ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Doloproct 0,1% + 2% ορθική κρέμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Σε 1 g ορθικής κρέμας Doloproct περιέχονται:
1 mg fluocortolone pivalate και
20 mg lidocaine hydrochloride (άνυδρη).
Έκδοχα με γνωστή δράση:
60mg Cetostearyl alcohol
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ορθική κρέμα
Λευκή, αδιαφανής κρέμα
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Για τη συμπτωματική ανακούφιση του πόνου και της φλεγμονής σε ενήλικες
για:
- αιμορροΐδες
- πρωκτίτιδα μη λοιμώδους αιτιολογίας και
- έκζεμα του πρωκτού.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Η ορθική κρέμα Doloproct πρέπει να εφαρμόζεται δύο φορές ημερησίως, μία φορά
το πρωί και μία φορά το βράδυ (μέχρι 1 g κρέμας περίπου ανά εφαρμογή). Κατά
τις πρώτες ημέρες χρήσης, είναι δυνατό να εφαρμοστεί και τρεις φορές
ημερησίως. Μόλις τα συμπτώματα υποχωρήσουν, συχνά αρκεί μία εφαρμογή
ημερησίως.
Η συνολική διάρκεια της αγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες.
Παιδιατρικός πληθυσμός:
Δεν συνιστάται η χρήση της Doloproct στα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών,
λόγω έλλειψης δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα.
Τρόπος χορήγησης
2
Συνιστάται η εφαρμογή της Doloproct να γίνεται μετά την αφόδευση. Πριν από
την εφαρμογή, η περιοχή του πρωκτού πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά.
Μια ποσότητα ορθικής κρέμας Doloproct εφαρμόζεται στην άκρη του δακτύλου
και απλώνεται στην περιοχή του πρωκτού με το δάκτυλο, χρησιμοποιώντας το
άκρο του δακτύλου για την υπερνίκηση της αντίστασης του σφιγκτήρα. Η
ποσότητα που εφαρμόζεται στην άκρη του δακτύλου είναι η ποσότητα που
απελευθερώνεται από το σωληνάριο και αρκεί για να καλύψει κατά μήκος την
τελική (ονυχοφόρο) φάλαγγα του δείκτη ενός ενήλικα.
Εάν η ορθική κρέμα Doloproct πρέπει να εφαρμοστεί στο εσωτερικό του ορθού, το
παρεχόμενο ρύγχος εφαρμογής βιδώνεται στο σωληνάριο και κατόπιν η άκρη
του εισάγεται στον πρωκτό. Κατόπιν, απλώνεται μικρή ποσότητα κρέμας
ασκώντας ελαφριά πίεση στο σωληνάριο.
4.3 Αντενδείξεις
Η Doloproct αντενδείκνυται στην περίπτωση τοπικών λοιμώξεων στην
προσβληθείσα περιοχή και εάν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα των
ακόλουθων διαταραχών στην προσβληθείσα περιοχή:
- ειδικές δερματικές βλάβες (σύφιλη, φυματίωση)
- ανεμοβλογιά
- αντιδράσεις από εμβολιασμό
- έρπης των γεννητικών οργάνων.
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Επειδή η Doloproct περιέχει τη δραστική ουσία lidocaine και περίπου το 30% της
δόσης που εφαρμόζεται είναι συστημικά διαθέσιμη, αυτό θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για τη θεραπεία του ακανόνιστου
καρδιακού ρυθμού (αρρυθμία).
Εάν η ορθική κρέμα Doloproct εφαρμοστεί στην περιοχή των γεννητικών
οργάνων ή του πρωκτού, η παραφίνη και η μαλακή παραφίνη που
περιλαμβάνονται στα έκδοχα, ενδέχεται να μειώσουν την αντοχή των
προφυλακτικών από λάτεξ όταν χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, μειώνοντας
συνεπώς την ασφάλεια των προφυλακτικών.
