ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Verdal (0,1% + 2%) w/w μκρέ α
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε g κρέμας περιέχει 1 mg οξικής φλουπρεδνιδένης και 20 mg νιτρικής
μικοναζόλης.
Έκδοχα με γνωστή δράση: στεατυλική αλκοόλη, προπυλενογλυκόλη
Κάθε g κρέμας περιέχει 90 mg στεατυλικής αλκοόλης και 100 mg
προπυλενογλυκόλης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κρέμα
Κρέμα υπόλευκου χρώματος.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Φλεγμονώδεις δερματομυκητιάσεις (που οφείλονται σε δερματόφυτα,
βλαστομύκητες και/ή ευρωτομύκητες).
Έκζεμα αναμολυσμένο από μύκητες.
Η κρέμα Verdal ενδείκνυται κυρίως για την έναρξη της θεραπείας. Μόλις τα
φλεγμονώδη συμπτώματα εξαφανισθούν, τότε η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί
με μία κρέμα που περιέχει μόνο νιτρική μικοναζόλη, αν αυτό κριθεί
απαραίτητο.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Η κρέμα Verdal εφαρμόζεται μία έως δύο φορές την ημέρα.
Η κρέμα Verdal πρέπει συνήθως να χρησιμοποιείται για 1 ακόμη εβδομάδα μετά
την εξαφάνιση των συμπτωμάτων.
Τρόπος χορήγησης
Η κρέμα Verdal εφαρμόζεται με μία ελαφρά επάλειψη στην πάσχουσα περιοχή.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, σε άλλα παράγωγα ιμιδαζόλης ή σε
κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Η κρέμα Verdal δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ορισμένες ειδικές δερματικές
παθήσεις (σύφιλη, φυματίωση), σε μολύνσεις που οφείλονται σε ορισμένους
2
ιούς (απλός έρπης, έρπης ζωστήρας, ανεμοβλογιά), σε αντιδράσεις από
εμβολιασμούς, σε περιστοματική δερματίτιδα, σε ροδόχρουν ακμή, σε ακμή και
σε πρωτογενείς διαπυητικές δερματικές μολύνσεις.
Η κρέμα Verdal δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών, στα
βλέφαρα, στο δέρμα που έχει γίνει ισχνό, σε πληγές και σε έλκη. Η επαφή με
τις βλεννώδεις μεμβράνες πρέπει να αποφεύγεται.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένης της
αναφυλαξίας και του αγγειοοιδήματος, έχουν αναφερθεί κατά την αγωγή με
τοπικά σκευάσματα μικοζανόλης. Σε περίπτωση εμφάνισης αντιδράσεως που
υποδηλώνει υπερευαισθησία ή ερεθισμό, η αγωγή οφείλει να διακοπεί. To Verdal
δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τον βλεννογόνο των οφθαλμών.
Η κρέμα Verdal δεν πρέπει να εφαρμόζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε
εκτεταμένες περιοχές του δέρματος και/ή με επίδεση.
Να μην γίνεται χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών πέραν των 3 εβδομάδων,
χωρίς επανεξέταση από δερματολόγο.
Μπορεί να παρουσιαστεί φαινόμενο επανεμφάνισης των συμπτωμάτων μετά τη
διακοπή της θεραπείας, διότι τα κορτικοστεροειδή παρασκευάσματα μπορεί να
αλλάξουν την κλινική εικόνα κάποιων ασθενών χωρίς να υπάρχει σαφής
διάγνωση.
Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα μόλυνσης από ανθεκτικούς
οργανισμούς.
Κατά τη θεραπεία με κρέμα Verdal στη γεννητική και περιπρωκτική περιοχή
μπορεί, λόγω του εκδόχου λευκή μαλακή παραφίνη, σε ταυτόχρονη χρήση
προϊόντων latex (π.χ. προφυλακτικά, αντισυλληπτικά διαφράγματα) να μειωθεί η
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αυτών των προϊόντων.
