ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
TESTOPATCH 1,2 mg/24 h διαδερμικό έμπλαστρο
TESTOPATCH 1,8 mg/24 h διαδερμικό έμπλαστρο
TESTOPATCH 2,4 mg/24 h διαδερμικό έμπλαστρο
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Ένα διαδερμικό έμπλαστρο 30 cm² περιέχει 15 mg τεστοστερόνης και απελευθερώνει 1,2 mg
τεστοστερόνης ανά 24 ώρες.
Ένα διαδερμικό έμπλαστρο 45 cm² περιέχει 22,5 mg τεστοστερόνης και απελευθερώνει
1,8 mg τεστοστερόνης ανά 24 ώρες.
Ένα διαδερμικό έμπλαστρο 60 cm² περιέχει 30 mg τεστοστερόνης και απελευθερώνει 2,4 mg
τεστοστερόνης ανά 24 ώρες.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Διαδερμικό έμπλαστρο
Λεπτό, διαφανές διαδερμικό έμπλαστρο
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία υποκατάστασης του υπογοναδισμού του άρρενος που οφείλεται σε ανεπάρκεια
τεστοστερόνης, η οποία επιβεβαιώνεται εργαστηριακά και μέσω κλινικών σημείων (βλ.
παράγραφο 4.4).
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΜΟΝΟ
Διαδερμική οδός
Δοσολογία
Δύο διαδερμικά έμπλαστρα πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα στο δέρμα και να
αντικαθίστανται κάθε 48 ώρες.
To TESTOPATCH διαδερμικό έμπλαστρο, διατίθεται σε τρεις περιεκτικότητες: 1,2 mg/24 h,
1,8 mg/24 h και 2,4 mg/24 h.
Έναρξη της θεραπείας
Η αρχική δόση που γενικά συνιστάται είναι δύο TESTOPATCH 2,4 mg/24 h διαδερμικά
έμπλαστρα, που ανανεώνονται κάθε 48 ώρες. Αυτή η δοσολογία μπορεί να προσαρμοστεί
συναρτήσει των κλινικών συμπτωμάτων και των επιπέδων της τεστοστερόνης του
πλάσματος.
Προσαρμογή της δοσολογίας
Η συγκέντρωση της τεστοστερόνης του πλάσματος πρέπει να προσδιορίζεται σε πρωινές
ώρες, στην έναρξη της θεραπείας και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του ασθενούς
μεταξύ 12 και 36 ωρών μετά την εφαρμογή του διαδερμικού εμπλάστρου. Η χορηγούμενη
δόση μπορεί να προσαρμοστεί από τον ιατρό βάσει των κλινικών και εργαστηριακών
ανταποκρίσεων.
1
Τα επίπεδα τεστοστερόνης πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά μετά την προσαρμογή της
δόσης.
Αν η συγκέντρωση της τεστοστερόνης του πλάσματος είναι υψηλότερη από τις φυσιολογικές
τιμές ή σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων υπερανδρογονισμού, η δοσολογία μπορεί να
μειωθεί σε 2 έμπλαστρα TESTOPATCH 1,8 mg/24 h ή σε 2 έμπλαστρα TESTOPATCH
1,2 mg/24 h.
Μέθοδος χορήγησης
Προσέξτε ώστε να χρησιμοποιείτε μόνο άθικτους φακελλίσκους.
Ανοίξτε το φακελλίσκο μόνο πριν από τη χρήση και εφαρμόστε αμέσως μετά την αφαίρεση
από τον προστατευτικό φακελλίσκο.
Το TESTOPATCH πρέπει να εφαρμόζεται στους βραχίονες, στο κατώτερο μέρος της ράχης ή
στους μηρούς σε καθαρό, στεγνό και υγιές δέρμα. Αποφεύγετε περιοχές του δέρματος που
είναι λιπαρές, παρουσιάζουν έντονη εφίδρωση ή καλύπτονται με τρίχωμα, καθώς το
έμπλαστρο μπορεί να μην κολλήσει ικανοποιητικά σε αυτές τις περιοχές.
