντανύλη και η δόση του DUROGESIC
πρέπει να μειωθεί αν είναι αναγκαίο (βλέπε Παράγραφο 5.2, Φαρμακοκινητικές
ιδιότητες).
Νεφρική δυσλειτουργία
Λιγότερο από το 10% της φαιντανύλης αποβάλλεται αναλλοίωτη από τους νεφρούς
και σε αντίθεση με τη μορφίνη, δεν υπάρχουν γνωστοί ενεργοί μεταβολίτες οι οποίοι
αποβάλλονται από τους νεφρούς. Εάν ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία λάβουν
DUROGESIC, πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία τοξικότητας από
τη φαιντανύλη και η δόση πρέπει να μειωθεί αν είναι αναγκαίο (βλέπε Παράγραφο
5.2, Φαρμακοκινητικές ιδιότητες).
Πυρετός/Εξωτερική εστία θερμότητας
Σύμφωνα με ένα φαρμακοκινητικό μοντέλο οι συγκεντρώσεις της φαιντανύλης στον
ορό μπορεί να αυξηθούν κατά ένα τρίτο περίπου αν η θερμοκρασία του δέρματος
αυξηθεί σε 40°C. Συνεπώς, ασθενείς με πυρετό πρέπει να παρακολουθούνται για
ανεπιθύμητες ενέργειες οπιοειδών και η δόση του DUROGESIC πρέπει ν’
αναπροσαρμοστεί, αν είναι αναγκαίο. Υπάρχει ένα δυναμικό αυξήσεων της
απελευθερούμενης από το σύστημα φαιντανύλης που εξαρτάται από τη
θερμοκρασία και οδηγεί σε πιθανή υπερδοσολογία και θάνατο. Μια
κλινική φαρμακολογική δοκιμή που διεξήχθη σε υγιείς ενήλικες έδειξε ότι
η εφαρμογή θερμότητας στο σύστημα DUROGESIC αύξησε τις μέσες τιμές
AUC της φαιντανύλης κατά 120% και τις μέσες τιμές C
max
κατά 61%.
Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ενημερωθούν ώστε να μην εκθέτουν το σημείο του
σώματος που έχει τοποθετηθεί το DUROGESIC απ’ ευθείας σε εξωτερική εστία
θερμότητας όπως θερμοφόρες, ηλεκτρικές κουβέρτες, θερμαινόμενα κρεβάτια νερού,
λάμπες θέρμανσης ή τεχνητού μαυρίσματος, εντατική ηλιοθεραπεία, ζεστά
μπουκάλια με νερό, παρατεταμένα ζεστά μπάνια, σάουνα και θερμαινόμενα λουτρά
σε πισίνες με περιδίνηση νερού.
Σεροτονινεργικό σύνδρομο
Συνιστάται προσοχή όταν το DUROGESIC συγχορηγείται με φάρμακα που επηρεάζουν
τα σεροτονινεργικά συστήματα νευρομεταβίβασης.
Η εμφάνιση πιθανώς απειλητικού για τη ζωή σεροτονινεργικού συνδρόμου μπορεί να
συμβεί με ταυτόχρονη χρήση σεροτονινεργικών φαρμάκων, όπως οι εκλεκτικοί
αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) και οι εκλεκτικοί αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης-νορεπινεφρίνης (SNRIs), και με φάρμακα που μειώνουν
το μεταβολισμό της σεροτονίνης (συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων της
μονοαμινοξειδάσης [MAOIs]). Αυτό μπορεί να συμβεί εντός της συνιστώμενης δόσης.
Το σεροτονινεργικό σύνδρομο μπορεί να περιλαμβάνει μεταβολές της ψυχικής
κατάστασης (π.χ. διέγερση, ψευδαισθήσεις, κώμα), αστάθεια του αυτόνομου
8/21
νευρικού συστήματος (π.χ. ταχυκαρδία, ασταθή πίεση αίματος, υπερθερμία),
νευρομυϊκές ανωμαλίες (π.χ. υπεραντανακλαστικότητα, έλλειψη συντονισμού,
ακαμψία), και/ή γαστρεντερικά συμπτώματα (π.χ. ναυτία, έμετος, διάρροια).
Εάν υπάρξει υποψία για σεροτονινεργικό σύνδρομο, πρέπει να διακοπεί η θεραπεία
με DUROGESIC.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα:
Αλληλεπιδράσεις με Αναστολείς του CYP3Α4:
Η ταυτόχρονη χρήση του DUROGESIC με αναστολείς του 3Α4 του κυτοχρώματος
P450 (CYP3Α4) (π.χ. ριτοναβίρη, κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, τρολεανδομυκίνη,
κλαριθρομυκίνη, νελφιναβίρη, νεφαζοδόνη, βεραπαμίλη, διλτιαζέμη και αμιοδαρόνη)
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των συγκεντρώσεων της φαιντανύλης στο πλάσμα, το
οποίο μπορεί να αυξήσει ή να παρατείνει τόσο τη θεραπευτική δράση όσο και τις
ανεπιθύμητες ενέργειες και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική καταστολή.
Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ειδική φροντίδα και παρακολούθηση του
ασθενούς. Για το λόγο αυτό, δε συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση της διαδερμικής
φαιντανύλης και αναστολέων του CYP3Α4 εκτός και εάν ο ασθενής παρακολουθείται
στενά. Οι ασθενείς, ειδικότερα εκείνοι που λαμβάνουν DUROGESIC
και αναστολείς
του CYP3Α4, πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία αναπνευστικής καταστολής
και πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις της δοσολογίας, εάν χρειάζεται.
Τυχαία έκθεση μέσω μεταφοράς εμπλάστρου
Η τυχαία μεταφορά ενός εμπλάστρου φαιντανύλης στο δέρμα ενός ατόμου που δεν
φορά έμπλαστρο (ιδίως ενός παιδιού), ενώ βρίσκεται στο ίδιο κρεβάτι ή σε στενή
φυσική επαφή με κάποιον που φορά έμπλαστρο, μπορεί να οδηγήσει σε
υπερδοσολογία από οπιοειδή στο άτομο που δεν φορά έμπλαστρο. Οι ασθενείς πρέπει
να ενημερώνονται ότι εάν συμβεί τυχαία έκθεση με μεταφορά εμπλάστρου, το
έμπλαστρο που μεταφέρθηκε πρέπει να αφαιρείται αμέσως από το δέρμα του ατόμου
που δεν φορά έμπλαστρο (βλέπε παράγραφο 4.9, Υπερδοσολογία).
