ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
APO-go PFS 5 mg/ml Διάλυμα για Έγχυση σε Προγεμισμένη Σύριγγα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 ml περιέχει 5 mg υδροχλωρικής απομορφίνης.
Κάθε προγεμισμένη σύριγγα των 10 ml περιέχει 50 mg υδροχλωρικής
απομορφίνης.
Έκδοχο:
Νάτριο μεταδιθειώδες (E223) 0,5 mg ανά ml
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. Παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Διάλυμα για Έγχυση, προγεμισμένη σύριγγα
Το διάλυμα είναι διαυγές, πρακτικά άχρωμο, άοσμο και ελεύθερο ορατών
σωματιδίων.
pH 3,0-4,0
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία των διακυμάνσεων κινητικότητας (ταχείες διακυμάνσεις ακινητικών
και χορειοαθετωσικών κινήσεων κατά τη θεραπεία της νόσου του Parkinson, 'on-
off' phenomena) σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, οι οποίες δεν ελέγχονται
επαρκώς με από του στόματος αντι-Παρκινσονική φαρμακευτική αγωγή.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Επιλογή των
A
σθενών στους οποίους Ενδείκνυται η χρήση των ενέσεων APO-
go:
1
Οι ασθενείς που επιλέγονται για θεραπεία με APO-go πρέπει να είναι ικανοί να
αναγνωρίζουν την έναρξη των συμπτωμάτων αδράνειας ('off' symptoms) και να
μπορούν να κάνουν την ένεση μόνοι τους ή διαφορετικά να έχουν ένα υπεύθυνο
άτομο ικανό να τους κάνει την ένεση όταν χρειασθεί.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με απομορφίνη θα χρειαστεί συνήθως να
ξεκινήσουν τη δομπεριδόνη τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την έναρξη της
θεραπείας. Η δόση της δομπεριδόνης θα πρέπει να τιτλοδοτείται στη
χαμηλότερη αποτελεσματική δόση και να διακόπτεται το συντομότερο
δυνατόν. Πριν παρθεί η απόφαση για έναρξη θεραπείας με δομπεριδόνη και
απομορφίνη, θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά οι παράγοντες κινδύνου
για την παράταση του διαστήματος QT στο μεμονωμένο ασθενή προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι το όφελος υπερέχει του κινδύνου (βλ. παράγραφο 4.4).
Η θεραπεία με απομορφίνη πρέπει να αρχίζει στο ελεγχόμενο περιβάλλον μίας
εξειδικευμένης κλινικής. Ο ασθενής πρέπει να επιβλέπεται από ιατρό έμπειρο
στη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον (π.χ. νευρολόγο). Η αγωγή του
ασθενούς με λεβοντόπα, με ή χωρίς αγωνιστές ντοπαμίνης, πρέπει να
ρυθμίζεται κατάλληλα πριν την έναρξη θεραπείας με APO-go.
Ενήλικες
Χορήγηση
Το APO-go PFS 5 mg/ml Διάλυμα για Έγχυση σε Προγεμισμένη Σύριγγα είναι
μία προαραιωμένη προγεμισμένη σύριγγα που προορίζεται για χρήση χωρίς
αραίωση ως μία συνεχής υποδόρια έγχυση μέσω μικροαντλίας και/ή οδηγού
σύριγγας. Δεν προορίζεται για χρήση με διαλείπουσα ένεση.
Η απομορφίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσω της ενδοφλέβιας
οδού.
Μη χρησιμοποιείτε, εάν το διάλυμα έχει γίνει πράσινο. Το διάλυμα πρέπει να
ελέγχεται οπτικά πριν από τη χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο διαυγές,
άχρωμο και ελεύθερο σωματιδίων διάλυμα.
