ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Finarmg
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
mg 
finasteride
        mg
!"#
$"%&&'(%)*
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
+
,''''
 mm'%--F..--..
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
/ Finar  %    %  "
01%
2 &%'(&"&
&&01
2 &34&
% %" (& % " " 
TURP"
/Finarmg%4%&
%&ca56ml
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
7"
89&mg&"&
":%4/&
4 "  # ( % )) 1 
%%(&&')
"%
  &  1 " 
"'%3%
"
;%"
;%"%
"(%55
;%"
;   %" %"   
" ( "    
"  < ml=min' 9   " 
  %"     8
"
;%&
;   %"  '   
"      
&&& 69
4.3 Αντενδείξεις
/>?@Ar%"%"
/Finar9
B0"
B42C"%"%
( 5) 4  %'   D@AEFGH?IG 2  %
(
4.4 Ιδιαίτερες Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις κατά τη Χρήση
$
1  4%  4 4 
%4&="4
& " 4&  %  / 
%"("%"
+JKL%%
;    9    
      4  >MNLO
7  01  3   % JKL
"%
"JKL(:P01
>MNLO(
8"
""(
>MNLO"QRASGTU
;" 3   4' 9   3 %
%3
>MNLO'93"/JKL4
       % % 

$(""%JKLV*6@W=XRYZTH?FGS[
&%%(:$JKL345
 *6 @W=XR' & % & % 0
3&:34&9JKL
&$%01'
JKL&%9&
   3     >MNLO \
""JKL]5@W=XR43

/>MNLO9%9JKL
6^01
 8 & " & &  JKL  ' 
  01  (   >MNLO  
(.:%&&%JKL
438&
"(:%&9JKL
"3&7&9JKL
_666"2"%
QRASGTU'&9>MNLO"
    >MNLO `U@W2FGHX
ab?SASZ A@I KAcGFZ KFdIZ' J`aKK ((&   4
  (   >MNLO % 3 " "
'JKL4
%4   %      (
"%&%"8%"" 
%JKL4

e"  43 & &  JKL  
    >MNLO   % '
(&&
>MNLO
/4JKL%4JKL
9>MNLOe%4
 JKL        
>MNLO+4JKL&%
'
%""
7f=%9%&
+JKL
e%9JKL#
"   %  '  %  
#"
U%%&&JKL'
:%%JKL9
(>MNLOP'
  &  JKL   9 "
JKL4
""8""%%#
""
$%44
>MNLO % 3 " " '   JKL   
4%4%
($"(
55 + 1"  3   "'
1gef0,7h+iP' +  JKL  % %  

"
    "    (
 XW    9 9   
     % e %  
%4      & "
%"'&%''%
""
1"C"
/>MNLO%"
8&
,#
/  >MNLO  !" # 7 
"    % &   
3%#'"
"%#j%#
8"
8   "   " 

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
;&"

8  (# &'    
# ' &  "  9 J56
_L5 7   %    # 
"&&&%#'
%&%9J56
_L5    %&    
k'(&&&'"43
%&"&&
"
P      & 
 ' %3' % ' ('
' #   &  (4 

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
4
/>MNLO%"%"
%(5_73
+3   & &  4 ii  2
  #  "   
' lYm'    '
(  '   
&  3& % %  (4' 
%%%(_1
'\3
2%(
e%%"%
"">MNLO3
       
%((5)4%'4
/>MNLO"
   4 '  
!"
\&
(XW&;%&
49('
    4  (  
+3"44"
  %'   "  " 

$
/>MNLO%"%;%&
>MNLO%
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
;      # 
#"%""&
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
e4%&
R?T?IU 7  4 % #   9
    3#    
&9
e 4 %      
99 =""' 
%&
8&4&%9&3"
14 P n*=*6' P n*=*66 & ]*=*6 ' e 
n*=*666' & ]*=*66' P n*=*6666 & ] *=*666' 14
P]*=*6666'%&44(

8&4&%9
"

%e%4
P"
P
:
4%
;
4
"
\%&


(
'&
&&9
\%&7%%
(&"3&
9'%9'4
9
o P

&3"
 \%&: 9
8 \%&

3#
;
4
p

3
\%&

'&
;
%&%4
"
4
P


p

&'"'
%&"
\%&

'
"%'
"'
"%"="

13 P: & % 
+'4%
""
(55+1"13
C"
i"&&&qGI?SARm[GHAQZUc
JHUEFAF?SKZXQFUXE'qmrJK
qmrJK%4%XW=&
@s )t' IUuAvUE?@ 5 " tXW =& @s )' 
  XW=&  IUuAvUE?@ 5 " t XW
=&@s t)'4@s _ P"

