ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
OCTEGRA

mg

ml

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
 !"#$!"%&#'()*+,-!&*!-#,./
001 !"#$!"%&#'()*+,-!&*!-#,./
2)3453676mg (8
!/39
:3933);)<=10
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
>
><93
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
?@ABCDEF933G94
H ?93;33(CAP/
H ?))IJ)333)I9)(cSSSI/
K933Moxifloxacin ;;3G)933
3=3I;3)G)3I33
G93I3)IJ)
μ μ μ K    =3 ;L  9  9 3 3 G  3)
.3=3I ;3)
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
>9
M3I;9 !"#$!"%&#';J9)
NG999=<G5;
3 3;3  9) !"#$!"%&#'  ;3 3; 93

O3;3G93=;33;3
G9(AFP/1(&QQQR/N3I
3=;33;3G996H0
393;336H03IJ
333)I9)
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
SM339
> 393  3 9  3 G9   )
=5 =G5  39  G9  =3 
;    G   335 G9 
3T(=;33/
>     G9  3 39 (=
8/
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
U9G9
>393393)G9
G9;)3;=
V3;G;
M !"#$!"%&#' 393    =  3J M
33;333!"#$!"%&#'<=
3)G9(=8/
?;
:=< χορήγηση με σταθερό ρυθμό έγχυσης σε 60 λεπτά
(=9/
W933I<39G9)
;)H?<X9=353(=11/
4.3 Αντενδείξεις
H YG93!"#$!"%&#'<;;3
3310
H Z59(931/
H [G993)3)073I
H [G93;G33)3;3)<3X;3
G9;
?;    ;  3 GI<  3G9
 3  39  3   3
33\B<3;G3!"#$!"%&#'C)<;
39X33333<!"#$!"%&#'
393G94
H O3)933333\B
H >333I<9333G99
H Z3=9
H Z333)JIG
39
H V53;3)3IGI
M!"#$!"%&#'9333;3
9533\B<(=9/
];) 3) ) I )< ^!"#$!"%&#' 393
9G9339(A*#,P_ *A/G9
3X5J`abc
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
?;3G9 moxifloxacin 93IJ;
=G; =;33 G   3G9X3  3 9 
333J
W 3 33 QTc   33  GI 
39X33 QTc

2 G9 ;3 !"#$!"%&#' 5 3 3 \B& 3
3G9?G33
\B9JG93J;3I3;)3
=W)<3G
9;3;33I 13=;3)
 dJ 9)  G   =93 : ;3
3933)G9338e
MG9MoxifloxacinG9333I3
93G5G95L33
3G9)933
M  3 Moxifloxacin G   93    G9 
3 33 G   G9 ( J9
9 3 9/< ;3 9    J 9 
35J  G9 ( ?orsades de Pointes/  
>9398
M  3 Moxifloxacin G   93    G9 
=9I399>939
38
M  3 Moxifloxacin G   93    G9 
=  3X;   3 =9 >93
938
f 9   ) G9 9  9  9G3 
3)) 533 QT;)Moxifloxacin
I39393