Χρήση σε ηλικιωμένους ασθενείς
Στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί μετά από ενδοφλέβια χορήγηση φαιντανύλης σε
ηλικιωμένους ασθενείς, υποδεικνύουν ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν
μειωμένη κάθαρση, παρατεταμένη ημιπερίοδο ζωής και ότι μπορεί να είναι πιο
ευαίσθητοι στο φάρμακο παρά οι νεότεροι ασθενείς. Εάν ηλικιωμένοι ασθενείς
λάβουν DUROGESIC, πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία
τοξικότητας από τη φαιντανύλη και η δόση πρέπει να μειωθεί αν αυτό είναι
αναγκαίο (βλέπε παράγραφο 5.2, Φαρμακοκινητικές ιδιότητες).
Γαστρεντερική οδός
Τα οπιοειδή αυξάνουν τον τόνο και μειώνουν τις προωθητικές συσπάσεις των λείων
μυών της γαστρεντερικής οδού. Η επακόλουθη παράταση στο χρόνο διάβασης του
γαστρεντερικού συστήματος μπορεί να ευθύνεται για τη δυσκοιλιότητα που προκαλεί
η φαιντανύλη. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τα μέτρα πρόληψης από τη
δυσκοιλιότητα και πρέπει να εξετάζεται η προφυλακτική χρήση καθαρτικών.
Επιπλέον προσοχή πρέπει να ασκείται σε ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα. Εάν
υφίσταται ή υπάρχει εικασία για παραλυτικό ειλεό, πρέπει να σταματά η θεραπεία με
DUROGESIC.
Χρήση σε παιδιά
Το DUROGESIC δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιατρικούς ασθενείς που δεν έχουν
λάβει ξανά οπιοειδή (βλέπε παράγραφο 4.2). Η πιθανότητα για σοβαρό ή απειλητικό
για τη ζωή υποαερισμό υφίσταται άσχετα από τη δόση του διαδερμικού συστήματος
DUROGESIC που χορηγείται.
9/21
Το DUROGESIC δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών. Το
DUROGESIC πρέπει να χορηγείται μόνο σε παιδιά ηλικίας 2 ετών ή μεγαλύτερα με
ανοχή στα οπιοειδή (βλέπε παράγραφο 4.2). Το DUROGESIC δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών.
Για να προστατεύσετε τα παιδιά από μη ηθελημένη κατάποση, διαλέξτε με προσοχή
την περιοχή εφαρμογής του DUROGESIC (βλέπε παράγραφο 6.6) και παρακολουθήστε
στενά την προσκόλληση του διαδερμικού έμπλαστρου.
Θηλασμός
Καθώς η φαιντανύλη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα, ο θηλασμός πρέπει να
διακόπτεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με DUROGESIC (βλέπε επίσης
παράγραφο 4.6).
Ασθενείς με μυασθένεια
gravis
Μπορεί να εμφανιστούν μη επιληπτικές (μυο)κλονικές αντιδράσεις. Πρέπει να
ασκείται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με μυασθένεια gravis.
Ταυτόχρονη χρήση με μικτούς αγωνιστές/ανταγωνιστές
Η ταυτόχρονη χρήση με βουπρενορφίνη, ναλβουφίνη ή πενταζοκίνη δεν συνιστάται
(βλέπε επίσης παράγραφο 4.5).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Η ταυτόχρονη χρήση άλλων κατασταλτικών φαρμάκων του ΚΝΣ
συμπεριλαμβανομένων και των οπιοειδών, κατασταλτικών, υπνωτικών, γενικών
αναισθητικών, φαινοθειαζινών, ηρεμιστικών, μυοχαλαρωτικών, κατασταλτικών
αντιισταμικών και αλκοολούχων ποτών μπορεί να προκαλέσει αθροιστικές
κατασταλτικές δράσεις, υποαερισμό, υπόταση, μπορεί δε, να συμβεί έντονη
καταστολή, κώμα ή θάνατος. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χορήγηση όλων των παραπάνω
αναφερόμενων φαρμάκων με DUROGESIC απαιτεί ειδική προσοχή και έλεγχο.
Η φαιντανύλη στον άνθρωπο μεταβολίζεται εκτεταμένα και ταχύτατα κυρίως μέσω
του ενζυμικού συστήματος CYP3A4.
Η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων CYP3A4 όπως αντιβιοτικά μακρολίδια (π.χ.
ερυθρομυκίνη), αντιμυκητιασικοί παράγοντες τύπου αζολών (π.χ. κετοκοναζόλη,
ιτρακοναζόλη) και αναστολείς πρωτεάσης (π.χ. ριτοναβίρη) με DUROGESIC μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση της συγκέντρωσης της φαιντανύλης στο πλάσμα, γεγονός
που μπορεί να αυξήσει ή να παρατείνει τη θεραπευτική δράση και τις ανεπιθύμητες
ενέργειες και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταστολή του αναπνευστικού. Σε αυτή
την περίπτωση χρειάζεται ειδική φροντίδα του ασθενή και παρακολούθηση. Η
ταυτόχρονη χρήση αναστολέων του CYP3Α4 και DUROGESIC
δε συνιστάται, εκτός
εάν ο ασθενής παρακολουθείται στενά (βλέπε επίσης Παράγραφο 4.4).
Η ταυτόχρονη χρήση με επαγωγείς του CYP3A4 (π.χ. ριφαμπικίνη, καρβαμαζεπίνη,
φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη) θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των
συγκεντρώσεων της φαιντανύλης στο πλάσμα και σε μειωμένη θεραπευτική δράση.