Συνεχής Έγχυση
Σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει μία καλή περίοδο θετικής απόκρισης ('on'
period) κατά το στάδιο έναρξης της θεραπείας με απομορφίνη, αλλά των οποίων
ο συνολικός έλεγχος παραμένει μη-ικανοποιητικός χρησιμοποιώντας
διαλείπουσες ενέσεις ή οι οποίοι χρειάζονται πολλές και συχνές ενέσεις
(περισσότερες από 10 ανά ημέρα), μπορεί να γίνει έναρξη ή μετάβαση σε συνεχή
υποδόρια έγχυση μέσω μικροαντλίας και/ή οδηγού σύριγγας, όπως παρακάτω:
Η επιλογή της μικροαντλίας και/ή του οδηγού σύριγγας που θα χρησιμοποιηθεί
και το απαιτούμενο δοσολογικό σχήμα, θα καθοριστούν από τον ιατρό ανάλογα
με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ασθενούς.
Προσδιορισμός της ελάχιστης αποτελεσματικής δόσης
Η ελάχιστη αποτελεσματική δόση για συνεχή έγχυση πρέπει να καθορίζεται
όπως παρακάτω: Η συνεχής έγχυση αρχίζει με ρυθμό 1 mg υδροχλωρικής
απομορφίνης (0,2 ml) ανά ώρα, αυξάνοντας κατόπιν κάθε ημέρα, ανάλογα με
την ατομική απόκριση. Οι αυξήσεις του ρυθμού έγχυσης δεν πρέπει να
ξεπερνούν τα 0,5 mg με μεσοδιαστήματα όχι μικρότερα των 4 ωρών. Οι ρυθμοί
των ωριαίων εγχύσεων μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 1 mg και 4 mg (0,2 ml και
0,8 ml), που ισοδυναμούν με 0,014-0,06 mg/kg/ώρα. Οι εγχύσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο κατά τις ώρες που ο ασθενής είναι ξύπνιος. Με
εξαίρεση την περίπτωση που ο ασθενής εκδηλώνει σοβαρά προβλήματα κατά τις
βραδινές ώρες, οι 24-ωρες εγχύσεις δεν συνιστώνται. Ανεκτικότητα στη
θεραπεία δεν φαίνεται να εμφανίζεται, αρκεί κατά τη διάρκεια της νύκτας να
υπάρχει περίοδος χωρίς θεραπεία για τουλάχιστον 4 ώρες. Σε κάθε περίπτωση,
το σημείο της έγχυσης πρέπει να αλλάζει κάθε 12 ώρες.
Οι ασθενείς ενδέχεται να χρειαστεί να συμπληρώσουν τη συνεχή έγχυση με
διαλείπουσες δόσεις εφόδου (bolus), όπως χρειάζεται, και όπως συνιστάται από
τον ιατρό.
Κατά τη διάρκεια της συνεχούς έγχυσης, μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο
μείωσης της δόσης άλλων αγωνιστών ντοπαμίνης.
Καθορισμός θεραπευτικής αγωγής.
Μπορεί να γίνουν μεταβολές στη δοσολογία, ανάλογα με την απόκριση του
ασθενούς.Η βέλτιστη δόση υδροχλωρικής απομορφίνης ποικίλει ανάμεσα στα
άτομα αλλά, αφότου καθορισθεί, παραμείνει σχετικά σταθερή για κάθε ασθενή.
Προφυλάξεις κατά τη συνεχιζόμενη θεραπεία
Η ημερήσια δόση APO-go ποικίλει ευρέως μεταξύ των ασθενών, τυπικά εντός
του εύρους 3-30 mg. Συνιστάται ότι η συνολική ημερήσια δόση της
υδροχλωρικής απομορφίνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg.
Σε κλινικές μελέτες ήταν συνήθως δυνατό να γίνει κάποια μείωση στη δόση της
λεβοντόπα˙ η δράση αυτή ποικίλει σημαντικά μεταξύ των ασθενών και απαιτεί
προσεκτικό χειρισμό από έμπειρο ιατρό.
Άπαξ και η θεραπευτική αγωγή καθορισθεί, η θεραπεία με δομπεριδόνη μπορεί
να μειωθεί σταδιακά σε μερικούς ασθενείς, αλλά να διακοπεί με επιτυχία μόνο
σε λίγους, χωρίς να παρουσιασθούν έμετοι ή υπόταση.
