ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Octegra 400
mg
δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 400mg moxifloxacin (ως hydrochloride).
Έκδοχο με γνωστή δράση: Το επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 68 mg
lactose monohydrate ( = 66.56 mg lactose) (βλ. παράγραφο 4.4).
Για την πλήρη λίστα των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.
Κόκκινο- θαμπό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο με επίμηκες, κυρτό σχήμα με
επίπεδη επιφάνεια, διαστάσεων 17 x 7 mm και με τυπωμένο το σύμβολο "Μ400" στη
μία πλευρά.
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Octegra 400mg ενδείκνυνται για τη
θεραπεία των παρακάτω βακτηριακών λοιμώξεων σε ασθενείς ηλικίας 18 ετών και
άνω, προκαλούμενες από βακτήρια ευαίσθητα στη moxifloxacin (βλ. παράγραφο 4.4, 4.8
και 5.1).
Η moxifloxacin θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν θεωρείται ακατάλληλο να
χρησιμοποιηθούν αντιβακτηριακοί παράγοντες οι οποίοι είναι οι κοινά συνιστώμενοι
για την αρχική θεραπεία αυτών των λοιμώξεων ή όταν αυτοί έχουν αποτύχει::
- Οξεία βακτηριακή παραρρινοκολπίτιδα (επαρκώς διαγνωσμένη).
- Oξείς παροξυσμοί της χρόνιας βρογχίτιδας (επαρκώς διαγνωσμένη).
- Πνευμονία της κοινότητας εκτός σοβαρών περιπτώσεων.
- Ήπια έως μέτρια φλεγμονώδης νόσος της πυέλου (δηλαδή λοιμώξεις της
ανώτερης γεννητικής οδού της γυναίκας, συμπεριλαμβανομένων της
σαλπιγγίτιδας και της ενδομητρίτιδας), χωρίς συσχετιζόμενο σαλπιγγο-ωοθηκικό
ή πυελικό απόστημα.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Octegra 400mg, δεν συνιστώνται για χρήση
σε μονοθεραπεία ήπιας έως μέτριας φλεγμονώδους νόσου της πυέλου αλλά θα πρέπει
να δίνονται σε συνδυασμό με άλλους αντιβακτηριακούς παράγοντες (π.χ.
κεφαλοσπορίνη) λόγω της αυξανόμενης αντοχής της Neisseria
gonorrhoeae
στη
moxifloxacin, εκτός και η αντοχή της Neisseria
gonorrhoeae στη moxifloxacin μπορεί να
αποκλειστεί (βλ. παραγράφους 4.4 & 5.1).
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Octegra 400mg μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για να ολοκληρωθεί η θεραπεία σε ασθενείς που έχουν δείξει
βελτίωση κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας με το ενδοφλέβιο διάλυμα για
έγχυση Octegra στις παρακάτω ενδείξεις:
- Πνευμονία της κοινότητας.
- Επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων.
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Το Octegra 400mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
σαν αρχική θεραπεία σε κανένα τύπο λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών
μορίων ή σε σοβαρή πνευμονία της κοινότητας.
μ μ μ Θα πρέπει να λα βάνονται υπόψη οι επίση ες οδηγίες σχετικά ε την ορθή χρήση των
.αντιβακτηριακών παραγόντων
4.2 Δ οσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία (ενήλικες)
Η συνιστώμενη δόση είναι ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 400mg εφάπαξ
ημερησίως.
Νεφρική / Ηπατική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια έως σοβαρού βαθμού
νεφρική δυσλειτουργία ή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια διάλυση δηλαδή
σε αιμοκάθαρση και σε συνεχή περιτοναϊκή κάθαρση σε περιπατητικούς ασθενείς (βλ.
παράγραφο 5.2 για περισσότερες λεπτομέρειες).
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
(βλ.παράγραφο 4.3).
Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας για τους ηλικιωμένους ασθενείς και σε
ασθενείς με χαμηλό σωματικό βάρος.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η moxifloxacin αντενδείκνυται σε παιδιά και εφήβους (< 18 ετών). Η
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της moxifloxacin στα παιδιά και τους εφήβους δεν
έχει τεκμηριωθεί (βλ. παράγραφο 4.3).
Τρόπος χορήγησης
Το επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο θα πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο, με
αρκετό υγρό και μπορεί να λαμβάνεται ανεξάρτητα των γευμάτων.
Διάρκεια της θεραπείας
Τα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Octegra 400mg θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τα παρακάτω χρονικά διαστήματα θεραπείας:
Οξεία παρόξυνση της χρόνιας βρογχίτιδας : 5-10 ημέρες
Πνευμονία της κοινότητας : 10 ημέρες
Οξεία βακτηριακή παραρρινοκολπίτιδα: 7 ημέρες
Ήπια έως μέτρια φλεγμονώδης νόσος της πυέλου : 14 ημέρες
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Octegra 400mg έχουν μελετηθεί σε κλινικές
δοκιμές για θεραπεία διάρκειας έως και 14 ημέρες.
Διαδοχική (ενδοφλέβια ακολουθούμενη από του στόματος) θεραπεία
Στις κλινικές μελέτες με διαδοχική θεραπεία οι περισσότεροι ασθενείς μετέβησαν
από την ενδοφλέβια στην από του στόματος θεραπεία μέσα σε 4 ημέρες (πνευμονία
της κοινότητας) ή 6 ημέρες (επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών
μορίων). Η συνολική συνιστώμενη διάρκεια της ενδοφλέβιας και της από του
στόματος θεραπείας είναι 7-14 ημέρες για την πνευμονία της κοινότητας και 7-21
ημέρες για τις επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων.
Δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται η συνιστώμενη δόση (400mg εφάπαξ ημερησίως) και η
διάρκεια της θεραπείας για την ένδειξη που χορηγείται.
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
4.3 Αντενδείξεις
- Υπερευαισθησία στη moxifloxacin σε άλλες κινολόνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα
που αναγράφονται στην παράγραφο 6.1.
- Κύηση και γαλουχία (βλ. παράγραφο 4.6).
- Ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών.
- Ασθενείς με ιστορικό πάθησης ή διαταραχής των τενόντων, σχετιζόμενη με
θεραπεία με κινολόνες.
Τόσο σε προκλινικές έρευνες όσο και στους ανθρώπους, έχουν παρατηρηθεί αλλαγές
στην καρδιακή ηλεκτροφυσιολογία με τη μορφή επιμήκυνσης του διαστήματος QT,
μετά από έκθεση στη moxifloxacin. Eπομένως, για λόγους που σχετίζονται με την
ασφάλεια κατά τη χορήγηση του φαρμάκου η moxifloxacin αντενδείκνυται σε ασθενείς
με:
- Συγγενή ή τεκμηριωμένη επίκτητη επιμήκυνση του διαστήματος QT.
- Διαταραχές ηλεκτρολυτών, ιδιαίτερα σε μη αποκατασταθείσα υποκαλιαιμία.
- Κλινικά σημαντική βραδυκαρδία.
- Κλινικά σημαντική καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης
αριστερής κοιλίας.
- Προηγούμενο ιστορικό συμπτωματικών αρρυθμιών.
H moxifloxacin δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα τα
οποία επιμηκύνουν το διάστημα QT (βλ. επίσης παράγραφο 4.5.)
Λόγω των περιορισμένων κλινικών δεδομένων, η moxifloxacin αντενδείκνυται επίσης
σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh C) και σε ασθενείς με αύξηση των
τρανσαμινασών 5 φορές από την ανώτερη φυσιολογική τιμή.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το όφελος από την αγωγή με moxifloxacin, ειδικά σε λοιμώξεις με χαμηλού βαθμού
σοβαρότητα, θα πρέπει να σταθμίζεται έναντι των πληροφοριών που περιέχονται
στην παράγραφο προειδοποιήσεων και προφυλάξεων.