Θα πρέπει να δίνεται η απαραίτητη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι η
Doloproct δε θα έρθει σε επαφή με τα μάτια. Συνιστάται να πλένονται τα χέρια
σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.
Το έκδοχο cetostearyl alcohol μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές
αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
3
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων.
Η ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολείς του CYP3A, στους οποίους
περιλαμβάνονται τα προϊόντα που περιέχουν κομπισιστάτη, αναμένεται να
αυξήσει τον κίνδυνο συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Ο συνδυασμός
θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν το όφελος υπερτερεί του αυξημένου
κινδύνου συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών από τα κορτικοστεροειδή και
σε αυτή την περίπτωση οι ασθενείς παρακολουθούνται για συστηματικές
επιδράσεις από τα κορτικοστεροειδή.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με τη χρήση της Doloproct σε εγκύους.
Μελέτες με γλυκοκορτικοστεροειδή σε πειραματόζωα έχουν δείξει τοξικότητα
κατά την αναπαραγωγή (βλ. παράγραφο 5.3).
Μια σειρά από επιδημιολογικές μελέτες υποδηλώνει ότι θα μπορούσε
ενδεχομένως να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για στοματικές σχιστίες στα
νεογνά γυναικών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με συστηματικά
γλυκοκορτικοστεροειδή κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης. Οι
στοματικές σχιστίες αποτελούν σπάνια διαταραχή και εάν τα συστηματικά
γλυκοκορτικοστεροειδή είναι τερατογόνα, τότε μπορεί να ευθύνονται για την
αύξηση μόνο μίας ή δύο περιπτώσεων ανά 1000 γυναίκες που λαμβάνουν
συστηματικά γλυκοκορτικοστεροειδή κατά τη διάρκεια της κύησης.
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την τοπική χρήση των
γλυκοκορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια της κύησης, ωστόσο θα μπορούσε
να αναμένεται μικρότερος κίνδυνος καθώς η συστημική διαθεσιμότητα των
τοπικά εφαρμοσμένων γλυκοκορτικοστεροειδών είναι πολύ χαμηλή. Ως γενικός
κανόνας, σκευάσματα για τοπική χρήση που περιέχουν γλυκοκορτικοστεροειδή
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης.
Γαλουχία
Σε έγκυες και σε θηλάζουσες γυναίκες, η κλινική απόφαση για θεραπεία με την
ορθική κρέμα Doloproct πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και να λαμβάνεται
μετά από στάθμιση του οφέλους έναντι των κινδύνων. Ειδικότερα, πρέπει να
αποφεύγεται η παρατεταμένη χρήση.
Γονιμότητα
Δεν έχει διεξαχθεί καμία έρευνα για τις πιθανές επιπτώσεις της Xuocortolone ή
των εστέρων της. Μελέτες σε ζώα δεν έχουν δείξει καμία επίδραση στη
γονιμότητα για τη lidocaine hydrochloride
(βλ. παράγραφο 5.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Η Doloproct δεν έχει ή έχει αμελητέα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και στη
χρήση μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
H συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών υπολογίστηκε από τα
4
συγκεντρωτικά δεδομένα των κλινικών μελετών που περιλάμβαναν 661
ασθενείς.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές ( ≥1/1.000 έως <1/100):
Αλλεργικές αντιδράσεις του δέρματος σε κάποιο από τα συστατικά.
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Συχνές ( ≥1/100 εως <1/10):
Αίσθημα καύσου στο σημείο εφαρμογής.
Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100):
Ερεθισμός στο σημείο εφαρμογής.
