ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
CRINONE
κολπική γέλη προγεστερόνης 8% w/w.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Δραστικό συστατικό
mg/δόση % w/w
Προγεστερόνη 90 mg 8,0
Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Περιέχει σορβικό οξύ 0,08% w/w (0,9 mg/1,125 g
δόση)
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Kολπική γέλη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία περιπτώσεων ανεπάρκειας της ωχρινικής φάσεως του κύκλου.
Υποβοηθούμενη τεχνητή γονιμοποίηση στις περιπτώσεις ανεπάρκειας της
ωχρινικής φάσεως.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Ενδοκολπική εφαρμογή.
Μία ενδοκολπική εφαρμογή κάθε δεύτερη ημέρα της γέλης 8% ανάλογα με την
περίπτωση και την ανταπόκριση για όσο διάστημα χρειάζεται και το οποίο για
την ανεπάρκεια της ωχρινικής φάσεως είναι οι 12 τελευταίες ημέρες του
κύκλου. Όταν το Crinone
χρησιμοποιείται στην υποβοηθούμενη τεχνητή
γονιμοποίηση, εφαρμόζεται η γέλη Crinone
8% μία φορά την ημέρα και για 30
ημέρες αφ’ ότου επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις η εγκυμοσύνη.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Δεν εφαρμόζεται.
Τρόπος χορήγησης
Το Crinone
εφαρμόζεται κατευθείαν στον κόλπο με την ειδικά σχεδιασμένη
συσκευή στο σφραγισμένο φάκελο. H συσκευή θα πρέπει να αφαιρείται από τον
σφραγισμένο φάκελο. Το καπάκι σ’ αυτό το στάδιο δεν θα πρέπει να αποσπάται.
1. Η συσκευή θα πρέπει να κρατιέται σταθερά από το χονδρό της άκρο. Θα
πρέπει να τινάζεται προς τα κάτω όπως το θερμόμετρο για να μετακινηθεί
το περιεχόμενό της προς το λεπτό της άκρο.
1. Το καπάκι θα πρέπει να στρίβεται και να απορρίπτεται.
2
1. Η συσκευή μπορεί να εισαχθεί στον κόλπο ενώ η ασθενής θα κάθεται με
λυγισμένα τα γόνατα ή θα είναι ξαπλωμένη με λυγισμένα τα γόνατα. Το
λεπτό άκρο της συσκευής θα πρέπει προσεκτικά να τοποθετείται βαθιά
μέσα στον κόλπο.
1. Θα πρέπει το παχύ άκρο της συσκευής να πιεστεί σταθερά για να αδειάσει
το περιεχόμενο. Η συσκευή θα πρέπει να αποσύρεται και να απορρίπτεται.
Η συσκευή θα πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται σε έναν περιέκτη
άχρηστων αντικειμένων.
2. Το Crinone
καλύπτει τον βλεννογόνο του κόλπου και αποδεσμεύει για
μακρύ χρονικό διάστημα progesterone
4.3 Αντενδείξεις
1. Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1
2. Αγνώστου αιτιολογίας κολπική αιμορραγία
3. Καρκίνος του μαστού ή των γεννητικών οργάνων.
4. Πορφυρία
5. Θρομβοφλεβίτιδα, θρομβοεμβολική διαταραχή, εγκεφαλική αποπληξία, ή
ασθενείς με ιστορικό τέτοιων καταστάσεων
6. Ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου
7. Αρτηριακή υπέρταση
8. Ως διαγνωστική δοκιμασία για τυχόν ύπαρξη κυήσεως
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Η προ της θεραπείας φυσική εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδελεχή
έλεγχο των μαστών και των γεννητικών οργάνων όπως και επίχρισμα
Παπανικολάου.
Θα πρέπει χρησιμοποιείται με προσοχή ασθενείς με σοβαρή ηπατική
ανεπάρκεια.
Σε περιπτώσεις αιμορραγίας εκ διαφυγής, όπως και σε κάθε περίπτωση μη
κανονικής κολπικής αιμορραγίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μη λειτουργικά
αίτια αιμορραγίας. Σε περιπτώσεις μη διαγνωσμένης κολπικής αιμορραγίας θα
πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα διαγνωστικά μέσα.
