Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
1. Εμπορική Ονομασία του Φαρμακευτικού Προϊόντος
Ondansetron/Kabi 2 mg/ml ενέσιμο διάλυμα.
2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση
1ml ενέσιμο διάλυμα περιέχει:
Ondansetron hydrochloride dihydrate ισοδύναμο με 2mg ondansetron.
Κάθε φύσιγγα των 2ml περιέχει 4mg ondansetron.
Κάθε φύσιγγα των 4ml περιέχει 8mg ondansetron.
1ml ενέσιμο διάλυμα περιέχει 3,34 mg νατρίου ως διϋδρικό κιτρικό νάτριο
και χλωριούχο νάτριο.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. Φαρμακευτική Μορφή
Ενέσιμο διάλυμα.
Διαυγές και άχρωμο διάλυμα
4. Κλινικά στοιχεία
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Ενήλικες:
To Ondansetron /Kabi ενδείκνυται για τη διαχείρηση των συμπτωμάτων της
ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από την κυτταροτοξική
θεραπεία και την ακτινοθεραπεία.
Το Ondansetron/ Kabi ενδείκνυται επίσης για την πρόληψη και την θεραπεία
της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου (PONV).
Παιδιατρικός πληθυσμός:
Το Ondansetron/ Kabi ενδείκνυται για την διαχείριση της ναυτίας και του
εμέτου που προκαλείται από την χημειοθεραπεία (CINV) στα παιδιά
ηλικίας ≥ 6 μηνών και για την πρόληψη και θεραπεία της PONV σε παιδιά
ηλικίας ≥ 1 μηνός.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Για ενδοφλέβια ένεση ή ενδοφλέβια έγχυση μετά από αραίωση.
Για οδηγίες αραίωσης του προϊόντος πριν την χορήγηση, βλ. παράγραφο
6.6.
Ναυτία και έμετος προκαλούμενα από χημειοθεραπεία και
ακτινοθεραπεία ( CINV και RINV )
Ενήλικες
Η εμετογόνος δυνατότητα της αντικαρκινικής θεραπείας διαφέρει
ανάλογα με τις δόσεις και τους συνδυασμούς των προγραμμάτων
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας που ακολουθούνται. Για την οδό
χορήγησης και τη δόση του Ondansetron /Kabi πρέπει να υπάρχει ευελιξία
μεταξύ 8-32 mg την ημέρα και να επιλέγονται όπως φαίνεται παρακάτω.
Εμετογόνος χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία
Για ασθενείς που λαμβάνουν εμετογόνο χημειοθεραπεία ή
ακτινοθεραπεία, το ondansetron μπορεί να χορηγηθεί είτε ενδοφλεβίως είτε
από το στόμα.
Η συνιστώμενη ενδοφλέβια δόση ondansetron είναι 8 mg χορηγούμενη με
βραδεία ενδοφλέβια ένεση σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30
δευτερόλεπτα αμέσως πριν την θεραπεία.
Η από του στόματος ή από τον ορθό θεραπεία συνιστάται για την
προστασία από όψιμη ή παρατεταμένη έμεση μετά τις πρώτες 24 ώρες.
Για την από του στόματος ή από τον ορθό χορήγηση ανατρέξτε στην
Π.Χ.Π. των δισκίων και των υπόθετων ondansetron αντίστοιχα.
Έντονα εμετογόνος χημειοθεραπεία π.χ. υψηλή δόση σισπλατίνης
Το Ondansetron/ Kabi μπορεί να χορηγηθεί ως μια εφάπαξ ενδοφλέβια δόση
των 8 mg αμέσως πριν την χημειοθεραπεία. Δόσεις μεγαλύτερες των 8 mg
και έως την μέγιστη των 16 mg ondansetron μπορούν να χορηγηθούν μόνον
με ενδοφλέβια έγχυση αραιωμένες σε 50 έως 100 ml φυσιολογικού ορού ή
άλλου συμβατού διαλύματος για έγχυση και εγχεόμενες σε όχι λιγότερο
από 15 λεπτά. Μια εφάπαξ δόση μεγαλύτερη των 16 mg δεν πρέπει να
χορηγείται εξαιτίας του δοσοεξαρτώμενου κινδύνου παράτασης του
διαστήματος QT (βλ. παραγράφους 4.4, 4.8 και 5.1).
Για διαχείριση μιας ιδιαίτερα εμετογόνου χημειοθεραπείας, μία δόση των
8mg μπορεί να χορηγηθεί με βραδεία ενδοφλέβια ένεση σε χρόνο όχι
μικρότερο από 30 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από δύο επιπλέον δόσεις
των 8 mg σε διάστημα τεσσάρων ωρών, ή με συνεχή έγχυση 1 mg/ώρα για
έως 24 ώρες.
Η αποτελεσματικότητα του Ondansetron /Kabi στην έντονα εμετογόνο
χημειοθεραπεία μπορεί να ενισχυθεί με την προσθήκη μιας ενδοφλέβιας
δόσης 20mg dexamethasone sodium phosphate, χορηγούμενη πριν την
χημειοθεραπεία.
Η από του στόματος ή από τον ορθό θεραπεία συνιστάται για την
προστασία από όψιμη ή παρατεταμένη έμεση μετά τις πρώτες 24 ώρες.
Για την από του στόματος ή από τον ορθό χορήγηση ανατρέξτε στην
Π.Χ.Π. των δισκίων και των υπόθετων ondansetron αντίστοιχα.
Παιδιατρικός Πληθυσμός
Η CINV στα παιδιά
ηλικίας ≥ 6 μηνών και έφηβοι:
Η δόση για την CINV μπορεί να υπολογισθεί με βάση την επιφάνεια
σώματος (BSA) ή το βάρος – βλέπε παρακάτω. Σε παιδιατρικές κλινικές
μελέτες, το ondansetron χορηγήθηκε με ενδοφλέβια έγχυση αραιωμένο σε 25
έως 50 ml φυσιολογικού ορού ή άλλο διάλυμα έγχυσης (βλέπε παράγραφο
6.6) και χορηγήθηκε με έγχυση σε χρόνο όχι μικρότερο από 15 λεπτά.
Τα αποτελέσματα της δοσολογίας βασισμένης στο βάρος στις πιο υψηλές
ημερήσιες δόσεις συγκριτικά με την δοσολογία βάσει της BSA (βλέπε
παράγραφο 4.4).
Το Ondansetron/ Kabi πρέπει να αραιωθεί σε δεξτρόζη 5% ή χλωριούχο
νάτριο 0,9% ή άλλο συμβατό διάλυμα έγχυσης (βλέπε παράγραφο 6.6.)
και να εγχυθεί ενδοφλεβίως σε διάστημα όχι μικρότερο από 15 λεπτά.
Δεν υπάρχουν δεδομένα από ελεγχόμενες κλινικές μελέτες για την χρήση
του Ondansetron/ Kabi στην πρόληψη της καθυστερημένης ή παρατεταμένης
ναυτίας και του εμέτου που προκαλείται από την χημειοθεραπεία.