Αν είναι απαραίτητο, το τρίχωμα στη θέση εφαρμογής πρέπει να κόβεται και όχι να ξυρίζεται
πριν την εφαρμογή του TESTOPATCH. Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαπούνια,
έλαια, λοσιόν ή άλλα μέσα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα ή να το επηρεάσουν.
Το έμπλαστρο δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο ίδιο σημείο δύο συνεχόμενες φορές.
Τα διαδερμικά έμπλαστρα δεν πρέπει να εφαρμόζονται στους μαστούς ή στο όσχεο.
Τα έμπλαστρα μπορούν να παραμένουν επικολλημένα κατά τη διάρκεια του ντους ή του
μπάνιου.
Στη σπάνια εκείνη περίπτωση που ένα έμπλαστρο αποκολληθεί από το δέρμα, συνιστάται η
εφαρμογή ενός νέου εμπλάστρου σε άλλο σημείο. Το τελευταίο πρέπει να απομακρύνεται
στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.
Αν ο ασθενής ξεχάσει να αλλάξει τα έμπλαστρα, πρέπει να τα αντικαταστήσει αμέσως μόλις
το θυμηθεί.
Τα επόμενα έμπλαστρα πρέπει να εφαρμοστούν στις αρχικά προγραμματισμένες ημέρες.
Παιδιά και έφηβοι
Το TESTOPATCH δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 και δεν
έχει πραγματοποιηθεί κλινική μελέτη σε παιδιά και εφήβους.
Ηλικιωμένα άτομα
Η εμπειρία από τη χρήση του TESTOPATCH σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών είναι
περιορισμένη.
Νεφρική/ ηπατική δυσλειτουργία
Δεν έχουν διεξαχθεί επίσημες μελέτες σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, αλλά
το TESTOPATCH πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς (βλέπε
παράγραφο 4.4).
4.3. Αντενδείξεις
Πιθανό ή επιβεβαιωμένο καρκίνωμα μαστού ή καρκίνος του προστάτη,
Γνωστή υπερευαισθησία στην τεστοστερόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του
διαδερμικού εμπλάστρου,
Παρουσία ή ιστορικό όγκου του ήπατος.
4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το TESTOPATCH πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει σαφώς καταδειχθεί ο υπογοναδισμός
2
(υπο- ή υπεργοναδοτροφία) και αν άλλες αιτιολογίες που μπορεί να ευθύνονται για τα
συμπτώματα έχουν αποκλειστεί πριν την έναρξη της θεραπείας. Η ανεπάρκεια τεστοστερόνης
πρέπει να καταδειχθεί σαφώς μέσω κλινικών σημείων (υποστροφή δευτερογενών
σεξουαλικών χαρακτηριστικών, τροποποίηση σωματότυπου, εξασθένιση, μειωμένη γενετήσια
ορμή, στυτική δυσλειτουργία, κτλ.) και να επιβεβαιωθεί με δύο ξεχωριστές μετρήσεις της
τεστοστερόνης του ορού.
Προς το παρόν δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τις φυσιολογικές τιμές της τεστοστερόνης
ορού συναρτήσει της ηλικίας. Εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα
φυσιολογικά επίπεδα της τεστοστερόνης του ορού μειώνονται με την ηλικία.
Εξαιτίας της μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων, όλες
οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από το ίδιο εργαστήριο για κάθε ασθενή.
Το TESTOPATCH δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία της ανδρικής στειρότητας και
ανικανότητας.
Τα ανδρογόνα μπορεί να επιταχύνουν την ανάπτυξη υποκλινικού καρκίνου του προστάτη ή
καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.
Πριν την έναρξη της βασιζόμενης στην τεστοστερόνη θεραπείας, οι ασθενείς είναι
απαραίτητο να υποβάλλονται σε αναλυτική εξέταση έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν
κίνδυνοι σχετιζόμενοι με προϋπάρχοντα καρκίνο του προστάτη.
