ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
VIAFLO
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
!"#$#%&"#' ())*+
!"#$#,#' )-)*+
."/0 !"#$#1&#' )23*+
4/&/0%&"#' 52)*+
6787677 +9
5
:
;
<
5
9
/&/0=&
>>?++ 5 ; 2  2@
>A+ 5 ; -  2@
4&#=BC"/&##&!=D/0!=1EB""F#(EE
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
.E
.GDD$HD"##"&I=!&J!=E
23K><L>+/&B"#
M:';)N3)
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
#RingerLactateBaxterViaflo"#B#DJ&&G/0#HDGD=DJODG'
9 B#/&&&#DO!/&&"#"#$/&##PJ#&!=
D/&"#&I=C=BC"!&GBIDGDO!/&&"#"#$0&=
DB"/#$=0&#=DG/D=&"IDGD/&"#&I=E
9 Q""0==BC"!&#0/#0=#&#CD=0D
/##DCDBD"B&IDGB##/JGCB0&GE
9 R$HC&C"&##PJ#D&1#/CG#O!G/CHD"BDJ
&GCBG!G&"#1H#$D&1#/CG#O!GD/&0G&G/&/CG
#O!GE
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
.###J
S=C/DGT/!=#/U'
T###J#"H0G/"/D&G#"CGDO&#/D$#=&/
DO"&I=&B0&==DO&G#"CG&=/J&#1"#G/&=
/=/C/&&&#HD=C/&#"#$D=HD"BDJ/HIG/
B0&=/=/C/D"&"/C=&B0/"&#HD=C&HD"BDJE
V=&ID=###J'
TB#0&&&#$&#GRingerLactateBaxterViafloB#B&DJ&&=
B#/&&&#F##/#$0/#&#J&#GDJ=&#5B#!G
;B#&#0/#&#B!DH=&#GJ&#GE
2
T=&ID=###JDJ='
9 D=C/DG';))mlD5J&"2-h
9 1"F=CB/B'2)ml!G))mlkg2-h
RH0G#"CG'
W"H0GGDJ==CH!G-)mlkg2-h&#GD=C/DGE
U&"/0GBH0G
TFD/B#&DD&/0&&&#$&#GRingerLactateBaxter
ViafloDBD=D&D/"!HDJB0DB"/DJG//DD0D=DG
#/GEX&0#"C&!=&!=D/&"#&I=&#=B&"/0
BH0=F"D&&=&"/C11#"FJE$&B#BD"#=
/&/B"BD=#"#$=&DJ&D"B"##CD=D#=/1"F
/JG/"0&D"G&!=(=I=E
W"H0G#"CGDB&"/#$GHD=DJGDJ=;mlkgh/&#0"#
!&0#&C/J=D&=#D&=/J'
9 1"F'(9Kmlkgh
9 =CB'-9(mlkgh
9 B'29-mlkgh
VDBDD/$&0/&#0"#DJ=5-mlkgD/&#&J
=#J&GDBF=DJGI&#GB#B&&#/&G2-I"DG/(5
mlkgD/&#&J=#J&GDBF=DJGI&#GB#B&&#/
&G-KI"DGE
VDBB#F"#=1"G//IDG&G/DFCG0/&#0"#DJ=
2K;)mlmYE
W"H0GG/##/0G0/#GB#"DJ=DJ=Z0&D"#D
BD"B&IDGD"#"/I=DBD1D!=CDBD"JB&!=/GE
VDJ!'
9 1"F/=CB'/JG2KD"I=!G25=I==CB#DJ==1"F#G
B#B#"DJ=BD"B&CD
9 B'/JB02!GD&I=
4"&"/0GBH0G
[&=DBD&#&$B#G&#$&#GG/#0/#G"H0G&G
G=="&"/0HD=CB"BD=1=D&B0Z0&#
"&"/#JHD=DJGDJ=D=/B#BH=0=#=BHCDG&G/"G
&!==DF"I=&#CB&#G/DGBHCDGC=1=#=&&0"#=
F"/D&/CHD"BDJE
"0B#G#"CG
#B"##"JPD&D=#F1#"C!B#&D"!=G/
B"D&#0=#/DCGGDF"0P#=&GB&&D=/CEU"BD=
J=D&BC"!&#DO#B#$D&#B"#/D=#=B#&"BDJ
DJ##G"&#$&E
#B"BD=DD&#B&/&=B"#J!&/CG$G
/B#"!&0B"=B0&#"CE\=&##"CD&DD/&0GD=&#
DJ=GDD$HD"##"&I=!&J!=/F"DJ=
H/&E\=B#/"$=D&D&#/D$B0&#=DBH$/"&#="0=#
