1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Menopur 75 IU, κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε φιαλίδιο κόνεως περιέχει υψηλής καθαρότητας μενοτροφίνη
(ανθρώπινη εμμηνοπαυσιακή γοναδοτροφίνη, HMG) που αντιστοιχεί σε
δραστικότητα θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) 75 IU και δραστικότητα
ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) 75 IU.
Η Ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροφίνη (hCG), μία ορμόνη που
φυσιολογικώς ανευρίσκεται στα ούρα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών,
είναι παρούσα στο Menopur και συμβάλλει στη συνολική δράση της
ωχρινοτρόπου ορμόνης.
Η δραστική ουσία στο MENOPUR λαμβάνεται από τα ούρα
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα.
Εμφάνιση της κόνεως: λευκή έως υπόλευκη λυοφιλοποιημένη πάστα
(cake).
Εμφάνιση του διαλύτη: διαυγές, άχρωμο διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Menopur ενδείκνυται για τη θεραπεία της υπογονιμότητας στις
ακόλουθες κλινικές καταστάσεις:
- Ανωορρηξία συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου των πολυκυστικών
ωοθηκών (ΣΠΩ), σε γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται σε θεραπεία
με κιτρική κλομιφαίνη.
- Ελεγχόμενη υπερδιέγερση των ωοθηκών για την πρόκληση της
ανάπτυξης πολλαπλών ωοθυλακίων στο πλαίσιο τεχνολογιών
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART) (πχ εξωσωματική
γονιμοποίηση/εμβρυομεταφορά (IVF/ET), ενδοσαλπιγγική μεταφορά
γαμετών (GIFT) και ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπερματοζωαρίων
(ICSI)).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η θεραπεία με Menopur πρέπει να αρχίζει υπό την επίβλεψη
ιατρού με εμπειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων
γονιμότητας.
Δοσολογία
Τα δοσολογικά σχήματα που περιγράφονται κατωτέρω είναι ταυτόσημα
είτε για υποδόρια είτε για ενδομυϊκή χορήγηση.
Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ασθενών όσον αφορά
στην ανταπόκριση των ωοθηκών στις εξωγενώς χορηγούμενες
γοναδοτροφίνες. Αυτό καθιστά αδύνατο τον καθορισμό ενός ενιαίου
δοσολογικού σχήματος. Η δοσολογία επομένως πρέπει να εξατομικεύεται
αναλόγως της ανταπόκρισης των ωοθηκών. Το Menopur μπορεί να
χορηγείται μόνο του ή σε συνδυασμό με έναν αγωνιστή ή ανταγωνιστή
της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροφινών (GnRH). Οι συστάσεις για
τη δοσολογία και τη διάρκεια της θεραπείας πιθανώς να
διαφοροποιηθούν αναλόγως του εφαρμοζομένου θεραπευτικού
πρωτοκόλλου.
Γυναίκες με ανωορρηξία (συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου
των πολυκυστικών ωοθηκών):
Ο αντικειμενικός σκοπός της θεραπευτικής αγωγής με Menopur είναι να
αναπτυχθεί ένα, μοναδικό γρααφιανό ωοθυλάκιο (Graafian) από το οποίο
θα απελευθερωθεί ένα ωάριο μετά από χορήγηση ανθρώπινης χοριακής
γοναδοτροφίνης (hCG).
Η θεραπεία με Menopur πρέπει να ξεκινά εντός των πρώτων επτά
ημερών του καταμήνιου κύκλου. Η συνιστώμενη αρχική δόση του
Menopur είναι 75-150 IU ημερησίως, η οποία πρέπει να συνεχίζεται επί 7
ημέρες τουλάχιστον. Βάσει της κλινικής παρακολούθησης
(περιλαμβανομένου του υπερηχογραφικού ελέγχου των ωοθηκών μόνο ή
σε συνδυασμό με τη μέτρηση των επιπέδων της οιστραδιόλης ) η
επακόλουθη δοσολογία πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με την
εξατομικευμένη ανταπόκριση της κάθε ασθενούς. Προσαρμογές της
δοσολογίας δεν πρέπει να γίνονται συχνότερα από κάθε 7 ημέρες. Η
συνιστώμενη αύξηση της δόσης είναι 37,5 ΙU ανά προσαρμογή και δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 75 IU. Η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να
είναι υψηλότερη από 225 IU. Εάν η ασθενής δεν ανταποκριθεί επιτυχώς
μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας, αυτός ο κύκλος πρέπει να
εγκαταλειφθεί και η ασθενής να ξεκινήσει εκ νέου θεραπεία, σε
υψηλότερη αρχική δόση από αυτήν που ελάμβανε στον κύκλο που
εγκαταλείφθηκε.