Πρέπει να διεξάγεται προσεκτική και τακτική παρακολούθηση του προστάτη και των
μαστών, χρησιμοποιώντας τις συνιστώμενες μεθόδους (ψηλάφηση του ορθού με το δάκτυλο
και προσδιορισμός του ειδικού αντιγόνου του προστάτη (PSA)) τουλάχιστον μία φορά τον
χρόνο, σε οποιονδήποτε ασθενή υπό θεραπεία με τεστοστερόνη. Σε άτομα ηλικίας άνω των
40 με υπογοναδισμό και σε ασθενείς σε κίνδυνο (κλινικοί ή οικογενείς παράγοντες),
συνιστάται μία τακτική παρακολούθηση κάθε 3 μήνες για τον πρώτο χρόνο και έπειτα δύο
φορές τον χρόνο.
Σε ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με ανδρογόνα, πρέπει επίσης να
παρακολουθούνται συχνά επιπρόσθετα της παρακολούθησης των επιπέδων της
τεστοστερόνης του ορού, οι ακόλουθες εργαστηριακές παράμετροι: αιμοσφαιρίνη,
αιματοκρίτης (για την ανίχνευση τυχόν πολυσφαιρίας) και παράμετροι που σχετίζονται με τη
λειτουργία του ήπατος και με την εικόνα των λιπιδίων.
Το TESTOPATCH πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή:
σε ασθενείς που πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια. Σε αυτούς τους ασθενείς
δεν έχει διεξαχθεί μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σχετικά με αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν,
σε ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρή καρδιακή, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια ή
ισχαιμική καρδιοπάθεια, η θεραπεία με τεστοστερόνη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές,
που χαρακτηρίζονται από οίδημα, οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται ή όχι από
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, που απαιτεί άμεση διακοπή της θεραπείας. Η
θεραπεία πρέπει να διακόπτεται αμέσως αν παρουσιαστούν τέτοιες επιπλοκές,
Μετά από απόφαση του γιατρού μπορεί να ξεκινήσει προσαρμοσμένη στον ασθενή
θεραπεία.
σε ασθενείς που παρουσιάζουν καρκίνο με κίνδυνο υπερασβεστιαιμίας/
υπερασβεστιουρίας εξαιτίας μετάστασης στα οστά. Σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει να
διεξάγεται τακτική παρακολούθηση του ασβεστίου του ορού,
σε υπερτασικούς ασθενείς, η τεστοστερόνη μπορεί να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής
πίεσης,
σε ασθενείς με επιληψία ή πάσχοντες από ημικρανίες, καθώς αυτές οι διαταραχές μπορεί
να παροξυνθούν.
3
Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανδρογόνα και στους οποίους τα φυσιολογικά επίπεδα
τεστοστερόνης του πλάσματος έχουν επιτευχθεί μέσω της θεραπείας, μπορεί να παρατηρηθεί
αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.
Η θεραπεία με τεστοστερόνη των υπογοναδικών ατόμων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
άπνοιας κατά τον ύπνο, ειδικότερα σε άτομα με παράγοντες κινδύνου όπως η παχυσαρκία ή η
χρόνια νόσος του αναπνευστικού.
Ορισμένα κλινικά σημεία όπως ευερεθιστότητα, νευρικότητα, αύξηση του σωματικού βάρους
και παρατεταμένες ή συχνές στύσεις, ναυτία, έμετος ή οίδημα αστραγάλου, διαταραχές της
αναπνοής, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με τον ύπνο, μπορεί να
αντιπροσωπεύουν υπερβολική έκθεση στην τεστοστερόνη και να επιβάλουν προσαρμογή της
δοσολογίας.
Πρέπει να εφιστάται η προσοχή των ασκούμενων και των αθλητών στο γεγονός ότι το προϊόν
αυτό περιέχει μία δραστική ουσία (τεστοστερόνη) υπεύθυνη για την πρόκληση θετικών
αποτελεσμάτων σε δοκιμασίες για απαγορευμένες ουσίες. Τα ανδρογόνα δεν ενδείκνυνται για
ενίσχυση της μυϊκής ανάπτυξης σε υγιή άτομα ή για την αύξηση της σωματικής ικανότητας.
