ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PRIORIX Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Εμβόλιο Ιλαράς, Παρωτίτιδας και Ερυθράς (με ζώντες ιούς)
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Μετά την ανασύσταση 1 δόση (0.5 ml) περιέχει:
Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς
1
(στέλεχος
Schwarz)
όχι λιγότερο από 10
3,0
CCID
50
3
Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας
1
(στέλεχος RIT 4385, παραγόμενο από το
στέλεχος Jeryl Lynn)
όχι λιγότερο από 10
3,7
CCID
50
3
Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς
2
(στέλεχος
Wistar RA 27/3)
όχι λιγότερο από 10
3,0
CCID
50
3
1
παραγόμενο σε εμβρυικά κύτταρα νεοσσών
2
παραγόμενο σε ανθρώπινα διπλοειδή κύτταρα (MRC-5)
3
Ανασταλτική δόση κυτταρικής καλλιέργειας 50%
Αυτό το εμβόλιο περιέχει ίχνος ποσότητας νεομυκίνης. Βλέπε παράγραφο
4.3.
Έκδοχα με γνωστή δράση:
Το εμβόλιο περιέχει 9 mg σορβιτόλη, βλέπε παράγραφο 4.4.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Το λυοφιλοποιημένο συστατικό που περιέχει τους ιούς ιλαράς-
παρωτίτιδας-ερυθράς είναι μία λευκή έως ελαφρά ροζ κόνις.
Ο διαλύτης είναι ένα διαυγές και άχρωμο διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το PRIORIX
ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση παιδιών από την
ηλικία των 9 μηνών και άνω, εφήβων και ενηλίκων κατά της ιλαράς, της
παρωτίτιδας και της ερυθράς.
Για χρήση σε παιδιά ηλικίας 9-12 μηνών, βλέπε παραγράφους 4.2, 4.4 και
5.1.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Δοσολογία
Η χρήση του PRIORIX θα πρέπει να βασίζεται στις επίσημες συστάσεις.
Άτομα ηλικίας 12 μηνών και άνω
Η δόση είναι 0.5ml. Μια δεύτερη δόση θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα
με τις επίσημες συστάσεις.
Το PRIORIX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα τα οποία έχουν ήδη
εμβολιασθεί με άλλο μονοδύναμο ή συνδυασμένο εμβόλιο κατά ιλαράς,
παρωτίτιδας και ερυθράς.
Βρέφη ηλικίας 9-12 μηνών
Βρέφη στο πρώτο έτος ζωής μπορεί να μην ανταποκριθούν επαρκώς στα
συστατικά των εμβολίων. Σε περίπτωση όπου για επιδημιολογικούς
λόγους επιβάλλεται ο εμβολιασμός των βρεφών κατά το πρώτο έτος της
ζωής τους, (π.χ επιδηιμία ή επίσκεψη σε ενδημική περιοχή) πρέπει να
χορηγείταο μία δεύτερη δόση PRIORIX, στο δεύτερο έτος της ζωής τους
κατά προτίμηση εντός τρειών μηνών μετά την πρώτη δόση. Σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει το διάστημα μεταξύ των δόσεων να είναι
μικρότερο από τέσσερεις εβδομάδες (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1).
Βρέφη ηλικίας κάτω των 9 μηνών
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του PRIORIX σε βρέφη κάτω των 9
μηνών δεν έχει τεκμηριωθεί.
Τρόπος χορήγησης
Το PRIORIX
προορίζεται για υποδόρια χορήγηση, μολονότι μπορεί να
χορηγηθεί και ενδομυϊκά (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1).
Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται κατά προτίμηση υποδόρια σε ασθενείς με
θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της πήξης (βλέπε παράγραφο
4.4.).
Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος
πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6.
4.3 Aντενδείξεις
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή τη νεομυκίνη. Ιστορικό δερματίτιδας
εξ επαφής στη νεομυκίνη δεν αποτελεί αντένδειξη. Για αντιδράσεις
υπερευαισθησίας σε πρωτεΐνες αυγού, βλέπε παράγραφο 4.4.
Σοβαρή χυμική ή κυτταρική ανοσολογική ανεπάρκεια (πρωτοπαθής ή
επίκτητη), π.χ. σοβαρές περιπτώσεις συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας,
αγαμμασφαιριναιμία και AIDS ή συμπτωματική λοίμωξη HIV ή ειδικό για
την ηλικία ποσοστό CD4+ T-λεμφοκυττάρων σε παιδιά ηλικίας κάτω των
12 μηνών: CD4+ <25%, σε παιδιά ηλικίας 12-35 μηνών: CD4+ < 20%, σε
παιδιά ηλικίας 36-59 μηνών: CD4+ < 15% (βλέπε παράγραφο 4.4).
Κύηση. Επιπλέον, η κύηση πρέπει να αποφεύγεται για 1 μήνα μετά τον
εμβολιασμό (βλέπε παράγραφο 4.6).
Όπως και με άλλα εμβόλια, η χορήγηση του PRIORIX πρέπει να
αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Η
παρουσία μιας ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να
οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Όπως συνιστάται με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, πρέπει να είναι πάντοτε
άμεσα διαθέσιμη η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση για
την περίπτωση σπάνιου αναφυλακτικού επεισοδίου μετά τη χορήγηση του
εμβολίου.
Η αλκοόλη και τα άλλα αντισηπτικά πρέπει να αφήνονται να εξατμιστούν
από το δέρμα πριν από τη χορήγηση του εμβολίου, καθώς μπορούν να
αδρανοποιήσουν τους εξασθενημένους ιούς του εμβολίου.
Βρέφη κατά το πρώτο έτος ζωής μπορεί να μην ανταποκριθούν επαρκώς
στα συστατικάτου εμβολίου, λόγω πιθανής παρεμβολής με τα μητρικά
αντισώματα (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.1)
Θα πρέπει να λαμβάνονται οι δέουσες προφυλάξεις κατά τη χορήγηση
PRIORIX σε άτομα με διαταραχές του ΚΝΣ, με προδιάθεση για πυρετικούς
σπασμούς ή με οικογενειακό ιστορικό σπασμών. Οι εμβολιασμένοι με
ιστορικό εμπύρετων σπασμών πρέπει να παρακολουθούνται στενά.
Τα συστατικά της ιλαράς και της παρωτίτιδας του εμβολίου παράγονται
σε κυτταροκαλιέργειες εμβρύων όρνιθας και επομένως μπορεί να
περιέχουν ίχνη πρωτεΐνης αυγού. Άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών,
αναφυλακτοειδών ή άλλων άμεσων αντιδράσεων (π.χ γενικευμένης
κνίδωσης, οιδήματος του στόματος και του φάρυγγα, δυσκολίας στην
αναπνοή, υπότασης, ή σοκ) μετά τη λήψη αυγού, μπορεί να είναι σε
αυξημένο κίνδυνο για άμεσου τύπου αντιδράσεις υπερευαισθησίας μετά
τον εμβολιασμό, αν και αυτού του τύπου οι αντιδράσεις φαίνεται να είναι
πολύ σπάνιες. Άτομα που έχουν παρουσιάσει αναφυλαξία μετά την λήψη
αυγού, πρέπει να εμβολιάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και να υπάρχει
διαθέσιμη ικανοποιητική θεραπεία για την αναφυλαξία, σε περίπτωση
εμφάνισης τέτοιας αντίδρασης.