Παιδιά και έφηβοι
Το APO-go PFS 5 mg/ml Διάλυμα για Έγχυση σε Προγεμισμένη Σύριγγα
αντενδείκνυται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών (βλ.
Παράγραφο 4.3).
Ηλικιωμένοι
Οι ηλικιωμένοι αποτελούν σημαντικό μέρος του πληθυσμού των ασθενών με
νόσο του Πάρκινσον και συνιστούν υψηλό ποσοστό των ασθενών που έλαβαν
μέρος στις κλινικές δοκιμές του APO-go. Η αντιμετώπιση των ηλικιωμένων
ασθενών υπό θεραπεία με APO-go δε διέφερε από εκείνη των νεότερων
ασθενών. Ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την έναρξη της
θεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς λόγω του κινδύνου ορθοστατικής
υπότασης.
Νεφρική δυσλειτουργία
Στους ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία μπορεί να ακολουθηθεί ένα
δοσολογικό σχήμα παρόμοιο με αυτό που συνιστάται στους ενήλικες και
ηλικιωμένους (βλ. Παράγραφο 4.4).
4.3 Αντενδείξεις
Σε ασθενείς με αναπνευστική καταστολή, άνοια, ψυχωσικές ασθένειες ή
ηπατική ανεπάρκεια.
Η θεραπεία με υδροχλωρική απομορφίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς
που παρουσιάζουν 'θετική' απόκριση στη λεβοντόπα, η οποία συνοδεύεται από
σοβαρή δυσκινησία ή δυστονία.
Το APO-go δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία
στην απομορφίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα του φαρμακευτικού προϊόντος.
Το APO-go αντενδείκνυται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Η υδροχλωρική απομορφίνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με
νεφρική, πνευμονική ή καρδιαγγειακή νόσο, καθώς και σε άτομα επιρρεπή σε
ναυτία και έμετο.
Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την έναρξη της θεραπείας σε ηλικιωμένους
και/ή εξασθενημένους ασθενείς.
Καθώς η απομορφίνη μπορεί να προκαλέσει υπόταση, ακόμη και όταν χορηγηθεί
μετά από προηγηθείσα αγωγή με δομπεριδόνη, πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή
σε ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο ή σε ασθενείς που λαμβάνουν
αγγειοδραστικά φαρμακευτικά προϊόντα, όπως αντιυπερτασικά, ιδιαίτερα δε σε
ασθενείς με προϋπάρχουσα ορθοστατική υπόταση.
Καθώς η απομορφίνη, ιδίως σε υψηλές δόσεις, μπορεί να να αυξήσει τον κίνδυνο
παράτασης του QT, πρέπει να καταβληθεί προσοχή με τη θεραπεία ασθενών με
κίνδυνο κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (torsades de pointes arrhythmia).
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με δομπεριδόνη, οι παράγοντες κινδύνου
στο μεμονωμένο ασθενή θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά. Αυτό πρέπει
να γίνεται πριν την έναρξη της θεραπείας και κατά τη διάρκεια αυτής. Οι
σημαντικοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν σοβαρές υποκείμενες
καρδιοπάθειες όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, βαριά ηπατική
δυσλειτουργία ή σημαντική διαταραχή των ηλεκτρολυτών. Επίσης θα πρέπει να
αξιολογούνται φαρμακευτικές αγωγές που πιθανώς επηρεάζουν την ισορροπία
των ηλεκτρολυτών, το μεταβολισμό του CYP3A4 ή το διάστημα QT. Συνιστάται
παρακολούθηση για τυχόν επίδραση στο διάστημα QTc. Θα πρέπει να
πραγματοποιείται ΗΚΓ:
μ μπριν τη θεραπεία ε δο περιδόνη
κατά τη διάρκεια της φάσης έναρξης της θεραπείας
όπως ενδείκνυται κλινικά στη συνέχεια
Οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν οδηγία να αναφέρουν πιθανά καρδιακά
συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένου του αισθήματος παλμών, συγκοπής ή παρ’
ολίγον συγκοπής. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουν κλινικές αλλαγές οι οποίες
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποκαλιαιμία, όπως γαστρεντερίτιδα ή έναρξη
διουρητικής θεραπείας.
