ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤRΑΜΑL
®
SR 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
ΤRΑΜΑL
®
SR 100 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
ΤRΑΜΑL
®
SR 150 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
ΤRΑΜΑL
®
SR 200 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Δραστική ουσία: υδροχλωρική τραμαδόλη
ΤRΑΜΑL
®
SR 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
1 δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 50 mg υδροχλωρικής
τραμαδόλης.
ΤRΑΜΑL
®
SR 100 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
1 δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 100 mg υδροχλωρικής
τραμαδόλης.
ΤRΑΜΑL
®
SR 150 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
1 δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 150 mg υδροχλωρικής
τραμαδόλης.
ΤRΑΜΑL
®
SR 200 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
1 δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 200 mg υδροχλωρικής
τραμαδόλης.
Έκδοχο μ ε γνωστή δράση: Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει
2,5 mg λακτόζης μονοϋδρικής (βλέπε παράγραφο 4.4).
, . 6.1.Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ παράγραφο
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης
Στρογγυλά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένο το
λογότυπο του παρασκευαστή στη μία πλευρά
50 mg δισκίο: χρώματος απαλού κίτρινου, με χαραγμένο το T0 στην άλλη
πλευρά
100 mg δισκίο: χρώματος λευκού, με χαραγμένο το T1 στην άλλη πλευρά
150 mg δισκίο: χρώματος πορτοκαλόχρου, με χαραγμένο το T2 στην άλλη
πλευρά
200 mg δισκίο: χρώματος ελαφρώς καφε-πορτοκαλόχροου , με χαραγμένο το
T3 στην άλλη πλευρά
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
-1-
Αντιμετώπιση του πόνου μέτριας έως ισχυρής έντασης.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Η δοσολογία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ένταση του πόνου και
την ευαισθησία του κάθε ασθενούς. Γενικά πρέπει να επιλέγεται η μικρότερη
αποτελεσματική δόση για την αναλγησία. Δεν πρέπει να υπερβαίνονται οι
ημερήσιες δόσεις των 400 mg υδροχλωρικής τραμαδόλης, παρά μόνο σε ειδικές
κλινικές περιπτώσεις.
Εκτός και εάν συνταγογραφηθεί διαφορετικά, το TRAMAL
®
SR πρέπει να
χορηγείται ως ακολούθως:
Ενήλικες και έφηβοι άνω των 12 ετών:
Η συνηθισμένη αρχική δόση είναι 50 – 100 mg υδροχλωρικής τραμαδόλης δύο
φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Εάν η ανακούφιση από τον πόνο δεν είναι
επαρκής, η δόση μπορεί να τιτλοποιηθεί προς τα πάνω, έως 150 mg ή 200 mg
υδροχλωρικής τραμαδόλης δύο φορές την ημέρα.
Το ΤRΑΜΑL
®
SR δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται για διάστημα
μεγαλύτερο από όσο είναι απόλυτα αναγκαίο. Αν η μακροχρόνια αντιμετώπιση
του πόνου με ΤRΑΜΑL
®
SR είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και
τη σοβαρότητα της νόσου, πρέπει να γίνονται προσεκτικοί και τακτικοί
έλεγχοι (με μεσοδιαστήματα ελεύθερα θεραπείας, αν απαιτείται) ως προς το αν
και σε ποιο βαθμό είναι αναγκαία περαιτέρω θεραπεία.
μΠαιδιατρικός πληθυσ όςΤο ΤRΑΜΑL
®
SR δεν είναι κατάλληλο για παιδιά
μικρότερα των 12 ετών.
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Δεν είναι συνήθως απαραίτητη η προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς
μέχρι 75 ετών χωρίς κλινική εκδήλωση ηπατικής ή νεφρικής ανεπάρκειας. Σε
ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 75 ετών η απομάκρυνση μπορεί να παραταθεί.
Συνεπώς, εάν είναι αναγκαίο τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των δόσεων μπορεί να
παραταθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.
Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια/αιμοκάθαρση και ηπατική ανεπάρκεια
Σε ασθενείς με νεφρική και/ή ηπατική ανεπάρκεια, καθυστερεί η απομάκρυνση
της τραμαδόλης. Σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει να λαμβάνεται προσεκτικά
υπόψη παράταση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των δόσεων ανάλογα με τις
ανάγκες του ασθενούς.