&G#"CGEWD!&D"/0G/#G&"DJ&&D"0&&&#$&#GE
#"C&D!GD&&=D!C&G/DCG#"CGE
\=D&DD$/B&#GB&/#$GBD"/&DG&D"B"#/D=#=
B#&"BDJD1#CB0"0!&GBH=CGB"#JGB#D&/CG
B#0&&G"&#=/$"#BD"/&EVBP#=&GD=#F1$&B#
BD"#=&DD$/B&#GB&/#$GBD"/&DG&=$O&G
5
&$&&G"#CGB#"DJB"#/HDJD1#CB0"D=#B#DB0D=#G"G
&#=BD"/&D=DBC"!GB#/"=HDJB"=B0&#"CET"C
D"P0D=G/DCGGD&#=DOD"0&==#&CHH
B#"#$D=B"#/DD1#CB0"EWD"P0D=DG/DGGD
&#=DOD"0&==#&CHD=B"BD="#B##$=&D
D$/B&#GB&/#$GBD"/&DGE
SJ==&CD!CB"0HD&!=&&/I=B"=B0&=C/&
&"/D&GG!&GHG=DGE[&=B"&#B##$=&
B"#HC/DG&#RingerLactateBaxterViafloB"BD=DF"0PD&
B&&D=/CE=JO&D&#BC"!G0&=D#=&B"0HD&
&&/E\=FD&D$&B#BD"#=B"0HD&&&/E4
B"#F#"JDGD&/D1&0&&DG/&=B"#D&#J&#B"#]0=&#GD
B"0HD&&&/1EB""F#G(E2/(E(E
4.3 Αντενδείξεις
[B!GD$&GB#BD"#=1&#&&0"#=
#"C/DF&"O0=G/&#$&#GRingerLactateBaxterViaflo
=&D=DJ/=&D=D#==&/JG^2KD"I=/0/=
"#B#H#$=F#"D&/G"GG/J==#GH=&F0"#
D=B0HDGD&1D&J#&#G&G/DF&"O0=G&=//#F#"J
J&#G&#=D#=#$E4HD=DJG/JG=!&!=2KD"I=1EB""F#
-E-E
#RingerLactateBaxterViaflo=&D=DJ/=&DBJGDHD=DJGD
9 4=!&CBD"DHJ&#/&/0=&"#E
9 SO!/&&"BD"D=&!CBD"#/J
9 Q"/B&!&G=DF"/CGD&#"JGD##"J=#"J
9 \=&""#B#$D=/"/C=DB"/D
9 _BD"/J
9 _BD"1D&J
9 \D&1#/C/!
9 ,J""!D/J&
9 Q"D&1#/C#O!
9 UHCDGB#D&JP#=&DO=DBJBD/&/I=
BD"/&JBD"1=#=G&G/&/CG#O!GC&#
D!=#D&1##$&!=/&/I=0B!G1"/B&!&G
B&/CGD&#"JGE
9 &0"#=HD"BDJD/&J&1EB""F#-E;DB"DG
DF"/D&/B"#]0=&/DG#"FGDBJ"G
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
=&"DGBD"DHJG
TB"BD=/0B&D&!GD==B&H#$=#B#CB#&DDJ
CB&I&B#B"#/#$=B#ZJ=&J"GBD"DHJGEU"BD=
DF"#&#$=/&&"=&D&IBG0B!GD=DJ/=&/=/E
1&0&&DG
,DF&"O0=
VDHD=DJG/JGD$&D"G&!=2KD"I=BD"1=#=!=
D=J/!=/DF&"O0=D=B"BD=#"DJ&&&0"#=DD=#F1
$&B#BD"#=1&#BD"1=#=#&#$&#GRinger
LactateBaxterViaflo!&GJG"CGGES="#B#HDJJ
"CG#/C#"C"CB"BD=D/B=D&
-
D=DDIGD&O$&!=D$D!=D=1&0"0#E4&#GHD=DJG
/JG/&!&!=2KD"I=1EB""F#-E5E
`#P$#D/&"#&I=
_BD"=&"J
#RingerLactateBaxterViafloB"BD=#"DJ&DHD=DJGD
BD"=&"J0=#=D&B0B"#D/&/CO#0&GB#/DJD=G
&##JG/&GBD"JB&!G#"CGD=/&/I=D=#F1!="I=E
V=&&B"/##$H&#=&"J#&#B/&G/&&G&#
0/#/&&"/D&GHD"BDJGE
#RingerLactateBaxterViafloB"BD=#"HDJDJ&D"B"##C
DHD=DJGDBHCDGB#B"#H&#=&==B&OBD"=&"JG
0B!G/B&!&GD&#"JG&#F##$&!=DB=DF"J!=#B##G
1C&GCD/&D&=//!&!=&I=/DHD=DJGD/"/C=0#E
_BD"!"J
#RingerLactateBaxterViafloB"BD=#"DJ&DHD=DJGD
BD"!"JD&B0B"#D/&/CDO&&GB#/DJD=G&##JG/
