ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ
ΑΖΑPIN 15 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ΑΖΑPIN 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ΑΖΑPIN 45 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε δισκίο περιέχει 15 mg, 30 mg ή 45 mg μιρταζαπίνης (ως ημιυδρίτης).
Έκδοχα με γνωστή δράση:
15 mg
δισκία
30 mg
δισκία
45 mg
δισκία
λακτόζ
η
60.28 mg 120.56 mg 180.84 mg
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
15 mg:
οβάλ, ελαφρώς αμφίκυρτα, χαραγμένα στη μία πλευρά, κίτρινα καφέ
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
30 mg:
οβάλ, αμφίκυρτα, χαραγμένα στη μία πλευρά, πορτοκαλί καφέ
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
45 mg:
οβάλ, αμφίκυρτα, λευκά επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το ΑΖΑPIN ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία επεισοδίων
μείζωνος κατάθλιψης.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Ενήλικες
Η αποτελεσματική ημερήσια δόση είναι συνήθως μεταξύ 15 και 45 mg. Η
αρχική δόση είναι 15 ή 30 mg. Το αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα της
μιρταζαπίνης συνήθως γίνεται εμφανές μετά από 1 με 2 εβδομάδες χρήσης.
Αγωγή με επαρκές δοσολογικό σχήμα παρουσιάζει θετική θεραπευτική
απάντηση σε διάστημα 2-4 εβδομάδων. Σε περίπτωση ανεπαρκούς απόκρισης, η
δοσολογία μπορεί να αυξηθεί στη μέγιστη δόση. Αν δεν παρατηρηθεί κλινική
απόκριση μέσα σε 2-4 εβδομάδες θεραπευτικής αγωγής με τη μέγιστη δόση, τότε
η αγωγή πρέπει σταδιακά να διακοπεί.
Ασθενείς με κατάθλιψη πρέπει να θεραπεύονται για μια επαρκή περίοδο
τουλάχιστον 6 μηνών για να εξασφαλίσουν ότι θα είναι ελεύθεροι
συμπτωμάτων.
Η σταδιακή μείωση της δόσης είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθούν
συμπτώματα στέρησης (βλέπε παράγραφο 4.4).
Ηλικιωμένοι
Η συνιστώμενη δόση είναι η ίδια με εκείνη για τους ενήλικες. Σε ηλικιωμένους
ασθενείς η αύξηση της δοσολογίας πρέπει να γίνεται υπό στενή
παρακολούθηση, για να προκληθεί ικανοποιητική και ασφαλή απάντηση.
Νεφρική ανεπάρκεια
Η κάθαρση της μιρταζαπίνης ενδέχεται να είναι πιο αργή σε ασθενείς με μέτρια
έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ( <40 ml / min)κάθαρση κρεατινίνης . Αυτό θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν το ΑΖΑPIN συνταγογραφείται σε αυτούς τους
ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.4).
Ηπατική ανεπάρκεια
Η κάθαρση της μιρταζαπίνης ενδέχεται να μειωθεί σε ασθενείς με ηπατική
ανεπάρκεια. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν το ΑΖΑPIN
συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς, ιδιαιτέρως σε ασθενείς με σοβαρή
ηπατική ανεπάρκεια, καθώς οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν διερευνηθεί (βλέπε
παράγραφο 4.4).
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
Το ΑΖΑPIN δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των παιδιών και
των εφήβων κάτω των 18 ετών καθώς δεν αποδείχτηκε μ η αποτελεσ ατικότητα
του μ μ σε δύο βραχυπρόθεσ ες κλινικές δοκι ές (βλέπε παράγραφο 5.1) και λόγω
ανησυχιών για την ασφάλεια του (βλέπε παραγράφους 4.4, 4.8 και 5.1).
Τρόπος χορήγησης
Τα δισκία AZAPIN μπορούν να ληφθούν μία φορά ημερησίως, καθ’ όσον ο χρόνος
ημισείας ζωής της μιρταζαπίνης είναι 20-40 ώρες. Το φάρμακο συνίσταται να
λαμβάνεται ως μονή δόση αμέσως πριν την νυκτερινή κατάκλιση. Το AZAPIN
μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε 2 δόσεις (μία το πρωί και μία πριν την νυκτερινή
κατάκλιση, η μεγαλύτερη δόση πρέπει να λαμβάνεται το βράδυ).
Τα δισκία θα πρέπει να λαμβάνονται από το στόμα, με υγρό, και να
καταπίνονται αμάσητα.
(*μόνο για την περιεκτικότητα των 45 mg: Τα δισκία AZAPIN διατίθενται
σε τρεις περιεκτικότητες, 15 mg, 30 mg, και 45 mg για να επιτευχθεί το ακριβές
δοσολογικό σχήμα.)
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Ταυτόχρονη χρήση της μιρταζαπίνης με αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης,
(ΜΑΟ) (βλέπε παράγραφο 4.5).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
To AZAPIN δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων
ηλικίας κάτω των 18 ετών. Συμπεριφορές σχετιζόμενες με την αυτοκτονία
(απόπειρα αυτοκτονίας και σκέψεις αυτοκτονίας) και εχθρική συμπεριφορά
(κυρίως επιθετικότητα, συμπεριφορά άρνησης και θυμός) παρατηρήθηκαν με
μεγαλύτερη συχνότητα σε κλινικές δοκιμές με παιδιά και εφήβους που
λάμβαναν αντικαταθλιπτικά σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν εικονικό
φάρμακο. Εντούτοις, εάν αποφασιστεί να χορηγηθεί σχετική αγωγή λόγω
κλινικής ανάγκης, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή για την
πιθανότητα εμφάνισης αυτοκτονικών συμπτωμάτων. Επιπλέον δεν υπάρχουν
δεδομένα ασφάλειας για τη μακροχρόνια χορήγηση σε παιδιά και εφήβους όσον
αφορά τη σωματική ανάπτυξη, τη σεξουαλική ωρίμανση, τη νοητική και
συμπεριφορική τους ανάπτυξη.
