Testosterone Enanthate/Norma
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(SmPC)
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Testosterone Enanthate/Norma
®
ενέσιμο διάλυμα 250 mg/ml
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε ml Testosterone Enanthate/Norma
®
(μία φύσιγγα) περιέχει 250 mg
Ενανθικής Τεστοστερόνης (αντιστοιχεί περίπου σε 180 mg
Τεστοστερόνης) σε ελαιώδες διάλυμα.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1
“Κατάλογος εκδόχων”.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ενέσιμο διάλυμα
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία με υποκατάσταση τεστοστερόνης για ανδρικό
υπογοναδισμό, όταν έχει επιβεβαιωθεί ανεπάρκεια τεστοστερόνης
μέσω κλινικών χαρακτηριστικών και βιοχημικών εξετάσεων.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Για την ανάπτυξη και διέγερση υποπλαστικών
ανδρογονοεξαρτώμενων οργάνων-στόχων και για την αρχική
θεραπεία συμπτωμάτων ανεπάρκειας: 250 mg ενδομυϊκά ανά 2-3
εβδομάδες. Για τη διατήρηση επαρκούς ανδρογονικού
αποτελέσματος 250 mg ενδομυϊκώς ανά 3-4 εβδομάδες. Ανάλογα με
την εκάστοτε εξατομικευμένη διαφορετική ορμονική έλλειψη, ίσως
να είναι αναγκαία συντομότερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των
ενέσεων. Σε πολλές περιπτώσεις επαρκούν και μεγαλύτερα μέχρι 6
εβδομάδων, χρονικά διαστήματα μεταξύ των ενέσεων.
Πριν την έναρξη της θεραπείας και περιστασιακά κατά τη διάρκεια
της θεραπείας στο τέλος του μεσοδιαστήματος των ενέσεων,
πρέπει να γίνεται μέτρηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον
ορό. Τα επίπεδα ορού κάτω του φυσιολογικού ορίου δηλώνουν την
ανάγκη για ένα πιο σύντομο μεσοδιάστημα ενέσεων. Σε περίπτωση
υψηλών επιπέδων ορού μπορεί να ληφθεί υπόψη μια παράταση του
μεσοδιαστήματος ενέσεων.
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους ειδικούς πληθυσμούς
Ηλικιωμένοι Ασθενείς
Περιορισμένα βιβλιογραφικά δεδομένα δεν δείχνουν την ανάγκη
για κάποια προσαρμογή της δόσης σε ηλικιωμένους ασθενείς (βλ.
παράγραφο 4.4 “Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση”).
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε ασθενείς με ηπατική
δυσλειτουργία. Η χρήση του Testosterone Enanthate/Norma
®
αντενδείκνυται σε άνδρες που είχαν ή έχουν όγκους στο ήπαρ (βλ.
παράγραφο 4.3 “Αντενδείξεις”).
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία.
Παιδιατρικός πληθυσμός
H χρήση του Testosterone Enanthate/Norma
®
δεν ενδείκνυται σε παιδιά
και εφήβους ( βλ. παράγραφο 4.4 “Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση”).
Τρόπος χορήγησης
Διάλυμα για ενδομυϊκή ένεση.
Η ένεση πρέπει να χορηγείται εξαιρετικά αργά (βλ. παράγραφο 4.4
“Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση” και 4.8
“Ανεπιθύμητες ενέργειεις”). Το ελαιώδες διάλυμα εvίεται αμέσως
μετά την αναρρόφησή του στη σύριγγα.
4.3 Αντενδείξεις
Εξαρτώμενος από ανδρογόνα καρκίνος του προστάτη ή των
ανδρικών μαζικών αδένων (μαστός).
Υπερασβεστιαιμία που συνοδεύει κακοήθεις όγκους
Ιστορικό ή παρουσία ηπατικών όγκων
Υπερευαισθησία στην δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση
Πριν από την έναρξη θεραπείας υποκατάστασης με τεστοστερόνη,
όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβληθούν σε ενδελεχή εξέταση
προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος προϋπάρχοντος καρκίνου
του προστάτη. Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με
τεστοστερόνη πρέπει να διενεργείται προσεκτική και τακτική
παρακολούθηση του προστατικού αδένα και του μαστού σύμφωνα
με τις συνιστώμενες μεθόδους [δακτυλική διορθική εξέταση και
προσδιορισμός του ειδικού προστατικού αντιγόνου ορού (PSA)
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και δύο φορές το χρόνο σε
ηλικιωμένους ασθενείς και ασθενείς υψηλού κινδύνου (εκείνους με
κλινικούς ή οικογενείς παράγοντες)].