Αυτό μπορεί να απαιτήσει προσαρμογή της δόσης της διαδερμικής φαιντανύλης.
Μετά τη διακοπή της θεραπείας με επαγωγέα του CYP3A4, οι επιδράσεις του
επαγωγέα μειώνονται σταδιακά και μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της
συγκέντρωσης της φαιντανύλης στο πλάσμα η οποία θα μπορούσε να αυξήσει ή να
παρατείνει τόσο τις θεραπευτικές επιδράσεις όσο και τις ανεπιθύμητες ενέργειες,
και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική καταστολή. Στην περίπτωση αυτή,
10/21
πρέπει να υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση και προσαρμογή της δόσης, εάν
ενδείκνυται.
Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (αναστολείς ΜΑΟ):
Το DUROGESIC δε συνιστάται για χρήση σε ασθενείς που χρειάζονται ταυτόχρονη
χορήγηση ενός αναστολέα ΜΑΟ. Σοβαρές και απρόβλεπτες αλληλεπιδράσεις με τους
αναστολείς ΜΑΟ, που περιλάμβαναν την ενίσχυση των οπιοειδών δράσεων ή την
ενίσχυση των σεροτονινεργικών δράσεων, έχουν αναφερθεί. Συνεπώς, το
DUROGESIC δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 14 ημερών μετά τη διακοπή της
θεραπείας με ΜΑΟ.
Ταυτόχρονη χρήση με μικτούς αγωνιστές/ανταγωνιστές
Η ταυτόχρονη χρήση με βουπρενορφίνη, ναλβουφίνη ή πενταζοκίνη δεν συνιστάται.
Έχουν υψηλή συνάφεια για τους υποδοχείς οπιοειδών με σχετικά χαμηλή εγγενή
δραστηριότητα και συνεπώς ανταγωνίζονται μερικώς την αναλγητική δράση της
φαιντανύλης και μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα απόσυρσης σε ασθενείς που
έχουν εξάρτηση από οπιοειδή (βλέπε επίσης παράγραφο 4.4).
Οι επαγωγείς του κυτοχρώματος CYP3A4, όπως η ριφαμπικίνη, η καρβαμαζεπίνη και
η φαινυτοΐνη, επάγουν το μεταβολισμό και για το λόγο αυτό μπορεί να προκαλέσουν
αυξημένη κάθαρση της φαιντανύλης. Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς που
λαμβάνουν ταυτόχρονα DUROGESIC
με αυτά τα φάρμακα και αν χρειάζεται πρέπει
γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές της δόσης.
Σεροτονινεργικά φάρμακα
Η συγχορήγηση της φαιντανύλης με ένα σεροτονινεργικό παράγοντα, όπως
αναστολέα της επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI) ή αναστολέα επαναπρόσληψης
σεροτονίνης-νορεπινεφρίνης (SNRI) ή αναστολέα μονοαμινοξειδάσης (MAOI), μπορεί
να αυξήσει τον κίνδυνο για σεροτονινεργικό σύνδρομο, μία κατάσταση που είναι
πιθανώς απειλητική για τη ζωή.
4.6 Κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με τη χρήση του DUROGESIC σε έγκυες
γυναίκες. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει κάποια αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε
παράγραφο 5.3, Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια). Ο πιθανός κίνδυνος για
τους ανθρώπους δεν είναι γνωστός, παρόλο που η φαιντανύλη ως ενδοφλέβιο
αναισθητικό έχει βρεθεί ότι διαπερνά τον πλακούντα στους ανθρώπους στην αρχή
της εγκυμοσύνης. Έχει αναφερθεί σύνδρομο των νεογνών από απόσυρση φαρμάκου
σε νεογέννητα βρέφη με χρόνια χρήση του DUROGESIC από τις μητέρες κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το DUROGESIC δε πρέπει να χορηγείται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δε συνιστάται η χρήση του DUROGESIC κατά τον τοκετό επειδή δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται στη διαχείριση του οξέος ή μετεγχειρητικού άλγους (βλέπε
παράγραφο 4.4, Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Επιπλέον,
επειδή η φαιντανύλη διαπερνά τον πλακούντα, η χρήση του DUROGESIC κατά τον
τοκετό μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική καταστολή στο νεογέννητο βρέφος.
Θηλασμός
Η φαιντανύλη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα και μπορεί να προκαλέσει νάρκωση ή
καταστολή του αναπνευστικού στο βρέφος. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διακόπτεται
ο θηλασμός κατά τη διάρκεια θεραπείας με DUROGESIC και για τουλάχιστον 72 ώρες
μετά την αφαίρεση του εμπλάστρου.
11/21
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το DUROGESIC μπορεί να επηρεάσει τη διανοητική και/ή τη σωματική ικανότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση δυνητικά επικίνδυνων εργασιών όπως η οδήγηση
αυτοκινήτου ή ο χειρισμός μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η ασφάλεια του DUROGESIC αξιολογήθηκε σε 1854 ενήλικες και παιδιατρικούς
ασθενείς που έλαβαν μέρος σε 11 κλινικές δοκιμές (διπλά τυφλές με DUROGESIC
[εικονικό φάρμακο ή ενεργό φάρμακο] και/ή δοκιμές ανοικτής ετικέτας με
DUROGESIC
[χωρίς ομάδα ελέγχου ή ενεργό φάρμακο]) όπου χρησιμοποιήθηκε για την
αντιμετώπιση του χρόνιου κακόηθους ή μη κακόηθους πόνου. Τα άτομα αυτά πήραν
τουλάχιστον 1 δόση DUROGESIC και παρείχαν δεδομένα ασφάλειας. Με βάση
συγκεντρωτικά δεδομένα ασφάλειας από αυτές τις κλινικές δοκιμές, οι πιο συχνά
αναφερόμενες (δηλ. ≥10% συχνότητα εμφάνισης) ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν (με %
συχνότητα εμφάνισης): ναυτία (35,7%), έμετος (23,2%), δυσκοιλιότητα (23,1%),
υπνηλία (15,0%), ζάλη (13,1%), και κεφαλαλγία (11,8%).
Συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθύμητων ενεργειών που προαναφέρθηκαν, ο
Πίνακας Α παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τη χρήση
του DUROGESIC είτε σε κλινικές δοκιμές είτε κατά την εμπειρία από την κυκλοφορία
του προϊόντος.
Οι συχνότητες που παρουσιάζονται ακολουθούν την εξής συνθήκη:
Πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 έως
< 1/100), σπάνιες ( 1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα).
Πίνακας A: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς
Kατηγορία/
Οργανικό
Σύστημα
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Κατηγορία συχνότητας εμφάνισης
Πολύ
Συχνές
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη γνωστές
Διαταραχές
του
Ανοσοποιητ
ικού
Συστήματος
Υπερευαισθησ
ία
Αναφυλακτική
καταπληξία,
Αναφυλακτική
αντίδραση,
Αναφυλακτοει
δής αντίδραση
Διαταραχές
του
Μεταβολισμ
ού και της
Θρέψης
Ανορεξία
Ψυχιατρικέ
ς
Διαταραχές
Αϋπνία,
Κατάθλιψη,
Άγχος,
Συγχυτική
κατάσταση,
Ψευδαίσθηση
Διέγερση,
Αποπροσανατο
λισμός,
Ευφορική
συναισθηματικ
ή διάθεση
Διαταραχές
του
Υπνηλία,
Ζάλη,
Τρόμος,
Παραισθησία
Υπαισθησία,
Σπασμοί
12/21
Πίνακας A: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς
Kατηγορία/
Οργανικό
Σύστημα
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Κατηγορία συχνότητας εμφάνισης
Πολύ
Συχνές
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη γνωστές
Νευρικού
Συστήματος
Κεφαλαλγί
α
(συμπεριλαμβα
νομένων των
κλωνικών
σπασμών και
του σπασμού
γενικευμένης
επιληψίας),
Αμνησία,
Επηρεασμένο
επίπεδο
συνείδησης,
Απώλεια
συνείδησης
Οφθαλμικές
Διαταραχές
Θαμπή όραση Μύση
Διαταραχές
του Ωτός
και του
Λαβυρίνθου
Ίλιγγος
Καρδιακές
Διαταραχές
Αίσθημα
παλμών,
Ταχυκαρδία
Βραδυκαρδία,
Κυάνωση
Αγγειακές
διαταραχές
Υπέρταση Υπόταση
Διαταραχές
του
Αναπνευστι
κού
Συστήματος
, του
Θώρακα και
του
Μεσοθωράκ
ιου
Δύσπνοια Αναπνευστική
καταστολή,
Αναπνευστική
δυσχέρεια
Άπνοια,
Υποαερι-
σμός
Βραδύπνοια
Διαταραχές
του
Γαστρεντερ
ικού
Ναυτία,
Έμετος,
Δυσκοιλιότ
ητα
Διάρροια,
Ξηροστομία,
Κοιλιακό
άλγος, Άλγος
άνω
κοιλιακής
χώρας,
Δυσπεψία
Ειλεός Ατελής
ειλεός
Διαταραχές
του
Δέρματος
και του
Υποδόριου
Ιστού
Υπεριδρωσία,
Κνησμός,
Εξάνθημα,
Ερύθημα
Έκζεμα,
Αλλεργική
δερματίτιδα,
Διαταραχή
δέρματος,
Δερματίτιδα,
Δερματίτιδα
από επαφή
13/21
Πίνακας A: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς
Kατηγορία/
Οργανικό
Σύστημα
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Κατηγορία συχνότητας εμφάνισης
Πολύ
Συχνές
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη γνωστές
Διαταραχές
του
Μυοσκελετι
κού
Συστήματος
και του
Συνδετικού
Ιστού
Μυϊκοί
σπασμοί
Μυϊκές
δεσμιδώσεις
Διαταραχές
των
Νεφρών και
των
Ουροφόρων
Οδών
Κατακράτηση
ούρων
Διαταραχές
του
Αναπαραγω
γικού
Συστήματος
και του
Μαστού
Στυτική
δυσλειτουργία,
Σεξουαλική
δυσλειτουργία
Γενικές
Διαταραχές
και
Καταστάσει
ς της Οδού
Χορήγησης
Κόπωση,
Οίδημα
περιφερικό,
Εξασθένιση,
Αίσθημα
κακουχίας,
Αίσθηση
ψυχρού
Αντίδραση της
θέσης
εφαρμογής,
Γριπώδης
συνδρομή,
Αίσθηση
μεταβολής της
θερμοκρασίας
του σώματος,
Υπεραισθησία
της θέσης
εφαρμογής,
Σύνδρομο από
απόσυρση
φαρμάκου,
Πυρεξία
Δερματίτ
ι-δα της
θέσης
εφαρμογ
ής,
Έκζεμα
της
θέσης
εφαρμογ
ής
Όπως και με τα άλλα οπιοειδή αναλγητικά μπορεί να αναπτυχθεί ανοχή όπως και
σωματική και ψυχολογική εξάρτηση κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση
DUROGESIC (βλέπε Παράγραφο 4.4, Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά
τη χρήση).
Τα συμπτώματα στέρησης οπιοειδών (όπως ναυτία, έμετος, διάρροια, ανησυχία και
ρίγη) είναι πιθανό να εμφανιστούν σε μερικούς ασθενείς μετά τη μετατροπή από την
προηγούμενη αναλγητική θεραπεία με οπιοειδή προς DUROGESIC ή αν η θεραπεία
σταματήσει ξαφνικά (βλέπε Παράγραφο 4.2, Δοσολογία και τρόπος χορήγησης).
Σταδιακή μείωση της δόσης μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων
στέρησης. Υπάρχουν πολύ σπάνιες αναφορές νεογέννητων βρεφών που παρουσίασαν
σύνδρομο από απόσυρση φαρμάκου των νεογνών όταν οι μητέρες έκαναν χρόνια
14/21
χρήση του DUROGESIC κατά τη διάρκεια της κύησης (βλέπε Παράγραφο 4.6, Κύηση
και γαλουχία).