Δεν υπάρχουν στοιχεία από ελεγχόμενες κλινικές μελέτες για την χρήση
του Ondansetron/ Kabi για την ναυτία και τον έμετο που προκαλείται από
την ακτινοθεραπεία στα παιδιά.
Δοσολογία με βάση την BSA:
Το Ondansetron /Kabi πρέπει να χορηγηθεί αμέσως πριν την χημειοθεραπεία
με μια εφάπαξ ενδοφλέβια δόση των 5 mg/m
2
. Η ενδοφλέβια δόση δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 8 mg.
Η από του στόματος δοσολογία μπορεί να ξεκινήσει μετά από δώδεκα
ώρες και μπορεί να συνεχιστεί έως και 5 ημέρες. Βλέπε Πίνακα 1
παρακάτω.
Η συνολική δόση σε 24 ώρες (χορηγούμενη σε διαιρούμενες δόσεις) δεν
πρέπει να υπερβαίνει την δόση για τους ενήλικες των 32 mg.
Πίνακας 1: Δοσολογία με βάση την BSA για την ναυτία και τον έμετο που
προκαλείται από τη Χημειοθεραπεία – Παιδιά ηλικίας ≥ 6 μηνών και
έφηβοι
α
BSA
Ημέρα 1
β
,
γ
Ημέρες 2-6
γ
< 0.6 m
2
5 mg/m
2
ενδοφλεβίως συν 2 mg
σιρόπι μετά από 12 ώρες
2 mg σιρόπι κάθε 12
ώρες
> 0.6 m
2
έως 1.2
m
2
5 mg/m
2
ενδοφλεβίως συν 4 mg
σιρόπι ή δισκίο μετά από 12
ώρες
4 mg σιρόπι ή δισκίο
κάθε 12 ώρες
> 1.2 m
2
5 mg/m
2
ή 8 mg ενδοφλεβίως
συν 8 mg σιρόπι ή δισκίο μετά
από 12 ώρες
8 mg σιρόπι ή δισκίο
κάθε 12 ώρες
α Ίσως να μην είναι διαθέσιμες όλες οι φαρμακευτικές μορφές.
β Η ενδοφλέβια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 mg.
γ Η συνολική δόση σε 24 ώρες (χορηγούμενη σε διαιρούμενες δόσεις) δεν
πρέπει να υπερβαίνει την δόση για τους ενήλικες των 32 mg.
Δοσολογία με βάση το βάρος σώματος:
Αποτελέσματα δοσολογίας με βάση το βάρος σώματος σε υψηλότερες
συνολικές ημερήσιες δόσεις συγκριτικά με τη δοσολογία βάσει της BSA
(βλέπε παράγραφο 4.4).
Το Ondansetron/ Kabi πρέπει να χορηγείται αμέσως πριν την
χημειοθεραπεία ως εφάπαξ ενδοφλέβια δόση των 0,15 mg/kg. Η εφάπαξ
ενδοφλέβια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 mg. Δύο επιπλέον
ενδοφλέβιες δόσεις μπορούν να χορηγηθούν με 4-ωρα ενδιάμεσα χρονικά
διαστήματα. Η συνολική δόση σε 24 ώρες (χορηγούμενη σε διαιρούμενες
δόσεις) δεν πρέπει να υπερβαίνει την δόση για τους ενήλικες των 32 mg.
Η από του στόματος δοσολογία μπορεί να ξεκινήσει δώδεκα ώρες μετά
και μπορεί να συνεχιστεί έως και 5 ημέρες . Βλέπε Πίνακα 2 παρακάτω.
Πίνακας 2: Δοσολογία με βάση το βάρος σώματος για την ναυτία και τον
έμετο που προκαλείται από τη Χημειοθεραπεία – Παιδιά ηλικίας ≥ 6
μηνών και έφηβοι
α
Βάρος Ημέρα 1
β,γ
Ημέρες 2-6
γ
INCLUDE
PICTURE
"http://rend
erer.medici
nes.org.uk/i
mages/entit
ies/LESS-
THAN_OR
_EQUAL_
TO.gif" \*
MERGEFO
RMATINE
T 10 kg
Έως 3 δόσεις των 0.15 mg/kg
ενδοφλεβίως κάθε 4-ώρες
2 mg σιρόπι μετά από 12
ώρες
> 10 kg
Έως 3 δόσεις των 0.15 mg/kg
ενδοφλεβίως κάθε 4-ώρες
4 mg σιρόπι ή δισκίο
μετά από 12 ώρες
α Ίσως να μην είναι διαθέσιμες όλες οι φαρμακευτικές μορφές.
β Η ενδοφλέβια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8mg.
γ Η συνολική δόση σε 24 ώρες (χορηγούμενη σε διαιρούμενες δόσεις) δεν
πρέπει να υπερβαίνει την δόση των 32 mg για τους ενήλικες.
Ηλικιωμένοι
Σε ασθενείς ηλικίας 65 έως 74 ετών, μπορεί να ακολουθηθεί το
δοσολογικό σχήμα των ενηλίκων. Όλες οι ενδοφλέβιες δόσεις πρέπει να
αραιώνονται σε 50-100 ml φυσιολογικού ορού ή άλλου συμβατού
διαλύματος για έγχυση (βλ. παράγραφο 6.6) και να χορηγούνται με
έγχυση σε διάστημα 15 λεπτών.
Σε ασθενείς ηλικίας 75 ετών και άνω, η αρχική ενδοφλέβια δόση
Ondansetron/ Kabi δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 mg. Όλες οι ενδοφλέβιες
δόσεις πρέπει να αραιώνονται σε 50-100 ml φυσιολογικού ορού ή άλλου
συμβατού διαλύματος για έγχυση (βλ. παράγραφο 6.6) και να
χορηγούνται με έγχυση σε διάστημα 15 λεπτών.
Η αρχική δόση των 8 mg μπορεί να ακολουθηθεί από επιπλέον
ενδοφλέβιες δόσεις των 8 mg, εγχεόμενες σε διάστημα 15 λεπτών και
χορηγούμενες σε διάστημα όχι μικρότερο από 4 ώρες μεταξύ τους (βλ.
παράγραφο 5.2).
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται μεταβολή της ημερήσιας δοσολογίας ή της συχνότητας
δοσολογίας ή της οδού χορήγησης.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Η κάθαρση του Ondansetron/ Kabi είναι σημαντικά μειωμένη και ο χρόνος
ημίσειας ζωής στον ορό σημαντικά παρατεταμένος σε ασθενείς με μέτρια
ή σοβαρή δυσλειτουργία της ηπατικής λειτουργίας. Σε αυτούς τους
ασθενείς, δεν πρέπει να υπερβαίνεται η συνολική ημερήσια δόση των
8 mg.
Ασθενείς με φτωχό μεταβολισμό της
sparteine
/
debrisoquine
Ο χρόνος ημίσειας ζωής για την απέκκριση του ondansetron δεν
διαφοροποιείται στους ασθενείς που έχουν ταξινομηθεί ως φτωχοί
μεταβολιστές της sparteine και της debrisquine. Συνεπώς, σε αυτούς τους
ασθενείς η επαναλαμβανόμενη δοσολογία θα αποφέρει επίπεδα έκθεσης
στο φάρμακο που δεν θα διαφέρουν από εκείνα του γενικού πληθυσμού.
