ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
STRATTERAmgml
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ml
 !
"#$%#&'(
)*+#,-.$/0mg%ml
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
1
2#$
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
3456755867#29
1:*291:;<=<>;558?5@A?><8BC@5=DE867C5@F@5D
<@GA6H86+'I$&%
$#=
%J
I291:$$JI&%
JK##&
<4L#MN<
O$291:P
%%IK%%
#456755867
&%291:K
#%
291:Q%$
291:%$
#
.*##$$R
###+$S&S

9&#&R,
)#%J#$

II&
SI$
2
%%$
$$$%
$#&#
#&>#&*K9"+K

K&##
&&%S
%
##

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
2#
3456755867#&T
#
*UV+%
456755867&$&
%&&$
##%
1*'I&%+
2#&%%0W X!,
K#456755867
W$Y !X!K#0
##
KI
($. !X!*#
%+2
&##($.
!X!K&&($Z
!X!I($Z !X!
OI
S##S
1#$Strattera
%##(Wml#
#$%(ml#
&S&*press>in>bottleadaptor+
3#&,
Εύρος Βάρους Δόση Έναρξης
Τελικά Στοχευόμενη
Δόση
(Kgs) (ml/day) (ml/day)
16 to 18 2 5
19 2 6
3
20 to 21 3 6
22 to 24 3 7
25 to 28 3 8
29 to 31 4 9
32 to 34 4 10
35 4 11
36 to 38 5 11
39 to 41 5 12
42 to 44 5 13
45 to 48 6 14
49 to 51 6 15
52-54 7 16
55-58 7 17
59 7 18
60-61 8 18
62-64 8 19
65-67 8 20
68-69 9 20
70 10 20
2#&%%0WX!,
K#456755867
W !K#0
#$#
KIZW !
2&##
ZW !K#I(WW !K
&&(.W !I
(YW !
1,
K#456755867W
!K#0
&
KIZW !(WW
!K#I(WW !K&
(.W !I
(YW !#
9&#&R,
1#,
1##&R&
#
##$%
*%#&-+
4
1,
K##
$&##&
##$'"
$#
"$
#&#*%#&+
2[,
OII&I
OI#I$
&$II$&

K456755867S\[
###
($

9
K]
,O*#^
N_@`H>ab!_+$
YWcO%
*#NN_@`H>ab!_+$
.Yc*%#&Y.+
d&]
,&
J#
*'Yc+$&#
## !X!9$456755867
#291:&
%&
#KI
&*%#&Y.+
10c#
#SNea.<'*Nea.<'
%+T#J
##
ST%##
#*%#&ZY.+"
##%$
%
K,
'Y
I#
1'I,
K&
456755867'I9$
456755867#'I
*%#&+
3#
5
"#3Strattera#
&2Strattera&
$%
#
4.3 Αντενδείξεις
:
&#&'(
K#
*L;fg+K#
.%
L;fgKL;fgS
.%
K##
#$&

K#%
#####&*h
9&>##
+O%##%
%$$&$
#$##$$
&#$#S
*#
+O%###&
%#&#&
K#&

&I*h#&9
&
>##+
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
]&
K&&*
+&%##
O&$&
$&%
%#%
&$%O
&$&
&
&T#291:
#&
&
]&P
O%
#&&1
6
%&
#&$
#%
%#
##
=#

T%&
*i(WjE +
*iY =!+*%#&Z+
1$##
#291:Z>(.cI
&%'>(Wc$%
*.W+
*(Y>.W =!#+KII
I(Y>.'cI&%.0>-.c
$S%
$
T%
%
I$&
kI$%

%&
9
%
#
O#&

$
#'#
II"$
#"$
#&
#
K#%
#####&*h
#&-]>O%##2
2]##9#&+K#


$$
#####&
T&SII$
#$#$
II
%#
#
7
9$#
##lm#
lm*%#&YZ+
)&K
#
S%
%
]###&
T#####&
*##$##
&+#
J##I

K
1$&I%%I$&S
IS$
&9$&%%%$
%K##456755867
S
#%%
nI
9#%JI$$J$
J$$##
J
##9&
I$#
&JK
456755867P
JII
9&$&
K&&*$
&+#
$&%%456755867#
%&O$
%
456755867#%
&T#
&&