Η κρέμα Verdal περιέχει στεατυλική αλκοόλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει
τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής), και
προπυλενογλυκόλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η κρέμα Verdal
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στα βρέφη.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις σε τοπική εφαρμογή.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Η κρέμα Verdal
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
3
Η κρέμα Verdal δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η μακροχρόνια θεραπεία με την κρέμα Verdal είναι συνήθως καλά ανεκτή.
Η μακροχρόνια θεραπεία και/ή η εφαρμογή της σε εκτεταμένες δερματικές
περιοχές, κυρίως με επίδεση, μπορεί να προκαλέσουν δερματικές αλλοιώσεις
όπως ατροφία, τηλεαγγειεκτασία, εκτεταμένες ραβδώσεις, στεροειδή ακμή,
περιστοματική δερματίτιδα, υπερτρίχωση, υπομελάγχρωση και διαταραχές στο
ορμονικό σύστημα.
Σε σπάνιες μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν αλλεργικές ή
ερεθιστικές δερματικές αντιδράσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικά
εξανθήματα.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκωνεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ.: + 30
21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr).
4.9 Υπερδοσολογία
Παρατεταμένη και υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικούς
ερεθισμούς και δερματική ατροφία, καθώς και σε κατασταλτική επίδραση στον
φλοιό των επινεφριδίων οφειλόμενη σε αυξημένη απορρόφηση. Ο ερεθισμός του
δέρματος και η δράση στον φλοιό των επινεφριδίων εξαφανίζονται με τη
διακοπή της θεραπείας, αλλά η δερματική ατροφία μπορεί να παραμείνει.
Ακούσια λήψη του φαρμάκου από το στόμα δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα,
λόγω της μικρής ποσότητας των δραστικών συστατικών και της πολύ γρήγορης
ύφεσης της δράσης της φλουπρεδνιδένης. Για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται να
ληφθούν ειδικά μέτρα.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιμυκητιασικά για δερματολογική χρήση -
Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου - Ιμιδαζόλες/τριαζόλες σε συνδυασμό με
κορτικοστεροειδή, κωδικός ATC: D01AC20
Η οξική φλουπρεδνιδένη ανήκει στην κατηγορία των ισχυρών
γλυκοκορτικοστεροειδών. Οι αντιαλλεργικές, αντικνησμώδεις, αντιβλαστικές
και αντιφλογιστικές ιδιότητές της, τυπικές των γλυκοκορτικοστεροειδών,
αποδείχθηκαν σε πολλαπλές δοκιμές τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους.
Το δεύτερο δραστικό συστατικό του συνδυασμού, η νιτρική μικοναζόλη, είναι
μια αντιμυκητιασική ιμιδαζόλη.
4
Η νιτρική μικοναζόλη αποδείχθηκε κλινικά αποτελεσματική έναντι των
δερματοφύτων, Candida
spp
.,
Pityrosporum
spp.
,
Torulopsis
glabrata
,
Aspergillus
spp
.,
διμορφικών μυκήτων
,
Cryptococcus
neoformans.
H νιτρική μικοναζόλη έχει επίσης αντιβακτηριακή δράση έναντι κάποιων Gram-
θετικών βακίλων και κόκκων.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η φαρμακοκινητική του συνδυασμού δραστικών ουσιών του ιδιοσκευάσματος
αυτού αποδείχθηκε σε δοκιμές που έγιναν με ζώα (θηλυκά κατοικίδια χοιρίδια).
Στις δοκιμές αποδείχτηκε ότι μετά από τοπική εφαρμογή της κρέμας Verdal, 2,9 -
3,7% της οξικής φλουπρεδνιδένης μπορεί να ανιχνευθεί στο αίμα και στα ούρα
μετά από 24 ώρες, ενώ η μικοναζόλη απορροφάται σε ποσοστό 0,8%.