Επιμήκυνση του διαστήματος QTc και κλινικές καταστάσεις που πιθανώς να
σχετίζονται με επιμήκυνση του διαστήματος QTc
Έχει δειχθεί, ότι η moxifloxacin, επιμηκύνει το διάστημα QTc στο
ηλεκτροκαρδιογράφημα ορισμένων ασθενών. Στην ανάλυση των
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, που ελήφθησαν σε πρόγραμμα κλινικών δοκιμών, η
επιμήκυνση του διαστήματος QTc με τη moxifloxacin ήταν 6msec 26 msec, 1.4%
συγκριτικά με τις αρχικές τιμές. Λόγω του ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να
εμφανίζουν ένα μεγαλύτερο αρχικό διάστημα QTc συγκριτικά με τους άνδρες, μπορεί
να είναι πιο ευαίσθητες σε φάρμακα που επιμηκύνουν το διάστημα QΤc.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί επίσης να είναι πιο επιρρεπείς σε επιδράσεις στο
διάστημα QTc προκαλούμενες από φάρμακα.
Φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να μειώσει τα επίπεδα καλίου, θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν moxifloxacin (βλ. επίσης τις
παραγράφους 4.3 και 4.5).
Η moxifloxacin θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που εμφανίζουν
προαρρυθμικές καταστάσεις (ιδιαίτερα σε γυναίκες και ηλικιωμένους ασθενείς),
όπως η οξεία ισχαιμία του μυοκαρδίου ή επιμήκυνση του QT καθώς αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο κοιλιακών αρρυθμιών, συμπεριλαμβανομένης της
δίκην ριπιδίου κοιλιακής ταχυκαρδίας orsade de Pointes) και καρδιακής ανακοπής (βλ.
επίσης παράγραφο 4.3).
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Το μέγεθος της επιμήκυνσης του QT μπορεί να αυξηθεί με αυξανόμενες
συγκεντρώσεις του φαρμάκου. Επομένως, η συνιστώμενη δόση δεν θα πρέπει να
υπερβαίνεται.
Αν εμφανιστούν σημεία καρδιακής αρρυθμίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
moxifloxacin, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται και να ληφθεί
ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Υπερευαισθησία / Αλλεργικές αντιδράσεις
Υπερευαισθησία και αλλεργικές αντιδράσεις έχουν αναφερθεί κατά την πρώτη
χορήγηση με φθοριοκινολόνες, συμπεριλαμβανομένης και της moxifloxacin.
Αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις μπορούν να εξελιχθούν σε απειλητικό για τη ζωή σοκ,
ακόμη και μετά την πρώτη χορήγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η moxifloxacin θα
πρέπει να διακόπτεται και η κατάλληλη θεραπεία (π.χ. θεραπεία για το σοκ) θα
πρέπει να εφαρμόζεται.
Σοβαρές ηπατικές διαταραχές
Έχουν αναφερθεί με τη moxifloxacin περιπτώσεις κεραυνοβόλου ηπατίτιδας που
δυνητικά εξελίσσονται σε απειλητική για τη ζωή ηπατική ανεπάρκεια
(συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων περιπτώσεων) (βλ. παράγραφο 4.8). Οι
ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να επικοινωνούν με το γιατρό τους πριν
συνεχίσουν τη θεραπεία εάν εμφανίσουν σημεία και συμπτώματα κεραυνοβόλου
ηπατικής νόσου, όπως ταχέως εξελισσόμενη ασθένεια συνοδευόμενη από ίκτερο,
σκούρα ούρα, τάση αιμορραγίας ή ηπατική εγκεφαλοπάθεια.
Θα πρέπει να πραγματοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι/διερεύνηση της ηπατικής
λειτουργίας σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ηπατικής δυσλειτουργίας.
Σοβαρές φυσαλιδώδεις δερματικές αντιδράσεις
Έχουν αναφερθεί με τη moxifloxacin περιπτώσεις φυσαλιδωδών δερματικών
αντιδράσεων όπως το σύνδρομο Stevens Johnson ή η τοξική επιδερμική νεκρόλυσηλ.
παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να επικοινωνούν με το
γιατρό τους άμεσα, προτού συνεχίσουν τη θεραπεία εάν παρουσιάσουν αντιδράσεις
του δέρματος και / ή των βλεννογόνων.
Ασθενείς με προδιάθεση σε σπασμούς
Οι κινολόνες είναι γνωστό, ότι προκαλούν σπασμούς. Η χρήση τους πρέπει να
γίνεται με προσοχή σε ασθενείς με διαταραχές του ΚΝΣ ή σε περίπτωση παρουσίας
άλλων παραγόντων κινδύνου οι οποίοι μπορεί να προδιαθέτουν σε σπασμούς ή να
μειώνουν τον ουδό εμφάνισης σπασμών. Σε περίπτωση εμφάνισης σπασμών, θα
πρέπει να διακοπεί η θεραπεία με moxifloxacin και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα.
Περιφερική νευροπάθεια
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αισθητικής ή αισθητικοκινητικής πολυνευροπάθειας
που επιφέρει παραισθησία, υπαισθησία, δυσαισθησία ή αδυναμία σε ασθενείς που
έλαβαν θεραπεία με κινολόνες συμπεριλαμβανομένης της moxifloxacin. Οι ασθενείς που
υποβάλλονται σε θεραπεία με moxifloxacin θα πρέπει να συμβουλεύονται να
ενημερώνουν το γιατρό τους προτού συνεχίσουν τη θεραπεία εάν εμφανιστούν
συμπτώματα νευροπάθειας όπως πόνος, αίσθημα καύσου, μυρμηκίαση, αιμωδία ή
αδυναμία (βλ. παράγραφο 4.8).
Ψυχιατρικές αντιδράσεις
Ψυχιατρικές αντιδράσεις ενδέχεται να εμφανιστούν ακόμη και μετά την πρώτη
χορήγηση κινολονών, συμπεριλαμβανομένης της moxifloxacin. Σε πολύ σπάνιες
περιπτώσεις, η κατάθλιψη και οι ψυχωσικές αντιδράσεις εξελίχθηκαν σε
αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοτραυματική συμπεριφορά, όπως απόπειρες
αυτοκτονίας (βλ. παράγραφο 4.8). Στην περίπτωση που ο ασθενής εμφανίσει τέτοιες
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
αντιδράσεις, η χορήγηση moxifloxacin θα πρέπει να διακοπεί και κατάλληλα μέτρα θα
πρέπει να ληφθούν. Συνιστάται προσοχή εάν η moxifloxacin πρόκειται να χορηγηθεί σε
ψυχωσικούς ασθενείς ή σε ασθενείς με ιστορικό ψυχικής ασθένειας.
Διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά, συμπερ. κολίτιδας
Έχει αναφερθεί διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά (AAD) και κολίτιδα σχετιζόμενη
με αντιβιοτικά (AAC), συμπεριλαμβανομένης της ψευδομεβρανώδους κολίτιδας και
διάρροιας σχετιζόμενης με Clostridium
diffiicile
,
σε συσχέτιση με τη χρήση αντιβιοτικών
ευρέος φάσματος συμπεριλαμβανομένης της moxifloxacin και μπορεί να κυμαίνεται σε
σοβαρότητα από ήπια διάρροια μέχρι θανατηφόρα κολίτιδα. Επομένως, είναι
σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η διάγνωση αυτή σε ασθενείς οι οποίοι
αναπτύσσουν σοβαρή διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση της moxifloxacin. Σε
περιπτώσεις υποψίας ή επιβεβαιωμένης διάρροιας σχετιζόμενης με αντιβιοτικά ή
κολίτιδας σχετιζόμενης με αντιβιοτικά, η τρέχουσα θεραπεία με αντιβακτηριακούς
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της moxifloxacin, θα πρέπει να διακόπτεται και να
λαμβάνονται αμέσως επαρκή θεραπευτικά μέτρα. Επιπλέον, θα πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων για τη μείωση του
κινδύνου μετάδοσης. Φάρμακα που αναστέλλουν τον περισταλτισμό αντενδείκνυνται
σε ασθενείς που αναπτύσσουν σοβαρή διάρροια.
Ασθενείς με μυασθένεια gravis
Η moxifloxacin θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μυασθένεια
gravis διότι μπορεί να επιδεινωθούν τα συμπτώματα.