" % 4&    & &&
9 8   " & 
  (   " %  
"  "  4 % %  4

P%
P%' 9'
"*tttw%'%<6)6"
  (: (  '  
 9  t6_*t'5^   
XW=&**5 w5'5^(
  P    XW=& wt6
 )'5^      xRGAEU@ 2*6 
9  (: (  w_ '*^   
4+4#43
:4(4"
XW3%&
&:%& XW
%
74&9&%9
-"  '   <t^ 3" & :
/*"/w%&8"&
&xRGAEU@ 2*6%&
+"%9%&
p3%4%JKL'
(:JKL9
4   >MNLO ( % 55 i
1"i13
7%4&4&%9
8  %4& 4& %9  
"%    4 y 
"+ " 4  2
4    4  y  z    
%%   %": 
" %4 4 % & 
+4 e%4 f& \%& wt5' *)w' C%'
/ { _6 w*_2w656w66' f3 { _6 w*62)5<t' i
[FFQ==|||GUcWH
4.9 Υπερδοσολογία
7 (3 &566XW
  >MNLO &  t6XW=& %  "'
& 4 %  % %&%" 
"%>MNLO
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
f" % 7 2%&%

&Lm}x65}~6*
8     52#'  
%&#42%&%
/4 ii / #      
%  lYm e   '
4&' 39
  "    lYm %  %"
%3"8%%%
%&
&&&lYm
 6^'%%%&%
\_"4&w6^
 %  ' 9 & #  
w ^_P"&%
" #9  (  " e
"((9"&
3&"'&&3
P" (&  %  " 4&  &
&&w(4%
3;
&5 "'
p
4_9
+      5 9 
&  3  4&'  % % %"
('  (% & &&   % 

P9&(901'
%&""3
%94&'&&
34& =*66_=*6659%
%%"(m•OJ""*6=*66=*66
7  9    (& w (9 
(%&&€•LKM2L•L462_5'4
9%w6^
434"&4&
5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
7
8(3t6^\%
%&w9"%"'
")2t9
"
84&•<_^
8%"*)XR=X?@ 62w <
XR=X?@ )R552<)R'P99"&
("% \
"XW'%&
"   %   t2*6 @W=XR' 
"
‚"
8 (#  "8#
  # 4  9 J 56 
4("2
%&%
7
e#&")952*w
9V 69t9'4)2*9
\"%%_<^
_w25)^4" (9
1  ("
41 ^*2)5^"

P"&&<
XR=X?@'  " (   
(%5w
8  (    % %
\%
9Pw%9&@s)<
(  XW= % )2w5 (' 
%9      
4]6'*@W=XR*6'5@W=XRP%4
 "  %  '  %9
   *) 9  ( 
XW=4]*'6@W=XR&w*@W=XR
P9'  (  %  XR'  
%6&*66
W
 4  lYm   (
%_
P    " ' & & 
<&XR=X?@'(
3*5}2D@AEFGH?IG"""&
%99;"&•''
"%  & (9  "&
("'
&&&3%
&" &(9 8 %"
%"

5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
/     4 " 
%9((3
( ' %3  "
%
/3%  %&%"  4  
3 & (   & 9'
&    4 %4  
&  %     4
%"    e  
9&&"
p&2%&%'
 & 9 (4& 9   "%
    4 8 ( "%
  %4 " #   &  t66
@W=       3 
(4&( 7"
)62*w6:'9
    ( XW'
  %   &   k
((&4&"&#
9 (y" 3'    "%
wXW=ƒW="L•}&"&
"9:_9(
XW ' "  *2w 4  9
     %4 " 
&&3&9%9%&(
;"&(
#    &   ( 
"
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
1"
\!"#\"1#
 ( $  /4 7 P
%"Sodiumlaurylsulfate
+:
0#\"MacrogolstearatetypeI
6.2 Ασυμβατότητες
;#
6.3 Διάρκεια ζωής
_
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος
f&w
6
C
6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη
E  :
PVC=PVDC =aluminium &w6'wt'_6'_'5<'6')')6'
<6'<t'*66'*6'**6'*w6'*w)&
\4
6.6 Ειδικές προφυλάξεις κατά την αποκομιδή και λοιπός
χειρισμός
$%"%
4  "    %& 
      
4((%
5)
7. ΚΆΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ
Specifar7‚++
wte&(*'
7%‚('*w_*'
7"j+
/{_6w*656*66
emailinfo specifar gr
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
96473/13/20-10-2014
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
w*2**2w66 =*62<2w6*w
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