MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MYCAZOLE
Fluconazole caps, 200 mg/cap
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MYCAZOLE
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Fluconazole 200 mg/cap.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Καψάκιο σκληρό.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θεραπευτικές Ενδείξεις
Κρυπτοκοκκικές λοιμώξεις περιλαμβανομένης της κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας και λοιμώξεων
άλλων περιοχών (π.χ. πνεύμονες, δέρμα). Ανοσοεπαρκείς ξενιστές και ασθενείς με AIDS, καθώς και
ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων ή άλλα αίτια ανοσοκαταστολής μπορούν να υποβληθούν σε
θεραπεία. Το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συντηρητική θεραπεία προς πρόληψη
υποτροπών κρυπτοκοκκικών παθήσεων σε ασθενείς με AIDS.
Συστηματική καντιντίαση, περιλαμβανομένης της καντινταιμίας σε κλινικά σταθερούς και μη
ουδετεροπενικούς αρρώστους, της διάσπαρτης καντιντίασης και των εστιακών καντιντιάσεων
(λοιμώξεις του περιτοναίου, του ενδοκαρδίου, των πνευμόνων και του ουροποιητικού
συστήματος). Επίσης μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία με το φάρμακο ασθενείς με κακοήθη
νεοπλάσματα, ή ευρισκόμενοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς και ασθενείς λαμβάνοντες
κυτταροστατικά ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Είναι αυτονόητο ότι για τις ενδείξεις 1. και 2. πριν
την έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να ληφθούν καλλιέργειες ή να γίνουν κατάλληλες
εργαστηριακές εξετάσεις (άμεση μικροσκόπηση, βιοψίες, ορολογικές εξετάσεις) για να απομονωθεί
και ταυτοποιηθεί ο αιτιολογικός παράγων.
Εν τω βάθει ενδημικές μυκητιάσεις περιλαμβάνουσες την κοκκιδιοϊδομυκητίαση, την
παρακοκκιδιοϊδομυκητίαση, τη σποροτρίχωση και την ιστοπλάσμωση σε μη ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς.
Καντιντίαση των βλεννογόνων: Στοματοφαρρυγική, οισοφαγική καντιντίαση (ως εναλλακτική της
τοπικής θεραπείας), μη διηθητικές βρογχοπνευμονικές καντιντιάσεις. Καντιντουρία σε
μεταμόσχευση νεφρού και ουδετεροπενικούς ασθενείς, χρόνια βλεννογονοδερματική καντιντίαση.
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Χρόνια ατροφική στοματική καντιντίαση (στοματίτιδα εξ οδοντοστοιχιών), ως εναλλακτική της
τοπικής θεραπείας. Ασθενείς κυρίως με διαταραχές της λειτουργίας του ανοσοποιητικού
συστήματος, μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία με το φάρμακο.
Καντιντίαση των γεννητικών οργάνων:
Κολπική καντιντίαση, ως εναλλακτική της τοπικής θεραπείας (μόνο στην εφ’ άπαξ χορήγηση των
καψουλών 150 mg)
α) οξεία
β) υποτροπιάζουσα, εφ’ όσον η νόσος έχει επιβεβαιωθεί με καλλιέργεια.
Καντιντιασική βαλανίτις.
Δερματοφυτιάσεις που περιλαμβάνουν τη δερματοφυτίαση ποδών, ψιλού δέρματος,
μηρογεννητικών πτυχών, την ποικιλόχρου πιτυρίαση, τη δερματοφυτίαση των ονύχων
(ονυχομυκητίαση) και δερματικές λοιμώξεις οφειλόμενες στη Candida.
Σημείωση: η συστηματική θεραπεία στις παραπάνω ενδείξεις προτιμάται όταν η λοίμωξη εκτείνεται
σε μεγάλη περιοχή του δέρματος, αφορά στο τριχωτό της κεφαλής ή αρρώστους με
διαταραγμένους αμυντικούς μηχανισμούς, κακή ανταπόκριση στη τοπική θεραπεία και επιμονή της
μυκητιασικής λοίμωξης παρά τη θεραπεία.
Πρόληψη των μυκητιασικών λοιμώξεων σε ασθενείς με ουδετεροπενία και κακοήθεις νόσους που
προδιαθέτουν στην ανάπτυξη τέτοιων λοιμώξεων ως αποτέλεσμα χημειοθεραπείας με
κυτταροστατικά φάρμακα ή ακτινοθεραπείας και κατόπιν μεταμόσχευση μυελού. Εφιστάται η
προσοχή στο γεγονός ότι η χρόνια χορήγηση αζολών αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης C. Krusei,
Aspergillus, Mucoralew, Fusarium, C. Glabrata, που συχνά παρουσιάζουν φυσική αντοχή στις
αζόλες.
Η θεραπεία μπορεί να αρχίσει πριν τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών και
των άλλων εργαστηριακών εξετάσεων, ωστόσο, αμέσως μετά τη λήψη των ανωτέρω
αποτελεσμάτων, η αντιμηκυτιακή θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.
Χρήση σε παιδιά
Το φάρμακο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε τριχοφυτία του τριχωτού της κεφαλής.
Δοσολογία Και Τρόπος Χορήγησης
Επειδή η απορρόφηση στην από του στόματος χορήγηση είναι ταχεία και πλήρης η ημερήσια δόση
φλουκοναζόλης είναι ίδια για την από του στόματος και ενδοφλέβια χορήγηση.
Η ημερήσια δόση του φαρμάκου πρέπει να καθορίζεται με βάση τη φύση και τη βαρύτητα της
μυκητιασικής λοίμωξης. Οι περισσότερες περιπτώσεις κολπικής καντιντίασης ανταποκρίνονται
θεραπευτικώς σε εφάπαξ χορήγηση. Για τις μορφές λοιμώξεων που απαιτούν χορήγηση πολλαπλών
δόσεων του φαρμάκου, η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται έως ότου οι κλινικές παράμετροι και οι
2
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
εργαστηριακές δοκιμασίες υποδείξουν υποχώρηση της ενεργού μυκητιασικής λοίμωξης. Η
ανεπαρκής χρονική διάρκεια της θεραπείας δυνατόν να οδηγήσει σε υποτροπή της ενεργού
λοίμωξης. Ασθενείς με AIDS και κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα ή με υποτροπιάζουσα
στοματοφαρυγγική καντιντίαση συνήθως απαιτούν θεραπεία συντηρήσεως προς πρόληψη
υποτροπής.
Ενήλικες: 1α. Για τη θεραπεία της κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας και κρυπτοκοκκικών λοιμώξεων
άλλων περιοχών του σώματος η συνήθης δόση είναι 400 mg την πρώτη ημέρα της θεραπείας
ακολουθούμενη από δόση 200-400 mg άπαξ ημερησίως. Η διάρκεια της θεραπείας επί
κρυπτοκοκκικών λοιμώξεων εξαρτάται από την κλινική και μυκητολογική ανταπόκριση στην
θεραπεία, αλλά συνήθως είναι τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες επί κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας ή 10-12
εβδομάδες μετά την αρνητικοποίηση της καλλιέργειας του ΕΝΥ.
1β. Για την πρόληψη της υποτροπής της κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας σε ασθενείς με AIDS, αφού ο
ασθενής λάβει ένα ολοκληρωμένο αρχικό σχήμα θεραπείας, η fluconazole μπορεί να χορηγηθεί επ’
αόριστον σε ημερήσια δόση 100-200 mg.
2. Για τη θεραπεία της καντινταιμίας, της γενικευμένης καντιντίασης και άλλων βαρειών
καντιντιάσεων, η συνήθης δόση του φαρμάκου είναι 400 mg την πρώτη ημέρα της θεραπείας,
ακολουθούμενη από δόση 200 mg ημερησίως. Αν χρειαστεί επί ανεπαρκούς ανταπόκρισης η δόση
μπορεί να αυξηθεί σε 400 mg ημερησίως. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την κλινική
ανταπόκριση των ασθενών.
3. Για τις εν τω βάθει μυκητιάσεις μπορεί να απαιτηθούν δόσεις 200-400 mg ημερησίως για
διάστημα διαρκείας μέχρι 2 ετών.η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να εξατομικεύεται.
4. Για τη θεραπεία της στοματοφαρυγγικής καντιντίασης η συνήθης δόση είναι 50-100 mg άπαξ
ημερησίως επί 7-14 ημέρες. Εάν είναι αναγκαίο, σε ασθενείς με βαρειές διαταραχές της λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος, η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί για μακρύτερο χρονικό
διάστημα. Για τη θεραπεία της ατροφικής στοματικής καντιντίασης που παρατηρείται επί τεχνητών
οδοντοστοιχιών η συνήθης δόση είναι 50 mg άπαξ ημερησίως επί 14 ημέρες, χορηγούμενη
ταυτόχρονα με την εφαρμογή τοπικών αντισηπτικών μέτρων επί των οδοντοστοιχιών.
Για τη θεραπεία άλλων καντιντιασικών λοιμώξεων των βλεννογόνων (εκτός της κολπικής
καντιντίασης, βλέπε κατωτέρω) π.χ. της οισοφαγίτιδας, των μη διηθητικών βρογχοπνευμονικών
λοιμώξεων της καντιντιουρίας, της χρόνιας βλεννοδερματικής καντιντιάσης κ.λ.π. η συνήθης
αποτελεσματική δόση είναι 50-100 mg ημερησίως χορηγούμενη επί 14-30 ημέρες.
Για τη θεραπεία της κολπικής καντιντίασης και της καντιντιασικής βαλανίτιδας πρέπει να
χορηγούνται 150mg από του στόματος ως εφάπαξ δόση.