Δεν απαιτείται μεταβολή στην ημερήσια δοσολογία ή την συχνότητα
δοσολογίας.
Μετεγχειρητική ναυτία και έμετος ( PONV )
Πρόληψη της
PONV
Ενήλικες
Για πρόληψη της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου, η συνιστώμενη
ενέσιμη δόση Ondansetron/Kabi είναι μια εφάπαξ δόση των 4 mg με βραδεία
ενδοφλέβια ένεση χορηγούμενη κατά την εισαγωγή στην αναισθησία.
Θεραπεία της εγκατασταθείσης
PONV
Για θεραπεία της εγκατασταθείσης μετεγχειρητικής PONV, συνιστάται
μια δόση των 4 mg χορηγούμενη με βραδεία ενδοφλέβια ένεση.
Παιδιατρικός Πληθυσμός
Μετεγχειρητική ναυτία και έμετος στα παιδιά ηλικίας ≥1 μηνός και
στους εφήβους.
Για πρόληψη της
PONV σε παιδιατρικούς ασθενείς στους οποίους έχει
πραγματοποιήθεί χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία, μία
εφάπαξ δόση Ondansetron/ Kabi μπορεί να χορηγηθεί με βραδεία ενδοφλέβια
ένεση (όχι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα) σε δόση 0,1 mg/kg έως το
μέγιστο των 4mg είτε πριν, κατά, είτε μετά την εισαγωγή στην
αναισθησία.
Για την θεραπεία της
PONV μετά τη χειρουργική επέμβαση σε
παιδιατρικούς ασθενείς, στους οποίους πραγματοποιήθηκε χειρουργική
επέμβαση υπό γενική αναισθησία, μία εφάπαξ δόση Ondansetron /Kabi
μπορεί να χορηγηθεί με βραδεία ενδοφλέβια ένεση (όχι λιγότερο από 30
δευτερόλεπτα) σε δόση 0,1 mg/kg έως το μέγιστο των 4 mg.
Δεν υπάρχουν δεδομένα για την χρήση του Ondansetron/ Kabi στην
θεραπεία του μετεγχειρητικού εμέτου σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών.
Ηλικιωμένοι
Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία για την χρήση του Ondansetron /Kabi στην
πρόληψη και θεραπεία της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου (PONV) σε
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, παρόλα αυτά το ondansetron είναι καλά
ανεκτό από ασθενείς άνω των 65 ετών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία.
Ειδικοί Πληθυσμοί
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται καμία αλλαγή της ημερήσιας δοσολογίας ή της
συχνότητας χορήγησης των δόσεων, ή της οδού χορήγησης.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Η κάθαρση του Ondansetron/ Kabi είναι σημαντικά μειωμένη και η ημίσεια
ζωή στον ορό σημαντικά παρατεταμένη στους ασθενείς με μέτρια ή
σοβαρή διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας. Σε αυτούς τους ασθενείς η
ολική ημερήσια δόση δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 8 mg.
Ασθενείς με φτωχό μεταβολισμό της
sparteine
/
debrisoquine
Ο χρόνος ημίσειας ζωής για την αποβολή του ondansetron δεν
διαφοροποιείται στους ασθενείς που ταξινομούνται ως φτωχοί
μεταβολιστές της sparteine και της debrisoquine. Συνεπώς σε αυτούς τους
ασθενείς η επαναλαμβανόμενη δόση θα δημιουργήσει τέτοια επίπεδα
έκθεσης στο φάρμακο που δεν θα διαφέρουν από αυτά του γενικού
πληθυσμού. Δεν απαιτείται καμία αλλαγή στην ημερήσια δοσολογία ή την
συχνότητα των δόσεων.
4.3 Αντενδείξεις
Ταυτόχρονη χρήση με απομορφίνη (βλ. παράγραφο 4.5).
Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό του παρασκευάσματος.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά την χρήση
Έχουν αναφερθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ασθενείς που έχουν
παρουσιάσει υπερευαισθησία σε άλλους ανταγωνιστές υποδοχέων5ΗΤ3.
Αναπνευστικά συμβάματα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά
και οι γιατροί πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά ως
προδρόμους αντιδράσεων υπερευαισθησίας.
Το ondansetron παρατείνει τα διάστημα QT με ένα δοσοεξαρτώμενο τρόπο
(βλ. παράγραφο 5.1). Επιπροσθέτως περιπτώσεις Τorsades de Pointes μετά
την κυκλοφορία έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που χρησιμοποιούν το
ondansetron. Αποφύγετε το ondansetron σε ασθενείς με συγγενές σύνδρομο
παρατεταμένου διαστήματος QT. To ondansetron θα πρέπει να χορηγείται με
προσοχή σε ασθενείς που έχουν ή αναπτύσσουν παράταση του QTc
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με διαταραχές των ηλεκτρολυτών,
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, βραδυαρρυθμίες ή ασθενείς που
λαμβάνουν άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που οδηγούν στην παράταση
του QT ή σε διαταραχές των ηλεκτρολυτών.
Η υποκαλιαιμία και η υπομαγνησιαιμία πρέπει να διορθώνονται πριν από
την χορήγηση του ondansetron.
Έχουν υπάρξει αναφορές μετά την κυκλοφορία που περιγράφουν ασθενείς
με σύνδρομο σεροτονίνης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής στη
νοητική κατάσταση, αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος και
νευρομυϊκές διαταραχές) μετά από ταυτόχρονη χρήση ondansetron με
σεροτονινεργικά φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτικών
αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI) και αναστολέων
επαναπρόσληψης σεροτονίνης νοραδρεναλίνης (SNRIs)). Εάν η
ταυτόχρονη θεραπεία ondansetron και άλλων σεροτονιεργικών φαρμάκων
είναι κλινικά δικαιολογημένη, συνιστάται κατάλληλη παρακολούθηση
του ασθενή.
Καθώς είναι γνωστό ότι το ondansetron αυξάνει τον χρόνο διέλευσης από το
παχύ έντερο, οι ασθενείς με ενδείξεις υποξείας εντερικής απόφραξης
πρέπει να παρακολουθούνται μετά από την χορήγηση.
Σε ασθενείς με αδενο-αμυγδαλεκτομή η πρόληψη της ναυτίας και του
εμέτου με ondansetron μπορεί να επισκιάσει μια κρυφή αιμορραγία.
Επομένως, τέτοιοι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά
μετά τη χορήγηση ondansetron.
Παιδιατρικός Πληθυσμός:
Οι παιδιατρικοί ασθενείς που λαμβάνουν ondansetron με υποτοξικούς
χημειοθεραπευτικούς παράγοντες πρέπει να παρακολουθούνται στενά για
ανεπάρκεια της νεφρικής λειτουργίας.
