ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Imunofar 25mg 
 50 mg 
 100 mg 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
mg
!"#$%&"'
()'mg*+acrogolglycerolHydroxystearate',
mg*
-mg .
!"#$%&"'
Ethanol'-mg*
Macrogolglycerolhydroxystearate'/,-mg*
/--mg .
!"#$%&"'
Ethanol'/--mg*
Macrogolglycerolhydroxystearate'01-mg*
2%&%#%$")$34.#56./.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
73).
28%
9)8% .
28% .
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
:"; #%< '
+%)#=#$
>)% ) %<% %)%)
#=#$(%%=% ) <% 
%%$ #$ 4
 %%%< #% .
+%)<%$%=
>)% ) <% %)#&
%)<%$%=4%%%$.>)
&% )<% %;%&?graft@versus@host@
disease@GVHDA.
:"; %) %<$
:"#& #"%"
(%%=% %& #%)" &
 #"%" =" %#  3
%  4%&%&
"% # .
B% #"%" CDEFDG ; 
5#& 4&%54%"<  $ 
# "= .
H5$)<"
:;%=)%%"&%)%%"&
5$)<"3%5%$% 
% ) 3)$ 5% 
= 33%&%%&%&3&
4=" %5% .
Imunofar#%#$#&%
%&% = .: 3
"%#))%%"&
=3%% %"&%$%"=.
I%"& %"
B% 4 3#<%"< %" .
J$
(%%=% 4& 5& $  3% 
 4%&%&
%%&.
(%&"%%"
Imunofar"% 4& 5& %&
"%%")%%%%%&#$#&.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
K#
"#<3#&#%)%%)% 
&#<)$ "#) .
L& ") %Imunofar%%"<%
%") 3% ;%%"% 
 .M%%%Imunofar#%%"=% 
 %")%)%#<%.
Imunofar%##5%))3&#
3%)%&##$#& 
%%%5*&%%)#$.
+%)
+%)#=#$'
N;%  %Imunofar#%%) /
$=)%#&4")/-$ /mg*kg
#<"<" ") .N")
"%%$ ")%& #/$ 
4"" 3%#%3=4=%
5$%"%3<5$%%
58)$%)%%& 3%
%=")%& %$$ 6mg*kg
#<" ") .
O%%Imunofar#%8%%%
?..%%@"&&%#$#& %&
%5%P)%A3<%
)% ") ?..0$ 6mg*kg#<"<
" ") #%&A.
+%)<%$%=
N&")#%%#<% 
%) .M% )% %= 3#%)
%)%%&#=%  #
"##.N%="54")0$ 
mg*kg*.N#8%%"#)%)"
%%"% )"%%%)" 
4""$3##&)%%)% 
%& Imunofar& ") /3
mg*kg*#< " ") .
N%& 8%0& ?
%%6& A%%3)%4
$% ") %"/% %%%).
(%Imunofar%#%;%  3
%=&")/3$ /mg*kg*3
#<"<" ") 3;=% %
)%%).
:%<%#%% "% 3=
%)53%<)% ") 
 &&"54 #$#& .
M  3%%GVHD%)%"&
%  3&$ %P
%;%  ..M% %= % 3
#&")5)% /-$ /.Q*RQ%
&&#% ") %& 3"
%&%)S ") %Imunofar
<#%%%=% & 3) GVHD.
:"; %<$
7%%&%"&%)% % 
%$ "; %$%<$3
%<%%$#) '
>%;%  3;)%&
;)#% 5& %# %%"<%& .2
%;)#%DTUV"3%
%= ) %& "& ?DWGXGDYQZDZ
[ZGGXGD3DTUVA4%%<\]V].7= %
4<%%#%&% 3;#%
5&%#.:^%"%DTUV$%)%
)_%$% & %& )% %  %& 3
"#%$%$ -_.:
$%DTUV)%;4%0_3;%
%$$% ") %.L% % 
5)8)% %< ;<
%%< %$5#=%=%#%.:
%$% ") "%4%$%DTUV
&3%"?4#5
`.`A.
(%%%%&<% %&  .
>%;%  3%%") %
" %$%$;)# % %& 
%# %%"%  %%%&
<.>%"%%"% 
%%") %$"$"$33#
<;$ <.