&GBD"JB&!G#"CGD=/&/I=D=#F1!="I=EV=&&
B"/##$H&!=!"#$!=&#B/&G#OD#1/CG#""#BJG
/&&"/D&GHD"BDJGE
#RingerLactateBaxterViafloB"BD=#"HDJDJ&D"B"##C
DHD=DJGDBHCDGB#B"#H&#=&==B&OBD"!"JG
0B!G=DF"/C=DB"/D/=DF"/C!="/C#O!#B##G
1C&G/HD=DJGDD/&"#BC&!=#$"!=CHD=DJGB#1=#=
#"=#"&/=&#DJG&G/"1#=/CG="GBEE
/D&P#JC&D"#DC="#0=#&"#0=/#"&/#&D"#DC/D
HD=DJGD1"F&!E
"CDHD=DJGD=DB"/D/J#
U"0&/=&"!/J#&#$&#GRingerLactateBaxterViafloDJ=
B"BCD&/=&"!&#BDJ==DB"/CG=DBF"D
"C#B#&DDBD"JB&!1"G=DB"/DG/J#//&
=BDD=B"BD="#B#DJ&&#=/#B0&0E
"CDHD=DJGB#&"#=/J==#BD"/JG
#RingerLactateBaxterViafloB"BD=#"DJ&DJ&D"B"##C
DHD=DJGDBHCDGB#B"#H&#=&==B&OBD"/JG
0B!G1"=DF"/CD&#"JC/B&!&GD&#"JG&#F##$&!=
DB=DF"J!=#ODJF&!CD/&D&=//!&I=CD/$&/
DHD=DJGD/"/C=0#EU"BD=B"/##H#$=&J&D"
B"#D/&/&DBJBD/J#&#BHD=I=B#&"#=/J==#
BD"/JGE
"CDHD=DJGB#&"#=/J==#BD"1D&JG
#!"#$#1&#B"#/DJD"DH0/&=BDB"BD=
DBD/=$D&B"##C&=B"0ZDODJ!G/&&"/D&G
D=#F1G=DG/B"BD=B#FD$D&D=#]/C=DE.$&
B#BD"#=&1D&J#B"BD="#B##$=&DB"##CD
HD=DJGDBHCDGB#B"#H&#=&==B&OBD"1D&JG
0B!GHD=DJGD=DF"/CD&#"J//#//!&IDG=0#GB#
D&JP#=&DO=$=HD/&"0G0B!G"/#DJ!#
&0G1D&#$!=JH!=&!==DF"I=C&#"/0JH!=&#$&#
DJ#GE
`#P$#"I==DF"/CD&#"J
;
"CDHD=DJGD=DF"/CD&#"J
#RingerLactateBaxterViafloB"BD=#"DJ&DJ&D"B"##C
DHD=DJGD=DF"/CD&#"JEVD&#$G&#GHD=DJG#"C&#
$&#GRingerLactateBaxterViafloB#"DJ=B"#/D/&/"&
=&"J#/C/J#E
,J==#GBD"F0"&!G"I=/C&!==!=&&/I=/
&"G&!=D/&"#&I=
=#D&#=0/#/&#"H0&GGD=#F1#"C&#
$&#GRingerLactateBaxterViafloB#"DJ=B"#/D
9 BD"F0"&!"I=/C=!=#I=DB#&D
BD"D=&!/B"DF#"&/G/&&DG
BD"1=#=G&GB=D#=/CGF0"G/&##C&#G
9 /=/=FDJG&"G&!=D/&"#&I=/&G#OD#1/CG
#""#BJGE
T/=/CO#0/#BD"#/GD"&"/G=$DGD=D&=
DJ=B"J&&DG&=B"/##$HD&1#I=&##PJ#&!=
"I=&!=/D=&"ID!=&!=D/&"#&I=/&G#OD#1/CG#""#BJG
/&&"/DB"&D&=GB"D=&D"/CGHD"BDJGC#B#&DCB#&D
/&&&#HD=CC#"H0GGB&DJ&#$&#DJ#G&=
O#0E
TD!=0/!=B"BD="#B#DJ&B0D/CB"/##$H
DHD=DJGD/"/CC=B=D&/C=DB"/DE
"CDHD=DJGDBD"#/JBD"D=&!C/&&DGB#
B"#/#$=/&/"&=&"J#/#J
#RingerLactateBaxterViafloB"BD=#"DJ&DJ&D"B"##C
DBD"#//#$GCBD"D=&!=#GHD=DJGE
a0!&GBD"D/&/0&&GD!"#$#=&"#&#RingerLactateBaxter
ViafloB"BD=#"DJ&DJ&D"B"##CDHD=DJGDBHCDGB#
B#"DJ=B"#/#=/&/"&=&"J#BD"F0"&!"I=/#J
0B!G#HD=DJGDB"!&#BHCBD"#&D"#=0D&D"#BHC
BD"#&D"#=0D&P0D=#DBEEB"&F#"&/C/"/C
=DB"/D=DF"/C"&"/C&=!C=DF"#/C"=CB"#D/ZJ
1EDBJGB""F#-E;E
WOD#1/C#""#BJ
"CDHD=DJGB#&"#=/J==#/!G
