Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος
Tο φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα
επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8
για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. Ο μ μνο α του φαρ ακευτικού προϊόντος
Tetraspan 60 mg/ml, διάλυμα για έγχυση.
2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση
1.000 ml διαλύματος περιέχουν:
Υδροξυαιθυλάμυλο (HES) 60,0 g
(Mοριακή υποκατάσταση: 0,42)
(Μέσο μοριακό βάρος: 130.000 Da)
Χλωριούχο νάτριο 6,25 g
Χλωριούχο κάλιο 0,30 g
Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό 0,37 g
Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό 0,20 g
Οξικό νάτριο τριυδρικό 3,27 g
L-Μηλικό οξύ 0,67 g
Συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών:
Νάτριο 140 mmol/l
Κάλιο 4,0 mmol/l
Ασβέστιο 2,5 mmol/l
Μαγνήσιο 1,0 mmol/l
Χλωριούχα 118 mmol/l
Οξικά 24 mmol/l
L-Μηλικά 5,0 mmol/l
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.
3. Φ μαρ ακοτεχνική μορφή
Διάλυμα για έγχυση.
Διαυγές, άχρωμο, υδατικό διάλυμα.
pH: 5,6-6,4
Θεωρητική ωσμωτικότητα: 296 mOsmol/l
Οξύτητα (τιτλοποίηση σε pH 7,4): <2,0 mmol/l
4. Κλινικά στοιχεία
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία της υποογκαιμίας η οποία προκαλείται από την οξεία απώλεια
αίματος όταν τα κρυσταλλοειδή από μόνα τους δεν θεωρούνται επαρκή. (βλέπε
παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.4)
4.2 Δοσολογία και μέθοδος χορήγησης
Δοσολογία
Η χρήση του Υδροξυαιθυλαμύλου πρέπει να περιορίζεται στην αρχική
φάση της αποκατάστασης όγκου με μέγιστη χρονική διάρκεια τις 24
ώρες.
O ημερήσιος όγκος και ο ρυθμός έγχυσης εξαρτώνται από την ποσότητα του
απολεσθέντος αίματος και από την ποσότητα του υγρού που απαιτείται για την
αποκατάσταση των αιμοδυναμικών παραμέτρων.
Τα πρώτα 10-20 ml πρέπει να εγχέονται αργά και με προσεκτική
παρακολούθηση του ασθενούς έτσι ώστε οποιαδήποτε αναφυλακτική/
αναφυλακτοειδής αντίδραση να ανιχνεύεται το συντομότερο δυνατό.
Οι περιορισμοί όγκου που δίνονται από το βαθμό αιμοαραίωσης πρέπει να
τηρούνται, βλέπε τις παραγράφους 4.4 και 4.8.
Ενήλικες
Μέγιστος ημερήσιος όγκος:
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 30ml/kg βάρους σώματος (ΒΣ) (ισοδύναμα με
1,8 g Υδροξυαιθυλάμυλο ανά kg ΒΣ). Αυτό ισοδυναμεί με 2.100 ml Tetraspan 60
mg/ml για έναν ασθενή 70 kg.
Μέγιστος ρυθμός έγχυσης:
Ο μέγιστος ρυθμός έγχυσης εξαρτάται από την κλινική κατάσταση. Σε ασθενείς
με οξύ σοκ μπορούν να δίνονται ως 20 ml ανά kg ΒΣ ανά ώρα (ισοδύναμα με
0,33 ml ανά kg ΒΣ ανά min ή 1,2 g Υδροξυαιθυλάμυλο ανά kg ΒΣ ανά ώρα).
Σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή, μπορούν να χορηγηθούν 500 ml
γρήγορα ως έγχυση υπό πίεση. Βλέπε επίσης παράγραφο 4.2 «Μέθοδος
χορήγησης».
Πρέπει να εφαρμόζεται η χαμηλότερη δυνατή αποτελεσματική δόση. Η θεραπεία
πρέπει να καθοδηγείται από την συνεχή παρακολούθηση των αιμοδυναμικών
παραμέτρων έτσι ώστε η έγχυση να διακόπτεται αμέσως μόλις οι κατάλληλοι
αιμοδυναμικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί. Δεν πρέπει να υπερβαίνεται η μέγιστη
συνιστώμενη ημερήσια δόση.