Σε περιπτώσεις σοβαρής μορφής νεφρικής και/ή ηπατικής ανεπάρκειας το
ΤRΑΜΑL
®
SR δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης δεν συνιστάται.
Τρόπος χορήγησης
Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται ολόκληρα, να μη διαιρούνται ή να μασώνται,
με επαρκή ποσότητα υγρών, ανεξάρτητα από τα γεύματα.
4.3 Αντενδείξεις
Το ΤRΑΜΑL
®
SR αντενδείκνυται
-2-
- σε υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε σε κάποιο από τα έκδοχα που
6.1αναφέρονται στην παράγραφο ,
- σε οξεία δηλητηρίαση με οινόπνευμα, υπνωτικά, αναλγητικά, οπιοειδή ή
άλλα ψυχοτρόπα φαρμακευτικά προϊόντα,
- σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς της μονο-αμινο-οξειδάσης (ΜΑΟ)
ή που έχουν λάβει θεραπεία με αυτούς τις τελευταίες 14 ημέρες (βλέπε
παράγραφο 4.5),
- σε ασθενείς με επιληψία μη ελεγχόμενη με θεραπεία,
- για χρήση σε αγωγή απεξάρτησης από ναρκωτικά.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το ΤRΑΜΑL
®
SR μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ιδιαίτερη προσοχή σε
ασθενείς που παρουσιάζουν εξάρτηση από τα οπιοειδή, σε ασθενείς με
εγκεφαλική βλάβη, καταπληξία, μειωμένο επίπεδο συνείδησης ασαφούς
προέλευσης, διαταραχές του αναπνευστικού κέντρου ή λειτουργίας, αυξημένη
ενδοκρανιακή πίεση.
Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με προσοχή σε ασθενείς ευαίσθητους
στα οπιούχα.
Πρέπει να δίδεται προσοχή όταν χορηγείται σε ασθενείς με αναπνευστική
καταστολή ή όταν χορηγούνται ταυτόχρονα κατασταλτικά του ΚΝΣ (βλέπε
παράγραφο 4.5) ή όταν υπερβαίνεται σημαντικά η συνιστώμενη δοσολογία
(βλέπε παράγραφο 4.9) καθώς δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα
αναπνευστικής καταστολής σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σπασμοί έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν τραμαδόλη στα
συνιστώμενα επίπεδα δοσολογίας. Ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί όταν οι
δόσεις της τραμαδόλης υπερβαίνουν το συνιστώμενο ανώτερο όριο της
ημερήσιας δόσης (400 mg). Επίσης, η τραμαδόλη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
σπασμών σε ασθενείς που λαμβάνουν άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που
μειώνουν τον ουδό του επιληπτικού σπασμού (βλέπε παράγραφο 4.5). Ασθενείς
με επιληψία ή εκείνοι με προδιάθεση για σπασμούς πρέπει να λαμβάνουν αγωγή
με τραμαδόλη μόνον εάν οι περιστάσεις εξαναγκάζουν για κάτι τέτοιο.
Η τραμαδόλη έχει μικρή πιθανότητα πρόκλησης εξάρτησης. Σε μακροχρόνια
χρήση μπορεί να αναπτυχθούν ανοχή, φυσική και ψυχική εξάρτηση. Σε ασθενείς
με τάση στην κατάχρηση φαρμάκων ή εξάρτηση, η αγωγή με το ΤRΑΜΑL
®
SR
πρέπει να λαμβάνει χώρα για μικρά διαστήματα υπό αυστηρή ιατρική
παρακολούθηση.
Η τραμαδόλη δεν είναι κατάλληλη για αγωγή υποκατάστασης σε ασθενείς
που παρουσιάζουν εξάρτηση από τα οπιοειδή. Αν και αγωνιστής των οπιοειδών,
η τραμαδόλη δεν μπορεί να καταστείλει τα συμπτώματα στέρησης από τη
μορφίνη.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Ασθενείς με σπάνια
κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, Lapp ανεπάρκεια
λακτάσης ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν
αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
4.5 μ μ Αλληλεπιδράσεις ε άλλα φαρ ακευτικά προϊόντα και άλλες
-3-
μ ορφές αλληλεπίδρασης
Το ΤRΑΜΑL
®
SR δεν πρέπει να συνδυάζεται με αναστολείς MAO (βλέπε
παράγραφο 4.3).