Σε κάθε ιατρική επίσκεψη, οι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να
επανεξετάζονται.
Η απομορφίνη σχετίζεται με τοπικές αντιδράσεις λόγω υποδόριας χορήγησης.
Αυτές μερικές φορές μπορεί να μειωθούν με την εναλλαγή των σημείων ένεσης
ή ενδεχομένως με τη χρήση συστήματος υπερήχων (εάν υπάρχει), με σκοπό την
αποφυγή περιοχών με οζίδια και σκλήρυνση.
Σε ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με απομορφίνη έχει αναφερθεί αιμολυτική
αναιμία και θρομβοπενία. Αιματολογικοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα, όπως και στην περίπτωση που χορηγείται λεβοντόπα
ταυτόχρονα με απομορφίνη.
Συνιστάται προσοχή κατά το συνδυασμό της απομορφίνης με άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα, ιδιαίτερα με εκείνα που έχουν στενό θεραπευτικό
εύρος (βλέπε παράγραφο 4.5).
Σε πολλούς ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον σε προχωρημένο
στάδιο συνυπάρχουν νευροψυχιατρικά προβλήματα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε
μερικούς ασθενείς, οι νευροψυχιατρικές διαταραχές μπορεί να επιδεινωθούν
από την απομορφίνη. Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή όταν
χορηγείται απομορφίνη στους ασθενείς αυτούς.
Η απομορφίνη έχει συσχετισθεί με υπνηλία και επεισόδια αιφνίδιας έναρξης
ύπνου, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον. Οι ασθενείς πρέπει να
ενημερώνονται γι' αυτό και να τους δίδονται οδηγίες να είναι προσεκτικοί ενώ
οδηγούν ή χειρίζονται μηχανές κατά τη διάρκεια της θεραπείας με απομορφίνη.
Ασθενείς που εμφάνισαν υπνηλία και/ή κάποιο επεισόδιο αιφνίδιας έναρξης
ύπνου πρέπει να απέχουν από την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανών. Επιπλέον,
πρέπει να εκτιμηθεί η περαιτέρω μείωση της δόσης.
Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων
Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για την ανάπτυξη
διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων. Οι ασθενείς και οι φροντιστές πρέπει
να καθίστανται ενήμεροι ότι μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα
συμπεριφοράς των διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων,
συμπεριλαμβανομένων παθολογικής χαρτοπαιξίας, αυξημένης γενετήσιας
ορμής, υπερσεξουαλικότητας, καταναγκαστικών εξόδων ή αγορών, κραιπάλης
φαγητού και καταναγκαστικής πρόσληψης τροφής, σε ασθενείς υπό θεραπεία με
αγωνιστές ντοπαμίνης, συμπεριλαμβανομένης της απομορφίνης.
Η μείωση της δόσης/η σταδιακή διακοπή πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο,
εάν αναπτυχθούν τέτοια συμπτώματα.
Το σύνδρομο απορύθμισης της ντοπαμίνης (DDS) είναι μία διαταραχή εθισμού
που οδηγεί σε υπέρμετρη χρήση του προϊόντος, η οποία παρατηρείται σε
ορισμένους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με απομορφίνη. Πριν την
εκκίνηση της θεραπείας, οι ασθενείς και οι φροντιστές θα πρέπει να
προειδοποιούνται για τον πιθανό κίνδυνο ανάπτυξης DDS.
Το APO-go PFS 5 mg/ml Διάλυμα για Έγχυση σε Προγεμισμένη Σύριγγα,
περιέχει νάτριο μεταδιθειώδες, το οποίο μπορεί σπάνια να προκαλέσει σοβαρές
αλλεργικές αντιδράσεις και βρογχόσπασμο.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg)
ανά 10 ml, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου».