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Βλ. παράγραφο 4.4.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Τα στοιχεία που αφορούν τα παιδιά είναι περιορισμένα και για το λόγο αυτό
συνιστάται να μην
χρησιμοποιούνται τα προϊόντα Υδροξυαιθυλάμυλου σε αυτόν τον πληθυσμό.
Μέθοδος χορήγησης
Ενδοφλέβια χρήση.
Στην περίπτωση γρήγορης έγχυσης υπό πίεση, με χρήση πλαστικού περιέκτη που
περιέχει και αέρα, ο περιέκτης και η συσκευή εγχύσεως πρέπει να
απαερώνονται πριν από την έναρξη της έγχυσης. Αυτό γίνεται για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος εμβολής αέρα που μπορεί σε διαφορετική περίπτωση να
σχετιστεί με την έγχυση.
4.3 Αντενδείξεις
υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1
σηψαιμία
εγκαύματα
νεφρική δυσλειτουργία ή θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας
ενδοκρανιακή ή εγκεφαλική αιμορραγία
ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (που τυπικά εισάγονται στην μονάδα
εντατικής θεραπείας)
υπερυδάτωση
πνευμονικό οίδημα
αφυδάτωση
υπερκαλιαιμία
σοβαρή υπερνατριαιμία ή σοβαρή υπερχλωριαιμία
σοβαρή ανεπάρκεια ηπατικής λειτουργίας
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
σοβαρή διαταραχή πηκτικότητας αίματος
ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνου
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη
χρήση
Λόγω του κινδύνου αλλεργικών (αναφυλακτικών/ αναφυλακτοειδών)
αντιδράσεων, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται στενά και η έγχυση να
ξεκινά με χαμηλό ρυθμό. (Βλέπε παράγραφο 4.8).
Πρέπει να εξετάζεται με προσοχή η ένδειξη υποκατάστασης όγκου με
Υδροξυαιθυλάμυλο, και απαιτείται η παρακολούθηση των αιμοδυναμικών
παραμέτρων για τον έλεγχο του όγκου και της δόσης. (Βλέπε επίσης παράγραφο
4.2.)
Περίσσεια όγκου λόγω υπερδοσολογίας ή ταχείας έγχυσης πρέπει πάντοτε να
αποφεύγεται. Η δοσολογία πρέπει να προσαρμόζεται προσεκτικά, ειδικά σε
ασθενείς με πνευμονικά και καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι ηλεκτρολύτες του
ορού, το ισοζύγιο υγρών και η νεφρική λειτουργία πρέπει να παρακολουθούνται
στενά. Ηλεκτρολύτες και υγρά θα πρέπει να υποκαθίστανται σύμφωνα με τις
εξατομικευμένες ανάγκες.
Τα προϊόντα Υδροξυαιθυλαμύλου αντενδείκνυνται σε ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία ή που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής
λειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.3). Η χρήση του Υδροξυαιθυλαμύλου πρέπει να
διακόπτεται με την πρώτη ένδειξη νεφρικής βλάβης. Έχει αναφερθεί αυξημένη
ανάγκη θεραπείας υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας έως και 90 ημέρες
μετά την χορήγηση Υδροξυαιθυλαμύλου. Η παρακολούθηση της νεφρικής
λειτουργίας των ασθενών συνιστάται για τουλάχιστον 90 ημέρες.
Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χορηγείται θεραπεία σε ασθενείς με
ανεπάρκεια ηπατικής λειτουργίας ή σε ασθενείς με διαταραχές στην
πηκτικότητα του αίματος.
Η σοβαρή αραίωση του αίματος που προκύπτει από την χορήγηση υψηλών
δόσεων διαλυμάτων Υδροξυαιθυλάμυλου πρέπει να αποφεύγεται κατά την
θεραπεία υποογκαιμικών ασθενών.
Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενης χορήγησης, πρέπει να παρακολουθούνται
προσεκτικά οι παράμετροι πηκτικότητας του αίματος. Διακόψτε την χορήγηση
του Υδροξυαιθυλαμύλου με την πρώτη ένδειξη διαταραχής στην πηκτικότητα.
Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε
συνδυασμό με καρδιοπνευμονική παράκαμψη, η χρήση των προϊόντων
Υδροξυαιθυλαμύλου δεν συνιστάται λόγω του κινδύνου υπερβολικής
αιμορραγίας.
Πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής πρόσληψη υγρών.
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Ηλικιωμένοι ασθενείς, οι οποίοι είναι πιθανότερο να πάσχουν από καρδιακή
ανεπάρκεια και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η δόση θα πρέπει
να προσαρμόζεται προσεκτικά, για την αποφυγή καρδιακών και κυκλοφορικών
και νεφρικών επιπλοκών που προκύπτουν από υπερογκαιμία.
Χειρουργική επέμβαση και τραύμα:
Υπάρχει έλλειψη αδιάσειστων μακροπρόθεσμων δεδομένων ασφάλειας σε
ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις και σε ασθενείς με
τραύμα. Το αναμενόμενο όφελος της θεραπείας πρέπει να αντισταθμίζεται
προσεκτικά έναντι στην αβεβαιότητα σχετικά με την μακροπρόθεσμη ασφάλεια.
Πρέπει να εξετάζονται και άλλες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.
Παιδιατρικός πληθυσμός:
Τα δεδομένα που αφορούν τα παιδιά είναι περιορισμένα και για τον λόγο αυτό
συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται τα προϊόντα Υδροξυαιθυλαμύλου σε αυτόν
τον πληθυσμό. (βλέπε παράγραφο 4.2)
Επίδραση σε εργαστηριακές εξετάσεις
Προσωρινά μπορεί να παρατηρηθούν υψηλές συγκεντρώσεις της άλφα-
αμυλάσης μετά από τη χορήγηση διαλυμάτων με Υδροξυαιθυλάμυλο. Αυτό δεν
πρέπει να θεωρηθεί ως ένδειξη παγκρεατικής βλάβης (βλέπε παράγραφο 4.8).
4.5 Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Αμινογλυκοσίδες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των αμινογλυκοσιδών στους νεφρούς μπορούν να
αυξηθούν σε συνδυασμό με διαλύματα Υδροξυαιθυλάμυλου.
Φαρμακευτικά προϊόντα που επιφέρουν κατακράτηση καλίου ή νατρίου
Σπουδαιότητα πρέπει να δοθεί στην συνακόλουθη χορήγηση φαρμακευτικών
προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν κατακράτηση καλίου ή νατρίου.
Γλυκοσίδες δακτυλίτιδας
Αυξημένα επίπεδα ασβεστίου μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο τοξικών
επιδράσεων των γλυκοσιδών δακτυλίτιδας.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα δεδομένα από τη χρήση
Υδροξυαιθυλαμύλου στις έγκυες γυναίκες. Μελέτες αναπαραγωγικής
τοξικότητας με παρόμοια προϊόντα σε ζώα κατέδειξαν κολπική αιμορραγία,
εμβρυοτοξικότητα και τερατογένεση μετά από επαναλαμβανόμενες θεραπείες σε
πειραματόζωα (βλέπε παράγραφο 5.3).
Επιβλαβείς δράσεις στο έμβρυο μπορούν να συμβούν με αναφυλακτικές/
αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις που σχετίζονται με Υδροξυαιθυλάμυλο σε
έγκυες γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία.
Tο Tetraspan 60 mg/m πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης μόνο αν τα ενδεχόμενα οφέλη είναι μεγαλύτερα από τους
πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ιδιαίτερα εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο θεραπείας με Tetraspan 60 mg/ml
κατά το πρώτο τρίμηνο.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να λαμβάνεται για την αποτροπή υπερβολικής
δοσολογίας που οδηγεί σε υπερογκαιμία με συνοδή παθολογική αιμοαραίωση
και υποξία του εμβρύου (βλέπε παράγραφο 5.3).
Θηλασμός
Δεν είναι γνωστό αν το Υδροξυαιθυλάμυλο απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα,
απαιτείται προσοχή κατά τη χορήγηση αυτού του προϊόντος σε θηλάζουσες
γυναίκες. Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής του
θηλασμού.