Όταν επιτευχθεί η βέλτιστη ανταπόκριση, πρέπει να γίνεται μία εφάπαξ
ένεση 5.000 έως 10.000 IU hCG, μία ημέρα μετά την τελευταία ένεση
Menopur. Συνιστάται στην ασθενή να έχει σεξουαλική επαφή την ημέρα
της χορηγήσεως της hCG και την επόμενη ημέρα. Εναλλακτικά μπορεί να
εφαρμοσθεί ενδομήτρια σπερματέγχυση UI). Εάν διαπιστωθεί
υπερβολική ανταπόκριση στο Menopur, πρέπει να διακόπτεται η αγωγή
και να αναστέλλεται η χορήγηση hCG (βλέπε παράγραφο 4.4) ενώ η
ασθενής πρέπει να χρησιμοποιεί μία αντισυλληπτική μέθοδο με
διάφραγμα ή να απέχει από τη συνουσία μέχρι την έναρξη της επομένης
εμμήνου ρύσεως.
Γυναίκες που υποβάλλονται σε ελεγχόμενη υπερδιέγερση των
ωοθηκών για πολλαπλή ανάπτυξη ωοθυλακίων στο πλαίσιο
τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART):
Σε πρωτόκολλο που περιλαμβάνει μειορρύθμιση με έναν GnRH αγωνιστή,
η αγωγή με Menopur πρέπει να ξεκινά περίπου 2 εβδομάδες μετά την
έναρξη της θεραπείας με τον αγωνιστή. Σε πρωτόκολλο που
περιλαμβάνει μειορρύθμιση με έναν GnRH ανταγωνιστή, η αγωγή με
MENOPUR πρέπει να ξεκινά την ημέρα 2 ή 3 του καταμήνιου κύκλου. Η
συνιστώμενη αρχική δόση Menopur είναι 150-225 IU ημερησίως
τουλάχιστον για τις 5 πρώτες ημέρες θεραπείας. Βάσει της κλινικής
παρακολούθησης (περιλαμβανομένου του υπερηχογραφικού ελέγχου των
ωοθηκών μόνο ή σε συνδυασμό με τη μέτρηση των επιπέδων της
οιστραδιόλης), η επακόλουθη δοσολογία πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα
με την εξατομικευμένη ανταπόκριση της κάθε ασθενούς και δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 150 IU σε ανά προσαρμογή. Η μέγιστη ημερήσια δόση
που δίνεται δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από 450 IU και στις
περισσότερες περιπτώσεις δε συνιστάται χορήγηση πέραν των 20
ημερών.
Όταν ο επιθυμητός αριθμός ωοθυλακίων φθάσει στο κατάλληλο μέγεθος,
πρέπει να χορηγηθεί μία εφάπαξ ένεση έως 10.000 IU hCG, για να
προκαλέσει την τελική ωοθυλακική ωρίμανση για να προετοιμασθεί η
λήψη των ωαρίων. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά για 2
τουλάχιστον εβδομάδες μετά τη χορήγηση της hCG. Εάν διαπιστωθεί
υπερβολική ανταπόκριση στο Menopur, πρέπει να διακόπτεται η αγωγή
και να αναστέλλεται η χορήγηση hCG (βλέπε παράγραφο 4.4) ενώ η
ασθενής πρέπει να χρησιμοποιεί μία αντισυλληπτική μέθοδο με
διάφραγμα ή να απέχει από τη συνουσία μέχρι την έναρξη της επομένης
εμμήνου ρύσεως.
Νεφρική/ ηπατική δυσλειτουργία
Ασθενείς με νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία, δεν έχουν
συμπεριληφθεί σε κλινικές δοκιμές (βλ. παράγραφο 5.2).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Δεν υπάρχει σχετική χρήση του MENOPUR στον παιδιατρικό πληθυσμό.