CINV
Όταν υπολογίζεται η δόση βάσει mg/kg και χορηγηθεί σε τρεις δόσεις με
μεσοδιαστήματα των 4 ωρών, η συνολική ημερήσια δόση θα είναι
υψηλότερη από ότι εάν χορηγηθεί μία εφάπαξ δόση των 5 mg/m
2
ακολουθούμενη με από του στόματος χορηγούμενη δόση. Η συγκριτική
αποτελεσματικότητα αυτών των δύο διαφορετικών δοσολογικών
σχημάτων δεν έχει διερευνηθεί σε κλινικές δοκιμές. Σύγκριση μεταξύ
δοκιμών υποδεικνύει παρόμοια αποτελεσματικότητα και για τα δύο
σχήματα (βλ. παράγραφο 5.1).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπιδράσης
Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το ondansetron είτε ενισχύει είτε αναστέλει
τον μεταβολισμό άλλων φαρμάκων που συνήθως συγχορηγούνται.
Συγκεκριμένες μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις
όταν το ondansetron χορηγηθεί με αλκοόλ, τεμαζεπάμη, φουροσεμίδη,
αλφεντανίλη, τραμαδόλη, μορφίνη, λιδοκαΐνη, θειοπεντάλη ή προποφόλη.
Το ondansetron μεταβολίζεται από πολλαπλά ηπατικά ένζυμα του
κυττοχρώματος P-450: CYP3A4, CYP2D6 και CYP1A2. Λόγω της
πολυπλοκότητας των μεταβολικών ενζύμων που έχουν την δυνατότητα να
μεταβολίζουν το ondansetron, η αναστολή ενζύμων ή η μειωμένη
δραστηριότητα ενός ενζύμου (π.χ. γενετική ανεπάρκεια στο CYP2D6)
συνήθως αναπληρώνεται από άλλα ένζυμα και θα μπορούσε να έχει σαν
αποτέλεσμα την μικρή ή καθόλου σημαντική αλλαγή στην συνολική
κάθαρση του ondansetron ή στην απαίτούμενη δόση.
Απαιτείται προσοχή όταν το ondansetron συγχορηγείται με φάρμακα που
παρατείνουν το διάστημα QT και / ή προκαλούν ανωμαλίες ηλεκτρολυτών
(βλέπε παράγραφο 4.4).
Η χρήση του ondansetron με φάρμακα που παρατείνουν το διάστημα QT
ενδέχεται να οδηγήσει σε επιπρόσθετη παράταση του QT. Η ταυτόχρονη
χρήση ondansetron με καρδιοτοξικά φάρμακα (π.χ. ανθρακυκλίνες (όπως η
δοξορουβικίνη, η δαουνορουβικίνη) ή η τραστουζουμάμπη), αντιβιοτικά
(όπως η ερυθρομυκίνη), αντιμυκητιασικά (όπως η κετοκοναζόλη),
αντιαρρυθμικά (όπως η αμιωδαρόνη) και β-αποκλειστές (όπως η
ατενολόλη ή η τιμολόλη) μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο των αρρυθμιών
(βλ. παράγραφο 4.4).
Έχουν υπάρξει αναφορές μετά την κυκλοφορία που περιγράφουν ασθενείς
με σύνδρομο σεροτονίνης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής στη
νοητική κατάσταση, αστάθεια στο αυτόνομο νευρικό σύστημα και
νευρομυϊκές διαταραχές) μετά από ταυτόχρονη χρήση ondansetron με άλλα
σεροτονινεργικά φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων των SSRIs και SNRIs)
(βλ. παράγραφο 4.4).
Απομορφίνη
Βάσει αναφορών για έντονη υπόταση και απώλεια συνείδησης όταν
χορηγήθηκε το ondasetron μαζί με υδροχλωρική απομορφίνη, η ταυτόχρονη
χρήση με απομορφίνη αντενδείκνυται.
Φενυτοΐνη,
K
αρβαμαζεπίνη και Ριφαμπικίνη
Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4
(π.χ. φενυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη και ριφαμπικίνη), η από του στόματος
κάθαρση του ondansetron αυξήθηκε και οι συγκεντρώσεις του
ondansetron στο αίμα μειώθηκαν.
Τραμαδόλη
Δεδομένα από μικρές μελέτες δείχνουν ότι το ondansetron μπορεί να
μειώσει την αναλγητική δράση της τραμαδόλης.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Η ασφάλεια για τη χρήση του ondansetron κατά την κύηση στον άνθρωπο
δεν έχει αποδειχθεί. Η αξιολόγηση πειραματικών μελετών σε ζώα δεν
δείχνει άμεσες ή έμμεσες επιζήμιες επιδράσεις στην ανάπτυξη του
εμβρύου ή του κυήματος, την πρόοδο της κύησης και την περιγεννητική ή
μεταγεννητική ανάπτυξη Ωστόσο, καθώς οι μελέτες σε ζώα δεν
προβλέπουν πάντα την απόκριση στον άνθρωπο, η χρήση του ondansetron
κατά την κύηση δεν συνιστάται.
Θηλασμός
Έλεγχοι έχουν δείξει ότι το ondansetron περνά στο γάλα ζώων που
θηλάζουν. Για το λόγο αυτό συνιστάται οι μητέρες που λαμβάνουν
ondansetron να μην θηλάζουν τα παιδιά τους.
Γονιμότητα
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις του ondansetron
στην ανθρώπινη γονιμότητα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων.
Σε ψυχοκινητικές δοκιμασίες το ondansetron δεν επηρεάζει την απόδοση
ούτε προκαλεί καταστολή. Από την φαρμακολογία του ondansetron δεν
προβλέπονται αρνητικές επιδράσεις σε αυτές τις δραστηριότητες.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται παρακάτω ανά κατηγορία /
οργανικό σύστημα και συχνότητα: Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ
συχνές(≥1/10), συχνές(≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές(≥1/1000 έως
<1/100), σπάνιες(≥1/10.000 έως <1/1000) και πολύ σπάνιες(<1/10.000).
Πολύ συχνές, συχνές και όχι συχνές εκδηλώσεις προσδιορίστηκαν γενικά
από στοιχεία κλινικών μελετών. Τα περιστατικά σε εικονικό φάρμακο
λήφθησαν υπόψη. Σπάνια και πολύ σπάνια συμβάματα προσδιορίστηκαν
γενικά από αυθόρμητες αναφορές μετά την κυκλοφορία.
Οι παρακάτω συχνότητες εκτιμώνται στις συνιστώμενες δόσεις
ondansetron σύμφωνα με την ένδειξη και την φαρμακοτεχνική μορφή. Τα
προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών σε παιδιά και εφήβους ήταν συγκρίσιμα
με αυτά που παρατηρήθηκαν σε ενήλικες.