#RingerLactateBaxterViafloB"BD=#"DJ&DJ&D"B"##C
DHD=DJGB#&"#=/J==#/!GE.D#=#0&&/&/
D&1#JP#=&B"#G&&=H"//#"CB#"DJ=B"#/DC=
DBD=ID&D&1#/C/!ET/!B#DBD&B0&
/&/B#"DJ=B"#/D/"JBI=!&0#D=DJ==CE
bDGB"#D#B#CDG
#"CJ&#G&##B#J##="#B#HDJ/&"/!G=&B/&/0G
B"#=&GC=&"&/0#
a0!&#/=$=#BCOGB"#/#$D=GB0&=BD"D/&/0&&D1&#
&#RingerLactateBaxterViafloD=B"BD=B"#&JHD&C=#"DJ&
&&0"#=!&GJG!C=!GDJ&##B#J##=
"#B#HDJ/&"/!G=&B/&/0GB"#=&GC=&"&/0#E
"CDHD=DJGD1C&&$B#2
/&/B#&D#$=B0&"!&G/#=D#=DGE,&=BD&
DBJBD/0PGB"BD=B"/##H#$=&B"#D/&/DHD=DJGB#
1=#=RingerLactateBaxterViafloE
(
#"C
TB"#HC/#F"/D&/#$B"#]0=&#GC"CDF=G&D=/CG
#"CGB#"DJ=B"#/D&=DF=DB$"D&!==&"D!=0!
&GBH=CGD!CGB"D&#0=!=EVD&C=&=BD"JB&!B"BD
=/0B&D&!GE
4B"#F#"JDGD&/D1&0&&DG/&=B"#D&#J&#
B"#]0=&#GDB"0HD&&&/1EB""F#G(E2/(E(E
,&&"/D&G/"#"0=GB"D=&D"/CGHD"BDJGB"BD=
#"DJ&&#=HD=CD$"&BCH"DB&/I=&&/I=E
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
,DF&"O0='
QBDB""F#-E5/-E-BD"0&D"DGB"#F#"JDGE
DBJ"B#D&JPD&D&=B"#J=&"J#'
V=&&B"##C/&&#"C&#$&#GRingerLactateBaxter
ViafloDHD=DJGB#1=#=F"/&#B#JB#"DJ=OC#=&#=
/J==#/&/"&G=&"J#/"I=D#J/B"&0B!G&
/#"&/#&D"#DCE
DBJ"B#D&JPD&D&=B"#J/J#'
a0!&GBD"D/&/0&&GD/#&#RingerLactateBaxterViafloB"BD
=#"DJ&DB"##CDHD=DJGB#1=#=B"#=&DGCB"#]0=&
B#B#"DJ=B"#/#=BD"/JC=OC#=&#=/J==#
BD"/JG0B!G
9 /#=&"&/#"&/#"JB"#=#/&0=&"&D"=
D#=!=CD=0
9 =&#DJG&#D&&"DB&/#$D=P$#&GD#&J=G\S/
=&!=&G&!=B##!=&GD#&J=G``
9 /"0#G//#B#"J=
T#"C/J#DHD=DJGB#1=#=&#$&#DJ#G&
F"/D&/B"#]0=&B#"DJ=B"#/D1"/=&/H=&F0"
BD"/JJ&D"DHD=DJGD1"=DF"/C=DB"/DE
DBJ"B#D&JPD&D&=B"#J1D&J#'
T#"C1D&J#B#"DJ=OCD&GDB"DG&G/&J&G/
=B"#/D#1"CCH=&F0"/"/C""HJE,&=BD
D$&D"#0/#C&$&D"#"H#JGB"BD="#B##$=&D
B"##CDHD=DJGB#1=#=/"/G/#JDG/&J&GE
9 V=&&B"##C/&&#"C$&#GRingerLactateBaxter
ViafloDHD=DJGB#1=#=HDP/#"&/C1&J=D
/HIGB#"DJ=OC#=&#=/J==#BD"1D&JGE
9 .F!F#=/FH#"#$#"=DGFH#"#/=#0=DG/&D&"//J=DG
B#B#""#FI=&D/"0&D"#1H00&D"HD0&&0&=
#"#$=&D1&#E
DBJ"B#D&JPD&D&=B"#J/&/I=B#
D&1#JP#=&D&&=H"//'
V=&&B"##C/&&#"C$&#GRingerLactateBaxterViafloD
HD=DJGB#1=#=F"/&#B#J=DF"/CB#/"=
DO"&&B0&#pHEa0!&G/#B#&/CG"G&!=/&/I=
3
&0G&&=H"//I=&#RingerLactateBaxterViafloB#"DJ=
DB"DD&=B#/"=&#$&#DJ#G&!=F"/!=E
9 T=DF"/C/H"0O=!=F"/!=0B!G&//&
1"1&#"//&#JH#B#"DJ=DJ=O=0!&G
/#B#JG&!=#$"!=B0&&&=H"//B#B"#/$B&#=B0&#
D&1#0&!=/&/I=E