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Οι ασθενείς που επιλέγονται για θεραπεία με υδροχλωρική απομορφίνη είναι
σχεδόν βέβαιο ότι λαμβάνουν συγχρόνως και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για
τη νόσο του Πάρκινσον. Στα αρχικά στάδια της θεραπείας με υδροχλωρική
απομορφίνη, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για ασυνήθιστες
ανεπιθύμητες ενέργειες ή σημεία ενισχυμένης απόκρισης.
Τα νευροληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα μπορεί να έχουν ανταγωνιστική
δράση, εάν χρησιμοποιηθούν μαζί με απομορφίνη. Υπάρχει πιθανότητα
αλληλεπίδρασης μεταξύ κλοζαπίνης και απομορφίνης, εντούτοις, η κλοζαπίνη
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τα συμπτώματα των
νευροψυχιατρικών επιπλοκών.
Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν νευροληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα σε
ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον που λαμβάνουν θεραπεία με αγωνιστές
ντοπαμίνης, μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο σταδιακής μείωσης της δόσης
απομορφίνης, όταν η χορήγηση πραγματοποιείται με μικροαντλία και/ή οδηγό
σύριγγας (έχουν αναφερθεί σπάνια συμπτώματα που υποδηλώνουν
νευροληπτικό κακόηθες σύνδρομο ύστερα από απότομη απόσυρση της
ντοπαμινεργικής θεραπείας).
Οι πιθανές επιδράσεις της απομορφίνης στη συγκέντρωση άλλων
φαρμακευτικών προϊόντων στο πλάσμα δεν έχουν μελετηθεί. Ως εκ τούτου,
συνιστάται προσοχή κατά το συνδυασμό της απομορφίνης με άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα, ειδικά με εκείνα που έχουν στενό θεραπευτικό εύρος.
Αντιυπερτασικά και Δρώντα επί της Καρδιάς Φαρμακευτικά Προϊόντα
Η απομορφίνη, ακόμη και όταν χορηγείται μαζί με δομπεριδόνη, μπορεί να
ενισχύσει την αντιυπερτασική δράση των φαρμακευτικών προϊόντων αυτών
(βλέπε παράγραφο 4.4).
Συνιστάται να αποφεύγεται η χορήγηση της απομορφίνης με άλλα φάρμακα που
είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT.
4.6 Kύηση και γαλουχία
Δεν υπάρχει εμπειρία με τη χρήση της απομορφίνης σε έγκυες γυναίκες.
Μελέτες αναπαραγωγής σε ζώα δεν δεικνύουν καμία τερατογόνο επίδραση,
αλλά δόσεις που χορηγούνται σε αρουραίους που είναι τοξικές στη μητέρα
μπορεί να οδηγήσουν σε αναπνευστική έκπτωση στο νεογέννητο. Ο ενδεχόμενος
κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Βλέπε παράγραφο 5.3.
Το APO-go δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν είναι γνωστό εάν η απομορφίνη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το όφελος του θηλασμού στο παιδί και το όφελος του APO-go
στη γυναίκα, στην απόφαση σχετικά με το εάν θα συνεχιστεί/διακοπεί ο
θηλασμός ή συνεχιστεί/διακοπεί η θεραπεία με το APO-go.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Η υδροχλωρική απομορφίνη έχει μικρή ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
Ασθενείς υπό θεραπεία με απομορφίνη που εμφανίζουν υπνηλία και/ή επεισόδια
αιφνίδιου ύπνου πρέπει να ενημερώνονται ώστε να απέχουν από την οδήγηση ή
την ενασχόληση με δραστηριότητες (όπως χειρισμός μηχανών), όπου η μειωμένη
εγρήγορση θα μπορούσε να θέσει αυτούς ή άλλους σε κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού ή θανάτου, μέχρι αυτά τα υποτροπιάζοντα επεισόδια και η
υπνηλία υποχωρήσουν (βλέπε επίσης παράγραφο 4.4).