Για δερματικές λοιμώξεις που περιλαμβάνουν τη δερματοφυτίαση των ποδών, του ψιλού δέρματος
και των μηρογεννητικών πτυχών καθώς εκείνες που οφείλονται στη Candida, η συνιστώμενη δόση
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
είναι 150 mg άπαξ εβδομαδιαίως ή 50 mg άπαξ ημερησίως. Η διάρκεια της θεραπείας κυμαίνεται
από 2 έως 4 εβδομάδες, αλλά ειδικά η δερματομυκητίαση των ποδών μπορεί να απαιτήσει θεραπεία
έως 6 εβδομάδες. Για την ποικιλόχρου πιτυρίαση η συνιστώμενη δόση είναι 50 mg άπαξ ημερησίως
για 2 έως 4 εβδομάδες.
Για δερματοφυτιάσεις των ονύχων η συνιστώμενη δόση είναι 150mg άπαξ εβδομαδιαίως. Η
θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται έως ότου το πάσχον νύχι αντικατασταθεί από υγιές. Η ανάπτυξη
υγιών νυχιών στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών φυσιολογικά απαιτεί 3 με 6 μήνες και 6 με
12 μήνες αντίστοιχα. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να ποικίλει σημαντικά από άτομο σε
άτομο και εξαρτάται και από την ηλικία του ατόμου. Περιστασιακά, μετά την επιτυχή θεραπεία των
μακροχρόνιων λοιμώξεων, τα νύχια μπορεί να παραμείνουν δύσμορφα.
Για την πρόληψη των μυκητιασικών λοιμώξεων σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν
γενικευμένη λοίμωξη π.χ. ασθενείς που αναμένεται να έχουν βαριά ή παρατεταμένη ουδετεροπενία,
όπως ασθενείς προς μεταμόσχευση μυελού, η συνιστώμενη δόση είναι 400mg άπαξ ημερησίως και
για την πρόληψη των μυκητιασικών λοιμώξεων σε ασθενείς με ουδετεροπενία και κακοήθεις
νόσους που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη τέτοιων λοιμώξεων ως αποτέλεσμα χημειοθεραπείας με
κυτταροστατικά φάρμακα ή ακτινοθεραπείας, η δόση κυμαίνεται από 50-400 mg άπαξ ημερησίως.
Η χορήγηση πρέπει να ξεκινά αρκετές ημέρες πριν την εκδήλωση της αναμενόμενης
ουδετεροπενίας και να συνεχίζεται για 7 ημέρες μετά την αύξηση του αριθμού των ουδετερόφιλων
κυττάρων σε τιμές άνω των 1000 κυττάρων ανά mm3.
Χρήση σε παιδιά
Όπως και στην περίπτωση των ενηλίκων με παρόμοιες λοιμώξεις, η διάρκεια της θεραπείας
βασίζεται στην κλινική και μυκητολογική ανταπόκριση. Το φάρμακο χορηγείται ως μία ημερήσια
δόση.
Για παιδιά με νεφρική δυσλειτουργία, βλέπε τη δοσολογία στην παράγραφο «Ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία».
Παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 4 εβδομάδων
Η συνιστώμενη δόση φλουκοναζόλης για καντιντίαση των βλεννογόνων είναι 3 mg/kg ημερησίως.
Δόση εφόδου ίση με 6 mg/kg μπορεί να χρησιμοποιηθεί την πρώτη ημέρα για ταχύτερη επίτευξη
σταθεροποιημένων επιπέδων στο αίμα.
Για τη θεραπεία της γενικευμένης καντιντίασης και των κρυπτοκοκκικών λοιμώξεων, η συνιστώμενη
δόση είναι 6-12 mg/kg ημερησίως, εξαρτώμενη από τη βαρύτητα της νόσου.
Για την πρόληψη των μυκητιασικών λοιμώξεων σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή που διατρέχουν
κίνδυνο ουδετεροπενίας ως αποτέλεσμα κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, η
δόση πρέπει να είναι 3-12 mg/kg ημερησίως, εξαρτώμενη από την έκταση και τη διάρκεια της
προκληθείσας ουδετεροπενίας (βλέπε δοσολογία ενηλίκων). Η μέγιστη δοσολογία των 400mg
ημερησίως δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται σε παιδιά.
4
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
Παιδιά ηλικίας 4 εβδομάδων ή νεώτερα
Τα νεογνά αποβάλλουν τη φλουκοναζόλη αργά. Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της ζωής τους,
πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια δόση σε mg/kg με αυτή που χορηγείται σε μεγαλύτερα παιδιά,
αλλά να χορηγείται κάθε 72 ώρες. Κατά τη διάρκεια των 3-4 εβδομάδων της ζωής τους, η ίδια δόση
πρέπει να χορηγείται κάθε 48 ώρες. Υπάρχουν λίγα φαρμακοκινητικά δεδομένα για να
υποστηρίξουν αυτή τη δοσολογία στα νεογνά (βλέπε 5.2, Φαρμακοκινητικές ιδιότητες).
Η μέγιστη δοσολογία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 mg/kg κάθε 72 ώρες στα παιδιά κατά τις δύο
πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Για παιδιά 3 έως 4 εβδομάδων δε πρέπει να υπερβαίνει τα 12
mg/kg κάθε 48 ώρες. Η φαρμακοκινητική της φλουκοναζόλης δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά με
νεφρική ανεπάρκεια.
Χρήση σε ηλικιωμένους ασθενείς
Εφ΄ όσον δεν υπάρχουν ενδείξεις διαταραχής της νεφρικής λειτουργίας πρέπει να χορηγούνται οι
συνήθεις δόσεις του φαρμάκου. Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 50
ml/min) το δοσολογικό σχήμα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με την κατωτέρω οδηγία.
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Η φλουκοναζόλη αποβάλλεται κυρίως δια των ούρων υπό αναλλοίωτη μορφή. Σε χορήγηση εφ΄
άπαξ δόσης του φαρμάκου δεν είναι απαραίτητη η ρύθμιση της δόσης αυτής. Επί πολλαπλών
δόσεων φλουκοναζόλης σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, πρέπει να χορηγείται μία αρχική
δόση εφόδου από 50 έως 400 mg. Στη συνέχεια μετά τη δόση εφόδου, η ημερήσια δόση
(σύμφωνα με τις ενδείξεις) πρέπει να βασίζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Όταν η κρεατινίνη ορού είναι ο μόνος δείκτης της νεφρικής λειτουργίας, εφαρμόζεται ο πιο κάτω
τύπος για ανεύρεση της κάθαρσης κρεατινίνης:
Άνδρες :
010009000003b028000000003911000000001610000026060f002220574d46430100000000000100
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Κάθαρση κρεατινίνης (ml/min) Ποσοστό συνιστώμενης δόσης
> 50 100%
11-50 50%
Ασθενείς που βρίσκονται σε
αιμοδιύλιση
100% μετά από κάθε συνεδρία
αιμοδιυλίσεως
ab570000000002000000002000002c0e00002c2e0000010000006c0000000000000000000000b500
00002d0000000000000000000000a71000002f04000020454d46000001002c2e00000c0000000100
0000000000000000000000000000560500000003000040010000b300000000000000000000000000
000000e2040038bb0200460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210
c0db01000000600000006000000046000000200a0000140a0000454d462b224004000c0000000000
00001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000
803f214007000c00000000000000084000056c090000600900000210c0db010000000000000000000
00000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000000b60000002e08020
000000aa7747d000000017352474200aece1ce9000000097048597300000ec400000ec401952b0e1b
000008e949444154785eed5bb172ea3a1055ee2fbc81220d35438adbf2013074f9870cfc0069f20969
6ee6f566f887740c2e5f419bc21e6a1a0a33ef1b78bb5a499664d99645f0bb776c3709b656da5d9ddd
95a5e387ebf5caba78a59b87ed28fb351b34303e44a641f7bf69d31f522f309f5faff12557f512bf3e6cd
2bbaadec21045fdc1d8c3f4da0c1fd0cb64797d63ef0d3d0263193ebdab37a1733e915e9386ae2f514d
579a20028d9f580209e59a8c775f0a23e9e76e912d27f734aa85210aea5fe22d4b34b3283ab8b3b47f
dd560f66bf12b6d5c3a8d23b052c3a0063ce943354fd67e0129fa7d76c7f3cd407f6e5ebb4284ba37a3
070885cbe766cff0c5000e71d173f55ee9d2c1b079abf31d4b285216c95c0daf154c7fde479bf5eefdfb0
e60c47f05f4df9198e98164655069b5844283c6c8f6b53e2127f9ec6ea5eba51a13a7ff706a2d6e36036
9bb0c1e3d8631e06b365559955c1801041842c1ebfc08077f62641c10de2c195c6af321dd910978df27
6
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
c255b14529d7a809d621e0459950eb5ffe15f1a4d7f8e3fb83620011d7139ad432560d54ab732d9e9c
39a25b4ffe700c7d01c20b22b0d1bc7b10a4b98808f53a67721733bd732cff11616c1e7d7ebdbc2183b
ddbcb3e7e791bc77391f2342ef641a5983d893ce0705cbc9357ac1c0401f0da9bd7467ae9afa4f3a925
ad9ee45610a06844876020f4dc080bccaa49b21d4185e78e64ff3f10bc24daf46f34ff0986a84adf006b
638ee412cdb475247ae28adf3b0bb0882f47a5d0ee3d7e1e905923de939f8b9383e916fb932381acc9
bec23d7861d36075e24d20d2c26b2fd3ac2f288b0f657a6106080998ff9f00114329727aacb6cb4db31
e1f36278626e074d8edb570018d8a61254018bc5593e4c8d3c5d94504148e8d7968b500b9208f4c64
19328effa12bfef98ca22d29d83d94bb41e318a025d493e3b72b2957ba93b0a0680084077fcc88b8b4
aa1706b4d0507d0bce63508e76cac2af81a662f3dac228e1dec016ff07ac5f3b599c310d5741f2e1e1ba
ab249cbd08215d64fa58cb40d4d500331b662533e0793e572a247a9b732bc98187385a200b4245a99
6b8cbc4b4d97dc5ad507e676c038630b69631146ae3be096d5ea09267d38e710a544703c6baf0be84
9483dd6a5123db89d57c57c06214adf778bb7179997f227f0df0744bb98205d1f977bf5e73fb4704d3f
e714c1023ed80ee43fa8f2829f28aaa15e8a050be2026f28b952df1006d1295c46e56a509c9c82ff081c
42a6c574b412b89500a49bd174a8727e768235451a8b92edad0ca62c6d35871ec2e43e591a4b75352
cdaab74411d4dc070936141b1e3e057dae05d1b8b9677d4ec430ac2dc0a738de585bc2db5aa401b5f
1f88842b16570490193b9f482e0f221e949948f79a96e9e6ef038fefa27b55e863ee8f228a2b5e04e80
2b5f9ad28e1496cbdff275aaf45f4f1e4ceab863040de1052eaa7dd197667f5bfde276a24ec12bcc587a
3bbd45ce802dae1884a49badd5819d25cf64236f05fd45fee03e902b05bb348163715d95227de9369b
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
ad5562f077943318cb82107b57a2a6412dd08610d8a0aedc59c65b949d2624d4bfe10044adcab4660
20539852874205cfb89496c8d1a056deacd2ea666215ad7330988d347f3aa5959cded040a8978a65c3
7b097b36bad71872ca9958f1d5a8e38d10f0623040308ec3851d16dca08c16f13e1154eebe3a2c7ae2
a07280db3474c76a9e4f1fa04145bdeb1ff51e501bf0bd2b7a0ff41ee83d10e481bed004b9cd47085ed
2adcd5a1fa9ba36d02beef1ddf7e4cc50a22f34757312f6bc1a1fb879be49c5bebd75342b36d4379b7cc
b5f57017753a68736cf8e7b888441a0460a0fb04bf75a71c73ed91fb770849044c72d1ccde6ef4fb0190
e39e27a7d61ecb1f4887df2bcd8051df205d9da4324c86dd542d681b9dd1876ec87e7dd188ea8704f1
98ec72e67791c05ffd191bbbae31c09ce2b74d2c61d4cd0baec21f2fdfe553be3a55dcb8d713842c053
2ed8d27fcc523cc5cc4e780e01fbe87346c76665d764da1a467a88d440a4829a5526e938c4b19af2d32
53c88e187f6904b564f078675050e52e1400f8e6ac58953b972feac959b63e0e6dd3d8f0ed4c103d756
3f47c87f7a74f37f34015a437e70e5a740f81e71b2a7b1bcb6d43d4f4efc74ae6ad55216194b3f271127
10406c128124db334e35f95daf1a6a964b6d207dc843eaa6569d2085c0f5c48864f17b5cad4044f939d
d6c479c7c02af6ec47a7071e84a485c821cc5994706bfcbe6c229b299c9462b67ac096a96e471e1cc68
dc361cb0f8a89cf4153eb1c012a2cb67d703a80616b7247ce04ac956202234702cf411331681ba94c48
5c02a52a70a5c384e60225283c1464bca196bb478b80c9f31a949cea1600872dd1d8fca485f456f6b7c