Παιδιατρικοί ασθενείς
Το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών σε παιδιά και εφήβους που έλαβαν
DUROGESIC ήταν παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε στους ενήλικες. Δεν
εντοπίστηκε κάποιος κίνδυνος στον παιδιατρικό πληθυσμό πέραν αυτών που
αναμένονται με τη χρήση οπιοειδών για την ανακούφιση του πόνου που σχετίζεται
με σοβαρή ασθένεια και δεν φαίνεται να υπάρχει ειδικός κίνδυνος που να
συσχετίζεται με τη χρήση του DUROGESIC σε παιδιά ηλικίας ακόμη και 2 ετών, όταν
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα. Οι πολύ συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες που αναφέρθηκαν στις κλινικές δοκιμές ήταν πυρετός, έμετος και ναυτία.
Η ασφάλεια του DUROGESIC αξιολογήθηκε σε 289 παιδιατρικούς ασθενείς (<18 ετών)
που έλαβαν μέρος σε 3 κλινικές δοκιμές για την αντιμετώπιση του χρόνιου ή
συνεχούς πόνου, κακοήθους ή μη κακοήθους προέλευσης. Αυτοί οι ασθενείς έλαβαν
τουλάχιστον 1 δόση DUROGESIC και παρείχαν δεδομένα ασφάλειας. Παρόλο που τα
κριτήρια συμμετοχής στις παιδιατρικές μελέτες περιόριζαν τη συμμετοχή σε άτομα
των οποίων η ηλικία ήταν τουλάχιστον 2 ετών, 2 άτομα σε αυτές τις μελέτες έλαβαν
την πρώτη δόση DUROGESIC στην ηλικία των 23 μηνών.
Με βάση συγκεντρωτικά δεδομένα ασφάλειας από αυτές τις 3 κλινικές δοκιμές σε
παιδιατρικούς ασθενείς, οι πιο συχνά αναφερόμενες (δηλ. ≥10% συχνότητα
εμφάνισης) ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν (με % συχνότητα εμφάνισης): έμετος
(33,9%), ναυτία (23,5%), κεφαλαλγία (16,3%), δυσκοιλιότητα (13,5%), διάρροια
(12,8%) και κνησμός (12,8%).
Ο Πίνακας Β παρουσιάζει όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί σε
παιδιατρικούς ασθενείς που έλαβαν DUROGESIC στις προαναφερθείσες κλινικές
δοκιμές. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες για τον παιδιατρικό πληθυσμό κατατάχθηκαν σε
κατηγορίες συχνότητας με βάση τις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν και για
τον Πίνακα Α.
Πίνακας Β: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιατρικούς ασθενείς
Kατηγορία/
Οργανικό
Σύστημα
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Κατηγορία συχνότητας εμφάνισης
Πολύ Συχνές Συχνές Όχι συχνές
Διαταραχές του
Ανοσοποιητικού
Συστήματος
Υπερευαισθησία
Διαταραχές του
Μεταβολισμού
και της Θρέψης
Ανορεξία
Ψυχιατρικές
Διαταραχές
Αϋπνία, Άγχος,
Κατάθλιψη,
Ψευδαίσθηση
Συγχυτική κατάσταση
Διαταραχές του
Νευρικού
Συστήματος
Κεφαλαλγία Υπνηλία, Ζάλη,
Τρόμος,
Υπαισθησία
Παραισθησία
Οφθαλμικές
Διαταραχές
Μύση
Διαταραχές του
Ωτός και του
Λαβυρίνθου
Ίλιγγος
15/21
Πίνακας Β: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιατρικούς ασθενείς
Καρδιακές
Διαταραχές
Κυάνωση
Διαταραχές του
Αναπνευστικού
Συστήματος, του
Θώρακα και του
Μεσοθωράκιου
Αναπνευστική
καταστολή
Διαταραχές του
Γαστρεντερικού
Έμετος, Ναυτία,
Δυσκοιλιότητα,
Διάρροια
Κοιλιακό άλγος,
Άλγος άνω
κοιλιακής χώρας,
Ξηροστομία
Διαταραχές του
Δέρματος και
του Υποδόριου
Ιστού
Κνησμός Εξάνθημα,
Υπεριδρωσία,
Ερύθημα
Δερματίτιδα από
επαφή, Διαταραχή
δέρματος, Δερματίτιδα
αλλεργική, Έκζεμα
Διαταραχές του
Μυοσκελετικού
Συστήματος και
του Συνδετικού
Ιστού
Μυϊκοί σπασμοί
Διαταραχές των
Νεφρών και των
Ουροφόρων
Οδών
Κατακράτηση
ούρων
Γενικές
Διαταραχές και
Καταστάσεις της
Οδού Χορήγησης
Περιφερικό οίδημα,
Κόπωση,
Αντίδραση της
θέσης εφαρμογής,
Εξασθένιση
Σύνδρομο από
απόσυρση φαρμάκου,
Γριπώδης συνδρομή
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος.
Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: 213 2040380/337
Φαξ: 210 6549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Οι εκδηλώσεις της υπερδοσολογίας της φαιντανύλης είναι μια επέκταση των
φαρμακολογικών της δράσεων με πιο σοβαρή δράση την καταστολή του
αναπνευστικού.
Θεραπεία
Στα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστολής του αναπνευστικού
συμπεριλαμβάνονται η απομάκρυνση του DUROGESIC και η διέγερση του ασθενή με
σωματικά μέσα ή με την ομιλία. Οι δράσεις αυτές μπορούν να συνεχισθούν με τη
16/21
χορήγηση ενός ειδικού ανταγωνιστή οπιοειδών όπως η ναλοξόνη. Η καταστολή του
αναπνευστικού μετά από υπερδοσολογία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τη
διάρκεια δράσης των ανταγωνιστών των οπιοειδών. Τα διαστήματα μεταξύ των
χορηγήσεων των ενδοφλεβίως χορηγούμενων ανταγωνιστών πρέπει να επιλεχθούν
προσεκτικά εξαιτίας της δυνατότητας εκ νέου νάρκωσης μετά την αφαίρεση του
διαδερμικού έμπλαστρου. Μπορεί να καταστεί αναγκαία η επαναλαμβανόμενη
χορήγηση ή συνεχής έγχυση ναλοξόνης. Αναίρεση της ναρκωτικής δράσης μπορεί να
καταλήξει σε οξεία διέγερση του πόνου και σε απελευθέρωση κατεχολαμινών.