Μετά από παρατεταμένη θεραπεία με την ορθική κρέμα Doloproct (περισσότερο
από τέσσερις εβδομάδες), υπάρχει κίνδυνος ο ασθενής να εκδηλώσει τοπικές
δερματικές αλλοιώσεις, όπως ατροφία, ραβδώσεις ή τηλεαγγειεκτασία.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων αντιδράσεων
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς:
Για Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Για Κύπρο: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία,
Φαξ:+35722608649, Ιστότοπος: www . moh . gov . cy / phs
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Τα αποτελέσματα διερεύνησης της δυνατότητας εμφάνισης οξείας τοξικότητας
που οφείλεται στα δραστικά συστατικά της Doloproct δείχνουν ότι δεν
αναμένεται να υπάρξει κίνδυνος εμφάνισης συμπτωμάτων οξείας τοξικότητας
μετά από ακούσια υπερδοσολογία κατά τη διάρκεια εφάπαξ χρήσης Doloproct
στο ορθό ή στην περιπρωκτική περιοχή.
5
Μετά από ακούσια κατάποση του σκευάσματος (π.χ. κατάποση ποσότητας
αρκετών γραμμαρίων της κρέμας), τα κύρια συμπτώματα που αναμένονται να
εκδηλωθούν είναι πιθανό να οφείλονται σε συστημικές επιδράσεις της
lidocaine hydrochloride, οι οποίες, ανάλογα με τη δόση, ενδέχεται να
εκδηλωθούν με τη μορφή σοβαρών καρδιαγγειακών συμπτωμάτων (καταστολή
της καρδιακής λειτουργίας ή καρδιακή ανακοπή σε ακραίες περιπτώσεις) ή
συμπτώματα που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα (σπασμοί,
δύσπνοια ή αναπνευστική ανεπάρκεια σε ακραίες περιπτώσεις).
Διαχείριση
Η διαχείριση υπερδοσολογίας περιλαμβάνει στενή παρακολούθηση των
ζωτικών λειτουργιών, υποστηρικτική αγωγή συμπεριλαμβανομένης της
παροχής οξυγόνου και συμπτωματική θεραπεία των συμπτωμάτων από το
κεντρικό νευρικό σύστημα και από το καρδιαγγειακό σύστημα που, για
παράδειγμα, συμπεριλαμβάνει βαρβιτουρικά βραχείας δράσης, β-
συμπαθομιμητικά, ατροπίνη. Η αξία της αιμοκάθαρσης είναι αμελητέα.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:
Αγγειοπροστατευτικά. Παράγοντες για θεραπεία των αιμορροΐδων και των
ραγάδων του πρωκτού για τοπική χρήση.
κωδικός ATC: C05AΑ08
Η Doloproct δε μπορεί να εξαλείψει τα αίτια της εμφάνισης των αιμορροΐδων,
της πρωκτίτιδας και του εκζέματος του πρωκτού. Μετά την κυκλοφορία της
κρέμας Doloproct, διεξήχθη μια συγκριτική, ως προς το φορέα φαρμάκου
(vehicle) και τη μονοθεραπεία με fluorocortolone pivalate, μελέτη σε 241 ασθενείς με
αιμορραγία του ορθού λόγω αιμορροϊδικής νόσου. Λόγω του ότι τα
αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα δε μπορούσαν να εκτιμηθούν
σωστά, η υπεροχή του σταθερού συνδυασμού των δραστικών ουσιών που
υπάρχουν στην κρέμα Doloproct σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με
fluocortolone pivalate δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα.
Εάν οι αιμορροΐδες συνοδεύονται από συμπτώματα φλεγμονής και εκζεμάτων
στο δέρμα, συνιστάται η συνδυασμένη χρήση ορθικής κρέμας Doloproct και
υποθέτων Doloproct.
- Fluocortolone pivalate
Η fluocortolone pivalate αναστέλλει τις φλεγμονώδεις και αλλεργικές δερματικές
αντιδράσεις, και ανακουφίζει από υποκειμενικές ενοχλήσεις όπως κνησμό,
τσούξιμο και πόνο. Η ουσία μειώνει τη διαστολή των τριχοειδών, το οίδημα
των διάμεσων κυττάρων και τη διήθηση των ιστών. Ο πολλαπλασιασμός των
τριχοειδών αναστέλλεται.