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη
φρουκτόζη δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται με PRIORIX, καθώς περιέχει
σορβιτόλη.
Περιορισμένη προστασία έναντι ιλαράς μπορεί να αποκτηθεί με
εμβολιασμό έως και 72 ώρες μετά την έκθεση σε φυσική νόσο ιλαράς.
Συγκοπικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά ή ακόμη και πριν
από κάθε εμβολιασμό, ειδικά σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην
ένεση. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από αρκετά νευρολογικά σημεία όπως
παροδική διαταραχή στην όραση, παραισθησία και τονικοκλωνικούς
σπασμούς του άκρου κατά την ανάνηψη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει
κατάλληλη πρόβλεψη για να αποφευχθεί ο τραυματισμός μετά την
απώλεια των αισθήσεων.
Όπως μπορεί να συμβεί με οποιοδήποτε εμβόλιο, προστατευτική
ανοσολογική απόκριση μπορεί να μην επιτευχθεί σε όλους τους
εμβολιασμένους.
ΤΟ PRIORIX ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΩΣ.
Θρομβοπενία
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις επιδείνωσης και περιπτώσεις υποτροπής
της θρομβοπενίας σε άτομα που πάσχουν από θρομβοπενία μετά την
πρώτη δόση εμβολίου που περιέχει ζωντανούς ιούς ιλαράς, παρωτίτιδας
και ερυθράς. Η σχετιζόμενη με MMR θρομβοπενία είναι σπάνια και γενικά
αυτοπεριοριζόμενη. Σε ασθενείς με υφιστάμενη θρομβοπενία ή ιστορικό
θρομβοπενίας μετά από εμβολιασμό έναντι ιλαράς, παρωτίτιδας και
ερυθράς, θα πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά ο λόγος κινδύνου-οφέλους
από τη χορήγηση PRIORIX. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να εμβολιάζονται
με προσοχή και κατά προτίμηση δια της υποδόριας οδού.
Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς
Ο εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με συγκεκριμένες
ανοσοανεπάρκειες, όταν τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων (π.χ.
ασυμπτωματικά άτομα με HIV νόσο, ελλείψεις σε υποκατηγορία IgG,
συγγενή ουδετεροπενία, χρόνια κοκκιωματώδη νόσο και ασθένειες
ανεπάρκειας του συμπληρώματος).
Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς οι οποίοι δεν παρουσιάζουν καμία
αντένδειξη για αυτόν τον εμβολιασμό (βλέπε παράγραφο 4.3) μπορεί να
μην ανταποκρίνονται το ίδιο καλά με τους ανοσολογικά επαρκείς
ασθενείς. Συνεπώς, μερικοί από αυτούς τους ασθενείς ενδέχεται να
προσβληθούν από τον ιό ιλαράς, παρωτίτιδας ή ερυθράς σε περίπτωση
επαφής, παρά τον κατάλληλο εμβολιασμό. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να
παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία ιλαράς, παρωτίτιδας και
ερυθράς.
Μετάδοση
Δεν έχει ποτέ τεκμηριωθεί η μετάδοση ιών ιλαράς και παρωτίτιδας σε
ευπαθή άτομα που έρχονται σε επαφή με εμβολιασμένα άτομα. Η
απέκκριση από το φάρυγγα του ιού της ερυθράς και της ιλαράς είναι
γνωστό ότι εμφανίζεται περίπου 7 έως 28 ημέρες μετά από τον
εμβολιασμό, με τη μέγιστη απέκκριση να εμφανίζεται περίπου την 11η
ημέρα. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένδειξη μετάδοσης αυτών των
απεκκρινόμενων ιών του εμβολίου σε ευπαθή άτομα που έρχονται σε
επαφή. Έχει τεκμηριωθεί μετάδοση του ιού της ερυθράς σε βρέφη μέσω
του μητρικού γάλακτος, καθώς και μέσω του πλακούντα, χωρίς καμία
ένδειξη κλινικής νόσου.
4.5 Αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Το PRIORIX μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα (αλλά σε ξεχωριστές θέσεις
ένεσης) με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μονοδύναμα ή συνδυασμένα
εμβόλια [συμπεριλαμβανομένων εξαδύναμου εμβολίου (DTPa-HBV-
IPV/Hib)]: εμβολίου κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη
(DTPa), εμβολίου κατά του αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου b (Hib),
αδρανοποιημένου εμβολίου κατά της πολυομυελίτιδας (IPV), εμβολίου
κατά της ηπατίτιδας B (HBV), εμβολίου κατά της ηπατίτιδας A (HAV),
συζευγμένου εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C (MenC),
εμβολίου κατά ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV), από του στόματος
χορηγούμενου εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας (OPV) και 10-δύναμου
συζευγμένου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου σύμφωνα με τις τοπικές
συστάσεις.
Αν δεν χορηγηθούν την ίδια στιγμή, συνιστάται μεσοδιάστημα
τουλάχιστον ενός μηνός μεταξύ της χορήγησης PRIORIX και άλλων
εμβολίων με ζωντανούς εξασθενημένους οργανισμούς.
Δεν υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση PRIORIX με
οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο.
Εάν πρέπει να γίνει δοκιμασία φυματίνης, αυτή πρέπει να διενεργηθεί πριν
ή ταυτόχρονα με τον εμβολιασμό, εφόσον έχει αναφερθεί ότι τα
συνδυασμένα εμβόλια ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς μπορούν να
προκαλέσουν πρόσκαιρη καταστολή της ευαισθησίας του δέρματος στη
φυματίνη. Καθώς η καταστολή αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι το πολύ 6
εβδομάδες, η δοκιμασία της φυματίνης δεν πρέπει να γίνεται στο χρονικό
αυτό διάστημα μετά τον εμβολιασμό για να αποφεύγονται τα ψευδώς
αρνητικά αποτελέσματα.
Σε άτομα που τους χορηγήθηκε ανθρώπινη γ-σφαιρίνη ή υποβλήθηκαν σε
μετάγγιση αίματος, ο εμβολιασμός πρέπει να αναβάλλεται για 3 μήνες ή
περισσότερο (έως μέγιστο διάστημα 11 μηνών) ανάλογα με τη
χορηγούμενη δόση ανθρώπινων ανοσοσφαιρινών, λόγω της πιθανότητας
αποτυχίας του εμβολίου εξ αιτίας της παρουσίας αντισωμάτων έναντι
ιλαράς, παρωτίτιδας, και ερυθράς που αποκτήθηκαν παθητικά.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Γονιμότητα
Το PRIORIX δεν έχει αξιολογηθεί σε μελέτες γονιμότητας.
Κύηση
Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να εμβολιάζονται με Priorix.
