ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 !"
#
$%& %! '%%(
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
)*"+,-."%"/! '*%01 !2 3
4"2*Neisseria
meningitidis(+"! 2C0

$%& %! 
56 7 % Corynebacterium diphtheriae CRM197 12,5 !6 25,0

1"8!" 9: *%*%  ;
!6<mgAl
;=
>1?6 26'@18A@@
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
 !" #@
+8*03 %?!6%1 %
B#+"03*& %
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
B ?"1*"1#1*6C# 8?'6
 *61D "%?"%1%1 *
1
EFGGEHFI-EJFJKFLFMFG
C
@
N 2?" % Menjugate Kit / 1!1   /*&  "86 
1*" "%"" @
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
O"*
51/%"
N "8   1  " % EJPQKILE RFL " 1
*66C# !2% 6/ *@
S2?S"1*"
2
T!81*6C#!6*6C#3
"  6 , -. / * / 1!1   2
 ""%2"C#@+T!1 8<@,"2 
"%2?"%MenjugateKit  '0@
5  6C#3*"6,-.@
S"!" 
$%"* *"?" ?6"%
2 '""'!8@42%?"/1!1 
%/ *%12%"  1*" "%"" @
58* "2  1"" 11!" 
"%2?"  '1?**" 8
,@<@,*"2@
N"!" " 1%!2%' *
"+!'1#"" *C#?  0 
!2  6/ *+'@18,@0@
U8' ? 
EJPQKILERFL1!1 2 *6*! "6,-.@
N6!
O  %12%  ! " ?  * A, #  6 +'@
18,@0@
O %12% !"2  2?"8 #"%& %!6
'*6%( * 2! *
  "! " @ V1% * % / 1!1  
2"1 ** '@
12?"
58%: 1%1!1 8/112 "?2?"
%8 %1W
B%W?! "@ '+,-.01*&  6'/ 
%W?! "1*""1"/16' 8#
"1 2?%  %1#  *
8?'6 *6@
 ' 1!1  *  8!'%1?  @
EJPQKILEKit 1!1     '"
*"@5!1 2"1: 26"!/!" ! "
21 "" 1! '+'@18<@,0@
>* "2  """%8 %1W
112?"'@18A@A@
4.3 Αντενδείξεις
3
91  %"/"*""?%"*?" 11!21%
8!"18A@"%1 '!%%: 
8/ *@
X1%!2% 8*" " *%1  %"/"* 1
1 2?"%EJPQKILEKit@
V16"%'*   '2?"%EJPQKILEKit
1!1 ' "  : *"'? 1 "@
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
51! "1%?1  '*%1% *
%1 /%2?"1!1 '  6"!
18%: 18%? ??1%?1 %1%
*"@V16"2   !" '1!1  *
 "/!"?/ 1 * 1*' D" 
1 *16""1%8%"%' 12?"
% '*%@
512?"1"?1 "EJPQKILEKit!?
 1!1  6/ *"2  "
  "1"8""% *%
!% '*%"%1 '!%%""1*"
1"8""% *1%?1  1/%
"%' 11  "1?" @
8!% '" "%& %! '%
%(1!1 "1/%11*"
1*16"*6:1
@-EJFJKFLFMFG
(" ! !
1/%"11/!6" %!6 !
" *"1*"@
EJPQKILERFL 1"  1?*6:1%
1 *1%1%%%+YCZ[
\ ] R ^ _[;, ` a ? b "%1 '!6 6 
%11!60@ O  1 *  %/ * 1? 1""* 1
*6: (@
O %12%/!""2 * 8?% '*%
"! 2 1? :16""%@
$  1 "16?"66 '"
1 *   18!  1? 1" %? 1" %
"1"%"?@S%"1HIV 1  *
! : '"MenjugateKit !2 :/ * "
""!@X 1 %"%1#
 %??? 1 "11 *
1%""% * "? 1" " "%& %! '
4
% C  *6"'/
1""*1%/1"  1 %2/ *@
5!2%8 / *"%1#"16
c%"D*%2!?868'* %12 *! :
'1 *?*(@B1!6
1!1  *? 11"1/
1 1*1%"*@
"%& %! '1%1 !2%O"% S*"
9Zd+(HeGGfEIgLFJKILEHFI.Zd0 1!1 / 6
1"*8/ *@O "%"#!"
"2?2?"6 '*61%1 !2%8/ ?:*@
/ : **6:? 1 "1  *'?