6
- Lidocaine hydrochloride
Η lidocaine hydrochloride αποτελεί ένα κοινό τοπικό αναισθητικό που
χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω της αναλγητικής και
αντικνησμώδους δράσης της, έχει διαπιστωθεί ότι είναι αποτελεσματική όταν
χρησιμοποιείται σε υπόθετα και κρέμες που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση
των αιμορροϊδικών ενοχλήσεων. Η καταστολή του πόνου και του κνησμού είναι
αποτέλεσμα της αναστολής των κεντρομόλων νευρικών οδών.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Μετά από εφαρμογή της κρέμας στο ορθό σε υγιείς άρρενες εθελοντές, ένα
μέγιστο 15% της δόσης της fluocortolone pivalate και 30% της δόσης της lidocaine
hydrochloride απορροφήθηκαν στη συστημική κυκλοφορία (ραδιοεπισημασμένες
δραστικές ουσίες).
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
- Οξεία τοξικότητα
Με βάση τα αποτελέσματα συμβατικών μελετών για την οξεία τοξικότητα, δεν
αναμένεται ιδιαίτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο μετά από θεραπευτική χρήση.
- Υποχρόνια/ χρόνια τοξικότητα
Για να αξιολογηθεί η συστημική ανοχή μετά από επανειλημμένη χορήγηση των
δραστικών ουσιών, διενεργήθηκαν μελέτες τοξικότητας μέσω της δερματικής
οδού και της χορήγησης από το ορθό. Οι κύριες επιδράσεις ήταν τα τυπικά
συμπτώματα υπερδοσολογίας του γλυκοκορτικοειδούς ή του τοπικού
αναισθητικού.
Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν ληφθεί για την απορρόφηση και τη
βιοδιαθεσιμότητα των δύο δραστικών ουσιών, δεν υποδεικνύουν καμία
φαρμακοδυναμικά αποτελεσματική συστημική επιβάρυνση εάν η Doloproct
χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ιατρική συνταγή.
- Τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή
Με βάση εμβρυοτοξικές μελέτες με φθοριοκορτολόνη / εξανοϊκή
φθοριοκορτολόνη και υδροχλωρική λιδοκαΐνη, δεν αναμένονται
εμβρυοτοξικές / τερατογόνες επιδράσεις στον άνθρωπο με τη χρήση της
Doloproct.
Από μελέτες σε ζώα υπάρχουν νύξεις ότι η συστημική χορήγηση
γλυκοκορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να συμβάλλει σε
μεταγεννητικές επιδράσεις όπως καρδιαγγειακές παθήσεις και / ή παθήσεις του
μεταβολισμού, καθώς και σε μόνιμες μεταβολές στην πυκνότητα των
γλυκοκορτικοειδικών υποδοχέων, την ανακύκλωση των νευρομεταβιβαστών
και τη συμπεριφορά του απογόνου.
Γενικά, στα κατάλληλα συστήματα δοκιμών, τα γλυκοκορτικοστεροειδή
προκαλούν εμβρυοτοξικές και τερατογόνες επιδράσεις (π.χ. στοματικές
σχιστίες, σκελετικές δυσμορφίες, καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου στη
7
μήτρα, εμβρυοθνησιμότητα). Με βάση αυτά τα ευρήματα, πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συνταγογράφηση της Doloproct στη διάρκεια της
κύησης. Τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών μελετών συνοψίζονται στην
παράγραφο 4.6.
- Γονιμότητα
Η πιθανή επίπτωση της ορθικής κρέμας Doloproct στη γονιμότητα δεν έχει
διερευνηθεί.
H lidochaine hydrochloride δόθηκε υποδόρια σε αρουραίους σε επίπεδο δόσης
10 mg / kg βάρους σώματος για μια περίοδο 8 μηνών. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, τα ζώα ζευγάρωσαν τρεις φορές και δεν αναφέρθηκε καμία
επίδραση στη γονιμότητα.
Δεν έχει διεξαχθεί καμία έρευνα σε ζώα για τις πιθανές επιπτώσεις της
Xuocortolone ή των εστέρων της στη γονιμότητα.