9 T=DF"/C/H"//I=F"/!=0B!G&BH#&/BEE
DFD"J=ZD#DFD"J=/&DD"&/BEEHD/CDOFD&J=
"#!"/CF=F#"J=B#"DJ=DJ=D!=
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?B#"DJ="#B#HDJD
FD/&&=D/#$=/&#JDF0#=DD&&##P$#
D/&"#&I=/"I=E
_BD=HJPD&0&&#1&#BD"=&#=B/#$=&//&=D&&#
&"/0E
[&=B"#&JHD&/B##F"/D&/0B"#]0=B"BD=1=#=&B0Z
D#=!=FD=0G#0&&DG&#F"/D&/#$B"#]0=&#G/FD&"#
"C&#/&&"/D&GD/#$=G/&G#JGE
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
.D=FJ&=&B"#F#"JDG&GDB"DG&#$&#Gcd*ef
6gh6he6ihefjc6k?&=/=0&&#CG/D"#$=I=E
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
W/0#HDG=DBH$&DGD="DDG=FD"0D=DG=,&#"JW"=/#$
V&C&#G/&MedDRA#==FD"HDJH0"&/&&"/D&G
DBD"JGD&&=//#F#"JE
.&"G&#=##B#&/#$
V&C&#G
=&"DGBD"DHJGD&/GD
&=B#BD"1=#=
=F/&/C=F/&#DC
=&J"#B#JD/I=D&BH=
!D=0GCBD"#&"!=B0&
/0#HB&I&'D##J
l!"//0#Gl!"//CF#"J
\D!=#G/"/0G"H0G
/"J\D!="&"/CBJD
=B=D&/C"DQ"#0B#G
.$B=#QCG,=J!SO=H
,=0GS"$HmOZS"DH0G&#
#$U"HJDG_BHJ
&0&#G.DJ=&Jb#G
U"DOJ,DFJ
.&"G&#\D&1##$/
&Gl"ZG
_BD"/J
4D=/G&"G/
/&&DG&G##$#"CG
=&"DG&GlGmGB#
D/I=#=&!D=0GCBD"#&"!=
B0&/0#HB&I&'nD1J&
nD#=C&GHGG.0/!
&GHGGSO=H&GHG
K
G,=0G&GHGG
S"$H&GHGGb#G&G
HG=DGJH/$#&GHG
=DG
W/0#HDG=DBH$&DGD="DDG#==FD"HDJH0"&/&&
"/D&G"CG!=&!=B#BD"#=/&/01&#'
9 _BD"DHJ'WJ"#J&#opcdgqe.0/!&#
"&#GR=/CF0"U&"0G
9 .&"G&!=D/&"#&I=
9 _BD"#/J
9 U"#1#CB=/#$
9 bDG=&"DG&GHGG'a#J!O&GHGG
SODJ!=HJ&GHG=DG!J
=F#"BH=###$D=!==DBH$&!=D=D"DI=
T=F#"BH=###$D=!==DBH$&!=D=D"DI=D&B0&#"C
DG//#F#"JG&#F"/D&/#$B"#]0=&#GDJ==&/CESB&"BD
&=DCB"/##$H&GG#F#G9/=$=#&#F"/D&/#$
B"#]0=&#GEr&DJ&B0&#GDBD&JDG&#&#D#=#/CG
BD"JHZG==F"#=#B#DCB#&DBH=###$D=DG=DBH$&DG
D="DDG&=S'!&#SH=/#$W"=#$n"/!=
\D#DJ!=2K-;;(2 #"0GHC='75)252)-)5K)553nO'7
5)2)(;-@;K;`&0&#B#G'shhM'tttEe?uE*fC&=,$B"#!&!=
n"/D&/I=_B"DI=_B#"DJ#_DJGv9-3;aD/!JnO'75;3
22()K(-@&0&#B#G'www.moh.gov.cy/phsE
4.9 Υπερδοσολογία
_BD"1#/0G0/#GCBD"1#/&$G"H0GG&#$&#Gcd*ef
6gh6he6ihefjc6k?B#"DJ=B"#/DBD"F0"&!"I=/=&"J#
D/J==##C&#GBD"FD"/#$/CB=D#=/#$J&D"DBD"JB&!
D!=G=DF"/CGB//"G&#=&"J#EV&=BD"JB&!&CB#"DJ=
DJ=B"J&&B"&#B#J/&/&G#$GE
_BD"1#/C#"C/J#B#"DJ=B"#/D=B&OBD"/JG
J&D"DHD=DJGD=DF"/CD&#"JEB&I&
BD"1=#=B"HJ&!=/"!=]/C=JB"/"/G
""HJDG/"/0B#/D0/"/C=/#BC/=#&/C$E
_BD"1#/C#"C&!=1D&J#B#"DJ=B"#/D
BD"1D&JEB&I&&GBD"1D&JGB#"DJ=
BD"1=#==#"DOJ=&JD&#/#0&&/#/0#G]/C
=J=#&/G&"GB#ZJB##"J=DF"1&!