«
Αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει διανοητική σύγχυση και να επηρεάσει
την ικανότητα οδήγησης. Η συγκεκριμένη τάξη φαρμάκων είναι στη λίστα
φαρμάκων που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς ‘5a of the Road Trajic Act
1988’. Κατά τη συνταγογράφηση του φαρμάκου, οι ασθενείς θα πρέπει να
ενημερώνονται για τα εξής:
Το φάρμακο μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης
Μην οδηγήσετε μέχρι να δείτε πως μπορεί να σας επηρεάσει το
φάρμακο
Είναι αδίκημα να οδηγείτε υπό την επήρεια του φαρμάκου.
Ωστόσο, δε θεωρείται αδίκημα αν:
Αυτό το φάρμακο σας έχει συνταγογραφηθεί για την ιατρική ή
διανοητική σας θεραπεία και
Το έχετε λάβει σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού και των
πληροφοριών του φυλλαδίου και
Δεν επηρεάζει την ικανότητά σας στην οδήγηση»
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Πολύ συχνές (≥1/10)
Συχνές (≥1/100 έως <1/10)
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100)
Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000)
Πολύ σπάνιες (<1/10.000)
Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Όχι συχνές:
Έχει αναφερθεί αιμολυτική αναιμία και θρομβοπενία σε ασθενείς υπό αγωγή με
απομορφίνη.
Σπάνιες:
Κατά τη διάρκεια της αγωγής με υδροχλωρική απομορφίνη έχει παρουσιασθεί
σπάνια ηωσινοφιλία.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Σπάνιες:
Λόγω της παρουσίας του μεταδιθειώδους νατρίου, μπορεί να εμφανισθούν
αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων αναφυλαξίας και
βρογχόσπασμου).
Ψυχιατρικές διαταραχές
Πολύ συχνές:
Ψευδαισθήσεις
Συχνές:
Έχουν εμφανισθεί νευροψυχιατρικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων
παροδικής ήπιας σύγχυσης και οπτικών ψευδαισθήσεων) κατά τη διάρκεια
θεραπείας με υδροχλωρική απομορφίνη.
Μη γνωστές:
Δ μ :ιαταραχές ελέγχου των παρορ ήσεων Π , μ αθολογική χαρτοπαιξία αυξη ένη
μ , , , γενετήσια ορ ή υπερσεξουαλικότητα καταναγκαστικές δαπάνες ή αγορές
κραιπάλη φαγητού και καταναγκαστική πρόσληψη τροφής μπορεί να
εμφανισθούν σε ασθενείς υπό θεραπεία με αγωνιστές ντοπαμίνης,
συμπεριλαμβανομένης της απομορφίνης (βλέπε παράγραφο 4.4).
Επιθετικότητα, διέγερση.
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Συχνές:
Στην αρχή της θεραπείας, με κάθε δόση υδροχλωρικής απομορφίνης, μπορεί να
παρουσιασθεί παροδική καταστολή που συνήθως υποχωρεί μετά τις πρώτες
εβδομάδες.
Η απομορφίνη σχετίζεται με υπνηλία.
Έχει επίσης αναφερθεί ζάλη / αίσθηση λιποθυμίας.
Όχι συχνές:
Η απομορφίνη μπορεί να προκαλέσει δυσκινησία κατά τη διάρκεια των
'θετικών' περιόδων, που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρή, ενώ σε
μερικούς ασθενείς μπορεί να απαιτηθεί η διακοπή της θεραπείας.
Η απομορφίνη έχει σχετιστεί με επεισόδια αιφνίδιας έναρξης ύπνου. Βλέπε
επίσης παράγραφο 4.4.
Μη γνωστές:
Συγκοπή
Αγγειακές διαταραχές
Όχι συχνές:
Ορθοστατική υπόταση παρουσιάζεται σπάνια και συνήθως είναι παροδική
(βλέπε παράγραφο 4.4).
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωράκιου
Συχνές:
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με απομορφίνη έχει παρατηρηθεί χασμουρητό.
Όχι συχνές:
Έχουν αναφερθεί δυσκολίες στην αναπνοή.
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Συχνές:
Ναυτία και έμετος, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της αγωγής με απομορφίνη,
συνήθως ως αποτέλεσμα παράλειψης χορήγησης δομπεριδόνης (βλέπε
παράγραφο 4.2).
