ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Tadim, 1 εκατομμύριο Διεθνείς Μονάδες (IU), Διάλυμα για εισπνοή με
εκνεφωτή, κόνις για παρασκευή.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1 εκατομμύριο Διεθνείς Μονάδες (IU) που
αντιστοιχούν σε περίπου 80 mg Colistimethate Sodium.
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή, κόνις για παρασκευή. Η κόνις είναι
λευκή ως υπόλευκη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Tadim Το ενδείκνυται σε ενήλικες και παιδιά για τη θεραπεία χρόνιων
μ μ πνευ ονικών λοι ώξεων που οφείλονται σε Pseudomonas aeruginosa σε
μ ( . 5.1). ασθενείς ε κυστική ίνωση βλ παράγραφο
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες οδηγίες σχετικά με την
κατάλληλη χρήση των αντιβακτηριακών παραγόντων.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Συνιστάται η νατριούχος κολιστιμεθάτη (CMS) να χορηγείται υπό την
επίβλεψη ιατρών με την κατάλληλη εμπειρία στη χρήση της.
Δοσολογία
Η δοσολογία μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη σοβαρότητα της
κατάστασης και την κλινική ανταπόκριση.
Συνιστώμενο δοσολογικό εύρος:
Χορήγηση δια εισπνοής
Ενήλικες
,
έφηβοι και παιδιά
2
ετών
1-2 MIU δύο έως τρεις φορές την ημέρα (μέγ. 6 MIU/ημέρα)
Παιδιά
< 2
ετών
0,5-1 MIU δύο φορές την ημέρα (μέγ. 2 MIU/ημέρα)
Θα πρέπει να ακολουθούνται οι σχετικές κλινικές κατευθυντήριες
οδηγίες επί των θεραπευτικών σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων της
διάρκειας θεραπείας, της περιοδικότητας και της συγχορήγησης άλλων
αντιβακτηριακών παραγόντων.
1
Ηλικιωμένοι
Δεν θεωρούνται απαραίτητες προσαρμογές της δόσης
Νεφρική δυσλειτουργία
Δεν θεωρούνται απαραίτητες προσαρμογές της δόσης. Ωστόσο,
συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία (βλ.
παραγράφους 4.4 και 5.2).
Ηπατική δυσλειτουργία
Δεν θεωρούνται απαραίτητες προσαρμογές της δόσης
Τρόπος χορήγησης
Το TADIM προορίζεται για χορήγηση δια νεφελοποιήσεως με τη βοήθεια
κατάλληλου νεφελοποιητή.
Χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του φαρμάκου από in
vitro μελέτες με
διαφορετικά συστήματα νεφελοποίησης παρατίθενται λεπτομερώς
παρακάτω:
Χαρακτηριστικό
Σύστημα νεφελοποίησης
Respironics
I-neb AAD
Pari LC plus
με Pari
TurboBoy S
συμπιεστή
Respironics
Sidestream
με Portaneb
συμπιεστή
Με
0.3ml(γκρι
) θάλαμο
φαρμάκου
Με
0.5ml(λιλά
) θάλαμο
φαρμάκο
)
Κατανομ
ή
μεγέθους
σταγονιδ
ίων m)
Μέσο
μέγεθος
σωματιδί
ων: d
50
4.34 4.81 4.78 3.32
)
Ολικό φάρμακο που
απελευθερώνεται
από το στόμιο του
νεφελοποιητή
(Εκατομμύρια IU)
0.333 0.579 0.407 0.239
)
Τελικό κλάσμα
σωματιδίων
(% < 5µm)
59.55
53.01
52.67 76.07
)
Ολικό φάρμακο που
απελευθερώνεται
στον ασθενή
(Εκατομμύρια IU < 5
µm)
0.198
0.307
0.214 0.182
)
Χρόνος
απελευθέρωσης
3λεπτά, 36
δευτερόλε
πτα
8λεπτά, 29
δευτερόλε
πτα
7λεπτά, 4
δευτερόλε
πτα
5λεπτά, 18
δευτερόλε
πτα
)
Ταχύτητα
απελευθέρωσης στον
ασθενή (εκατομμύρια
IU/λεπτό)
0.055 0.036 0.030 0.034
2
M
ετρήθηκαν χρησιμοποιώντας 1εκατομμύριο
IU
Tadim
ανασυσταθέν με 1
ml
(
I
-
neb
AAD
και 3
ml
(
Pari
LC
plus
και
Sidestream
) ενός μίγματος 50:50 ενέσιμου
ύδατος και 0.9% αλατόνερου στο συνιστώμενο όγκο για κάθε σύστημα
νεφελοποίησης.