Γονιμότητα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Γενικά
Οι συνηθέστερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται άμεσα με
τη θεραπευτική δράση των διαλυμάτων αμύλου και τον όγκο που δίδεται,
δηλαδή, αραίωση του αίματος ως αποτέλεσμα πλήρωσης του ενδοαγγειακού
χώρου χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση συστατικών του αίματος. Μπορεί επίσης να
παρουσιαστεί αραίωση παραγόντων πήξης. Έχουν αναφερθεί σοβαρές
αναφυλακτικές/ αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις και μπορεί να απαιτήσουν
άμεση δράση (ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο «Αναφυλακτικές/
Αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις» παρακάτω).
Πολύ
συχνές
(1/10)
Συχνές
(1/100 έως
<1/10)
Όχι
συχνές
( 1/1 000
έως
< 1/100)
Σπάνιες
( 1/10 000
έως
< 1/1 000)
Συχνότη
τα μη
γνωστή
(δεν
μπορεί
να
εκτιμηθε
ί από τα
διαθέσιμ
α
δεδομένα
)
Διαταραχ
ές του
αιμοποιητ
ι-κού και
του
λεμφικού
συστήματ
ος
Μειωμένος
αιματοκρίτ
ης,
μειωμένη
συγκέντρω
ση
πρωτεϊνών
πλάσματος
Αραίωση
παραγόντω
ν πήξης,
παράταση
χρόνου
αιμορραγία
ς και aPTT,
μειωμένο
επίπεδο
συμπλόκου
FVIII/vWF
(1) (βλ.
παράγραφο
4.4)
Ηπατοχολ
ι-κές
διαταραχ
ές
Ηπατική
βλάβη
Διαταραχ
ές του
ανοσοποι
ητι-κού
συστήματ
ος
Αναφυλακτι
κές/
Αναφυλακτο
ει-δείς
αντιδράσεις
διαφόρων
βαθμών
(βλέπε «
Αναφυλακτι
κές/
Αναφυλακτο
ει-δείς
αντιδράσεις
»
παρακάτω)
Νεφρικές
και
ουροποιη
τι-κές
διαταραχ
Νεφρική
βλάβη
Πολύ
συχνές
(1/10)
Συχνές
(1/100 έως
<1/10)
Όχι
συχνές
( 1/1 000
έως
< 1/100)
Σπάνιες
( 1/10 000
έως
< 1/1 000)
Συχνότη
τα μη
γνωστή
(δεν
μπορεί
να
εκτιμηθε
ί από τα
διαθέσιμ
α
δεδομένα
)
ές
Γενικές
διαταραχ
ές και
καταστάσ
εις της
οδού
χορήγηση
ς
Κνησμός με
πτωχή
απόκριση
σε
οποιαδήπο
τε
θεραπεία
(2)
Παρακλιν
ικές
εξετάσεις
Αυξημένα
επίπεδα α-
αμυλάσης
στον ορό
(3)
(1) Οι δράσεις συμβαίνουν μετά τη χορήγηση σχετικά υψηλών
όγκων Υδροξυαιθυλαμύλου και μπορούν να επηρεάσουν την
πήξη του αίματος. Βλ. παράγραφο 4.4.
(2) Αυτός ο κνησμός μπορεί να συμβεί αρκετές εβδομάδες μετά τον
τερματισμό των εγχύσεων αμύλου και μπορεί να επιμείνει για
μήνες. Η πιθανότητα αυτής της ανεπιθύμητης ενέργειας δεν
έχει μελετηθεί επαρκώς για το Tetraspan 60 mg/ml.
(3) Αυτή η δράση είναι αποτέλεσμα σχηματισμού ενός συμπλόκου
αμυλάσης με Υδροξυαιθυλάμυλο με καθυστερημένη νεφρική και
εξωνεφρική απομάκρυνση. Δεν πρέπει να παρερμηνεύεται ως
ένδειξη παγκρεατικής διαταραχής.