YG9[3
2  G9  3  3  I3      G;<
=  3 !"#$!"%&#'< G9  
3 F39 3 5  JG5 
3;3X)<;33I3O33
3I<!"#$!"%&#'G;333G9
(G93/G;X3
O=339
2 G9  3 moxifloxacin 3I =; 393 
3J93  3  (= 7/ f G9 G
=53)533;393
G99J33I33=;3;
JG53I335J3)G;;93<
5 5< 3 9 3 G K  
3533953339
3I;9J339
O=I33
2 G9  3 !"#$!"%&#' 3I )I 3I
3) ;) 3 5 Qg.h.'i j k!*'i!' 3J 
;(=7/fG9G=53
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
)5  3 3; 3 < 35 9 3 G9 
3333)=;)
[G9G5
f;9)3;;355M3
93G933ZSO;3
359G35I
3;IO93)I<G
9G9moxifloxacinG533
VG
2 G9  G9  = G9  ;
= 3 moxifloxacin 3I G3
G33 G   G9< G9<
G9 9 f G9  =93  G9 
!"#$!"%&#' G   =53  I 3 3; 3
35 9 3 G9  35 3I3 G
;);<9G5<9<)99(=
7/
l33
935L33;33I3
 I< = 3 moxifloxacin O 5 
3I< 3GL   L) 3 J9G 
33 L  333 < ;) ;
339(=7/O93)G933
3<moxifloxacinG933
G   G5 O33   moxifloxacin ;3 
G9L)5G9G93;L3;
>3X;3=3<93
2 G9  3X;  3=3 (FFm/  93
3X;3=3(FFA/<=3L=I
933X;
A!ig-#,#_,#n##&#.<
33
3=3I3=3!"#$!"%&#'
9  93  =533 ;    G3;
93W)<93;=3;L)3
G9<935=3333
 3 !"#$!"%&#' O 3I L9 ==) 
3X;  3=3 93 3X;  3=3<
3G93=353<=3
!"#$!"%&#'< G   ;33   =3 ) 
G33W<G=3333
3)IJ)39)353o
3333;393G935
=
[G9G gravis
M !"#$!"%&#' G   93    G9 
G -%h#i;39)G533I3
o33<J33
 3G9  ; = 3 moxifloxacin 9 
39   J 33 (93 3 [9 33/<
93 3; ;    7 I ; 3 J 3
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
G9G9333II;3
 3 G9 f 9 3393  J 33 9
J  ) G9   9 3 9
53333I39;<
G9G;L3G9!"#$!"%&#'<J3
==(H/=3533;33I3
J3G9(39/3==
33(=87/
[G939
f)G93G3
!"#$!"%&#'53LI<
;)3;33)9J39
f33
WG9;3533<G
X3G939;G93(=67/
>9
p)   ; 3 G;  G9  3 moxifloxacin
33;X393=39
 3 9 O G9  G53  moxifloxacin
99))=39G9=
33; G9  ; 3 3;3 ; 3 (
9/  9 O =35 G9 33
35G3;X39(=7/
V;L3)3))3G9
f ;<  9J< ;3 5 3 )3G9 
G9 W353< 3  9J ;3 !"#$!"%&#'  ;3
9)3G9q3;3G9G
33  5 3 G 3 3=9 ar (I
3=9/3=;3;)333
G9!"#$!"%&#'
[G9L31Ho):;X
[G9;3;==)3
1Ho) :;X 9 9  3 3< ;3
G53  ; W)< !"#$!"%&#' G  
933G935
o33535
?!"#$!"%&#'9=;
M3G53;3
3J  33535 3 ; )
335
[G993IJ333)I9)
M33;333!"#$!"%&#'3G93IJ3)
=I3)<33s33IJ=355
3933)G9
[G993;3
[3;33;T;676 (98!/39
; [3;   =3 ;L ; 3 G9  G5
93;3
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
V==J3
MG9moxifloxacin93
Mycobacterium spp
Z333 3 =3 3J I3
LI33393G9;G93
9=moxifloxacin
[G9IJ;9X33;G3;3G9
(MRSA /
M!"#$!"%&#'333G93)IJ);9X3
3; G3; 3 G9 (MRSA/ O 93) L9
==)9)J;)^EQF<GJG93
33=3;3(=0/
V3;G;
];) 3) G53) I 3 GI 3) I XI) (=
8/<3moxifloxacin=93)3)
073I393(=8/
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
[3T;3
[G3933QT;3!"#$!"%&#'3
99533\B&<9G9[3;
9    J 9   G9
= 3 g!-i%,.s ,. t!#'gei W)<  3
!"#$!"%&#';33)3T;3393
(=98/4
H 3G3Ju[(9<9<9/
H 3G3Juuu(;<3;<,!v.g##,.<#w_g##,./
H 3 ( GX9< X9< i.-g#',!.< ;<
i_g!t-#,./
H 3533G353
H 3=(=9<J9<G9#h<
39<G<93*%!v%'g-#'./
H 33(39<3X;<X39/
-  (X9, vincamine IV., bepridil, diphemanil)
M moxifloxacin G93G9=
  5  I 3 9 9 ( 3 3
5GX3<G353xLI;)y<
33< 39 z/   39X3  
3=9
3 ; =;   9 G3< !"#$!"%&#'
5J3A%"3J9938{)93FaA
33I393>X35J3J9
O3JG=35G3<33;;
33;3!"#$!"%&#'=99)39)9
0{ 3 3 3I =9 3 f ;
=9!"#$!"%&#'G)3G5
 9 W353<  35 3
3=3=93
3(93<9/W)3G
3X;93J53!"#$!"%&#'3=9
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
[3RcE
2G;33I<95J33;33
3);33;333I<G9G9=
3=35 3< 93 G;< 9<
339<3JX;9fI
I 33< 9   33 3 G5<
9X3  9 3 5 Y; 3 3 G< 9
5  3G9  9 9)J G9  9 3
33RcE(u'g.-'%g#!'%c!-%#i.,E%g#!/23;3G
3G93;33RcEW9933<9
3);33;333IG39
μ μ Z 3 J ;3  J  3 ; 33; 
moxifloxacin μ : , , μ , μ μ 39 =9 ; 3 3; 3 33  I 3
, μ μ , , .=39 3 5  9 G9 9 3X;
In vitro μ μ μ μ P450, .3 GI X 3I 3 3J 3 3 39
μ μ , μ μ ] =3 ;L 3 3 3 3 9 9G  3= 9
μ μ μ P450.) 3) X5 ) 3I 3
[933
M !"#$!"%&#'    3 9  3 3<
=)3)3IT;3)
4.6 Γονιμότητα, κύηση και θηλασμός
|5
M3!"#$!"%&#'<GI335G9
3XI9J)3J;33(=8/fG;
93GI9)3];)3355
==;3G;3;3)GI)3
=3I3XI3L)==I3)GI)
3=G;<
933moxifloxacin59(=8/
K;
>  G   9  GX V
 9 ;3  ;33 !"#$!"%&#' 93 3 
];)9)GI;)3355
==;3G;3;3)GI)3
=3I3XI<G;39333
3G9!"#$!"%&#'(=8/
:;33
3XIJ393;33(=8/
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
>JG93393!"#$!"%&#'3;33
  3 5 3) q3;<  G;
= 3 !"#$!"%&#'< 9   ) 3 3
;3;333G599X33<
;)3)3);3ZSO(X<J9I;<
=7/J9I9(<
=7/O3G9939<3I
33933<35353
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
f G53   3G   3 
!"#$!"%&#'  J 9) 5 ; 3 3;3
= (; =<  x=; 3;3y  ;
3;3/3J533)39;334
W3; ; 3 39  3  ;  G53 
3G;333);38{
OG;33<G53X3
G9=;33
f;339X3)J4
H(}00)~00/
H;(}00<)~00/
H(}00<)00</
H5
(~00</
Κατηγορία
οργάνου
συστήματος
(MedDRA)
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ Σπάνιες
Λοιμώξεις
και
παρασιτώσε
ις
WIJ
;)
G3I
=39)
3)
33