2?"%EJPQKILERFL  #%
'? % '" "% 1     *%@ h1
"?  26*  1%  16  ?1  *6:  %  # %
1 %" "%?/6   1   '? %
'"@
4%*%"?1?+10
1/"%%1?<i[dC# 1!1 8/ *
%1D #1"1 1#" 616 "1*"
: 166' 8#+jCi ' "0* 
"1 *16"  *6 1 "1 %"?
6@B1 ?8!1%11%1 '"
** "k%?*' 8#
'" 1!1 1 1" *?/%" ?" @
e '   1!1   *  8 '*6 %1*6 ?
 #@
EJPQKILERFL !2 :/ *"  /'%1 *
?!2!@5!1 :/ **%
!8!% *% 8"* 1
%W?! "@
4 *1!1   #"2  2
"1*"% '@5!1   6/ *!?
 "2  18%: 162?"1% 
!% '/#" *8! 
1?1  1/"%'@
1#%%" !2 1 !2 :8%"
%"l@5*%1%: #
" 6" : *1 1 * % *
1'%%1D8!%c*%
2?"%% '*%" "/  * 6""
%1  %"/"*" :@
5
O %12% !"  ? *A, #6@
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
MenjugateKit 1!1     '"*
"@
B2 & 2/?1 ""  '%2
%1!1 2/" 8 " *! "
1*"" 8 2!?1@
N2?"%EJPQKILEKit%2+ '1%!2%
 / *" 8 " *! "0 16 '" 
! !   *6" "?1"" 1?1 
1%3
[5%% *+1  1! '1%% *
m]nop '1%% *1%"mOPVp0
[: ?8/ *mqp %mp 6!?" "%%"
 %mwPp?% '%mInp
[$%& %! '%
\IE-ersF.QG
i
JtQEJuIE
1%Ym\Fvp
[B'1*Ym\Yop1%2 * 6!?
%26"%%"! '1%1 !2 q\Fv]noIn
[$%%"! '16*
%/
[$%& %! 1"/ ! '1 %%+nHEwEJIH0@N
1*"%22?"EJPQKILEKit&* "%& %!
1"/ ! '%1 %%+nHEwEJIH0
:"/ ! 'mqIn[\Yo[]no[\Fvp""!1*" 
:?/ " '!81* '""  " * 
1 *1%C<,A,#@%1 1"
"?1" !2 :/ *" 
216 "1*"@
$ ! 1?/!%"  GMT"6#
*6@x"" !2  :'6/ *1?""*%#
6 %6@
$ 8  !  8  '%22?"
"%& %!6*6%( "%%"1%
1 !2%"%"In+ ?26*]no

18 %
1*B ?"%& %!\Fv0!2  2 *1 *
2  !% 6 !"%%*%+06
'6"66"+yY0" "2!" 
 6! 2?" ? "%2?"&* %
'%@
4* 1% 1%2%*%yY:3i?3Ci
%2"  1 &@511/! 11#" 
6
%#61?" 6" 1""*  *
6"!@
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
B%"
O %12%"2 *2?"% '*%" %%* @
 !  &#6 " %! 1% '*" " 8 ! 8" 
%?" 6  ! :*%!'% 2?"%
EJPQKILERFL@x""'%1kD"'"%
1C" /1!1 1 * 
'"%12 "8?*%!/ "@
z"
O */ 18* "2  "8 % '*%
 %2*@5!1  : & *
8!%[%18/ *18""2  "1*"
 %2*@
>
O  *2/ %" %*" /#1%?" 
 ! " &#@
4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών
O 11?/ ! "2   1" "
?"2 "2#@
5"1!2 8 / *& 1 '"@S%1 *
1 " 1"6?"?%2 "2#@
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
$%11* 1/6" 6
B/ *"%2 1/ " 
1%"& " 8/*%""'@N"%26
 1/6" 6/*& 16163
5"%2!+{c0
$%2!+{c!6|c0
V2"%2!+{c@!6|c0
$1 +{c@!6|c@0
5"1 +|c@0
)6"!+ 1 / '"/!"
 !0
S 1/ S" 1!) ! 
7
5*/  1/ " 1%!2%8 / *"  
! @
4   1/   "   "% #/   ! %
'"/  1 !%2";!6A! @
N 1 D8* 6  " 6 ?  %1 &   
%126"1?6!""1 *1/"@
$    !    "  " " *  ! "
"%1 '! %/ ? %"/"* "
1* "c1? 1 "%2!+%*1";  
1 !6 "  1 1"2? *0@ x"" 
"  %!   ? "%?/6  "!@ ) ! 