Αυτοκτονία/Σκέψεις αυτοκτονίας ή κλινική επιδείνωση
Η κατάθλιψη συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων,
βλάβης του εαυτού και αυτοκτονίας (συμβάντα σχετιζόμενα με αυτοκτονία). Ο
κίνδυνος αυτός υφίσταται μέχρι την εμφάνιση σημαντικής ύφεσης. Αφού η
κλινική βελτίωση είναι πιθανόν να μη παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια των
πρώτων εβδομάδων της αγωγής ή και περισσότερο οι ασθενείς θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά μέχρι την εμφάνιση μίας τέτοιας βελτίωσης. Είναι
γενική κλινική εμπειρία ότι ο κίνδυνος για αυτοκτονία πιθανά αυξάνει στα
πρώιμα στάδια της αποκατάστασης.
Οι ασθενείς με ιστορικό συμβάντων που σχετίζονται με αυτοκτονία και εκείνοι
που εκδηλώνουν σημαντικό βαθμό αυτοκτονικού ιδεασμού πριν την εισαγωγή
σε θεραπεία είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για
αυτοκτονικές σκέψεις ή απόπειρες αυτοκτονίας και θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της αγωγής. Μια μετα-ανάλυση των
ελεγχόμενων από εικονικό φάρμακο κλινικών δοκιμών των αντικαταθλιπτικών
φαρμάκων σε ενήλικες ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές παρουσίασε έναν
αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς με τα αντικαταθλιπτικά σε
σύγκριση με το εικονικό φάρμακο σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 25 ετών.
Η στενή παρακολούθηση των ασθενών και ιδιαίτερα αυτών που είναι σε υψηλό
κίνδυνο θα πρέπει να συνοδεύει τη φαρμακευτική αγωγή ειδικότερα στα πρώτα
στάδια της θεραπείας και έπειτα από αλλαγές στη δοσολογία. Οι ασθενείς (και
οι περιθάλποντες) θα πρέπει να γνωρίζουν για την ανάγκη προσεκτικής
παρακολούθησης για την εμφάνιση κλινικής επιδείνωσης, αυτοκτονικής
συμπεριφοράς ή σκέψεων και ασυνήθιστων αλλαγών στη συμπεριφορά και να
αναζητήσουν ιατρική συμβουλή άμεσα εάν εμφανισθούν τα συμπτώματα αυτά.
Όσον αφορά την πιθανότητα αυτοκτονίας, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της
θεραπείας, μόνο η μικρότερη δοσολογία επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο
δισκίων ΑΖΑΡΙΝ θα πρέπει να δοθεί στον ασθενή μ μ σύ φωνα ε την ορθή
, μ μ .διαχείριση του ασθενούς προκει ένου να ειωθεί ο κίνδυνος υπερδοσολογίας
Καταστολή του μυελού των οστών
Η καταστολή του μυελού των οστών, η οποία συνήθως εκδηλώνεται με την
κοκκιοκυτταροπενία ή την ακοκκιοκυττάρωση, έχει αναφερθεί για τους χρήστες
της μιρταζαπίνης. Αναστρέψιμη ακοκκιοκυττάρωση έχει επίσης αναφερθεί σε
σπάνιες περιπτώσεις σε κλινικές μελέτες της μιρταζαπίνης. Κατά την περίοδο
μετά την κυκλοφορία με μιρταζαπίνη πολύ σπάνιες περιπτώσεις
ακοκκιοκυτταραιμίας έχουν αναφερθεί, κυρίως αναστρέψιμη, αλλά σε
ορισμένες περιπτώσεις μοιραία. Οι μοιραίες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως
ασθενείς με ηλικία άνω των 65 ετών. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να βρίσκεται
σε επιφυλακή για πυρετό, άλγος στο λαιμό, στοματίτιδα και άλλα σημεία και
συμπτώματα ενδεικτικά κάποιας λοίμωξης. Αν εμφανιστούν αυτές οι
εκδηλώσεις, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και να γίνει πλήρης αιματολογικός
έλεγχος.
Ίκτερος
Η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί όταν παρουσιάζεται ίκτερος.
Περιπτώσεις που απαιτείται στενή παρακολούθηση
Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και να
εφαρμόζεται στενή παρακολούθηση σε ασθενείς με:
- επιληψία και οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο, μολονότι η κλινική εμπειρία
υποδεικνύει ότι οι επιληπτικές κρίσεις κατά τη θεραπεία με μιρταζαπίνη
είναι σπάνιες, όπως και με άλλα αντικαταθλιπτικά, το ΑΖΑΡΙΝ πρέπει να
χρησιμοποιηθεί με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων. Η
θεραπεία πρέπει να διακόπτεται σε κάθε ασθενή που εμφανίζει επιληπτικές
κρίσεις, ή όπου υπάρχει μια αύξηση στην συχνότητα των επιληπτικών
κρίσεων.