Τα ανδρογόνα μπορεί να επιταχύνουν την ανάπτυξη του
υποκλινικού καρκινώματος του προστάτη και της καλοήθους
υπερτροφίας του προστάτη.
Η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης πρέπει να ελέγχονται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα στους ασθενείς που λαμβάνουν
μακροχρόνια θεραπεία με ανδρογόνα προκειμένου να ανιχνευθούν
περιπτώσεις πολυκυτταραιμίας (βλέπε παράγραφο 4.8
“Ανεπιθύμητες ενέργειες”)
Μετά τη χρήση ενανθικής τεστοστερόνης έχουν παρατηρηθεί
περιπτώσεις με καλοήθεις και κακοήθεις όγκους στο ήπαρ που
μπορεί να οδηγήσουν σε ενδοκοιλιακή αιμορραγία απειλητική για
τη ζωή. Εάν υπάρχουν σοβαρές ενοχλήσεις στην άνω κοιλία,
διόγκωση του ήπατος ή ενδείξεις ενδοκοιλιακής αιμορραγίας,
πρέπει στη διαφορική διάγνωση να συμπεριληφθεί η πιθανότητα
όγκου του ήπατος.
Πρέπει να δίνεται προσοχή σε ασθενείς που έχουν προδιάθεση για
ανάπτυξη οιδήματος, καθότι η θεραπεία με ανδρογόνα μπορεί να
συνοδεύεται από αυξημένη κατακράτηση νατρίου ( βλ. παράγραφο
4.8 “Ανεπιθύμητες ενέργειες”).
Διαταραχές πήξης
Η τεστοστερόνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε
ασθενείς με θρομβοφιλία, καθώς υπήρξαν μελέτες μετά την
κυκλοφορία και αναφορές θρομβωτικών επεισοδίων σε αυτούς
τους ασθενείς κατά τη διάρκεια θεραπείας με τεστοστερόνη.
Σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή καρδιακή, ηπατική ή νεφρική
ανεπάρκεια ή ισχαιμική καρδιακή νόσο, η θεραπεία με
τεστοστερόνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές που
χαρακτηρίζονται από οίδημα με ή χωρίς συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια. Σε τέτοια περίπτωση, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί
αμέσως.
Η τεστοστερόνη ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής
πίεσης και το Testosterone Enanthate/Norma
®
θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή σε άνδρες με υπέρταση.
Το επίπεδο τεστοστερόνης θα πρέπει να παρακολουθείται κατά την
έναρξη και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της
θεραπείας. Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να προσαρμόζουν τη
δοσολογία σε ατομική βάση προκειμένου να διασφαλίζουν τη
διατήρηση ευγοναδικών επιπέδων τεστοστερόνης.
Σε ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με ανδρογόνα,
οι ακόλουθες εργαστηριακές παράμετροι θα πρέπει επίσης να
παρακολουθούνται τακτικά: αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης,
δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας και λιπιδαιμικό προφίλ.
Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σχετικά με την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα της χρήσης του Testosterone Enanthate/Norma
®
σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Επί του παρόντος, δεν
υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τις ειδικές για την ηλικία τιμές
αναφοράς για την τεστοστερόνη. Ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ότι τα φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης στον ορό
μειώνονται με την αυξανόμενη ηλικία.
H χρήση ενέσιμης τεστοστερόνης δεν ενδείκνυται σε παιδιά και
εφήβους (βλ. παράγραφο 4.2 “Δοσολογία και τρόπος χορήγησης”).
Στα παιδιά η τεστοστερόνη, εκτός από την αρρενοποίηση, μπορεί
να προκαλέσει επιτάχυνση της σωματικής ανάπτυξης και πρόωρη
σύγκλειση των επιφύσεων των οστών, με συνέπεια μείωση του
τελικού ύψους.
H ενανθική τεστοστερόνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
γυναίκες διότι, ανάλογα με την ατομική ευαισθησία στη δράση των
ανδρογόνων, οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν σημεία
αρρενοποίησης, π.χ. ακμή, δασυτριχισμός, αλλαγές στη χροιά της
φωνής.
