ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MOMENDOL 10% w/w GEL
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 g περιέχει 100 mg ναπροξένης (10% w/w).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Γέλη. Διαυγής, ομοιογενής, άχρωμη έως ελαφρώς κίτρινη γέλη με ελαφρώς γλυκιά οσμή.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
To Momendol gel 10% ενδείκνυται για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών για τοπική
θεραπεία του πόνου σε μυοσκελετικές διαταραχές, όπως η μυαλγία, η ραχιαλγία, η
δυσκαμψία του αυχένα, η θυλακίτιδα, η τενοντίτιδα, η τενοντοθηκίτιδα, η
περιαρθρίτιδα, τα διαστρέμματα των αρθρώσεων και των μυών, οι μώλωπες, το
αιμάτωμα.
Επικουρικά σε ορθοπεδικές θεραπείες και θεραπείες αποκατάστασης.
4.2 Δ οσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Απλώστε το Momendol gel 10% στην επώδυνη περιοχή δύο φορές την ημέρα. Η μέγιστη
διάρκεια χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7 ημέρες.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το Μοmendol 10% gel δεν συνίσταται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Momendol gel 10% σε παιδιά κάτω των 12
ετών δεν έχει τεκμηριωθεί.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Τρόπος χορήγησης
Απλώστε το Momendol gel 10% στην επώδυνη περιοχή και μαλάξτε ελαφρά μέχρις ότου
απορροφηθεί πλήρως.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία και σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1
Στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τη γέλη στα μάτια, σε πληγές και /ή σε δερματικές βλάβες.
Οι συγκεντρώσεις στην κυκλοφορία του αίματος, που επιτυγχάνονται όταν η δραστική
ουσία απορροφάται από το δέρμα, δεν είναι τόσο υψηλές ώστε το δέρμα να εκτίθεται σε
κινδύνους ανεπιθύμητων ενεργειών ή ώστε να απαιτούνται προειδοποιήσεις όσον αφορά
τη συστηματική χορήγηση του φαρμάκου.
Εντούτοις, η χρήση του Momendol Gel 10% δεν συνιστάται σε ασθενείς, που
παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ και/ή άλλα ΜΣΑΦ και
επίσης σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων ή με αλλεργικά επεισόδια σε
εξέλιξη.
Για να προληφθούν φαινόμενα υπερευαισθησίας ή φωτοευαισθησίας, να αποφύγετε την
άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένου του σολάριουμ, κατά τη
διάρκεια θεραπείας και επί 2 εβδομάδες μετά από αυτήν.
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να διακοπεί αν οι ασθενείς παρουσιάσουν εξάνθημα ή
ερεθισμό του δέρματος.
4.5 μ μ μΑλληλεπιδράσεις ε άλλα φαρ ακευτικά προϊόντα και άλλες ορφές
αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπίδρασης.
Η συστηματική απορρόφηση του προϊόντος είναι χαμηλή και επομένως, αν και είναι
δυνατόν, δεν είναι πιθανόν να εμφανισθούν αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα.
4.6 K ύηση και γαλουχία
Ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών στο έμβρυο και/ή στο παιδί δεν αποκλείεται.
Επομένως, το Momendol Gel 10% πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση και/ή τη
γαλουχία μόνο κατόπιν της συστάσεως ιατρού και όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Το
Momendol Gel 10% δεν ενδείκνυτε κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
4.7 μ μΕπιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισ ού ηχανών
Το Momendol Gel 10% δεν επιδρά στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
4.8 μ Ανεπιθύ ητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται παρακάτω βάση της MedDRA
κατηγοροποίησης και του System Organ Class. Η συχνότητα των μανεπιθυ ήτων
μ ενεργειών ορίζεται χρησι οποιώντας την μακόλουθη σύ βαση: Πολύ συχνές ( 1/10),
(συχνές 1/100 έως <1/10), (όχι συχνές 1/1.000 <έως 1/100), σπάνιες ( 1/10.000 έως
<1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), (άγνωστες δεν μ μ μπορούν να εκτι ηθούν ε βάση τα
μ μδιαθέσι α δεδο ένα).
ΚΟΣ/Συχνότητα Ανεπιθύμητες ενέργειες
Δ μ ιαταραχές του δέρ ατος και του υποδόριου ιστού
(1)
Άγνωστες:
Ερύθημα, κνησμό, δερματικό ερεθισμό, δερματικό αίσθημα
καύσου, εξ’ επαφής δερματίτιδα, φυσαλιδώδους εξάνθημα,
αντιδράσεις φωτοευαισθησίας
Δ μιαταραχές του ανοσοποιητικού συστή ατος
Άγνωστες: Υπερευαισθησία
(2)
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
‘Αγνωστες:
Δερματικό αίσθημα θερμότητας
2
(1)
Για ορισμένα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη προϊόντα που χορηγούνται δερματικά ή
διαδερμικά, τα οποία είναι παράγωγα του προπιονικού οξέως, έχουν αναφερθεί
ανεπιθύμητες αντιδράσεις.