- ηπατική ανεπάρκεια: Μετά από μια εφάπαξ των 15 mg από του στόματος
δόση μιρταζαπίνης, η κάθαρση της μιρταζαπίνης μειώθηκε περίπου κατά
35% σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική ανεπάρκεια, σε σύγκριση με
άτομα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Η μέση συγκέντρωση στο
πλάσμα της μιρταζαπίνης αυξήθηκε περίπου κατά 55%
- νεφρική ανεπάρκεια: Μετά από μια εφάπαξ των 15 mg από του στόματος
δόση μιρταζαπίνης, σε ασθενείς με μέτρια (κάθαρση κρεατινίνης <40 ml /
min) και σοβαρή (κάθαρση κρεατινίνης ≤ 10 ml / min) νεφρική ανεπάρκεια, η
κάθαρση της μιρταζαπίνης μειώθηκε περίπου κατά 30% και 50% αντίστοιχα,
σε σύγκριση με φυσιολογικά άτομα. Η μέση συγκέντρωση στο πλάσμα της
μιρταζαπίνης αυξήθηκε περίπου κατά 55% και 115% αντίστοιχα. Δεν
βρέθηκαν σημαντικές διαφορές σε ασθενείς με ήπια νεφρική δυσλειτουργία
(κάθαρση κρεατινίνης <80 ml / min) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
- καρδιοπάθεια, όπως διατάραξη της μεταβιβάσεως, στηθάγχη ή πρόσφατο
έμφραγμα του μυοκαρδίου τα οποία απαιτούν τις συμβατικές προφυλάξεις
και προσοχή κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης χορήγησης άλλων ιατρικών
προϊόντων
- υπόταση
- σακχαρώδης διαβήτης: Σε ασθενείς με διαβήτη, τα αντικαταθλιπτικά μπορεί
να μεταβάλλουν τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Η δοσολογία της
ινσουλίνης και / ή από του στόματος υπογλυκαιμικών μπορεί να χρειασθεί
να προσαρμοστεί και συνιστάται στενή παρακολούθηση.
Όπως και στην περίπτωση άλλων αντικαταθλιπτικών, θα πρέπει να εξεταστούν
τα παρακάτω:
- Είναι δυνατόν να εμφανιστεί μια επιδείνωση των ψυχωτικών συμπτωμάτων
σε ασθενείς με σχιζοφρένεια ή άλλες ψυχώσεις που λαμβάνουν θεραπεία με
αντικαταθλιπτικά, μπορεί επίσης να ενισχυθούν οι παρανοϊκές σκέψεις.
- Όταν γίνεται θεραπεία της καταθλιπτικής φάσης μιας διπολικής
διαταραχής, είναι δυνατόν να προκύψει μια μεταλλαγή σε μανιακή φάση. Οι
ασθενείς με ιστορικό μανίας / υπομανίας θα πρέπει να παρακολουθούνται
στενά. Η μιρταζαπίνη θα πρέπει να διακόπτεται σε οποιοδήποτε ασθενή που
εισέρχεται σε μανιακή φάση.
- Αν και το ΑΖΑΡΙΝ δεν είναι εθιστικό, η μετά την κυκλοφορία εμπειρία
δείχνει ότι η απότομη διακοπή της θεραπείας μετά από χορήγηση μακράς
διάρκειας μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε συμπτώματα στέρησης. Η
πλειονότητα των συμπτωμάτων απόσυρσης είναι ήπια και
αυτοπεριοριζόμενα. Μεταξύ των διαφόρων έχουν αναφερθεί συμπτώματα
στέρησης, ζάλη, διέγερση, άγχος, κεφαλαλγία και ναυτία ως οι πιο συχνά
αναφερόμενες. Ακόμη κι αν έχουν αναφερθεί ως συμπτώματα απόσυρσης, θα
πρέπει να συνυπολογιστεί ότι αυτά τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται
με την υποκείμενη νόσο. Όπως συνιστάται στην παράγραφο 4.2, συνιστάται
να διακοπεί η θεραπεία με μιρταζαπίνη σταδιακά.
- Πρέπει να ληφθεί μέριμνα σε ασθενείς με διαταραχές της ούρησης, όπως
υπερτροφία του προστάτη και σε ασθενείς με οξύ γλαύκωμα κλειστής
γωνίας και την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (αν και υπάρχει μικρή
πιθανότητα προβλημάτων με το ΑΖΑΡΙΝ, λόγω της πολύ αδύναμης
αντιχολινεργικής δράσης του).
- Ακαθησία / Ψυχοκινητική ανησυχία: Η χρήση των αντικαταθλιπτικών έχει
συσχετιστεί με την ανάπτυξη ακαθησίας, η οποία χαρακτηρίζεται από μία
υποκειμενική δυσάρεστη ή δυσφορική ανησυχία και επιτακτική ανάγκη για
κίνηση που συνοδεύεται από μία αδυναμία να καθίσει ή να παραμείνει σε
ακινησία. Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί εντός των πρώτων λίγων
εβδομάδων της θεραπείας. Σε ασθενείς που εμφανίζουν αυτά τα
συμπτώματα, η αύξηση της δόσης μπορεί να είναι επιβλαβής.
- Περιπτώσεις επιμήκυνσης του QT, πολύμορφη ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου,
κοιλιακή ταχυκαρδία και αιφνίδιος θάνατος έχουν αναφερθεί μετά την
κυκλοφορία της μιρταζαπίνης στην αγορά. Η πλειονότητα των αναφορών
εμφανίστηκαν λόγω υπερδοσολογίας ή σε ασθενείς με άλλους παράγοντες
κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT, περιλαμβανομένης της
συγχορήγησης φάρμακων που επιμηκύνουν το QTc (βλέπε παράγραφο 4.5 και
παράγραφο 4.9). Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν το ΑΖΑΡΙΝ
συνταγογραφείται σε ασθενείς με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ή με
οικογενειακό ιστορικό παράτασης του QT, και σε ταυτόχρονη χρήση με άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα που θεωρείται ότι παρατείνουν το διάστημα QTc.
Υπονατριαιμία
Υπονατριαιμία, πιθανώς λόγω ακατάλληλης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης
(SIADH), έχει αναφερθεί πολύ σπάνια με τη χρήση της μιρταζαπίνης. Προσοχή
πρέπει να δίνεται σε ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι
ασθενείς ή ασθενείς που ακολουθούσαν ταυτόχρονα αγωγή με φάρμακα που
είναι γνωστό ότι προκαλούν υπονατριαιμία.