Έγινε προσδιορισμός του επιπέδου της κορτιζόλης σε ανθρώπους, από όπου
υπολογίσθηκε ο βαθμός συστηματικής απορρόφησης της οξικής
φλουπρεδνιδένης. Δεδομένου ότι δεν παρατηρείται μείωση του επιπέδου της
κορτιζόλης και ότι παραμένει αμετάβλητη η ικανότητα απόκρισης μετά από
διέγερση με ACTH, μία πιθανή συστηματική δράση της οξικής φλουπρεδνιδένης
μπορεί να αποκλεισθεί.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
O ξεία τοξικότητα
Η οξεία τοξικότητα της οξικής φλουπρεδνιδένης μπορεί να χαρακτηριστεί ως
χαμηλή κατά τη δερματική χορήγησηουνέλια, αρουραίοι), καθώς
προσδιορίστηκαν κατά προσέγγιση τιμές LD
50
5.000-10.000 mg/kg σωματικού
βάρους. Δεν έχει τεκμηριωθεί επίδραση ευαισθητοποίησης του δέρματος της
οξικής φλουπρεδνιδένης σε πειράματα σε ζώα.
Η οξεία θανατηφόρος δόση της μικοναζόλης κατά τη χορήγηση από του
στόματος, ενδοπεριτοναϊκώς και υποδορίως βρίσκεται μεταξύ 0,5 και 2,5 g/kg
σωματικού βάρους.
Μελέτες με το φαρμακευτικό προϊόν συνδυασμού σχετικά με την τοπική
τοξικότητα μετά από χορήγηση εφάπαξ δόσης διεξήχθησαν σε ανθρώπους με τη
μορφή δοκιμασίας σκαριφισμού και επιδερμικής δοκιμασίας. Δεν
παρουσιάστηκαν σημεία αλλεργίας εξ επαφής ή τοξικές επιδράσεις του
φαρμακευτικού προϊόντος.
Χρόνια τοξικότητα
H οξική φλουπρεδνιδένη εφαρμόστηκε τοπικά σε χοίρους σε μια δοκιμή
διάρκειας 3 μηνών σε δόσεις έως 0,5 mg/kg σωματικού βάρους ημερησίως. Στην
υψηλότερη δοσολογία παρατηρήθηκε μείωση του σωματικού βάρους και του
βάρους του θύμου αδένα και, ακολουθώντας μία αναστρέψιμη ατροφία του
φλοιού των επινεφριδίων, μείωση του βάρους των επινεφριδίων. Τοπικές
αλλαγές δεν συνέβησαν.
Κατά την επαναλαμβανόμενη χορήγηση μικοναζόλης, το ήπαρ βρέθηκε να είναι
το όργανο στόχος της τοξικής δράσης, η οποία, ωστόσο, παρουσιάστηκε μόνο
μετά από του στόματος δόση μεγαλύτερη των 30 mg/kg σωματικού βάρους και
5
οφείλεται στην επαγωγή του ενζυμικού συστήματος βιομετασχηματισμού του
φαρμάκου.
Κατά την τοπική χορήγηση φαρμακευτικού προϊόντος συνδυασμού σε μορφή
κρέμας για χρονικό διάστημα άνω των 13 εβδομάδων σε χοίρους, δεν υπήρξε
αύξηση στο βάρος του ήπατος και επιπλέον καμία ένδειξη τοξικότητας του
ήπατος, αν και η ημερήσια χορηγούμενη δόση 0,5 g/kg βάρους σώματος
αντιστοιχούσε με ημερήσια χορήγηση 35 g κρέμας σε έναν ενήλικα 70 kg.
Σε φαρμακολογικές μελέτες σε ανθρώπους μελετήθηκε φαρμακευτικό προϊόν
συνδυασμού σε μια δοκιμασία σκαριφισμού, σε χορήγηση για διάστημα 10
ημερών με αθροιστική δόση, σε επιδερμική δοκιμασία, σε δοκιμασία ατροφίας
και σε μια δοκιμασία εφαρμογής 21 ημερών σε υγιείς εθελοντές. Και εδώ δεν
παρουσιάστηκαν σημεία αλλεργίας εξ επαφής ή συμπτώματα ερεθισμού.
Επιπλέον, στη δοκιμασία ατροφίας το δυναμικό δεν ήταν σημαντικά υψηλότερο
από εκείνο της βάσης της κρέμας. Διεξήχθη επίσης προσδιορισμός των
επιπέδων κορτιζόλης (με ACTH) που έδειξε ότι δεν υπάρχει μείωση των
επιπέδων κορτιζόλης κατά τη χορήγηση για περίοδο 21 ημερών (5 ημέρες κάτω
από επίδεση) με προϊόν συνδυασμού και ότι η διέγερση με ACTH παραμένει στα
ίδια επίπεδα πριν τη θεραπεία και μετά από 5 και 21 ημέρες θεραπείας.