b16ff857f55fcb69fb2ec4b40811601e11c3515e9c1e5e20505791b88ad4a902170e70f4b6d841bea61
4e2c35813d4acc180ebc643333d53b61397f31172ed6cd2976b5a6e5f0de83de82384d6b366e0690d
22c8552386235df4f90064d44bbcb1a9de6e1297e0339ad4299b0b2738ca22857831d6747e23af7b59
8
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
fc7a7834b18cfc5aeb9183f44596b556019acd7478ebefc578696fd6fa5b27609904930a12975ae9e7d
42958fb5b5c38eded0969141e8c35836d66b38624358bbf6718bc3cf5da5178ff70bd6b18841b61bdc9
7cabe3d9a02655ecb7bb4d24bb5bcf6d74eccd74baa3328e3754fb164142ceaf7c291648b27e56682a
df89b149f89b756357b45668c2f35cb964e1a3a97b0c52d3a7c63e572dadad4f5aec2adabd7c291605c
9fa597ec2971e4e6ac7b57e03f7fb5cf14743045e9d7d5e0fbfcf5b8e9e9c3ae0395bbedb2316bb42587
c5122bb327ffe5b7ec2a71fdb1456fef734f18f86c83d1d735bdff05a35dababfbdb63ee6337ffe557ec29
7b191f894d6fe26f936556ba57b88d4ba28ac016497e9c1f985be7ce31115c6fa5976c227cb0c142220
2ab59a3c1baf5e7a81c61ec8dfdf68c92a7e5b9f00c967fcaff66d0cad731d9fe934d6234ca0272686258
90e49f585a643931d666a0f9130bf7548aa874887263bccd41e22617eeb90540f910e4d7698a93d44c
2fcd621a91e221d9aec30537b8884f9ad43523d443a34d961a6f61009f35b87a47a887468b2c34ced2
112e6b70e49fd07a6bad81fe789e2690000000049454e44ae42608208400108240000001800000002
10c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002
000000000000bf000000bf000036430000384203000000000000b3000000b3ffff3543000000b30000
00b3ffff37422100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000
000c0000000400000051000000a82200000000000000000000b50000002d00000000000000000000
000000000000000000b60000002e00000050000000480100009801000010210000000000002000cc
00b60000002e00000028000000b60000002e00000001000800000000000000000000000000000000
00480000000000000000000000ffffff00d4ffff0072009b00ffeaba00009bd400eaba720000009b00ba7
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
20000ffffea00eaffff000072ba00ffd49b009b009b00ffffd40072baea00d49b00009b000000729bd4009
bd4ff00baeaff00ffd4ba00ba9bba00ba7272009b72ba007272ba00727200009bbaea00729b9b00d4b
a720072000000bad4ba0000007200d49b7200eaffea00bababa00eaffd400eaeaba0072007200eaba9
b00ba729b009b0072009b9b9b00d49b9b009b9bd400ead4ba00727272009b7272009bd4ea00bad4e
a00babaea00babad40072729b00bad4ff00d4ffea00d4ffd400eababa009bd4d400729b8f009b9b7200
9bc3ba0072bad40000727200d4eaba00baeaea00d4d49b00ba9b9b00d4baba00ffd4d400ffeaea00ea
eaff00d7ba72000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101013906010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010139060101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013906010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
12
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010139060101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010207000
00c01050010010105001001130c0228090f110e13000c010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101013906010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101020d0e010a180e01141709050c141709050c1421012c0e
134144130c0105060101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0a180e01010a180e011310010f061310010f060a180e0f06142701023801010f0c0101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010f0c0101010a180e010f06010f060f06010f
47433d211317372b010a160901020d0e010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101390601010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a180e010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a18
0e0101010102280901014622180e011310010f061310010f061311390041071001012c0e01010f060
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
14
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
10101010101010101010101010101010101010f0c010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010112040101010113060101010207110e01141
709050c141709050c010101010101010101350401011417090101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101011310010101130000001e040101010508360710010101011306010
5110e132e00000c01142000000c14201e3f070601010f000c010f000601131e0401010a0b0809131e0
40101130601130601010101050c010101010a180e010105000809010500080901010101010101010
a0b0c01010a180e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
13906010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010203040
10101050c011b040101010114341035040101011417360d37380228090203040f080901010f060a0b
10320e01130c33090f0c0101131d180e01020d390c131d180e0114170914210101010a19040101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101050c0101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101131001010101050c010101010101010f0601010
101010a0b000601010a180e0113060114200809131001020d0e010114210101142101010f0602380
1020d0e010f060238010a19040a180e0101020d0e010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101050c010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
1010101010a190401010101120401010101142d192e040101010101121f260401010f100113100a19
040101020304022a2b012c24180e01022822450f0c012c0e020d24450f0c012c0e01051e041204010
1020d0e0101010000000000000000000000000000000000000000000000000000010101050601010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013906010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101130601010101020d0e01010
1010511240b1001010114200c0a0b10010105001e040113000008091420000c050c0207000008221
904051e0401050c020d0e051e0401050c051e250b1e040101020d0e0101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010f060101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101142701012c0e14170914290e0101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101020d0e01010101010101010101010101010101010500000c010101010101010
1010101050c010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000
00101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011420000000060
11300000601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010a160901010101010101010101010101010a1904010101010
1010101010101010101010101330902280901010101010101010101050c010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010139060101010101010101010101010101010
16
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10f080901010101010101010101010101011204010101010101010101130c0228090f110e0a0b1e2e
040101010101010101010a1904010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101012c070000
26060f004e0e574d46430100000000000100000000000000020000002c0e0000000000002c2e00000
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010f060101010101010101011421012c0e1341440228220b0c01010101010101010102280
90101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010114170901010101010101010
a180e0f061427010a160914270101010101010101011306010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101390601010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101011204010101010101010a433d211317372b0101050c022b0101010
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
1010101010a190401010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010114170
9010101010101011311390041071001010a0b1e420e0101010101010113060101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010114170901010101010101010101010101010
101010101010101010101010f1001010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101013906000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
18
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1013906180e010101010101010101010a180e0101010101010101010101130809010101010101010
10101010101010101010a19040101010101010101010101010101010101010101010101011308090
101010101010101010101010101010101050000110e0101010101010101010101010101010101010
114260401010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a180e010101010
1010101010101010101010101010101010101010101050809010000050c010101010101010101010
10f0c010101010101010101010101130601010101010101010101010101010101010112040101010
10101010101010101010101010101010101010101011306010101010101142604010101010101010
11204010f08090105080901010101010101010101010101022809010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101120401010101010101010101010101010101010101010
10101010101011421010000133b20000601010a0b0010051e3c2e00000c01020700110e010a0b110
e01010101142000110e010a0b00083d00110e353e1e1f20100114201e3f070601010f000c01020700
110e010a0b110e0101010101022809010500060a0b1e0401010f001e2f0e010114210101010105083
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
60710010101010f0c010101050000000c01011420110e010f00000c01010101010101010101130601
13060a0b06011300060f000613060105110e0a0b0840201e3f0706010101120400001417090203040
1131001131e040228090203041306011308090f060101010101010f0c010f08091310010f08090f101
4210a0b1001010f060a0b10320e01130c33091306011308090f06010101010101010f0c0101020d0e
01120401010a190402070c010101120401010101143410350401010a180e01010101141709010101
010f0601020304020d0e0101010101010101011417091421010a19041b04010f0c011417360d37380
20d393a060a0b10320e01010f0600000a180e010f06010f06010228090a180e0113061310010a1904
0f060101010101010f0601020d0e0f060113100113100a180e02280901131001020d0e01011421010
11310010a19040f060101010101010a180e010101050c130809010101050c0113060101010f060101
0101010f0601010101020d0e01010101141709010f000000000830080901050c01010101010101010
10a19040a180e0114173104011421010a0b00060101020d0e131001020d0e0101011310000001120
40112040113080913000c010f1001131002030401050c142604142701010102030402280914290e1
3100a0b0c0112040a190401020304022a2b012c24180e0102030401050c1426041427010101020d0
e0101011300000c0101010113080914170901011310010101142d192e04010101020d0e010101011
4170901022b010f060113100101050c14200000000000060101051e04120401010f2f040102280901
121f260401020d0e020304022a2b01010113100000010f1d0b080901010f001e1f17090105001e040
1142000080901130000100101010102070000000c14210101142101010f06010f0c01011420000c05
0c02070000080914200008090113000010010101020d0e0101011417220b06010101010f0011230e