Σύνδρομο σεροτονίνης
Αλληλεπιδράσεις με σεροτονινεργικά δραστικές ουσίες: σύνδρομο σεροτονίνης
μπορεί να συμβεί όταν εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης (SSRIs) χρησιμοποιούνται μαζί με άλλα σεροτονινεργικά
δραστικές ουσίες (βλέπε παράγραφο 4.5). Τα συμπτώματα του συνδρόμου της
σεροτονίνης μπορεί να είναι υπερθερμία, δυσκαμψία, μυόκλωνος, αστάθεια του
αυτόνομου νευρικού συστήματος με πιθανές ταχείες διακυμάνσεις των ζωτικών
σημείων, μεταβολές της νοητικής κατάστασης που περιλαμβάνουν σύγχυση,
ευερεθιστότητα και ακραία διέγερση, προοδευτικά εξελισσόμενη σε οξύ
παραλήρημα και κώμα. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται και στενότερη κλινική
παρακολούθηση απαιτείται μ όταν αυτές οι δραστικές ουσίες συνδυάζονται ε τη
μ . μ μ ιρταζαπίνη Η θεραπεία ε ιρταζαπίνη θα πρέπει να διακόπτεται αν υπάρξουν
τέτοια συμπτώματα και να ξεκινήσει μ μ συ πτω ατική θεραπεία υποστηρικτικά.
Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του, φαίνεται ότι το σύνδρομο
σεροτονίνης συμβαίνει πολύ σπάνια σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία μόνο με
μιρταζαπίνη (βλέπε παράγραφο 4.8)
Ηλικιωμένοι
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι συχνά πιο ευαίσθητοι, ιδίως όσον αφορά τις
ανεπιθύμητες ενέργειες των αντικαταθλιπτικών. Κατά τη διάρκεια της κλινικής
έρευνας με μιρταζαπίνη, ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχουν αναφερθεί πιο
συχνά σε ηλικιωμένους ασθενείς από ό, τι σε άλλες ηλικιακές ομάδες.
Λακτόζη
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια
κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια της λακτάσης
ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το
φάρμακο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις
- To AZAPIN δεν θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με αναστολείς της
μονοαμινοξειδάσης (αναστολείς ΜΑΟ) ή κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων
εβδομάδων μετά από τη διακοπή της θεραπείας με αναστολείς ΜΑΟ. Σε
αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να παρέλθει διάστημα περίπου δύο
εβδομάδων πριν οι ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με μιρταζαπίνη
λάβουν θεραπεία με αναστολείς ΜΑΟ (βλ. παράγραφο 4.3).
Ε , μ SSRIs, μπιπλέον όπως και ε η συγχορήγηση ε άλλα σεροτονινεργικά
μ ( . .φάρ ακα π χ L-tryptophan, triptans, tramadol, linezolid, methylene blue, SSRIs,
venlafaxine, lithium and St. Johns WortHypericum perforatum) μ πορεί να οδηγήσει
μ μ μ ( σε ε φάνιση επιδράσεων σχετιζό ενων ε τη σεροτονίνη σεροτονινεργικό
μ : . 4.4). σύνδρο ο βλ παράγραφο Προσοχή θα πρέπει να δίνεται και στενότερη
κλινική παρακολούθηση απαιτείται όταν αυτές οι δραστικές ουσίες
μ μ . συνδυάζονται ε ιρταζαπίνη
- Η μιρταζαπίνη μπορεί να αυξήσει τις κατασταλτικές ιδιότητες των
βενζοδιαζεπινών και άλλων ηρεμιστικών (κυρίως των περισσοτέρων
αντιψυχωσικών, των Η1 ανταγωνιστών της ισταμίνης, οπιοειδών). Πρέπει
να δίνεται προσοχή όταν αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα
συνταγογραφούνται από κοινού με μιρταζαπίνη.
- Η μιρταζαπίνη μπορεί να ενισχύσει την κατασταλτική δράση του
οινοπνεύματος στο Κ.Ν.Σ. Ως εκ τούτου οι ασθενείς που θεραπεύονται με
μιρταζαπίνη πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
- Η μιρταζαπίνη χορηγούμενη σε δόση 30 mg άπαξ ημερησίως προκάλεσε
μικρή αλλά στατιστικά σημαντική αύξηση της Διεθνούς Ομαλοποιημένης
Σχέσης (International Normalized Ratio, INR) σε άτομα που έλαβαν θεραπεία με
βαρφαρίνη. Όπως σε υψηλότερη δόση της μιρταζαπίνη μια πιο έντονη
επίδραση δεν μπορεί να αποκλειστεί, είναι σκόπιμο να παρακολουθείται το
ΙΝR σε περίπτωση ταυτόχρονης θεραπείας της βαρφαρίνης με μιρταζαπίνη.
- Ο κίνδυνος εμφάνισης παρατεταμένου διαστήματος QT ή / και κοιλιακών
αρρυθμιών (π.χ. κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου) μπορεί να αυξηθεί με
την ταυτόχρονη χρήση φαρμάκων που παρατείνουν το διάστημα QTc (π.χ.
μερικά αντιψυχωτικά και αντιβιοτικά).
Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις
- H καρβαμαζεπίνη και η φαινυτοΐνη, επαγωγείς του CYP3A4, αυξάνουν την
κάθαρση της μιρταζαπίνης περίπου κατά το διπλό, με αποτέλεσμα τη
μείωση της μέσης συγκέντρωσης της μιρταζαπίνης στο πλάσμα κατά 60%
και 45%, αντίστοιχα. Όταν η καρβαμαζεπίνη ή οποιοσδήποτε άλλος
επαγωγέας του ηπατικού μεταβολισμού (όπως η ριφαμπικίνη) προστίθεται
στη θεραπεία με μιρταζαπίνη, η δόση της μιρταζαπίνης μπορεί να πρέπει
να αυξηθεί. Εάν η θεραπεία με το εν λόγω φάρμακο έχει διακοπεί, μπορεί
να είναι αναγκαίο να μειωθεί η δόση της μιρταζαπίνης.
- Η συγχορήγηση κετοκοναζόλης που είναι ισχυρός αναστολέας του
CYP3A4, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της μιρταζιπίνης στο πλάσμα και
την AUC κατά περίπου 40% και 50% αντίστοιχα.