Ωστόσο, δεν έχει τεκμηριωθεί βλάβη στο έμβρυο μετά από χορήγηση
εμβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς σε έγκυες γυναίκες.
Ακόμα και αν δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας θεωρητικός κίνδυνος, δεν
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις συνδρόμου συγγενούς ερυθράς σε
περισσότερες από 3500 ευαίσθητες γυναίκες οι οποίες διένυαν εν αγνοία
τους τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης κατά τον εμβολιασμό τους με
εμβόλια που περιείχαν στελέχη ερυθράς. Ως εκ τούτου, ακούσιος
εμβολιασμός γυναικών οι οποίες ήταν έγκυες χωρίς να το γνωρίζουν με
εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς δεν πρέπει να αποτελεί λόγο
για διακοπή της κύησης.
Η εγκυμοσύνη θα πρέπει να αποφεύγεται για 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό.
Οι γυναίκες που σκοπεύουν να μείνουν έγκυες θα πρέπει να λαμβάνουν
σύσταση για αναβολή της απόφασης.
Θηλασμός
Η εμπειρία με PRIORIX κατά τη διάρκεια του θηλασμού είναι
περιορισμένη. Ωστόσο, σε μελέτες εμβολιασμού λεχωίδων γυναικών που
θηλάζουν με ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς έχει δειχθεί ότι ο ιός
ενδεχομένως απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα και μεταδίδεται στα
θηλάζοντα βρέφη, χωρίς ενδείξεις συμπτωματικής νόσου. Μόνο στην
περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί ή πιθανολογείται ότι το παιδί πάσχει
από ανοσοανεπάρκεια, θα πρέπει να εκτιμώνται οι κίνδυνοι και τα οφέλη
του εμβολιασμού της μητέρας (βλέπε παράγραφο 4.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Το PRIORIX δεν έχει καθόλου ή έχει ελάχιστη επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας
Το προφίλ ασφαλείας που παρατίθεται κατωτέρω βασίζεται σε σύνολο
κατά προσέγγιση 12.000 ατόμων τα οποία έλαβαν PRIORIX στο πλαίσιο
κλινικών δοκιμών.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση
συνδυασμένου εμβολίου παρωτίτιδας, ιλαράς, ερυθράς είναι αντίστοιχες
με εκείνες που παρατηρούνται μετά από τη χορήγηση των μονοδύναμων
εμβολίων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.
Σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, έγινε προσεκτική καταγραφή των
σημείων και των συμπτωμάτων για χρονικό διάστημα παρακολούθησης 42
ημερών. Από τους εμβολιασθέντες ζητήθηκε να αναφέρουν οποιαδήποτε
κλινικά συμπτώματα παρατηρήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της
μελέτης.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χορήγηση PRIORIX ήταν
ερυθρότητα στη θέση της ένεσης και πυρετός 38°C (θερμοκρασία ορθού)
ή 37,5°C (θερμοκρασία μασχάλης/στόματος).
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών
Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται σύμφωνα με την
ακόλουθη συχνότητα εμφάνισης:
Πολύ συχνές: ( 10)
Συχνές: ( 1/100 και < 1/10)
Όχι συχνές: ( 1/1000 και < 1/100)
Σπάνιες: (1/10000 και 1< 1000)
Στοιχεία κλινικών δοκιμών
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις:
Συχνές: λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού
Όχι συχνές: μέση ωτίτιδα
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Όχι συχνές: λεμφαδενοπάθεια
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Σπάνιες: αλλεργικές αντιδράσεις
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Όχι συχνές: ανορεξία
Ψυχιατρικές διαταραχές:
Όχι συχνές: νευρικότητα, μη φυσιολογικό κλάμα, αϋπνία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Σπάνιες: πυρετικοί σπασμοί
Οφθαλμικές διαταραχές
Όχι συχνές: επιπεφυκίτιδα
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Όχι συχνές: βρογχίτιδα, βήχας
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Όχι συχνές: διόγκωση της παρωτίδας, διάρροια, έμετος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Συχνές: εξάνθημα
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ συχνές: ερυθρότητα στη θέση ένεσης, πυρετός 38°C
(από το ορθό) ή 37.5°C; (από τη μασχάλη /από το
στόμα)
Συχνές: πόνος και οίδημα της θέσης ένεσης, πυρετός
>39.5°C (από το ορθό) ή 39°C (από τη μασχάλη /από
το στόμα)
Γενικότερα, η κατηγοριοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών κατά
συχνότητα ήταν παρόμοια για την πρώτη και δεύτερη δόση του εμβολίου.
Εξαίρεση αποτέλεσε ο πόνος στη θέση ένεσης ο οποίος ήταν «συχνός»
μετά τη πρώτη δόση του εμβολίου και «πολύ συχνός» μετά τη δεύτερη
δόση του εμβολίου.
Στοιχεία μετά την κυκλοφορία
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν διαπιστωθεί σε σπάνιες
περιπτώσεις κατά τη διάρκεια παρακολούθησης μετά την
κυκλοφορία. Επειδή αναφέρθηκαν εθελοντικά από έναν πληθυσμό
αγνώστου μεγέθους, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η πραγματική
συχνότητα.
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις:
Μηνιγγίτιδα, σύνδρομο ομοιάζον με ιλαρά, σύνδρομο ομοιάζον με
παρωτίτιδα (πειλαμβανομένης της ορχίτιδας, επιδιδυμίτιδας και της
παρωτίτιδας)
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Θρομβοπενία, θρομβοπενική πορφύρα
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:
Αναφυλακτικές αντιδράσεις
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Εγκεφαλίτιδα*, παρεγκεφαλίτιδα, συμπτώματα ομοιάζοντα με
παρεγκεφαλίτιδα (περιλαμβανομένης παροδικής διαταραχής της βάδισης
και παροδικής αταξίας),
Σύνδρομο Guillain Barré, εγκάρσια
μυελίτιδα,περιφερική νευρίτιδα
Αγγειακές διαταραχές
Αγγειϊτιδα
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Πολύμορφο ερύθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού
ιστού
Αρθραλγία, αρθρίτιδα
* Η εγκεφαλίτιδα έχει αναφερθεί με συχνότητα μικρότερη από 1 ανά 10
εκατομμύρια δόσεις. Ο κίνδυνος εγκεφαλίτιδας μετά τη χορήγηση του
εμβολίου είναι σαφώς μικρότερος από τον κίνδυνο εγκεφαλίτιδας που
προκαλείται μετά από φυσική νόσηση (ιλαρά: 1 ανά 1000 έως 2000
περιπτώσεις, παρωτίτιδα: 2-4 ανά 1000 περιπτώσεις, ερυθρά: περίπου 1
ανά 6000 περιπτώσεις).
Η τυχαία ενδαγγειακή χορήγηση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές
αντιδράσεις ή ακόμα και καταπληξία. Τα άμεσα μέτρα εξαρτώνται από τη
σοβαρότητα της αντίδρασης (βλέπε παράγραφο 4.4).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες
υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr).