Ο συμπιεστής
TurboBoy
S
λειτούργησε σε πίεση 1.2
bar
, ταχύτητα ροής
4.5
L
/
min
. Ο συμπιεστής
Portaneb
λειτούργησε σε πίεση 0.8
bar
, ταχύτητα
ροής 6
L
/
min
.
Η τιμή (δ) υπολογίζεται από τη σχέση (β)/100
x
(γ)
(ζ)=(δ)/(ε)
Σε υδατικό διάλυμα, η νατριούχος κολιστιμεθάτη υδρολύεται προς τη
δραστική ουσία κολιστίνη.
Για ειδικές προφυλάξεις απόρριψης και χειρισμού των ανασυσταθέντων
διαλυμάτων, βλέπε Ενότητα 6.6.
Αν λαμβάνονται άλλες θεραπείες, θα πρέπει να λαμβάνονται με τη σειρά
που συνιστάται από τον ιατρό.
Πίνακας μετατροπής δόσης:
Στην ΕΕ, η δόση νατριούχου κολιστιμεθάτης (CMS) πρέπει να
συνταγογραφείται και να χορηγείται μόνο εκφρασμένη σε διεθνείς
μονάδες (IU). Η επισήμανση του φιαλιδίου αναφέρει τον αριθμό IU ανά
φιαλίδιο.
μ μ Έχει παρατηρηθεί σύγχυση και φαρ ακευτικά σφάλ ατα λόγω των
. διαφορετικών εκφράσεων της δόσης σε όρους ισχύος Στις ΗΠΑ και σε
μ μ , μμ άλλα έρη του κόσ ου η δόση εκφράζεται ως χιλιοστόγρα α
(mg CBA).δραστικότητας βάσης κολιστίνης
Ο ακόλουθος πίνακας μετατροπής έχει σκοπό την πληροφόρηση και οι
τιμές πρέπει να θεωρούνται ονομαστικές και προσεγγιστικές μόνο.
μ CMSΠίνακας ετατροπής
Ισχύς
μάζα CMS (mg)*
IU mg CBA
12.500 0,4
1
150.000
5 12
1.000.000
34 80
4.500.000
150 360
9.000.000
300 720
* Ονομαστική ισχύς της φαρμακευτικής ουσίας = 12.500 IU/mg
4.3 Αντενδείξεις
3
Το Tadim αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στο
colistimethate sodium ή άλλες πολυμυξίνες.
Το colistimethate sodium είναι γνωστό ότι μειώνει την ποσότητα
ακετυλοχολίνης που αποδεσμεύεται από την προ-συναπτική νευρομυϊκή
συμβολή και κατά συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς
με βαριά μυασθένεια.