Η θεραπεία πρέπει να αναθεωρηθεί και αν κριθεί απαραίτητο να διακοπεί αν ο ασθενής
αναπτύξει σοβαρή αντίδραση της θέσης εφαρμογής.
Το TESTOPATCH δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε γυναίκες λόγω πιθανών
αρρενοποιητικών δράσεων (βλέπε επίσης παράγραφο 4.6).
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες.
+ Από στόματος αντιπηκτικά: μεταβολές στην επίδραση των αντιπηκτικών, μέσω
τροποποιήσεων στην ηπατική σύνθεση των παραγόντων πήξεως, με τάση αύξησης της
επίδρασης των από στόματος αντιπηκτικών.
Συνιστώνται συχνότεροι έλεγχοι του INR
και πιθανή προσαρμογή της δοσολογίας του από
στόματος αντιπηκτικού κατά τη διάρκεια της θεραπείας με TESTOPATCH και επί 8 ημέρες
μετά τη διακοπή της.
+ Η ταυτόχρονη χορήγηση τεστοστερόνης με ACTH ή κορτικοστεροειδή μπορεί να αυξήσει
την πιθανότητα οιδήματος. Συνεπώς τα φάρμακα αυτά πρέπει να χορηγούνται με προσοχή,
ειδικά σε ασθενείς με καρδιακές, νεφρικές ή ηπατικές παθήσεις.
+ Εργαστηριακές εξετάσεις αλληλεπιδράσεων: τα ανδρογόνα μπορεί να ελαττώσουν τα
επίπεδα της σφαιρίνης δεσμεύουσας θυροξίνη, προκαλώντας ελάττωση των συνολικών
συγκεντρώσεων της Τ4 στον ορό και αύξηση της πρόσληψης σε ρητίνη των Τ3 και Τ4.
Ωστόσο οι συγκεντρώσεις της ελεύθερης θυρεοειδούς ορμόνης παραμένουν αμετάβλητες και
δεν υπάρχει κλινική απόδειξη δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς.
4.6. Kύηση και γαλουχία
Το TESTOPATCH προορίζεται μόνο για άνδρες.
Δεν ενδείκνυται σε γυναίκες. Η τεστοστερόνη μπορεί να προκαλέσει αρρενοποιητικές
δράσεις στο θήλυ έμβρυο. Η τεστοστερόνη δεν πρέπει να χορηγείται σε γυναίκες που είναι
έγκυες ή θηλάζουσες.
4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και
4
χειρισμού μηχανών.
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικές δόσεις
TESTOPATCH, 47,9 % των ασθενών παρουσίασαν μία τουλάχιστον ανεπιθύμητη ενέργεια
που πιθανώς σχετιζόταν με τη θεραπεία. Οι συχνότερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες στις κλινικές δοκιμές με διάφορες περιεκτικότητες TESTOPATCH είναι
αντιδράσεις στη θέση εφαρμογής, συχνά στην έναρξη της θεραπείας. Αντιδράσεις στη θέση
εφαρμογής παρατηρήθηκαν σε περίπου 23% των ασθενών.
Στη συνιστώμενη δόση των δύο εμπλάστρων των 2,4 mg/24 h κάθε 48 ώρες, τα πιθανώς
σχετιζόμενα με τη θεραπεία ανεπιθύμητα συμβάματα που παρατηρήθηκαν σε σύνολο 253
ασθενών, υπό θεραπεία για ένα χρόνο το μέγιστο, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΧΝΕΣ [>1/100, <1/10]
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Υπερχοληστερολαιμία
Υπερτριγλυκεριδαιμία
Υπερλιπιδαιμία
Αύξηση σωματικού βάρους
Μείωση σωματικού βάρους
Ψυχιατρικές διαταραχές Κατάθλιψη
Διαταραχές του νευρικού συστήματος Κεφαλαλγίες
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Κοιλιακό άλγος
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Αύξηση χολερυθρίνης του ορού
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Κνησμός
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του
συνδετικού ιστού
Αρθραλγία
Οσφυαλγία
Μυϊκό άλγος
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Ερύθημα, ερεθισμός, κνησμός
στη θέση εφαρμογής
Εξασθένιση
Παρακλινικές εξετάσεις Αύξηση PSA
Δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Παροδικές αντιδράσεις ερεθισμού στη θέση εφαρμογής (ερύθημα και κνησμός) αναφέρονται
από τους περισσότερους ασθενείς κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σε όλες τις
μελέτες που διεξήχθηκαν, το 9,1% των ασθενών διέκοψε τη θεραπεία λόγω αντιδράσεων στη
θέση εφαρμογής.