4.9 Υπερδοσολογία
Περιπτώσεις υπερδοσολογίας (έως 2 φορές άνω της συνιστώμενης δόσης)
έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μετά την
κυκλοφορία. Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες που να
συσχετίστηκαν με την υπερδοσολογία.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Εμβόλιο από εξασθενημένο ιό, Kωδικός
ATC: J07B D52
Ανοσολογική ανταπόκριση σε παιδιά ηλικίας 12 μηνών και άνω
Στις κλινικές μελέτες σε παιδιά ηλικίας από 12 μηνών έως 2 ετών, το
PRIORIX αποδείχτηκε ιδιαίτερα ανοσογονικό.
Ο εμβολιασμός με μία δόση PRIORIX προκάλεσε την επαγωγή
αντισωμάτων έναντι του ιού της ιλαράς στο 98,1%, έναντι του ιού της
παρωτίτιδας στο 94.4% και έναντι του ιού της ερυθράς στο 100% των
προηγουμένως οροαρνητικών εμβολιαζόμενων.
Δύο έτη μετά τον αρχικό εμβολιασμό, τα ποσοστά ορομετατροπής ήταν
93.4% για την ιλαρά, 94.4% για την παρωτίτιδα και 100% για την
ερυθρά.
Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την προστατευτική
αποτελεσματικότητα του PRIORIX, η ανοσογονικότητα είναι αποδεκτή ως
ένδειξη προστασίας. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι η
αποτελεσματικότητα έναντι παρωτίτιδας είναι πιθανώς χαμηλότερη σε
σχέση με τα παρατηρούμενα ποσοστά ορομετατροπής για παρωτίτιδα.
Ανοσολογική ανταπόκριση σε παιδιά ηλικίας 9 έως 10 μηνών
Σε μια κλινική μελέτη εντάχθηκαν 300 υγιή παιδιά ηλικίας 9-10 μηνών τη
χρονική στιγμή της πρώτης δόσης εμβολίου. Από αυτά, τα 147 έλαβαν
PRIORIX και VARILIX ταυτόχρονα. Τα ποσοστά ορομετατροπής για ιλαρά,
παρωτίτιδα και ερυθρά ήταν 92.6%, 91.5% και 100%, αντίστοιχα. Τα
ποσοστά ορομετατροπής που αναφέρθηκαν μετά τη δεύτερη δόση η οποία
χορηγήθηκε 3 μήνες μετά την πρώτη ήταν 100% για την ιλαρά, 99.2% για
την παρωτίτιδα και 100% για την ερυθρά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
χορηγείται μια δεύτερη δόση PRIORIX, εντός διαστήματος τριών μηνών
για την επίτευξη βέλτιστης ανοσιακής ανταπόκρισης.
Έφηβοι και ενήλικες
Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του PRIORIX σε εφήβους και ενήλικες
δεν έχει μελετηθεί ειδικά στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών.
Ενδομυϊκή χορήγηση
Ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων έλαβαν PRIORIX ενδομυϊκά στο
πλαίσιο κλινικών δοκιμών. Τα ποσοστά ορομετατροπής και για τα τρία
συστατικά ήταν συγκρίσιμα με τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν κατόπιν
υποδόριας χορήγησης.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Δεν απαιτείται αξιολόγηση των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων στα
εμβόλια.
5.3. Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Μη κλινικά στοιχεία δε δείχνουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους ανθρώπους με
βάση γενικές μελέτες ασφαλείας.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Κόνις:
Αμινοξέα
Λακτόζη (άνυδρος)
Μαννιτόλη
Σορβιτόλη
Διαλύτης:
Ενέσιμο ύδωρ
6.2 Ασυμβατότητες
Λόγω απουσίας μελετών συμβατότητας, αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα.
6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια.
Το εμβόλιο πρέπει να ενίεται αμέσως μετά την ανασύσταση. Εάν αυτό δεν
είναι δυνατόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8
o
C και να
χρησιμοποιείται εντός 8 ωρών από την ανασύσταση.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Να φυλάσσεται και να μεταφέρεται σε ψυγείο (2°C – 8°C).
Να μην καταψύχεται.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το
φώς.
Για τις συνθήκες φύλαξης του φαρμακευτικού προϊόντος μετά την
ανασύσταση, βλέπε παράγραφο 6.3.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κόνις σε φιαλίδιο (γυαλί Τύπου Ι) με ελαστικό πώμα.
0.5 ml διαλύματος σε φύσιγγα (γυαλί Τύπου Ι) – συσκευασίες του 1, των
10, 20, 25, 40, ή 100.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και χειρισμός
Τόσο ο διαλύτης όσο και το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ελέγχονται
οπτικά για ύπαρξη ξένου σωματιδίου και/ή διαφοροποίηση των φυσικών
χαρακτηριστικών πριν από τη χορήγηση. Στην περίπτωση που
παρατηρηθεί οποιοδήποτε από αυτά, πετάξτε τον διαλύτη ή το
ανασυσταθέν εμβόλιο.
Η ανασύσταση του εμβολίου πρέπει να γίνεται προσθέτοντας όλη την
ποσότητα του διαλύτη που περιέχει η φύσιγγα στο φιαλίδιο που περιέχει
την κόνι. Μετά την προσθήκη του διαλύτη στην κόνι, το μίγμα πρέπει να
ανακινείται καλά μέχρις ότου η κόνις διαλυθεί πλήρως μέσα στο διαλύτη.
Λόγω της μικρής μεταβολής του pH, το ανασυσταθέν εμβόλιο μπορεί να
ποικίλει σε χρώμα από διαυγές ροδακινί έως φούξια ροζ, χωρίς ελάττωση
της δραστικότητας του εμβολίου.
Αναρροφήστε και χορηγήστε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου.
Για τη χορήγηση του εμβολίου πρέπει να χρησιμοποιείται καινούργια
βελόνα..
Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με αντισηπτικά (βλέπε παράγραφο 4.4).
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δικαιούχος Σήματος: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., Belgium
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
GlaxoSmithKline α.ε.β.ε.
Λ. Κηφισίας 266
152 32 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 6882100
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κωδικός προϊόντος: 2403501
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Πρώτη Αδεια: 2-11-1998
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PRIORIX Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα
Εμβόλιο Ιλαράς, Παρωτίτιδας και Ερυθράς (με ζώντες ιούς)
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Μετά την ανασύσταση 1 δόση (0.5 ml) περιέχει:
Ζώντα εξασθενημένο ιό ιλαράς
1
(στέλεχος
Schwarz)
όχι λιγότερο από 10
3,0
CCID
50
3
Ζώντα εξασθενημένο ιό παρωτίτιδας
1
(στέλεχος RIT 4385, παραγόμενο από το
στέλεχος Jeryl Lynn)
όχι λιγότερο από 10
3,7
CCID
50
3
Ζώντα εξασθενημένο ιό ερυθράς
2
(στέλεχος
Wistar RA 27/3)
όχι λιγότερο από 10
3,0
CCID
50
3
1
παραγόμενο σε εμβρυικά κύτταρα νεοσσών
2
παραγόμενο σε ανθρώπινα διπλοειδή κύτταρα (MRC-5)
3
Ανασταλτική δόση κυτταρικής καλλιέργειας 50%
Αυτό το εμβόλιο περιέχει ίχνος ποσότητας νεομυκίνης. Βλέπε παράγραφο
4.3.
