ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 g κρέμας περιέχει 7,5 mg μετρονιδαζόλης (0,75% β/β)
Για τα έκδοχα, βλέπε 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κρέμα
Ομοιόμορφη λευκή έως υπόλευκη κρέμα
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
Για την τοπική θεραπεία των φλεγμονωδών βλατίδων-φλυκταινών που
σχετίζονται με τη ροδόχρου ακμή.
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δ μ ερ ατική χρήση
Ενήλικες και ηλικιωμένοι
Εφαρμόστε μια λεπτή στοιβάδα κρέμας και τρίψτε την απαλά στην
πάσχουσα περιοχή του προσώπου 2 φορές ημερησίως για το συνηθισμένο
χρονικό διάστημα της θεραπείας διάρκειας 6 έως 12 εβδομάδων. Εάν
κριθεί απαραίτητο, η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί (βλ. παράγραφο 4.4).
Σε απουσία οποιασδήποτε κλινικής βελτίωσης η θεραπεία πρέπει να
διακόπτεται.
Παιδιά και έφηβοι
Δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της Rosiced
®
κρέμας σε παιδιά
επομένως, η Rosiced
®
κρέμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα παιδιά.
Οι περιοχές υπό θεραπεία πρέπει να καθαρίζονται πριν την εφαρμογή της
κρέμας. Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν μη-φαγεσωρογόνα και
μη-στυπτικά καλλυντικά μετά την εφαρμογή της κρέμας.
4.3. Αντενδείξεις
Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα αντενδείκνυται κατά το πρώτο τρίμηνο της
κύησης.
Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα δεν πρέπει να λαμβάνεται από ασθενείς με
υπερευαισθησία σε φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν
μετρονιδαζόλη ή άλλες 5-νιτροϊμιδαζόλες, όπως περιέχει η ROSICED 7,5
mg/g Κρέμα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις απειλητικών
για τη ζωή λοιμώξεων και αναποτελεσματικότητας των άλλων
φαρμάκων.
Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα αντενδείκνυται σε ασθενείς με
υπερευαισθησία σε οποιαδήποτε από τα έκδοχα.
SPC_2625401_5.doc
1
Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική βλάβη, αιμοποιητικές διαταραχές και
παθήσεις του κεντρικού ή του περιφερικού νευρικού συστήματος είναι
απαραίτητο να γίνεται προσεκτική εκτίμηση οφέλους - κινδύνου πριν τη
θεραπεία με ROSICED 7,5 mg/g Kρέμα.
4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια ή η βλεννογονοδερματική
εφαρμογή. Αν συμβεί επαφή, η κρέμα πρέπει να εκπλένεται προσεκτικά με
νερό.
Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ο ασθενής πρέπει να συμβουλεύεται να
χρησιμοποιεί τη Rosiced
®
κρέμα λιγότερο συχνά ή να σταματήσει
προσωρινά και να αναζητήσει ιατρική συμβουλή, αν χρειαστεί.
Η έκθεση σε UV (ηλιοθεραπεία, σολάριουμ, λυχνίες μαυρίσματος) πρέπει
να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Rosiced
®
κρέμα.
Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Αν
χρειάζεται, η θεραπεία θα μπορούσε να επαναληφθεί ωστόσο, πρέπει να
εξετάζεται η μεσολάβηση διαστήματος 6 εβδομάδων.
Δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της Rosiced
®
κρέμας σε παιδιά
επομένως, η Rosiced
®
κρέμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα παιδιά.
Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε
ασθενείς που παρουσιάζουν ή έχουν ιστορικό αιματολογικών
δυσκρασιών.
Η άσκοπη ή παρατεταμένη χρήση του φαρμάκου αυτού πρέπει να
αποφεύγεται.
Υπάρχουν αποδείξεις που υποδεικνύουν ότι η μετρονιδαζόλη είναι
καρκινογόνος σε κάποια είδη ζώων. Δεν υπάρχουν αποδείξεις μέχρι
σήμερα για καρκινογόνο δράση στον άνθρωπο.
Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα περιέχει προπυλενογλυκόλη, η οποία μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Αλληλεπιδράσεις με άλλα τοπικώς εφαρμοζόμενα φαρμακευτικά
προϊόντα δεν είναι γνωστές.
Η αλληλεπίδραση με συστηματικά φάρμακα είναι απίθανη καθώς η
απορρόφηση της μετρονιδαζόλης μετά από δερματική εφαρμογή της
Rosiced
®
κρέμας είναι μικρή.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν αναφερθεί αντιδράσεις τύπου
δισουλφιράμης σε μικρό αριθμό ασθενών που λάμβαναν ταυτόχρονα
μετρονιδαζόλη και oινόπνευμα.
Έχει αναφερθεί ότι η από του στόματος μετρονιδαζόλη ενισχύει τη
δράση της βαρφαρίνης και άλλων κουμαρινικών αντιπηκτικών,
οδηγώντας σε παράταση του χρόνου προθρομβίνης. Η επίδραση της
τοπικώς εφαρμοζόμενης μετρονιδαζόλης στον χρόνο προθρομβίνης είναι
άγνωστη.
4.6. Κύηση και γαλουχία
SPC_2625401_5.doc
2
Η ασφάλεια της χρήσης της μετρονιδαζόλης κατά τη διάρκεια της κύησης
δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.
Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές που σχετίζονται ιδιαίτερα με τα
πρώιμα στάδια της κύησης. Κάποιες μελέτες έχουν παράσχει ενδείξεις
για αυξημένη συχνότητα δυσπλασιών. Ο κίνδυνος των πιθανών
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου καρκινογένεσης,
δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.
Στην περίπτωση μη ελεγχόμενης χρήσης νιτροϊμιδαζολών από τη μητέρα,
το έμβρυο και/ή το νεογνό εκτίθενται σε κίνδυνο καρκινογένεσης ή
γονοτοξικότητας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφής απόδειξη για βλάβη
στο έμβρυο ή στο κύημα. Σε πειραματικές μελέτες σε ζώα, η
μετρονιδαζόλη δεν επέδειξε καμία τερατογόνο ιδιότητα (βλέπε 5.3).
Η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα αντενδείκνυται κατά το πρώτο τρίμηνο της
κύησης.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τελευταίου τριμήνου της κύησης η
ROSICED 7,5 mg/g Kρέμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν οι άλλες
θεραπείες ήταν αναποτελεσματικές.
Η μετρονιδαζόλη περνά στο μητρικό γάλα. Μετά από του στόματος
χορήγηση, μπορεί να επιτευχθούν συγκεντρώσεις έως και 100% αυτών
στο πλάσμα. Μετά από τοπική εφαρμογή ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα τα
επίπεδα στο πλάσμα είναι χαμηλότερα από αυτά μετά από του στόματος
χορήγησης μετρονιδαζόλης. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της
γαλουχίας, θα πρέπει ή να διακόπτεται ο θηλασμός ή να διακόπτεται η
θεραπεία με ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα.
4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών
Βάσει του προφίλ φαρμακοδυναμικής της μετρονιδαζόλης και της
κλινικής εμπειρίας, η απόδοση στην οδήγηση και τον χειρισμό μηχανών
δεν πρέπει να επηρεάζεται.
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Έχουν αναφερθεί οι παρακάτω αυθόρμητες ανεπιθύμητες ενέργειες και,
εντός κάθε κατηγορίας οργανικού συστήματος, κατατάσσονται ανά
συχνότητα χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη:
Πολύ συχνές (≥1/10)
Συχνές (≥1/100, <1/10)
Όχι συχνές (≥1/1.000 <1/100)
Σπάνιες (≥1/10.000 <1/1.000)
Πολύ σπάνιες (<1/10.000), συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων
αναφορών
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:
Σπάνιες: αναφυλαξία
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:
Συχνές: δερματίτιδα από επαφή, ξηροδερμία, ερύθημα, κνησμός,
εξάνθημα, δυσανεξία δέρματος (καύσος και δήγμα), ερεθισμός δέρματος,
επιδείνωση της ροδόχρου ακμής
Σπάνιες: αγγειοοίδημα
Διαταραχές του νευρικού συστήματος:
Όχι συχνές: υπαισθησία, παραισθησία
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:
SPC_2625401_5.doc
3
Συχνές: άλγος
Διαταραχές του γαστρεντερικού:
Σπάνιες: μεταλλική γεύση, ναυτία
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
.: + 30 Τηλ 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9. Υπερδοσολογία
Υπερδοσολογία είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί. Η κρέμα πρέπει να
απομακρύνεται με έκπλυση με ζεστό νερό.