=DF"/#$GJH#G/D#1"GBD"B&IDG/"/G""HJDG//IE
_BD"1#/&DJD=#F1=D&!=1D&J#B#"DJDBJG=
B"#/DB#B0&B&I&&GBD"1D&JG/HIGDBJG
/DJHD$G/!JGDOZDG/BD"FD"/CD#&#CET
CBB&!&/CBD"1D&JHB#"D=CH!GD&/#BC
&G#"CG1D&J#/!=F"/!=B#1#=D&C=0B!G
1&J=wES=BD"1D&JDJ=1"B&DJ&DBDJ#
HD"BDJ0B!G#"&/&G/$G#$/&#=J=
F!F#=/&"=&"#wE
_BD"1#/C#"C/&/I=B#"DJ=B"#/DD&1#/C/!E
@
TD&1#/C/!B#"DJ==#D$D&B0B#/JE
B&I&B#"DJ=BD"1=#=D&1#G&GHDG/0B!
$B=#]/C=J//=0=&#G/"/#$GB#$GE\]/C
BD"&#=/0&&B#J/&D&=JB#"DJ==B&H#$=J&D"D
HD=DJGDB1D&JETHD"BDJ&GD&1#/CG/!GB#
D&JPD&D&=BD"###J&&=H"//I==J&&/"J!G&=
/&0"H!&##PJ#"I=/D/&"#&I=ETB#/&&
&#1D&J#&!=!"#$!=/&#/J#B#"DJ=DJ=J&D"G
JGE
[&=BD"###JD&JPD&DF"/D&/B"#]0=&B#B"#&JHD=&
&#DD0D=#&DJ/B&I&&GBD"GH
D&JP#=&D&G0&&DG&#B"0HD&#&&/#$B#"#B#DJ&E
V&=BD"JB&!/#$GBD"GHD"BDJB"BD=/0B&D&/#
HD=CGB"BD=B"/##HDJ&&/&DJ/B&I&
B#D&JP#=&D&##"#$D=#F"/#EU"BD=B"#=&&D&/
B&!&//B#&"/&/&"0B!G/"J=D&B"J&&#E
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
n"/#HD"BD&/C/&#"J'TD/&"#$&DG/!/0G'B);BB)
#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?B#&DDJ0&#=#
D/&"#&I=E&&/&#$&#Gcd*ef6gh6he6ihefjc6k?/
#/D=&"IDG&#G#=DBDDJB"#/D=#=&"P#=DD/DJ=DG
&#B&#GE
WF"/##/G0&&DG&#$&#Gcd*ef6gh6he6ihefjc6k?
DJ=D/DJ=DG&!=&&/I=&#=&"#/#1&#!"#$/
/&/ET/$"DBJ"&#$&#Gcd*ef6gh6he6ihefjc6k?
DJ=DB/&&#DO!/&&"#D"J&#GBD"1=#=#&0#&#
D#"#$0#/&#D=D/#$"#$E
/&/D&1#JP#=&D&&=H"///"J!G&#CB"//#$=
/#B#&/CDBJ"&#BE
VDDJGDHD#=&GB#1=cd*ef6gh6he6ihefjc6k?#
D&1#G&G/D=&"/CGFD1/CGBJDGD&J&/=D//"
=&"#"&/#$BDB&J#&#/0B#E
VDDJGDHD#=&G&#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?DJ!D&=!!&/0&&
&##"#$$OD&#M:&#J&#G/#"0=#G"&=B"I&#$"
C&=/"0&D"#GDD&#="0=#D&B0#"CF##/#$#"#$E
.D=B"#==&/GD&1#G&G/0=G&G=#"DB=DF"J=G&G
DB=DF"J=G&G/0PG&#J&#G/&!=DBB!==#J=GD
HD=DJGB#B#1CH/=DDDJ"#"&CG##B#J#1=#=&#
cd*ef6gh6he6ihefjc6k?E
[&=B"#&JHD&/B##F"/D&/0B"#]0=&#cd*ef
6gh6he6ihefjc6k?#=#/GF"/#=/G0&&DG&#
$&#GHDO"&H#$=B0&G0&&DG&#F"/#B#
"#B#DJ&E
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
WF"/#/=&/G0&&DG&#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?DJ=D/DJ=DG
&!=0=&!=B#BD"#=&&$=HDC&#=&"#/#1&#/
!"#$E
)
T&#$&#Gcd*ef6gh6he6ihefjc6k?DF##/#$G
#=/&HD"#$GD=C/DGD=O=D&G//#F#"#$DG
/D=&"IDG&!=/&/I=E
WF"/#/=&/G0&&DG&#w9/&/#$/&#9/&/#$DJ=
B"0#DGE/&/&#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?