Εάν το επιβάλλει η κλινική κατάσταση, πρέπει να εξασφαλισθεί η βατότητα της
αναπνευστικής οδού πιθανότατα με στοματοφαρυγγική ή ενδοτραχειακή
διασωλήνωση, ενώ πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και να υποβοηθηθεί ή να
υποστηριχθεί η αναπνοή, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η θερμοκρασία του σώματος
και η λήψη υγρών πρέπει να διατηρηθούν σε κανονικά επίπεδα.
Αν επέλθει σοβαρή ή επιμένουσα υπόταση πρέπει να τεθεί η υποψία ανάπτυξης
υποογκαιμίας, κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπισθεί με κατάλληλη παρεντερική
χορήγηση υγρών.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: οπιοειδή, παράγωγα της φαινυλοπιπεριδίνης,
κωδικός ATC: N02AB03
Η φαιντανύλη (Fentanyl: -N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide)
είναι ένα οπιοειδές αναλγητικό που αλληλεπιδρά κυρίως με τους μ-οπιοειδείς
υποδοχείς. Οι κύριες φαρμακολογικές της δράσεις είναι η αναλγησία και η
καταστολή. Οι ελάχιστες συγκεντρώσεις φαιντανύλης με αναλγητική δράση στο
αίμα κυμαίνονται, σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν εκτεθεί σε οπιοειδή στο
παρελθόν, από 0,3 ως 1,5 ng/ml. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών
αυξάνεται σε συγκεντρώσεις ορού πάνω από 2 ng/ml. H συγκέντρωση στην οποία
εμφανίζονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τα οπιοειδή αυξάνεται
όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση του ασθενούς στο φάρμακο. Το ποσοστό ανάπτυξης
ανοχής διαφέρει πολύ μεταξύ των διαφόρων ατόμων.
Η ασφάλεια του DUROGESIC εκτιμήθηκε σε τρεις ανοικτού σχεδιασμού μελέτες σε
293 παιδιατρικούς ασθενείς με χρόνιο πόνο, ηλικίας από 2 έως 18 ετών, από τους
οποίους 66 παιδιά ήταν ηλικίας 2 έως 6 ετών. Σε αυτές τις μελέτες, 30 mg έως
45 mg μορφίνης χορηγούμενης από το στόμα αντικαταστάθηκε από ένα διαδερμικό
έμπλαστρο DUROGESIC 12 μg. Εναρκτήριες δόσεις των 25 μg/h και υψηλότερες
χρησιμοποιήθηκαν σε 181 ασθενείς που ήταν σε προηγούμενες ημερήσιες δόσεις
οπιοειδών τουλάχιστον των 45 mg ανά δόση της χορηγούμενης από του στόματος
μορφίνης.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Το DUROGESIC προσφέρει συνεχή συστηματική απελευθέρωση φαιντανύλης κατά τη
διάρκεια των 72 ωρών της τοποθέτησής του. Η φαιντανύλη απελευθερώνεται με ένα
σχετικά σταθερό ρυθμό. Το κλάσμα της συγκέντρωσης που υπάρχει μεταξύ του
διαδερμικού εμπλάστρου και της μικρότερης συγκέντρωσης στο δέρμα προκαλεί την
απελευθέρωση του φαρμάκου. Μετά από την πρώτη τοποθέτηση DUROGESIC, οι
συγκεντρώσεις της φαιντανύλης στον ορό αυξάνονται σταδιακά, επιτυγχάνοντας
17/21
ικανοποιητικά επίπεδα σε 12 ως 24 ώρες και παραμένουν σχετικά σταθερά για το
υπόλοιπο των 72 ωρών της περιόδου εφαρμογής. Μέγιστα επίπεδα φαιντανύλης στον
ορό επιτυγχάνονται γενικά μεταξύ 24 και 72 ωρών μετά την πρώτη τοποθέτηση. Οι
συγκεντρώσεις της φαιντανύλης είναι ανάλογες του μεγέθους του διαδερμικού
έμπλαστρου DUROGESIC. Έως το τέλος της δεύτερης τοποθέτησης διάρκειας 72
ωρών, επιτυγχάνεται σταθερή συγκέντρωση στον ορό η οποία διατηρείται κατά τη
διάρκεια των επομένων τοποθετήσεων διαδερμικού έμπλαστρου του ίδιου μεγέθους.
Ένα φαρμακοκινητικό μοντέλο υπέδειξε ότι οι συγκεντρώσεις φαιντανύλης στον ορό
μπορεί να αυξάνουν κατά 14% (εύρος 0-26%) εάν εφαρμοστεί ένα νέο έμπλαστρο
μετά από 24 ώρες αντί της συνιστώμενης εφαρμογής των 72 ωρών.
Κατανομή
Η σύνδεση της φαιντανύλης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι περίπου 84%.
Βιομετασχηματισμός
Η φαιντανύλη είναι ένα φάρμακο με υψηλή κάθαρση και μεταβολίζεται ταχέως και
εκτεταμένα κυρίως από το CYP3A4 στο ήπαρ. Ο κύριος μεταβολίτης, η
νορφαιντανύλη, είναι ανενεργή. Το δέρμα δεν φαίνεται να μεταβολίζει τη
φαιντανύλη που χορηγείται διαδερμικά. Αυτό καθορίστηκε από μια κυτταρική δοκιμή
ανθρώπινων κερατινοκυττάρων και από κλινικές μελέτες στις οποίες το 92% της
δόσης που χορηγήθηκε από το σύστημα υπολογίστηκε για την αμετάβλητη
φαιντανύλη που παρουσιάστηκε στη συστηματική κυκλοφορία.