Τρόπος χορήγησης
Το MENOPUR προορίζεται για υποδόρια (SC) ή ενδομυϊκή (ΙΜ)
ένεση μετά από ανασύσταση με τον παρεχόμενο διαλύτη. Η
ανασύσταση της κόνεως πρέπει να γίνεται αμέσως πριν τη
χρήση. Προκειμένου να αποφευχθεί η ένεση μεγάλων όγκων,
μέχρι 3 φιαλίδια κόνεως, μπορεί να διαλυθούν σε 1 ml του
παρεχόμενου διαλύτη.
Γενικά
Η ανάδευση πρέπει να αποφεύγεται. Το διάλυμα δεν πρέπει να
χορηγείται εάν περιέχει σωματίδια ή εάν δεν είναι διαυγές.
4.3 Αντενδείξεις
Το Menopur αντενδείκνυται σε γυναίκες με:
- Όγκους της υποφύσεως ή του υποθαλάμου
- Καρκίνωμα ωοθηκών, μήτρας ή μαστού
- Κύηση και γαλουχία
- Γυναικολογική αιμορραγία αγνώστου αιτιολογίας
- Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1
- Κύστεις ωοθηκών ή διογκωμένες ωοθήκες που δε σχετίζονται με τη
νόσο των πολυκυστικών ωοθηκών.
Στις κατωτέρω καταστάσεις, το αποτέλεσμα της θεραπείας δεν είναι
πιθανό να είναι ευνοϊκό και επομένως το Menopur δεν πρέπει να
χορηγείται:
- Πρωτοπαθής ανεπάρκεια ωοθηκών
- Δυσπλασία των γεννητικών οργάνων ασύμβατη με την κύηση
- Ινομυωματώδεις όγκοι της μήτρας ασύμβατοι με την κύηση.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το Menopur είναι ένας ισχυρός γοναδοτροπικός παράγων, ικανός να
προκαλέσει μέτριες έως σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς που είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τα
προβλήματα και το χειρισμό της υπογονιμότητας.
Η θεραπεία με γοναδοτροφίνη απαιτεί μια συγκεκριμένη χρονική
ενασχόληση από τους ιατρούς και το βοηθητικό προσωπικό υγείας, και
επισκέψεις για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης των ωοθηκών με
υπερήχους μόνο, ή κατά προτίμηση σε συνδυασμό με τη μέτρηση των
επιπέδων οιστραδιόλης, σε τακτική βάση. Υπάρχει μεγάλη
μεταβλητότητα μεταξύ των ασθενών όσον αφορά στην ανταπόκριση στη
χορήγηση μενοτροφίνης, με ορισμένες ασθενείς να εμφανίζουν ανεπαρκή
ανταπόκριση στη μενοτροφίνη. Πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη
αποτελεσματική δόση σε σχέση με τον σκοπό της θεραπευτικής αγωγής.
Η πρώτη ένεση Menopur πρέπει να γίνεται υπό άμεση ιατρική επίβλεψη.
Πριν την έναρξη της θεραπείας, η υπογονιμότητα του ζευγαριού
πρέπει να αξιολογείται καταλλήλως και να σταθμίζονται οι
πιθανές αντενδείξεις για την κύηση. Ειδικότερα, οι ασθενείς
πρέπει να εξετάζονται για υποθυρεοειδισμό,
φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια, υπερπρολακτιναιμία και
όγκους του υποθαλάμου ή της υπόφυσης και να χορηγείται η
κατάλληλη εξειδικευμένη αγωγή.
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε διέγερση της ωοθυλακικής
αναπτύξεως είτε στο πλαίσιο της θεραπείας της ανωορρηκτικής
υπογονιμότητας, είτε στο πλαίσιο διαδικασιών υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής (ART), πιθανόν να παρουσιάσουν διόγκωση των
ωοθηκών ή να εμφανίσουν υπερδιέγερση. Η τήρηση του
συνιστώμενου δοσολογικού σχήματος του Menopur
και η
προσεκτική παρακολούθηση της θεραπείας θα μειώσει την
συχνότητα εμφανίσεως τέτοιων περιστατικών. Η ορθή
ερμηνεία των δεικτών της ωοθυλακικής αναπτύξεως και
ωριμάνσεως απαιτεί ιατρό ο οποίος έχει εμπειρία στην
ερμηνεία των σχετικών εξετάσεων.
Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (ΣΥΩ)
Το ΣΥΩ είναι ένα ιατρικό σύμβαμα διαφορετικό από την μη
επιπλεγμένη διόγκωση των ωοθηκών. Το ΣΥΩ είναι ένα
σύνδρομο που μπορεί να εκδηλωθεί με αυξανόμενη σοβαρότητα.