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά
τη χρήση
Βρογχόσπασμος
Η νεφελοποίηση του colistimethate sodium ενδέχεται να προκαλέσει
βήχα ή βρογχόσπασμο. Συνιστάται η χορήγηση της πρώτης δόσης υπό
ιατρική επίβλεψη. Η προηγούμενη λήψη βρογχοδιασταλτικού συνιστάται
και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά, ιδιαίτερα αν αυτό αποτελεί μέρος
του θεραπευτικού σχήματος του ασθενή. Η FEV
1
θα πρέπει να
αξιολογείται πριν και μετά τη δόση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
το colistimethate sodium προκαλεί βρογχική υπερδιέγερση σε ασθενή που
δεν έλαβε προηγουμένως βρογχοδιασταλτικό, η δοκιμασία θα πρέπει να
επαναλαμβάνεται σε άλλη περίπτωση χρησιμοποιώντας
βρογχοδιασταλτικό. Διαπίστωση βρογχικής υπερδραστηριότητας
παρουσία ενός βρογχοδιασταλτικού πιθανόν να υποδεικνύει αλλεργική
αντίδραση και η χορήγηση Tadim θα πρέπει να διακόπτεται. Ο
προκαλούμενος βρογχόσπασμος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως
ενδείκνυται ιατρικά.
Βρογχική υπερδραστηριότητα έναντι του colistimethate sodium πιθανόν
να προκληθεί με τη συνεχή χρήση του με την πάροδο του χρόνου και
συνιστάται να αξιολογούνται οι FEV
1
s πριν και μετά την αγωγή, σε
τακτικές κλινικές επισκέψεις.
Νεφρική βλάβη
Το colistimethate sodium απεκκρίνεται δια των νεφρών και είναι
νεφροτοξικό στην περίπτωση που προκύψουν υψηλές συγκεντρώσεις
στον ορό. Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν είναι πιθανό να προκύψει κατά
την θεραπεία με εισπνοές, συνιστάται ο υπολογισμός των
συγκεντρώσεων στον ορό ειδικά σε ασθενείς με νεφρική βλάβη.
Νεφροτοξικότητα
Έχουν αναφερθεί διαταραχές στην νεφρική λειτουργία, συνήθως έπειτα
από την ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση δόσεων υψηλότερων από τις
προτεινόμενες σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, ή έπειτα
από αστοχία μείωσης της ενδοφλέβιας ή ενδομυϊκής δοσολογίας σε
ασθενείς με νεφρική βλάβη ή κατά τη διάρκεια συγχορήγησης με άλλα
νεφροτοξικά φάρμακα. Οι επιδράσεις αυτές είναι συνήθως αναστρέψιμες
με τη διακοπή της θεραπείας.
Νευροτοξικότητα
Υψηλές συγκεντρώσεις του colistimethate sodium στον ορό έπειτα από
την ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση πιθανό να συσχετίζονται με
υπερδοσολογία ή με αστοχία μείωσης της δοσολογίας σε ασθενείς με
νεφρική βλάβη και αυτό πιθανό να οδηγήσει σε νευροτοξικότητα.
Συγχορήγηση με άλλους μη αποπολωτικούς νευρομυϊκούς αποκλειστές
(μυοχαλαρωτικά) ή με αντιβιοτικά με παρόμοιες νευροτοξικές επιδράσεις
4
μπορεί επίσης να οδηγήσει σε νευροτοξικότητα. Μείωση της δόσης του
colistimethate sodium ενδέχεται να ανακουφίσει τα συμπτώματα.
Στις επιδράσεις νευροτοξικότητας που έχουν αναφερθεί,
περιλαμβάνονται: ίλιγγος, ήπια παραισθησία προσώπου, δυσαρθρία,
αγγειοκινητική αστάθεια, οπτικές διαταραχές, σύγχυση, ψύχωση και
άπνοια.(Βλέπε επίσης παράγραφο 4.5)
Πορφυρία
Να χρησιμοποιείται με εξαιρετική προσοχή σε περιπτώσεις ασθενών με
πορφυρία.