20
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
01011310010101010511240b1001010a180e01010101141709010113060f060114210101050c0101
01010101010101051e250b1e0401010a1904010a190414200c0a0b10020d0e011420000c050c0101
0f060000011417091417090101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010a180e0101010a1904010f06010101010101010101010f060101010101010101010101010
f0c01010a0b1a17090101011b1c0601020d0e02030401010101010101010101010101010101010113
0c0101010101010101010101010101010101010101010112040000010a0b0c011204010113060101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101011306010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010f0c01010113000809050006
0101010101010101011204010101010101010101010101020d0e0101011308090101010a0b060101
13000006010101010101010101010101010101010114150f0c010101010101010101010a16090101
0101010101010f100100000101020700080901010a0b0c0101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010a0b0c010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101020d0e01010101010101010101010101010101010f10010101010101
01010101010101010203040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010105110e01010101010101010101010f08090101010101010506010100000101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020304
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
01010101010101010101010101010105060101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010100004c000000640000000000000000000000b50000002d
0000000000000000000000b60000002e0000002900aa0000000000000000000000803f0000000000
0000000000803f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022
0000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000
00140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c
022e00b600030000001e000400000007010400040000000701040039110000410b2000cc002e00b6
00000000002e00b6000000000028000000b60000002e000000010008000000000000000000000000
0000000000480000000000000000000000ffffff00d4ffff0072009b00ffeaba00009bd400eaba7200000
09b00ba720000ffffea00eaffff000072ba00ffd49b009b009b00ffffd40072baea00d49b00009b0000007
29bd4009bd4ff00baeaff00ffd4ba00ba9bba00ba7272009b72ba007272ba00727200009bbaea00729
b9b00d4ba720072000000bad4ba0000007200d49b7200eaffea00bababa00eaffd400eaeaba0072007
200eaba9b00ba729b009b0072009b9b9b00d49b9b009b9bd400ead4ba00727272009b7272009bd4e
a00bad4ea00babaea00babad40072729b00bad4ff00d4ffea00d4ffd400eababa009bd4d400729b8f00
9b9b72009bc3ba0072bad40000727200d4eaba00baeaea00d4d49b00ba9b9b00d4baba00ffd4d400ff
eaea00eaeaff00d7ba720001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
22
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010139060101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101390601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
13906010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
24
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101390601010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1020700000c01050010010105001001130c0228090f110e13000c0101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010139060101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101020d0e010a180e01141709050c141709050c14
21012c0e134144130c01050601010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010a180e01010a180e011310010f061310010f060a180e0f06142701023801010f0c01010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101
26
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010f0c0101010a180e010f06010f0
60f06010f47433d211317372b010a160901020d0e0101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101013906010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a18
0e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010a180e0101010102280901014622180e011310010f061310010f061311390041071001012c0e0
1010f060101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010f0c0101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101120401010101130601010102071
10e01141709050c141709050c0101010101010101013504010114170901010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101011310010101130000001e0401010105083607100101010
113060105110e132e00000c01142000000c14201e3f070601010f000c010f000601131e0401010a0b0
809131e040101130601130601010101050c010101010a180e0101050008090105000809010101010
10101010a0b0c01010a180e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
10101010139060101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1020304010101050c011b040101010114341035040101011417360d37380228090203040f0809010
10f060a0b10320e01130c33090f0c0101131d180e01020d390c131d180e0114170914210101010a19
040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101050c0101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101131001010101050c01010101010101
0f0601010101010a0b000601010a180e0113060114200809131001020d0e01011421010114210101
0f06023801020d0e010f060238010a19040a180e0101020d0e0101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101050c0101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010a190401010101120401010101142d192e040101010101121f260401010f1001
13100a19040101020304022a2b012c24180e01022822450f0c012c0e020d24450f0c012c0e01051e04
12040101020d0e010101000000000000000000000000000000000000000000000000000001010105
06010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101390601010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101130601010101020d
0e010101010511240b1001010114200c0a0b10010105001e040113000008091420000c050c020700
0008221904051e0401050c020d0e051e0401050c051e250b1e040101020d0e010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010f06010101010101010101010101010101
28
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
01010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101142701012c0e14170914290e010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101020d0e01010101010101010101010101010101010500000c01010101
01010101010101050c01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101142000
00000601130000060101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010a160901010101010101010101010101010a190401
01010101010101010101010101010101330902280901010101010101010101050c01010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101013906010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010f080901010101010101010101010101011204010101010101010101130c0228090f110e0
a0b1e2e040101010101010101010a190401010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010f060101010101010101011421012c0e1341440228220b0c01010101010101010102280
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
90101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010114170901010101010101010
a180e0f061427010a160914270101010101010101011306010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101390601010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101011204010101010101010a433d211317372b0101050c022b0101010
1010101010a190401010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010114170
9010101010101011311390041071001010a0b1e420e0101010101010113060101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010114170901010101010101010101010101010
30
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
32
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Γυναίκες: το 0,85 της τιμής των ανδρών.
Χορήγηση: Το φάρμακο λαμβάνεται από το στόμα με λίγο νερό.
Αντενδείξεις
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στο φάρμακο ή σε
οποιοδήποτε από τα αδρανή έκδοχά του ή σε συγγενή σκευάσματα αζολών. Η φλουκοναζόλη δεν
πρέπει να συγχορηγείται με σισαπρίδη ή τερφεναδίνη οι οποίες είναι γνωστό ότι παρατείνουν το
διάστημα QT και μεταβολίζονται από το ένζυμο CYP3A4, (βλέπε 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα
φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης).
4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις Και Ειδικές Προφυλάξεις Κατά Την Χρήση
Ηπατική βλάβη: η χορήγηση φλουκοναζόλης έχει συσχετισθεί σε σπάνιες περιπτώσεις με σοβαρή
ηπατοτοξικότητα που σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ήταν μοιραία, ιδίως για ασθενείς με
34
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
υποκείμενα σοβαρά νοσήματα. Σε ασθενείς που παίρνουν φλουκοναζόλη και εμφανίζουν
ηπατοτοξικότητα δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με την ολική ημερήσια δόση, διάρκεια θεραπείας
και φύλο ή ηλικία των ασθενών. Η ηπατοτοξικότητα από φλουκοναζόλη συνήθως είναι
αναστρέψιμη μετά τη διακοπή της θεραπείας.
Ασθενείς που παρουσιάζουν βιοχημικές διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με φλουκοναζόλη, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για τη πιθανότητα εξέλιξης
σοβαρής ηπατικής βλάβης. Η φλουκοναζόλη θα πρέπει να διακόπτεται εάν παρουσιαστούν κλινικά
συμπτώματα και σημεία ενδεικτικά ηπατικής νόσου τα οποία μπορεί να οφείλονται στη
φλουκοναζόλη.
Σπάνια, ασθενείς έχουν αναπτύξει αποφολιδωτική δερματίτιδα, όπως σύνδρομο Stevens- Johnson
και τοξική επιδερμική νεκρόλυση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με φλουκοναζόλη. Ασθενείς που
πάσχουν από AIDS είναι περισσότερο επιρρεπείς στην εκδήλωση σοβαρών δερματικών
αντιδράσεων οφειλόμενων στη χρήση πολλών φαρμάκων. Αν εμφανιστεί εξάνθημα, σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε θεραπεία για επιφανειακές μυκητιασικές λοιμώξεις, το οποίο θεωρηθεί ότι
οφείλεται στη φλουκοναζόλη, η περαιτέρω θεραπεία με το φάρμακο πρέπει να διακοπεί. Αν
ασθενείς με διηθητικές/συστηματικές μυκητιάσεις αναπτύξουν εξανθήματα, πρέπει να
παρακολουθούνται με προσοχή και η θεραπεία με φλουκοναζόλη να διακόπτεται αν εμφανιστούν
φυσαλιδώδεις βλάβες ή πολύμορφο ερύθημα του δέρματος.
Σε σπάνιες περιπτώσει, όπως και με τις υπόλοιπες αζόλες, έχει αναφερθεί αναφυλακτική αντίδραση.