Προϋπάρχουσα άπνοια στον ύπνο μπορεί να επιδεινωθεί.
Τα ανδρογόνα δεν ενδείκνυνται για την προαγωγή της μυϊκής
ανάπτυξης και την αύξηση της σωματικής ικανότητας (απόδοσης)
σε υγιή άτομα.
Όπως με όλα τα ελαιώδη διαλύματα, το Testosterone
enanthate
®
/Norma πρέπει να ενίεται αυστηρώς ενδομυϊκά και
πολύ αργά. Πνευμονικός μικροεμβολισμός από ελαιώδη διαλύματα
μπορεί να οδηγήσει σε σημεία και συμπτώματα όπως βήχας,
δύσπνοια και πόνος στο θώρακα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα
σημεία και συμπτώματα συμπεριλαμβανομένων βαγοτονικών
αντιδράσεων όπως αδιαθεσία, υπεριδρωσία, ζάλη, παραισθησία, ή
συγκοπή. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να προκύψουν κατά τη
διάρκεια ή αμέσως μετά την ένεση και είναι αναστρέψιμες. Η
θεραπεία είναι συνήθως υποστηρικτική π.χ. χορήγηση οξυγόνου.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η φαινοβαρβιτάλη αυξάνει το μεταβολισμό των στεροειδών
ορμονών στο ήπαρ (πιθανή μείωση αποτελεσματικότητας).
Η κατάσταση της πήξης του αίματος πρέπει να παρακολουθείται
ιδιαίτερα στενά, όταν το Testosterone enanthate
®
/Norma
χορηγείται ταυτόχρονα με αντιπηκτικά παράγωγα κουμαρίνης.
4.6 Γονιμότητα, Κύηση και γαλουχία
Η θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη μπορεί αναστρέψιμα
να μειώσει τη σπερματογένεση ( βλ. παράγραφο 4.8 “Ανεπιθύμητες
ενέργειες” και 5.3 “Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας”).
Το Testosterone enanthate
®
/Norma προορίζεται για χρήση μόνο
από άνδρες. Το Testosterone enanthate
®
/Norma δεν ενδείκνυται
σε εγκύους ή γυναίκες που θηλάζουν ( βλ. παράγραφο 5.3
“Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας”).
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Δεν εφαρμόζεται.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με τη χρήση
των ανδρογόνων παρακαλούμε δείτε επίσης την παράγραφο 4.4
“Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση”.
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με την ενέσιμη
ενανθική τεστοστερόνη είναι ο πόνος στο σημείο ένεσης, ερύθημα
στο σημείο ένεσης και βήχας και / ή δύσπνοια κατά τη διάρκεια ή
αμέσως μετά την ένεση.
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ανεπιθύμητες ενέργειες από
αυθόρμητες αναφορές και από επιστημονική βιβλιογραφία για τις
οποίες η συχνότητα δεν μπορεί να υπολογισθεί από τα διαθέσιμα
δεδομένα.
Κατηγορία Οργάνου
Συστήματος σύμφωνα με τη
βάση δεδομένων MedDRA
Άγνωστη συχνότητα
Νεοπλάσματα καλοήθη και
κακοήθη
Καλοήθεις και
κακοήθεις όγκοι του
ήπατος
Διαταραχές του
αιμοποιητικού και του
λεμφικού συστήματος
Πολυκυτταραιμία
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού συστήματος
Υπερευαισθησία
Διαταραχές του ήπατος και
Παθολογικός έλεγχος
χοληφόρων
ηπατικής λειτουργίας,
Ίκτερος
Διαταραχές του δέρματος και
του υποδόριου ιστού
Ακμή, Αλωπεκία,
Εξάνθημα, Κνίδωση,
Κνησμός
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Ποικίλα είδη
αντιδράσεων στο σημείο
ένεσης *
Έρευνες
Αυξημένο ειδικό
προστατικό αντιγόνο
Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και του μαστού
Αύξηση της λίμπιντο,
Μείωση της λίμπιντο,
Γυναικομαστία
* Πόνος στο σημείο ένεσης, ερύθημα στο σημείο ένεσης,
σκλήρυνση στο σημείο ένεσης, οίδημα στο σημείο ένεσης,
φλεγμονή στο σημείο ένεσης.