Σε ασθενείς που έλαβαν αναστολείς ΜΑΟ τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από τη
χρήση του οπιοειδούς πεθιδίνη, παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις στο κεντρικό
νευρικό σύστημα, στην αναπνευστική και καρδιαγγειακή λειτουργία,
επικίνδυνες για τη ζωή. Οι ίδιες αλληλεπιδράσεις με τους αναστολείς ΜΑΟ δεν
μπορούν να αποκλεισθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ΤRΑΜΑL
®
SR.
Η ταυτόχρονη χορήγηση του ΤRΑΜΑL
®
SR με άλλες ηρεμιστικές ουσίες που
δρουν κεντρικά, περιλαμβανομένου του οινοπνεύματος, μπορεί να εντείνει τις
ενέργειες στο ΚΝΣ (βλέπε παράγραφο 4.8).
Τα αποτελέσματα των φαρμακοκινητικών μελετών έχουν αποδείξει μέχρι τώρα
ότι κατά την ταυτόχρονη ή προηγούμενη χορήγηση σιμετιδίνης (αναστολέας
μεταβολικών ενζύμων) κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις είναι απίθανο να
συμβούν. Η ταυτόχρονη ή προγενέστερη χορήγηση καρβαμαζεπίνης (ενζυμικός
επαγωγέας) μπορεί να μειώσει την αναλγητική ενέργεια και να βραχύνει τη
διάρκεια της δράσης.
Η τραμαδόλη μπορεί να προκαλέσει σπασμούς και να αυξήσει το δυναμικό
πρόκλησης σπασμών των εκλεκτικών αναστολέων της επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης (SSRIs), των αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης-
νορεπινεφρίνης (SNRIs), των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών, των
αντιψυχωσικών φαρμάκων και φαρμάκων που μειώνουν τον ουδό των σπασμών
(όπως βουπροπιόνη, μιρταζαπίνη, τετραϋδροκανναβινόλη).
Η ταυτόχρονη θεραπευτική χρήση τραμαδόλης και σεροτονινεργικών
φαρμάκων όπως είναι οι εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης (SSRIs), οι αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης-
νορεπινεφρίνης (SNRIs), οι αναστολείς ΜΑΟ (βλέπε παράγραφο 4.3), τα
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και η μιρταζαπίνη μπορεί να προκαλέσουν
τοξικότητα από σεροτονίνη. Το σύνδρομο σεροτονίνης μπορεί να εκδηλώνεται
με κάποιο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα:
o Αυτόματος κλώνος
o Επαγόμενος ή οφθαλμικός κλώνος με διέγερση ή εφίδρωση
o Τρόμος και αύξηση αντανακλαστικών
o Υπερτονία και θερμοκρασία σώματος > 38
o
C και επαγόμενος ή
οφθαλμικός κλώνος.
Με τη διακοπή των σεροτονινεργικών φαρμάκων επέρχεται συνήθως ταχεία
βελτίωση. Η θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο και τη βαρύτητα των
συμπτωμάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται όταν χορηγείται ταυτόχρονη θεραπεία με
τραμαδόλη και παράγωγα κουμαρίνης (π.χ. βαρφαρίνη) διότι έχει αναφερθεί
αύξηση του INR με επακόλουθη σοβαρή αιμορραγία και εκχυμώσεις, σε
μερικούς ασθενείς.
Άλλες δραστικές ουσίες οι οποίες ως γνωστόν αναστέλλουν τη δράση του
CYP3A4, όπως η κετοκοναζόλη και η ερυθρομυκίνη, μπορεί να αναστείλουν το
μεταβολισμό της τραμαδόλης (N-απομεθυλίωση) και πιθανόν και το
-4-
μεταβολισμό του ενεργού O-απομεθυλιωμένου μεταβολίτη. Η κλινική σημασία
της αλληλεπίδρασης αυτής δεν έχει μελετηθεί (βλέπε παράγραφο 4.8).
Σε μικρό αριθμό μελετών η προ- ή μετεγχειρητική χρήση του αντιεμετικού 5-
ΗΤ3 ανταγωνιστή ονδανσετρόνης αύξησε την ανάγκη σε τραμαδόλη σε
ασθενείς με μετεγχειρητικό πόνο.
4.6 Γονιμότητα, Κύηση και γαλουχία
Κύηση
Οι μελέτες σε ζώα με τραμαδόλη έδειξαν ότι σε πολύ υψηλές δόσεις,
παρατηρήθηκαν επιδράσεις στην ανάπτυξη των οργάνων, στην οστεοποίηση και
στη θνησιμότητα των νεογνών. Δεν παρατηρήθηκε τερατογόνος δράση. Η
τραμαδόλη διέρχεται το φραγμό του πλακούντα. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία
για την ασφάλεια της τραμαδόλης στις έγκυες γυναίκες. Συνεπώς, η τραμαδόλη
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση.