Μικροβιακή ανθεκτικότητα
Έχει αναφερθεί κατά τη διάρκεια κλινικής χρήσης ότι το colistimethate
sodium απέκτησε ανθεκτικότητα στον μύκητα Pseudomonas
aeruginosa. Θα
πρέπει να γίνεται δοκιμασία ευαισθησίας σε ασθενείς που λαμβάνουν
την αγωγή σε μακροχρόνια βάση, και κάθε φορά που ο ασθενής εμφανίζει
επιδείνωση. (βλέπε παράγραφο 5.1)
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Λόγω των επιδράσεών του colistimethate sodium στην αποδέσμευση
ακετυλοχολίνης, τα μυοχαλαρωτικά τύπου κουραρίου θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με εξαιρετική προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν
Tadim, καθώς η δράση τους μπορεί να επιμηκυνθεί, σε τακτικές κλινικές
επισκέψεις, και όποτε ένας ασθενής παρουσιάσει επιδείνωση (βλέπε
παράγραφο 4.4)
Η συγχορήγηση εισπνεόμενου colistimethate sodium με άλλα φάρμακα
που είναι νεφροτοξικά ή νευροτοξικά (π.χ. cephalothin sodium,
αμινογλυκοσίδες μυοχαλαρωτικά τύπου κουραρίου)
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται δια της ΕΦ ή δια της
ΕΜ οδού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με εξαιρετική προσοχή
(βλέπε παράγραφο 4.4)
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Η ασφάλεια της χρήσης κατά την κύηση στον άνθρωπο δεν έχει
τεκμηριωθεί. Μελέτες σε ζώα δεν δείχνουν πιθανότητα τερατογέννεσης.
Παρόλα αυτά έχει διαπιστωθεί ότι το colistimethate sodium διαπερνά
τον πλακούντα και κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος εμβρυοτοξικότητας,
αν χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το Tadim θα πρέπει να
χορηγείται κατά την κύηση μόνο όταν τα οφέλη αντισταθμίζουν τους
πιθανούς κινδύνους.
Δεδομένου ότι το colistimethate sodium διέρχεται στο ανθρώπινο γάλα,
δεν συνιστάται ο θηλασμός κατά την διάρκεια της θεραπείας.
4.7 Eπιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Mετά από παρεντερική χορήγηση του colistimethate sodium,
αναφέρθηκαν νευροτοξικότητα, χαρακτηριζόμενη από ζάλη, σύγχυση ή
5
οπτικές διαταραχές. Αν παρατηρηθούν τέτοιου τύπου αντιδράσεις,
συνιστάται οι ασθενείς να μην οδηγούν ή να μη χειρίζονται μηχανήματα.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χρήση του colistimethate
sodium με νεφελοποιητή είναι βήχας και βρογχόσπασμος (κυρίαρχη
ένδειξη η δύσπνοια η οποία μπορεί να ανιχνευθεί ως μείωση της FEV
1
) σε
ποσοστό περίπου 10% των ασθενών.(βλέπε επίσης ενότητα 4.4)
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφονται παρακάτω σύμφωνα με το
σύστημα κατάταξης κατά όργανο και συχνότητα. Οι συχνότητες
ορίζονται ως Πολύ συχνές(≥1/10), Συχνές(≥1/100 ως <1/10), Μη
συχνές(≥1/1.000 ως <1/100), Σπάνιες (≥1/10.000 ως <1/1.000) και Πολύ
σπάνιες(<1/10.000, όχι γνωστές(δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα
διαθέσιμα δεδομένα).
Σύστημα
σώματος
Συχνότητ
α
εμφάνισ
ης
Αναφερόμενες ανεπιθύμητες
αντιδράσεις
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
Άγνωστη Αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως
δερματικό εξάνθημα.
Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος,
του θώρακα και
του
μεσοθωρακίου
Πολύ
συχνές
Βήχας, δύσπνοια,
Βρογχοσύσπαση ή βρογχόσπασμος
Γενικές
διαταραχές και
συνθήκες στο
σημείο
χορήγησης
Άγνωστη Ερεθισμός του φάρυγγα ή του
στόματος
Αν εμφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως δερματικό
εξάνθημα, η αγωγή με colistimethate sodium πρέπει να διακοπεί.