Αποβολή
Μετά την αφαίρεση του DUROGESIC οι συγκεντρώσεις φαιντανύλης στον ορό
μειώνονται σταδιακά περίπου κατά 50% σε περίπου 17 (εύρος 13-22) ώρες μετά από
μια 24ωρη εφαρμογή. Μετά από μια 72ωρη εφαρμογή, η μέση ημιπερίοδος ζωής
κυμαίνεται από 20-27 ώρες. Η συνεχιζόμενη απορρόφηση του φαρμάκου από το
δέρμα είναι η αιτία της βραδύτερης απομάκρυνσης του φαρμάκου από τον ορό σε
σύγκριση με την ενδοφλέβια έγχυση, όπου η φαινόμενη ημιπερίοδος ζωής είναι
περίπου 7 (κυμαίνεται από 3-12) ώρες.
Εντός 72 ωρών από την ενδοφλέβια χορήγηση φαιντανύλης, το 75% περίπου της
δόσης της φαιντανύλης αποβάλλεται στα ούρα, σε μεγαλύτερο ποσοστό σαν
μεταβολίτες, με λιγότερο από το 10% να αποβάλλεται σαν αμετάβλητο φάρμακο.
Περίπου 9% της δόσης ανευρίσκεται στα κόπρανα κατά κύριο λόγο με τη μορφή
μεταβολιτών.
Ειδικοί πληθυσμοί:
Ηλικιωμένοι
Στοιχεία από μελέτες ενδοφλέβιας χορήγησης φαιντανύλης, υποδεικνύουν ότι οι
ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν μειωμένη κάθαρση, παρατεταμένη ημιπερίοδο
ζωής και ότι μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι στο φάρμακο από τους νεότερους
ασθενείς. Σε μια μελέτη που διεξήχθη με DUROGESIC, υγιή ηλικιωμένα άτομα είχαν
φαρμακοκινητικές ιδιότητες της φαιντανύλης που δε διέφεραν σημαντικά από αυτές
σε υγιή νεότερα άτομα, παρόλο που το μέγιστο των συγκεντρώσεων στον ορό έτεινε
να είναι χαμηλότερο και οι τιμές της μέσης ημιπεριόδου ζωής είχαν παραταθεί σε
περίπου 34 ώρες. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά
για σημεία τοξικότητας από φαιντανύλη και η δόση πρέπει να μειωθεί αν αυτό είναι
αναγκαίο (βλέπε Παράγραφο 4.4, Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση).
Παιδιά
18/21
Το DUROGESIC δεν είχε μελετηθεί σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών. Από μελέτες
που διεξήχθησαν σε μεγαλύτερα παιδιά βρέθηκε ότι κατά την προσαρμογή του
σωματικού βάρους η κάθαρση στους παιδιατρικούς ασθενείς ήταν περίπου 20%
υψηλότερη από αυτήν των ενηλίκων. Μετά την προσαρμογή του σωματικού βάρους, η
κάθαρση (L/hr/Kg) σε παιδιατρικούς ασθενείς, φαίνεται να είναι κατά 82%
υψηλότερη σε παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών και κατά 25% υψηλότερη σε παιδιά
ηλικίας 6 έως 10 ετών όταν συγκρίνονται με παιδιά ηλικίας 11 έως 16 ετών, που
είναι πιθανό να έχουν την ίδια κάθαρση με τους ενήλικες. Αυτά τα ευρήματα
λήφθηκαν υπόψη στον καθορισμό των δοσολογικών συστάσεων για τους
παιδιατρικούς ασθενείς. Το DUROGESIC πρέπει να χορηγείται μόνο σε παιδιά
ηλικίας 2 ετών ή μεγαλύτερα με ανοχή στα οπιοειδή (βλέπε Παράγραφο 4.2,
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης και Παράγραφο 4.4, Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Ηπατική δυσλειτουργία
Σε μια μελέτη που διεξήχθη με ασθενείς με κίρρωση του ήπατος, αξιολογηθήκαν οι
φαρμακοκινητικές ιδιότητες μιας εφάπαξ χορήγησης DUROGESIC 50 g/hr. Παρόλο
που οι t
max
και t
1/2
δε μεταβλήθηκαν, οι μέσες τιμές C
max
και AUC στο πλάσμα
αυξήθηκαν κατά 35% και 73% περίπου, αντίστοιχα, σε αυτούς τους ασθενείς.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για
σημεία τοξικότητας από τη φαιντανύλη και η δόση του DUROGESIC πρέπει να
μειωθεί αν είναι αναγκαίο (βλέπε Παράγραφο 4.4, Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Νεφρική δυσλειτουργία
Στοιχεία που ελήφθησαν από μια μελέτη ενδοφλέβιας χορήγησης φαιντανύλης σε
ασθενείς που υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση νεφρού υποδεικνύουν ότι η κάθαρση
της φαιντανύλης μπορεί να είναι μειωμένη σε αυτόν τον πληθυσμό των ασθενών.
Εάν ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία λάβουν DUROGESIC, πρέπει να
παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία τοξικότητας από φαιντανύλη και η δόση
πρέπει να μειωθεί αν είναι αναγκαίο (βλέπε Παράγραφο 4.4, Ειδικές προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Όπως και άλλα οπιοειδή, η φαιντανύλη παρουσίασε μεταλλαξιογόνο δράση
in vitro
σε κύτταρα θηλαστικών, μόνο σε κυτταροτοξικές συγκεντρώσεις και μαζί με
μεταβολική ενεργοποίηση. Η φαιντανύλη δεν παρουσίασε στοιχεία
μεταλλαξιογένεσης όταν μελετήθηκε
in vivo
σε μελέτες τρωκτικών και
βακτηριδιακές δοκιμασίες. Σε μια μελέτη καρκινογένεσης διάρκειας δυο ετών που
διεξήχθη σε αρουραίους, η φαιντανύλη δε συσχετίστηκε με αυξημένη συχνότητα
εμφάνισης όγκων σε υποδόριες δόσεις έως 33 µg/kg/ημέρα σε αρσενικούς ή
100 µg/kg/ημέρα σε θηλυκούς (0,16 και 0,39 φορές της ημερήσιας ανθρώπινης
έκθεσης που επιτυγχάνεται μέσω του εμπλάστρου των 100 μg/h βάσει σύγκρισης με
την AUC
0-24
h
).