- Γονοτοξικότητα και ογκογένεση
Μελέτες in
-
vitro και in
-
vivo δεν έδωσαν σχετικές ενδείξεις πιθανής
γονοτοξικότητας της φθοριοκορτολόνης.
Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες ογκογένεσης με τη fluocortolone / fluocortolone
pivalate. Με βάση το φαρμακοδυναμικό τρόπο δράσης, την έλλειψη ενδείξεων
γονοτοξικού δυναμικού, τη χημική δομή και τα αποτελέσματα των μελετών
χρόνιας τοξικότητας, δεν υπάρχει υποψία πιθανής ογκογένεσης για την
πιβαλική φθοριοκορτολόνη.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η lidocaine έχει μεταλλαξιγόνο δράση.
Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας μεταβολίτης της lidocaine, η 2,6-xylidine, που
απαντάται στους αρουραίους και πιθανώς και στον άνθρωπο, ενδέχεται να έχει
μεταλλαξιγόνο δράση. Οι ενδείξεις αυτές βασίζονται σε
in-vitro
δοκιμές στις
οποίες ο μεταβολίτης αυτός χρησιμοποιήθηκε σε πολύ υψηλές, σχεδόν τοξικές,
συγκεντρώσεις.
Σε μια μελέτη καρκινογένεσης σε αρουραίους με διαπλακούντια έκθεση και
αγωγή με υψηλές δόσεις 2,6-xylidine επί 2 χρόνια μετά τον τοκετό στα πλαίσια
ενός συστήματος δοκιμών υψηλής ευαισθησίας, παρατηρήθηκαν κακοήθεις και
καλοήθεις όγκοι, ιδιαίτερα στη ρινική κοιλότητα (άνω και μέση ρινική κόγχη).
Δεν έχει αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο να σχετίζεται το φαινόμενο αυτό
και με τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να χορηγείται λιδοκαΐνη
σε υψηλές δόσεις για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Τοπική ανοχή
Σε μελέτες που αφορούσαν την τοπική ανοχή του δέρματος και των
βλεννογόνων, δε διαπιστώθηκαν αλλαγές πέραν των ήδη γνωστών τοπικών
ανεπιθυμήτων ενεργειών των γλυκοκορτικοειδών.
Δεν έχουν διενεργηθεί πειραματικές δοκιμασίες με τις δραστικές ουσίες της
Doloproct για τον εντοπισμό πιθανών επιδράσεων ευαισθητοποίησης. Σχετικές
αναφορές της βιβλιογραφίας υποδηλώνουν ότι τόσο οι δραστικές ουσίες όσο
και τα συστατικά της βάσης του σκευάσματος ενδέχεται να ευθύνονται για τις
8
εκδηλώσεις αλλεργικών δερματικών αντιδράσεων που παρατηρούνται μόνο
σποραδικά μετά από χρήση της Doloproct. Ωστόσο, η Doloproct αναμένεται να
προκαλέσει αλλεργίες εξ’ επαφής μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Polysorbate 60
Sorbitan stearate
Cetostearyl alcohol
Liquid paraffin
White soft paraffin
Disodium edetate
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Disodium phosphate dodecahydrate
Benzyl alcohol
Purified water
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη η σταθερότητα όσον αφορά στη χρήση
του προϊόντος είναι 4 εβδομάδες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σωληνάρια από καθαρό αλουμίνιο, εσωτερικά επιστρωμένα με βερνίκι
εποξεικής ρητίνης, με πώμα πολυαιθυλενίου και ρύγχος εφαρμογής από
πολυπροπυλένιο.
Μεγέθη συσκευασίας:
Σωληνάρια των 10g, 15g και 30g.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25
Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 0030 210 6187500
9
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
NOVAGEM LTD, Λευκωσία
.: 00357 22 483858Τηλ
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
71915/12-10-2012
ΚΥΠΡΟΣ
19717
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
26-08-2004 / 12-10-2012
ΚΥΠΡΟΣ
29-08-2005 / 11-12-2012
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
10