9#
2&#%
&$$##
%
9
T#K
##
IKS
$&S
8
&
#
]
K
&%T
S
S
&%
%
3I%%
##9$
#$
9$##

d&OJ$o#]
QIO*3+
O#291:
mAb68558$
%&
#%&
*E`7C8jA+O#&%291:
QS2$%
&J
#%&O
#*
+291:#I$
%&
##%
&
)&$&R$#
#J
&#%
*%#&Z+
T%#291:
#&#$
J
1'I
3456755867
'II&

o
3456755867#%II
#II$
II#
291:$#
&*%#&Y(+
9
3Strattera$%T
&S%
&
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
9&
]L;fg
K#L;fg*%#&-+
]Nea.<'*44pMG*&$+$$
%&+
O%&$
'>Z>&#NGG 7q-&
J$#%SNea.<'O
%#&Nea.<'$#
#%#
O
Nea.<'##&
$
I##
##
O##
SIaYW$Nea.<'$
Nea.<'
%$&I
@?F@FA
#
O%*%
.
#+
K#
J%#&*
%
.
#+$%
##
O%&K
#%*'WW!@F.I+
##*'W !&#Y+
3
&#*'W !
&#Y+
##%
ZI1$

%*.WW!+
##*ZW !#Y+
#]%
1
%*ZWW!+#

[
##
###%*
10
%
.
#+
##I&
9#lm&
#&
lm$*$g]ggg$
&$$$&$
$S+$&
*S+&
Nea.<'

T#
O#
&R#I
I*44pMG$
$&S%&$&$
$%+*%#&+9

%SSII#
]&
K#&#
r#$
II&
#[
#
&
#I%I
]###&
r#I$
####
&#
*%+O
#
####
I%I
s9d
3&#
$##$
&##1#
&$%&
S$&J&&&
s9S"
pH
3&#pH*#
#$S+%

s:JO1t1
g?F@56A
&#
&JR
#IK%&$$&t
SI
T$I
&III
11
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
9#
QSI$##%%
&#$%$
#*%#&Y-+"
$I#
3#
%
#K#
$&*#+
##%
[
K%#
2#I
#r#J$#
&##
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
3#
I3Strattera
#IK
&$S#
&
T
%#
S$%%I
S
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
1&%,
OJ&&
O#&*E`7C8jA+
&#$#
(

#&
(/c$(Zc('cI$$
#&*##W$(c
#&#$W$.c##W$Wc#
+3#
O$

%J$
%J$
%%J
%
d$
.
(Wc
((cI$I
k$%
%$I&
##*W$Yc+
12
3&%#&
$%
$
*%#&+
r##&
*W$.c+*W$Zc+%
K#
#&
T#I%S&
#I#
I&$&R$
&%,
##I
9,1*((W+$*((WW((W+$

*((WWW((WW+$*((WWWW((WWW+$*i
((WWWW+
13
Κατηγορία
Οργανικού
Συστήματος
Πολύ
Συχνές
((W
Συχνές
((WW
i((W
Όχι συχνές
((WWW
i((WW
Σπάνιες
((WWWW
i((WWW
Διαταραχές
του
μεταβολισμ
ού και της
θρέψης
Q

;
*I
+
Ψυχιατρικέ
ς
διαταραχές
9
$



$
P
-
$
#u$
#$
J


u$
u
]
%$
$
$

u$
n
*%

J+
u
Διαταραχές
του
νευρικού
συστήματος
&#$

.
v r
$
$
$
u$
u$
9
uu
Οφθαλμικέ
ς
διαταραχές
L
Καρδιακές
διαταραχές
]
I$
&%%
$

lm
uu
Αγγειακές
διαταραχές
s
p7D?7bH
Διαταραχές
του
αναπνευστι
κού
συστήματος
,του
θώρακα και
του
μεσοθωράκ
ιου
2
*%
#&+
14
Διαταραχές
του
γαστρεντερ
ικού

#
(
$
$

2
$J
Διαταραχές
του ήπατος
και των
χοληφόρων
]

u
Q&#

I
I$
$$
%%$

u
Διαταραχές
του
δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
2$
$

]
&$
#

Διαταραχές
των
νεφρών και
των
ουροφόρων
οδών
2
$


Διαταραχές
του
αναπαραγω
γικού
συστήματος
και του
μαστού
1$#
#


Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσει
ς της οδού
χορήγησης
$
#
[
#*%
#&
+
9
Παρακλινικ
ές
εξετάσεις
]