Η τραμαδόλη - χορηγούμενη πριν ή κατά τη διάρκεια του τοκετού - δεν
επηρεάζει τη συσταλτικότητα της μήτρας. Στα νεογνά μπορεί να επιφέρει
αλλαγές στον αναπνευστικό ρυθμό που συνήθως δεν έχουν συσχετισθεί
κλινικά. Η χρόνια χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει
σε στερητικά συμπτώματα του νεογνού.
Θηλασμός
Κατά τη διάρκεια του θηλασμού περίπου 0,1% της δόσης που χορηγείται στη
μητέρα εκκρίνεται στο γάλα. Το ΤRΑΜΑL
®
SR δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια
του θηλασμού. Μετά από μία εφάπαξ χορήγηση τραμαδόλης δεν είναι συνήθως
αναγκαία η διακοπή του θηλασμού.
Γονιμότητα
Η εμπειρία μετά την κυκλοφορία δεν υποδηλώνει επίδραση της τραμαδόλης στη
γονιμότητα.
Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν επίδραση της τραμαδόλης στη γονιμότητα.
4.7 μ μΕπιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισ ού ηχανών
Ακόμη και όταν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, το ΤRΑΜΑL
®
SR μπορεί να
προκαλέσει ενέργειες όπως υπνηλία και ζάλη και γι’ αυτό μπορεί να μειώσει
τις αντιδράσεις των οδηγών και των χειριστών μηχανημάτων. Αυτό συμβαίνει
ιδιαίτερα όταν χορηγείται σε συνδυασμό με οινόπνευμα και άλλες ψυχοτρόπες
ουσίες.
4.8 μ Ανεπιθύ ητες ενέργειες
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ναυτία και ζάλη και
οι δύο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% των ασθενών.
Οι συχνότητες καθορίζονται ως ακολούθως:
Πολύ Συχνές: 1/10
Συχνές: 1/100, <1/10
Όχι συχνές: 1/1.000, <1/100
Σπάνιες: 1/10.000, <1/1.000
Πολύ σπάνιες: <1/10.000
-5-
Μ η γνωστές: η συχνότητα μδεν πορεί μνα εκτι ηθεί μ μ με βάση τα διαθέσι α δεδο ένα
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Σπάνιες:
αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. δύσπνοια, βρογχόσπασμος, συριγμός,
αγγειονευρωτικό οίδημα) και αναφυλαξία.
Καρδιακές διαταραχές
Όχι συχνές:
διαταραχές καρδιακού ρυθμού (αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία).
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανισθούν ιδιαίτερα κατά την
ενδοφλέβια χορήγηση και σε ασθενείς που είναι σωματικά εξασθενημένοι.
Σπάνιες:
βραδυκαρδία, υπέρταση
Αγγειακές διαταραχές
Όχι συχνές:
ορθοστατική υπόταση ή καρδιαγγειακό collapsus. Αυτές οι
ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανισθούν ιδιαίτερα κατά την ενδοφλέβια
χορήγηση και σε ασθενείς που είναι σωματικά εξασθενημένοι.
Δ μιαταραχές του νευρικού συστή ατος
Πολύ συχνές:
ζάλη
Συχνές:
κεφαλαλγία, υπνηλία
Σπάνιες:
παραισθησία, τρόμος, σπασμοί, ακούσιες μυϊκές συσπάσεις,
αφύσικος συντονισμός, συγκοπή, διαταραχές λόγου.
Εμφανίσθηκαν σπασμοί κυρίως μετά από χορήγηση υψηλών δόσεων
τραμαδόλης ή κατά την ταυτόχρονη χρήση με άλλα φάρμακα που μπορεί να
μειώσουν τον ουδό του επιληπτικού σπασμού (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.5).
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Σπάνιες:
διαταραχές της όρεξης
Μη γνωστές:
υπογλυκαιμία
Ψυχιατρικές διαταραχές
Σπάνιες:
ψευδαισθήσεις, σύγχυση, διαταραχές του ύπνου, παραλήρημα, άγχος
και εφιάλτες.