c%',#,#%i#i
Διαταραχές
του
αιμοποιητικ
ού και
λεμφικού
συστήματος
[9
]9(/
f39
K=39
K=33
9
M)9
393
W3
;
G=9
5J3uSE
[5J3)
)
G=9
9)3uSE
[33
9.
Διαταραχές
του
ανοσοποιητ
ικού
συστήματος
[
39(=
/
[J9
5

35
3X)
(=/
[;
9
9
(9
3<
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
GI
3;
3X)/
(=/.
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
Κατηγορία
οργάνου
συστήματος
Συχνές
00)
~00
Όχι συχνές
00)
~00
Σπάνιες
00)
~00
Πολύ Σπάνιες
~00
Διαταραχές
του
μεταβολισμ
ού και της
θρέψης
Y9. Y9
Y9
Y9
Ψυχιατρικέ
ς
διαταραχές
[I
3
l3
3;3
39
OG3
3G
Z3GL(
5
3I
GI
5)
3
333
<
;)
339
9L
;
339<
=/
l9G
[)9

l)
3
(GI
5)
3
333
<
;)
339
9L
;
339<
=/
Διαταραχές
του
νευρικού
συστήματος
Z9
•
VG9

>G9
>33
5(
9
5
3I/
O5
3
H;
>3
5
(9)€9/
?;
•
Y9
YG9
>3
;
(
9/
VJ
;
>3
35
(
3I3
=<
93
;)X
9/
W3
9
-%',%
I(=
/
>33

>33
9
[9
V
G
G

YG9.
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
Διαταραχές
των
οφθαλμών
>33
;
)9
G;
(933
3
3)
3)3
ZSO/=