Φλεγμονή τένοντα, ρήξη τένοντα
Με τη θεραπεία με κινολόνες συμπεριλαμβανομένης της moxifloxacin μπορεί να
παρουσιαστεί φλεγμονή και ρήξη τένοντα (ιδιαίτερα του Αχίλλειου τένοντα), μερικές
φορές αμφοτερόπλευρη ακόμη και εντός 48 ωρών από την έναρξη της θεραπείας και
έχει αναφερθεί έως και μετά την πάροδο αρκετών μηνών από τη διακοπή της
θεραπείας. Ο κίνδυνος τενοντίτιδας και ρήξης τένοντα είναι αυξημένος σε
ηλικιωμένους ασθενείς και σε εκείνους στους οποίους συγχορηγούνται
κορτικοστεροειδή. Με τα πρώτα σημεία πόνου ή φλεγμονής, οι ασθενείς θα πρέπει να
διακόψουν τη θεραπεία με moxifloxacin, να ξεκουράσουν το προσβεβλημένο μέλος (-η)
και να συμβουλευτούν άμεσα τον γιατρό τους έτσι ώστε να ξεκινήσουν κατάλληλη
θεραπεία (π.χ. ακινητοποίηση) για τον προσβεβλημένο τένοντα (βλ. παραγράφους 4.3
και 4.8).
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με νεφρικές διαταραχές θα πρέπει να κάνουν χρήση της
moxifloxacin με προσοχή αν δεν μπορούν να διατηρήσουν μια επαρκή λήψη υγρών, λόγω
του ότι η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας.
Οπτικές διαταραχές
Εάν επηρεασθεί η όραση ή παρουσιαστούν άλλες επιδράσεις στα μάτια, θα πρέπει να
ζητηθεί άμεσα η εκτίμηση από οφθαλμίατρο (βλ. παραγράφους 4.7 και 4.8).
Δυσγλυκαιμία
Όπως και με όλες τις φθοριοκινολόνες έχουν αναφερθεί με τη moxifloxacin διαταραχές
στη γλυκόζη του αίματος συμπεριλαμβανομένης της υπογλυκαιμίας και της
υπεργλυκαιμίας. Σε ασθενείς που θεραπεύονται με moxifloxacin δυσγλυκαιμία
εμφάνισαν κυρίως ηλικιωμένοι διαβητικοί ασθενείς που ελάμβαναν ταυτόχρονη
θεραπεία με από του στόματος υπογλυκαιμικό παράγοντα (π.χ. σουλφονυλουρία) ή με
ινσουλίνη. Σε διαβητικούς ασθενείς συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση της
γλυκόζης στο αίμα (βλ. παράγραφο 4.8).
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Πρόληψη αντιδράσεων φωτοευαισθησίας
Οι κινολόνες, έχουν δείξει, ότι προκαλούν αντιδράσεις φωτοευαισθησίας σε
ασθενείς. Εντούτοις, μελέτες έχουν δείξει ότι η moxifloxacin έχει μικρότερο κίνδυνο να
προκαλέσει φωτοευαισθησία. Ωστόσο στους ασθενείς θα πρέπει να συστήνεται να
αποφεύγουν την έκθεση στην ακτινοβολία UV (υπεριώδης ακτινοβολία) ή στο
υπερβολικό και/ ή έντονο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της θεραπείας με moxifloxacin.
Ασθενείς με έλλειψη αφυδρογονάσης της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης
Ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό ή επιβεβαιωμένη έλλειψη αφυδρογονάσης της 6-
Φωσφορικής Γλυκόζης είναι επιρρεπείς σε αιμολυτικές αντιδράσεις, όταν λαμβάνουν
αγωγή με κινολόνες. Επομένως, η moxifloxacin θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή στους ασθενείς αυτούς.
Ασθενείς με δυσανεξία στη γαλακτόζη, έλλειψη της Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφηση
γλυκόζης-γαλακτόζης
Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη
της Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν θα πρέπει να
λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
Ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο της πυέλου
Σε ασθενείς με επιπλεγμένη φλεγμονώδη νόσο της πυέλου (π.χ. συσχετιζόμενη με
σαλπιγγο-ωοθηκικό ή πυελικό απόστημα), για την οποία κρίνεται απαραίτητη η
ενδοφλέβια θεραπεία, δεν συνιστάται θεραπεία με Octegra 400mg επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία.
Η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου μπορεί να προκληθεί από την Neisseria
gonorrhoeae με
αντοχή στις φθοριοκινολόνες. Συνεπώς σε τέτοιες περιπτώσεις η εμπειρική χορήγηση
moxifloxacin θα πρέπει να συνοδεύεται με κάποιο άλλο κατάλληλο αντιβιοτικό (π.χ.
κεφαλοσπορίνη), εκτός εάν μπορεί να αποκλεισθεί η ανθεκτική στη moxifloxacin
Neisseria
gonorrhoeae. Εάν δεν επιτευχθεί κλινική βελτίωση μετά από 3 ημέρες
θεραπείας, η θεραπεία θα πρέπει να επανεξετάζεται.
Ασθενείς με ιδιαίτερες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων ( cSSSI )
Η κλινική αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας θεραπείας με moxiZoxacin στις
λοιμώξεις των σοβαρών εγκαυμάτων, στην περιτονίτιδα και στις λοιμώξεις
διαβητικού ποδιού με οστεομυελίτιδα δεν έχει τεκμηριωθεί.
Παρέμβαση σε βιολογικές εξετάσεις
Η θεραπεία με moxifloxacin μπορεί να αλληλεπιδράσειμε την καλλιέργεια Mycobacterium
spp
.
καταστέλλοντας τη μυκοβακτηριακή ανάπτυξη, προκαλώντας ψευδώς αρνητικά
αποτελέσματα σε δείγματα που έχουν ληφθεί από ασθενείς κατά την περίοδο που
λάμβαναν moxifloxacin.
Ασθενείς με λοιμώξεις από MRSA
Η moxifloxacin δεν συνιστάται για τη θεραπεία των λοιμώξεων από χρυσίζοντα
σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA). Σε περίπτωση υποψίας ή
επιβεβαιωμένης λοίμωξης από MRSA, θα πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία με έναν
κατάλληλο αντιβακτηριακό παράγοντα (βλ. παράγραφο 5.1).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών στις αρθρώσεις των νεαρών ζώων (βλ.
παράγραφο 5.3), η χρήση της moxifloxacin σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18
ετών αντενδείκνυται (βλ. παράγραφο 4.3).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικά προϊόντα
Αθροιστική επίδραση στην επιμήκυνση του διαστήματος QT από τη moxiZoxacin και
άλλα φάρμακα τα οποία μπορεί να επιμηκύνουν το διάστημα QTc δεν μπορεί να
αποκλεισθεί. Αυτή η επίδραση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο κοιλιακών
αρρυθμιών, συμπεριλαμβανομένης της torsade de pointes. Επομένως, η συγχορήγηση της
moxifloxacin με κάποιο από τα παρακάτω φαρμακευτικά προϊόντα αντενδείκνυται (βλ.
επίσης παράγραφο 4.3.):
- αντιαρρυθμικά τύπου ΙΑ (π.χ. κινιδίνη, υδροκινιδίνη, δυσοπυραμίδη)
- αντιαρρυθμικά τύπου ΙΙΙ (π.χ αμιοδαρόνη, σοταλόλη, dofetilide, ibutilide)
- αντιψυχωσικά (π.χ φαινοθειαζίνες, πιμοζίδη, sertindole, αλοπεριδόλη, sultopride)
- τρικυκλικούς αντικαταθλιπτικούς παράγοντες
- ορισμένα αντιμικροβιακά (σακουϊναβίρη, σπαρφλοξασίνη, ερυθρομυκίνη IV,
πενταμιδίνη,
ανθελονοσιακά, ιδιαίτερα halofantrine)
- ορισμένα αντιϊσταμινικά (τερφεναδίνη, αστεμιζόλη, μιζολαστίνη)
- άλλα (σιζαπρίδη, vincamine IV., bepridil, diphemanil)
Η χρήση της moxifloxacin θα πρέπει να γίνεται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν
φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να μειώσει τα επίπεδα καλίου (π.χ διουρητικά της
αγκύλης και θειαζιδικά διουρητικά, καθαρτικά και κλύσματα [υψηλών δόσεων],
κορτικοστεροειδή, αμφοτερισίνη Β) ή φαρμακευτική αγωγή που σχετίζεται με κλινικά
σημαντική βραδυκαρδία.
Ένα διάστημα περίπου 6 ωρών θα πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ της χορήγησης
παραγόντων, που περιέχουν δισθενή ή τρισθενή κατιόντα (π.χ. αντιόξινα που
περιέχουν μαγνήσιο ή αργίλιο, δισκία διδανοσίνης, σουκραλφάτη και παράγοντες
που περιέχουν σίδηρο ή ψευδάργυρο) και της χορήγησης moxifloxacin.