Μετά τη χορήγηση του ΤRΑΜΑL
®
SR μπορεί να εμφανισθεί μία ποικιλία
ψυχιατρικών διαταραχών που διαφέρουν σε ένταση και φύση από ασθενή σε
ασθενή (ανάλογα με την προσωπικότητα και τη διάρκεια της θεραπείας). Αυτές
περιλαμβάνουν διαταραχές στην ψυχική διάθεση (συνήθως ευφορία,
περιστασιακά δυσφορία), διαταραχές στη δραστηριότητα (συνήθως καταστολή,
περιστασιακά αύξηση) και διαταραχές στη γνωστική και αισθητήρια αντίληψη
(π.χ. διαταραχές στη λήψη αποφάσεων και αντίληψης). Μπορεί να εμφανισθεί
εξάρτηση από το φάρμακο. Μπορεί να εμφανισθούν συμπτώματα στέρησης του
φαρμάκου παρόμοια με εκείνα των οπιούχων όπως: διέγερση, άγχος,
νευρικότητα, αϋπνία, υπερκινητικότητα, τρόμος και συμπτώματα από το
γαστρεντερικό. Άλλα συμπτώματα που έχουν πολύ σπάνια παρατηρηθεί μετά τη
διακοπή της θεραπείας με τραμαδόλη περιλαμβάνουν: επεισόδια πανικού,
έντονο άγχος, ψευδαισθήσεις, παραισθησίες, εμβοές ώτων και ασυνήθιστα
συμπτώματα από το ΚΝΣ (π.χ. σύγχυση, παραλήρημα, αποπροσωποποίηση,
αποπραγματοποίηση, παράνοια).
μ Οφθαλ ικές διαταραχές
Σπάνιες:
μύση, θάμβος όρασης, μυδρίαση
Δ μ , μιαταραχές του αναπνευστικού συστή ατος του θώρακα και του εσοθωράκιου
Σπάνιες:
καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας, δύσπνοια
-6-
Εάν οι συνιστώμενες δόσεις έχουν ξεπερασθεί σε σημαντικό βαθμό και
χορηγούνται ταυτόχρονα άλλες ουσίες που δρουν κεντρικά (βλέπε παράγραφο
4.5), μπορεί να επέλθει καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας.
Έχει αναφερθεί επιδείνωση του άσθματος, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε
αιτιολογική σχέση.
Δ ιαταραχές του γαστρεντερικού
Πολύ συχνές:
ναυτία
Συχνές:
έμετος, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία
Όχι συχνές:
άμεση ανάγκη για έμετο, γαστρεντερική δυσφορία ( αίσθημα
πίεσης στο στομάχι, μετεωρισμός), διάρροια
Δ μ ιαταραχές του δέρ ατος και του υποδόριου ιστού
Συχνές:
εφίδρωση
Όχι συχνές:
δερματικές αντιδράσεις (π.χ. κνησμός, εξάνθημα, κνίδωση)
Δ μ μιαταραχές του υοσκελετικού συστή ατος
Σπάνιες: κινητική αδυναμία
Δ ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Έχουν αναφερθεί σε λίγες μεμονωμένες περιπτώσεις αυξημένα ηπατικά ένζυμα
σε χρονική συσχέτιση με τη θεραπευτική χρήση της τραμαδόλης.
Δ ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Σπάνιες:
διαταραχές της ούρησης (δυσουρία και επίσχεση ούρων).
Γενικές διαταραχές
Συχνές:
κόπωση
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες στον μ μ , 284, GR-15562 ,Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός
, : + 30 Αθήνα Τηλ 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Κατ’ αρχάς, κατά τη δηλητηρίαση με τραμαδόλη, τα συμπτώματα που πρέπει να
αναμένονται είναι όμοια με εκείνα των άλλων κεντρικώς δρώντων
αναλγητικών (οπιοειδών). Αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα μύση, έμετο,
καρδιαγγειακό collapsus, διαταραχές της εγρήγορσης μέχρι και κώμα,
σπασμούς και καταστολή του αναπνευστικού μέχρι και άπνοια.
Αντιμετώπιση
Εφαρμόζονται τα γενικά μέτρα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.
Κρατήστε ανοικτή την αναπνευστική οδό και διατηρείστε την αναπνευστική και
καρδιαγγειακή λειτουργία ανάλογα με τα συμπτώματα.