M%  3"$ %
%&<%$"$ %3
..)%%##% 
"%%5%&%  &%$
&% & %) ?..%%)%%
&;";%53)$ 5&"%#A.
N& ") &# )%%).:
<$#"##3"&%
&#%& "54 ") 3%%%
)%%)% ").M%%8%4&%<
%&%  .
:%) ) 3%&#%)3"#&#"%"
"5$)<"3&&")"
4%$%Q*RQ.
2%%& 3%%%&
%%&"#3"8%
;%.
M 3%  %) #<"%&% 
?#" 5 34%$A"%#%
%&%)&%%&")"
5=%% %$ "# 5 3
%")%%.
:"#& #"%"
2%#$#&<5 3%%#<
Q*RQ*)%%)" ") %<5% 
#<#"%" 4%$% %& ;<%% .M
%%%)%%%3");
%aQ*RQ*#)"%
2%%;% & <5 3&#%%%=%$
5#=%$5=3%%
%%&#$#&%%"&& ") -3$ -36
Q*RQ"8) &"3%
"%#%%)#% %% .+%)0
& 3")%$%%"=$4
%%%%&").
2%%& 3")$4%
%%%)".7%%"%$5$
<5 3")"4%Q*RQ*.
>%%$%%%=3<%
="%% #"%" ..
H5$)<"
2%
)= 3
%=&")
#%" )%%)% ") .
:5&%#?%) % $%P A5#&3
%=&");& '
- : 5 mg/kg &
- ": 6 mg/kg
M 445&%#3&")"
4%3mg*kg*.
L") %Imunofar ") )%%)% 
%%"=%%"%  
%Imunofar"%&3"% 
%)%%%%"&.
L) %"&$4%$%)0$ 6
& #%%<% 44 %$5=
%$.:"%4%$%%)
%)"%% 4%$ 3Imunofar
".
L") %%8%;%
<5$%%%)%%?$%PA%
53"4%mg*kg*% 
& %6mg*kg*".
2%
%& 3
")$#$ 
%)%%%)".
I%"& %"
2% =% 64"" #$#& %=")0
mg*kg*)%%)#<" ") .
:""%&3&")3%
3;43#%&%
< 3"4%mg*kg.2
%& %%)%%3%
&##$#& Imunofar#/4"" .
2%%& "#)8%
;%%)%%%)"#)
"3<5$%&.
Imunofar#")&")
%%"=*&%"=%5#$"=
5$?+M(bA%Imunofar "%)#
")%;%3#<4""
&")3 &%%%;%3
#<3=% 3mg*kgImunofar
" ") $ 3%#&
;")#%&%< .
J$'
NImunofar;&)%< 
%"#$% $ .9)#$% "< 3
8%%%&3
;%<%.2%
)= 3
%=
"); 3mg*kg*#<)%%)%
"<" ") .("4%$%)/
&3&")"%);43
"4%mg*kg.N
")%% %  "%
%&%%$44=$ 36
4"" %")%$mg*kg*3&%  
%%&")"4%&% 
$ %%& # 5 ?4
#5`.`A.
K) ; mg*kg*"# 
 %$$%%%%4%$.(5<
%%&%3%Imunofar
"%)")%&
%%$8%%Imunofar%#<%%&
").M  3%%& 
#$#&%& .
M%
%& 3
") %%<%
;%$ %)%%%)"
4%mg*kg*.
(%&"%%"
NImunofar;)%< 
%"#$% %& "%%" .9)#$% 
5 % %% %& 3
;%<%.%="#)< 3$ 
mg*kg*#<"<" ") )%
%)3.(=%"); %$3mg*kg*"
%<%&%)%) 4""$3
&")"%);%$ mg*kg%
#%.M<4 5& %= 3)%
%%< %) # % )")
; %$mg*kg*.(5<%%&
%")$435%)3
Imunofar")%%.:<$ 
%%&3%%$&#
<Imunofar.
(%$14""$#%%;
%  %$%$%$3&#%  #
/)"%%&%
%&3%c))%<%%%& "#
% < .
+%5%;<$%$
N#&)%)%%)% < 
#)%4%<34 %
< %$"$%  %
%  .