V
I3
;9)
33
3)
;3ZSO(=

6/
Διαταραχές
του ωτός
και του
λαβυρίνθου
W=
23)3
3
J533

I)
(G)
3L/
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
Κατηγορία
οργάνου
συστήματος
Συχνές
Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ Σπάνιες
Καρδιακές
διαταραχές
W
3
33
\B
G9
9
(=8
/
W3
33\B
(=/
[9G
I
?9
Z

O3G
Z
3G9
O(
J9

I
9/
[;3
G9
>99

39
(T!-i%,.,.
P!#'gei<=
/
Z
(=
/
Aγγειακές
διαταραχές
[3 Y3
Y;3
Διαταραχές
του
αναπνευστι
κού
συστήματος
, του
θώρακα
και του
μεσοθωρακί
ου
>5
(=
H)
G3I
33)/
Διαταραχές
του
γαστρεντερ
ικού
συστήματος
S39
23
:33
9
9
;
>
9)3
;J3
L3
>;33
>L9
3);
:393
[5J3

>9
O3393
Z93
3X;
3=3
(
l=I
93<
5

3I
;

3
3X)<=
/
Διαταραχές
του ήπατος
και των
χοληφόρων
[5J3)
3
I
M3
39
(5J
3bmN/
[5J3
G9
[5J3H
3H
3
(HDB/
[5J3

)33
93
•3
M393
(9)
33/
Z=;
393
39
3

3
3X)(
G3;)
3I)<
=/
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
Διαταραχές
του
δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
Z;
WJG
Z9)
‚9
oI
35
33
3;)
5
Qg.h.'iHk!*'i!'
3J

;
(GI
3
3X)<=
/
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
Κατηγορία
οργάνου
συστήματος
(MedDRA)
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ Σπάνιες
Διαταραχές
του
μυοσκελετι
κού
συστήματος
και του
συνδετικού
ιστού
[G9
9
?393
(=/
Z3)
I
T5
T9
ƒJ3)
3;3)(=
/
[G93
T
L9
V;J3)
3)3)
3G
-%h#i(=
/
Διαταραχές
των νεφρών
και των
ουροφόρων
οδών
[3) S
39
(
5J3
XI39
933
39/
S
(=
/
Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσει
ς της οδού
χορήγησης
[3
39


[9G
9
(9)
G
;)/
WI
33
(;
33<3
3G<3
I
3/
W9)
(K=H/=93
39

f9
f;GG5339L;3;33
3  3) =9) G;) GI  )9
G5;33;3G94
O4 [5J3H3H3(HDB/
p4Z3G9<;3<9<933X;
3=3 ( L=I 93<  5
3I; 33
X)<=/<39 -%',%I
(=  /< LG<  39 (
5J 3 „ac  3 39/<   (=
/
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
YJ53I3)3)G53)I
G 3 3 G9   G;  9 9
GI  35 3 3  3 G9  !"#$!"%&#'4
39<  =39<  3 9<  =;<
3)3G9(=/
[G5)G53)I
MG5)G53)I3;3
9335T;393W33
5G3H5335
T;3•393;339333
9GL3G5G53
3WG;f;o)<9)7<DEH01
…;<[G<?4†80887886<oJ4†801‡7<
u3;34*ggt4ˆˆˆ.!v -
4.9 Υπερδοσολογία
> 3I3   3 33I  5
9 O 93) 9< G   39
3)3 ) K   93 5G 
3 (MZ:/ ;) 3 G;33  3
33QT?3;5G;33;3
=; !"#$!"%&#'<GI333G;33
3;3;7{{393
M 3 5G< )9< 3 3 ;9  9
33=5J333G3
!"#$!"%&#'3I;33;39
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες
oG33943=3;<oG;<
Z);FBA4k0^F0
;
M !"#$!"%&#' 3 3 =3 35 uu 3T (mcF
  3T ur/  X3 3 =3; DNA 3
3<333;G)
P|Pm
f G; 9X =33;  J3I ; 3
3) o 3 3) GI  3
9)JXI) 3 GI9;3 35
G3;3933;3399FaA