Περιπτώσεις ερεθισμού του φάρυγγα ή του στόματος μπορεί να
οφείλονται σε υπερευαισθησία ή επιμόλυνση από είδη Candida.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών στον
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
6
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr
4.9 Υπερδοσολογία
Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει άπνοια, μυϊκή αδυναμία, ίλιγγο,
ήπια παραισθησία προσώπου, δυσαρθρία, αγγειοκινητική αστάθεια,
οπτικές διαταραχές, σύγχυση, ψύχωση και νεφρική ανεπάρκεια.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ο ασθενής πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη
χρήση υποστηρικτικής αγωγής και μέτρων για την αύξηση του ρυθμού
αποβολής του colistimethate sodium όπως η επαγωγή της διούρησης με
μανιτόλη, η περιτοναϊκή κάθαρση ή η παρατεταμένη αιμοκάθαρση
5 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: άλλα αντιβακτηριακά, πολυμυξίνες.
Κωδικός ΑΤC: J01XB01.
Γενικές ιδιότητες
Τρόπος δράσης
Το colistimethate sodium είναι ένα προφάρμακο της colistin, ένα
αντιβιοτικό πολυμυξίνης (ανήκει στην ομάδα της πολυμυξίνης Ε). Έχει
δομή πολυπεπτιδίου και προέρχεται από τον
Bacillus polymyxa var.
colistinus.
Τα αντιβιοτικά πολυμυξίνης είναι επιφανειοδραστικοί παράγοντες και
δρουν με το να συνδέονται και να αλλάζουν την διαπερατότητα της
κυτταρικής μεμβράνης του βακτηριακού κυττάρου, με συνέπεια τον
θάνατο των βακτηριδίων. Οι πολυμυξίνες είναι εκλεκτικές για αρνητικά
κατά Gram βακτηρίδια τα οποία έχουν υδρόφοβη εξωτερική μεμβράνη.
Σχέση PK/PD
Έχει αναφερθεί ότι οι πολυμυξίνες έχουν βακτηριοκτόνο επίδραση, σε
ευαίσθητα βακτήρια, εξαρτώμενη από τη συγκέντρωση.
Μηχανισμοί ανθεκτικότητας
Η ανθεκτικότητα αναπτύσσεται λόγω των τροποποιήσεων των
λιποσακχαριτών (LPS) ή άλλων συστατικών της μεμβράνης του
βακτηριακού κυττάρου.
Ευαισθησία
Η επικράτηση επίκτητης ανθεκτικότητας μπορεί να ποικίλλει
γεωγραφικά και με την εποχή των επιλεγμένων ειδών και είναι
επιθυμητή τοπική πληροφόρηση για την ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα όταν
αντιμετωπίζονται σοβαρές λοιμώξεις. Ως αναγκαία, θα πρέπει να
αναζητείται συμβουλή ειδικού, όταν η τοπική επικράτηση της
ανθεκτικότητας είναι τέτοια ώστε η χρησιμότητα του παράγοντα σε
τέτοιους τύπους μολύνσεων, είναι υπό αμφισβήτηση.
7
Συχνά ευαίσθητα βακτηρίδια
Είδη Acinetobacter
Haemophilus
influenzae
Είδη
Klebsiella
Pseudomonas
aeruginosa
Είδη για τα οποία η επίκτηττη ανθεκτικότητα μπορεί να είναι
πρόβλημα
Stenotrophomonas
maltophilia
Achromobacter
xylosoxidans
(παλαιότερα
Alcaligenes
xylosoxidans
)
Εγγενείς ανθεκτικοί οργανισμοί
Burkholderia
cepacia
και σχετικά είδη
Proteus
spp
Providencia
spp
Serratia spp
Ανθεκτικότητα
Η επίκτητη ανθεκτικότητα του colistimethate sodium στην Pseudomonas
aeruginosa αναφέρεται ότι φτάνει το 3% περίπου. Παρ’όλα αυτά, τοπικά
ποσοστά ανθεκτικότητας μπορεί να ποικίλλουν, συμπεριλαμβανομένων
υψηλότερων ποσοστών (βλέπε παράγραφο 4.4).