Μερικές δοκιμασίες σε θηλυκούς μύες έδειξαν μειωμένη γονιμότητα όπως επίσης και
εμβρυϊκή θνησιμότητα. Αυτά τα ευρήματα σχετίστηκαν με τη μητρική τοξικότητα και
όχι με την άμεση επίδραση του φαρμάκου στο έμβρυο. Δεν υπήρξαν στοιχεία
τερατογένεσης.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
19/21
Επίστρωση υλικού στήριξης: πολυεστέρας*/EVA**
Επίστρωση φαρμάκου: αυτοκόλλητο πολυακρυλικό
Προστατευτική μεμβράνη: σιλικονούχος πολυεστέρας
Μελάνια (στο υλικό στήριξης): πορτοκαλί/κόκκινο/πράσινο/μπλε/ γκρι μελάνι
εκτύπωσης
* πολυεστέρας = τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο
** EVA = οξικός αιθυλοβινυλεστέρας
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
24 μήνες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
DUROGESIC 25/50/75/100 μg/hr
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.
DUROGESIC 12 μg/hr
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κάθε έμπλαστρο είναι συσκευασμένο σε θερμοσφραγισμένο φάκελο.
Η κάθε συσκευασία περιέχει 5 διαδερμικά έμπλαστρα σε χάρτινα κουτιά.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Το DUROGESIC πρέπει να τοποθετείται σε μη ερεθισμένο δέρμα, όπου δεν έχει
προηγηθεί χρήση ακτινοβολίας, σε μια επίπεδη επιφάνεια του κορμού ή του άνω
μέρους του βραχίονα. Σε μικρά παιδιά, προτιμάται το πάνω μέρος της πλάτης για να
τοποθετηθεί το έμπλαστρο, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αφαίρεσης του
εμπλάστρου από το παιδί. Τρίχες στο μέρος όπου θα τοποθετηθεί (προτιμάται
περιοχή χωρίς τρίχες) πρέπει να αφαιρεθούν με ψαλίδι (να μην ξυριστούν) πριν την
τοποθέτηση. Αν η περιοχή στην οποία θα τοποθετηθεί το DUROGESIC πρέπει να
καθαρισθεί πριν την τοποθέτηση του συστήματος, αυτό πρέπει να γίνει με καθαρό
νερό. Σαπούνι, λιπαρές ουσίες, λοσιόν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να
ερεθίσουν το δέρμα ή να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται. Πριν την τοποθέτηση του διαδερμικού έμπλαστρου το δέρμα
πρέπει να είναι εντελώς στεγνό.
Το DUROGESIC πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την αφαίρεσή του από τη
σφραγισμένη συσκευασία. Για να αφαιρέσετε το έμπλαστρο από τον προστατευτικό
φάκελο, εντοπίστε τη χαραγμένη εγκοπή (που καταδεικνύεται δίπλα στο βέλος πάνω
στην επισήμανση του εμπλάστρου) κατά μήκος της σφραγισμένης άκρης. Διπλώστε
πρώτα τον φάκελο στην εγκοπή και κατόπιν σκίστε προσεκτικά στην εγκοπή.
Περαιτέρω ανοίξτε το φάκελο κατά μήκος των δύο πλευρών, ξεδιπλώνοντας το
φάκελο σαν ανοικτό βιβλίο. Η μεμβράνη απελευθέρωσης για το έμπλαστρο έχει μια
σχισμή. Διπλώστε το έμπλαστρο στη μέση και αφαιρέστε κάθε μισό τμήμα της
μεμβράνης ξεχωριστά. Αποφύγετε να αγγίζετε την συγκολλητική επιφάνεια του
20/21
εμπλάστρου. Εφαρμόστε το έμπλαστρο στο δέρμα με εφαρμογή ήπιας πίεσης με την
παλάμη του χεριού για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Διασφαλίστε ότι οι άκρες του
εμπλάστρου έχουν επικολληθεί σωστά. Κατόπιν πλύνετε τα χέρια με καθαρό νερό.
Το DUROGESIC μπορεί να παραμείνει στο σώμα για 72 συνεχόμενες ώρες. Ένα νέο
διαδερμικό έμπλαστρο πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα διαφορετικό σημείο του
δέρματος μετά την αφαίρεση του προηγούμενου διαδερμικού έμπλαστρου. Πρέπει να
περάσουν αρκετές μέρες μέχρι να τοποθετηθεί ένα καινούριο διαδερμικό έμπλαστρο
στην ίδια περιοχή του δέρματος.
Μετά την αφαίρεση, διαδερμικά έμπλαστρα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει
να διπλωθούν με τρόπο ώστε οι κολλητικές επιφάνειες του διαδερμικού έμπλαστρου
να κολλήσουν μεταξύ τους και μετά πρέπει να απορριφθούν με ασφαλή τρόπο. Τα
έμπλαστρα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να επιστρέφονται στο νοσοκομείο ή
το φαρμακείο.
Τα χέρια πλένονται μόνο με νερό μετά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του
έμπλαστρου.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ειρήνης 56
151 21 Πεύκη
Αθήνα
8. AΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
DUROGESIC 12μg/h: 39724/25.04.2011
DUROGESIC 25μg/h: 39726/25.04.2011
DUROGESIC 50μg/h: 39727/10/25.04.2011
DUROGESIC 75μg/h: 39729/10/25.04.2011
DUROGESIC 100μg/h: 39731/10/25.04.2011
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
DUROGESIC
12μg/h:
16.11.2005/25.04.2011
DUROGESIC
25μg/h:
22.03.1995/25.04.2011
DUROGESIC
50μg/h:
22.03.1995/25.04.2011
DUROGESIC
75μg/h:
22.03.1995/25.04.2011
DUROGESIC
100μg/h:
22.03.1995/25.04.2011
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τρόπος διάθεσης:
To DUROGESIC υπάγεται στον Πίνακα Γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3459/06.
21/21