! : %/?*%2";cm %"/"*"
1* "1% 1*&  *"1 ""  1 <i# *
"1 @
5% %2";i}C *"%2+%*  1 " C
'!8  ?1 !6  "  1 1"2? *0 
"%?/6 %1 '* %;Z}C* "    
*@
$'!8?1"%1#1%1 '%  
+?10 ? "%2    '"@ B%  /" %1*
~1* :*  +'!80?1"%2 
 '"@ O  %1?:  *:   % "2 *& 
MenjugateKit" """%2  '* 
DTP@
4 1 "%2 8     1/  !   1 '%
%*  /* "% ? @ N %1* ? "%2
8  "  #  1@ N  8* ? 1 "%2?"
1  % '/ "2? *  "%2? " 1
16'/"2?*@
S 1/ " 1%8!"  !
 
> !2!"" 2?"
5"%2!: S" "" *! "+B%/
* %"/"*c0
$%2!: 5% ;i(
5"/  " 1%8!" '!8+"1#!
&6?0" ?1+"  !&6?0
O2!%"  "%"?
5"%2!: O :*,! +'!80
$%2!: U +?10
8
> !2!"" 2?"
5"%2!: B%  /"%1*2!1%
$%2!: 
5"/  " 1%8!" 1  *
 ? 
O2!%"  "%"?
5"%2!: •%*+ ? 0
O2!%%"  "%"?%"% "
5"%2!: )%*/*
> !2!"" 2?"
5"%2!: S/ "* 8*+1%"*%0
$%2!:  8*+10
S 1/ " 11/" %8*
"+ ! 0
41"%28   1/  " 1%
8!1/" %8*"
1 '%&1%  8*%*! 1/%*@
4"%2 1%1!216'"*&" 1""
%/8%"%& %! '
%%(!2%%1" * 2?"%
/68#1%?8/6/?"%
/6" 61% ?/61"?@
O2!%"1"%"?
5"1 3€ 8 1/ 8%:*"%1 '!
8%?1:*" %1  %"/"*
"%1 '!6'2"1"%?1"#1%
 ?@
O2!% %"%"?
5"1 3•"1"*"%1 '!6 1 6
"1"#1/%*%1"/"*1"/"*%1*
S8!/ 2" 1 1#" "1"# 1 '"
Menjugate Kit  1*  "%?/6 / 1 / ?@ ) * 1
%8  %"1"1 *?1/%* @N"%2
68 !6"1"#?2 1  *
6 11# 1 "*6" 1@$'!8"1"*"%?/6
"%%& 1%   ?  1" 1/ 1% *
"1"*@
91?:1"1 8!1#2#868'*
  1 '" "%& %! ' % 
9
 C"%?/6" "%%" %"%1#
16 8*&@
O2!%1 %""%"?%/#%
 "/6%
X1" 116'!8+jCi ' "0+'@ 
<@<0
O2!%"  "%"?
5"1 3•%*! 
O2!%!%%1%"
5"1 3B:/*6""1818
/"yLEwEJG[esJGeJ
O2!%%"  "%"?%"% "
5"1 3)%*/*
911?% 86""%%!2 8 / *" "%%" 
"%& %! '%%C@
S81/ 6 1/6   #
N81/ 6 1/6   # 1
2?" %8*%8 %1W *
"?@B1!1 "% 2?1/""2!"8!%[
%%8 %1W@• *1%
1 * %!% ?1 */D8!%
1 "?1 1/   1/  !  "B/
4"‚6) " *6Ci<,,ACƒS/?@C;
C<;ic;;d8:@CA,<Z,i,"13http 3cc www @eof @gr@
4.9 Υπερδοσολογία
O !2 8 / **1 *16"%1 "*@
B1 ?/ ! " *: 26"?"6,2"6
  *1/?%1 "*@
5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
‚/ 1 %?*3) '6
(3d\@
S"3
O !2% :2/ *11! ! 1  "@
10
N!/ '%  +BCA0 1% 8!  " "%!2 
2"1*" /#1  6 1? "%1#@ 
1 !" /%'%+BCA01%?8/
/#161?"%1#  * ""%*"
%1%'61?"%1#' 
*6@
O !"2  2?"" 16 "1*"C
" 6*/ 1??"1*"%*/ !
2 '"#"%C;<?  !
2 '"#"%C<? " C<'!8@U?
 ?6"16 " " "2 
*2 1 %2/ **sY({3i+lZil"*"2 
 0@Ci!   11?"%"%& %!%
'*%EJ(" *C#""6,6
1* %"/1?/  " ",<c,A+ZAl0
1* %"/1?/ "  1 2/*
sY({3i@
N"?1"1%1 *MenjugateKit *# 
"?11"% 8?'% 8%?6 *6
"% %?1%1  ! ["%& %!