Διασταυρούμενη ανθεκτικότητα
Η ανθεκτικότητα των πολυμυξινών δεν διασταυρώνεται με άλλες ομάδες
αντιβιοτικών.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η απορρόφηση από τον γαστρεντερικό σωλήνα είναι αμελητέα, επομένως
το colistimethate sodium που εναποτίθεται στο ρινοφάρυγγα κατά την
κατάποση δεν αθροίζεται στην συστηματική έκθεση του φαρμάκου.
Η απορρόφηση μετά από χορήγηση δια νεφελοποιήσεως επηρεάζεται από
το σύστημα του νεφελοποιητή, το μέγεθος των σωματιδίων του
αερολύματος και την κατάσταση των πνευμόνων.
μΦαρ ακικινητική
Μια μελέτη σε υγιείς εθελοντές, οι οποίοι έλαβαν εισπνεόμενο
colistimethate sodium, έδειξαν ότι η μέγιστη συγκέντρωση πολυμυξίνης Ε1
(το δραστικό μέρος) κυμαίνονταν μεταξύ 40 και 69,9ng/ml και η AUC
κυμαίνονταν μεταξύ 350 και 668ng/ml/h ανάλογα με τον εκνεφωτή, τον
όγκο και τη συγκέντρωση, τα οποία κυμαίνονταν από 0,3 εκατομμύρια
Δ.Μ ως 2 εκατομμύρια Δ.Μ. Ο χρόνος ημίσειας ζωής ήταν περίπου 5,2
ώρες. Η πλήρης βιοδιαθεσιμότητα υπολογίστηκε να κυμαίνεται μεταξύ
5% και 18% ανάλογα με το νεφελοποιητή. Η AUC μετά από ενδοφλέβια
δόση 0,5 εκατομμύρια Δ.Μ. ήταν 3,352ng/ml/h και η Cmax ήταν 1,232ng/ml
Βιομετατροπή
Το colistimethate sodium υπόκειται in vivo μετατροπή στη βάση του.
Αποβολή
8
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την αποβολή του colistimethate sodium
έπειτα από νεφελοποίηση.
Μετά από ΕΦ χορήγηση, η κύρια οδός αποβολής είναι η απέκκριση δια
των νεφρών με το 62% της παρεντερικής δόσης να ανακτάται στα ούρα
εντός 8 ωρών και περίπου το 80% να ανακτάται σε 24 ώρες.
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα με το colistimethate
sodium δεν δείχνουν ανεπιθύμητες επιδράσεις στην γονιμότητα ή στην
ανάπτυξη εμβρύου-νεογνού. Μεταγενέστερες μελέτες σε νεογνά δεν
έχουν διεξαχθεί.
Δεδομένα για πιθανή γονιδιοτοξικότητα και δεδομένα για καρκινογένεση
για το colistimethate sodium δεν υπάρχουν. H colistin έχει δειχτεί ότι προκαλεί
χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα in
vitro, μια δράση
που ίσως να συνδέεται με μια μείωση του δείκτη μίτωσης, η οποία επίσης
παρατηρήθηκε. Η colistin δεν ήταν μεταλλαξιογόνα σε μια σειρά άλλων
δοκιμασιών.
6 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Κανένα
6.2 Ασυμβατότητες
Η προσθήκη άλλων αντιβιοτικών σε διαλύματα Tadim ενδέχεται να
οδηγήσει στο σχηματισμό ιζήματος.
Αυτό το φαρμακευτικό προίόν δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα
φαρμακευτικά προίόντα εκτός εκείνων που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.6.
6.3 Διάρκεια Ζωής
Σφραγισμένο: Δύο χρόνια.