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές:
Έχουν αναφερθεί τοπικά και γενικευμένα εξανθήματα.
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ συχνές:
Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης
ιδιαίτερα, με τη συνεχή χρήση. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν υποδόρια
οζίδια, σκλήρυνση, ερύθημα, ευαισθησία και υποδερματίτιδα. Έχουν επίσης
αναφερθεί ποικίλες άλλες τοπικές αντιδράσεις (όπως ερεθισμός, αίσθημα
νυγμών, μώλωπας και πόνος).
Όχι συχνές:
Έχει αναφερθεί νέκρωση στο σημείο της ένεσης και εξέλκωση.
Μη γνωστές:
Έχει αναφερθεί περιφερικό οίδημα.
Παρακλινικές εξετάσεις
Όχι συχνές:
Θετική δοκιμασία Coombs έχει αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν
απομορφίνη.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς.
Ελλάδα
μ μΕθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www . moh . gov . cy / phs
4.9 Υπερδοσολογία
Υπάρχει μικρή κλινική εμπειρία σχετικά με την υπερδοσολογία με απομορφίνη
από αυτή την οδό χορήγησης. Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας μπορούν να
αντιμετωπισθούν εμπειρικά, όπως συνιστάται κατωτέρω:
Ο υπερβολικός έμετος μπορεί να αντιμετωπισθεί με δομπεριδόνη.
Η αναπνευστική καταστολή μπορεί να αντιμετωπισθεί με ναλοξόνη.
Υπόταση: πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, πχ. ανάρροπη θέση σώματος.
Η βραδυκαρδία μπορεί να αντιμετωπισθεί με ατροπίνη.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αγωνιστές ντοπαμίνης, κωδικός ATC: Ν04Β
C07
Η απομορφίνη είναι άμεσος διεγέρτης των υποδοχέων ντοπαμίνης και, ενώ έχει
τις ιδιότητες αγωνιστή αμφότερων των D1 και D2 υποδοχέων, δεν ακολουθεί
τον τρόπο μεταφοράς ή τις μεταβολικές οδούς της λεβοντόπα.
Παρότι σε υγιή πειραματόζωα η χορήγηση απομορφίνης καταστέλλει το ρυθμό
διέγερσης των μελανορραβδωτών κυττάρων και σε χαμηλές δόσεις έχει
παρατηρηθεί μείωση της κινητικής δραστηριότητας (πιστεύεται ότι οφείλεται σε
προσυναπτική αναστολή της ενδογενούς απελευθέρωσης ντοπαμίνης), οι
ενέργειές της επί της παρκινσονικής κινητικής δυσλειτουργίας πιθανόν
διαμεσολαβούνται σε μετασυναπτικές θέσεις του υποδοχέα. Αυτή η διφασική
επίδραση παρατηρείται επίσης σε ανθρώπους.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Μετά την υποδόρια ένεση της απομορφίνης, η πορεία της μπορεί να περιγραφεί
από ένα διδιαμερισματικό μοντέλο, με χρόνο ημίσειας ζωής κατανομής 5 (±
1,1) λεπτών και χρόνο ημίσειας ζωής απομάκρυνσης 33 (± 3,9) λεπτών. Η
κλινική απόκριση συσχετίζεται ικανοποιητικά με τα επίπεδα απομορφίνης στο
εγκεφαλονωτιαίο υγρό˙ η κατανομή της δραστικής ουσίας περιγράφεται
καλύτερα με το διδιαμερισματικό μοντέλο. Η απομορφίνη απορροφάται ταχέως
και πλήρως από τον υποδόριο ιστό, γεγονός που συσχετίζεται με την ταχεία
εκδήλωση των κλινικών αποτελεσμάτων (4-12 λεπτά) και η σύντομη διάρκεια
της κλινικής δράσης της δραστικής ουσίας (περίπου 1 ώρα) οφείλεται στην
ταχεία κάθαρση αυτού. Ο μεταβολισμός της απομορφίνης πραγματοποιείται
μέσω γλυκουρονιδίωσης και σουλφόνωσης κατά τουλάχιστον δέκα τοις εκατό
επί του συνόλου˙ δεν έχουν περιγραφεί άλλες μεταβολικές οδοί.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Μελέτες τοξικότητας μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση υποδορίως
έδειξαν ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον άνθρωπο, εκτός των όσων
αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος.