Έκδοχα με γνωστή δράση:
Το εμβόλιο περιέχει 9 mg σορβιτόλη, βλέπε παράγραφο 4.4.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλέπε παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα
Το λυοφιλοποιημένο συστατικό που περιέχει τους ιούς ιλαράς-
παρωτίτιδας-ερυθράς είναι μία λευκή έως ελαφρά ροζ σκόνη.
Ο διαλύτης είναι ένα διαυγές και άχρωμο διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το PRIORIX
ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση παιδιών από την
ηλικία των 9 μηνών και άνω, εφήβων και ενηλίκων κατά της ιλαράς, της
παρωτίτιδας και της ερυθράς.
Για χρήση σε παιδιά ηλικίας 9-12 μηνών, βλέπε παραγράφους 4.2, 4.4 και
5.1.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Δοσολογία
Η χρήση του PRIORIX θα πρέπει να βασίζεται στις επίσημες συστάσεις.
Άτομα ηλικίας 12 μηνών και άνω
Η δόση είναι 0.5ml. Μια δεύτερη δόση θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα
με τις επίσημες συστάσεις.
Το PRIORIX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα τα οποία έχουν ήδη
εμβολιασθεί με άλλο μονοδύναμο ή συνδυασμένο εμβόλιο κατά ιλαράς,
παρωτίτιδας και ερυθράς.
Βρέφη ηλικίας 9-12 μηνών
Βρέφη στο πρώτο έτος ζωής μπορεί να μην ανταποκριθούν επαρκώς στα
συστατικά των εμβολίων. Σε περίπτωση όπου για επιδημιολογικούς
λόγους επιβάλλεται ο εμβολιασμός των βρεφών κατά το πρώτο έτος της
ζωής τους, (π.χ επιδηιμία ή επίσκεψη σε ενδημική περιοχή) πρέπει να
χορηγείταο μία δεύτερη δόση PRIORIX, στο δεύτερο έτος της ζωής τους
κατά προτίμηση εντός τρειών μηνών μετά την πρώτη δόση. Σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει το διάστημα μεταξύ των δόσεων να είναι
μικρότερο από τέσσερεις εβδομάδες (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1).
Βρέφη ηλικίας κάτω των 9 μηνών
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του PRIORIX σε βρέφη κάτω των 9
μηνών δεν έχει τεκμηριωθεί.
Τρόπος χορήγησης
Το PRIORIX
προορίζεται για υποδόρια χορήγηση, μολονότι μπορεί να
χορηγηθεί και ενδομυϊκά (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1).
Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται κατά προτίμηση υποδόρια σε ασθενείς με
θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της πήξης (βλέπε παράγραφο
4.4.).
Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος
πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6.
4.3 Aντενδείξεις
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή τη νεομυκίνη. Ιστορικό δερματίτιδας
εξ επαφής στη νεομυκίνη δεν αποτελεί αντένδειξη. Για αντιδράσεις
υπερευαισθησίας σε πρωτεΐνες αυγού, βλέπε παράγραφο 4.4.
Σοβαρή χυμική ή κυτταρική ανοσολογική ανεπάρκεια (πρωτοπαθής ή
επίκτητη), π.χ. σοβαρές περιπτώσεις συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας,
αγαμμασφαιριναιμία και AIDS ή συμπτωματική λοίμωξη HIV ή ειδικό για
την ηλικία ποσοστό CD4+ T-λεμφοκυττάρων σε παιδιά ηλικίας κάτω των
12 μηνών: CD4+ <25%, σε παιδιά ηλικίας 12-35 μηνών: CD4+ < 20%, σε
παιδιά ηλικίας 36-59 μηνών: CD4+ < 15% (βλέπε παράγραφο 4.4).
Κύηση. Επιπλέον, η κύηση πρέπει να αποφεύγεται για 1 μήνα μετά τον
εμβολιασμό (βλέπε παράγραφο 4.6).
Όπως και με άλλα εμβόλια, η χορήγηση του PRIORIX πρέπει να
αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Η
παρουσία μιας ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να
οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Όπως συνιστάται με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, πρέπει να είναι πάντοτε
άμεσα διαθέσιμη η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση για
την περίπτωση σπάνιου αναφυλακτικού επεισοδίου μετά τη χορήγηση του
εμβολίου.
Η αλκοόλη και τα άλλα αντισηπτικά πρέπει να αφήνονται να εξατμιστούν
από το δέρμα πριν από τη χορήγηση του εμβολίου, καθώς μπορούν να
αδρανοποιήσουν τους εξασθενημένους ιούς του εμβολίου.
Βρέφη κατά το πρώτο έτος ζωής μπορεί να μην ανταποκριθούν επαρκώς
στα συστατικά του εμβολίου, λόγω πιθανής παρεμβολής με τα μητρικά
αντισώματα (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.1)
Θα πρέπει να λαμβάνονται οι δέουσες προφυλάξεις κατά τη χορήγηση
PRIORIX σε άτομα με διαταραχές του ΚΝΣ, με προδιάθεση για πυρετικούς
σπασμούς ή με οικογενειακό ιστορικό σπασμών. Οι εμβολιασμένοι με
ιστορικό εμπύρετων σπασμών πρέπει να παρακολουθούνται στενά.
Τα συστατικά της ιλαράς και της παρωτίτιδας του εμβολίου παράγονται
σε κυτταροκαλιέργειες εμβρύων ορνίθων και επομένως μπορεί να
περιέχουν ίχνη πρωτεΐνης αυγού. Άτομα με ιστορικό αναφυλακτικών,
αναφυλακτοειδών, ή άλλων άμεσων αντιδράσεων (π.χ γενικευμένης
κνίδωσης, οιδήματος του στόματος και του φάρυγγα, δυσκολίας στην
αναπνοή, υπότασης ή σοκ) μετά τη λήψη αυγού, μπορεί να είναι σε
αυξημένο κίνδυνο για άμεσου τύπου αντιδράσεις υπερευαισθησίας μετά
τον εμβολιασμό, αν και αυτού του τύπου οι αντιδράσεις φαίνεται να είναι
πολύ σπάνιες. Άτομα που έχουν παρουσιάσει αναφυλαξία μετά την λήψη
αυγού, πρέπει να εμβολιάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και να υπάρχει
διαθέσιμη κατάλληλη θεραπεία για την αναφυλαξία σε περίπτωση
εμφάνισης τέτοιας αντίδρασης.
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη
φρουκτόζη δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται με PRIORIX, καθώς περιέχει
σορβιτόλη.
Περιορισμένη προστασία έναντι ιλαράς μπορεί να αποκτηθεί με
εμβολιασμό έως και 72 ώρες μετά την έκθεση σε φυσική νόσο ιλαράς.
Συγκοπικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά ή ακόμη και πριν
από κάθε εμβολιασμό, ειδικά σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην
ένεση. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από αρκετά νευρολογικά σημεία όπως
παροδική διαταραχή στην όραση, παραισθησία και τονικοκλωνικούς
σπασμούς του άκρου κατά την ανάνηψη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει
κατάλληλη πρόβλεψη για να αποφευχθεί ο τραυματισμός μετά την
απώλεια των αισθήσεων.
Όπως μπορεί να συμβεί με οποιοδήποτε εμβόλιο, προστατευτική
ανοσολογική απόκριση μπορεί να μην επιτευχθεί σε όλους τους
εμβολιασμένους.
ΤΟ PRIORIX ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΩΣ.
Θρομβοπενία
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις επιδείνωσης και περιπτώσεις υποτροπής
της θρομβοπενίας σε άτομα που πάσχουν από θρομβοπενία μετά την
πρώτη δόση εμβολίου που περιέχει ζωντανούς ιούς ιλαράς, παρωτίτιδας
και ερυθράς. Η σχετιζόμενη με MMR θρομβοπενία είναι σπάνια και γενικά
αυτοπεριοριζόμενη. Σε ασθενείς με υφιστάμενη θρομβοπενία ή ιστορικό
θρομβοπενίας μετά από εμβολιασμό έναντι ιλαράς, παρωτίτιδας και
ερυθράς, θα πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά ο λόγος κινδύνου-οφέλους
από τη χορήγηση PRIORIX. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να εμβολιάζονται
με προσοχή και κατά προτίμηση δια της υποδόριας οδού.
Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς
Ο εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με συγκεκριμένες
ανοσοανεπάρκειες, όταν τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων (π.χ.
ασυμπτωματικά άτομα με HIV νόσο, ελλείψεις σ ε υποκατηγορία IgG,
συγγενή ουδετεροπενία, χρόνια κοκκιωματώδη νόσο,και ασθένειες
ανεπάρκειας του συμπληρώματος).
Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς οι οποίοι δεν παρουσιάζουν καμία
αντένδειξη για αυτόν τον εμβολιασμό (βλέπε παράγραφο 4.3) μπορεί να
μην ανταποκρίνονται το ίδιο καλά με τους ανοσολογικά επαρκείς
ασθενείς. Συνεπώς, μερικοί από αυτούς τους ασθενείς ενδέχεται να
προσβληθούν από τον ιό ιλαράς, παρωτίτιδας ή ερυθράς σε περίπτωση
επαφής, παρά τον κατάλληλο εμβολιασμό. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να
παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία ιλαράς, παρωτίτιδας και
ερυθράς.
Μετάδοση
Δεν έχει ποτέ τεκμηριωθεί η μετάδοση ιών ιλαράς και παρωτίτιδας σε
ευπαθή άτομα που έρχονται σε επαφή με εμβολιασμένα άτομα. Η
απέκκριση από το φάρυγγα του ιού της ερυθράς και της ιλαράς είναι
γνωστό ότι εμφανίζεται περίπου 7 έως 28 ημέρες μετά από τον
εμβολιασμό, με τη μέγιστη απέκκριση να εμφανίζεται περίπου την 11η
ημέρα. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένδειξη μετάδοσης αυτών των
απεκκρινόμενων ιών του εμβολίου σε ευπαθή άτομα που έρχονται σε
επαφή. Έχει τεκμηριωθεί μετάδοση του ιού της ερυθράς σε βρέφη μέσω
του μητρικού γάλακτος, καθώς και μέσω του πλακούντα, χωρίς καμία
ένδειξη κλινικής νόσου.
4.5 Αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Το PRIORIX μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα (αλλά σε ξεχωριστές θέσεις
ένεσης) με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μονοδύναμα ή συνδυασμένα
εμβόλια [συμπεριλαμβανομένων εξαδύναμου εμβολίου (DTPa-HBV-
IPV/Hib)]: εμβολίου κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη
(DTPa), εμβολίου κατά του αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου b (Hib),
αδρανοποιημένου εμβολίου κατά της πολυομυελίτιδας (IPV), εμβολίου
κατά της ηπατίτιδας B (HBV), εμβολίου κατά της ηπατίτιδας A (HAV),
συζευγμένου εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C (MenC),
εμβολίου κατά ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV), από του στόματος
χορηγούμενου εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας (OPV) και 10-δυνάμου
συζευγμένου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου σύμφωνα με τις τοπικές
συστάσεις.
Αν δεν χορηγηθούν την ίδια στιγμή, συνιστάται μεσοδιάστημα
τουλάχιστον ενός μηνός μεταξύ της χορήγησης PRIORIX και άλλων
εμβολίων με ζωντανούς εξασθενημένους οργανισμούς.
Δεν υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση PRIORIX με
οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο.
Εάν πρέπει να γίνει δοκιμασία φυματίνης, αυτή πρέπει να διενεργηθεί πριν
ή ταυτόχρονα με τον εμβολιασμό, εφόσον έχει αναφερθεί ότι τα
συνδυασμένα εμβόλια ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς μπορούν να
προκαλέσουν πρόσκαιρη καταστολή της ευαισθησίας του δέρματος στη
φυματίνη. Καθώς η καταστολή αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι το πολύ 6
εβδομάδες, η δοκιμασία της φυματίνης δεν πρέπει να γίνεται στο χρονικό
αυτό διάστημα μετά τον εμβολιασμό για να αποφεύγονται τα ψευδώς
αρνητικά αποτελέσματα.
Σε άτομα που τους χορηγήθηκε ανθρώπινη γ-σφαιρίνη ή υποβλήθηκαν σε
μετάγγιση αίματος, ο εμβολιασμός πρέπει να αναβάλλεται για 3 μήνες ή
περισσότερο (έως μέγιστο διάστημα 11 μηνών) ανάλογα με τη
χορηγούμενη δόση ανθρώπινων ανοσοσφαιρινών, λόγω της πιθανότητας
αποτυχίας του εμβολίου εξ αιτίας της παρουσίας ανθρώπινων
ανοσοσφαιρινών έναντι ιλαράς, παρωτίτιδας, και ερυθράς που
αποκτήθηκαν παθητικά.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Γονιμότητα
Το PRIORIX δεν έχει αξιολογηθεί σε μελέτες γονιμότητας.
Κύηση
Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να εμβολιάζονται με Priorix.
Ωστόσο, δεν έχει τεκμηριωθεί βλάβη στο έμβρυο μετά από χορήγηση
εμβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς σε έγκυες γυναίκες.
Ακόμα και αν δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας θεωρητικός κίνδυνος, δεν
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις συνδρόμου συγγενούς ερυθράς σε
περισσότερες από 3500 ευαίσθητες γυναίκες οι οποίες διένυαν εν αγνοία
τους τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης κατά τον εμβολιασμό τους με
εμβόλια που περιείχαν στελέχη ερυθράς. Ως εκ τούτου, ακούσιος
εμβολιασμός γυναικών οι οποίες ήταν έγκυες χωρίς να το γνωρίζουν με
εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς δεν πρέπει να αποτελεί λόγο
για διακοπή της κύησης.