1%"2   ' +'!1 1*0@ B1*"
" */ "  ["%& %! 1%"2 ' 
EJPQKILE RFL 1  "? ?    '"
 1""* !2  6/ *@
O %12%"2 * ? A, #6@
$"5""6S6 T%*%4%
)% C {3i +S/#1 $%1?60 B)?   1
! B'" Menjugate Kit ?  B ! )["%& %!
5%"2B')%N*U:"
) !@
N*[C # N*;[, # N*[d # N*i[A< #
Menjugate
n„C;d
EJny
+0
J„,;
EJPQKIL
E
J„i
EJny
+0
J„i
EJPQKIL
E
J„Z
EJny+C
0
J„Z
EJPQKIL
E
J„;A
EJny
+C0
J„;
BCA l
3i
+Z,lC0
S/#1
$%1?6

dil
+dC[i;0
Zl
+;[CA0
dZl
+Ai[id0
Cil
+i[;Z0
i<l
+d,[Z0
Ail
+,d[dd0
Zl
+i<[Z,0
iil
+iC[Z;0
MenPS„  !["%& %!)1%"2 '@
+0 „%1SCW[;,Y1  ,g%1%C"@
+C0 „%1SC1  ,g%1%C"@
O !2% :2/ *8%!  ! EJPQKILERFL
' 18%! ! " '@
11
5/"    %8* !"6 % 1
"1*"S*
N *"1  "% '*%11
"1*"%*S*+ 2?"861"?6
'*6#"%& %!6 '*6%
C01 *1 8?%"!%ZZZ!6
)%C<! : "?" 
?6"" %2 '"+ " " 
*C;<#0@$ !21?6"%2
'"1  "% '*%"6
' 8#%1*" "Z;l+Z,l"? 1""AdZZ0@
x"" 1%!%1?6"%2
'"%1?2"8 *  *:  6!1""*@
U6Cd"%! ?" 1  ""  
*1[i #1%!' 81:""%& %!%
'*%%%( %
21%D/%"!" '""
N6!T"*  1*1% :i;l@ ! 
1%"&%"? *6"1  " %#
66*"%*2!1 *  
1!!?*" ?   1!! "1*"@
5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
O !2% :2/ * 8!  !   EJPQKILE RFL
8% * '@
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
 ! 11%* *%
/61 '""%'! ! :
1' 6" 6:"16?
+ !  '60@
6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
‚*1%1 !2 "%& %!EJ([(fZd
- )
- O":86"8!%
- V:86"8… 1!%
$1%1 !2 %: *%*%
- ƒ62
- B!"6
6.2. Ασυμβατότητες
12
S%  8 % 1W   1!1      
8 %1W %#1%8!"18
A@A@
6.3 Διάρκεια ζωής
;2
) """1W/1!1 2"1 *!"6@
"%"%1W !2 !2%8 !
 * ?:@$ :6 2%*8 1#
1 * %? */1!1 * 
" '"?@2%*4€41  2 %1!1 
1*1  1! %"%? *?:1%
8 " :6 2%*@
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
‚%""  " D% *+C}(…i}(0@
)D2  @‚%""  8*"" :6 
%*1" 186@
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
EJPQKILEKit8! 68* 6+%*1%01#
+'6'%%6! "0A-." "+%*
1%01#+'6'%%6! "0%%
+ * 26'%%6! " ? %" '% *%
"% *%0…" "%" %"* ," 6@
)1 *%8 "%" %"* @
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
%81! '1 *1" %?!"6""" 
%: *%%*%@
S "  ?1 ?" "1%1 !2 
%: *%%*%@S8!" 1#%%1"
1"?" ' @ƒ"1?" 
1  2 "+A-.% 6?0
"""%8*%%"%& %!% '*%%
%(@
S?" 88*%"%"/! '*%!6%
 '%/ *+!"' '#  "  "
" "2%0@5"!: #" '  !'  #!:6
1"8?" 1  2 %8*%"
13
"@5 " #"  8""
* 8%"  1 *  * ? 1" %1 *
%"8*@52?"   '' '6/ *  
%12%8%"* !""@
) """ ' *! 8#/2%!6
8#* #  / 1:!"6*@$
1 *16"1:1%?1 :!%"6*%c? '?
8%"?D1*D  '@
/ 2"1* 8 % 1W ? %1  1!1  
1*1  "86   1% "2%"  "2 !
: @
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
NovartisVaccinesandDiagnosticsS@r@l@ViaFiorentina,;SienaItaly@
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
78508c25[[C10
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
N *1#!"3<)*%CA
N *  %*!6"3C,• '*%C
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
NNc))cBBBB
14