Το Crinone
δεν ενδείκνυται σε περίπτωση επαπειλούμενης αποβολής. Η θεραπεία
θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση παλίνδρομης κύησης.
Ο γιατρός θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για πρώιμες εκδηλώσεις
θρομβοεμβολικών διαταραχών (θρομβοφλεβίτιδα, αγγειακή εγκεφαλική
διαταραχή, πνευμονική εμβολή και θρόμβωση του αμφιβληστροειδούς). Εάν
συμβούν ή είναι πιθανό να συμβούν οποιαδήποτε από τα συμπτώματα αυτά, το
φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να διακοπεί αμέσως. Οι ασθενείς που κρίνονται
υψηλού κινδύνου για θρομβωτικές διαταραχές θα πρέπει να βρίσκονται υπό
προσεκτική παρακολούθηση.
Αν και ο κίνδυνος για θρομβοεμβολή έχει συσχετιστεί με τα οιστρογόνα, η
σύνδεση με την προγεστερόνη είναι σε αμφισβήτηση. Για το λόγο αυτό, σε
γυναίκες που γενικά έχουν βρεθεί να έχουν παράγοντες κινδύνου για
θρομβοεμβολικά επεισόδια, όπως σε ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό
θρόμβωσης, είναι πιθανόν η θεραπεία με το Crinone
να αυξήσει περαιτέρω τον
3
κίνδυνο. Σε αυτές τις γυναίκες, τα οφέλη της χορήγησης του Crinone
πρέπει να
σταθμιστούν με τους κινδύνους. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ίδια
εγκυμοσύνη εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων.
Λόγω του ότι η προγεστερόνη μπορεί να προκαλέσει ορισμένο βαθμό
κατακράτησης υγρών, καταστάσεις που μπορεί να επηρεάζονται από αυτόν τον
παράγοντα (π.χ. επιληψία, ημικρανία, άσθμα, καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια)
απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση.
Ασθενείς με ιστορικό κατάθλιψης πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και
η αγωγή να διακόπτεται σε περίπτωση που η κατάθλιψη επανεμφανιστεί με
επιδεινωμένα συμπτώματα.
Έχει παρατηρηθεί μείωση της ανοχής στη γλυκόζη σε έναν μικρό αριθμό
ασθενών που λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα συνδυασμού οιστρογόνων
προγεστερόνης. Ο μηχανισμός αυτής της μείωσης δεν είναι γνωστός. Για το
λόγο αυτό, οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να παρακολουθούνται
προσεκτικά ενώ λαμβάνουν θεραπεία προγεστερόνης.
Η αγωγή με προγεσταγόνα μπορεί να καλύψει την επέλευση της εμμηνόπαυσης.
Το έκδοχο σορβικό οξύ μπορεί να προκαλέσει δερματικές αντιδράσεις (π.χ.
δερματίτιδα εξ επαφής) ή κολπικό ερεθισμό.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Το Crinone
δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλα
ενδοκολπικά σκευάσματα.
Αν και υπάρχει απόδειξη αλληλεπίδρασης μεταξύ της από του στόματος
χορηγούμενης προγεστερόνης και των CYP3A4 επαγωγέων που οδηγούν σε μία
μείωση των επιπέδων της προγεστερόνης του ορού, δεν αναμένονται
σημαντικές επιπτώσεις στα επίπεδα της προγεστερόνης από τη συγχορήγηση
της κολπικής γέλης του Crinone
με τους CYP3A4 επαγωγείς.
Μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα εξετάσεων της ηπατικής βιολογίας, των
παραγόντων πήξεως
VII, VIII, IX, X, της θυρεοειδικής λειτουργίας και της δοκιμασίας μετυραπόνης.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Στην περίπτωση ανεπάρκειας του ωχρού σωματίου, το Crinone
μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατά τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης.