Καρκινογένεση
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε ζώα σχετικά με την καρκινογόνο δράση της
οξικής φλουπρεδνιδένης και της μικοναζόλης.
Μεταλλαξι o γένεση
Προηγούμενες μελέτες σχετικά με ενδεχόμενη μεταλλαξιογόνο δράσης της
μικοναζόλης ήταν αρνητικές. Για τη φλουπρεδνιδένη δεν είναι διαθέσιμες
σχετικές μελέτες.
Αναπαραγωγική τοξικότητα
Τα γλυκοκορτικοειδή έχουν δείξει σε μελέτες σε ζώα εμβρυοτοξικές και
τερατογόνους δράσεις.
Η οξική φλουπρεδνιδένη έδειξε σε πειράματα σε ζώα τερατογόνο δράση (για
παράδειγμα, λυκόστομα, σκελετικές ανωμαλίες, λιποβαρή έμβρυα, απώλεια
εμβρύου). Μελέτες σχετικά με την περιγεννητική και μεταγεννητική
τοξικότητα, καθώς και για τη γονιμότητα, δεν έχουν διεξαχθεί. Προηγούμενη
εμπειρία με τη χρήση των γλυκοκορτικοειδών κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης δεν έχει δείξει καμία ένδειξη κινδύνου τερατογένεσης σε
ανθρώπους.
Επομένως, ως προληπτικό μέτρο το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά
τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών της εγκυμοσύνης. Γενικά το προϊόν δεν
πρέπει να εφαρμόζεται σε μεγάλες περιοχές του δέρματος και για μεγάλες
χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Μελέτες σε αρουραίους και κουνέλια με ενδοφλέβια ή από του στόματος
χορήγηση δεν έδειξαν καμία απόδειξη ενδεχόμενης τερατογόνου δράσης για τη
μικοναζόλη. Η χαμηλότερη εμβρυϊκή δόση μετά από στόματος χορήγηση έχει
βρεθεί σε κουνέλια με 80 mg/kg/ημέρα. Μετά τη χορήγηση στην περιγεννητική
περίοδο δόσης 80 mg/kg/ημέρα σημειώθηκε σε αρουραίους παρατεταμένη
6
περίοδος κύησης και αυξημένη θνησιμότητα των νεογνών. Η γονιμότητα των
αρσενικών και των θηλυκών αρουραίων δεν επηρεάστηκε με δόσεις έως και
320 mg/kg/ημέρα. Μια επιδημιολογική μελέτη με περισσότερα από 2.200 ζεύγη
μητέρας-παιδιού δεν έδειξε κανένα σημείο αυξημένου κινδύνου δυσπλασιών
στον άνθρωπο μετά από κολπική εφαρμογή της μικοναζόλης κατά το πρώτο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
Τα γλυκοκορτικοειδή εκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Δεδομένα από παρόμοιες
μελέτες για τη μικοναζόλη δεν είναι διαθέσιμα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Διμεθικόνη, τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, λευκή μαλακή παραφίνη,
μονοστεατική γλυκερόλη 40-50%, Arlacel 165 (μονοστεατική γλυκερόλη 52% :
στεατική πολυαιθυλενογλυκόλη-100), στεατυλική αλκοόλη, προπυλενογλυκόλη,
κεκαθαρμένο ύδωρ.
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κουτί που περιέχει 1 σωληνάριο αλουμινίου με πλαστικό βιδωτό καπάκι με 20 g
κρέμας και κουτί που περιέχει 1 σωληνάριο αλουμινίου με πλαστικό βιδωτό
καπάκι με 50 g κρέμας.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟLVOS SCIENCE A.E.
Ελευθερίας 4,
145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210 5281850
Fax.: 210 5248941
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
7
40256/07/14-5-2008
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 23 Σεπτεμβρίου 1992
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14 Μαΐου 2008
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
8