Το αντίδοτο για την αναπνευστική καταστολή είναι η ναλοξόνη. Σε
-7-
πειραματόζωα η ναλοξόνη δεν είχε καμία επίδραση σε σπασμούς. Σε
περιπτώσεις σπασμών πρέπει να χορηγηθεί διαζεπάμη ενδοφλεβίως.
Σε δηλητηρίαση με μορφές χορηγούμενες από το στόμα, απολύμανση του
στομάχου με ενεργό άνθρακα ή γαστρική πλύση συνιστάται μόνο μέσα σε 2
ώρες από τη λήψη της τραμαδόλης. Απολύμανση του γαστρεντερικού σε
επόμενο στάδιο μπορεί να είναι χρήσιμη σε περίπτωση δηλητηρίασης με
εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες ή με μορφές παρατεταμένης αποδέσμευσης.
Η τραμαδόλη μπορεί να απομακρυνθεί σε πολύ μικρό βαθμό από το αίμα με
αιμοκάθαρση ή αιμοδιήθηση. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της οξείας
δηλητηρίασης με TRAMAL
®
SR με αιμοκάθαρση ή αιμοδιήθηση μόνο δεν είναι
κατάλληλη για αποτοξίνωση.
5. ΔΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: άλλα οπιοειδή, κωδικός ATC: N 02 AX 02
Η τραμαδόλη είναι κεντρικά δρων οπιοειδές αναλγητικό. Είναι ένας μη
επιλεκτικός καθαρός αγωνιστής των μ, δ και κ οπιοειδών υποδοχέων με
μεγαλύτερη χημική συγγένεια με τους μ υποδοχείς. Άλλοι μηχανισμοί που
συμβάλλουν στην αναλγητική της δράση είναι η αναστολή
της επαναπρόσληψης της νοραδρεναλίνης και η βελτίωση της απελευθέρωσης
της σεροτονίνης.
Η τραμαδόλη έχει αντιβηχική δράση. Σε αντίθεση με τη μορφίνη, ένα ευρύ
φάσμα αναλγητικών δόσεων της τραμαδόλης δεν έχει κατασταλτική δράση
στην αναπνευστική λειτουργία. Επίσης, η γαστρεντερική κινητικότητα
επηρεάζεται λιγότερο. Οι δράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα τείνουν να είναι
ελαφρές. Αναφέρεται ότι η δραστικότητα της τραμαδόλης είναι 1/10 (ένα
δέκατο) έως 1/6 (ένα έκτο) από αυτή της μορφίνης.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Περισσότερο από το 90% του TRAMAL
®
SR απορροφείται μετά τη χορήγηση από
το στόμα. Η μέση απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα είναι 70% περίπου, ανεξάρτητα
από την ταυτόχρονη λήψη τροφής. Ωστόσο, ταυτόχρονη χορήγηση του TRAMAL
®
SR με τροφή, οδηγεί σε μικρή αύξηση Cmax και μικρή μείωση του Τmax. Η
διαφορά ανάμεσα στην απορροφηθείσα και μη μεταβολισθείσα διαθέσιμη
τραμαδόλη οφείλεται πιθανώς στην πτωχή δράση πρώτης διόδου. Η δράση
πρώτης διόδου μετά από του στόματος χορήγηση είναι το ανώτερο 30%.
Η τραμαδόλη παρουσιάζει μεγάλη συγγένεια με τους ιστούς (V
d,β
= 203 ± 40 l).
Συνδέεται με πρωτεΐνες του πλάσματος σε ποσοστό περίπου 20%.
Μετά τη χορήγηση του TRAMAL
®
SR 100 mg οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο
πλάσμα Cmax = 141 ± 40 ng/ml επιτυγχάνονται μετά από 4,9 ώρες. Μετά τη
χορήγηση του TRAMAL
®
SR 200 mg η Cmax 260 ± 62 ng/ml επιτυγχάνεται μετά
από 4,8 ώρες.
Η τραμαδόλη διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και το φραγμό του
-8-
πλακούντα. Πολύ μικρές ποσότητες της δραστικής ουσίας και του Ο-
απομεθυλιωμένου μεταβολίτη της ανευρίσκονται στο μητρικό γάλα (0,1% και
0,02% αντίστοιχα της χορηγούμενης δόσης).
Για την αποβολή ο χρόνος ημιζωής (t
1/2,β
) είναι περίπου 6 ώρες, ανεξάρτητα από
την οδό χορήγησης. Σε άτομα άνω των 75 ετών μπορεί να παραταθεί κατά ένα
συντελεστή περίπου 1,4.