Σε μία μακροχρόνια μελέτη, οι σοβαρότερες επιπτώσεις που συνίσταντο σε εξανθήματα με
φυσαλίδες, οίδημα και/ή βλατίδες, παρατηρήθηκαν στην έναρξη της θεραπείας (μέσα στις
πρώτες 6 εβδομάδες).
Κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών που διεξήχθηκαν με το TESTOPATCH
παρατηρήθηκαν επίσης πολύ σπάνιες περιπτώσεις εκζέματος εξ επαφής.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία με
παρασκευάσματα που περιέχουν τεστοστερόνη:
Οργανικό σύστημα Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του
λεμφικού συστήματος
Σπάνιες περιπτώσεις πολυκυτταραιμίας
(ερυθροκύτωση)
Διαταραχές του μεταβολισμού και της
θρέψης
Αύξηση σωματικού βάρους
Αλλαγές στους ηλεκτρολύτες (κατακράτηση
νατρίου, χλωρίου, καλίου, ασβεστίου, ανόργανων
5
φωσφορικών και ύδατος) κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με υψηλές δόσεις και/ή για
παρατεταμένες περιόδους
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος
και του συνδετικού ιστού
Μυϊκές κράμπες
Διαταραχές του νευρικού συστήματος Νευρικότητα, επιθετικότητα, κατάθλιψη
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος,
του θώρακα και του μεσοθωρακίου
Άπνοια κατά τον ύπνο
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Πολύ σπάνιες περιπτώσεις ίκτερου και διαταραχή
των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών ηπατικής
λειτουργίας
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου
ιστού
Μπορεί να παρατηρηθεί ποικιλία δερματικών
αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων: ακμής,
σμηγματόρροιας και αλωπεκίας.
Διαταραχές του αναπαραγωγικού
συστήματος και του μαστού
Μεταβολές στη γενετήσια ορμή
Αύξηση της συχνότητας στύσης
Υψηλές δόσεις τεστοστερόνης προκαλούν συχνά
διακοπή ή αναστρέψιμη μείωση της
σπερματογένεσης, προκαλώντας μείωση του
μεγέθους των όρχεων.
Η θεραπεία υποκατάστασης της τεστοστερόνης
για τον υπογοναδισμό του άρρενος μπορεί, σε
σπάνιες περιπτώσεις, να προκαλέσει επίμονες και
οδυνηρές στύσεις (πριαπισμός), ανωμαλίες του
προστάτη, καρκίνο του προστάτη
*
, απόφραξη
ουροφόρων οδών.
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της
οδού χορήγησης
Αντίδραση υπερευαισθησίας
Η χορήγηση τεστοστερόνης σε υψηλές δόσεις ή
για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί, σε
μερικές περιπτώσεις, να αυξήσει την έναρξη της
κατακράτησης ύδατος και του οιδήματος.
*
Τα στοιχεία αναφορικά με τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη που σχετίζεται με θεραπεία
τεστοστερόνης δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την αιτιολογική
σχέση.
4.9. Υπερδοσολογία
Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί μία μεμονωμένη περίπτωση οξείας υπερδοσολογίας
τεστοστερόνης, μετά από ένεση τεστοστερόνης. Η περίπτωση συνίστατο σε αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενή με υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης του πλάσματος της τάξης
των 114 ng/ml (395 nmol/l). Είναι σχεδόν απίθανο ότι η διαδερμική θεραπεία μπορεί να
προκαλέσει τέτοιες συγκεντρώσεις τεστοστερόνης του πλάσματος.