Ενέσεις ελαιωδών διαλυμάτων όπως το Testosterone
enanthate
®
/Norma έχουν συσχετισθεί με συστηματικές
αντιδράσεις: βήχα, δύσπνοια, πόνο στο θώρακα. Μπορεί να
υπάρχουν και άλλα σημεία και συμπτώματα
συμπεριλαμβανομένων βαγοτονικών αντιδράσεων όπως:
αδιαθεσία, υπεριδρωσία, ζάλη, παραισθησία, ή συγκοπή.
Συχνή συχνότητα παρουσιάζουν: αιματοκρίτης αυξημένος, αριθμός
ερυθροκυττάρων αυξημένος, αιμοσφαιρίνη αυξημένη.
Υψηλή δοσολογία ή μακροχρόνια χορήγηση τεστοστερόνης,
συμπεριλαμβανομένου του Testosterone enanthate
®
/Norma,
αυξάνει την τάση για κατακράτηση ύδατος και δημιουργία
οιδήματος.
Η σπερματογένεση αναστέλλεται από τη μακροχρόνια χρήση και τη
θεραπεία με υψηλή δόση του Testosterone enanthate
®
/Norma.
Εάν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εμφανισθούν συχνές ή επίμονες
στύσεις, πρέπει να ελαττωθεί η δόση ή να διακοπεί η θεραπεία
ώστε να αποφευχθεί βλάβη του πέους.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος
είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία
Μετά από υπερδοσολογία δεν είναι απαραίτητη η λήψη ειδικών
θεραπευτικών μέτρων εκτός από τη διακοπή της θεραπείας με το
φάρμακο ή μείωση της δόσης.
Τα δεδομένα οξείας τοξικότητας δείχνουν ότι η ενανθική
τεστοστερόνη, ο εστέρας που περιέχεται στο Testosterone
enanthate
®
/Norma, κατατάσσεται στις μη-τοξικές ουσίες, μετά
από εφάπαξ χορήγηση. Ακόμη και μετά από εφάπαξ χορήγηση
δόσης πολλαπλάσιας της θεραπευτικής, δεν αναμένεται κίνδυνος
τοξικότητας.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Aνδρογόνα
Κωδικός ΑΤC : G03BA03
Το Testosterone enanthate
®
/Norma περιέχει ως δραστικό
συστατικό ένα παράγωγο της φυσικής ανδρικής ορμόνης του
φύλου, της τεστοστερόνης. Η ενανθική τεστοστερόνη μπορεί να
εξαλείψει τα συμπτώματα που παρουσιάζονται όταν υπάρχει
ανεπάρκεια ανδρογόνων. Η ενεργός μορφή, τεστοστερόνη,
δημιουργείται με διάσπαση του εστερικού δεσμού.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Ενανθική τεστοστερόνη
Απορρόφηση
Μετά από ενδομυϊκή χορήγηση, η ενανθική τεστοστερόνη γίνεται
απόλυτα διαθέσιμη για συστηματική απορρόφηση. Η ουσία
απελευθερώνεται από την περιοχή αποθήκευσής της σταδιακά με
χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 4,5 ημέρες και διασπάται σε
τεστοστερόνη και ενανθικό οξύ.
Με μία δόση 250 mg ενανθικής τεστοστερόνης, οι ασθενείς
λαμβάνουν μια συνολική δόση 180 mg τεστοστερόνης. Κατά το
χρόνο που επιτυγχάνονται οι μέγιστες τιμές στον ορό, οι κατά
προσέγγιση ημερήσιες δόσεις μετά από 1 και 2 εβδομάδες
αντιστοιχούν σε 12 και 4 mg τεστοστερόνης, αντίστοιχα. Η
τεστοστερόνη απελευθερώνεται πλήρως από την περιοχή
αποθήκευσής της μέσα σε περίπου 4 εβδομάδες από τη χορήγηση
του φαρμάκου.
Κατανομή
Μέγιστες συγκεντρώσεις, περίπου 20 ng/ml, τεστοστερόνης
μετρήθηκαν 1,5 3 ημέρες μετά την ενδομυϊκή χορήγηση 250 mg
ενανθικής τεστοστερόνης σε νέους άνδρες. Από εκεί και πέρα, τα
επίπεδα τεστοστερόνης στο πλάσμα μειώθηκαν με χρόνο ημίσειας
ζωής περίπου 4,5 ημέρες, που αντιστοιχεί στο ρυθμό
απελευθέρωσης από την περιοχή αποθήκευσης. Οι συγκεντρώσεις
τεστοστερόνης 2 ng/ml διατηρήθηκαν για 20 ημέρες και εκείνες
≥1 ng/ml για 26 ημέρες.