Χαρακτηρίζεται από σημαντική ωοθηκική διόγκωση, υψηλά
επίπεδα στεροειδών του φύλου στον ορό, και αυξημένη
αγγειακή διαπερατότητα η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
συσσώρευση υγρού στις περιτοναϊκές, στις πλευριτικές και
σπανίως, στις περικαρδιακές κοιλότητες.
Σε σοβαρές περιπτώσεις ΣΥΩ μπορεί να παρατηρηθούν τα
ακόλουθα συμπτώματα: κοιλιακό άλγος, διάταση κοιλίας,
σοβαρή διόγκωση των ωοθηκών, αύξηση σωματικού βάρους,
δύσπνοια, ολιγουρία και συμπτώματα από το γαστρεντερικό που
περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο και διάρροια. Η κλινική εξέταση
μπορεί να αποκαλύψει υποογκαιμία, αιμοσυμπύκνωση,
διαταραχές ηλεκτρολυτών, ασκίτη, αιμοπεριτόναιο,
πλευριτικές διηθήσεις, υδροθώρακα, οξεία πνευμονική
δυσχέρεια και θρομβοεμβολικά επεισόδια.
Η υπερβολική ανταπόκριση των ωοθηκών στη θεραπεία με
γοναδοτροφίνες, σπανίως είναι αφορμή για ΣΥΩ, εκτός αν
χορηγηθεί hCG για να προκληθεί ωορρηξία. Επομένως, σε
περίπτωση ωοθηκικής υπερδιέγερσης είναι φρόνιμο να μη
χορηγείται hCG και να συνιστάται στην ασθενή να απέχει από
τη συνουσία ή να χρησιμοποιεί αντισυλληπτική μέθοδο
φραγμού επί 4 ημέρες τουλάχιστον. Το ΣΥΩ μπορεί να εξελιχθεί
ταχέως έσα σε 24 ώρες έως και μερικές ημέρες) σε σοβαρό
ιατρικό περιστατικό, επομένως οι ασθενείς πρέπει να
παρακολουθούνται επί δύο τουλάχιστον εβδομάδες μετά τη
χορήγηση hCG.
Η τήρηση του συνιστώμενου δοσολογικού σχήματος του
Menopur και η προσεκτική παρακολούθηση της θεραπείας θα
μειώσει την συχνότητα εμφανίσεως ωοθυλακικής
υπερδιέγερσης και πολύδυμης κύησης (βλ. παραγράφους 4.2 και
4.8). Στις τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART), η
αναρρόφηση όλων των ωοθυλακίων πριν την ωορρηξία πιθανόν
να μειώσει την εμφάνιση υπερδιεγέρσεως.
Το ΣΥΩ μπορεί να είναι πιο σοβαρό και πιο παρατεταμένο σε
περίπτωση εγκυμοσύνης. Το ΣΥΩ συμβαίνει συχνότερα μετά τη
διακοπή της ορμονικής θεραπείας και φθάνει στη μέγιστη
σοβαρότητα περίπου σε επτά έως δέκα ημέρες μετά τη θεραπεία.
Συνήθως το ΣΥΩ υφίεται αυτομάτως με την έναρξη της
εμμηνορρυσίας.
Εάν εκδηλωθεί σοβαρό ΣΥΩ η θεραπεία με γοναδοτροφίνες,
εφόσον συνεχίζεται ακόμη, πρέπει να διακόπτεται και η
ασθενής να εισάγεται σε νοσοκομείο και να ξεκινά
εξειδικευμένη θεραπεία για ΣΥΩ.
Αυτό το σύνδρομο εκδηλώνεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε
ασθενείς με νόσο πολυκυστικών ωοθηκών.
Πολύδυμη κύηση
Η πολύδυμη κύηση, ιδιαίτερα τρία ή περισσότερα έμβρυα,
συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων
αποτελεσμάτων τόσο για την μητέρα, όσο και περιγεννητικά.
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επαγωγή ωοθυλακιορρηξίας
με γοναδοτροφίνες εμφανίζεται αυξημένη συχνότητα
πολυδύμων κυήσεων σε σύγκριση με τη φυσιολογική σύλληψη.
Η πλειοψηφία των πολυδύμων κυήσεων είναι δίδυμες. Για να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πολύδυμης κύησης συνιστάται
προσεκτική παρακολούθηση της ανταπόκρισης των ωοθηκών.