Στον άνθρωπο η τραμαδόλη μεταβολίζεται κυρίως με Ν- και Ο-απομεθυλίωση
και σύζευξη των προϊόντων της Ο-απομεθυλίωσης με γλυκουρονικό οξύ. Μόνο η
Ο-απομεθυλοτραμαδόλη είναι φαρμακολογικά δραστική. Υπάρχουν από άτομο
σε άτομο σημαντικές ποιοτικές διαφορές μεταξύ των άλλων μεταβολιτών.
Μέχρι τώρα στα ούρα έχουν ανευρεθεί έντεκα μεταβολίτες. Πειράματα σε ζώα
έχουν αποδείξει ότι η Ο-απομεθυλοτραμαδόλη έχει ισχυρότερη δράση από τη
μητρική ουσία κατά ένα συντελεστή 2-4. Ο χρόνος ημιζωής της t
1/2,β
(6 υγιείς
εθελοντές) είναι 7,9 ώρες (όρια 5,4 – 9,6 ώρες), και είναι περίπου αυτός της
τραμαδόλης.
Η αναστολή της δράσης του ενός ή και των δυο τύπων των ισοενζύμων CYP3A4
και CYP2D6 που καταλύουν το βιομετασχηματισμό της τραμαδόλης μπορούν να
επηρεάσουν τη συγκέντρωση της τραμαδόλης ή του δραστικού μεταβολίτη της
στο πλάσμα. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί κλινικά σημαντικές
αλληλεπιδράσεις.
Η τραμαδόλη και οι μεταβολίτες της αποβάλλονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από
τους νεφρούς. Συνολικά στα ούρα αποβάλλεται το 90% της ολικής
ραδιενέργειας της χορηγούμενης δόσης. Ο χρόνος ημιζωής μπορεί να παραταθεί
ελαφρώς σε διαταραχή της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας. Σε πάσχοντες
από κίρρωση του ήπατος, η αποβολή έχει χρόνο ημιζωής 13,3 + 4,9 ώρες
(τραμαδόλη) και 18,5 + 9,4 ώρες (Ο-απομεθυλοτραμαδόλη) και σε ακραία
περίπτωση 22,3 ώρες και 36 ώρες αντίστοιχα. Σε ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 5 ml/min) οι τιμές ήταν 11 + 3,2 ώρες και
16,9 + 3 ώρες και σε ακραία περίπτωση 19,5 ώρες και 43,2 ώρες, αντίστοιχα.
Η τραμαδόλη έχει ένα γραμμικό φαρμακοκινητικό προφίλ όταν χορηγείται σε
θεραπευτικές δόσεις.
Η σχέση μεταξύ συγκεντρώσεων στο πλάσμα και αναλγητικής ενέργειας είναι
δοσιεξαρτώμενη, αλλά ποικίλλει σημαντικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Συγκέντρωση στο πλάσμα 100-300 ng/ml είναι συνήθως αποτελεσματική.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Μετά από επανειλημμένη από το στόμα και παρεντερική χορήγηση τραμαδόλης
επί 6-26 εβδομάδες σε αρουραίους και σκύλους και από το στόμα χορήγηση επί
12 μήνες σε σκύλους, οι αιματολογικές, κλινικο-χημικές και ιστολογικές
εξετάσεις δεν έδειξαν αλλοιώσεις που έχουν σχέση με το φάρμακο. Εκδηλώσεις
από το ΚΝΣ (ανησυχία, σιελόρροια, σπασμοί, επιβράδυνση στην αύξηση του
βάρους) εμφανίσθηκαν μόνο μετά τη χορήγηση υψηλών δόσεων σημαντικά
μεγαλύτερων από τις θεραπευτικές δόσεις. Οι αρουραίοι και οι σκύλοι
ανέχτηκαν καλά δόσεις από το στόμα 20 mg/kg και 10 mg/kg βάρους σώματος
αντίστοιχα και οι σκύλοι δόσεις από το ορθό 20 mg/kg βάρους σώματος χωρίς
καμία ανεπιθύμητη ενέργεια.
Στους αρουραίους δόσεις τραμαδόλης από 50 mg/kg/24ωρο και πάνω
προκάλεσαν τοξικές ενέργειες στις μητέρες των ζώων και αύξηση της
-9-
νεογνικής θνησιμότητας. Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των απογόνων επήλθε
με τη μορφή διαταραχών της οστεοποίησης και καθυστέρησης στο άνοιγμα του
κόλπου και των οφθαλμών. Δεν επηρεάστηκε η γονιμότητα τόσο στα θήλεα όσο
και στα άρρενα πειραματόζωα. Στα κουνέλια υπήρξαν τοξικές ενέργειες στις
μητέρες σε δόσεις 125 mg/kg και πάνω και σκελετικές ανωμαλίες στους
απογόνους.