Ορισμένες αζόλες, συμπεριλαμβανομένης της φλουκοναζόλης, έχουν συσχετισθεί με παράταση του
διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Κατά την παρακολούθηση του φαρμάκου μετά την
κυκλοφορία του στην αγορά αναφέρθηκαν πολύ σπάνιες περιπτώσεις παράτασης του διαστήματος
QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα και
torsade de pointes
σε ασθενείς στους οποίους είχε χορηγηθεί
φλουκοναζόλη. Παρ΄ όλο που η συσχέτιση μεταξύ φλουκοναζόλης και παράτασης του διαστήματος
QT δεν έχει επαρκώς θεμελιωθεί, η φλουκοναζόλη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με
ενδεχόμενες προαρρυθμικές καταστάσεις όπως:
Συγγενή ή τεκμηριωμένη επίκτητη παράταση του διαστήματος QT.
Μυοκαρδιοπάθεια, ιδίως όταν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια.
Φλεβοκομβική βραδυκαρδία.
Ενεργές συμπτωματικές αρρυθμίες.
Ταυτόχρονη θεραπευτική αγωγή για την οποία είναι γνωστό ότι παρατείνει το διάστημα QT.
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές όπως υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία και υπασβεστιαιμία (βλέπε 4.5
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης).
Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκειας της Lapp
λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το
φάρμακο.
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Αλληλεπιδράσεις Με Άλλα Φάρμακα και Άλλες Μορφές Αλληλεπίδρασης
Οι αλληλεπιδράσεις με τα παρακάτω φάρμακα, σχετίζονται με τη χορήγηση πολλαπλών δόσεων
φλουκοναζόλης και η σχέση τους με τη χορήγηση εφ’ άπαξ δόσης 150 mg φλουκοναζόλης δεν έχει
επαρκώς θεμελιωθεί.
Ριφαμπικίνη
Η ταυτόχρονη χορήγηση της φλουκοναζόλης και ριφαμπικίνης προκάλεσε μείωση κατά 25% της
AUC και βράχυνση κατά 20% της ημιπεριόδου ζωής της φλουκοναζόλης. Σε ασθενείς που
λαμβάνουν ταυτόχρονα και ριφαμπικίνη πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο της αύξησης της
δόσης της φλουκοναζόλης.
Υδροχλωροθειαζίδη
Σε μελέτη κινητικής αλληλεπίδρασης, η ταυτόχρονη χορήγηση πολλαπλών δόσεων
υδροχλωροθειαζίδης σε υγιείς εθελοντές που ελάμβαναν φλουκοναζόλη, αύξησε τις συγκεντρώσεις
της φλουκοναζόλης στο πλάσμα κατά 40%. Ένα αποτέλεσμα αυτής της τάξης μεγέθους δεν θα
πρέπει να καθιστά αναγκαία τη μεταβολή του δοσολογικού σχήματος της φλουκοναζόλης σε
ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα και διουρητικά φάρμακα, παρ ότι ο συνταγογράφων ιατρός
πρέπει να έχει υπ’ όψιν του τα παραπάνω.
Αντιπηκτικά
Σε μελέτη αλληλεπίδρασης η φλουκοναζόλη βρέθηκε ότι αυξάνει το χρόνο προθρομβίνης (12%)
μετά τη χορήγηση βαρφαρίνης σε υγιή άρρενα άτομα. Κατά την παρακολούθηση του φαρμάκου
μετά την κυκλοφορία του στην αγορά έχουν αναφερθεί όπως και με τις άλλες αντιμυκητιασικές
αζόλες, αιμορραγικά συμβάματα (μώλωπες, επίσταξη, γαστρεντερική αιμορραγία και μέλαινα) σε
συσχέτιση με την αύξηση του χρόνου προθρομβίνης σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα
φλουκοναζόλη και βαρφαρίνη. Ο χρόνος προθρομβίνης σε ασθενείς που λαμβάνουν κουμαρινικά
αντιπηκτικά θα πρέπει να ελέγχεται συχνότερα.
Βενζοδιαζεπίνες (βραχείας δράσης)
Μετά την από του στόματος χορήγηση μιδαζολάμης, η φλουκοναζόλη προκάλεσε σημαντικές
αυξήσεις των συγκεντρώσεων μιδαζολάμης καθώς και ψυχοκινητικές επιδράσεις. Η δράση αυτή με
τη μιδαζολάμη φαίνεται να είναι περισσότερο σημαντική μετά την από του στόματος χορήγηση, σε
σύγκριση με την ενδοφλέβια χορήγηση φλουκοναζόλης.
Στην περίπτωση που απαιτείται η ταυτόχρονη θεραπεία με βενζοδιαζεπίνη θα πρέπει να δίνεται
προσοχή σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με φλουκοναζόλη, ώστε να μειωθεί η
δοσολογία της βενζοδιαζεπίνης ενώ οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται κατάλληλα.
Σουλφονυλουρίες
Η φλουκοναζόλη βρέθηκε ότι παρατείνει το χρόνο ημίσειας ζωής των ταυτόχρονα χορηγούμενων
36
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
από το στόμα σουλφονυλουριών (χλωροπροπαμίδη, γλυβενκλαμίδη, γλυπιζίδη και τολβουταμίδη)
σε υγιείς εθελοντές. Η φλουκοναζόλη και οι από του στόματος σουλφονυλουρίες μπορεί να
χορηγηθούν ταυτόχρονα σε διαβητικούς ασθενείς, αλλά η δυνατότητα εμφάνισης υπογλυκαιμικών
επεισοδίων πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν.
Φαινυντοϊνη
Η ταυτόχρονη χορήγηση της φλουκοναζόλης και της φαινυντοϊνης μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα
της φαινυντοϊνης σε κλινικά σημαντικό βαθμό. Εάν είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη χορήγηση
αμφοτέρων των φαρμάκων, πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα της φαινυντοϊνης στο αίμα
και να προσαρμόζεται η δόση αυτής ώστε να διατηρούνται τα θεραπευτικά επίπεδα του φαρμάκου.
Από του στόματος αντισυλληπτικά
Έχουν πραγματοποιηθεί δύο φαρμακοκινητικές μελέτες με συνδυασμένα από του στόματος
αντισυλληπτικά στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλές δόσεις φλουκοναζόλης. Δεν
παρατηρήθηκε σχετική επίδραση επί των ορμονικών επιπέδων κατά τη μελέτη χρησιμοποίησης
δόσεων 50 mg της φλουκοναζόλης, ενώ επί δόσεως του φαρμάκου 200 mg ημερησίως, οι υπό την
καμπύλη συγκεντρώσεων περιοχές της αιθυνυλοιστραδιόλης και της λεβονοργεστρέλης αυξήθηκαν
κατά 40% και 24% αντίστοιχα. Σε μία μελέτη χορήγησης 300 mg φλουκοναζόλης εβδομαδιαίως, η
AUC της αιθυνυλεστραδιόλης και της νορεθινδρόνης αυξήθηκε κατά 24% και 13% αντίστοιχα. Ως
εκ τούτου, η χρησιμοποίηση πολλαπλών δόσεων φλουκοναζόλης στην ανωτέρω δοσολογία είναι
απίθανο να έχει επίδραση επί της αποτελεσματικότητας του χορηγούμενου από του στόματος
συνδυασμένου αντισυλληπτικού φαρμάκου.
Ενδογενή στεροειδή
50 mg της φλουκοναζόλης ημερησίως δεν επηρεάζουν τα επίπεδα των ενδογενών στεροειδών στις
γυναίκες, ενώ δόση 200-400 mg ημερησίως δεν έχει σημαντική κλινική επίδραση στα επίπεδα
ενδογενών στεροειδών ή στην ανταπόκριση που ρυθμίζεται από την ACTH σε υγιείς άρρενες
εθελοντές.
Κυκλοσπορίνη
Σε μια φαρμακοκινητική μελέτη επί ασθενών που υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση νεφρών βρέθηκε
ότι η χορήγηση φλουκοναζόλης σε δόση 200 mg ημερησίως προκάλεσε αργή αύξηση των
συγκεντρώσεων κυκλοσπορίνης. Εν τούτοις, σε άλλη μελέτη κατά την οποία χορηγήθηκαν
πολλαπλές δόσεις φλουκοναζόλης ίσες προς 100 mg ημερησίως δεν προκλήθηκε επίδραση επί των
επιπέδων κυκλοσπορίνης σε ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σε ασθενείς που
λαμβάνουν φλουκοναζόλη συνιστάται ο έλεγχος των συγκεντρώσεων κυκλοσπορίνης στο πλάσμα.
Θεοφυλλίνη
Σε ελεγχόμενη μελέτη αλληλεπίδρασης με εικονικό φάρμακο (placebo), η χορήγηση της
φλουκοναζόλης σε δόση 200 mg επί 14 ημέρες, προκάλεσε μείωση κατά 18% της μέσης τιμής
κάθαρσης της θεοφυλλίνης από το πλάσμα. Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν μεγάλες δόσεις
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
θεοφυλλίνης ή ασθενείς που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο τοξικών εκδηλώσεων από τη
θεοφυλλίνη πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία τοξικότητας κατά το χρόνο λήψεως της
φλουκοναζόλης, η δε θεραπεία πρέπει να τροποποιείται καταλλήλως επί εμφάνισης σημείων
τοξικότητας.