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδικασίες ART, ο κίνδυνος
πολύδυμης κύησης σχετίζεται κυρίως με τον αριθμό των
μεταφερόμενων εμβρύων, την ποιότητά τους και την ηλικία της
ασθενούς.
Η ασθενής πρέπει να ενημερώνεται πριν από την έναρξη της
θεραπείας για τον πιθανό κίνδυνο πολυδύμων κυήσεων.
Απώλεια κυήσεως
Η συχνότητα της απώλειας κυήσεως εξαιτίας αποβολών και
αυτομάτων εκτρώσεων είναι υψηλότερη σε ασθενείς που
υποβάλλονται σε διέγερση της ωοθυλακικής ανάπτυξης για
διαδικασίες ART, απ΄ ότι στον φυσιολογικό πληθυσμό.
Εξωμήτρια κύηση
Γυναίκες με ιστορικό νόσου των σαλπίγγων κινδυνεύουν να
εμφανίσουν εξωμήτρια κύηση, είτε η εγκυμοσύνη επιτευχθεί
μετά από αυτόματη σύλληψη είτε μετά από θεραπεία
γονιμότητας. Έχει αναφερθεί ότι ο επιπολασμός της εκτόπου
κυήσεως μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) είναι 2 έως
5%, εν συγκρίσει με το 1 έως 1,5% στο γενικό πληθυσμό.
Νεοπλασίες του αναπαραγωγικού συστήματος
Έχουν αναφερθεί νεοπλασίες των ωοθηκών και άλλες
νεοπλασίες του αναπαραγωγικού συστήματος, τόσο καλοήθεις
όσο και κακοήθεις, σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε
πολλαπλά θεραπευτικά σχήματα για τη θεραπεία της
υπογονιμότητας. Δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί εάν η θεραπεία με
γοναδοτροφίνες αυξάνει τον αρχικό κίνδυνο των όγκων αυτών
στις υπογόνιμες γυναίκες.
Συγγενείς δυσπλασίες
Ο επιπολασμός των συγγενών δυσπλασιών μετά από ART, μπορεί
να είναι ελαφρώς υψηλότερος απ’ ότι μετά από φυσιολογική
σύλληψη. Θεωρείται ότι αυτό οφείλεται σε διαφορές των
γονεϊκών χαρακτηριστικών (πχ ηλικία μητέρας,
χαρακτηριστικά σπέρματος) και στις πολύδυμες κυήσεις.
Θρομβοεμβολικά επεισόδια
Γυναίκες με γενικά αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου για
θρομβοεμβολικά επεισόδια, όπως ατομικό και οικογενειακό
ιστορικό, σοβαρή παχυσαρκία (Δείκτης Μάζας Σώματος >30
kg/m
2
) ή θρομβοφιλία, μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
φλεβικών ή αρτηριακών θρομβοεμβολικών επεισοδίων κατά τη
διάρκεια ή μετά από θεραπεία με γοναδοτροφίνες. Σε αυτές τις
γυναίκες, τα οφέλη της χορήγησης γοναδοτροφινών, πρέπει να
σταθμίζονται έναντι των κινδύνων. Πρέπει όμως να σημειωθεί,
ότι και η κύηση, αφ΄ εαυτής, συνοδεύεται από αυξημένο
κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων με το
Menopur στους ανθρώπους.
Παρότι δεν υπάρχει ελεγχόμενη κλινική εμπειρία, αναμένεται
ότι η ταυτόχρονη χορήγηση του Menopur με κιτρική
κλομιφαίνη, πιθανόν να ενισχύσει την ωοθυλακική
ανταπόκριση. Όταν χρησιμοποιείται GnRH αγωνιστής για την
απευαισθητοποίηση της υποφύσεως, πιθανόν να απαιτηθεί
υψηλότερη δόση Menopur μέχρις ότου επιτευχθεί ικανοποιητική
ωοθυλακική ανταπόκριση.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Γονιμότητα
Το MENOPUR ενδείκνυται για χρήση στην υπογονιμότητα (βλ. παράγραφο
4.1).
Κύηση
Το MENOPUR αντενδείκνυται σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης
(βλ. παράγραφο 4.3).
Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα δεδομένα από τη χρήση
μενοτροφινών σε έγκυες γυναίκες.
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε ζώα για να αξιολογήσουν τις επιδράσεις
του MENOPUR κατά τη διάρκεια της κύησης (βλ. παράγραφο 5.3).