Δεν υπάρχουν δεδομένα για υπερδοσολογία στον άνθρωπο. Μελέτες
οξείας από του στόματος τοξικότητας με τοπικώς εφαρμοζόμενη γέλη
που περιέχει μετρονιδαζόλη 0,75% w/w σε αρουραίους δεν έδειξαν τοξική
δράση με δόσεις έως 5 g τελικού προϊόντος ανά κιλό σωματικού βάρους,
την υψηλότερη δόση που χρησιμοποιήθηκε. Η δόση αυτή είναι ισοδύναμη
με από του στόματος λήψη 12 σωληναρίων των 30 g κρέμας
μετρονιδαζόλης 0,75% για έναν ενήλικα βάρους 72 kg και 2 σωληναρίων
κρέμας για ένα παιδί βάρους 12 kg.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Χημειοθεραπευτικά για τοπική χρήση
Κωδικός ATC: D06BX01
Όταν η μετρονιδαζόλη εφαρμόζεται τοπικά είναι δραστική στη
φλεγμονώδη μορφή της ροδόχρου ακμής.
Η μετρονιδαζόλη ανήκει στην ομάδα των νιτροϊμιδαζολών.
Αποικοδομείται στα ευαίσθητα πρωτόζωα και στα αυστηρώς αναερόβια
βακτήρια με τον σχηματισμό ακεταμιδίου και Ν-(2-hydroxyethyl)-oxamid acid.
Η αλληλεπίδραση με το DNA οδηγεί σε αναστολή της σύνθεσης των
νουκλεϊκών οξέων των εν λόγω μικροοργανισμών, οδηγώντας στον
θάνατο αυτών.
Δεν εμφανίζεται παράλληλη αντοχή με άλλες αντιβακτηριδιακές ουσίες.
5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η συγκέντρωση της μετρονιδαζόλης στη συστηματική κυκλοφορία μετά
από τοπική εφαρμογή ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα σε 18 υγιείς εθελοντές
κυμάνθηκε από 19 ng/ml έως 107 ng/ml με μια μέση μέγιστη συγκέντρωση
SPC_2625401_5.doc
4
C
max
49 ng/ml, δηλαδή 600 φορές χαμηλότερη μετά την από του στόματος
χορήγηση 2 gr.
O μέγιστος χρόνος (t
max
) του σκευάσματος για τοπική χρήση ήταν 8,9
ώρες. O χρόνος ημίσειας ζωής της μετρονιδαζόλης με ελεγχόμενο ρυθμό
απορρόφησης είναι 33 ώρες. O χρόνος ημίσειας ζωής της από του
στόματος χορηγούμενης μετρονιδαζόλης είναι περίπου 8 ώρες.
Μετά την από στόματος χορήγηση, η μετρονιδαζόλη απορροφάται ταχέως
και σχεδόν πλήρως, επιτυγχάνοντας μέγιστα επίπεδα στον ορό μετά από
1-2 ώρες. Σε ορθική χορήγηση, περίπου 80% της ουσίας είναι διαθέσιμο
στη συστηματική κυκλοφορία και τα μέγιστα επίπεδα στον ορό
επιτυγχάνονται μετά από περίπου 4 ώρες. Μετά από κολπική χορήγηση
μόνο το 20% περίπου βρέθηκε στον ορό. Σε αυτή την περίπτωση η μέγιστη
συγκέντρωση επιτυγχάνεται αργότερα, μετά από 8 - 24 ώρες. O χρόνος
ημίσειας ζωής στον ορό είναι περίπου 8 (6 έως 10) ώρες. Αρκετοί
μεταβολίτες σχηματίζονται στον ανθρώπινο οργανισμό, ο υδροξυ-
μεταβολίτης (1-(2-hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole) και ο
«όξινος» μεταβολίτης (2-methyl-5-nitroimidazole-1-yl-acetic acid) είναι οι κύριοι
μεταβολίτες.