- Όταν η σιμετιδίνη (ασθενής αναστολέας του CYP1A2, CYP2D6 και
CYP3A4) χορηγείται με μιρταζαπίνη, η μέση συγκέντρωση στο πλάσμα της
μιρταζαπίνης μπορεί να αυξηθεί περισσότερο από 50%. Προσοχή πρέπει να
δίνεται και η δόση μπορεί να πρέπει να μειωθεί κατά τη συγχορήγηση
μιρταζαπίνης με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4, αναστολείς της HIV
πρωτεάσης, αζόλες, αντιμυκητιασικά, ερυθρομυκίνη, σιμετιδίνη ή
νεφαζοδόνη.
- Μελέτες αλληλεπίδρασης δεν έδειξαν συναφείς φαρμακοκινητικές
επιδράσεις στην ταυτόχρονη θεραπεία μιρταζαπίνης με παροξετίνη,
αμιτριπτυλίνη, ρισπεριδόνη ή λίθιο.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Περιορισμένα δεδομένα από τη χρήση της μιρταζαπίνης σε έγκυες γυναίκες δεν
δείχνουν αυξημένο κίνδυνο για συγγενείς δυσπλασίες. Μελέτες σε ζώα δεν
κατέδειξαν κάποιο τερατογόνο αποτέλεσμα κλινικής σημασίας, ωστόσο, στην
ανάπτυξη, έχει παρατηρηθεί τοξικότητα (βλέπε παράγραφο 5.3).
Επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η χρήση SSRIs στην κύηση, και
ιδιαίτερα στην προχωρημένη κύηση, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
παραμένουσας πνευμονικής υπέρτασης σε νεογνά (PPHN). Παρόλο που μελέτες
δεν έχουν διευρευνήσει τη συσχέτιση του PPHN με τη θεραπεία με
μιρταζαπίνη, αυτός ο πιθανός κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί,
λαμβάνοντας υπόψη το συσχετιζόμενο μηχανισμό δράσης του ύξηση της
συγκέντρωσης σεροτονίνης).
Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν συνταγογραφείται σε έγκυες γυναίκες. Αν το
ΑΖΑΡΙΝ χρησιμοποιείται μέχρι, ή λίγο πριν από τη γέννηση, συνιστάται
παρακολούθηση μετά τη γέννηση του νεογνού προκειμένου να υπολογιστούν οι
πιθανές επιδράσεις από την διακοπή του φαρμάκου.
μ Θηλασ ός
Μελέτες σε ζώα και περιορισμένα δεδομένα για τον άνθρωπο έχουν αποδείξει
την έκκριση της μιρταζαπίνης στο μητρικό γάλα μόνο σε πολύ μικρές
ποσότητες. Η απόφαση για το αν θα συνεχιστεί / διακοπεί ο θηλασμός ή θα
συνεχιστεί / διακοπεί η θεραπεία με ΑΖΑΡΙΝ πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας
υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος από τη θεραπεία με
ΑΖΑΡΙΝ για τη γυναίκα.
μΓονι ότητα
Μη μ κλινικές ελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας σε ζώα δε δείχνουν κάποια
μ .επίδραση στη γονι ότητα
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Το ΑΖΑΡΙΝ έχει μικρή ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και τον
χειρισμό μηχανημάτων. Το ΑΖΑΡΙΝ μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και
εγρήγορση (ιδιαίτερα στην αρχική φάση της θεραπείας). Οι ασθενείς πρέπει να
αποφεύγουν την εκτέλεση των δυνητικά επικίνδυνων δραστηριοτήτων, οι
οποίες απαιτούν εγρήγορση και καλή συγκέντρωση, όπως η οδήγηση
μηχανοκίνητου οχήματος ή το χειρισμό μηχανημάτων, ανά πάσα στιγμή, όταν
επηρεάζονται.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι καταθλιπτικοί ασθενείς παρουσιάζουν μια σειρά σημείων και συμπτωμάτων
που σχετίζονται με αυτή καθ’ αυτή την νόσο. Ως εκ τούτου είναι δύσκολο να
εκτιμηθεί ποια από αυτά τα συμπτώματα οφείλονται στην νόσο και ποια είναι
αποτέλεσμα της θεραπείας με το AZAPIN.
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται σε
περισσότερους από το 5% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με μιρταζαπίνη σε
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες (βλ. παρακάτω)
είναι υπνηλία, καταστολή, ξηροστομία, αύξηση σωματικού βάρους, αύξηση της
όρεξης, ζάλη και κόπωση.
Όλες οι τυχαιοποιημένες με εικονικό φάρμακο ελεγχόμενες μελέτες σε ασθενείς
(συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων εκτός από μείζονα καταθλιπτική
διαταραχή), έχουν αξιολογηθεί για τις ανεπιθύμητες ενέργειες της
μιρταζαπίνης. Η μετα-ανάλυση περιλαμβάνει 20 μελέτες, με προβλεπόμενη
διάρκεια θεραπείας μέχρι 12 εβδομάδες, με 1.501 ασθενείς (134 ανθρωποέτη)
που λαμβάνουν δόσεις μιρταζαπίνης μέχρι 60 mg και 850 ασθενείς (79
ανθρωποέτη) που έλαβαν εικονικό φάρμακο.
Οι φάσεις επέκτασης των εν λόγω δοκιμών έχουν αποκλειστεί για να
διατηρηθεί η συγκρισιμότητα με τη θεραπεία με το εικονικό φάρμακο.
