ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Indoxylmggmgg
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 
!"#$%&"#$%&
'((!(%" !)  
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
' 
*( 
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
+Indoxyl(((,((
  -acne vulgaris./ (  0 "!"/ 
"1(0!-"!2 2
 . 
3   "!( %4    (!  (
(!(("(0%(
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
5%( 
6
78"-1(0!.
+ Indoxyl %#(!(("!/
%(!
9,,":(%("
, "(0 ( ((%(( !   & (
,:(( 7!,"&%((
&:/ %(( (  ,   ,
!-"!2 2.
5(00"!"
(,  % ( "! , 1; -" !
 .
+  !  ((%(( (  Indoxyl  
(,  %( % 1 "!    
 +, Indoxyl "(1
"!:
<(%,%
+ !  ((%(( (  =>?@ABC  
(,  !   !( ( 1 (0/  
Indoxyl(!((%(,%
+,
6!#( 
D%
+Indoxyl%#(!(%(!(
:    ,(%   ( E  
0(:(/,!%((
D((!(
4.3 Αντενδείξεις
+  =>?@ABC    (  ,  (
,
;
;
;"#$%&
;!%((!((!
)  
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
+  ( (%/ ( ,:/ ( / ! "%
"!   ,    
:( +,(((
( F((&:(!
% 
+  Indoxyl   (   , 
(%    ((    0  (    (%
(&("(0 
+  =>?@ABC   (    (:
,((& 
G(!(! ( 0( "! ,/ , (,
&&:(%(,
E!  ( "%(( (0 ( ,:( 0/ 
,      
!(/0!(%(((
Indoxyl  %4 ! (  H(%/
((%((   (,   %((
%((!
1
+ ((% ( , (! (  ,  
(/!,%(((
,(%,%/"%/
(  (  %( / /
 
7! (, "% (% ,% -  "% :,/
"&%((%/"%(!4./ Indoxyl
,
G,0("#$%&&(,(
%/,:(!(
%((,(,:(
(( 7!,((%/
 ,   ":(  : (%
I%:(((!:
7!,%/(%((,
(Indoxyl
E((((!,
%!/ , =>?@ABC 
/ ,0 ( (0(   0 ( &
("(0<(:(!(,/
%%(
JC@KLMN?NO?NPQNCR
((&(
(%:,(( 
D  I%     0 (  0 ( 0   (
((0  !(  S :(     (  !/
!(/!
E((
9 ,  %( (% (( ( 
,/,%("
( ( Propionibacterium
acnes  ( (  -"
! . 
6(:,(%((
6(:,(%((!("(!%
 ,   , %( (
,("(0-"!2 . 
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
6&,((
(Indoxyl
+ ((%  (0 ("(0/ (0
(0 0  ,(0 0/ 0 
(0&(%((I%(
T
4 (0 % ((0 ( 
/(,,(,(
+ Indoxyl (%I%(
  ,/ % ,: (:  (
((%
+& %(%((I: :
   : ( ! ! %( I:
: 7!#((
+ ((%   Indoxyl ((I/ ((I
(#(   :(/ ,0 ( "#$% &
  0 ( ((%(( (   & (
,% 7!((,/(I%(,
%#((0(- (
(!"!.
+  (0 !(   "#$%
& (  0  (! I%(  
     (  (" (
0( ( (  ( (0( ( 0
-((.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
G:
6!(%((=>?@ABC
 6  &, ( !(& 
(%#     Indoxyl "#$%  &  U!
      (    (      (
"#$:&%( 6%
,%(,((!(
0((/ &,:( (
(:((":( 
5( /   ,   
(:  (  %    % (
(%(/ & %(   (  %((
"!"("((
+! ( =>?@ABC(! (: ,0 
(, 7=>?@ABC/,((
/%(!%((:
%(%(% 
'
+  (  Indoxyl   (, (! ( ! (
,: +  % (   (
"#$:&/(%(%!
 ( "#$% & ( ( ,0
!(!%((=>?@ABC+:
%((%((0,%("!((
2
(%  !  '  (%  (  %/      =>?@ABC  ,    
( (! ( ! ( ,: % ! (
%%((%(" 
'(((!%("/! Indoxyl
( (! ( ! ( ,:/  ,  
%#((((,
'%((
6!(!( Indoxyl (%((
(,0
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
6%#(
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
9 ,:( ( (! -ADRs. 4#(
!(( Indoxyl %/"!,
%,( ADRs   ,  (  (!
(! ((! "#$% &  9
,:( ( (! (,( !
K(%:( :  ( "!  MedDRA
!%(( 9%((#(:-V.W
-VX.W% -V X.W!
-V     X .      (  -    (%  
(,:%(,.
MedDRA SOC
<:

F Y 5(ZZ
6(
(
(
:
((
E
(!
"
(
,
&W
6(
(:
((Z
<,
6(
(
((
:
G(
-"
(
4"0
(./

!/
!/%
!
6(
((
(
%
7:,/
/
&%((
-,
E,
:
6((/
%/
,(0
&!,/
G
(:Z
(

":((.


'
(

((!
(:

E(!(
/
"
(
(:
ZF(   ZZ[! 0 (! (  (
I%( 7(%,%""
,%(!(::/
(%  , %(( ( &%(/ (%
(((!(,! 
7/  ( ADRs  , ( ! /
( ( (  &,   
\"#$:&T\(!/(,!(
(,( 
7/( ADRs ,!/(
&, %  ( / , !
%(
D(%((
G(!(!((00(Indoxyl/%
,",,:,//!4&%((
(0(%,]/]/1](
T]"% D(%,0 (!(
%(,-"(.(!(!(,
(&
Αξιολόγηση τοπικής ανεκτικότητας για άτομα (N=397) στην
ομάδα της γέλης Indoxyl κατά τη διάρκεια των μελετών Φάσης 3
<(,-[
(.
G(!(!(
,
^ 5( F"% ^ 5( F"%
7:, 1_\ T\ 1)\ \
E )\ X\ `\ 1\
G!4 T\ X\ \ X\
a%(( )\ X\ \ \
μ μ E! ,:  ,: ( 0
+ ! ,: ,:( 0 (! % (
  !    (  (:  I%(  
(. 7( (  :, (  ;
:((:I%(.b((%((
( ( (  ,4   (
,: ,:(  ( μ7,% 9 %
)
μ ( 284, GR-15562 , , : + 30 c ! 5 d% E, D 1
T12T_TT`/c&: + 30 1)2e_, f(%(: gLLhiii R@j M.
4.9 Υπερδοσολογία
+ ((   Indoxyl    "%
,% F(((%4(((
((!(((
D "#$: & #% (! ! 
!(%((0((!
+((((
%0((0((! 
F(((!Indoxyl/(,:
,:((!%(((%/%(
(,((!: 
<,:((!((!((
:%(,%%((
+((!((#(!%(!(
%7,%G(6(!%(%,
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
c,((G/ 
G%klJm=nko
+   ("(% ( ! ( 0 
"((( ! (! pMq;,(0 %"   
%""( 9/% 
(  ( ! 1TS ( "(: "0( 
( ( :, (I0 ( ! (! + ! (
   "(((    4
(0  ! "((% (! ,(
(0
<!(%(
>rNLM@
/(
>

%(((((("(!
 +(%(((,!
(0%,(!
    (! ( %( (0 (
sM@hN@>NtqQLRMNO qQ>RK
+ 
 > rNLM@
 ( % (
&(,
sM@hN@>NtqQLRMNOqQ>RK
-u=J 2Ql. D
:,! &( !(( , %
2\1\(!%((
`
D "#$% &   ((%  ! (! (
!( 0  % ( (! ( !(& ( 7
&(%!("((%(%(((!(
sM@hN@>NtqQLRMNO qQ>RK
/ ( :  (#(  ( 
 7/ (((%/ ((((
((#(( 
+  =>?@ABC   %  ((0 
("(0 ((   (%(( ( (!
(0(0""0((!
 