Μετά την ανασύσταση:
Η χημική και η φυσική σταθερότητα εν χρήσει του διαλύματος που
ανασυστάθηκε στο αρχικό φιαλίδιο έχει καταδειχτεί για έως 24 ώρες
στους 2 έως 8ºC.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν μόνοι τους θεραπεία με νεφελοποιημένο
αντιβιοτικό θα πρέπει να συμβουλεύονται να χρησιμοποιούν τα
διαλύματα αμέσως μετά την προετοιμασία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα
διαλύματα δεν θα πρέπει να φυλάσσονται για διάστημα μεγαλύτερο των
24 ωρών σε ψυγείο.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
9
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Το προϊόν διατίθεται σε διαφανές, τύπου Ι, 10R ISO γυάλινο φιαλίδιο
(ονομαστικού όγκου 10 ml), σφραγισμένο με σιλικωνομένο, τύπου Ι,
ελαστικό πώμα χλωροβουτυλίου και προστατευμένο από ένα κυάθιο
αλουμινίου 20 χιλιοστών με ενσωματωμένο στο κέντρο ένα αφαιρούμενο
κόκκινο πλαστικό κάλυμμα. Το προϊόν παρέχεται σε συσκευασία των 30
φιαλιδίων. Σε κράτη μέλη όπου χρησιμοποιείται το I-neb κάθε συσκευασία
περιέχει επίσης ένα TADIM Disc ώστε να χρησιμοποιηθεί με το Σύστημα I-
neb AAD.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Το TADIM μπορεί να ανασυσταθεί για να σχηματιστεί ένα διαυγές,
άχρωμο ως υποκίτρινο διάλυμα, είτε με Ενέσιμο Ύδωρ ώστε να προκύψει
ένα υποτονικό διάλυμα, με ένα μίγμα 50:50 ενέσιμου ύδατος και 0,9%
χλωριούχου νατρίου ώστε να προκύψει ένα ισοτονικό διάλυμα, ή με 0,9%
χλωριούχου νατρίου ώστε να προκύψει ένα υπερτονικό διάλυμα. Ο όγκος
που χρησιμοποιείται για την ανασύσταση θα πρέπει να είναι σε
συμφωνία με τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το νεφελοποιητή, και
φυσιολογικά δεν είναι μεγαλύτερος από 4 ml. Κατά την ανασύσταση
ανακινήστε απαλά για να αποφευχθεί η δημιουργία αφρού. Μετά την
ανασύσταση, το TADIM μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε
συμβατικό νεφελοποιητή κατάλληλο για τη χορήγηση αντιβιοτικών
διαλυμάτων.
Τα διαλύματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την
ανασύσταση, ωστόσο εάν αυτό δεν είναι εφικτό τα διαλύματα πρέπει να
χρησιμοποιούνται εντός 24 ωρών και να φυλάσσονται σε ψυγείο. Η
ποσότητα του διαλύματος που έχει τυχόν απομείνει στο νεφελοποιητή
έπειτα από την ολοκλήρωση της αγωγής θα πρέπει να απορρίπτεται.
Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση του TADIM με το Σύστημα I-neb AAD,
ανατρέξτε στις αναλυτικές οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή.
Οι συμβατικοί νεφελοποιητές λειτουργούν στη βάση συνεχούς ροής και
είναι πιθανό να αποδεσμεύουν ορισμένη ποσότητα νεφελοποιημένου
φαρμάκου στον περιβάλλοντα χώρο. Όταν χρησιμοποιείται με συμβατικό
νεφελοποιητή, το TADIM θα πρέπει να χορηγείται σε καλά αεριζόμενο
δωμάτιο, ιδιαίτερα σε νοσοκομεία όπου είναι πιθανή η χρήση πολλών
νεφελοποιητών από διαφορετικούς ασθενείς ταυτόχρονα. Προς αποφυγή
έκλυσης του αερολύματος στον περιβάλλοντα χώρο, είναι δυνατή η
χρήση σωληνώσεων ή φίλτρων.
7 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Profile Pharma Limited
Bicentennial Building
Southern Gate
Chichester
10
West Sussex
PO19 8EZ
Ηνωμένο Βασίλειο
Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα
ALLERTEC HELLAS A.E.
Κ. Καραμανλή 74
55134 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 488 300
8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
56497/17-8-2009
9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
17.8.2009
10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Δεκέμβριος 2015
11