Περίπου 80% της ουσίας απεκκρίνεται από τους νεφρούς, με το
αμεταβόλιστο κλάσμα να αποτελεί λιγότερο από 10%. Μικρές ποσότητες
(περίπου 6%) απεκκρίνονται επίσης μέσω του ήπατος. Η νεφρική
ανεπάρκεια δεν παρατείνει σημαντικά την απέκκριση. Σε περίπτωση
σοβαρής ηπατικής ανεπάρκειας πρέπει να αναμένεται μια καθυστέρηση
στην απομάκρυνση. Σε ασθενείς με μεγάλη μείωση στην ηπατική τους
λειτουργία ο χρόνος ημίσειας ζωής μπορεί να παραταθεί σε 30 ώρες. Η
πρωτεϊνική σύνδεση είναι μικρότερη από 20%. Ο φαινόμενος όγκος
κατανομής είναι περίπου 36 l.
5.3. Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
α) Οξεία τοξικότητα
Η οξεία τοξικότητα ελέγχθηκε σε ποντίκια με χορήγηση από δύο
διαφορετικές οδούς. Οι τιμές της LD
50
ήταν 3.800 mg/kg σωματικού
βάρους μετά από χορήγηση από του στόματος και 3.950 mg/kg σωματικού
βάρους σε ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση. Συνεπώς, η οξεία τοξικότητα είναι
πολύ χαμηλή.
Δεν είναι γνωστές περιπτώσεις οξείας τοξικότητας σε ανθρώπους. Ως
τοξικά επίπεδα στο πλάσμα ορίζονται τα 200 μg/ml, που είναι 10 φορές
υψηλότερα από την ποσότητα που λαμβάνεται μετά από την
προοριζόμενη για από του στόματος χρήση.
β) Υποξεία τοξικότητα
Σε μελέτες χρόνιας τοξικότητας, δεν ήταν δυνατό να παρατηρηθούν
ανεπιθύμητες ενέργειες σε αρουραίους μετά από χορήγηση
μετρονιδαζόλης για χρονικό διάστημα 26 έως 80 εβδομάδες. Μόνο με
δόσεις από 300 έως 600 mg/kg σωματικού βάρους, χορηγούμενες
ημερησίως, παρουσιάστηκαν δυστροφία των όρχεων και ατροφία
προστάτη. Τοξικές επιδράσεις σε σκυλιά που ελάμβαναν 75 mg/kg
σωματικού βάρους ημερησίως εκδηλώθηκαν ως αταξία και τρόμος.
Έρευνες σε πιθήκους έδειξαν δοσοεξαρτώμενη αύξηση της εκφύλισης
των ηπατικών κυττάρων μετά από χορήγηση 45, 100 και/ή 225 mg/kg
σωματικού βάρους, ημερησίως για ένα χρόνο.
SPC_2625401_5.doc
5
Ως χαμηλότερη τοξική δόση μετά από συνεχή από του στόματος
χορήγηση διάρκειας 8 εβδομάδων σε ανθρώπους ορίστηκαν τα 18
mg/kg/ημέρα. Η χολοστατική ηπάτωση και η περιφερική νευροπάθεια είναι
γενικά σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες.
γ) Δυναμικό μεταλλαξιογόνου και ογκογόνου δράσης
Μεταλλαξιογόνος δράση
Μετά την αναγωγή του αζώτου, η μετρονιδαζόλη δρα ως
μεταλλαξιογόνος στα βακτήρια. Μεθοδολογικά έγκυρες έρευνες δεν
αποκάλυψαν κάποια ένδειξη μεταλλαξιογόνου δράσης στα κύτταρα των
θηλαστικών in
vitro και in
vivo. Μελέτες σε λεμφοκύτταρα ασθενών υπό
θεραπεία με μετρονιδαζόλη δεν αποκάλυψαν σημαντικές ενδείξεις για
βλαπτικές επιδράσεις στο DNA.