Τερφεναδίνη
Εξ’ αιτίας της εμφάνισης σοβαρών αρρυθμιών που έχουν παρουσιαστεί, δευτερογενώς προς την
παράταση του διαστήματος QTc, σε ασθενείς που ελάμβαναν αντιμυκητιασικές αζόλες και
τερφεναδίνη, πραγματοποιήθηκαν μελέτες αλληλεπίδρασης. Μια μελέτη με δόσεις 200 mg
φλουκοναζόλης ημερησίως, δεν έδειξε παράταση του διαστήματος QTc. Μια άλλη μελέτη με δόσεις
φλουκοναζόλης 400 και 800 mg ημερησίως, έδειξε ότι ημερήσιες δόσεις φλουκοναζόλης 400 mg ή
μεγαλύτερες προκαλούν σημαντική αύξηση των επιπέδων της τερφεναδίνης στο πλάσμα κατά την
ταυτόχρονη χορήγηση των φαρμάκων. Έχουν αναφερθεί σποραδικά περιπτώσεις αισθήματος
παλμών, ταχυκαρδίας, ζάλης και θωρακικού άλγους σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα
φλουκοναζόλη και τερφεναδίνη, όπου η σχέση μεταξύ των αναφερόμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών και της φαρμακευτικής θεραπείας ή των υποκείμενων ιατρικών συνθηκών δεν ήταν
σαφής. Λόγω της πιθανής σοβαρότητας τέτοιας μορφής αλληλεπίδρασης συνιστάται να μη
λαμβάνεται τερφεναδίνη σε συνδυασμό με φλουκοναζόλη (βλέπε Αντενδείξεις).
Σισαπρίδη
Έχουν αναφερθεί καρδιακά επεισόδια, που περιλαμβάνουν torsades de pointes, σε ασθενείς στους
οποίους χορηγήθηκε ταυτόχρονα φλουκοναζόλη και σισαπρίδη. Μια μελέτη ελέγχου έδειξε ότι
ταυτόχρονη χορήγηση εφ’ άπαξ 200 mg φλουκοναζόλης ημερησίως και 20 mg σισαπρίδης τέσσερις
φορές την ημέρα οδήγησε σε σημαντική αύξηση των επιπέδων σισαπρίδης στο πλάσμα και σε
παράταση του διαστήματος QTc. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις οι ασθενείς
εμφανίζονται να έχουν προδιάθεση για αρρυθμίες ή σοβαρές υποκείμενες ασθένειες και η σχέση
μεταξύ των αναφερόμενων συμβαμάτων και της πιθανής αλληλεπίδρασης φλουκοναζόλης-
σισαπρίδης δεν είναι σαφής. Λόγω της ενδεχόμενης σοβαρότητας τέτοιας μορφής αλληλεπίδρασης
η συγχορήγηση σισαπρίδης αντενδείκνυται σε ασθενείς που λαμβάνουν φλουκοναζόλη (βλέπε
Αντενδείξεις).
Ζιδοβουδίνη
Δύο φαρμακοκινητικές μελέτες οι οποίες έδειξαν αυξημένα επίπεδα ζιδοβουδίνης, πιθανότατα λόγω
του μειωμένου ρυθμού μετατροπής της ζιδοβουδίνης προς τον κυρίως μεταβολίτη της. Μια μελέτη
κατά την οποία χορηγήθηκαν 200 mg φλουκοναζόλης ημερησίως για 15 ημέρες καθόρισε τα
επίπεδα ζιδοβουδίνης πριν και μετά τη χορήγηση φλουκοναζόλης σε ασθενείς με AIDS ή με ARC
(σύνδρομο σχετιζόμενο με AIDS). Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην υπό την καμπύλη
συγκεντρώσεων περιοχή (AUC) ίση με 20%. Μια δεύτερη τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη μελέτη
δύο περιόδων και δύο θεραπειών, εξέτασε τα επίπεδα ζιδοβουδίνης σε ασθενείς προσβεβλημένους
38
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
από τον ιό HIV. Σε δύο περιπτώσεις, σε χρονική απόσταση 21 ημερών, οι ασθενείς έλαβαν 200 mg
ζιδοβουδίνης κάθε 8 ώρες με ή χωρίς 400 mg φλουκοναζόλης ημερησίως για 7 ημέρες. Η AUC της
ζιδοβουδίνης αυξήθηκε σημαντικά (74%) κατά τη διάρκεια της συγχορήγησης φλουκοναζόλης. Οι
ασθενείς που λαμβάνουν αυτό το συνδυασμό φαρμάκων πρέπει να παρακολουθούνται για την
ανάπτυξη ανεπιθύμητων αντιδράσεων που σχετίζονται με τη ζιδοβουδίνη.
Ριφαμπουτίνη
Υπάρχουν αναφορές ότι, όταν η φλουκοναζόλη συγχορηγείται με την ριφαμπουτίνη, υπάρχει
αλληλεπίδραση που οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα ριφαμπουτίνης στον ορό.
Υπάρχουν αναφορές ραγοειδίτιδας σε ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν ταυτόχρονα φλουκοναζόλη και
ριφαμπουτίνη. Οι ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φλουκοναζόλη και ριφαμπουτίμη θα πρέπει
να παρακολουθούνται προσεκτικά.
Τακρόλιμος
Έχει αναφερθεί ότι, όταν η φλουκοναζόλη χορηγείται ταυτόχρονα με τον τακρόλιμο, υπάρχει
αλληλεπίδραση που οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα τακρόλιμου στον ορό. Υπάρχουν αναφορές
νεφροτοξικότητας σε ασθενείς στους οποίους η φλουκοναζόλη και ο τακρόλιμος συγχορηγήθηκαν.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα τακρόλιμο και φλουκοναζόλη θα πρέπει να
παρακολουθούνται προσεκτικά.
Η χρήση φλουκοναζόλης σε ασθενείς που λαμβάνουν περιστασιακά αστεμιζόλη ή άλλα φάρμακα
που μεταβολίζονται από το σύστημα κυτοχρώματος P450 ενδέχεται να σχετίζεται με την αύξηση
των επιπέδων των φαρμάκων αυτών στον ορό. Επί απουσίας συγκεκριμένων πληροφοριών
συνιστάται προσοχή όταν συγχορηγείται φλουκοναζόλη. Αυτό είναι σημαντικό για φάρμακα που
παρατείνουν το διάστημα QT. Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά.
Μελέτες αλληλεπίδρασης έχουν δείξει ότι η συγχορήγηση φλουκοναζόλης από του στόματος με
τροφή, σιμετιδίνη, αντιόξινα ή με θεραπεία ολικής ακτινοβολίας για μεταμόσχευση μυελού των
οστών δεν προκαλεί κλινικά σημαντική μεταβολή της απορρόφησης φλουκοναζόλης.
Οι γιατροί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για το ότι μελέτες αλληλεπίδρασης φαρμάκου φαρμάκου
με άλλες θεραπείες δεν έχουν διεξαχθεί αλλά ενδέχεται να συμβούν.
Κύηση Και Γαλουχία
Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης
Δεν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόμενες μελέτες σε έγκυες γυναίκες. Υπάρχουν αναφορές
πολύμορφων συγγενών ανωμαλιών σε βρέφη των οποίων οι μητέρες είχαν υποβληθεί σε θεραπεία
με υψηλή δόση (400-800 mg/ημέρα) φλουκοναζόλης για 3 ή περισσότερους μήνες για
κοκκιδιοϊδομυκητίαση. Η συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση φλουκοναζόλης και σε αυτά τα συμβάματα
δεν είναι σαφής.
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Η χρήση του φαρμάκου στην κύηση πρέπει να αποφεύγεται, εκτός των ασθενών με βαριές και
απειλητικές για τη ζωή μυκητιασικές λοιμώξεις, στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
φλουκοναζόλη εάν τα αναμενόμενα οφέλη από τη θεραπεία υπερκαλύπτουν τον πιθανό κίνδυνο
τοξικής επίδρασης επί του εμβρύου. Επαρκής αντισύλληψη πρέπει να χρησιμοποιείται σε γυναίκες
σε αναπαραγωγική ηλικία.
Χρήση στη γαλουχία
Η φλουκοναζόλη ανιχνεύτηκε στο μητρικό γάλα γυναικών σε πυκνότητες παρόμοιες με εκείνες του
πλάσματος και επομένως δεν συνιστάται η χρήση του φαρμάκου στις θηλάζουσες μητέρες.
Επίδραση Στην Ικανότητα Οδήγησης Και Χειρισμού Μηχανημάτων
Η πείρα από τη χρήση της φλουκοναζόλης υποδεικνύει ότι η θεραπεία είναι απίθανο να επηρεάσει
την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμό μηχανημάτων από τον ασθενή.
Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Η φλουκοναζόλη είναι κατά κανόνα καλώς ανεκτή.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των
κλινικών μελετών και σχετίζονται με τη φλουκοναζόλη είναι:
Διαταραχές νευρικού συστήματος: κεφαλαλγία.
Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος: κοιλιακό άλγος, διάρροια, μετεωρισμός, ναυτία.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Εξάνθημα.
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων οδών: Ηπατική τοξικότητα συμπεριλαμβανομένων
σπάνιων περιπτώσεων θανάτων, αυξημένες τιμές αλκαλικής φωσφατάσης, χολερυθρίνης, SGOT,
και SGPT. Σε μερικούς ασθενείς και ιδιαίτερα σε ασθενείς με βαριές υποκείμενες νόσους όπως το
AIDS και ο καρκίνος, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με φλουκοναζόλη και συγκριτικά φάρμακα,
έχουν παρατηρηθεί διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας, της λειτουργίας του αιμοποιητικού
συστήματος καθώς και ηπατικές διαταραχές (βλέπε 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές
προφυλάξεις κατά τη χρήση), αλλά η κλινική σημασία και η αιτιολογική συσχέτιση με τη θεραπεία
είναι αμφίβολη.
Από την αποκτηθείσα εμπειρία, μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, έχουν
αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Λευκοπενία συμπεριλαμβανομένων
της ουδετεροπενίας, ακοκκιοκυτταραιμίας και θρομβοκυτοπενίας.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Αναφυλαξία (συμπεριλαμβάνονται αγγειοοίδημα,
οίδημα προσώπου, κνησμός, κνίδωση).
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Υπερχοληστεριναιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία,
υποκαλιαιμία. Διαταραχές νευρικού συστήματος: Ζάλη, σπασμοί, διαταραχές της γεύσης.