Ταυτόχρονη χορήγηση ενεργού άνθρακα με από του στόματος δόση 400mg moxifloxacin,
οδήγησε σε μια εξεσημασμένη παρεμπόδιση της απορρόφησης του φαρμάκου και σε
μια μειωμένη συστηματική διαθεσιμότητα του φαρμάκου περισσότερο από 80%.
Επομένως η ταυτόχρονη χρήση των δύο αυτών φαρμάκων δε συνιστάται (εκτός από
περιπτώσεις υπερδοσολογίας, βλ. επίσης παράγραφο 4.9).
Μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση σε υγιείς εθελοντές, η moxifloxacin αύξησε τη
Cmax της διγοξίνης περίπου κατά 30% χωρίς να επηρεάσει την AUC ή τα κατώτερα
επίπεδα αυτής. Δεν χρειάζεται προφύλαξη για τη χρήση διγοξίνης.
Σε μελέτες που διεξήχθησαν σε διαβητικούς εθελοντές, ταυτόχρονη από του στόματος
χορήγηση moxifloxacin με γλιβενκλαμίδη είχε ως αποτέλεσμα μείωση περίπου 21% στις
μέγιστες συγκεντρώσεις γλιβενκλαμίδης πλάσματος. Ο συνδυασμός γλιβενκλαμίδης
και moxifloxacin θεωρητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε ήπια και παροδική
υπεργλυκαιμία. Εντούτοις, οι παρατηρούμενες φαρμακοκινητικές μεταβολές για τη
γλιβενκλαμίδη δεν επέφεραν αλλαγές στις φαρμακοδυναμικές παραμέτρους (σάκχαρο
αίματος, ινσουλίνη). Επομένως δεν παρατηρήθηκε καμία κλινικά σχετιζόμενη
αλληλεπίδραση μεταξύ της moxifloxacin και της γλιβενκλαμίδης.
Αλλαγές του
INR
Ένας μεγάλος αριθμός περιστατικών που δείχνει αύξηση στη δραστικότητα των από
του στόματος χορηγούμενων αντιπηκτικών, έχει αναφερθεί σε ασθενείς που
λαμβάνουν αντιβιοτικά, ιδιαίτερα φθοριοκινολόνες, μακρολίδες, τετρακυκλίνες,
κοτριμοξαζόλη και κάποιες κεφαλοσπορίνες. Οι λοιμώξεις και οι φλεγμονώδεις
καταστάσεις, η ηλικία και η γενική κατάσταση του ασθενή, εμφανίζονται να είναι
παράγοντες κινδύνου. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εάν είναι
η λοίμωξη ή η αντιβιοτική θεραπεία που προκαλούν τη διαταραχή του INR nternational
Normalised Ratio). Ένα προληπτικό μέτρο θα ήταν να παρακολουθείται συχνότερα το
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
INR. Εάν είναι απαραίτητο, η από του στόματος δοσολογία των αντιπηκτικών θα
πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.
Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι δεν υπήρξαν αλληλεπιδράσεις μετά από ταυτόχρονη
χορήγηση moxiZoxacin με: ρανιτιδίνη, προβενεκίδη, από του στόματος
αντισυλληπτικά, συμπληρώματα ασβεστίου, παρεντερικά χορηγούμενη μορφίνη,
θεοφυλλίνη, κυκλοσπορίνη ή ιτρακοναζόλη.
In vitro
μελέτες με ανθρώπινα ένζυμα του κυτοχρώματος P450, υποστήριξαν αυτά τα
στοιχεία. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσματα, είναι απίθανη μια μεταβολική
αλληλεπίδραση μέσω των ενζύμων του κυτοχρώματος P450.
Αλληλεπίδραση με την τροφή
Η moxifloxacin δεν έχει κλινικά σημαντική αλληλεπίδραση με την τροφή,
συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών προϊόντων.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και θηλασμός
Κύηση
Η ασφάλεια της moxifloxacin σε ανθρώπους κατά την κύηση δεν έχει διερευνηθεί.
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο
πιθανός κίνδυνος για τους ανθρώπους είναι άγνωστος. Λόγω του κινδύνου βλάβης σε
πειράματα με φθοριοκινολόνες στους χόνδρους των αρθρώσεων που φέρουν το βάρος
του σώματος σε νεαρά ζώα, στα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη τους και
αναστρέψιμες βλάβες στις αρθρώσεις που έχουν περιγραφεί σε παιδιά που έχουν
λάβει ορισμένες φθοριοκινολόνες, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η moxifloxacin σε
εγκύους γυναίκες (βλ. παράγραφο 4.3).
Θηλασμός
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε γυναίκες που θηλάζουν ή σε γαλουχία.
Προκλινικά στοιχεία έδειξαν, ότι μικρές ποσότητες moxifloxacin απεκκρίνονται στο
γάλα. Λόγω έλλειψης δεδομένων από ανθρώπους και λόγω του πειραματικά
διαπιστωθέντος κινδύνου βλάβης από φθοριοκινολόνες στους χόνδρους των
αρθρώσεων που φέρουν το βάρος του σώματος σε ζώα, στα οποία δεν έχει
ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους, ο θηλασμός αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με moxifloxacin (βλ. παράγραφο 4.3).
Γονιμότητα
Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν δυσλειτουργία στη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3).
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δεν έχουν γίνει μελέτες για τα αποτελέσματα της moxifloxacin στην ικανότητα
οδήγησης ή του χειρισμού μηχανημάτων. Ωστόσο, οι φθοριοκινολόνες
συμπεριλαμβανομένης της moxifloxacin μπορεί να επιφέρουν διαταραχή στην ικανότητα
του ασθενή να οδηγεί ή να χειρίζεται μηχανήματα, λόγω των αντιδράσεων από το
ΚΝΣ (π.χ. ζάλη, οξεία παροδική απώλεια όρασης, βλ. παράγραφο 4.8) ή οξεία και
μικρής διάρκειας απώλεια συνείδησης (συγκοπή, βλ. παράγραφο 4.8). Στους ασθενείς
πρέπει να δίνεται η οδηγία, να διαπιστώνουν την αντίδρασή τους στο φάρμακο,
προτού οδηγήσουν ή χειριστούν μηχανές.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που βασίζονται σε όλες τις κλινικές μελέτες με moxifloxacin
400mg (από του στόματος και διαδοχικής θεραπείας) ταξινομούνται παρακάτω ανά
κατηγορία συχνότητας.
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Εκτός από τη ναυτία και τη διάρροια όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν
σε συχνότητες κάτω από το 3%.
Σε κάθε ομάδα συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται με φθίνουσα
σειρά σοβαρότητας. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής:
- Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10)
- Όχι συχνές (≥ 1/1,000 έως < 1/100)
- Σπάνιες (≥ 1/10,000 έως 1/1,000)
- Πολύ Σπάνιες (< 1/10,000)
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Κατηγορία
οργάνου
συστήματος
(MedDRA)
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ Σπάνιες
Λοιμώξεις
και
παρασιτώσει
ς
Επιλοιμώξεις
λόγω
ανθεκτικών
βακτηρίων ή
μυκήτων π.χ.
στοματική και
κολπική
Candidiasis.
Διαταραχές
του
αιμοποιητικο
ύ και
λεμφικού
συστήματος
Αναιμία.
Λευκοπενία(ες).
Ουδετεροπενία.
Θρομβοκυτοπενία
.
Θρομβοκυτταραιμ
ία
Ηωσινοφιλία του
αίματος.
Επιμήκυνση του
χρόνου
προθρομβίνης/
αύξηση του ΙΝR.
Αύξηση των
επιπέδων
προθρομβίνης /
Μείωση του ΙΝR.
Ακοκκιοκυτταρα
ι-μία.
Διαταραχές
του
ανοσοποιητικ
ού
συστήματος
Αλλεργική
αντίδραση
(βλ. παράγραφο
4.4).
Αναφυλαξία συμπερ.
πολύ σπάνια
απειλητικό για τη
ζωή σοκ
(βλ. παράγραφο 4.4).
Αλλεργικό οίδημα /
αγγειοοίδημα
(συμπερ. οιδήματος
του λάρυγγα,
πιθανώς απειλητικό
για τη ζωή, βλ. παρ.