Η τεστοστερόνη είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τις πρωτεΐνες του
ορού, ιδιαίτερα με την αλβουμίνη και την SHBG.
Μεταβολισμός
Η τεστοστερόνη που προέρχεται από τη διάσπαση του εστέρα της
ενανθικής τεστοστερόνης μεταβολίζεται και απεκκρίνεται όπως
και η ενδογενής τεστοστερόνη.
Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα της τεστοστερόνης από τον εστέρα
είναι σχεδόν πλήρης, καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο μια
γρήγορη και αποτελεσματική διάσπαση του εστέρα.
Το ενανθικό οξύ μεταβολίζεται μέσω β-οξείδωσης με τον ίδιο
τρόπο όπως άλλα αλειφατικά καρβοξυλικά οξέα.
Απέκκριση
Η μεταβολική κάθαρση της τεστοστερόνης υπολογίζεται σε 167
ml/min/kg και αναφέρεται στον ηπατικό και εξωηπατικό
μεταβολισμό της τεστοστερόνης. Οι μεταβολίτες της
τεστοστερόνης απεκκρίνονται με χρόνο ημίσειας ζωής 7,8 ημερών.
Περίπου το 90% απεκκρίνεται μέσω της νεφρικής οδού και περίπου
το 10% με τη χολή.
Συνθήκες σταθεροποιημένης κατάστασης
Η ένεση 250 mg ενανθικής τεστοστερόνης κάθε 3-4 εβδομάδες δεν
οδηγεί σε κλινικά σημαντική συσσώρευση τεστοστερόνης στον
ορό.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Εφόσον η ενανθική όπως και η προπιονική τεστοστερόνη
διασπώνται πλήρως με τη βοήθεια εστερασών σε ελεύθερη
τεστοστερόνη, η αξιολόγηση έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα και των δύο εστέρων.
Οξεία τοξικότητα
Όπως γενικά με τις στεροειδείς ορμόνες, η οξεία τοξικότητα της
τεστοστερόνης είναι πολύ χαμηλή.
Χρόνια τοξικότητα
Μελέτες για συστηματική ανεκτικότητα, μετά από επανειλημμένη
χορήγηση, δεν ανέδειξαν ευρήματα τα οποία να απαγορεύουν τη
χρήση των δραστικών ουσιών, στις δόσεις που είναι απαραίτητες
για τη θεραπεία.
Μεταλλαξιογόνο και ογκογόνο δυναμικό
In
vitro
μελέτες
για μεταλλαξιογόνο δράση χρησιμοποιώντας την
τεστοστερόνη που απελευθερώνεται από τους εστέρες δεν έδωσαν
κάποια ένδειξη για μεταλλαξιογόνο δυναμικό. Επιπροσθέτως, με
βάση τα αρνητικά αποτελέσματα μελετών μεταλλαξιογένεσης με
άλλες στεροειδείς ορμόνες, δεν αναμένεται τέτοιο δυναμικό στην
περίπτωση της ενανθικής τεστοστερόνης.
Δεν έχουν διεξαχθεί με την ενανθική τεστοστερόνη μελέτες με
στόχο την αξιολόγηση μιας πιθανής ογκογεννητικής δράσης μετά
από επανειλημμένη χορήγηση. Αυτού του είδους οι μελέτες δεν
θεωρήθηκαν απαραίτητες, εφόσον, σε μελέτες συστηματικής
ανεκτικότητας μετά από επανειλημμένη χορήγηση, σε αρουραίους
και σκύλους για χρονικό διάστημα 6 μηνών, δεν παρουσιάστηκαν
ενδείξεις ογκογεννητικής δράσης. Επιπλέον, πολλά χρόνια
κλινικής εμπειρίας με την ενανθική τεστοστερόνη δεν έχουν δώσει
ενδείξεις ογκογεννητικής δράσης στον άνθρωπο. Ωστόσο, πρέπει
να υπενθυμιστεί γενικότερα ότι τόσο οι στεροειδείς ορμόνες του
φύλου που απαντώνται στη φύση όσο και οι συνθετικές
στεροειδείς ορμόνες του φύλου μπορούν να προάγουν την αύξηση
ορισμένων ορμονοεξαρτώμενων ιστών και όγκων.