Πολύ
συχνές
1/10
Συχνές
1/100 έως
<1/10
Όχι συχνές
1/1000 έως
<1/100
Σπάνιες
1/10,000 έως
<1/1000
Πολύ
σπάνιες
<1/10,000
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Άμεσες
αντιδράσεις
υπερευαισθησίας,
μερικές φορές
σοβαρές,
συμπεριλαμβανομ
ένης της
αναφυλαξίας
1
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Κεφαλαλγ
ία
Επιληπτικοί
σπασμοί,
διαταραχές
κινητικότητας
(συμπεριλαμβ
ανομένων των
εξωπυραμιδικ
ών
αντιδράσεων
όπως
δυστονικές
αντιδράσεις
βολβοστροφικ
ή κρίση και
δυσκινησία)
2
Ζάλη κατά την
διάρκεια ταχείας
ενδοφλέβιας
χορήγησης
Οφθαλμικές διαταραχές
Παροδικές
διαταραχές στην
όραση (π.χ. θολή
όραση) κυρίως
κατά τη διάρκεια
ενδοφλέβιας
χορήγησης
Παροδική
τύφλωση
κυρίως
κατά την
διάρκεια
της
ενδοφλέβι
ας
χορήγηση
ς
3
Καρδιακές διαταραχές
Αρρυθμίες, Παράταση QTc
Πολύ
συχνές
1/10
Συχνές
1/100 έως
<1/10
Όχι συχνές
1/1000 έως
<1/100
Σπάνιες
1/10,000 έως
<1/1000
Πολύ
σπάνιες
<1/10,000
πόνος στο
θώρακα με ή
χωρίς μείωση
του
διαστήματος
ST,
βραδυκαρδία
(συμπεριλαμβανο
μένου Torsade de
pointes)
Αγγειακές διαταραχές
Αίσθηση
ζεστού ή
έξαψη
Υπόταση
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και
του μεσοθωρακίου
Λόξυγγας
Γαστρεντερικές διαταραχές
Δυσκοιλιότη
τα
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Ασυμπτωματι
κές αυξήσεις
στις
εξετάσεις
ηπατικής
λειτουργίας
4
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Τοξικό
εξάνθημα
δέρματος
(συμπεριλ
αμβανομέ
νης
τοξικής
επιδερμικ
ής
νεκρόλυσ
ης)
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σημείο χορήγησης
Τοπικές
αντιδράσεις
στη θέση της
ενδοφλέβιας
ένεσης –
ιδιαίτερα με
επαναλαμβα
νόμενη
χορήγηση
1. Η αναφυλαξία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Αντιδράσεις
υπερευαισθησίας παρατηρήθηκαν επίσης σε ασθενείς που έχουν
παρουσιάσει αυτά τα συμπτώματα με άλλους εκλεκτικούς ανταγωνιστές
του υποδοχέα 5HT
3
.
2. Παρατηρήθηκαν χωρίς οριστικά στοιχεία επιμενόντων κλινικών
επακόλουθων.
3. Η πλειοψηφία των περιστατικών τύφλωσης που αναφέρθηκαν
επιλύθηκαν εντός 20 λεπτών. Οι περισσότεροι ασθενείς είχαν λάβει
χημειοθεραπευτικούς παράγοντες οι οποίοι περιλάμβαναν σισπλατίνη.
Μερικές περιπτώσεις παροδικής τύφλωσης αναφέρθηκαν ως φλοιώδους
αιτιολογίας .
4. Τα συμβάματα αυτά παρατηρήθηκαν συχνότερα σε ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία με σισπλατίνη.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος
είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από
τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30
21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http :// www . eof . gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα και ενδείξεις
Η εμπειρία υπερδοσολογίας του ondansetron είναι περιορισμένη. Στην
πλειονότητα των περιπτώσεων τα συμπτώματα ήταν παρόμοια με εκείνα
που είχαν ήδη αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν τις συνιστώμενες
δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8
).
Οι εκδηλώσεις που αναφέρθηκαν
περιλαμβάνουν διαταραχές στην όραση, σοβαρή δυσκοιλιότητα, υπόταση
και αγγειοπνευμονογαστρικό επεισόδιο με παροδικό κολποκοιλιακό
αποκλεισμό δευτέρου βαθμού.
Το ondansetron παρατείνει το διάστημα QT με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.
Συνιστάται η παρακολούθηση με ΗΚΓ σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας.
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
Έ χουν αναφερθεί παιδιατρικά περιστατικά μ μ ε σύνδρο ο
μ μ σεροτονίνης ετά από ακούσια από του στό ατος λήψη υπερβολικής
ondansetron (δόσης του μεγαλύτερη της μ μανα ενό ενης πρόσληψης των
4 mg/kg) 12 μ 2 .σε βρέφη και παιδιά ηλικίας ηνών έως ετών
Θεραπεία
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντίδοτο για το ondansetron, για τον λόγο αυτό
στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, πρέπει να
χορηγείται συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.
Η χρήση της ιπεκακουάνας μ για την αντι ετώπιση της
ondansetron , υπερδοσολογίας δεν συνιστάται καθώς οι ασθενείς είναι
μ απίθανο να ανταποκριθούν λόγω της αντιε ετικής δράσης του ίδιου
ondansetron.του
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Αντιεμετικά και κατά της ναυτίας,
ανταγωνιστές της σεροτονίνης (5ΗΤ
3
).
Κωδικός ATC: A04AA01
Το ondansetron είναι ένας ισχυρός, εξαιρετικά εκλεκτικός ανταγωνιστής
των 5HT
3
υποδοχέων.
Ο ακριβής τρόπος δράσης στον έλεγχο της ναυτίας και του εμέτου δεν
είναι γνωστός. Οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες και η ακτινοθεραπεία
μπορεί να προκαλέσουν την απελευθέρωση 5ΗΤ στο λεπτό έντερο
ξεκινώντας μια εμετική αντίδραση με την ενεργοποίηση των νευρικών
απολήξεων μέσω των 5ΗΤ
3
υποδοχέων. Το ondansetron παρεμποδίζει την
έναρξη αυτής της αντίδρασης. Η ενεργοποίηση των νευρικών απολήξεων
μπορεί επίσης να προκαλέσει η απελευθέρωση 5ΗΤ στην περιοχή postrema,
που βρίσκεται κάτω μέρος της τέταρτης κοιλίας και αυτό μπορεί επίσης
να προκαλέσει έμεση μέσω ενός κεντρικού μηχανισμού. Συνεπώς, η
επίδραση του ondansetron στον έλεγχο της ναυτίας και του εμέτου, που
προκαλείται από την κυτταροτοξική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία,
είναι πιθανώς λόγω του ανταγωνισμού των 5ΗΤ
3
υποδοχέων στους
νευρώνες που βρίσκονται τόσο στο περιφερικό όσο και στο κεντρικό
νευρικό σύστημα.
Οι μηχανισμοί δράσης στην μετεγχειρητική ναυτία και έμετο δεν είναι
γνωστοί όμως μπορεί να υπάρχουν κοινοί οδοί με την προκαλούμενη από
την κυτταροτοξική θεραπεία ναυτία και έμετο.
Το ondansetron δεν μεταβάλλει τις συγκεντρώσεις προλακτίνης στο
πλάσμα.
Ο ρόλος του ondansetron στον έμετο προκαλούμενο από όπιο δεν έχει
ακόμη αποδειχθεί.