^RA
;[3
M3933G;95L;33J
3 mcF   3 3T Rr U 9 9 
=  3I < 3;33  39
))3TI3mcF
>353G33!"#$!"%&#'
 G; M  3 !"#$!"%&#'  X3 ;
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
53993=353)
3I
pWG9
CaAFQB  ; ^RA  ;  9  3 !"#$!"%&#'
(000/4
f; WG9 [3
Qg%t*+!&!&&_iitt
 
}mm
`0 
< 21 mm
Qt'._!'#%.
‰ 
}2mm
 
< 22 mm
Streptococcus Groups A,B,C,G
 
}18mm
`0 
< 15 mm
N#'$_.'Š%.
‰ 
}mm
 
< 2 mm
^A%g%--*%#i
‰ 
}3mm
 
< 23 mm
C'g.-!w%&g.-#%&.%.
‰ 
}0mm
0 
< 17 mm
p3X;9‹ ‰ 
0 
B  3X;  9 ;  G39 9)  = 3
3   9 J33 ; 3
33)^RA9W9;9
3G9393;9
9;3399G35
=WG9
f ; 3 933 3 9  9 ) 
<939339
G3< 93  3 G9 =I IJ) p 9
933< = I G   X3G9 ; 3;
;3933<I33333
35IJ)9;=3
Τα συνήθως ευαίσθητα είδη
[;=G393D-%9
Qg%t*+!&!&&_i%_-._i‹
Streptococcus agalactiae (Group B)
Streptococcus milleri group (S.anginosus, S.constellatus & S.intermedius)*
Streptococcus pneumoniae *
Streptococcus pyogenes* (Group A)
Streptococcus viridans group (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S. thermophilus)
A ;=393 Gram 9
Acinetobacter
baumanii
Haemophilus influenzae*
Legionella pneumophila

raxella (Branhamella) catarrhalis*
F;=9
P-.h!g.%itt
ŒUŒ9
A*%+,!t*#%(A*%+,#%/t'._!'#%.‹
Coxiella burnetii
Mycoplasma pneumoniae*
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντοχή μπορεί να είναι πρόβλημα
[;=G393HD-%H9
C'g.-!&!&&_iv%.&%#i‹
Enterococcus faecium*
[;=393HD-%H9
Enterobacter cloacae*
Escherichia coli*#
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumonite
*#
P-!g._i#-%w##i‹
[;=H9
Bacteroides
fragilis
Κληρονομικά ανθεκτικοί οργανισμοί
[;=393D-%9
Pi._,!!'%i%.-_ #'!i%
‹23G93
O G3;3 m.g*#&##'Q%_-._iLG;333933
G;2G93`{3JJ9G3;
3m.g*#&##'Q%_-._i
O3   WQ„b 9 9 G) G3 3
G;
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
[;zG;33
3 ; 9 J ;  =9)<    I< 
33I3<9<0 <3G33
3<95J91{3
3G3;33;3(8<0 /M33FaA
9 9 8‡ *  3 ; =  9 ; I
L;3 ; 3  3G 3 ; 3 3;3 
(8 */)93;3=G;33<99
‡0{
O3G95G;39
353=!"#$!"%&#'
M39353)H0 <J;3
3;3;)<1 J=;)1
93330I
Z3
M !"#$!"%&#' 33 3 J)5 I 3) f ;
33G33(rii/99Ž
R'h#g-!