Αναφυλακτικές/ Αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις
Μετά από χορήγηση Υδροξυαιθυλαμύλου, αναφυλακτικές/ αναφυλακτοειδείς
αντιδράσεις διαφόρων βαθμών μπορεί να παρουσιαστούν, οι οποίες δεν είναι
δοσοεξαρτώμενες. Επομένως, όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχύσεις
αμύλου πρέπει συνεπώς να παρακολουθούνται στενά για αναφυλακτικές/
αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις. Σε περίπτωση αναφυλακτικής/
αναφυλακτοειδούς αντίδρασης, η έγχυση πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να
αρχίζει η συνήθης επείγουσα αγωγή.
Δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με εξετάσεις σε ποιους ασθενείς αναμένεται να
εκδηλωθεί μια αναφυλακτική/ αναφυλακτοειδής αντίδραση και δεν είναι επίσης
δυνατό να προβλεφθεί η πορεία και η σοβαρότητα μιας τέτοιας αντίδρασης. Η
προφύλαξη με κορτικοστεροειδή δεν έχει αποδειχτεί να έχει προληπτικό
αποτέλεσμα.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ μ μ Η αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών ετά από τη χορήγηση
μ μ . άδειας κυκλοφορίας του φαρ ακευτικού προϊόντος είναι ση αντική Επιτρέπει τη
- μ συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους κινδύνου του φαρ ακευτικού
. μ μ μ προϊόντος Ζητείται από τους επαγγελ ατίες του το έα της υγειονο ικής
μ μ περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογού ενες ανεπιθύ ητες
ενέργειες στον μ μ , 284, GR-15562 , Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός
, : + 30 21 32040380/337, Αθήνα Τηλ Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Η υπερδοσολογία με Tetraspan θα οδηγούσε σε ακούσια υπερογκαιμία και
κυκλοφορική υπερφόρτωση με σημαντική πτώση του αιματοκρίτη και των
πρωτεϊνών του πλάσματος. Το γεγονός αυτό μπορεί να σχετίζεται με ακόλουθη
έκπτωση της καρδιακής και πνευμονικής λειτουργίας (πνευμονικό οίδημα).
Θεραπεία
Στην περίπτωση αυτή, η έγχυση πρέπει να σταματήσει αμέσως και πρέπει να
εξεταστεί η χορήγηση διουρητικών. Εάν συμβεί υπερδοσολογία, ο ασθενής θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται συμπτωματικά και να παρακολουθούνται οι
ηλεκτρολύτες.
5. Φ μαρ ακολογικέ ς ιδιότητες
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: υποκατάστατα αίματος και πρωτεϊνών
πλάσματος,
κωδικός ATC: B05A-A07
Μηχανισμός δράσης, φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Το Tetraspan είναι ένα κολλοειδές υποκατάστατο όγκου πλάσματος που
περιέχει Υδροξυαιθυλάμυλο σε ένα εξισορροπημένο διάλυμα ηλεκτρολυτών. Το
μέσο μοριακό του βάρος είναι 130.000 Daltons και η μοριακή υποκατάστασή του
είναι 0,42.
Το Tetraspan 60 mg/ml είναι ισο-ογκωτικό, δηλαδή, η αύξηση του
ενδοαγγειακού όγκου πλάσματος ισοδυναμεί προς τον εγχεόμενο όγκο.
Με ισογκαιμική χορήγηση, η δράση αύξησης του όγκου διατηρείται για
τουλάχιστον 4-9 ώρες. Η διάρκεια της δράσης του όγκου εξαρτάται κυρίως από
τη μοριακή υποκατάσταση και σε μικρότερο βαθμό από το μέσο μοριακό βάρος.
Η ενδοαγγειακή υδρόλυση των πολυμερών του Υδροξυαιθυλαμύλου οδηγεί στη
συνεχή ελευθέρωση μικρότερων μορίων που είναι επίσης ογκωτικά ενεργά πριν
απεκκριθούν από τους νεφρούς.
Το Tetraspan 60 mg/ml μπορεί να μειώσει τον αιματοκρίτη και το ιξώδες του
πλάσματος.
Το Tetraspan έχει επίσης ευνοϊκή δράση στη μικροκυκλοφορία, λόγω της
μεταβολής των χαρακτηριστικών ροής του αίματος.