Σε μερικά in vitro συστήματα ελέγχου υπήρξαν ενδείξεις μεταλλαξιογόνου
δράσης. Σε in vivo μελέτες δεν αποδείχθηκαν τέτοιες ενέργειες. Από τις μέχρι
σήμερα πληροφορίες, η τραμαδόλη μπορεί να ταξινομηθεί στα μη
μεταλλαξιογόνα φάρμακα.
Μελέτες επί της ογκογενετικής ικανότητας της υδροχλωρικής τραμαδόλης
έχουν διεξαχθεί σε αρουραίους και ποντικούς. Η μελέτη στους αρουραίους δεν
έδειξε καμία σχετιζόμενη με το φάρμακο αύξηση στην επίπτωση των όγκων.
Στη μελέτη στους ποντικούς παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση
αδενοκαρκινώματος του ήπατος στα αρσενικά ζώα (δοσιεξαρτώμενη, μη
σημαντική αύξηση από 15 mg/kg και πάνω) και αύξηση των όγκων του
πνεύμονα στις θήλεις όλων των δοσολογικών ομάδων (σημαντική, αλλά όχι
δοσοεξαρτώμενη).
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
TRAMAL
®
SR 50 mg
Πυρήνας δισκίου: microcrystalline cellulose, hypromellose 100000 mPa’s, magnesium stearate,
colloidal anhydrous silica.
Επικάλυψη
: hypromellose 6 mPa’s, lactose monohydrate, macrogol 6000, propylene glycol, talc,
titanium dioxide (E 171), yellow iron oxide (E 172).
TRAMAL
®
SR 100 mg
Πυρήνας δισκίου: microcrystalline cellulose, hypromellose 100000 mPa’s, magnesium stearate,
colloidal anhydrous silica.
Επικάλυψη
: hypromellose 6 mPa’s, lactose monohydrate, macrogol 6000, propylene glycol, talc,
titanium dioxide (E 171).
TRAMAL
®
SR 150 mg
Πυρήνας δισκίου: microcrystalline cellulose, hypromellose 100000 mPa’s, magnesium stearate,
colloidal anhydrous silica.
Επικάλυψη
: hypromellose 6 mPa’s, lactose monohydrate, macrogol 6000, propylene glycol, talc,
titanium dioxide (E 171), quinoline yellow lake (E 104), red iron oxide (E 172).
TRAMAL
®
SR 200 mg
Πυρήνας δισκίου: microcrystalline cellulose, hypromellose 100000 mPa’s, magnesium stearate,
colloidal anhydrous silica.
Επικάλυψη
: hypromellose 6 mPa’s, lactose monohydrate, macrogol 6000, propylene glycol, talc,
titanium dioxide (E 171), quinoline yellow lake (E 104), red iron oxide (E 172) και brown iron oxide
(E 172).
6.2 Ασυμβατότητες
-10-
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
50 mg: 3 χρόνια
100 mg: 5 χρόνια
150 mg: 5 χρόνια
200 mg: 5 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης για αυτό το φαρμακευτικό
προϊόν.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Aluminium/Prolypropylene ή Aluminium/PVC/PVDC foil blisters.
Για τις περιεκτικότητες 50 mg/TAB και 100 mg/TAB: Συσκευασίες των 10, 20,
30, 50 ή 60 δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης.
Για τις περιεκτικότητες 150 mg/TAB και 200 mg/TAB: Συσκευασίες των 10, 20
ή 30 δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης.
μ .Μπορεί να ην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση .για απόρριψη
Κάθε μ μ αχρησι οποίητο φαρ ακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. Δ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
Οδός Τατοΐου
146 71 Νέα Ερυθραία
Τηλ.: 210.8009111-120
8. ( ) Δ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
TRAMAL
®
SR 50 mg: 58002/26-08-2010
TRAMAL
®
SR 100 mg: 58030/26-08-2010
TRAMAL
®
SR 150 mg: 58031/26-08-2010
TRAMAL
®
SR 200 mg: 58032/26-08-2010
9. / ΔΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ
25-2-2010
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
-11-
-12-