Ο πίνακας 1 δείχνει την κατηγοριοποιημένη συχνότητα των ανεπιθύμητων
ενεργειών, οι οποίες σημειώθηκαν κατά τις κλινικές μελέτες και είναι
στατιστικώς σημαντικότερες κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μιρταζαπίνη σε
σχέση με το εικονικό φάρμακο, προσθέτοντας σε αυτές τις ανεπιθύμητες
ενέργειες από τις αυθόρμητες αναφορές. Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων
ενεργειών από τις αυθόρμητες αναφορές βασίζονται στο ποσοστό αναφοράς
αυτών των γεγονότων στις κλινικές δοκιμές. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων
ενεργειών από τις αυθόρμητες αναφορές, οι οποίες δεν παρατηρήθηκαν στις
ελεγχόμενες μελέτες με το εικονικό φάρμακο, θεραπείας ασθενών με
μιρταζαπίνη έχει χαρακτηριστεί ως «δεν είναι γνωστή».
Πίνακας 1. Ανεπιθύμητες ενέργειες της μιρταζαπίνης
Οργανικό
μΣύστη α
Πολύ
συχνές
(1/10)
Συχνές
(1/100 έως
<1/10)
Όχι συχνές
(1/1.000 έως
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000
έως
<1/1.000)
Μη γνωστή
συχνότητα
Διαταραχέ
- Καταστολή
ς
αιμοποιητι
κού και
λεμφοποιη
τικού
συστήματο
ς
μυελού των
οστών
(κοκκιοκυτταροπ
ενία,
ακοκκιοκυτταρα
ιμία,
θρομβοπενία
απλαστική
αναιμία)
- Ηωσινοφιλία
Διαταραχέ
ς νευρικού
συστήματο
ς
- Υπνηλία
1, 4
-
Καταστο
λή
1, 4
-
Κεφαλαλ
γία
2
- Λήθαργος
1
- Ζάλη
- μΤρό ος
- Παραισθησία
2
-
ΑνήσυχαΠόδι
α
- Συγκοπή
-
Mυόκλονος
- Σπασμοί
(προσβολές)
- Σύνδρομο της
σεροτονίνης
- Παραισθησία
στόματος
- Δυσαρθρία
Διαταραχέ
ς του
γαστρεντε
ρικού
συστήματο
ς
Ξηροστο
μία
- Ναυτία
3
- Δ ιάρροια
2
- μ Ε ετός
2
-
Δυσκοιλιότ
ητα
1
-Υπαισθησία
στόματος
-
Παγκρεατίτ
ιδα
- Οίδημα
στόματος
- Αύξηση
σιαλόρροιας
Διαταραχέ
ς δέρματος
και
υποδόριου
ιστού
- Εξάνθημα
2
- Σύνδρομο
Stevens-Johnson
- Φυσαλιδώδης
δερματίτιδα
- Πολύμορφο
ερύθημα
- Τοξική
επιδερμική
νεκρόλυση
Διαταραχέ
ς
μυοσκελετ
ικού και
συνδετικο
ύ ιστού
-Αρθραλγία
- Μ υαλγία
-
Οσφυαλγία
1
- μΡαβδο υόλυση
Διαταραχέ
ς των
νεφρών
και των
ουροφόρω
ν οδών
- Κατακράτηση
ούρων
Διαταραχέ
ς του
μεταβολισ
μού και
της
διατροφής
- Αύξηση
βάρους
1
- Αύξηση
της
όρεξης
1
- Υπονατριαιμία
Αγγειακές
διαταραχέ
ς
-
Ορθοστατι
κή υπόταση
- Υπόταση
2
Γενικές
διαταραχέ
ς και
καταστάσ
εις της
οδού
χορήγησης
-
Περιφερικό
μ οίδη α
1
- Κόπωση
- Υπνοβασία
Διαταραχέ
ς του
ήπατος
- Αύξηση
του
επιπέδου
των
τρανσαμινα
σών στο
πλάσμα
Ψυχιατρικ
ές
διαταραχέ
ς
- Ανώμαλα
όνειρα
- Σύγχυση
- Άγχος
2, 5
-Αϋπνία
3,5
- Εφιάλτες
2
- Μανία
- Διέγερση
2
-
Ψευδαισθήσει
ς -
Ψυχοκινητική
ανησυχία
(συμπ.
ακαθησία,
υπερκινητικότ
ητα)
-
Επιθετικότη
τα
- Αυτοκτονικός
μιδεασ ός
6
- αυτοκτονική
μ συ περιφορά
6
Διαταραχέ
ς του
ενδοκρινι
κού
συστήματο
ς
- Απρόσφορη
έκκριση
αντιδιουρητικής
ορμόνης
Παρακλινι
κές
εξετάσεις
- Αύξηση της
κινάσης της
κρεατίνης
1
Σε κλινικές δοκιμές, τα γεγονότα αυτά συνέβησαν στατιστικώς σημαντικά
συχνότερα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μιρταζαπίνη σχέση με το placebo.
2
Σε κλινικές δοκιμές για τα γεγονότα αυτά συνέβησαν συχνότερα κατά τη
θεραπεία με εικονικό φάρμακο από ό τι με μιρταζαπίνη, ωστόσο δεν ήταν
στατιστικώς σημαντικά συχνότερα.
3
Σε κλινικές δοκιμές για τα γεγονότα αυτά συνέβησαν στατιστικώς σημαντικά
συχνότερα κατά τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο από ότι με μιρταζαπίνη.
4
N.B. μείωση της δόσης κατά κανόνα δεν οδηγεί σε λιγότερη υπνηλία /
καταστολή αλλά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των
αντικαταθλιπτικών.
5
Μετά την αγωγή με αντικαταθλιπτικά σε γενικές γραμμές, το άγχος και η
αϋπνία (το οποίο μπορεί να είναι συμπτώματα της κατάθλιψης), μπορεί να
αναπτυχθούν ή να επιδεινωθούν. Υπό θεραπεία μιρταζαπίνης, η ανάπτυξη ή
επιδείνωση του άγχους και της αϋπνίας έχει αναφερθεί.
6
Περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και συμπεριφορών έχουν αναφερθεί κατά
τη διάρκεια της θεραπείας με μιρταζαπίνη αμέσως μετά τη διακοπή της
θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4).