Η εγκυμοσύνη θα πρέπει να αποφεύγεται για 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό.
Οι γυναίκες που σκοπεύουν να μείνουν έγκυες θα πρέπει να λαμβάνουν
σύσταση για αναβολή της απόφασης.
Θηλασμός
Η εμπειρία με PRIORIX κατά τη διάρκεια του θηλασμού είναι
περιορισμένη. Ωστόσο, σε μελέτες εμβολιασμού λεχωίδων γυναικών που
θηλάζουν με εξασθενημένο ιό ερυθράς έχει δειχθεί ότι ο ιός ενδεχομένως
απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα και μεταδίδεται στα θηλάζοντα βρέφη,
χωρίς ενδείξεις συμπτωματικής νόσου. Σε περίπτωση που έχει
επιβεβαιωθεί ή πιθανολογείται ότι το παιδί πάσχει από ανοσοανεπάρκεια,
θα πρέπει να εκτιμώνται οι κίνδυνοι και τα οφέλη του εμβολιασμού της
μητέρας (βλέπε παράγραφο 4.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Το PRIORIX δεν έχει καθόλου ή έχει ελάχιστη επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας
Το προφίλ ασφαλείας που παρατίθεται κατωτέρω βασίζεται σε σύνολο
κατά προσέγγιση 12.000 ατόμων τα οποία έλαβαν PRIORIX στο πλαίσιο
κλινικών δοκιμών.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση
συνδυασμένου εμβολίου παρωτίτιδας, ιλαράς, ερυθράς είναι αντίστοιχες
με εκείνες που παρατηρούνται μετά από τη χορήγηση των μονοδύναμων
εμβολίων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.
Σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, έγινε προσεκτική καταγραφή των
σημείων και των συμπτωμάτων για χρονικό διάστημα παρακολούθησης 42
ημερών. Από τους εμβολιασθέντες ζητήθηκε να αναφέρουν οποιαδήποτε
κλινικά συμπτώματα παρατηρήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της
μελέτης.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χορήγηση PRIORIX ήταν
ερυθρότητα στη θέση της ένεσης και πυρετός 38°C (θερμοκρασία ορθού)
ή 37,5°C (θερμοκρασία μασχάλης/στόματος).
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών
Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται σύμφωνα με την
ακόλουθη συχνότητα εμφάνισης:
Πολύ συχνές: ( 10)
Συχνές: ( 1/100 και < 1/10)
Όχι συχνές: ( 1/1000 και < 1/100)
Σπάνιες: (1/10000 και 1< 1000
Στοιχεία κλινικών δοκιμών
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις:
Συχνές: λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού
Όχι συχνές: μέση ωτίτιδα
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Όχι συχνές: λεμφαδενοπάθεια
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Σπάνιες: αλλεργικές αντιδράσεις
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Όχι συχνές: ανορεξία
Ψυχιατρικές διαταραχές
Όχι συχνές: νευρικότητα, μη φυσιολογικό κλάμα, αϋπνία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Όχι συχνές: πυρετικοί σπασμοί
Οφθαλμικές διαταραχές
Όχι συχνές: επιπεφυκίτιδα
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Όχι συχνές: βρογχίτιδα, βήχας
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Όχι συχνές: διόγκωση της παρωτίδας, διάρροια, έμετος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Συχνές: εξάνθημα
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ συχνές: ερυθρότητα στη θέση ένεσης, πυρετός 38°C
(από το ορθό) ή 37.5°C, (από τη μασχάλη/από το
στόμα)
Συχνές: πόνος και οίδημα στη θέση ένεσης, πυρετός >39.5°C
(από το ορθό) ή 39
ο
C (από τη μασχάλη/από το στόμα)
Γενικότερα, η κατηγοριοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών κατά
συχνότητα ήταν παρόμοια για την πρώτη και δεύτερη δόση του εμβολίου.
Εξαίρεση αποτέλεσε ο πόνος στη θέση ένεσης ο οποίος ήταν «συχνός»
μετά τη πρώτη δόση του εμβολίου και «πολύ συχνός» μετά τη δεύτερη
δόση του εμβολίου.
Στοιχεία μετά την κυκλοφορία
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν διαπιστωθεί σε σπάνιες
περιπτώσεις κατά τη διάρκεια παρακολούθησης μετά την
κυκλοφορία. Επειδή αναφέρθηκαν εθελοντικά από έναν πληθυσμό
αγνώστου μεγέθους, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η πραγματική
συχνότητα.
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις:
Μηνιγγίτιδα, σύνδρομο ομοιάζον με ιλαρά, σύνδρομο ομοιάζον με
παρωτίτιδα (πειλαμβανομένης της ορχίτιδας, επιδιδυμίτιδας και της
παρωτίτιδας)
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Θρομβοπενία, θρομβοπενική πορφύρα
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Αναφυλακτικές αντιδράσεις
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Εγκεφαλίτιδα*, παρεγκεφαλίτιδα, συμπτώματα ομοιάζοντα με
παρεγκεφαλίτιδα (περιλαμβανομένης παροδικής διαταραχής της βάδισης
και παροδικής αταξίας),
Σύνδρομο Guillain Barré, εγκάρσια μυελίτιδα,
περιφερική νευρίτιδα
Αγγειακές διαταραχές
Αγγειϊτιδα
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Πολύμορφο ερύθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού
ιστού
Αρθραλγία, αρθρίτιδα
* Η εγκεφαλίτιδα έχει αναφερθεί με συχνότητα μικρότερη από 1 ανά 10
εκατομμύρια δόσεις. Ο κίνδυνος εγκεφαλίτιδας μετά τη χορήγηση του
εμβολίου είναι σαφώς μικρότερος από τον κίνδυνο εγκεφαλίτιδας που
προκαλείται μετά από φυσική νόσηση (ιλαρά: 1 ανά 1000 έως 2000
περιπτώσεις, παρωτίτιδα: 2-4 ανά 1000 περιπτώσεις, ερυθρά: περίπου 1
ανά 6000 περιπτώσεις).
Η τυχαία ενδαγγειακή χορήγηση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές
αντιδράσεις ή ακόμα και καταπληξία. Τα άμεσα μέτρα εξαρτώνται από τη
σοβαρότητα της αντίδρασης (βλέπε παράγραφο 4.4).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες
υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr).
4.9 Υπερδοσολογία
Περιπτώσεις υπερδοσολογίας (έως 2 φορές άνω της συνιστώμενης δόσης)
έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μετά την
κυκλοφορία. Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες που να
συσχετίστηκαν με την υπερδοσολογία.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Εμβόλιο με εξασθενημένο ιό, Kωδικός
ATC: J07B D52
Ανοσολογική ανταπόκριση σε παιδιά ηλικίας 12 μηνών και άνω
Στις κλινικές μελέτες σε παιδιά ηλικίας από 12 μηνών έως 2 ετών, το
PRIORIX αποδείχτηκε ιδιαίτερα ανοσογονικό.