(2)
Η παρατεταμένη χρήση τοπικά χορηγούμενων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει
φαινόμενα υπερευαισθησίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και
να ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ μ μ Η αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών ετά από τη χορήγηση
μ μ . άδειας κυκλοφορίας του φαρ ακευτικού προϊόντος είναι ση αντική Επιτρέπει τη
- μσυνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους κινδύνου του φαρ ακευτικού
. μ μ μπροϊόντος Ζητείται από τους επαγγελ ατίες του το έα της υγειονο ικής
μ μπερίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογού ενες ανεπιθύ ητες
μ μ , 284, GR-15562 ,ενέργειες στον Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός
. : + 30 21 32040380/337. : + 30 21 06549585. : Αθήνα Τηλ Φαξ Ιστότοπος http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό υπερδοσολογίας.
5. ΔΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 μ μ Φαρ ακοδυνα ικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: τοπικά φάρμακα για την αντιμετώπιση των πόνων των
αρθρώσεων και των μυών μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα για τοπική χρήση,
κωδικός ATC: M02AA12.
Το NAPROXEN είναι ένα μη στεροειδές, αντιφλεγμονώδες φάρμακο με αναλγητικές και
αντι-εξιδρωματικές ιδιότητες.
Στις περισσότερες φαρμακολογικές δράσεις της ναπροξένης, όπως συμβαίνει και με
άλλα ΜΣΑΦ μεσολαβεί η αναστολή της κυκλο-οξυγενάσης (COX) (ενός πολύ σημαντικού
ενζύμου για την οδό βιοσύνθεσης των προσταγλανδινών), με επακόλουθη καταστολή της
σύνθεσης της προσταγλανδίνης. Η ναπροξένη ανέστειλε τις COX-1 και COX-2 με τον
ίδιο βαθμό εκλεκτικότητας για τα δύο ισόμορφα, όπως προκύπτει από το λόγο IC50 COX-
2/COX-1, που είναι 0.88.
Η αναστολή της σύνθεσης των προσταγλανδινών ευθύνεται για την ευνοϊκή δράση στη
φλεγμονή και στον πόνο. Όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, η ναπροξένη αποδείχθηκε
αποτελεσματική σε δοκιμασίες αντιφλεγμονώδους δράσης σε πειραματόζωα
[υποπελματιαίο μοίδη α, το οποίο προκλήθηκε από τη χορήγηση καραγενίνης και
δοκιμασία εξιδρωματικής πλευρίτιδας].
5.2 μ Φαρ ακοκινητικές ιδιότητες
Μετά από επανειλημμένες τοπικές χορηγήσεις γέλης ναπροξένης 10%, η μέγιστη
συστηματική έκθεση είναι περίπου 100 φορές χαμηλότερη σε σύγκριση με τη μέγιστη
έκθεση που παρατηρείται μετά τη χορήγηση ναπροξένης 200 mg από το στόμα.
Συγκεκριμένα, η μέση μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα μετά από τη εφαρμογή
Momendol gel 10% δύο φορές την ημέρα επί 7 ημέρες ήταν περίπου ίση με 0.5 μg/ml, και
το μέσο εμβαδόν της περιοχής κάτω από την καμπύλη ήταν ίσο με 5,4 μg/ml*h.
3
5.3. μ Προκλινικά δεδο ένα για την ασφάλεια
Μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις
συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων
δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης, τοξικότητας στην
αναπαραγωγική ικανότητα και την ανάπτυξη.
Για τη ναπροξένη, η από του στόματος τιμή LD
50
κυμαίνεται μεταξύ 247 και 4520 mg/kg
στα τρωκτικά, ενώ στους σκύλους είναι 1000 mg/kg. Όταν χορηγείται τοπικά, το επίπεδο
της βιοδιαθεσιμότητας της ναπροξένης είναι το 14% της από του στόματος χορήγησης.
In vitro και in vivo δοκιμασίες επιβεβαίωσαν την απουσία γονοτοξικότητας. Δεν έχει
εντοπισθεί κίνδυνος καρκινογένεσης.
Μελέτες αναπαραγωγικής λειτουργίας έδειξαν ότι η ναπροξένη δεν επηρεάζει τη
γονιμότητα και δεν είναι τερατατογόνος. Όπως με άλλα ΜΣΑΦ, παρατηρήθηκαν
καθυστερήσεις στον τοκετό και στη φυσιολογική μεταγεννητική ανάπτυξη.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Isopropyl alcohol
Trolamine
Glycerol
Hydroxyethylcellulose
Sodium hydroxide
Perfume including menthol and eucalyptol
Purified water.
6.2 μΑσυ βατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3. Δ ιάρκεια ζωής
3 χρόνια.
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Για τη φύλαξη αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες
θερμοκρασίας.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία με κλειστό το καπάκι, προκειμένου να
προστατεύεται από το φως και την εξάτμιση.
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτηΤο προϊόν συσκευάζεται σε σωληνάριο
αλουμινίου, επικαλυμμένο εσωτερικά με εποξυ-φαινολική βαφή, το οποίο φέρει πώμα από
πολυπροπυλένιο.
Τα σωληνάρια περιέχουν 50g ή 100g.
Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.
7. Δ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
4
ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝΑχαίας & Τροιζηνίας
14564 Ν. Κηφισιά
Τηλ. 210 6269200
8. ( ) Δ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. / ΔΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ
1
2 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
2/2015
5