Σε εργαστηριακές εξετάσεις σε κλινικές δοκιμές, παροδικές αυξήσεις στις
τρανσαμινάσες και γ-γλουταμυλτρανσφεράση έχουν παρατηρηθεί (συνδεόμενες
όμως ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχουν αναφερθεί στατιστικώς σημαντικά
συχνότερα με μιρταζαπίνη από ό τι με το εικονικό φάρμακο).
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
μ Οι ακόλουθες ανεπιθύ ητες ενέργειες έχουν συχνότερα παρατηρηθεί σε κλινικές
μ : μ , δοκι ές σε παιδιά αύξηση του σω ατικού βάρους κνίδωση και
μ ( 5.1).υπερτριγλυκεριδαι ία βλέπε παράγραφο
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
μ μ μ Η αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών ετά από τη χορήγηση
μ μ . άδειας κυκλοφορίας του φαρ ακευτικού προϊόντος είναι ση αντική Επιτρέπει τη
- μσυνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους κινδύνου του φαρ ακευτικού
. μ προϊόντος Ζητείται από τους επαγγελ ατίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε
μ μ μ πιθανολογού ενες ανεπιθύ ητες ενέργειες έσω του
μ μΕθνικού Οργανισ ού Φαρ άκων
284Μεσογείων
15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 21 32040380/337Τηλ
: + 30 21 06549585 Φαξ
: Ιστότοπος http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Πρόσφατη εμπειρία, που αφορά υπερδοσολογία με μιρταζαπίνη μόνο, δείχνει ότι
τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια. Καταστολή του κεντρικού νευρικού
συστήματος με αποπροσανατολισμό και παρατεταμένη καταστολή, έχουν
αναφερθεί μαζί με ταχυκαρδία και ήπια υπέρταση ή υπόταση. Παρόλα αυτά,
υπάρχει πιθανότητα για περισσότερο σοβαρά επακόλουθα (περιλαμβανομένων
και θανάτων) με δοσολογίες πολύ υψηλότερες απ’ ότι η θεραπευτική δόση,
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υπέρβαση της δοσολογίας με περισσότερα από ένα
φάρμακα.
Διαχείριση
Η υπέρβαση της δοσολογίας αντιμετωπίζεται με ενεργό άνθρακα,
υποστηρικτική θεραπεία των ζωτικών λειτουργιών και συμπτωματική θεραπεία.
Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να γίνει γαστρική πλύση.
Παιδιατρικός πληθυσμός
, Οι κατάλληλες ενέργειες όπως περιγράφεται για τους ενήλικες, θα πρέπει να
μ λα βάνονται σε περίπτωση υπερδοσολογίας σε παιδιά.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: αντικαταθλιτπικά, κωδικός ATC: N06AX11
Μηχανισμός δράσης/φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Η μιρταζαπίνη είναι ένας ανταγωνιστής των α
2
- προσυναπτικών υποδοχέων, ο
οποίος αυξάνει την κεντρική νοραδρενεργική και σεροτονεργική
νευρομεταβίβαση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η σεροτονεργική
νευρομεταβίβαση διενεργείται αποκλειστικά μέσω των 5-HT
1
-υποδοχέων, καθώς
η μιρταζαπίνη μπλοκάρει τόσο τους 5-HT
2
- όσο και τους 5-HT
3
-υποδοχείς. Και
τα δύο εναντιομερή της μιρταζαπίνης είναι ενεργοί παράγοντες. Το
εναντιομερές S(+) μπλοκάρει τους α
2
- αδρενεργικούς και 5-HT
2
υποδοχείς, ενώ
το εναντιομερές R(-)μπλοκάρει τους υποδοχείς 5-HT
3
-υποδοχείς.
μ Κλινική αποτελεσ ατικότητα και ασφάλεια
Η H
1
-ανταγωνιστική δράση θεωρείται η αιτία της καταπραϋντικής δράσης της
μιρταζαπίνης. Η αντιχολινεργική δράση της μιρταζαπίνης είναι ελάχιστη και
εντός των θεραπευτικών δόσεων σπάνια παρουσιάζονται σημαντικά
καρδιαγγειακά ανεπιθύμητα περιστατικά.
μ Παιδιατρικός πληθυσ ός
Σε δ μ , ύο τυχαιοποιη ένες διπλές , μ μ μ μ τυφλές ελεγχό ενες ε εικονικό φάρ ακο ελέτες
μ 7 18 μ μ (n = σε παιδιά ηλικίας εταξύ και ετών ε είζονα καταθλιπτική διαταραχή
259) η χρήση μεταβλητής δοσολογίας για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων
πρώτων εβδομάδων (15-45 mg μ ) ιρταζαπίνης ακολουθούμενη μ από ία σταθερή
(15, 30 45 mg μδόση ή ιρταζαπίνης) μ 4 μ για ακό η εβδο άδες απέτυχε να αποδείξει την
μ μ μύπαρξη ση αντικών διαφορών εταξύ ιρταζαπίνης μ και του εικονικού φαρ άκου
για τα μ μ . μ πρωτοβάθ ια και όλα τα δευτερεύοντα τελικά ση εία Ση αντική αύξηση
μ ( 7%) 48,8% του σω ατικού βάρους παρατηρήθηκε στο των ασθενών που έλαβαν
μ 5,7% μ μ . ιρταζαπίνη έναντι στην ο άδα του εικονικού φαρ άκου Επίσης
παρατηρήθηκαν συχνότερα κ (11,8% 6,8%) μνίδωση έναντι και υπερτριγλυκεριδαι ία
(2,9% 0%).έναντι
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Μετά από του στόματος χορήγηση του ΑΖΑΡΙΝ, η δραστική ουσία μιρταζαπίνη
απορροφάται άμεσα και ικανοποιητικά (βιοδιαθεσιμότητα ≈ 50%), φθάνοντας
σε επίπεδα στο πλάσμα μετά από περίπου δύο ώρες. Η λήψη τροφής δεν έχει
καμία επίδραση στην φαρμακοκινητική της μιρταζαπίνης.