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, δεν είναι απαραίτητο κανένα μέτρο εκτός από τη διακοπή της
θεραπείας ή τη μείωση της δοσολογίας.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ανδρογόνα
Κωδικός ATC: G03BA03
6
Τα ενδογενή ανδρογόνα, κυρίως η τεστοστερόνη, που εκκρίνονται από τους όρχεις και ο
κύριος μεταβολίτης της τεστοστερόνης (διϋδροτεστοστερόνη, DHT) είναι υπεύθυνα για την
ανάπτυξη των έξω και έσω γεννητικών οργάνων, τη διατήρηση των δευτερογενών
σεξουαλικών χαρακτηριστικών (ανάπτυξη τριχώματος, αλλαγή της φωνής, ανάκυψη της
γενετήσιας ορμής), τη γενική δράση στον αναβολισμό πρωτεϊνών, την ανάπτυξη των
σκελετικών μυών, την κατανομή του σωματικού λίπους και τη μείωση της απομάκρυνσης
μέσω των ούρων του αζώτου, του νατρίου, του καλίου, του χλωρίου, των φωσφορικών και
του ύδατος.
Οι επιδράσεις της τεστοστερόνης σε ορισμένα όργανα-στόχους παρατηρείται μόνο μετά την
περιφερική μετατροπή της τεστοστερόνης σε οιστραδιόλη, που στη συνέχεια δεσμεύεται
στους υποδοχείς οιστρογόνων των κυττάρων-στόχων, όπως για παράδειγμα στην υπόφυση,
στον λιπώδη ιστό, στον εγκέφαλο, στα οστά, στους όρχεις και στον προστάτη.
5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η εφαρμογή δύο διαδερμικών εμπλάστρων και η διατήρησή τους για 48 ώρες σε 24 ασθενείς
με υπογοναδισμό οδηγεί, για δύο διαδερμικά έμπλαστρα 30 cm
2
, στην απελευθέρωση 2 x
1,2 mg τεστοστερόνης ανά 24 ώρες˙ για δύο διαδερμικά έμπλαστρα 45 cm
2
, 2 x 1,8 mg
τεστοστερόνης ανά 24 ώρες˙ για δύο διαδερμικά έμπλαστρα 60 cm
2
, 2 x 2,4 mg
τεστοστερόνης ανά 24 ώρες.
Η τεστοστερόνη απορροφόνταν συνεχώς κατά τη διάρκεια των 48 ωρών. Η επιπεδωμένη
συγκέντρωση επιτυγχάνεται 12 ώρες μετά την εφαρμογή, με Τ
max
να κυμαίνεται από 12 έως
24 ώρες.
Μετά την εφαρμογή δύο εμπλάστρων TESTOPATCH 2,4 mg/24 h, οι συγκεντρώσεις της
τεστοστερόνης του πλάσματος μεταξύ 3 και 10 ng.ml
-1
(φυσιολογικές τιμές) μετρήθηκαν στο
79,5% των υπό θεραπεία ασθενών με υπογοναδισμό. Τα επίπεδα αυτά ήταν υψηλότερα από
10 ng.ml
-1
στο 12,5% των ασθενών.
Μετά από ένα χρόνο θεραπείας με δύο έμπλαστρα TESTOPATCH 2,4 mg/24 h, οι
συγκεντρώσεις της τεστοστερόνης του πλάσματος είχαν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα
στο 67% των υπό θεραπεία ασθενών με υπογοναδισμό και ήταν υψηλότερες από 10 ng.ml
-1
στο 5,8% των ασθενών.
Δεν έχει παρατηρηθεί συσσώρευση της τεστοστερόνης.
Η ελεύθερη τεστοστερόνη δεσμεύεται ισχυρά (30-60%) στη σφαιρίνη που δεσμεύει τις
γεννητικές ορμόνες (SHBG) και ασθενώς στη λευκωματίνη. Μόνο το 1 έως 2% της δόσης της
τεστοστερόνης είναι παρούσα σε ελεύθερη μορφή.