+  !(  (  ((  ,(%((      
!    ( %    ( (    +  (
%  ( ,(%((  ,(/ ( (
((0"0:
+ ( ( "#$: & 0 ( (%((
!(&0,(0( 
+(:(0((0I%:
(,#(%( 
G((%((!
F((;((T_,0
   ( %    (
"!"/ Te)  =>?@ABC/ Te)  "#$%
&/T2e ``
"! % + , %(  ! (   
"!,&,(,"!"(
1//_"! 
D  (% 0 ( ,% ( (0 ""0 (!
%"!(( 
Μέσο ποσοστό βελτίωσης στον αριθμό των δερματικών βλαβών
μετά από 11 εβδομάδες από την έναρξη της αγωγής.
5(

(n=120)
5(
1
(n=273)
5(
2
(n=280)
5(
6
(n=287)
5(
8*
(n=358)
c0("!"
Indoxyl 
) ) 21 ` 1
[#$%
&
36 37 T1 ` 41
G 34 30 T_ 49 33
[! e -0,4 1e 29
5c0("!"
Indoxyl 
1` T` 12 Te 1
[#$%
&
1 T ) 29 1T
G -4 13 11 18 `
_
[! -9 -5 ` ; ;`
F!("!"-00"!".
Indoxyl 
2 2 T  2
[#$%
&
1 T 1T 2T T2
G 11 22 22 33 26
[! 1 -1 22 ; 16
Z(  ( F(((!  (    "!(  
(:( 
+    (  %  (  (0  ""0  (  (!
:(  ( Indoxyl v%(  (  ( "!
%((( +"(((,!:(
 =>?@ABC ! "#$%&/ ! !(
(((((!( 
F( ((0 0 (0 ""0/  =>?@ABC
( (! 0( % (  %  
(%(((%"#$%&(
%((( F0("!"/
=>?@ABC((!:(%((%
(  (  (    (      :(  %  "#$%
&% 
H  "( ( / % &, % ( ,!(
(% ( (! :(  (  =>?@ABC ! (! (
,"#$%&(%(
((
+ ! ( 0 "!" (  % ( "!
,1 +!(0 "!"%(
!/(((%((!(!
%1;"!,
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
F  (  ( ( (  % (
(!(!(!%
(!"!(=>?@ABC((!
- 2T\(%%(. 
+("#$:&(:,
(%( 
5(        &  %(    %  (
"#$:&(((
%(!%((("#I%&: D"#I%&:(
(  #  (% : &/ ( 
((0
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
e
'=>?@ABC
F  ( (   (/ ( 
 Indoxyl  & & & : 
(!(!(
F((;(/ (
 % (: %/ (,    (
!(/(!%((%,Indoxyl
:(% + ( !( (( (
!(
6( ( (&%(( "% 
,=>?@ABC/:(#0/e
/  & (& (! ! % !( (%
,% 
5(,:,:&%(=>?@ABC%
!(,( 
[#$%&
F ( (&%((  (%#/ ( "#$% &
(!(%%(%((! 
E("#$%&4%&!
&((mwk/(,%!(
(&i  i   ( (;
i & %( ( "#$% &   :(
%:((;% 
6!,(&%((( 
G
=>;rNLM@

;
(&!,%((((%
!( 6&,%(
 (%#   : ( (% % (
 6(!/ !  " 
"( ( (&%((   "%
  (&%(( (    :4
(
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Carbomer-mPa s.
Dimeticone (100mm
2
.s
-1
)
Disodium Lauryl Sulfosuccinate
Edetate Disodium
Glycerol
Silica, Colloidal Hydrated
Poloxamer 182
Purified Water

Sodium Hydroxide
6.2 Ασυμβατότητες
6%#( 
6.3 Διάρκεια ζωής
_
6!#(!(!(
1
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
S!((4-1;_xJ. 
S(4:( 
F,:&(!(!(
S!(,!(1xJ 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
<(    (%  (@@  !    
( /  "(% 0 % , 
(
FF/)//1/T///)`
5:% 
6.6 Οδηγίες χρήσης Ι χειρισμού
6!( 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΔικαιούχοςSTIEFELLABORATORIESINC yzk
Υπεύθυνος κυκλοφορίας σε Ελλάδα
GlaxoSmithKline  " 
*G1))
1T1d!
D1)__1
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1;`;12
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1