4.4).
Διαταραχές
του
μεταβολισμο
ύ και της
θρέψης
Υπερλιπιδαιμία. Υπεργλυκαιμία.
Υπερουριχαιμία.
Υπογλυκαιμία
Ψυχιατρικές
διαταραχές
Αγχώδεις
αντιδράσεις.
Ψυχοκινητική
υπερδραστηριότη
τα / ταραχή.
Συναισθηματική
αστάθεια
Κατάθλιψη (σε πολύ
σπάνιες
περιπτώσεις
δυνητικά με
αποκορύφωμα την
αυτοτραυματική
συμπεριφορά, όπως
αυτοκτονικοί
ιδεασμοί/σκέψεις ή
απόπειρες
αυτοκτονίας, βλ.
παρ. 4.4).
Αποπροσωποποί
ηση.
Ψυχωσικές
αντιδράσεις
(δυνητικά με
αποκορύφωμα
την
αυτoτραυματική
συμπεριφορά
όπως
αυτοκτονικοί
ιδεασμοί/σκέψει
ς ή απόπειρες
αυτοκτονίας, βλ.
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Ψευδαίσθησεις. παρ. 4.4).
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Κατηγορία
οργάνου
συστήματος
(MedDRA)
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ Σπάνιες
Διαταραχές
του νευρικού
συστήματος
Κεφαλαλγία.
Ζάλη.
Παραισθησία.
Δυσαισθησία.
Διαταραχή της
γεύσης (συμπερ.
αγευσίας σε πολύ
σπάνιες
περιπτώσεις)
Σύγχυση και
αποπροσανατολι-
σμός.
Διαταραχή ύπνου
(κυρίως αϋπνία).
Τρόμος.
Ίλιγγος.
Υπνηλία.
Υπαισθησία.
Διαταραχές
όσφρησης (συμπερ.
ανοσμίας).
Παράξενα όνειρα.
Διαταραχή
συντονισμού (συμπ.
διαταραχών στο
βάδισμα, ιδιαίτερα
λόγω ζάλης ή
ιλίγγου).
Σπασμοί συμπ.
Κρίσεων grand mal
(βλ. παράγραφο 4.4).
Διαταραχή της
προσοχής.
Διαταραχές της
ομιλίας.
Αμνησία.
Περιφερική
νευροπάθεια και
πολυνευροπάθεια.
Υπεραισθησία.
Διαταραχές
των
οφθαλμών
Διαταραχές της
όρασης συμπερ.
διπλωπίας και
θολής όρασης
(ιδιαίτερα κατά
την διάρκεια των
αντιδράσεων του
ΚΝΣ, βλ. παρ.
4.4).
Παροδική
απώλεια της
όρασης
(ιδιαίτερα κατά
την διάρκεια
των
αντιδράσεων
του ΚΝΣ,
βλ.
παραγράφους
4.4 και 4.7).
Διαταραχές
του ωτός και
του
λαβυρίνθου
Εμβοές.
Έκπτωση της
ακουστικής
οξύτητας συμπερ.
κώφωσης (συνήθως
αναστρέψιμη).
Καρδιακές
διαταραχές
Επιμήκυνση του
διαστήματος QT
σε ασθενείς με
υποκαλιαιμία
(βλ. παρ. 4.3 και
4.4).
Επιμήκυνση του
διαστήματος QT
(βλ. παρ. 4.4).
Αίσθημα παλμών.
Ταχυκαρδία.
Κολπική
μαρμαρυγή.
Στηθάγχη.
Κοιλιακές
ταχυαρρυθμίες.
Συγκοπή (δηλ. οξεία
και μικρής
διάρκειας απώλεια
συνείδησης).
Απροσδιόριστες
αρρυθμίες.
Δίκην ριπιδίου
κοιλιακή
ταχυκαρδία
orsade de Pointes
βλ. παρ. 4.4).
Kαρδιακή
ανακοπή
(βλ.παρ. 4.4).
Αγγειακές
διαταραχές
Αγγειοδιαστολή. Υπέρταση.
Υπόταση.
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Διαταραχές
του
αναπνευστικ
ού
συστήματος,
του θώρακα
και του
μεσοθωρακίο
υ
Δύσπνοια
(συμπερ.
ασθματικών
καταστάσεων).
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Κατηγορία
οργάνου
συστήματος
(MedDRA)
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ Σπάνιες
Διαταραχές
του
γαστρεντερικ
ού
συστήματος
Ναυτία.
Έμετος.
Γαστρεντερικοί
και κοιλιακοί
πόνοι.
Διάρροια.
Μείωση της
όρεξης και της
λήψης τροφής.
Δυσκοιλιότητα.
Δυσπεψία.
Μετεωρισμός.
Γαστρίτις.
Αύξηση της
αμυλάσης .
Δυσφαγία.
Στοματίτις.
Κολίτιδα
σχετιζόμενη με
αντιβιοτικά
(συμπερ. της
ψευδομεμβρανώδους
κολίτιδας, σε πολύ
σπάνιες
περιπτώσεις
συνδεόμενη με
επιπλοκές
απειλητικές για τη
ζωή, βλ. παράγραφο
4.4).
Διαταραχές
του ήπατος
και των
χοληφόρων
Αύξηση των
τρανσαμινασών.
Ηπατική
δυσλειτουργία
(συμπερ. αύξησης
της LDH). Αύξηση
της χολερυθρίνης.
Αύξηση της γ-
γλουταμυλ-
τρανσφεράσης (γ-
GT).
Αύξηση της
αλκαλικής
φωσφατάσης του
αίματος.
Ίκτερος.
Ηπατίτιδα (κυρίως
χολοστατική).
Κεραυνοβόλος
ηπατίτιδα που
πιθανώς να
οδηγεί σε
ηπατική
ανεπάρκεια
απειλητική για
τη ζωή (συμπερ.
θανατηφόρων
περιπτώσεων,
βλ. παράγραφο
4.4).
Διαταραχές
του δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
Κνησμός.
Εξάνθημα.
Κνίδωση.
Ξηροδερμία.
Φυσαλιδώδεις
δερματικές
αντιδράσεις
τύπου
συνδρόμου
Stevens-Johnson ή
τοξική
επιδερμική
νεκρόλυση
(πιθανώς
απειλητική για
τη ζωή, βλ. παρ.
4.4).
Διαταραχές
του
μυοσκελετικο
ύ συστήματος
και του
συνδετικού
ιστού
Αρθραλγία.
Μυαλγία.
Τενοντίτις
(βλ. παράγραφο 4.4).
Κράμπες των μυών.
Μυϊκή σύσπαση.
Μυϊκή αδυναμία.
Ρήξη των
τενόντων (βλ.
παράγραφο 4.4).
Αρθρίτις.
Μυϊκή
δυσκαμψία.
Παρόξυνση των
συμπτωμάτων
της μυασθένειας
gravis (βλ. παρ.
4.4).
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Διαταραχές
των νεφρών
και των
ουροφόρων
οδών
Αφυδάτωση. Νεφρική
δυσλειτουργία
(συμπερ. αύξησης
του αζώτου ουρίας
και της
κρεατινίνης).
Νεφρική ανεπάρκεια
(βλ. παράγραφο 4.4).
Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσεις
της οδού
χορήγησης
Αίσθημα
αδυναμίας
(κυρίως ασθένεια
ή κόπωση).
Επώδυνες
καταστάσεις
(συμπερ. πόνου
στην πλάτη, στο
στήθος, στην
πυελική χώρα και
στα άκρα).
Εφίδρωση.
Οίδημα.
Υπήρξαν πολύ σπάνιες περιπτώσεις των παρακάτω ανεπιθύμητων ενεργειών που
αναφέρθηκαν κατά τη θεραπεία με άλλες φθοριοκινολόνες οι οποίες μπορεί πιθανώς
να εμφανιστούν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με moxifloxacin: Υπερνατριαιμία,
υπερασβεστιαιμία, αιμολυτική αναιμία, ραβδομυόλυση, αντιδράσεις
φωτοευαισθησίας (βλ. παράγραφο 4.4).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος.
Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν συνιστώνται κάποια ειδικά μέτρα αντιμετώπισης για ακούσια υπερδοσολογία. Σε
περίπτωση υπερδοσολογίας, θα πρέπει να εφαρμοστεί συμπτωματική αγωγή. Θα
πρέπει να γίνεται παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) λόγω της
πιθανότητας επιμήκυνσης του διαστήματος QT. Ταυτόχρονη χορήγηση ενεργού
άνθρακα με από του στόματος δόση 400mg moxifloxacin, θα μειώσει τη συστηματική
διαθεσιμότητα του φαρμάκου περισσότερο από 80%. Η χρήση του ενεργού άνθρακα,
νωρίς, κατά την απορρόφηση μπορεί να είναι χρήσιμη για την αποτροπή υπερβολικής
αύξησης στην συστηματική έκθεση στη moxifloxacin σε περιπτώσεις από του στόματος
υπερδοσολογίας.
5. ΔΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 μ μ Φαρ ακοδυνα ικές Ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιβακτηριακές κινολόνες, Φθοριοκινολόνες
Κωδικός ATC: J01 MΑ 14
Μηχανισμός δράσης
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Η Μoxifloxacin έχει in
vitro δραστικότητα έναντι ενός ευρέος φάσματος θετικών κατά
Gram και αρνητικών κατά Gram παθογόνων.
Η βακτηριοκτόνος δράση της moxifloxacin είναι αποτέλεσμα της αναστολής και των
δυο τύπου ΙΙ τοποϊσομερασών (DNA γυράση και τοποϊσομεράση ΙV) που χρειάζεται το
βακτηριακό DNA στην αντιγραφή, τη μεταγραφή και την επιδιόρθωση. Φαίνεται ότι το
C8- methoxy, συμβάλλει στην αυξημένη δραστικότητα και τη μειωμένη επιλογή των
ανθεκτικών στελεχών, των θετικών κατά Gram βακτηρίων σε σύγκριση με το C8-H. Η
παρουσία του ογκώδους υποκατάστατου bicycloamine στη θέση C7, εμποδίζει την
ενεργό εκροή, που σχετίζεται με τα nor A ή τα pmr A γονίδια που εμφανίζονται σε
κάποια θετικά κατά Gram βακτήρια.
Έρευνες φαρμακοδυναμικής έδειξαν ότι η moxifloxacin επιδεικνύει ρυθμό θανάτωσης
ανάλογο της συγκέντρωσης. Ελάχιστες μικροβιοκτόνες συγκεντρώσεις (MBC)
βρέθηκαν να είναι στο εύρος των ελάχιστων συγκεντρώσεων αναστολής (MIC).
Επίδραση στην ανθρώπινη εντερική χλωρίδα
Οι παρακάτω αλλαγές στην εντερική χλωρίδα παρατηρήθηκαν σε υγιείς εθελοντές
μετά από του στόματος χορήγηση moxifloxacin.
Οι Esherichia
.
Coli
,
Bacillus
spp
.,
Enterococcus
spp
.
και Klebsiella
spp
.
μειώθηκαν, όπως και τα
αναερόβια Bacteroides
vulgatus
,
Bifidobacterium
spp
.,
Eubacterium
spp
.
και Peptostreptococcus
spp
.
Υπήρξε αύξηση για τα Bacteroides
fragilis. Οι αλλαγές αυτές επανήλθαν στο φυσιολογικό
εντός δύο εβδομάδων.
Μηχανισμοί αντοχής
Μηχανισμοί αντοχής που αδρανοποιούν τις πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες,
αμινογλυκοσίδες, μακρολίδια και τετρακυκλίνες δεν παρεμβαίνουν με την
αντιβακτηριακή δραστικότητα της moxifloxacin.
Άλλοι μηχανισμοί αντοχής όπως οι φραγμοί διείσδυσης (σύνηθες στην Pseudomonas
aeruginosa) και μηχανισμοί εκροής μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ευαισθησία στη
moxifloxacin.
Η in
vitro αντοχή στη moxifloxacin αναπτύσσεται μέσω πολλαπλών διαδοχικών σταδίων
σημειακών μεταλλάξεων στους στόχους και των δυο τύπου ΙΙ τοποϊσομερασών, της
DNA γυράσης και της τοποϊσομεράσης ΙV. Η moxifloxacin είναι ένα ανεπαρκές
υπόστρωμα για τους ενεργούς μηχανισμούς εκροής, στους θετικούς κατά -Gram
οργανισμούς.
Διασταυρούμενη αντοχή παρατηρείται με άλλες φθοριοκινολόνες. Εντούτοις, καθώς
η moxifloxacin αναστέλλει τόσο την τοποϊσομεράση ΙΙ όσο και την ΙV με παρόμοια
δραστικότητα σε κάποια θετικά κατά -Gram βακτήρια, τέτοια βακτήρια μπορεί να
έχουν αντοχή σε άλλες κινολόνες αλλά να είναι ευαίσθητα στη moxifloxacin.
Όρια ευαισθησίας
ΕUCAST κλινικά όρια MIC και όρια ευαισθησίας διάχυσης δίσκου για τη moxifloxacin
(01.01.2012):
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΑΝΤΟΧΗ
Staphylococcus spp.
0.5mg/l
≥ 24 mm
>1mg/l
< 21 mm
S.pneumoniae
0.5mg/l
22 mm
>0,5mg/l
< 22 mm
Streptococcus Groups A,B,C,G
0.5mg/l
18 mm
>1mg/l
< 15 mm
H.influenzae
0.5mg/l
25 mm
>0,5mg/l
< 25 mm
M.catarrhalis
0.5mg/l
23 mm
>0,5mg/l
< 23 mm
Enterobacteriaceae
0.5mg/l
>1mg/l
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
20 mm
< 17 mm
Όρια μη σχετιζόμενα με
είδη*
0.5mg/l
>1mg/l
*Τα μη σχετιζόμενα με είδη όρια έχουν καθοριστεί κυρίως με βάση δεδομένα της
φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής και είναι ανεξάρτητα από τις κατανομές
των
MIC
των συγκεκριμένων ειδών. Είναι για χρήση μόνο για είδη που δεν τους
έχει δοθεί ένα συγκεκριμένο για το είδος τους όριο και δεν είναι για χρήση με
είδη όπου τα κριτήρια ερμηνείας εκκρεμεί να καθοριστούν..
Μικροβιολογική Ευαισθησία
Η επίπτωση επίκτητης αντοχής μπορεί να ποικίλλει γεωγραφικά και χρονικά, για
επιλεγμένα είδη και οι τοπικές πληροφορίες για την αντοχή είναι επιθυμητές,
ιδιαίτερα για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων. Όπως είναι απαραίτητο, συμβουλή
εμπειρογνώμονα θα πρέπει να ζητηθεί όπου η τοπική επίπτωση αντοχής είναι τέτοια,
ώστε η χρήση του παράγοντα σε τουλάχιστον κάποιους τύπους λοιμώξεων να είναι
υπό αμφισβήτηση.
Συχνά ευαίσθητα είδη
Αερόβιοι θετικοí κατά-gram μικρο-οργανισμοί
Gardnerella vaginalis
Staphylococcus aureus* (
ευαίσθητος
στην
methicillin )
Streptococcus agalactiae (GroupB)
Streptococcus milleri group* (S.anginosus, S.constellatus
και
S.intermedius)
Streptococcus pneumoniae*
Streptococcus pyogenes* (Group A)
Streptococcus viridans group (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S.
thermophilus)
Αερόβιοι αρνητικοί κατά-Gram μικρο-οργανισμοί
Acinetobacter baumanii
Η
aemophilus Influenzae*
Η
aemophilus parainfluenzae*
Legionella pneumophila
Moraxella (
Β
ranchamella) catarrhalis *
Αναερόβιοι μικρο-οργανισμοί
Fusobacterium
spp
..
Prevotella spp
.
Άλλοι
μικρο
-
οργανισμοί
Chlamyd
ο
phila (Chlamydia) pneumoniae*
Chlamydia trachomatis*
Coxiella burnetii
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
Mycoplasma pneumoniae*
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντοχή μπορεί να είναι πρόβλημα
Αερόβιοι θετικοί κατά-
gram
μικρο-οργανισμοί
Enterococcus faecalis*
Enterococcus faecium*
Staphylococcus aureus (
ανθεκτικός
στην
methicillin)+
Αερόβιοι αρνητικοί κατά-
Gram
μικρο-οργανισμοί
Enterobacter cloacae*
Escherichia coli*
#
Klebsiella pneumoniae
*#
Klebsiella oxytoca
Neisseria gonorrhoeae*
+
Proteus mirabilis*
Αναερόβιοι μικρο-οργανισμοί
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Bacteroides
fragilis
*
Peptostreptococcus spp.*
Κληρονομικά ανθεκτικοί οργανισμοί
Αερόβιοι αρνητικοί κατά-Gram μικρο-οργανισμοί
Pseudomonas aeruginosa
* Έχει αποδειχθεί ικανοποιητική δράση ευαίσθητων στελεχών σε
κλινικές μελέτες στις εγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις.