Η τεστοστερόνη μετατρέπεται σε δύο κύριους μεταβολίτες, την οιστραδιόλη και τη
διϋδροτεστοστερόνη (DHT). Η DHT διαθέτει ισχυρότερη ανδρογενετική δραστικότητα από
την τεστοστερόνη.
Η τεστοστερόνη απομακρύνεται ταχύτατα με ημιπερίοδο ζωής μεταξύ 0,5 και 2 ωρών.
Το 90% περίπου της χορηγούμενης μέσω της ενδομυϊκής οδού τεστοστερόνης απεκκρίνεται
στα ούρα σε γλυκουρο- ή σουλφο-συζευγμένες μορφές και υπό μορφή μεταβολιτών. Περίπου
το 6% της δόσης απεκκρίνεται στα κόπρανα, κυρίως σε μη συζευγμένη μορφή.
Μετά την απομάκρυνση του διαδερμικού εμπλάστρου, τα επίπεδα της τεστοστερόνης του
ορού μειώνονται ταχύτατα (κατά 40%, 2 ώρες μετά την απομάκρυνση).
5.3. Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Η τεστοστερόνη βρέθηκε μη γονοτοξική. Σε μελέτες με πειραματόζωα, αποδείχθηκε σχέση
μεταξύ της θεραπείας με ανδρογόνα και συγκεκριμένων μορφών καρκίνου. Τα στοιχεία που
ελήφθησαν από αρουραίους κατέδειξαν αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του
7
προστάτη μετά από θεραπεία με τεστοστερόνη.
Οι γεννητικές ορμόνες προάγουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων όγκων που προκαλούνται από
γνωστά καρκινογόνα, αλλά η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή.
Μελέτες σε τρωκτικά και πρωτεύοντα έχουν καταδείξει ότι η θεραπεία με τεστοστερόνη
μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα μειώνοντας τη σπερματογένεση κατ’ αναλογία με τη
χορηγούμενη δόση.
Η τεστοστερόνη επέδειξε αρρενοποιητική δράση σε έμβρυα θηλυκών αρουραίων (αύξηση της
πρωκτογεννητικής απόστασης), όταν χορηγήθηκε υποδόρια σε δοσολογικά επίπεδα των 0,5 ή
1 mg/ημέρα (ως προπιονικός εστέρας) σε έγκυες αρουραίους κατά τη διάρκεια της
οργανογένεσης.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1. Κατάλογος εκδόχων
Μήτρα:
Ποβιδόνη,
Diethyl-toluamide (DEET)
Αυτοκόλλητο:
Συμπολυμερές ακρυλικών-οξικού βυνιλίου (DUROTAK 387-2052)
Υπόστρωμα:
Υμένιο πολυαιθυλενίου τερεφθαλίου
Προστατευτικό υμένιο (αποσπώμενο):
Σιλικονιωμένο υμένιο πολυεστέρα
6.2. Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται
6.3. Διάρκεια ζωής
2 χρόνια
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη.
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη
Διαδερμικά έμπλαστρα σε μεμονωμένους φακελλίσκους (χαρτί + πολυαιθυλένιο +
αλουμίνιο). Κουτί των 10 ή των 30.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Μετά τη χρήση, το έμπλαστρο διαθέτει ακόμη μη αμελητέες ποσότητες τεστοστερόνης.
Συνεπώς, μετά τη χρήση, το χρησιμοποιημένο έμπλαστρο πρέπει να διπλωθεί στα δύο, με την
κολλητική επιφάνεια προς τα έσω, ακολούθως να απορριφθεί στον κατάλληλο κάδο
απορριμμάτων.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
PIERRE FABRE FARMAKA A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 350, 153 41 Αγ. Παρασκευή – Αθήνα
8
Τηλ.: 210 7234582
Fax: 210 7234589
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Testopatch 1,2 mg/24 h: 72111/9-11-2007
Testopatch 1,8 mg/24 h: 72112/9-11-2007
Testopatch 2,4 mg/24 h: 72113/9-11-2007
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 9-11-2007
Ημερομηνία ανανέωσης:
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
9