$



O
%

(
9%#I$&$
&#&
.
9%
-
1%$P*&+
3
%SSI
u h#&
uu h#&#&Y
1Nea.<'%*1Q+
T#I.
cINea.<'%*1Q+
#$#
15
Nea.<'%*9Q+,*.$(
c1L$(0$WcwL+$P*%P$
PP$($/c1Q$/$0c9Q+$
J*%J$SJ$
J$&$'$Yc1Q
$(c9Q+$%*0$-c1Q$$c9Q+$
'$Zc1Q$$-c9Q+$*$Yc1Q$W$/c9Q+$
*-$/c1Q.$(c9Q+*-$/c1Q$($0c
9Q+$*-$Wc1L$($.cwL+$&*.$Yc1L$
($.cwL+$*.$Yc1L$W$0cwL+$
&*.$-c1QW$Zc9Q+$*.$Wc1L$
W$'cwL+T#
,##I
*W$Zc1L$W$(cwL+9$
(W%$I%1Q
*W$'X!9Q($(X!1Q+
9,
OJ&&
O291:$J&
#I$$
&#J
T#*xYc+&
*($/c+$P*(($-c+$&#*('$-c+$
*(Z$c+*.'$0c+KJ&I#I
%I#
&#%&$
P$&#]

S
T#I%S&
#I#
I&&R

##I
Q,1*((W+$*((WW((W+$
*((WWWi((WW+$*((WWWWi((WWW+$
*i((WWWW+
16
Κατηγορία
Οργανικού
Συστήματος
Πολύ
Συχνές
((W
Συχνές
((WW
i((W
Όχι συχνές
((WWW
i((WW
Σπάνιες
((WWWW
i((WWW
Διαταραχές
του
μεταβολισμ
ού και της
θρέψης
Q

Ψυχιατρικέ
ς
διαταραχές
]P
.
2#u$

#
$

$
J


u$
#
]
%u$
$


u$
$
u
n
*%

J+u
Διαταραχές
του
νευρικού
συστήματο
ς
&#
v$
#$
$

*%

+$

r
$
$
u
9
uu
Καρδιακές
διαταραχές
]
I$

1

lmuu
Αγγειακές
διαταραχές
9J
n

s
p7D?7bH
Διαταραχές
του
αναπνευστι
κού
συστήματο
ς,του
θώρακα και
του
μεσοθωράκ
ιου
2
*%
#&+
Διαταραχές
γαστρεντερ
ικού
y$
d

#
(
$

$J$
$

17
Διαταραχές
του ήπατος
και των
χοληφόρων
Q&#

I
I$
$$
%%$

$


u
Διαταραχές
του
δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
2$

&$

]#

$
$

Διαταραχές
του
μυοσκελετι
κού
συστήματο
ς και του
συνδετικού
ιστού
QR

Διαταραχές
των
νεφρών και
των
ουροφόρων
οδών
2$
$

$


9

Διαταραχές
του
αναπαραγω
γικού
συστήματο
ς και του
μαστού
2
$

$
#
$

$#
#


]
$

$

#
1
Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσει
ς της οδού
χορήγησης
9$
$
#$
#$
$

$J
]J
[#
*%
#&+
Παρακλινικ
ές
εξετάσεις
]


-
$



-
O
%

18
(
9%#I$&$
&#&
.
9%P$PP
*&+
-
3
%SSI
1%&##
u h#&
uu h#&#&Y
1Nea.<'%*1Q+
T#I
.cI$Nea.<'%*1Q+
#$#
Nea.<'%*9Q+,*-$/c
1Q$($-cwL+$*-$Yc1Q$(0$cwL+$
*(($-c1Q$'$0cwL+$*$/c1Q$
($/cwL+$*.-$.c1Q$($0cwL+$
*.$-c1Q$W$(cwL+$*Y$c1Q$($.cwL+$
P*(/$.c1Q$(($-cwL+$*'$/c1Q$
-$cwL+$P*Y$c1Q$.$0cwL+$P
*-c1Q$W$/cwL+$*Y$/c1Q$($.c
wL+$#*.W$/c1Q$Z$/cwL+$
*'$(c1Q$.$.cwL+$*($Zc1Q$
'$ZcwL+$&J*-c1Q$W$YcwL+
]&##I
K&##I#
&&R9
&>&
Rv###
J&#
#
Ελλάδα Κύπρος
9T#s s
:
Q#.Z :#:#
zp>(YY'.{#$] Ne>(0Yr
3,|-W.(-.WW-ZW--0 s,|-Y0..'WZ'/
s,|-W.(W'Y/YZY g,www moh gov cy phs
g,http , www eof gr
4.9 Υπερδοσολογία
OI
Q&&$&I
%#I3
&%
##I$$S$
#&9&
#OI%#
*$
$+&
&3%
%9
lm&I
19
#9$&
%$#I%J
&
:#
Q%#&