Θηλασμός
Να μην χρησιμοποιείται κατά το θηλασμό.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Προειδοποιούνται οι οδηγοί και οι χειριστές μηχανημάτων ότι υπάρχει
κίνδυνος εμφανίσεως υπνηλίας.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τη
συχνότητα εμφάνισής τους ως εξής:
4
Πολύ συχνές (≥ 1/10)
Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10)
Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100)
Σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000)
Πολύ σπάνιες (< 1/10.000)
Το Crinone
είναι γενικά καλά ανεκτό. Σε κλινικές μελέτες οι ακόλουθες
ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το
Crinone
. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί σε
κλινικές μελέτες δεν μπορούν να διακριθούν από τα συμπτώματα που συχνά
παρουσιάζονται στην αρχή της εγκυμοσύνης.
Συχνές
Πονοκέφαλος, υπνηλία, κοιλιακό άλγος, ευαισθησία των μαστών, αίσθημα
κνησμού ή καύσου.
Αναφορές μετά την κυκλοφορία
Επιπλέον, μετά την κυκλοφορία έχουν αναφερθεί αιμορραγία μεταξύ των
εμμηνορρυσιών (σταγονοειδής), κολπικός ερεθισμός, αντιδράσεις
υπερευαισθησίας που συνήθως εκδηλώνονται ως δερματικό εξάνθημα και
άλλες ήπιες αντιδράσεις στη θέση εφαρμογής.
Έχουν αναφερθεί σπάνια περιστατικά κνίδωσης και κνησμού.
Για τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της
μετεγκριτικής παρακολούθησης, η ποσοστοποίηση της συχνότητας δεν έχει
πραγματοποιηθεί, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι από όχι συχνές έως πολύ
σπάνιες.
Επιπλέον, έχουν αναφερθεί χωρίς γνωστή συχνότητα οι παρακάτω
ανεπιθύμητες ενέργειες:
Γαστρεντερικές διαταραχές, διαταραχές γεύσης, αύξηση ή μείωση του βάρους
του σώματος, κατακράτηση υγρών, οίδημα, μελάγχρωση, χλόασμα δέρματος,
ακμή, απώλεια τριχών, υπερτρίχωση, γυναικομαστία, διαταραχές της
γενετήσιας δραστηριότητας, κατάθλιψη, καταβολή, αϋπνία, πυρετός,
συμπτώματα προεμμηνορρυσιακού συνδρόμου, διαταραχές περιόδου.
Διαταραχές ηπατικής βιολογίας, σπάνια ίκτερος, αύξηση των λιπιδίων του
αίματος. Aρρενοποίηση θηλέων και υποσπαδίας αρρένων εμβρύων, ιδίως τα
παράγωγα της νορ-τεστοστερόνης. Θρομβοεμβολικά επεισόδια (θρόμβωση,
εμβολή, εγκεφαλικά επεισόδια, οίδημα οπτικής θηλής) κυρίως όταν
λαμβάνονται σε συνδυασμό με οιστρογόνα.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς :
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr
5
4.9 Υπερδοσολογία
Λόγω της μορφής και του τρόπου χορηγήσεως του Crinone
δεν αναμένεται να
εμφανισθούν περιπτώσεις υπερδοσολογίας.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ορμόνες του φύλου, κωδικός ATC: G03DA04
Τα προγεσταγόνα είναι λιπόφιλες ουσίες που διαχέονται ελεύθερα στα κύτταρα
όπου ενώνονται με τους υποδοχείς της προγεστερόνης. Οι τελευταίοι
εκφράζονται στα γεννητικά όργανα της γυναίκας, το μαζικό αδένα, το ΚΝΣ και
την υπόφυση. Ο συνδεδεμένος υποδοχέας αντιδρά με στοιχεία απάντησης στην
προγεστερόνη των γονιδίων-στόχων και ρυθμίζει την έκφραση τους. Τα
προγεστερινοειδή διευκολύνουν τη διαφοροποίηση και αντιτίθενται στη δράση
των οιστρογόνων στη διέγερση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων.