D&1#JP#=&&0#!#ODJ!G0#//#=D#=DG/"J!G&#
CB"/B"#=&&&=H"///B0&G$#/JDGD92
I"DGE
[&=B"#&JHD&F"/D&/0B"#]0=&#cd*ef6gh6he6ihef
jc6k?#=#/GF"/#/=&/G0&&DG&#$&#GH
DO"&H#$=B0&G0&&DG&#F"/#B#"#B#DJ&E
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
B"#/=/D#=FDG&#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?D
BD"&0P!D=#=/=/CJ/HIG&&&/&#DJ=
F##/&&/&#B&#G&#=H"IB#/&!=PI!=E
#O/GDB"DGB0=HC/DG/=/CG"CGD===#=&E
TFDBH=I=B"0HD&!=&&/I=B"BD=DOD&PD&OD!"&E
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
x!"D=
6.2 Ασυμβατότητες
T/DF&"O0=D=B"BD===$D&D$&B#BD"#=
1&#BD"1=#=#&#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?EQBDDBJG
B""F#G-E5y-E-E
[B!GD0&B"D=&D"/$&&B"0HD&&&/B#"DJ=
DJ=$1&EU"BD=O##DJ&1&0&&&!=B"0HD&!=
&&/I=D&#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?/&#=BD"/&Viaflo
B"=B0&=B"#HC/E\D&B0&=B"#HC/&#B"0HD&#&&/#$
1&0&&B#"DJ=J=D#B&/DF=CG!GBH=CGCG
"I&#G/C&=DF=P&!=&!=B0/!=C/"&!=E
U"BD=1=#=&B0Z#WJDG "CG&#B"#&HD=#
F"/D&/#$B"#]0=&#G/D&/C11#"FJEU"=&=B"#HC/
G#JGCD=0GF"/D&/#$B"#]0=&#GDB1D1I&D0&DJ=&0
/C&HD"0D$!"/0&&#D$"#G&#M:&#cd*ef6gh6he6ihef
jc6k?DJ=/&#M:;)N3)E
[&=J=#=&B"#HC/DG&#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?B"BD=
DF"0PD&B&&D=/CE=JO&D&#BC"!G0&=DH#$=#
B"0HD&DG#JDGE\=FD&D$&B#BD"#=B"0HD&
&&/E
XG/&DH=&C"#J&/0#HF"/D&/B"#]0=&DJ=$1&
D&#cd*ef6gh6he6ihefjc6k?
μη εξαντλητικός κατάλογος
'
9 n"/D&/B"#]0=&$1&D&#cd*ef6gh6he6ihef
jc6k?'

9 =#/B"#]/0#O$
9 F#&D"/J=Q
9 "/CD&"=0
9 ,DF=0
9 ,DF&"O0=
9 WOD/C/#"&P0=
9 .H#&1D&"0
9 S&1=
9 H/C/#0
9 .$&F!F#"/I=/=H"//I=
9 WO&D&"//J=
9 %&"#$#GlD#BD=&
9 .=&"#$#GQD"D=&
9 n"/D&/B"#]0=&D"/IG$1&D&#cd*ef
6gh6he6ihefjc6k?'
9 D&"//J=&HD"C2I"DG
9 B/J==&"#$#G
V/=&"!2z95z&HD"C-I"DG
V/=&"!{5zB"BD=#"DJ&D=&0GI"G
9 \=#//J=&HD"C2I"DG
9 .#O//J=&HD"C(I"DG
B"0HD&&&/B#DJ==!&00&D=DJ=1&D=B"BD=
"#B##$=&E
6.3 Διάρκεια ζωής
."/DP!CG,D&C/DJ' 5"0=&#=BD"/&&!=)))ml
2"0=&#=BD"/&&!=2;)ml/&!=
;))ml
."/DP!CG
/&&"/D&G"CG' U"0HD&&&/
U"=B0&"CB"BD=DB1D1I=D&/C
/F/C&HD"0&&#B##CB#&DB"0HD&#
&&/#$&#M:&#$&#Gcd*ef
6gh6he6ihefjc6k?D=&0G&#BD"/&jc6k?E
B0/"#1##/CGB#ZG&#"!=#B"#]0=
B"BD="#B#DJ&!GD/&0GD=
"J!DB"&#B#HDJB0DD0D=DG/
DB/"!=DGB&DG=HC/DGES=D=
"#B#HDJ!G"/D/#=HC/DG
F$OG/&&"/D&G"CGB#&D#$=
DH$=&#"C&E
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
#F"/D&/0&0B"#]0=D=B&DJJ&D"DG=HC/DGHD"#/"JG
&=F$OC&#E
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
W/#=!&#J!GViafloB#&D#$=&B0=DOD=#B&/0
B##DFJ=GB#J#E
\DH/!='2;)ml;))ml/)))mlE
2