40
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
Καρδιαγγειακές διαταραχές: Παράταση διαστήματος QT,
torsade de pointes
(βλέπε 4.4 Ειδικές
προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος: Δυσπεψία, έμετος.
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων οδών: Μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, ηπατίτιδα,
ηπατοκυτταρική νέκρωση, ίκτερος.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Αλωπεκία, αποφολιδωτικές διαταραχές του
δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου STEVENS-JOHNSON και της τοξικής επιδερμικής
νεκρόλυσης. Παιδιατρικοί πληθυσμοί:
Το προφίλ και η επίπτωση των ανεπιθύμητων ενεργειών καθώς και τα μη φυσιολογικά
εργαστηριακά ευρήματα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών σε παιδιά είναι
συγκρίσιμα με εκείνα που παρατηρούνται στους ενήλικες.
Υπερδοσολογία
Έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας με φλουκοναζόλη. Σε μια περίπτωση ασθενής 42
ετών με HIV ανέπτυξε παραισθήσεις και παρουσίασε παρανοειδή συμπεριφορά μετά από λήψη
8200 mg φλουκοναζόλης. Έγινε εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο και η αποκατάσταση
επήλθε μέσα σε 48 ώρες.
Σε περίπτωση λήψης υπερβολικής δόσης γίνεται συμπτωματική θεραπεία (λήψη υποστηρικτικών
μέτρων και εφ’ όσον είναι αναγκαία η πλύση του στομάχου).
Η φλουκοναζόλη αποβάλλεται κυρίως με τα ούρα. Η αύξηση της διούρησης αυξάνει προφανώς το
ρυθμό αποβολής του φαρμάκου. Η εφαρμογή αιμοδιύλισης επί 3 ώρες μειώνει τις πυκνότητες του
φαρμάκου στο πλάσμα κατά 50%.
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Η φλουκοναζόλη ανήκει στην ομάδα των αντιμυκητιασικών παραγώγων τριαζολίου και είναι ένας
ισχυρός και ειδικός αναστολέας της σύνθεσης στερολών από τους μύκητες.
Η φλουκοναζόλη χορηγούμενη τόσο από το στόμα όσο και ενδοφλεβίως ήταν δραστική σε ποικιλία
πειραματικών μυκητιάσεων σε πειραματόζωα. Η δραστικότητά της αποδείχτηκε εναντίον
συστηματικών μυκητιάσεων, όπως είναι λοιμώξεις που οφείλονται σε είδη Candida,
συμπεριλαμβανομένης και της συστηματικής καντιντίασης σε πειραματόζωα που έχουν υποστεί
ανοσοκαταστολή, στον Cryptococcus neoformans, συμπεριλαμβανομένων και ενδοκρανιακών
λοιμώξεων, σε είδη Microsporum και σε είδη Trichophyton. H φλουκοναζόλη έχει επίσης αποδειχτεί
δραστική σε ενδημικές μυκητιάσεις, που οφείλονται στους μύκητες Blastomyces dermatitidis, και
Histoplasma capsulatum σε φυσιολογικά και ανοσοκατασταλμένα πειραματόζωα.
Η φλουκοναζόλη παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση για τα ένζυμα που εξαρτώνται από το κυτόχρωμα
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Ρ-450 των μυκήτων. Η φλουκοναζόλη χορηγούμενη σε δόση 50 mg ημερησίως μέχρι 28 ημέρες,
βρέθηκε ότι δεν επηρεάζει τις πυκνότητες της τεστοστερόνης του πλάσματος στους άνδρες ή τις
πυκνότητες των στεροειδών στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η χορήγηση δόσεων
φλουκοναζόλης 200-400 mg ημερησίως δεν έχει κλινικώς σημαντική επίδραση επί των επιπέδων
των ενδογενών στεροειδών ή επί της διεγερτικής ανταπόκρισης στην ACTH σε υγιείς άρρενες
εθελοντές. Μελέτες αλληλεπίδρασης με την antipyrine υποδεικνύουν ότι εφ άπαξ ή πολλαπλές
δόσεις 50 mg φλουκοναζόλης δεν επηρεάζουν το μεταβολισμό της ουσίας αυτής.
Η αποτελεσματικότητα της φλουκοναζόλης στην τριχοφυτία του τριχωτού της κεφαλής έχει
μελετηθεί σε 2 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες σε σύνολο 878 ασθενών, οι οποίες
συγκρίνουν την φλουκοναζόλη με τη γκριζεοφουλβίνη. Η φλουκοναζόλη σε δόση 6 mg/kg/ημέρα
για 6 εβδομάδες δεν ήταν ανώτερη από την γκριζεοφουλβίνη χορηγούμενη σε δόση 11
mg/kg/ημέρα για 6 εβδομάδες. Το ολικό ποσοστό επιτυχίας την εβδομάδα ήταν χαμηλό
(φλουκοναζόλη για 6 εβδομάδες: 18,3%, φλουκοναζόλη για 3 εβδομάδες: 14,7%,
γκριζεοφουλβίνη: 17,7%) σε όλες τις ομάδες θεραπείας. Τα ευρήματα αυτά δεν είναι ασύμβατα με
τη φυσική εξέλιξη της τριχοφυτίας του τριχωτού της κεφαλής χωρίς θεραπεία.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες της φλουκοναζόλης είναι παρόμοιες κατόπιν χορηγήσής της από το
στόμα ή ενδοφλεβίως. Η φλουκοναζόλη απορροφάται καλώς μετά τη χορήγηση από το στόμα, οι
δε πυκνότητες της στο πλάσμα και η συστηματική βιοδιαθεσιμότητά της υπερβαίνουν το 90% των
πυκνοτήτων, που επιτυγχάνονται κατόπιν ενδοφλεβίου χορήγησης.
Η απορρόφηση της φλουκοναζόλης δεν επηρεάζεται από την ταυτόχρονη λήψη τροφής. Οι
μέγιστες πυκνότητες στο αίμα επί νήστεως ατόμου επιτυγχάνονται μετά 1-2 ώρες από της
χορήγησής της, με ημιπερίοδο αποβολής από το πλάσμα περίπου 30 ώρες.
Οι πυκνότητες στο πλάσμα είναι ανάλογες προς τη δόση. Μετά από 5-10 ημέρες χορήγησης
φλουκοναζόλης άπαξ ημερήσιως, προσεγγίζεται το 90% των σταθεροποιημένων συγκεντρώσεων
στο πλάσμα.
Η χορήγηση δόσεως εφόδου, διπλάσιας της συνήθους, την πρώτη ημέρα της θεραπείας συντελεί
ώστε να επιτυγχάνονται πυκνότητες του φαρμάκου στο πλάσμα ίσες περίπου προς το 90% των
σταθεροποιημένων επιπέδων αυτού κατά τη δεύτερη ημέρα από της χορηγήσεως. Ο φαινόμενος
όγκος κατανομής του φαρμάκου είναι περίπου ίσος προς την ολική ποσότητα του ύδατος στον
οργανισμό. Η δέσμευση του φαρμάκου από τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι μικρή, (11-12%).
Η φλουκοναζόλη επιτυγχάνει καλή διάχυση εντός όλων των υγρών του σώματος στα οποία
μελετήθηκε. Οι πυκνότητες της φλουκοναζόλης στον σίελο και στα πτύελα είναι παρόμοιες των
πυκνοτήτων αυτού στο πλάσμα. Σε ασθενείς με μυκητιασική μηνιγγίτιδα τα επίπεδα της
φλουκοναζόλης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι περίπου 80% των αντίστοιχων πυκνοτήτων
42
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
αυτού στο πλάσμα.
Υψηλές συγκεντώσεις φλουκοναζόλης στο δέρμα, υψηλότερες των συγκεντρώσεων του ορού,
επιτυγχάνονται στην κεράτινη στοιβάδα, στην επιδερμίδα του χορίου και στο έκκριμα του ιδρώτα.
Η φλουκοναζόλη συσσωρεύεται στην κεράτινη στοιβάδα. Με δόσεις 50 mg άπαξ ημερησίως, η
συγκέντρωση της φλουκοναζόλης μετά 12 ημέρες ήταν 73 μg/g και 7 ημέρες μετά τη λήξη της
θεραπείας παρέμεινε ίση με 5,8 μg/g. Με δόση 150 mg άπαξ εβδομαδιαίως, η συγκέντρωση της
φλουκοναζόλης στην κεράτινη στοιβάδα, την έβδομη ημέρα, ήταν 23,4 μg/g και 7 ημέρες μετά την
δεύτερη δόση παρέμεινε ίση με 7,1 μg/g.
Η συγκέντρωση της φλουκοναζόλης στα νύχια, μετά από διάστημα 4 μηνών χορήγησης 150 mg
άπαξ εβδομαδιαίως, ήταν 4,05 μg/g σε υγιή και 1,8 μg/g σε μη υγιή νύχια και η φλουκοναζόλη
εξακολουθούσε να είναι μετρήσιμη σε δείγματα νυχιών 6 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας.
Η κύρια οδός απέκκρισης του φαρμάκου είναι οι νεφροί και ποσοστό περίπου 80% της
χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται στα ούρα αναλλοίωτο.
Η κάθαρση της φλουκοναζόλης είναι ανάλογη προς την κάθαρση της κρεατινίνης. Δεν υπάρχουν
ενδείξεις ανεύρεσης μεταβολιτών στην κυκλοφορία.
Η μακρά ημιπερίοδος ζωής του φαρμάκου στο πλάσμα, σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική
λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα για εφ' άπαξ ημερήσια χορήγησή του κατά τη θεραπεία της
κολπικής καντιντίασης, καθώς και τη θεραπεία δια μίας απλής ημερήσιας δόσης και δια μιας απλής
εβδομαδιαίας δόσης επί όλων των άλλων μυκητιασικών λοιμώξεων στις οποίες ενδείκνυται.