Ο τύπος κατιόντων στο κρυσταλλοειδές συστατικό του Tetraspan 60 mg/ml
είναι προσαρμοσμένος στις φυσιολογικές συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών του
πλάσματος. Ο τύπος ανιόντων είναι ένας συνδυασμός χλωριούχων, οξικών και
μηλικών, ο σκοπός του οποίου είναι να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο
υπερχλωριαιμίας και οξέωσης. Προσθήκες οξικών και μηλικών αντί
γαλακτικών ανιόντων προορίζονται για να μειώσουν τους κινδύνους
γαλακτικής οξέωσης.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Γενικά
Τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρολυτών που περιέχονται στο Tetraspan είναι τα
ίδια όπως και στην κανονική φυσιολογία.
Απορρόφηση
Καθώς το Tetraspan χορηγείται ενδοφλεβίως, η βιοδιαθεσιμότητα είναι 100%.
Κατανομή
Το Υδροξυαιθυλάμυλο είναι ένα μίγμα αρκετών διαφορετικών μορίων με
διαφορετικό μοριακό βάρος και βαθμό υποκατάστασης. Όπως όλα τα κολλοειδή,
έτσι και το Υδροξυαιθυλάμυλο αποθηκεύεται προσωρινά, ιδιαίτερα στα κύτταρα
του συστήματος μονοπύρηνων φαγοκυττάρων (MPS), χωρίς ωστόσο να προκαλεί
οποιεσδήποτε μη αναστρέψιμες τοξικές δράσεις στο ήπαρ, τους πνεύμονες, το
σπλήνα και τους λεμφαδένες. Ήσσονες ποσότητες της αποθηκευμένης
δραστικής ουσίας στο δέρμα παραμένουν ιστολογικά ανιχνεύσιμες αρκετούς
μήνες μετά τη χορήγηση. Εικάζεται πως αυτά τα φαινόμενα αποθήκευσης
αποτελούν την αιτία του κνησμού που έχει παρατηρηθεί μετά τη μακροχρόνια
χορήγηση υψηλών δόσεων Υδροξυαιθυλαμύλου.
Το Υδροξυαιθυλάμυλο δεν περνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Ανιχνεύθηκαν
μη σημαντικές συγκεντρώσεις Υδροξυαιθυλαμύλου στον ομφάλιο λώρο,
αποκλείοντας το ενδεχόμενο μεταφοράς Υδροξυαιθυλαμύλου από τη μητέρα στο
έμβρυο.
Βιομετασχηματισμός/Αποβολή
Η αποβολή εξαρτάται από το βαθμό της υποκατάστασης και σε μικρότερο βαθμό
από το μοριακό βάρος. Μόρια τα οποία ως προς το μέγεθος υπολείπονται του
λεγόμενου νεφρικού κατωφλίου απεκκρίνονται διαμέσου σπειραματικής
διήθησης. Μεγαλύτερα μόρια αρχικά αποδομούνται από την α-αμυλάση προτού
απεκκριθούν από τους νεφρούς. Ο ρυθμός με τον οποίο αποδομούνται τα μόρια
ελαττώνεται με αυξανόμενο βαθμό υποκατάστασης των μορίων.
Μετά από μία μόνο έγχυση 1.000 ml Tetraspan 60 mg/ml, η κάθαρση πλάσματος
είναι 19 ml/min και η AUC είναι 58 mg×h×ml
–1
. Η τελική ημιπερίοδος ζωής στον
ορό είναι περίπου 4-5 ώρες.
Φαρμακοκινητικές ιδιότητες σε παιδιατρικούς ασθενείς
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα φαρμακοκινητικά δεδομένα από τη θεραπεία παιδιών.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τοξικολογικές μελέτες σε ζώα δεν έχουν διεξαχθεί με το Tetraspan 60 mg/ml.