Ο εμβολιασμός με μία δόση PRIORIX προκάλεσε την επαγωγή
αντισωμάτων έναντι του ιού της ιλαράς στο 98.1%, έναντι του ιού της
παρωτίτιδας στο 94.4% και έναντι του ιού της ερυθράς στο 100% των
προηγουμένως οροαρνητικών εμβολιαζόμενων.
Δύο έτη μετά τον αρχικό εμβολιασμό, τα ποσοστά ορομετατροπής ήταν
93.4% για την ιλαρά, 94.4% για την παρωτίτιδα και 100% για την
ερυθρά.
Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την προστατευτική
αποτελεσματικότητα του PRIORIX, η ανοσογονικότητα είναι αποδεκτή ως
ένδειξη προστασίας. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι η
αποτελεσματικότητα έναντι παρωτίτιδας είναι πιθανώς χαμηλότερη σε
σχέση με τα παρατηρούμενα ποσοστά ορομετατροπής για παρωτίτιδα.
Ανοσολογική ανταπόκριση σε παιδιά ηλικίας 9 έως 10 μηνών
Σε μια κλινική μελέτη εντάχθηκαν 300 υγιή παιδιά ηλικίας 9-10 μηνών τη
χρονική στιγμή της πρώτης δόσης εμβολίου. Από αυτά, τα 147 έλαβαν
PRIORIX και VARILIX ταυτόχρονα. Τα ποσοστά ορομετατροπής για ιλαρά,
παρωτίτιδα και ερυθρά ήταν 92.6%, 91.5% και 100%, αντίστοιχα. Τα
ποσοστά ορομετατροπής που αναφέρθηκαν μετά τη δεύτερη δόση η οποία
χορηγήθηκε 3 μήνες μετά την πρώτη ήταν 100% για την ιλαρά, 99.2% για
την παρωτίτιδα και 100% για την ερυθρά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
χορηγείται μια δεύτερη δόση PRIORIX, εντός διαστήματος τριών μηνών
για την επίτευξη βέλτιστης ανοσιακής ανταπόκρισης.
Έφηβοι και ενήλικες
Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του PRIORIX σε εφήβους και ενήλικες
δεν έχει μελετηθεί ειδικά στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών.
Ενδομυϊκή χορήγηση
Ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων έλαβαν PRIORIX ενδομυϊκά στο
πλαίσιο κλινικών δοκιμών. Τα ποσοστά ορομετατροπής και για τα τρία
συστατικά ήταν συγκρίσιμα με τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν κατόπιν
υποδόριας χορήγησης.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Δεν απαιτείται αξιολόγηση των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων στα
εμβόλια.
5.3. Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Μη κλινικά στοιχεία δε δείχνουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους ανθρώπους με
βάση γενικές μελέτες ασφαλείας.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Κόνις:
Αμινοξέα
Λακτόζη (άνυδρος)
Μαννιτόλη
Σορβιτόλη
Διαλύτης:
Ενέσιμο ύδωρ
6.2 Ασυμβατότητες
Λόγω απουσίας μελετών συμβατότητας, αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα.
6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια.
Το εμβόλιο πρέπει να ενίεται αμέσως μετά την ανασύσταση. Εάν αυτό δεν
είναι δυνατόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2
o
C - 8
o
C και να
χρησιμοποιείται εντός 8 ωρών από την ανασύσταση.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C – 8°C).
Μην καταψύχετε.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φώς.
Για τις συνθήκες φύλαξης του φαρμακευτικού προϊόντος μετά την
ανασύσταση, βλέπε παράγραφο 6.3.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σκόνη σε φιαλίδιο (γυαλί Τύπου Ι) με ελαστικό πώμα.
0.5 ml διαλύματος σε προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου Ι) με ελαστικό
πώμα εμβόλου με ή χωρίς βελόνες στις ακόλουθες συσκευασίες:
- με 1 χωριστή βελόνα: συσκευασία των 20 ή 40
- με 2 χωριστές βελόνες: συσκευασία των 1, 10, 25 ή 100
- χωρίς βελόνα: συσκευασία των 1, 10, 20, 25, 40 ή 100.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Τόσο ο διαλύτης όσο και το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ελέγχονται
οπτικά για ύπαρξη ξένου σωματιδίου και/ή διαφοροποίηση των φυσικών
χαρακτηριστικών πριν από τη χορήγηση. Στην περίπτωση που
παρατηρηθεί οποιοδήποτε από αυτά, πετάξτε τον διαλύτη ή το
ανασυσταθέν εμβόλιο.
Η ανασύσταση του εμβολίου πρέπει να γίνεται προσθέτοντας όλη την
ποσότητα του διαλύτη που περιέχει η προγεμισμένη σύριγγα στο φιαλίδιο
που περιέχει την κόνι.
Για να προσαρμόσετε τη βελόνα στη σύριγγα, ανατρέξτε στο παρακάτω
σχέδιο. Ωστόσο, η σύριγγα που παρέχεται με το PRIORIX μπορεί να είναι
ελαφρώς διαφορετική (χωρίς σπείρωμα) από τη σύριγγα που περιγράφεται
στο σχέδιο.
Στην περίπτωση αυτή, η βελόνα θα πρέπει να προσαρμόζεται χωρίς
βίδωμα.
Βελόνα Προστατευτικό κάλυμα
Σύριγγα
Έμβολο Σύριγγα Πώμα
1. Κρατώντας τη σύριγγα στο ένα χέρι (αποφύγετε να κρατάτε το
έμβολο της σύριγγας), ξεβιδώστε το κάλυμμα περιστρέφοντας προς τα
αριστερά.
2. Για να προσαρμόσετε τη βελόνα στη σύριγγα, περιστρέψετε τη βελόνα
προς τα δεξιά μέσα στη σύριγγα μέχρι να αισθανθείτε ότι εφάπτεται
(δείτε την εικόνα).
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας, το οποίο σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι λίγο δύσκαμπτο.
Προσθέστε το διαλύτη στην κόνι. Μετά την προσθήκη του διαλύτη στην
κόνι, το μίγμα πρέπει να ανακινείται καλά μέχρις ότου η κόνις διαλυθεί
πλήρως μέσα στο διαλύτη.
Λόγω της μικρής μεταβολής του pH, το ανασυσταθέν εμβόλιο μπορεί να
ποικίλει σε χρώμα από διαυγές ροδακινί έως φούξια ροζ, χωρίς ελάττωση
της δραστικότητας του εμβολίου.
Αναρροφήστε και χορηγήστε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου.
Για τη χορήγηση του εμβολίου πρέπει να χρησιμοποιείται καινούργια
βελόνα..
Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με αντισηπτικά (βλέπε παράγραφο 4.4).
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δικαιούχος Σήματος: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., Belgium
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
GlaxoSmithKline α.ε.β.ε.
Λ. Κηφισίας 266
Χαλάνδρι
152 32 Αθήνα
Τηλ: 210 6882100
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κωδικός προϊόντος: 2403501
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Πρώτη Αδεια: 2-11-1998
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