]I
1&%&IT#
#&
&
IJOISI
$
IT#
'I9
t$&
I#
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
s#,n$I
&
;mN,}W'^;/
Q&
K
IJI
$S
JK
####
#%%K
%,>}>
K>
IJ
$$%
&S
J9$
$&#
>%SI&
$#I*(c#
%W$(c#
%+K}>
&##
&#I
%##I
%
KJ###
&O>&#
&$
$#
20
&$
I#&#
&
1
3456755867#YWWW
&%291:K456755867&
291:
>&#&
%3I291:#
#%#
%456755867%&
O$&
&&
291:
9$
#
&$*(+$WW
&%$9I*-I
&##/I>&
#&+3
I((Z$0c-($c
*&$+Q(
$#'
&
#J
&&*.c(.c$
+"&%$&
S###

3456755867&I
##
#%3456755867#&
&#%
291:#&&
#
O##&
O$>&$$
'%#
#&$
##SI
#3I
.-$Yc*E`7C8jA+$$'c*+Y'$c
*&+3##
I&&
I*E~W$W('+1$
%
9
3456755867$I$
ZWW#<4L>M•#291:
K456755867
%$&$#
21
&%3
I291:##%
#
%%
&O$
&$
291:*1{+T
%&
#%I
%*NzM>4+$$#
%&'
$I#
%IS291:#$-
##
*1{+K%%I
.#&I
*1{+
Πίνακας X Μέση Μεταβολή στις Παραμέτρους Αποτελεσματικότητας
για τις Ελεγχόμενες με Εικονικό Φάρμακο Μελέτες
Μεταβολές από την Έναρξη της Μελέτης σε Ασθενείς με
Τουλάχιστον Μία Τιμή Μετά την Έναρξη της Μελέτης
(LOCF)
CAARS-Inv:SV ή
AISRS
CGI-S AAQoL
Μελέτ
η
Θεραπε
ία
Ν
Μέση
Μεταβ
ολή
τιμή
p
Μέση
Μεταβ
ολή
τιμή
p
Μέση
Μεταβ
ολή
τιμή
p
Μελέτες Οξείας
Αποτελεσματικ
ότητας
e;; ;m
a^f
(--
(-
>/$Y
>'$W
W$WW' >W$Z
>W$
W$W(( > >
e;f ;m
a^f
(.
(.
>(WY
>'0
W$WW.
>W$Y
W$WW. > >
e^e ;m•
a^f
0.
0Y
>(-$'
>Z$-
W$WW0
>W$0
W$WZ > >
e<l ;m
a^f
(0(
(YZ
>Z$0
>Y$'
iW$WW(
>W$'
W$W.. ($/
(($(
W$W-W
e<‚ ;m•
a^f
(/.
(/Z
>(W$0
>0$.
iW$WW(
>W$0
iW$WW( (Y$Z
(($W
W$WWY
eww ;m
a^f
(/(
(/Y
>($-
>Z$Z
iW$WW( >($-
>W$Z
iW$WW( (.$Z-
Z$.W
iW$WW(
Μελέτες Μακροχρόνιας Αποτελεσματικότητας
e^ ;m•
a^f
(ZY
(W/
>(($'
>(($Y
W$(. >($W
>W$/
W$(0- (-$/W
(($(Z
W$WY
eNƒ ;m•
a^f
.(
.('
>(-$.
>(W$.
W$WWY >($.
>W$/
W$WW( (-$(
Z$'.
W$WW
eN„ ;m•
a^f
((-
(.W
>($-
>Z$-
iW$WW( >($.
>W$0
iW$WW( > >
O#&,;;lA€~Oh#1v291:
9$;M4p4~Oh#]#O
9291:9$;m•~$N;;p4>M?F,4•~
]#NA??86G291:9$]#9$
22
##$Oh#O291:$NzM>4~O
9h$€fN…~&$
a^f~&
291:3S#Q
e^e;M4p4I#
N;;p4>M?F,4•
O&
$#*
%+$&
S1{
O'
$I
$&†apriori††post
hoc†I$%&
J
#%&
*1e+
Πίνακας Y Αριθμός (n) και Ποσοστό Ασθενών που Πληρούν τα
Κριτήρια Ανταπόκρισης στις Συγκεντρωτικές Ελεγχόμενες
με Εικονικό Φάρμακο Μελέτες
Ανταπόκριση που
Ορίζεται ως
Βελτίωση κατά
τουλάχιστον 1 βαθμό στη
CGI-S
Ανταπόκριση που
Ορίζεται ως
Βελτίωση κατά 40% στην
CAARS-Inv:SV κατά το
Τελικό Σημείο
Ομά
δα
Θεραπεία Ν n (%) τιμή p Ν n (%) τιμή p
Συγκεντρωτικές Μελέτες
Οξείας Αποτελεσματικότητας
α
;m
a^f
'W
'Y.
W(
*'.$0c+
.Z-
*-$c+
iW$WW( Z(
ZY(
-0
*($-c+
.(Y
*.Y$-c+
iW$WW(
Συγκεντρωτικές Μελέτες
Μακροχρόνιας Αποτελεσματικότητας
α
;m
a^f
0YZ
'((
Z.
*'-$'c+
-W(
*/$-c+
iW$WW( ''-
YY0
./.
*$Wc+
(0Y
*-($c+
iW$WW(
α
1%1{,O
%NzM>4%.
*€e^e$€e<l+O%N;;p4
%(#N;;p4*€e^e+
O$
291:#I
I291:%IO
$&
&&
O#$#
I
23
K