Καρκινογόνος δράση
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετρονιδαζόλη έχει ογκογόνες δράσεις σε
αρουραίους και ποντίκια. Η αυξημένη συχνότητα όγκων του πνεύμονα
μετά από του στόματος χορήγηση σε ποντίκια αξίζει ιδιαιτέρως να
αναφερθεί. Δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση με γονιδιοτοξικό
μηχανισμό δράσης, αφού δεν εμφανίζεται αύξηση στη συχνότητα των
μεταλλάξεων που παρατηρούνται σε διάφορα όργανα,
συμπεριλαμβανομένου του πνεύμονα σε διαγονιδιακά ποντίκια, μετά από
χορήγηση υψηλών δόσεων μετρονιδαζόλης.
Μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση μετρονιδαζόλης (15 μg/g σωματικού
βάρους) σε «άτριχα» ποντίκια για 4 εβδομάδες παρουσιάστηκε αύξηση
των όγκων του δέρματος που επάγονται από υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
Η σημασία αυτών των ευρημάτων καρκινογόνου δράσης όσον αφορά στη
δερματική θεραπεία της ροδόχρου ακμής με ROSICED 7,5 mg/g Kρέμα σε
ανθρώπους παραμένει ασαφής, ειδικότερα, αφού μετά από δεκαετίες
συστηματικής χρήσης της μετρονιδαζόλης σε ανθρώπους δεν έχουν
αποδειχθεί ενδείξεις κάποιας αύξησης του κινδύνου για καρκίνο.
Παρόλα αυτά, πρέπει να δίνονται συμβουλές στους ασθενείς ώστε να
αποφεύγουν την άμεση έκθεση στον ήλιο των υπό θεραπεία περιοχών του
δέρματος, εάν αυτό είναι εφικτό.
δ) Τοξικότητα στην αναπαραγωγή
Πειράματα σε ζώα δεν έχουν καταδείξει τερατογόνες ή εμβρυοτοξικές
δράσεις σε αρουραίους σε δόσεις έως και 200 mg/kg σωματικού βάρους
και σε κουνέλια σε δόσεις έως 150 mg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα.
ε) Τοπική ανοχή
Σε μια μελέτη τοπικής ανοχής η ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα βρέθηκε να
προκαλεί ελαφρύ ερεθισμό, χωρίς οποιαδήποτε συστηματική τοξικότητα.
Η ικανότητα ευαισθητοποίησης του δέρματος από τη ROSICED 7,5 mg/g
Κρέμα βρέθηκε πολύ χαμηλή και δεν έχουν παρατηρηθεί φωτοτοξικότητα
ή φωτοευαισθητοποίηση.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1. Κατάλογος εκδόχων
Γλυκερόλης μονολαουρικός εστέρας
Γλυκερόλης μονομυριστικός εστέρας
Προπυλενογλυκόλη
SPC_2625401_5.doc
6
Κιτρικό οξύ άνυδρο (ρυθμιστής pH)
Νατρίου υδροξείδιο (ρυθμιστής pH)
Καρβομερή
Ύδωρ κεκαθαρμένο
6.2. Ασυμβατότητες
Δεν μεφαρ όζεται
6.3. Διάρκεια ζωής
24 μήνες
Μετά το πρώτο άνοιγμα: 8 εβδομάδες
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.
Μην ψύχετε ή καταψύχετε.
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σωληνάρια MDPE που είναι σφραγισμένα με πώματα πολυπροπυλενίου τα
οποία περιέχουν κρέμα σε ποσότητες 25 g, 30 g, 40 g ή 50 g.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
PIERRE FABRE HELLAS AE
Λ. Μεσογείων 350
153 41 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 77 15 353
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
53976/21-8-2008
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Πρώτη έγκριση: 20-10-2004
Ανανέωση: 21-8-2008
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
25 Μαρτίου 2015
SPC_2625401_5.doc
7