Κατανομή
Η σύνδεση της μιρταζαπίνης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος γίνεται σε
ποσοστό περίπου 85%.
Βιομετασχηματισμός
Σημαντικές οδοί της βιομετατροπής είναι διμεθυλίωση και οξείδωση η οποία
ακολουθείται από σύζευξη. Δεδομένα in vitro από ανθρώπινα ηπατικά
μικροσώματα δείχνουν ότι τα ένζυμα του κυτοχρώματος P450 CYP2D6 και το
CYP1A2 εμπλέκονται στο σχηματισμό του 8-υδροξυ μεταβολίτη της
μιρταζαπίνη, ενώ το CYP3A4 θεωρείται ότι είναι υπεύθυνος για το σχηματισμό
του Ν-διμέθυλ και Ν-οξείδιο μεταβολίτη. Ο διμεθυλο μεταβολίτης είναι
φαρμακολογικά ενεργός και φαίνεται να έχει το ίδιο φαρμακοκινητικό προφίλ,
όπως η μητρική ένωση.
Αποβολή
Η μιρταζαπίνη μεταβολίζεται εκτενώς και αποβάλλεται με τα ούρα και τα
κόπρανα μέσα σε λίγες ημέρες. Ο μέσος χρόνος ημίσειας ζωής της αποβολής της
είναι 20-40 ώρες. Έχουν παρατηρηθεί μεγαλύτεροι χρόνοι ημίσειας ζωής, μέχρι
65 ώρες, κατά καιρούς και έχουν καταγραφεί και μικρότεροι χρόνοι ημίσειας
ζωής σε νεαρούς άνδρες. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της αποβολής είναι επαρκής
για να δικαιολογήσει χορήγηση μία φορά την ημέρα. Σταθερή κατάσταση
επιτυγχάνεται μετά από 3-4 ημέρες, μετά την οποία δεν υπάρχει καμία
περαιτέρω συσσώρευση.
Γραμμικότητα/μη γραμμικότητα
Η μιρταζαπίνη εμφανίζει γραμμική φαρμακοκινητική εντός του συνιστώμενου
ορίου δόσεων.
Ειδικοί πληθυσμοί
Η κάθαρση της μιρταζαπίνης μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα νεφρικής ή
ηπατικής ανεπάρκειας.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα μ η κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο
με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας
επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου
δράσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα και ανάπτυξη.
Σε μελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας σε αρουραίους και κουνέλια δεν
παρατηρήθηκαν τερατογόνες επιδράσεις. Σε μια διπλή μελέτη της συστηματικής
έκθεσης σε σύγκριση με το ανώτατο όριο της ανθρώπινης θεραπευτικής
έκθεσης, υπήρξε μία αύξηση της ζημίας μετά την εμφύτευση, μείωση του βάρους
γέννησης νεογνών, καθώς και μείωση της επιβίωσης των νεογνών κατά τις
τρεις πρώτες ημέρες του θηλασμού σε αρουραίους.
Η μιρταζαπίνη δεν ήταν γονοτοξική σε μια σειρά δοκιμών για τη μετάλλαξη
των γονιδίων και χρωμοσωμάτων και βλάβη του DNA. Όγκοι του θυρεοειδούς
αδένα που βρέθηκαν σε μια μελέτη καρκινογένεσης σε αρουραίους και
ηπατοκυτταρικού νεοπλάσματα που βρέθηκαν σε μια μελέτη καρκινογένεσης σε
ποντίκια θεωρούνται ότι είναι σχετικοί με το είδος του οργανισμού, μη-
γονιδιοτοξικές απαντήσεις που συνδέονται με μακροχρόνια θεραπεία με υψηλές
δόσεις επαγωγέων των ηπατικών ενζύμων.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Μονοϋδρική λακτόζη
Σκόνη κυτταρίνης
Sodium starch glycolate
Προζελατινοποιημένο άμυλο
Κολλοειδές διοξείδιο πυριτίου
Στεατικό μαγνήσιο
Επικάλυψη λεπτού υμενίου:
15 mg:
Υδροξυπροπυλο-μεθυλοκυτταρίνη
Διοξείδιο τιτανίου (E171)
Οξείδιο σιδήρου, κίτρινο (E172)
Ταλκ
Μακρογόλη 6000
30 mg:
Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη
Διοξείδιο τιτανίου (E171)
Οξείδιο σιδήρου, κίτρινο (E172)
Οξείδιο σιδήρου, ερυθρό (E172)
Ταλκ
Μακρογόλη 6000
45 mg:
Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη
Διοξείδιο τιτανίου (E171)
Ταλκ
Μακρογόλη 6000
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
5 χρόνια.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το φαρμακευτικό αυτό προϊόν.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Λευκό μπλίστερ από PVC/PVDC/Alu.
15 mg:
6, 10, 14, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 200, 250, 300, 500, 100 x 1
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
30 mg:
10, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 200, 250, 300, 500, 100 x1
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
45 mg:
10, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 200, 250, 300, 500, 100
x1επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Οι συσκευασίες των 200, 250, 300 και 500 είναι για νοσοκομειακή χρήση.
Πλαστικοί περιέκτες, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
15 mg:
300 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
30 mg:
250, 500 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
45 mg:
250 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
. . . .ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α Ε Β Ε
. 144, Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
: 210- 6664805Τηλ /806
Fax: 210-6664804
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
15 mg: 82316/19-11-2015
30 mg: 82317/19-11-2015
45 mg: 82318/ 19-11-2015
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
μ μ Η ερο ηνία πρώτης έγκρισης: 16- 01- 2006
μ μ Η ερο ηνία τελευταίας ανανέωσης: 19-11-2015
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
<[ μ ]>Να συ πληρωθεί σε εθνικό επίπεδο