Η επίδραση του ondansetron στο διάστημα QTc αξιολογήθηκε από μια διπλή
τυφλή τυχαιοποιημένη, με εικονικό φάρμακο και θετικά ελεγχόμενη
(moxifloxacin), διασταυρούμενη μελέτη σε 58 υγιείς ενήλικες άντρες και
γυναίκες. Οι δόσεις του ondansetron περιέλαβαν δόσεις 8 mg και 32 mg
εγχυόμενες ενδοφλέβιως κατά την διάρκεια 15 λεπτών. Στην υψηλότερη
ελεγχόμενη δόση των 32 mg, η μέγιστη μέση (ανώτερο όριο 90% CI)
διαφορά στην QTcF από το εικονικό μετά την διόρθωση της βασικής
γραμμής ήταν 19,6 (21,5) msec. Στην χαμηλότερη ελεγμένη δόση των 8 mg,
η μέγιστη μέση (ανώτερο όριο των 90% CI) διαφορά στην QTcF από το
εικονικό μετά τη διόρθωση της βασικής γραμμής ήταν 5,8 (7,8) msec. Σε
αυτή την μελέτη, δεν υπήρξαν μετρήσεις QTcF μεγαλύτερες από 480 msec
και καμία παράταση QTcF δεν ήταν μεγαλύτερη από 60 msec. Δεν
παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στα μετρηθέντα
ηλεκτροκαρδιογραφικά διαστήματα PR ή QRS.
Παιδιατρικός πληθυσμός
CINV
Η αποτελεσματικότητα του ondansetron στον έλεγχο της έμεσης και της
ναυτίας που προκαλείται από χημειοθεραπεία του καρκίνου αξιολογήθηκε
σε μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη 415 ασθενών ηλικίας
από 1 έως 18 ετών (S3AB3006). Τις ημέρες της χημειοθεραπείας, οι
ασθενείς έλαβαν είτε ondansetron 5 mg/m
2
ενδοφλεβίως + ondansetron 4 mg
από το στόμα 8-12 ώρες μετά, είτε ondansetron 0,45 mg/kg ενδοφλεβίως +
εικονικό φάρμακο από το στόμα 8-12 ώρες μετά. Μετά την
χημειοθεραπεία και οι δύο ομάδες έλαβαν 4 mg ondandsetron σε σιρόπι δύο
φορές την ημέρα για 3 ημέρες. Πλήρης έλεγχος της έμεσης την χειρότερη
ημέρα της χημειοθεραπείας ήταν 49 % (5 mg/m
2
ενδοφλεβίως + ondansetron
4 mg από το στόμα) και 41 % (0,45 mg/kg ενδοφλεβίως + εικονικό
φάρμακο από το στόμα). Μετά την χημειοθεραπεία και οι δύο ομάδες
έλαβαν 4 mg ondansetron σε σιρόπι δύο φορές την ημέρα για 3 ημέρες. Δεν
υπήρξε διαφορά στην συνολική εμφάνιση ή στη φύση των ανεπιθύμητων
ενεργειών μεταξύ των δύο ομάδων θεραπείας.
Μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο
κλινική μελέτη (S3AB4003) σε 438 ασθενείς ηλικίας από 1 έως 17 ετών
έδειξε πλήρη έλεγχο της έμεσης την χειρότερη ημέρα της χημειοθεραπείας
σε:
73% των ασθενών όταν το ondansetron χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σε δόση
των 5 mg/m
2
μαζί με 2 έως 4 mg dexamethasone από το στόμα
71% των ασθενών όταν το ondansetron χορηγήθηκε ως σιρόπι σε δόση των
8 mg μαζί με 2 έως 4 mg dexamethasone από το στόμα τις ημέρες της
χημειοθεραπείας.
Μετά την χημειοθεραπεία και οι δύο ομάδες έλαβαν 4 mg ondansetron σιρόπι
δύο φορές την ημέρα για 2 ημέρες. Δεν υπήρξε διαφορά στην συνολική
εμφάνιση ή στη φύση των ανεπιθύμητων ενεργειών μεταξύ των δύο
ομάδων θεραπείας.
Η αποτελεσματικότητα του ondansetron σε 75 παιδιά ηλικίας από 6 έως 48
μηνών ερευνήθηκε σε μια ανοιχτή, μη συγκριτική, μονή μελέτη
(S3A40320). Όλα τα παιδιά έλαβαν τρεις δόσεις των 0,15 mg/kg ondansetron
ενδοφλεβίως, χορηγούμενο 30 λεπτά πριν από την έναρξη της
χημειοθεραπείας και έπειτα στις τέσσερις και οκτώ ώρες μετά την πρώτη
δόση. Πλήρης έλεγχος της έμεσης επιτεύχθηκε στο 56 % των παιδιών.
Μια ακόμη ανοιχτή, μη συγκριτική, ενός κλάδου μελέτη (S3A239)
διερεύνησε την αποτελεσματικότητα μιας ενδοφλέβιας δόσης 0,15 mg/kg
ondansetron ακολουθούμενη με δύο από του στόματος χορηγούμενες δόσεις
ondansetron των 4 mg σε παιδιά ηλικίας < 12 ετών και 8 mg σε παιδιά
ηλικίας ≥ 12 ετών (συνολικός αρ. παιδιών n=28). Πλήρης έλεγχος της
έμεσης επιτεύχθηκε 42 % των ασθενών.
PONV
Η αποτελεσματικότητα μιας εφάπαξ δόσης ondansetron στην πρόληψη της
μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου διερευνήθηκε σε μια τυχαιοποιημένη,
διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη 670
παιδιών ηλικίας από 1 έως 24 μηνών (ηλικία μετά την σύλληψη ≥ 44
εβδομάδων, βάρος ≥ 3 kg). Τα περιστατικά που εντάχθηκαν ήταν
προγραμματισμένα να υποβληθούν σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση
υπό γενική αναισθησία και είχαν κατάσταση ASA ≤ ΙΙΙ. Χορηγήθηκε μια
εφάπαξ δόση ondnasetron 0,1 mg/kg εντός πέντε λεπτών μετά την εισαγωγή
στην αναισθησία. Το ποσοστό των ασθενών που είχαν τουλάχιστον ένα
επεισόδιο έμεσης κατά την διάρκεια της 24ωρης περιόδου αξιολόγησης
(ΙΤΤ) ήταν μεγαλύτερο σε ασθενείς στο εικονικό φάρμακο από ότι σε
εκείνους που έλαβαν ondansetron (28 % έναντι 11 %, p < 0,0001).
Έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο κλινικές μελέτες σε 1469 άρρενες και θήλεις ασθενείς (ηλικίας
2 έως 12 ετών) που υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία. Οι ασθενείς
τυχαιοποιήθηκαν είτε στις εφάπαξ ενδοφλέβιες δόσεις ondansetron (0,1
mg/kg για παιδιατρικούς ασθενείς με βάρος σώματος 40 kg ή μικρότερο,
4 mg για παιδιατρικούς ασθενείς με βάρος σώματος πάνω από 40 kg,
αριθμός ασθενών = 735) είτε στο εικονικό φάρμακο (αριθμός ασθενών =
734). Το φάρμακο της μελέτης χορηγήθηκε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα
αμέσως πριν ή μετά την εισαγωγή στην αναισθησία. Το ondansetron ήταν
σημαντικά πιο αποτελεσματικό από το εικονικό φάρμακο στην πρόληψη
της ναυτίας και του εμέτου. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών
δίδονται σε περίληψη στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3 Πρόληψη και θεραπεία της PONV σε Παιδιατρικούς Ασθενείς –
Απόκριση στη θεραπεία μέσα σε 24 ώρες
Μελέτη Τελικό
σημείο
Ondansetron %
Εικονικό
φάρμακο %
τιμή p
S3A380 CR 68 39
INCLUDEPICTU
RE
"http://renderer.me
dicines.org.uk/ima
ges/entities/LESS-
THAN_OR_EQU
AL_TO.gif" \*
MERGEFORMAT
INET 0,001
S3GT09 CR 61 35
INCLUDEPICTU
RE
"http://renderer.me
dicines.org.uk/ima
ges/entities/LESS-
THAN_OR_EQU
AL_TO.gif" \*
MERGEFORMAT
INET 0,001
S3A381 CR 53 17
INCLUDEPICTU
RE
"http://renderer.me
dicines.org.uk/ima
ges/entities/LESS-
THAN_OR_EQU
AL_TO.gif" \*
MERGEFORMAT
INET 0,001
S3GT11
απουσία
ναυτίας
64 51
0,004
S3GT11
απουσία
έμεσης
60 47
0,004
CR = απουσία επεισοδίων εμέτου, διάσωση ή απόσυρση
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες του ondansetron δεν αλλάζουν σε
επαναλαμβανόμενες δόσεις.
Μια άμεση συσχέτιση της συγκέντρωσης του πλάσματος και την
αντιεμετικής επίδρασης δεν έχει τεκμηριωθεί.
Απορρόφηση
Μια ενδοφλέβια έγχυση 4 mg ondansetron χορηγούμενη σε διάστημα 5
λεπτών έχει ως αποτέλεσμα ανώτατες συγκεντρώσεις στο πλάσμα των
65 ng/ml.
Κατανομή
Η διάθεση του ondansetron μετά την από του στόματος, ενδομυϊκή (ΙΜ)
και ενδοφλέβια (ΙV) δόση είναι παρόμοια με την κατανομή περίπου 140 L
σε σταθερή κατάσταση. Ισοδύναμη συστηματική έκθεση επιτυγχάνεται
μετά από ΙΜ και IV χορήγηση του ondansetron.
Το ondansetron δεν συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτεϊνές (70-
76 %).
Βιομετασχηματισμός
Το ondansetron αποβάλλεται από την συστηματική κυκλοφορία κυρίως
μέσω του ηπατικού μεταβολισμού διαμέσου πολλαπλών ενζυματικών
οδών. Η απουσία του ενζύμου CYP2D6 (ο πολυμορφισμός της debrisoquine)
δεν έχει επίδραση στην φαρμακοκινητική του ondansetron.
Αποβολή
Λιγότερο από 5 % της απορροφούμενης δόσης αποβάλλεται αμετάβλητη
από τα ούρα. Η τελική ημίσεια ζωή είναι 3 ώρες.
Ειδικοί Πληθυσμοί Ασθενών
Διαφορές φύλων
Οι διαφορές μεταξύ φύλων φάνηκαν κατά την κατανομή του ondansetron,
με τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερο βαθμό και εύρος απορρόφησης μετά
από μια από του στόματος χορήγηση και μειωμένη κάθαρση συστήματος
και όγκο κατανομής (προσαρμοσμένη στο βάρος).
Παιδιά και Έφηβοι (ηλικίας 1 μηνός έως 17 ετών)
Σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 1 έως 4 μηνών (n=19) που
υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, η κάθαρση ανάλογα με το βάρος
ήταν περίπου 30 % πιο αργή από ότι στους ασθενείς ηλικίας 5 έως 24
μηνών (n=22) όμως συγκρίσιμη με των ασθενών ηλικίας 3 έως 12 ετών. Ο
χρόνος ημίσειας ζωής στον πληθυσμό των ασθενών ηλικίας 1 έως 4
μηνών αναφέρθηκε να είναι κατά μέσο όρο 6,7 ώρες συγκριτικά με τις 2,9
ώρες για τους ασθενείς ηλικίας 5 έως 24 μηνών και 3 έως 12 ετών. Οι
διαφορές στις φαρμακοκινητικές παραμέτρους στον πληθυσμό των
ασθενών 1 έως 4 μηνών μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από το μεγαλύτερο
ποσοστό νερού στα νεογνά και τα βρέφη και τον μεγαλύτερο όγκο
κατανομής για τα υδατοδιαλυτά φάρμακα όπως το ondansetron.
Στους παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 3 έως 12 ετών που υποβάλλονται
σε προαιρετική χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία, οι απόλυτες
τιμές κάθαρσης και του όγκου κατανομής του ondansetron μειώθηκαν
συγκριτικά με τις τιμές των ενηλίκων ασθενών. Και οι δύο παράμετροι
αυξήθηκαν γραμμικά με το βάρος και μέχρι την ηλικία των 12 χρόνων, οι
τιμές πλησίαζαν εκείνες των νέων ενηλίκων. Όταν οι τιμές κάθαρσης και
όγκου κατανομής προσδιορίστηκαν με βάση το βάρος σώματος, οι τιμές
για αυτές τις παραμέτρους ήταν παρόμοιες μεταξύ των πληθυσμών των
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. H χρήση δοσολογίας με βάση το βάρος
αντισταθμίζει τις σχετιζόμενες με την ηλικία αλλαγές και είναι
αποτελεσματική στην κανονικοποίηση της συστηματικής έκθεσης στους
παιδιατρικούς ασθενείς.
Η φαρμακοκινητική ανάλυση πληθυσμού πραγματοποιήθηκε σε 428
περιστατικά (ασθενείς με καρκίνο, ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
χειρουργική επέμβαση και υγιείς εθελοντές) ηλικίας 1 μηνός έως 44 ετών
μετά από ενδοφλέβια χορήγηση ondansetron. Βάσει αυτής της ανάλυσης, η
έκθεση του συστήματος (AUC) στο ondansetron μετά από του στόματος ή
ενδοφλέβια δοσολογία σε παιδιά και εφήβους ήταν συγκρίσιμη με τους
ενήλικες, με εξαίρεση τα βρέφη ηλικίας 1 έως 4 μηνών. Ο όγκος
σχετιζόταν με την ηλικία και ήταν μικρότερος στους ενήλικες από ότι
στα βρέφη και τα παιδιά. Η κάθαρση σχετιζόταν με το βάρος όχι όμως με
την ηλικία με εξαίρεση τα βρέφη ηλικίας 1 έως 4 μηνών. Είναι δύσκολο
να συμπεράνει κανείς εάν υπήρξε επιπλέον μείωση στην κάθαρση
σχετιζόμενη με την ηλικία στα βρέφη ηλικίας 1 έως 4 μηνών ή απλά
εγγενής διαφοροποίηση λόγω του μικρού αριθμού περιστατικών που
μελετήθηκαν σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Δεδομένου ότι οι ασθενείς
ηλικίας κάτω των 6 μηνών θα λάβουν μόνον μια δόση για την PONV, μια
μειωμένη κάθαρση δεν είναι πιθανό να είναι κλινικά σχετική.