Δημοσιευμένες τοξικολογικές μελέτες σε ζώα με επαναλαμβανόμενη
υπερογκαιμική θεραπεία με παρόμοια προϊόντα Υδροξυαιθυλαμύλου έχουν
αποκαλύψει αιμορραγία και εκτεταμένη ιστιοκυττάρωση (αθροίσεις
ιστιοκυττάρων/μακροφάγων δίκην αφρού) σε αρκετά όργανα με αύξηση του
βάρους του ήπατος, των νεφρών και του σπληνός. Έχει αναφερθεί διήθηση
λιπώδους ιστού και δημιουργία κενοτοπίων σε όργανα, όπως και αύξηση των
AST και ALT στο πλάσμα. Έχει προταθεί πως ορισμένες από τις επιδράσεις που
περιγράφηκαν προκλήθηκαν από αιμοαραίωση, αυξημένο κυκλοφορικό φορτίο
και πρόσληψη και συσσώρευση αμύλου σε φαγοκύτταρα.
Παρόμοια προϊόντα Υδροξυαιθυλαμύλου έχουν αναφερθεί ως μη τοξικά για το
αναπαραγωγικό σύστημα σε κλασικές δοκιμές.
Μελέτες τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή με προϊόντα Υδροξυαιθυλαμύλου
έδειξαν κολπικές αιμορραγίες, και ενδείξεις εμβρυοτοξικότητας και
τερατογένεσης σχετιζόμενες με επανειλημμένη χορήγηση σε πειραματόζωα.
Αυτές οι επιδράσεις μπορούν να οφείλονται στην αιμοαραίωση, οδηγώντας σε
εμβρυική υποξία και σε υπερογκαιμία. Η αιμορραγία μπορεί εν μέρει να
αποτελεί άμεση συνέπεια των επιδράσεων που έχει το Υδροξυαιθυλάμυλο στην
πήξη του αίματος.
6. μ Φαρ ακευτικά στοιχεία
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pH)
Ύδωρ για ενέσιμα
6.2 Ασυμβατότητες
μ μ μ , μ Ελλείψει ελετών σχετικά ε τη συ βατότητα το παρόν φαρ ακευτικό προϊόν δεν
μ μ μ πρέπει να ανα ειγνύεται ε άλλα φαρ ακευτικά προϊόντα.
6.3 Διάρκεια ζωής
Κλειστός περιέκτης
Πλαστική φιάλη πολυαιθυλενίου (Ecoflac plus): 3 χρόνια
Πλαστικός σάκος (Ecobag): 2 χρόνια
Μετά το πρώτο άνοιγμα:
Το προϊόν πρέπει να χορηγείται αμέσως μετά τη σύνδεση του περιέκτη με τη
συσκευή χορήγησης.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη
Να μην καταψύχεται.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Το Tetraspan 60 mg/ml διατίθεται στους ακόλουθους τύπους συσκευασιών και
περιεχομένων:
Πλαστική φιάλη πολυαιθυλενίου (Εcoflac plus)
10 x 500 ml
Πλαστικός σάκος (Ecobag) κατασκευασμένος από τρία φύλλα (εσωτερικό
φύλλο πολυπροπυλενίου) με λαστιχένια βουτυλικά πώματα και εξωτερικό
σάκο πολυπροπυλενίου.
20 x 250 ml
20 x 500 ml
μ Μπορεί να η κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ειδικές προφυλάξεις για την απόρριψη και άλλους χειρισμούς
Καμία ειδική υποχρέωση για απόρριψη.
Η χορήγηση θα πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά τη σύνδεση του περιέκτη στο σετ
χορήγησης.
Για μια και μόνο χρήση.
Να χρησιμοποιείται μόλις η αρχική συσκευασία ανοίγεται. Κάθε
αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται.
Να χρησιμοποιείται μόνο αν το διάλυμα είναι διαυγές, άχρωμο και ο περιέκτης
άθικτος.
Μην επανασυνδέετε μερικώς χρησιμοποιημένους περιέκτες.
7 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Γερμανία
Διεύθυνση:
34209 Melsungen, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 5661 71 0
Φαξ : +49 5661 71 4567
Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ
9ο χλμ. Τρικάλων - Λάρισας
42100 Ταξιάρχες Τρικάλων
8. Α μριθ ός άδειας κυκλοφορίας
12473/17-2-2012
9. Ημ μερο ηνί α πρώ της έ /γκρισης ανανέωσης της ά δειας
28-6-2007 / 17-2-2012
10. Ημ μερο ηνί α αναθεώρησης μτου κει έ νου
28 Φεβρουαρίου 2014