Θηλασμός
Το MENOPUR αντενδείκνυται σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της
γαλουχίας (βλ. παράγραφο 4.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Εντούτοις, δεν είναι
πιθανό το Menopur να επηρεάσει την ικανότητα της ασθενούς να οδηγεί
και να χειρίζεται μηχανήματα.
4.8 Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Οι πιο σοβαρές και συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες κατά τη θεραπεία με Menopur στη διάρκεια κλινικών
δοκιμών είναι ΣΥΩ, κοιλιακό άλγος, διάταση κοιλίας,
κεφαλαλγία και άλγος της θέσης ένεσης, με συχνότητα
εμφάνισης έως και 5%. Ο κατωτέρω πίνακας εμφανίζει τις
κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε
θεραπεία με Menopur κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών,
κατανεμημένες ανά κατηγορία/οργανικό σύστημα και ανά
συχνότητα. Επιπλέον, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που
παρατηρήθηκαν κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία
αναφέρονται με συχνότητα μη γνωστή.
Κατηγορία/
Οργανικό Σύστημα
Συχνές
(≥1/100 έως <
1/10)
Όχι συχνές
(≥1/1.000 έως <
1/100)
Σπάνιες
(≥ 1/10.000
έως <
1/1.000)
Μη γνωστής
συχνότητας
Οφθαλμικές
διαταραχές
Οπτικές
διαταραχές
α
Διαταραχές του
γαστρεντερικού
συστήματος
Κοιλιακό
άλγος, διάταση
κοιλίας,
ναυτία,
διόγκωση
κοιλίας
Έμετος,
Κοιλιακή
δυσφορία,
Διάρροια
Γενικές
διαταραχές και
καταστάσεις της
οδού χορήγησης
Αντιδράσεις
της θέσης
ένεσης
β
Κόπωση Πυρεξία,
Αίσθημα
κακουχίας
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
Αντιδράσεις
υπερευαισθη
σίας
γ
Παρακλινικές
εξετάσεις
Αυξημένο
σωματικό
βάρος
Διαταραχές του
μυοσκελετικού
συστήματος και
του συνδετικού
ιστού
Μυοσκελετι
κός πόνος
δ
Διαταραχές του
νευρικού
συστήματος
Κεφαλαλγία Ζάλη
Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και
του μαστού
ΣΥΩ
ε
,
άλγος πυέλου
στ
Κύστη
ωοθήκης,
Ενοχλήσεις
μαστού
ζ
Συστροφή
ωοθήκης
ε
Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Ακμή,
Εξάνθημα
Κνησμός,
Κνίδωση
Αγγειακές
διαταραχές
Έξαψη Θρομβοεμβο
λή
ε
α
Μεμονωμένα περιστατικά παροδικής αμαύρωσης, διπλωπίας,
μυδρίασης, σκοτώματος, φωτοψίας, εξιδρωμάτων του υαλοειδούς
σώματος, θαμπής όρασης και οπτικής δυσλειτουργίας έχουν αναφερθεί
ως οπτικές διαταραχές κατά την περίοδο μετά την κυκλοφορία.
β
Η πιο συχνά αναφερόμενη αντίδραση της θέσης ένεσης ήταν άλγος της
θέσης ένεσης.
γ
Περιστατικά τοπικών ή γενικευμένων αλλεργικών αντιδράσεων,
συμπεριλαμβανομένης της αναφυλακτικής αντίδρασης, με σχετιζόμενη
συμπτωματολογία έχουν αναφερθεί σπάνια.
δ
Ο μυοσκελετικός πόνος περιλαμβάνει αρθραλγία, οσφυαλγία,
αυχεναλγία και άλγος άκρων.
ε
Γαστρεντερικά συμπτώματα σχετιζόμενα με ΣΥΩ, όπως διάταση κοιλίας
και δυσφορία, ναυτία, έμετος και διάρροια αναφέρθηκαν με τη χρήση του
Menopur σε κλινικές δοκιμές. Σε περιπτώσεις ΣΥΩ σοβαρού βαθμού,
ασκίτης και συλλογή πυελικού υγρού, υπεζωκοτική συλλογή, δύσπνοια,
ολιγουρία, θρομβοεμβολικά επεισόδια και συστροφή ωοθήκης έχουν
αναφερθεί ως σπάνιες επιπλοκές.