Ηλικιωμένοι
Μελέτες πρώιμης Φάσης Ι σε υγιείς ηλικιωμένους εθελοντές έδειξαν μια
μικρή μείωση στην αποβολή η οποία σχετιζόταν με την ηλικία και μια
αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής της ondansetron. Ωστόσο, η μεγάλη
διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική
αλληλοεπικάλυψη των φαρμακοκινητικών παραμέτρων μεταξύ των νέων
(ηλικίας < 65 ετών) και των ηλικιωμένων ατόμων (ηλικίας ≥ 65 ετών)
και δεν παρατηρήθηκαν συνολικά διαφορές στην ασφάλεια ή την
αποτελεσματικότητα μεταξύ νεότερων και ηλικιωμένων ασθενών με
καρκίνο που συμμετείχαν στις κλινικές μελέτες CINV για να
υποστηριχθεί μια διαφορετική σύσταση δοσολογίας προς τους
ηλικιωμένους. Με βάση πιο πρόσφατη μοντελοποίηση των
συγκεντρώσεων ondansetron στον ορρό και της έκθεσης-απόκρισης,
προβλέπεται μεγαλύτερη επίδραση στο QTcF σε ασθενείς ηλικίας ≥ 75
ετών σε σύγκριση με νέους ενήλικες. Συγκεκριμένες πληροφορίες
δοσολογίας παρέχονται για ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών και άνω
των 75 ετών για ενδοφλέβια δοσολογία (βλ. παράγραφο 4.2).
Νεφρική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 15-
60 ml/min) τόσο η κάθαρση του συστήματος όσο και ο όγκος κατανομής
μειώνονται μετά από ενδοφλέβια χορήγηση του ondansetron, με
αποτέλεσμα την μικρή, αλλά κλινικά σημαντική, αύξηση στον χρόνο
ημίσειας ζωής της αποβολής (5,4 ώρες). Μια μελέτη σε ασθενείς με οξεία
νεφρική δυσλειτουργία που χρειάζονταν τακτική αιμοκάθαρση
(μελετήθηκαν ανάμεσα στις αιμοκαθάρσεις) έδειξε ότι οι
φαρμακοκινητικές του ondansetron είναι ουσιαστικά αμετάβλητες μετά
από ενδοφλέβια χορήγηση.
Ηπατική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με οξεία ηπατική δυσλειτουργία, η κάθαρση του συστήματος
από το ondansetron είναι μειωμένη σημαντικά με παρατεταμένες ημίσειες
ζωές (15-32 ώρες).
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα προκλινικά δεδομένα δεν αποκάλυψαν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον
άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας,
τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης
καρκινογόνου δράσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα.
Το ondansetron και οι μεταβολίτες του συσσωρεύονται στο γάλα των
ποντικών, η αναλογία γάλα/πλάσμα ήταν 5.2:1.
Μια μελέτη σε κλωνοποιημένους ανθρώπινους διαύλους ιόντων έδειξε
ότι το ondansetron έχει την δυνατότητα να επηρεάζει την καρδιακή
επαναπόλωση μέσω αποκλεισμού των καναλιών καλίου hERG. Η κλινική
συσχέτιση αυτού του ευρήματος είναι αβέβαιη.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Sodium chloride
Sodium citrate dehydrate
Citric acid monohydrate
Water for injections.
6.2 Ασυμβατότητες
Το ενέσιμο Ondansetron/ Kabi δεν πρέπει να χορηγείται με την ίδια σύριγγα
ή έγχυση με οποιοδήποτε άλλο φαρμακευτικό προϊόν.
Το ενέσιμο Ondansetron /Kabi πρέπει να αναμιγνύεται μόνον με αυτά τα
διαλύματα προς έγχυση που συνιστώνται στην παράγραφο 6.6.
6.3 Διάρκεια ζωής
Κλειστός περιέκτης:
4 χρόνια
Ενέσιμο:
Μετά το πρώτο άνοιγμα το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί αμέσως.
Ενδοφλέβια έγχυση:
Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά την χρήση έχει αποδειχθεί για 48
ώρες στους 25º C με τα διαλύματα που δίνονται στην παράγραφο 6.6.
Από μικροβιολογικής άποψης, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος αποθήκευσης κατά
την χρήση και συνθήκες πριν την χρήση επαφίενται στην ευθύνη του
χρήστη και κανονικά δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 24 ώρες στους
2 με 8 ºC, εκτός εάν η αραίωση έχει γίνει υπό ελεγχόμενες επικυρωμένες
άσηπτες συνθήκες.
Τα αραιωμένα διαλύματα πρέπει να φυλάσσονται προστατευμένα από το
φως.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάξτε τις φύσιγγες μέσα στο κουτί ώστε να προστατεύονται από το
φως.
Για τις συνθήκες διατήρησης μετά την αραίωση του φαρμακευτικού
προϊόντος, βλ. παράγραφο 6.3.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Γυάλινες φύσιγγες τύπου Ι
2 ml:
Μεγέθη συσκευασιών: 1, 5 και 10 φύσιγγες.
4 ml:
Μεγέθη συσκευασιών: 1, 5 και 10 φύσιγγες.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
1. Συσκευασίες που έχουν εγκριθεί με την αμοιβαία διαδικασία:
Γυάλινες φύσιγγες τύπου Ι
2 ml:
Μεγέθη συσκευασιών: 1, 5 και 10 φύσιγγες.
4 ml:
Μεγέθη συσκευασιών: 1, 5 και 10 φύσιγγες.
2. Συσκευασίες που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά:
Γυάλινες φύσιγγες τύπου Ι
2 ml:
Μεγέθη συσκευασιών: 1 φύσιγγα.
4 ml:
Μεγέθη συσκευασιών: 1 φύσιγγα.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Κάθε αχρησημοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους σχετικές διατάξεις.
Το Ondansetron Kabi 2 mg/ml μπορεί να αραιωθεί με τα ακόλουθα
διαλύματα για έγχυση:
Διάλυμα Sodium chloride 9 mg/ml (0,9 %w/v)
Διάλυμα glucose 50 mg/ml (5 %w/v)
Διάλυμα mannitol 100 mg/ml (10 %w/v)
Διάλυμα ringers lactate
Τα αραιωμένα διαλύματα πρέπει να φυλάσσονται προστατευμένα από το
φως
Σημείωση:
Οι φύσιγγες του ενέσιμου Ondansetron Kabi δεν πρέπει να τοποθετούνται σε
κλίβανο.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Fresenius Kabi Hellas A.E.
Λ. Μεσογείων 354
14153 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 0030 210 6542909
Fax: 0030 210 6548909
email: fkhinfo@fresenius-kabi.com
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
7536/13-1-2014
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
13-4-2007/ 13-1-2014
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