."h#h!
3J)3s9H{<J33
; 3 3) 3  M !"#$!"%&#' 53 9) 3
)3935
f 3 3I 3) < mgkg  <6mgl ()3; /
33=;=;3L;;393<h3
; 9 ; 3 3;3 ; M 393 3 3) 3
L  3  1<6mgkg O ; ; ;
3G 3I 5 0<6mgl 0 h 3 3 =
O3;3)3
  3 ;  ; 9  3 <  3
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
3I0<mgl()3;/<9
3390<7h3;=;
z33
M!"#$!"%&#' ;3 =33 o uu  =3 3
5(9{/3);))(91{/)
9)3GI3GT)(0/;
9(/f09;3=93<53
G)95=9
O  3  u  
#' h#g-!
3  3G
3= 3    < 
;3  =33  u<  3 3) X5) 3
3I3P>JJ)353=5
[=
M!"#$!"%&#'=3;339X)9
0 I M  ;  G I3 3 ; ; 
93 ; 06‡ ) 1#' [GI3  = 
 39)3;3539{
;3;91{3;=3
3 3 ; (9)3   3=93/ 3 
9 ‡7{ M  G G  9 H8#'<
I3  ) ; 3  ; 3
5 ?3;  !"#$!"%&#'  39 =9 
3=3G335
S39
f3;333!"#$!"%&#'3=33
G939(=G39
#'0<68
/p33I339<3I
3 3=93  (9/ J3 ) <  ( G
398#'0<68
/
M339
z 3) 3I 3I  JG  3 
G9  3  (A*#, P_ * F<z/<  9 3; 
39    3  3 9 G3
W339<39GL;3G3^03
<IG33;39G9
G3>933!"#$!"%&#'
G9339
5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφάλειας
O =3 3 =; ;< !"#$!"%&#' J
3  3 3J;33  3)3   3)3 ?J
3 3 ZSO 3G  G [3  
3G 3 3  LI ;) !"#$!"%&#' 3 ;
33G9
O 5< L ; 3 3;3 ; (1 Ž /   
3I 3  <  3= 3
3=3)3I393
=35
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
3;=<33333J;33
33;3!"#$!"%&#'53w!_i5( Ž /
3G;3^!"#$!"%&#'( Ž /53
3
Z3;33G<II
33;;3;<53;33
3!"#v!"%&#'53
M !"#$!"%&#' 3 3J 
#' h#g-!
9< I3
=3533G3IO
#'h#h!
9 =G;J
3J;33  3 ; ;3 G 5 L ;
!"#$!"%&#'M!"#$!"%&#'3393JH
IG9
R'h#g-!
<!"#$!"%&#'9;3339
9333\B<;L
3I
3 ; =  3 ^!"#$!"%&#'  5 (8 Ž
;   0< 8 1 3I/ =G; 3  3
33\BJ3;3I;3G;<;;3
  3;  3  3 33 \B >
3G  3 33 \B ;3 ; 3) 8 Ž
;313I
3 )  G  9< G 
9J;3!"#$!"%&#'35333
9(t!e#h/G(t!/J9J33
3 3 ;33 3 3  !"#$!"%&#'  I
J93)I3)5)3)I<3G
=9);; Ž #h<933X;
=33J;33YJ5J3;33=I3
G  3 9<  GI G3 3I
3
f;=3!"#$!"%&#'9)3;;35
== 3 ; 3) ;3) GI)  XI   
)G93J3
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
…)53
Y);J50N(5GtN/
YJ939S(5GtN/
•)53
6.2 Ασυμβατότητες
B;G539=33!"#$!"%&#'4
Q!,#_&*!-#,.0{{53
Q!,#_w#&%-w!'%g.{7{53
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
[3; 3 3; T;    53  
3T;33;;33311
6.3 Διάρκεια ζωής
O9 8;
:9 ;
…93)33I33
6.4 Ειδικές προφυλάξεις για τη διατήρηση
S393G93);0
C
6.5 Φύση και περιεχόμενο του περιέκτη
O93;;5
9>G93)33)0)
>  ; 9 (35 /  I3 ; )=3H
=)=3H35M3)939?
T; 9 G  3  0    9 3)
I(3;0/
953;9
O393)3930

6.6 Ειδικές προφυλάξεις για τη διάθεση και διακίνηση του προϊόντος
[3;3T;9J;ZGGG
933
f;G33;5=G9=33!"#$!"%&#'
 4Waterforinjections<Sodiumchloride<‡{<Sodiumchloride
0molar<Glucose{0{{<Xylitol{<RingerssolutioneCompoundsodiumlactate
solution(Hartmannssolution<RingerHLactatesolution/
?!"#$!"%&#'333;

S933)3939
G;
OG5JG99G99X3
9GG9G9)39:3;3;33
G533G93);0
C
7. KΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ELPENAEo3z9
])GI‡<0‡‡V[33
?40H18‡81H‡
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
8180‡HH00([)/
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
0‡HH00([)/
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
EL SPC OCTEGRA 400mg/250ml solution for infusion DE-H-0156-002-II-061-G-v-16-clean