στ
Το άλγος πυέλου περιλαμβάνει άλγος ωοθήκης και άλγος
προσαρτημάτων μήτρας.
ζ
Οι ενοχλήσεις μαστού περιλαμβάνουν μαστοδυνία, ευαισθησία μαστού,
δυσφορία στο μαστό, άλγος θηλής μαστού και πρήξιμο μαστού.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς.
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr
Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www . moh . gov . cy / phs
4.9 Υπερδοσολογία
Οι επιπτώσεις της υπερδοσολογίας είναι άγνωστες, εντούτοις είναι
ενδεχόμενο να εμφανισθεί σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (βλ.
παράγραφο 4.4).
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Γοναδοτροφίνες
Κωδικός ATC: G03G A02
Το Menopur παράγεται από τα ούρα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Η
Ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροφίνη (hCG), μία ορμόνη που φυσιολογικά
βρίσκεται στα ούρα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, υπάρχει στο
Menopur
και συμβάλλει στη συνολική δράση της ωχρινοποιητικής
ορμόνης (LH).
Η μενοτροφίνη, η οποία εμφανίζει και FSH και LH δράση, επάγει την
αύξηση και την ανάπτυξη των ωοθυλακίων και τη γοναδική παραγωγή
στεροειδών σε γυναίκες που δεν έχουν πρωτοπαθή ωοθηκική ανεπάρκεια.
Η FSH είναι το πρωτογενές αίτιο της επιλογής των ωοθυλακίων και της
αυξήσεως κατά την πρώιμη ωοθυλακιογέννεση, ενώ η LH είναι
σημαντική για την ωοθηκική στερεοειδογένεση και εμπλέκεται στη
φυσιολογική διαδικασία που οδηγεί στην ανάπτυξη ενός
αποτελεσματικού προ-ωορρηκτικού ωοθυλακίου. Το ερέθισμα για την
ωοθυλακική αύξηση μπορεί να δοθεί από την FSH επί πλήρους απουσίας
της LH, αλλά τα ωοθυλάκια που παράγονται αναπτύσσονται μη
φυσιολογικά και συνδέονται με χαμηλά επίπεδα οιστραδιόλης και
αδυναμία να ωχρινοποιηθούν μετά από ένα φυσιολογικό
ωοθυλακιορρηκτικό ερέθισμα.
Σύμφωνα με τη δράση της LH η οποία ενισχύει την στεροειδογένεση, τα
επίπεδα οιστραδιόλης που σχετίζονται με τη θεραπεία με Menopur είναι
υψηλότερα απ΄ ότι με τα σκευάσματα ανασυνδυασμένης FSH σε
μειορρυθμισμένους κύκλους IVF/ICSI. Αυτή η παράμετρος πρέπει να
εξετάζεται όταν η παρακολούθηση της ασθενούς γίνεται βάσει των
επιπέδων οιστραδιόλης. Η διαφορά στα επίπεδα οιστραδιόλης δεν
ανευρίσκεται όταν χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα προκλήσεως
ωοθυλακιορρηξίας χαμηλών δόσεων σε ανωορρηκτικές ασθενείς.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Το φαρμακοκινητικό προφίλ της FSH στο Menopur έχει
τεκμηριωθεί. Μετά από 7 ημέρες επαναλαμβανόμενης
χορήγησης 150 IU Menopur σε μειορρυθμισμένες υγιείς
εθελόντριες, οι μέγιστες συγκεντρώσεις FSH στο πλάσμα
(διορθωμένες ως προς την αρχική τιμή) (μέση τιμή ± SD) ήταν
8,9 3,5 IU/L και 8,5 3,2 IU/L για την υποδόρια και την
ενδομυϊκή χορήγηση, αντιστοίχως. Μέγιστες συγκεντρώσεις
FSH σημειώθηκαν εντός 7 ωρών και για τις δύο οδούς
χορηγήσεως. Μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση, η αποβολή
της FSH έλαβε χώρα με χρόνο ημίσειας ζωής (μέση τιμή ± SD) 30
11 ώρες και 27 9 ώρες για την υποδόρια και την ενδομυϊκή
χορήγηση, αντιστοίχως. Παρότι οι καμπύλες μόνο της
συγκεντρώσεως της LH σε σχέση με το χρόνο, δείχνουν αύξηση
της συγκεντρώσεως της LH μετά από χορήγηση Menopur, τα
διαθέσιμα στοιχεία ήταν πολύ σποραδικά για να υποβληθούν σε
φαρμακοκινητική ανάλυση.