#
στελέχη που παράγουν ΕSBL είναι συνήθως ανθεκτικά στις
φθοριοκινολόνες.
+
ποσοστά αντοχής 50 % σε μία ή περισσότερες χώρες.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση και Βιοδιαθεσιμότητα
Μετά από του στόματος χορήγηση, η moxiZoxacin απορροφάται ταχέως και σχεδόν
πλήρως. Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα ανέρχεται περίπου στο 91%.
Η φαρμακοκινητική είναι γραμμική για εύρος μεμονωμένων δόσεων 50-800mg και
έως 600mg εφάπαξ ημερησίως δόσεως για ένα διάστημα 10 ημερών. Μετά από του
στόματος δόση 400mg η μέγιστη συγκέντρωση 3.1mg/l επιτυγχάνεται μέσα σε 0.5-4
ώρες μετά τη χορήγηση. Οι μέγιστες και ελάχιστες συγκεντρώσεις πλάσματος σε
σταθεροποιημένη κατάσταση (400mg εφάπαξ ημερησίως) ήταν 3.2 και 0.6mg/l,
αντίστοιχα.
Σε σταθεροποιημένη κατάσταση η έκθεση εντός του δοσολογικού διαστήματος είναι
κατά προσέγγιση 30% υψηλότερη από αυτή της αρχικής δόσης.
Κατανομή
Η moxiZoxacin κατανέμεται στους εξωαγγειακούς χώρους πολύ ταχέως. Κατόπιν
δόσης 400mg, παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις πλάσματος AUC, 35mg.h/l. Ο όγκος
κατανομής σε σταθερή κατάσταση (Vss) είναι περίπου 2 l/kg. In
vitro και ex
vivo
πειράματα έδειξαν δέσμευση με πρωτεΐνες περίπου 40-42%, ανεξάρτητα από τη
συγκέντρωση του φαρμάκου. Η moxifloxacin δεσμεύεται κυρίως στη λευκωματίνη του
ορού.
Οι παρακάτω μέγιστες συγκεντρώσεις πλάσματος (γεωμετρικός μέσος)
παρατηρήθηκαν μετά από του στόματος χορήγηση μεμονωμένης δόσης 400mg
moxifloxacin:
Ιστός
Συγκέντρω
ση
Π : εριοχή Αναλογία στο
μπλάσ α
μΠλάσ α 3.1 mg/l --
Σάλιο 3.6 mg/l 0.75-1.3
Υγρό πομφόλυγας 1.6
1
mg/l 1.7
1
Βρογχικός βλεννογόνος 5.4 mg/kg 1.7-2.1
μΚυψελιδικά ακροφάγα 56.7 mg/kg 18.6-70.0
Υγρό επικαλύπτον το
επιθήλιο
20.7 mg/l 5-7
Γναθιαίος κόλπος 7.5 mg/kg 2.0
μ Ηθ οειδής κόλπος 8.2 mg/kg 2.1
Ρινικοί πολύποδες 9.1 mg/kg 2.6
Δ μ ιά εσο υγρό 1.0
2
mg/l 0.8-1.4
2,3
Θηλυκή γεννητική οδός* 10.2
4
mg/kg 1.72
4
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
*
Eνδοφλέβια χορήγηση μίας εφάπαξ δόσης 400mg
1
10h μετά τη χορήγηση
2
Αδέσμευτη συγκέντρωση
3
Από 3 έως 36 h μετά τη δόση
4
Mε τη λήξη της έγχυσης
Βιομετατροπή
Η moxiZoxacin υπόκειται σε βιομετατροπή Φάσης ΙΙ και αποβάλλεται δια της
νεφρικής οδού και των χοληφόρων/κοπράνων, ως αναλλοίωτο φάρμακο καθώς και
στη μορφή μίας θειϊκής ένωσης (Μ1) και ενός γλυκουρονιδίου (Μ2). Οι Μ1 και Μ2
είναι οι μόνοι μεταβολίτες, που αφορούν τον άνθρωπο και είναι και οι δύο
μικροβιολογικά αδρανείς.
Σε κλινικές μελέτες φάσης Ι και σε
in
vitro
μελέτες δεν παρατηρήθηκαν μεταβολικές
φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, που υπόκεινται σε
βιομετατροπή φάσης Ι, με συμμετοχή των ενζύμων του κυτοχρώματος P450.
Δεν υπάρχει ένδειξη οξειδωτικού μεταβολισμού.
Αποβολή
Η moxiZoxacin αποβάλλεται από το πλάσμα με μέση τελική ημίσεια ζωή περίπου 12
ώρες. Η μέση φαινόμενη ολική κάθαρση σώματος μετά από δόση 400 mg κυμαίνεται
από 179 έως 246 ml/min. Η νεφρική κάθαρση ανέρχεται σε περίπου 24-53 ml/min,
υποδηλώνοντας μερική σωληναριακή επαναρόφηση του φαρμάκου από τα νεφρά.
Κατόπιν δόσης 400 mg, η ανάκτηση από τα ούρα (περίπου 19% ως αναλλοίωτο
φάρμακο, περίπου 2.5% ως M1 και περίπου 14% ως M2) και από τα κόπρανα (περίπου
25% ως αναλλοίωτο φάρμακο, περίπου 36% ως M1 και καθόλου ανάκτηση ως M2)
ήταν συνολικά περίπου 96%.
Ταυτόχρονη χορήγηση moxiZoxacin με ρανιτιδίνη ή προβενεκίδη δε μετέβαλε τη
νεφρική κάθαρση του μητρικού φαρμάκου.
Ηλικιωμένοι και ασθενείς με χαμηλό σωματικό βάρος
Υψηλότερες συγκεντρώσεις πλάσματος παρατηρούνται σε υγιείς εθελοντές με
χαμηλό σωματικό βάρος (όπως οι γυναίκες) και σε ηλικιωμένους εθελοντές.
Νεφρική δυσλειτουργία
Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες της moxifloxacin δεν μεταβάλλονται σημαντικά σε
ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (συμπεριλαμβανομένης κάθαρσης κρεατινίνης
20ml/min/1.73m
2
). Όσο ελαττώνεται η νεφρική λειτουργία, οι συγκεντρώσεις του
μεταβολίτη Μ2 (γλυκουρονίδιο) αυξάνονται κατά έναν παράγοντα έως 2.5 φορές (με
κάθαρση κρεατινίνης 30ml/min/1.73m
2
).
Ηπατική δυσλειτουργία
Βάσει των φαρμακοκινητικών μελετών που διεξήχθησαν μέχρι στιγμής σε ασθενείς
με ηπατική ανεπάρκεια (Child Pugh A,Β), δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εάν
υπάρχουν διαφορές συγκριτικά με τους υγιείς εθελοντές. Επηρεασμένη ηπατική
λειτουργία, συνοδεύτηκε με υψηλή έκθεση στο M1 στο πλάσμα, ενώ η έκθεση στο
μητρικό φάρμακο ήταν συγκρίσιμη με την έκθεση σε υγιείς εθελοντές. Δεν υπάρχει
επαρκής εμπειρία για την κλινική χρήση της moxifloxacin σε ασθενείς με ηπατική
δυσλειτουργία.
5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφάλειας
Eπιδράσεις στο αιμοποιητικό σύστημα (μικρή μείωση στον αριθμό των
ερυθροκυτάρρων και των αιμοπεταλίων) παρατηρήθηκαν σε αρουραίους και
πιθήκους. Όπως και με άλλες κινολόνες, παρατηρήθηκε σε αρουραίους, πιθήκους και
σκύλους ηπατοτοξικότητα (αυξημένα ηπατικά ένζυμα και κενοτοπιώδης εκφύλιση).