Αναπαραγωγική τοξικότητα
Μελέτες γονιμότητας σχετικά με την πιθανή πρόκληση βλάβης στα
γεννητικά κύτταρα δεν έχουν διεξαχθεί με την ενανθική
τεστοστερόνη. Δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να διεξαχθούν τέτοιου
είδους μελέτες, εφόσον οι μελέτες μακροχρόνιας συστηματικής
ανεκτικότητας δεν έδωσαν ενδείξεις τοξικής βλάβης στους όρχεις,
αλλά μόνο μία κεντρικά-σχετιζόμενη αναστολή της
σπερματογένεσης και της ωογένεσης. Επίσης, η προσωρινή
αναστολή της σπερματογένεσης μετά από τη θεραπεία με την
ενέσιμη ενανθική τεστοστερόνη 250 mg/ml στους ανθρώπους δεν
έδωσε ενδείξεις ότι τα σπερματοζωάρια υφίστανται οποιαδήποτε
βλάβη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διαμαρτίες ή μείωση της
γονιμότητας στους απογόνους. Η ενέσιμη ενανθική τεστοστερόνη
δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης, λόγω της
πιθανότητας αρρενοποίησης των θηλυκών εμβρύων. Ωστόσο,
έρευνες εμβρυοτοξικότητας, ιδιαίτερα τερατογένεσης, δεν έδωσαν
ενδείξεις ότι πρέπει να αναμένονται άλλες βλάβες στην ανάπτυξη
των οργάνων.
Τοπική ανεκτικότητα
Μελέτες τοπικής ανεκτικότητας, μετά από ενδομυική χορήγηση,
έδειξαν ότι η προπιονική και η ενανθική τεστοστερόνη δεν
αυξάνουν τον ερεθισμό που προκαλεί από μόνος του ο διαλύτης. Ο
διαλύτης που περιέχεται στο Testosterone enanthate
®
/Norma
έχει χρησιμοποιηθεί επί πολλά χρόνια σε πολυάριθμες
φαρμακοτεχνικές μορφές που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.
Σε αυτό το διάστημα δεν παρουσιάστηκαν φαινόμενα τοπικού
ερεθισμού, που να αντιτίθενται στην περαιτέρω χρήση του.
Οι έρευνες που διεξήχθησαν με τον ελαιώδη διαλύτη που
περιέχεται στο Testosterone enanthate
®
/Norma δεν έδωσαν
ενδείξεις ευαισθητοποίησης. Δεν έχουν διεξαχθεί επιπρόσθετες
έρευνες ευαισθητοποίησης για την προπιονική και την ενανθική
τεστοστερόνη. Αρκετά έτη κλινικής εμπειρίας έδειξαν μόνο
σποραδικές περιπτώσεις, στις οποίες υπήρξε υποψία αλλεργικών
αντιδράσεων. Δεν έχει, ωστόσο αποδειχτεί ξεκάθαρη
δραστηριότητα ευαισθητοποίησης.
Συνολικά, τα διαθέσιμα τοξικολογικά ευρήματα δεν φανερώνουν
αντιρρήσεις ως προς τη συνταγογραφημένη χρήση του
Testosterone enanthate
®
/Norma στον άνθρωπο, στις
προτεινόμενες ενδείξεις και δοσολογίες.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος των εκδόχων
Βενζυλεστέρας βενζοϊκός/Benzyl benzoate
Κικέλαιο/Oleum Ricine
6.2 Ασυμβατότητες
Με υδατικά διαλύματα.
6.3 Διάρκεια ζωής
24 μήνες για προϊόν διατηρημένο σύμφωνα με τις οδηγίες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25
0
C. Να
προφυλάσσεται από το φως.
Κάθε μ μ αχρησι οποίητο φαρ ακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Χάρτινο κουτί που περιέχει καφέ γυάλινη φύσιγγα και φύλλο
οδηγιών χρήσης.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Μενάνδρου 54,10431 Αθήνα.
Τηλ: 210 52 22 282 Fax: 210 52 41 368
email: info@normahellas.gr
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Testosterone Enanthate/Norma
®
oily.inj.sol. 250mg/ml: 45945/03-10-2008
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
20-08-2003/03-10-2008
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