.%$
*S%%
%#N;;p4>M?F,4•NzM>4+#
%&#'
&:JI%
$I%&

'I*'$-cYW$Wc$E~W$WW(+T
%
#$%
&$
%%#1v291:9
*;;lA€+-I*E~W$WW-+
'I*E~W$WW.+
QlmlmC
QlmlmC$#Nea.<'
%*1Q+%'W !
^M<$##I
lmC&
&*E`7C8jA+:lmC
#
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
K&&%
IK&
#'I
Q&J
%R
]&
,K&##$
#$&#
#*N
7q
+(.I#K
%$
#$'-c/c$#&$
%IK
#&

,KI#%
*/Zc+t
h
,K&%
SIaYW.<'*Nea.<'+o
*%+0
c#I
#
*%+"%
#I;ƒN(W>NGG$
7qY>
%T%S
>$%#K>
&
24
#I1>
SNea.<'$J
Nea.<'$>>&
SIaYW$%K
##Nea.<'
)SIaYW
,K
##SIaYW$
%Nea(;.$Nea-;$Nea.<'Nea.N/
]%
,K%$#
-$'I$%.(
I%K
>>
f
>#$
">#,&
##
%%
9
K%%#$
*;ƒN.>
%%>%+$S
###
Nea.<'‡%O%
%%*#^"N_@`H>ab!_+
*%#&.+
T#I#
&*w4p<+#J
#II#N
7q
*&0c+
;ƒN
W>
*&'Yc+Q##%$
&K&
%Iw4p<I
##*%#&
.+
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
3#$
%&#&$
%$#$#$
##
r##%
*#&#+
S&%&
I$#SI
>
I%
Nea.<'#I
Q#
#$>
&#1
%*+
J%*(W !X!+$II
25
%S*
(W !X!+1$#
##2#I
#
&%(WW
!X!$$ˆ##
O$*(+-$SI
%$I&$
&3
&
KI%
IK#
-W !X!K*;ƒN+$S#
$(WW !X!$-$-
&#*%Nea.<'+W$&*
%Nea.<'+#
($ !X!I3$
#$&%
##
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
hSR*9.((+
2&&
s&$
O%$#&*+*9.W+
y
3%#%
OS
:*##pH+

6.2 Ασυμβατότητες
2&S
6.3 Διάρκεια ζωής
.
2SI,Y
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
3&R&
26
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
"&II&#$
(WWmlK
%##(Wml##$
%(ml$#LDPE&S
&
9&
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
K#O
&$
&S%3
&&

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β – Λ Ι Λ Λ Υ Α. Ε. Β. Ε.
92‰],(Y
9T]I>r$(Y'&Š3[Y(.ZZŠ
3Kr,|-W.(W'./'WW
"‰]s9gT[9OKO,].$YY(--Š3Kr,|-W.-(W
ZW('W
8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
QQ9999
r&#R
http , www eof gr
27
28