W/#DJ=DB/=#DB"#&&D&/0B&/0DBH$/B#
B#&DDJ&B0B#J#B#B"#B=#E
bBD"D0D=&G/DJG' 5)/#&!=2;)>+="&#/1I&#
/#G&!= 2;)>+
2)/#&!= ;))>+="&#/1I&#
/#G&!= ;))>+
)/#&!= )))>+="&#/1I&#
/#G&!= )))>+
\B#"DJ==//#F#"#$=0DG#/DJDGE
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
\D&&#=#&#BD"/&&BD"D0D=B"BD="#B##$=&
!G/D=B"BD=F#=&DB0D=E
9 B#""JZ&DD&B0DFBO"CE
9 B#""JZ&D&0="#B#J&#E
9 \=D&DD/=#D"/IG"#B#=#G/#GE
b=#
9 F"&D&#=BD"/&jc6k?B0&#=DBH$//"1IGB"=B0&
"CE
9 SO&D/"G""#GBP#=&G&HD"&#=D!&D"/0/#ES=
B&!H#$=""#GB#""JZ&D&#/HIG#1H0G
&D"0&&GB#"DJ=DJ=D!=#GE
9 SO&D&#!GB"#G&$D/&=B#JO=!=
!&J!=ES=&#D=DJ=GCBD"DO=I&
B#""JZ&D&#E
U"#D&#J&#"C
"#B#C&DB#&D"!=/&=B"#D&#J/&#"CE
9 ="&C&D&#=BD"/&B0&#D/0#="&GE
9 B#/"$=D&D&=B&/CFDB0&H"JDO0#&1&#
BD"/&'
9 /"&C&D&#/"0B&D"$#&#0&GH"JGD&#="
9 /"&C&D&#D#B&D"$#&#BID&##"/
BD"&"Z&D
9 &#BIHBD&&DJB"#G&O!E
9 SF"0&DB&&D=/C&=B"#D&#J&GGE
9 V=&D&/DC#"CGE=&"O&D&G#JDGB#=#D$#=
&/DC&$=D&=/B&G/DCG/&#"C
&#$&#GE
D=/G=DGB"0HD&!=F"/D&/I=B"#]0=&!=
U"#D#B#J'B"0HD&&&/B#"DJ=DJ=$1&ESO&D&
1&0&&&!=B"0HD&!=&&/I=&0#D&#0#/D&#=
BD"/&B"=B0&"CE[&="#B#DJ&/B##B"0HD&#&&/0
DB1D1I&D&=#&#=/0&&B"=B0&=B"D=&D"/C#"CE
SB1D&BC"G/B"#D/&/CB&=O#B##CB#&DB"0HD&#
&&/#$E$&B#BD"#=B"0HD&&&/B"BD=
"#B#H#$=!G/=F#=&E
4&=B"#HC/F"/D&/#$B"#]0=&#GB"=B0&#"C
9 B#=D&D&HB"#HC/GF"/D&/I=B"#]0=&!=E
5
9 "#B#I=&G$"D1D0=@*6p*e)mm!G22gauge)3)
mmBD"=&D&=DB=F"P0D=H"JB"#HC/G
F"/D&/I=B"#]0=&!=/D=JD&DE
9 =JO&D&#/&#F"/D&/0B"#]0=BC"!GE4ZCG
B/=0&&GF"/0B!G&#!"#$#/#/&BC&DDF"&G
H"JDGD=I#H"JDGDJ="=DGB"#G&B=!/=JO&DE
U"##C'\FD&D/#GB#BD"#=B"0HD&F"/E
4&=B"#HC/F"/D&/#$B"#]0=&#G/&&"/D&G#"CG
9 ,DJ&D&&"0F&G/DCGE
9 B#=D&D&HB"#HC/GF"/D&/I=B"#]0=&!=E
9 "#B#I=&G$"D1D0=@*6p*e)mm!G22gauge)3)
mmBD"=&D&=DB=F"P0D=H"JB"#HC/G
F"/D&/I=B"#]0=&!=/D=JD&DE
9 B#/"$=D&D&#=BD"/&B0&#&&I="&G/C"J&D&#=D
0"HHE
9 S//D=I&D/&G$#H"JDG/&BI=&GDF"D=I#/#GDJ=D
0"HHE
9 =JO&D&#/&#F"/D&/0B"#]0=BC"!GE
9 SB=F"D&D&#=BD"/&&H"CG=#JO&D&&"0FD/=#
/=DJ&D&#"CE
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
,&##GDJG,/#F#"JG&=Sy&=,$B"#
Baxter Hellas ΕΠΕ
\"J=#=&$B-3y=FG
-2%ET"/D#9&&/C
E'2)2KK))))
=&B"0!B#G&=,$B"#
P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd
.l. 51318, 3301 aDD0G
,_URWV
TaE' 2;532-2;
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
S'55((3K9);9)3
,$B"#G'2))((
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
V&=S' U"I&/"'22))5
==!'K);2))3
V&=,$B"#' U"I&/"'-)-2))(
==!'25)22))3
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
25)(2)-
-
;