Μετατρέπουν το υπερπλαστικό ενδομήτριο σε εκκριτικό. Αναστέλλουν την
παραγωγή της γοναδοτροπίνης. Τα παράγωγα της νορ-τεστοστερόνης έχουν
ισχυρότερη αναβολική και ανδρογόνο δράση. Διεγείρουν την ανάπτυξη των
μαζικών αδένων, καθιστούν πυκνότερη τη βλέννη του τραχήλου της μήτρας,
αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Το κολπικό gel προγεστερόνης βασίζεται σε σύστημα μεταφοράς που με βάση το
Polycarbophil προσκολλάται στον κολπικό βλεννογόνο και παρέχει μία
ελεγχόμενη αποδέσμευση προγεστερόνης για τουλάχιστον 3 ημέρες.
Η βιοδιαθεσιμότητα της προγεστερόνης κατόπιν κολπικής εφαρμογής είναι
ανώτερη της από του στόματος χορηγούμενης, διότι αποφεύγει το φαινόμενο
της πρώτης διόδου δια του ήπατος.
Μετά μία εφαρμογή Crinone
8%, σε 18 υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που ελάμβαναν οιστρογόνα, η μέση επιφάνεια κάτω από την καμπύλη (AUC)
ήταν 157,8 ng-hr/ml. Η μέση μέγιστη συγκέντρωση στον ορό (Cmax) ήταν
0 ng/ml στις 2 ώρες και 8,15 ng/ml στις 8 ώρες.
Μετά από καθημερινή χορήγηση Crinone
8% για 12 συνεχείς ημέρες ή κάθε
δεύτερη ημέρα για 6 δόσεις σε 60 γυναίκες, οι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων
της προγεστερόνης στον ορό κατά τη σταθεροποιημένη κατάσταση ήταν
8,5 ng/ml για το 8% στην ημερήσια χορήγηση, ενώ για την κάθε δεύτερη ημέρα
εφαρμογή οι αντίστοιχες τιμές ήταν 5,7 ng/ml. Η εμφανής μέση ημιπερίοδος
ζωής μετά από πολλαπλές δόσεις ήταν 25-50 ώρες. Τα επίπεδα της
προγεστερόνης στον ενδομήτριο ιστό ήταν περίπου ίσα με αυτά του ορού.
Η προγεστερόνη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Ο κύριος μεταβολίτης που
ανευρίσκεται στα ούρα είναι η 5β-pregnan-3α,20α-diol glucuronide. Στους
μεταβολίτες του ορού περιλαμβάνονται η 5β-pregnenolone και η 5α-
pregnenolone. Η προγεστερόνη αποβάλλεται κυρίως με τα ούρα και λιγότερο με
τη χολή.
5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφάλειας
Σε κουνέλια το Crinone
υπήρξε ερεθιστικό των ματιών κλάσης IV( απαλλαγή των
ελάχιστων συμπτωμάτων σε λιγότερο από 24 ώρες) αλλά όχι ερεθιστικό του
δέρματος. Ένας μέτριος ερεθισμός του κόλπου παρατηρήθηκε σε κουνέλια μετά
από εφαρμογή 2,0 ml/ημέρα της γέλης 8% W/W για 5 ημέρες.
6
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Glycerol, Light Liquid Paraffin, Palm Oil Glyceride Hydrogenated, Carbomer 974P, Sorbic acid,
Polycarbophil, Sodium Hydroxide, Purified Water.
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν υπήρξαν ασυμβατότητες με τις συνήθεις αντισυλληπτικές συσκευές.
6.3 Διάρκεια ζωής
36 μήνες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Θερμοκρασία μικρότερη των 25° C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κάθε συσκευή περιέχει 1,45 g γέλης και αποθέτει 1,125 g γέλης. Η κάθε μία
συσκευή περιέχεται σε σφραγισμένο φάκελο από χαρτί/ αλουμίνιο/
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές περιέχονται σε κουτιά από χαρτόνι με 6 ή 15
συσκευές Crinone
8% κολπικής γέλης προγεστερόνης.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
MERCK A.E.
Κηφισίας 41-45 (κτήριο Β΄)
151 23 Μαρούσι
τηλ : 210 61 65 100
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
41641/07/29-5-2008
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
17.9.97/29-5-2008
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
7