Μια μελέτη συνέκρινε τις συγκεντρώσεις στον σίελο και στο πλάσμα, που προέκυψαν από
χορήγηση μιας απλής δόσης 100 mg φλουκοναζόλης, η οποία χορηγήθηκε ως πόσιμο εναιώρημα
(ξεπλένοντας και κρατώντας το στο στόμα για δύο λεπτά προ της κατάποσης) ή ως κάψουλα. Η
μέγιστη συγκέντρωση της φλουκοναζόλης στον σίελο, μετά τη χορήγηση του εναιωρήματος,
παρατηρήθηκε 5 λεπτά μετά την κατάποση και ήταν 182 φορές υψηλότερη της μέγιστης
συγκέντρωσης της φλουκοναζόλης στο σίελο που παρατηρήθηκε 4 ώρες μετά την κατάποση της
κάψουλας. Μετά από 4 ώρες περίπου, οι συγκεντρώσεις της φλουκοναζόλης στον σίελο ήταν
παρόμοιες. Η μέση AUC (0-96) στον σίελο ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά τη χρήση του
εναιωρήματος σε σύγκριση με την κάψουλα. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά του ρυθμού αποβολής
της φλουκοναζόλης από τον σίελο ή των φαρμακοκινητικών παραμέτρων στο πλάσμα για τις δύο
φαρμακοτεχνικές μορφές.
Σε αρρώστους με βαριά νεφρική ανεπάρκεια (GRF κάτω από 20 ml/min) ο χρόνος ημισείας ζωής
αυξάνεται από 30 ώρες σε 98 ώρες. Επομένως χρειάζεται μείωση της δόσης. Η φλουκοναζόλη
απομακρύνεται με αιμοδιϋλιση και λιγότερο με την περιτοναϊκή κάθαρση.
Φαρμακοκινητική σε παιδιά
Φαρμακοκινητικά δεδομένα εκτιμήθηκαν σε 113 παιδιατρικούς ασθενείς σε 5 μελέτες: 2 μελέτες
στις οποίες χορηγήθηκαν πολλαπλές δόσεις και μία μελέτη που διεξήχθη σε πρόωρα νεογνά. Τα
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
δεδομένα από μία μελέτη δεν ήταν ερμηνεύσιμα λόγω αλλαγών στη φαρμακοτεχνική μορφή σε
κάποιο σημείο στη διάρκεια της μελέτης. Επιπρόσθετα δεδομένα ήταν διαθέσιμα από μία μελέτη
παρηγορητικής χρήσης.
Κατόπιν χορηγήσεως 2-8 mg/kg φλουκοναζόλης σε παιδιά ηλικίας 9 μηνών έως 15 ετών βρέθηκε
ότι η AUC ήταν 38 μg∙h/ml ανά δοσολογική μονάδα 1 mg/kg. Ο μέσος χρόνος ημιζωής για την
αποβολή της φλουκοναζόλης από το πλάσμα κυμαινόταν μεταξύ 15 και 18 ωρών και ο όγκος
κατανομής ήταν κατά προσέγγιση 880 ml/kg έπειτα από πολλαπλές δόσεις. Έπειτα από εφάπαξ
χορήγηση βρέθηκε ότι ο χρόνος ημιζωής για την αποβολή της φλουκοναζόλης από το πλάσμα ήταν
υψηλότερος φτάνοντας τις 24 ώρες περίπου. Αυτός είναι συγκρίσιμος με τον χρόνο ημιζωής για
την αποβολή της φλουκοναζόλης από το πλάσμα, ύστερα από εφάπαξ χορήγηση 3 mg/kg
ενδοφλεβίως σε παιδιά ηλικίας 11 ημερών έως 11 μηνών. Ο όγκος κατανομής σε αυτή την ηλικιακή
ομάδα ήταν περίπου 950 ml/kg.
Η εμπειρία από τη χρήση της φλουκοναζόλης σε νεογνά περιορίζεται σε φαρμακοκινητικές μελέτες
σε πρόωρα νεογνά. Για 12 πρόωρα νεογνά με μέση διάρκεια κυήσεως 28 εβδομάδες η μέση ηλικία
κατά την πρώτη δόση ήταν 24 ώρες (εύρος τιμών 9-36 ώρες) και το μέσο βάρος κατά τη γέννηση
ήταν 0,9 kg (εύρος τιμών 0,75-1,10 kg). Επτά ασθενείς ολοκλήρωσαν το πρωτόκολλο. Ο μέγιστος
αριθμός δόσεων ήταν πέντε ενδοφλέβιες εγχύσεις φλουκοναζόλης των 6 mg/kg, οι οποίες
χορηγήθηκαν κάθε 72 ώρες. Ο μέσος χρόνος ημιζωής (σε ώρες) ήταν 74 (εύρος τιμών 44-185) την
ημέρα, μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου σε 53 (εύρος τιμών 30-131) την ημέρα και σε
47 (εύρος τιμών 27-68) την 13η ημέρα. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη g∙h/ml) ήταν 271
(εύρος τιμών 173-385) την ημέρα, αυξήθηκε σε 490 (εύρος τιμών 292-734) την ημέρα, ενώ
μειώθηκε σε 360 (εύρος τιμών 167-655) την 13η ημέρα. Ο όγκος κατανομής (ml/kg) ήταν 1183
(εύρος τιμών 1070-1470) την ημέρα 1 και αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου στα 1184 κατά
μέσον όρο (εύρος τιμών 510-2130) την ημέρα και στα 1328 (εύρος τιμών 1040-1680) την 13η
ημέρα.
5.3 Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας
Καρκινογένεση
Η φλουκοναζόλη δεν παρουσίασε ενδείξεις δυνητικής καρκινογόνου δράσης σε ποντικούς και
αρουραίους, στους οποίους χορηγήθηκαν, για 24 μήνες, δόσεις από το στόμα ίσες με 2.5, 5 ή 10
mg/kg/ημέρα (περίπου 2-7 φορές μεγαλύτερες της συνιστώμενης ανθρώπινης δόσης). Αρσενικοί
αρουραίοι, στους οποίους χορηγήθηκαν 5 και 10 mg/kg/ημέρα φλουκοναζόλης, παρουσίασαν
αύξηση του αριθμού εμφάνισης ηπατοκυτταρικών αδενωμάτων.
Μεταλλαξιγένεση
Η φλουκοναζόλη - με ή χωρίς μεταβολική ενεργοποίηση δεν ήταν μεταλλαξιγόνος σε 4 στελέχη
του βακτηρίου S. typhimurium όπου μελετήθηκε η δράση της καθώς και στο σύστημα L5178Y
44
MYCAZOLE CAPS 200 MG/CAP
λεμφώματος ποντικού. Κυτταρογενετικές μελέτες in vivo (κύτταρα μυελού των οστών ποντικών,
ύστερα από στοματική χορήγηση φλουκοναζόλης) και in vitro (ανθρώπινα λεμφοκύτταρα
εκτεθειμένα σε 1000 μg/ml φλουκοναζόλης) δεν έδειξαν χρωματοσωμικές μεταλλάξεις.
Διαταραχές γονιμότητας
Η φλουκοναζόλη δεν επηρέασε τη γονιμότητα σε αρσενικούς ή θηλυκούς αρουραίους στους
οποίους χορηγήθηκαν από το στόμα ημερήσιες δόσεις 5, 10 ή 20 mg/kg ή παρεντερικές δόσεις 5,
25 ή 75 mg/kg, αν υπήρξε μικρή καθυστέρηση της έναρξης του τοκετού με δόσεις 20 mg/kg από
του στόματος. Σε μια ενδοφλέβια περιγεννητική μελέτη σε αρουραίους με δόσεις 5, 20 και 40
mg/kg, παρατηρήθηκε, σε μερικά έγκυα πειραματόζωα, δυστοκία και παράταση του τοκετού με
δόσεις των 20 mg/kg (περίπου 5-15 φορές μεγαλύτερες της συνιστώμενης ανθρώπινης δόσης) και
των 40 mg/kg αλλά όχι στο επίπεδο των 5 mg/kg. Οι διαταραχές του τοκετού διαφαίνονται από
την ελαφρά αύξηση του αριθμού των ζώων που γεννήθηκαν νεκρά και τη μείωση του αριθμού των
νεογνών που απεβίωσαν, σε αυτά τα δοσολογικά επίπεδα. Οι επιπτώσεις στον τοκετό των
αρουραίων, είναι σύμφωνες με την ειδική για το συγκεκριμένο είδος πειραματόζωων μείωση των
οιστρογόνων, που προκαλείται από υψηλές δόσεις φλουκοναζόλης. Τέτοια ορμονική αλλαγή, δεν
έχει παρατηρηθεί σε γυναίκες στις οποίες έχει γίνει θεραπεία με φλουκοναζόλη (βλέπε 5.1
Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες).
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατάλογος εκδόχων
Περιεγόμενο κάψουλας:
Lactose monohydrate, Maize starch, Magnesium stearate, Silica colloidal anhydrous, Sodium
laurilsulphate
Κέλυφος κάψουλας :
Patent blue V, Erythrosin-FD & Red 3, Titanium dioxide, Tartrazine-FD & C Yellow 5, Gelatin
Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται
Διάρκεια ζωής
Χρόνος ζωής του ετοίμου προϊόντος: 36 μήνες
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Δεν προβλέπονται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη διατήρηση του προϊόντος, πέραν από τις γενικές
για τις κάψουλες. Διατήρηση κάτω από 25°C σε ξηρό μέρος.
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Φύση και συστατικά του περιέκτη
Τα καψάκια συσκευάζονται σε blister που περιέχει 7 καψάκια. 1 blister των 7 καψακίων
συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί, μαζί με ένα φύλλο οδηγιών για τον ασθενή.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
VERISFIELD (UK) Ltd, 41 Chalton street, London, NW1 1JD, United Kingdom
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
54870/22-7-2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
9/2009
46