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
Τοξικότητα του ΚΝΣ εμφανίστηκε στους πιθήκους (σπασμοί). Αυτές οι επιδράσεις
παρατηρήθηκαν μόνο κατόπιν θεραπείας με υψηλές δόσεις moxifloxacin ή κατόπιν
παρατεταμένης θεραπείας.
Η moxifloxacin όπως και άλλες κινολόνες ήταν γενοτοξική σε in vitro δοκιμασίες,
χρησιμοποιώντας βακτήρια ή κύτταρα θηλαστικών. Μιας και αυτές οι επιδράσεις
μπορούν να εξηγηθούν από την αλληλεπίδραση της γυράσης στα βακτήρια και σε
υψηλότερες συγκεντρώσεις από μία αλληλεπίδραση με την τοποϊσομεράση ΙΙ σε
κύτταρα θηλαστικών, η ουδός συγκέντρωσης για την γενοτοξικότητα μπορεί να
προβλεφθεί στα κύτταρα των θηλαστικών. Σε in
vivo δοκιμασίες δεν βρέθηκε απόδειξη
γενοτοξικότητας παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ υψηλές δόσεις
moxifloxacin. Έτσι ένα επαρκές όριο ασφάλειας σε σχέση με τη θεραπευτική δόση στον
άνθρωπο μπορεί να δοθεί. Η moxifloxacin ήταν μη καρκινογενετική σε μία μελέτη
έναρξης - προώθησης σε αρουραίους.
Πολλές κινολόνες είναι φωτοαντιδραστικές και μπορούν να προκαλέσουν
φωτοτοξικές, φωτομεταλλαξιογόνες και φωτοκαρκινογενετικές αντιδράσεις. Σε
αντίθεση, η moxifloxacin, έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει φωτοτοξικές και
φωτογενοτοξικές ιδιότητες όταν ερευνήθηκε σε περιεκτικά προγράμματα in
-
vitro και
in
-
vivo μελετών. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες, άλλες κινολόνες προκάλεσαν
επιδράσεις.
Σε υψηλές συγκεντρώσεις, η moxifloxacin είναι αναστολέας του ταχέως συστατικού
του καθυστερημένου ανορθωτικού ρεύματος καλίου της καρδιάς και γι’αυτό μπορεί
να προκαλέσει επιμηκύνσεις του διαστήματος QT. Τοξικολογικές μελέτες που έγιναν
σε σκύλους χρησιμοποιώντας από του στόματος δόσεις 90 mg/kg, που οδήγησαν σε
συγκεντρώσεις πλάσματος 16mg/l προκάλεσαν επιμηκύνσεις του διαστήματος QT,
αλλά όχι αρρυθμίες. Μόνο κατόπιν πολύ υψηλής συσσωρευτικής ενδοφλέβιας
χορήγησης δόσεων μεγαλύτερων από 50 φορές από την ανθρώπινη δόση (300mg/kg),
που οδηγούν σε συγκεντρώσεις πλάσματος 200mg/l (περισσότερο από 40 φορές από
τα θεραπευτικά επίπεδα), εμφανίστηκαν αναστρέψιμες, μη-θανατηφόρες κοιλιακές
αρρυθμίες.
Οι κινολόνες είναι γνωστό ότι προκαλούν βλάβες στους χόνδρους των κυριότερων
αρθρώσεων ζώων που δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους. Η χαμηλότερη από του
στόματος δόση moxifloxacin που προκαλεί τοξικότητα στις αρθρώσεις σε μικρά στην
ηλικία ζώα, ήταν τετραπλάσια της μέγιστης συνιστώμενης θεραπευτικής δόσης των
400 mg (υποθέτοντας βάρος σώματος 50kg) σε μια βάση mg/kg, με συγκεντρώσεις
πλάσματος δύο ή τρεις φορές υψηλότερες από αυτή στη μέγιστη θεραπευτική δόση.
Δοκιμασίες τοξικότητας σε αρουραίους και πιθήκους (επαναλαμβανόμενη χορήγηση
έως 6 μήνες) δεν αποκάλυψε ένδειξη σχετική με οφθαλμοτοξικό κίνδυνο. Σε σκύλους,
υψηλές από του στόματος δόσεις (60mg/kg) που οδήγησαν σε συγκεντρώσεις
πλάσματος 20mg/l, προκάλεσαν μεταβολές στο ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα
και σε μεμονωμένες περιπτώσεις ατροφία του αμφιβληστροειδή χιτώνα.
Μελέτες αναπαραγωγής που διενεργήθηκαν σε αρουραίους, κονίκλους και πιθήκους
έδειξαν ότι η moxifloxacin διαπερνά τον πλακούντα. Μελέτες στους αρουραίους (p.o. &
i.v.) και πιθήκους (p.o.) δεν έδειξαν ενδείξεις τερατογένεσης ή διαταραχές της
γονιμότητας μετά τη χορήγηση moxifloxacin. Μια ελαφρά αυξημένη επίπτωση
δυσμορφιών των σπονδύλων και των πλευρών, παρατηρήθηκε σε έμβρυα κονίκλων
αλλά μόνο σε δόση (20mg /kg i.v.) η οποία ήταν σχετιζόμενη με σοβαρή μητρική
τοξικότητα. Υπήρξε αύξηση στις αποβολές στους πιθήκους και κονίκλους σε
ανθρώπινες θεραπευτικές συγκεντρώσεις πλάσματος. Σε αρουραίους, μειωμένα βάρη
σε έμβρυα, αυξημένες προ του τοκετού αποβολές και ελαφρά αυξημένη διάρκεια
κύησης και μια αύξηση στην αυτόματη δραστηριότητα ορισμένων αρσενικών και
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
θηλυκών νεογνών παρατηρήθηκε σε δόσεις που ήταν 63 φορές μεγαλύτερες από τη
μέγιστη συνιστώμενη δόση σε βάση mg/kg σε σχέση με συγκεντρώσεις πλάσματος στο
εύρος των ανθρωπίνων θεραπευτικών δόσεων.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Microcrystalline cellulose.
Croscarmellose sodium.
Lactose monohydrate.
Magnesium stearate.
Επικάλυψη :
Hypromellose.
Macrogol 4000.
Ferric oxide (E172).
Titanium dioxide (E171).
6.2 Ασυμβατότητα
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
5 χρόνια.
6.4 Ειδικές προφυλάξεις για τη διατήρηση
Κυψέλες από πολυπροπυλένιο/αλουμίνιο
Να μην διατηρείται σε θερμοκρασία πάνω από 25
0
C.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία έτσι ώστε να προστατεύεται από την
υγρασία.
Κυψέλες από αλουμίνιο/αλουμίνιο
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία έτσι ώστε να προστατεύεται από την
υγρασία.
6.5 Φύση και περιεχόμενο του περιέκτη
Κουτιά που περιέχουν άχρωμες ή αδιαφανείς λευκές κυψέλες από
πολυπροπυλένιο/αλουμίνιο.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε κουτιά των 5, 7 και 10
δισκίων, σε νοσοκομειακές συσκευασίες περιέχουσες 25 (5 5), 50 (5 10), 70 (7
10) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ή νοσοκομειακές πολυσυσκευασίες
περιέχουσες 80 (5 συσκευασίες των 16), ή 100 (10 συσκευασίες των 10)
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Κουτιά που περιέχουν κυψέλες από αλουμίνιο/αλουμίνιο, είναι διαθέσιμα σε
συσκευασίες του 1, 5, 7 και 10 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων, σε
νοσοκομειακές συσκευασίες περιέχουσες 25 (5 x 5), 50 (5 x 10), 70 (7 x 10)
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ή νοσοκομειακές πολυσυσκευασίες
περιέχουσες 80 (5 συσκευασίες των 16) ή 100 (10 συσκευασίες των 10)
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία .
Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη αγορά όλες οι συσκευασίες.
Στην ελληνική αγορά κυκλοφορεί η συσκευασία των 7 επικαλυμμένων με λεπτό
υμένιο δισκίων σε κυψέλες από πολυπροπυλένιο/αλουμίνιο.
6.6 Ειδικές προφυλάξεις για τη διάθεση και διακίνηση του προϊόντος
Καμία.
7. KΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 19009 Πικέρμι Αττικής.
Τηλ.: 210 6039326-9.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
36031/19-05-2011 (Ανανέωση).
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
19-5-2011 (Ανανέωση).
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
EL SPC OCTEGRA 400mg f.c. tablets DE-H-0156-001-II-061-G-v20-clean