Μελέτες γονιδιοτοξικότητας
in vitro
έδειξαν μεταλλαξιογόνο και κλαστογόνο
δράση, πιθανόν λόγω προϊόντων οξείδωσης της απομορφίνης. Ωστόσο, η
απομορφίνη δεν παρουσίασε γονιδιοτοξικότητα στις μελέτες
in vivo
που
πραγματοποιήθηκαν.
Η επίδραση της απομορφίνης στην αναπαραγωγή έχει διερευνηθεί στους
αρουραίους. Η απομορφίνη δεν ήταν τερατογόνος σε αυτό το είδος, αλλά
παρατηρήθηκε ότι δόσεις που είναι τοξικές στη μητέρα μπορεί να προκαλέσουν
απώλεια της μητρικής φροντίδας και αναπνευστική έκπτωση στο νεογέννητο.
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες καρκινογένεσης.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Νάτριο μεταδιθειώδες (E223)
Υδροχλωρικό οξύ, πυκνό (για τη ρύθμιση του pH)
Ύδωρ για ενέσιμα
6.2 Ασυμβατότητες
Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν
δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια
Όταν ανοιχθεί, η προγεμισμένη σύριγγα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως.
Μόνο για εφάπαξ χρήση. Κάθε μ μαχρησι οποίητο διάλυ α πρέπει να .απορριφθεί
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε την προγεμισμένη σύριγγα στο εξωτερικό κουτί για να
προστατεύεται από το φως.
Για τη φύλαξη του προϊόντος μετά το άνοιγμα, βλέπε Παράγραφο 6.3.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Διαφανής γυάλινη (Τύπου Ι) προγεμισμένη σύριγγα των 10 ml με ελαστικό πώμα
εισχώρησης και ακροφύσιο.
Συσκευασίες που περιέχουν 5 Προγεμισμένες Σύριγγες σε δίσκο από χαρτόνι
μέσα σε εξωτερικό χάρτινο κουτί.
Σε κάποιες χώρες είναι διαθέσιμες συσκευασίες δεσμίδας των 25 και 50
Προγεμισμένων Συριγγών:
Η συσκευασία δεσμίδας των 25 Προγεμισμένων Συριγγών αποτελείται από
5 δεσμίδες που η κάθε μία περιέχει 5 προγεμισμένες σύριγγες.
Η συσκευασία δεσμίδας των 50 Προγεμισμένων Συριγγών αποτελείται από
10 δεσμίδες που η κάθε μία περιέχει 5 προγεμισμένες σύριγγες.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
To APO-go PFS 5 mg/ml Διάλυμα για Έγχυση σε Προγεμισμένη Σύριγγα είναι
μόνο για εφάπαξ χρήση. Κάθε μ μαχρησι οποίητο διάλυ α πρέπει να απορριφθεί.
Να μη χρησιμοποιείτε, εάν το διάλυμα έχει γίνει πράσινο. Το διάλυμα πρέπει να
ελέγχεται οπτικά πριν από τη χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο διαυγές,
άχρωμο και ελεύθερο σωματιδίων διάλυμα.
Μετά την εφάπαξ χρήση, οι προσαρμογείς και οι σύριγγες πρέπει να
απορρίπτονται και να τοποθετούνται σε κάδο για αιχμηρά αντικείμενα.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ITF HELLAS A.E.
Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 17562 Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: +30 210 9373330
Φαξ: +30 210 9373339
e-mail: info@italfarmaco.gr
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ελλάδα: 5916/26-1-2011
Κύπρος: 21474
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ελλάδα: 18-6-2008/26-1-2011
Κύπρος: 27-9-2012
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