Η μενοτροφίνη αποβάλλεται κυρίως από τους νεφρούς.
Η φαρμακοκινητική του Menopur, σε ασθενείς με νεφρική ή
ηπατική δυσλειτουργία δεν έχει μελετηθεί.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο
για τον άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι γνωστός από την
εκτεταμένη κλινική εμπειρία.
Μελέτες τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα δεν
έχουν διεξαχθεί προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιδράσεις
του MENOPUR κατά τη διάρκεια της κυήσεως ή μετά τον τοκετό
καθώς το MENOPUR δεν ενδείκνυται κατά τη διάρκεια αυτών
των περιόδων. Το MENOPUR αποτελείται από ορμόνες φυσικά
ανευρισκόμενες και πρέπει να αναμένεται ότι είναι μη
γονοτοξικό. Μελέτες καρκινογόνου δράσης δεν έχουν διεξαχθεί
καθώς η ένδειξη είναι για βραχυχρόνια θεραπεία.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Κόνις
Λακτόζη μονοϋδρική
Πολυσορβικό 20
Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pH)
Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθμιση του pH)
Διαλύτης
Χλωριούχο νάτριο
Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθμιση του pH)
Ύδωρ για ενέσιμα.
6.2 Ασυμβατότητες
Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό
προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
6.3 Διάρκεια ζωής
Κόνις: 2 χρόνια
Διαλύτης: 3 χρόνια
Για άμεση και εφάπαξ χορήγηση μετά την ανασύσταση.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Μην
καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να
προστατεύεται από το φως.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Το Menopur είναι διαθέσιμο στους κατωτέρω περιέκτες και μεγέθη
συσκευασίας:
Κόνις: φιαλίδιο των 2 mL από άχρωμη ύαλο (Τύπου Ι), με ελαστικό πώμα
εισχώρησης κλεισμένο με καπάκι.
Διαλύτης: φύσιγγα του 1 mL από άχρωμη ύαλο (Τύπου Ι).
Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες των 5 ή 10 φιαλιδίων με τον
αντίστοιχο αριθμό φυσίγγων διαλύτη.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις χειρισμού και απόρριψης
Η ανασύσταση της κόνεως πρέπει να γίνεται μόνο με τον διαλύτη που
παρέχεται στη συσκευασία.
Εφαρμόστε μια βελόνα ανασύστασης στη σύριγγα. Αναρροφήστε πλήρως
το περιεχόμενο από τη φύσιγγα του διαλύτη και ενέσατέ το ολόκληρο στο
φιαλίδιο που περιέχει τη κόνη. Η κόνις πρέπει να διαλύεται γρήγορα και
να γίνεται ένα διαυγές διάλυμα. Εάν όχι, κυλήστε απαλά το φιαλίδιο
ανάμεσα στα χέρια σας έως ότου το διάλυμα γίνει διαυγές. Η έντονη
ανάδευση πρέπει να αποφεύγεται.
Εάν χρειασθεί, το διάλυμα μπορεί να αναρροφηθεί πάλι στη σύριγγα και
να μεταφερθεί στο επόμενο φιαλίδιο κόνεως, μέχρι να συμπληρωθεί η
δόση που συνταγογραφήθηκε. Με μία φύσιγγα διαλύτη μπορεί να
διαλυθούν έως και τρία φιαλίδια κόνεως.
Όταν συμπληρωθεί η δόση που συνταγογραφήθηκε, αναρροφήστε το
διάλυμα από το φιαλίδιο στη σύριγγα, αντικαταστήστε την βελόνα με
μία υποδερμική και κάντε αμέσως την ένεση.
Το ανασυσταθέν διάλυμα δεν πρέπει να χορηγείται εάν περιέχει
σωματίδια ή δεν είναι διαυγές.
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
FERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Γκύζη 3
151 25 Μαρούσι, Ελλάδα
Τηλ.: 210 68 43 449
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ελλάδα: 91449/22-12-2009
Κύπρος: 22208
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
Ημ/νία πρώτης έγκρισης στην Ελλάδα: 04-10-2005
Ημ/νία τελευταίας ανανέωσης στην Ελλάδα: 22-12-2009
Ημ/νία πρώτης έγκρισης στην Κύπρο: 03-09-2015
Ημ/νία τελευταίας ανανέωσης στην Κύπρο:
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