:"
( 5&'
O ";
N4%%"%$
5=5%&%"8%%%
)%5&?4#5.A.:%<% 3
)#$%"<5%;)%% ?4#5`.1A3
%%%&<% 5& 
%# ?4#5`.`A.
:"; % 
+%;=34%#$#&#
5$)<"3 445&
%#"?4
#5%5; #"; 
%$%<$%#5`.`A.M 
5$)<"445&%#3&
")"4%3Q*RQ*
d 4%&%#
N%48%%%%&.M 
%&%<;%  %
%$ 05
.
N$% ") 
%% 4&%&%
"%"%<%) %%=
"$)"#<< ?4#5 `.`.A
%%<%$"$ %3
 )%%<%"
>"'
M % &")%%/% .M
% % 3#<%")% 
")  RQ4 =% 3) 3
#&& 3&%% .
K%%&%"#"; % 
%) %) %5$<")?4#5
`.`A.
N$ ? 6%=$A
N%&%  % $ 
.
M % %&%   
%"&%"3  6$&%)%
%&%%%"%  
)%;& %$"$% <
%e-_$% ; %)0$ `& .
N#&% ") #$  #%
%3&$ ;=% )%))%"#<
< 3%%#<%)%%% $ 
%& 35& &"& %# %  
)&5$;&=; .
) &#
()%%)% &
Imunofar<%$<).
4.3 Αντενδείξεις
f%"%&&)%"3
%%%#56./.
M") %P)%3
ghiDXjiDG
?kG
lEmWnGA?4#5`.A.
L") 53%<%=%% $%o 
%5 =5$I@#$%o &%$$%P=
%5 #=)%$?L(IA; #%=
%$$%%8%4 *&% #
%8$&<% # 3..%3%;&"4#%
?4#5`.A.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά
την χρήση
p%&<
Imunofar%##5%))#%< 
%%%%< #% 
<&<3
4 % & 5& ;% 3% % % 
%&  %#%$#%=%$
5 .L)%) 3%
5%)%)P)3%%$8%
#%%  #%< %%< 
%< ) .L%) 3<%#%%& 3
"%& 5 #%<%
< .
95=% & 
O$ %%%3;%"
%; 5$%$$=3"%%"% .
L; " 5%)%%8%%4)%
"% %%& )%&#$
#)%$.:$ 3%%
%)&%%%
?4 %  A= <
"#&5c% "% )# #=
#$35) % .
94% )%""& %"% 3
 3"%4%
#$&%&"%%"3
"<5<#%4&&
%4$ %)"%%%%)
%="q%4&rstd
5$%.
9=; 
O$ %%%3"%% 
 #%%;"5)$4%=3%=3
%=#==;$3#).N
#==;$)pZh@)3
)"#&5%8)%pZh@)
?rtduA3"%5%8)%)q7?CvtuA3&
P<%&#5%8)%)
lw?r\xA.L%% % %8%&&
%%%&45<)%
"5&"#$%%$="<
5&%#&#%=%.!5
4*&%5)%%.><%
%% % % %%# 3"%
 4%)< 
%%%< #% .
H5&%;)%%
7%%%%&
"4&&3<;%$"$%  
<.L%# % # ";%= 
% 3=&$ %%%$% ") .
7%%)3 
" # %$5=?.."$A3
 3 %)5=3"%
)% # ;% % ) ) .:$ 3%%
&<% 5& %# 3<5$% 
% %%& # #%)#$";?4
#5 `.`.1A.
N%%;)%%
 ?WDDWDjGX`.1A.M 3
4#$#&3;5 %)
%<$ )% 5 %%;)%% %&
44 34%)%3%%3%%%"
%%&.L)% 5 4
 % )%% 3 %% 
 #% <# 3)$ ="  
#&#5$")"%%;& " .M
 %= 3$ %  3
5%5) 4 ?4#5`.13(<% 
:# A.(%%%&<%$%$
;)# % %& %# %$% 
"5# 3%$% ") ?4
#5 `..A.
N$ ? 6%=$A
M$  35&%#
%"%&.
><%$"$ ?4#5`.A
O%%%%  3
%&% 5 %%&<%$
"$%  %.
2%<%$
"$ %& 3%%")
$)%$?%% %&  A.+3 3
" #& $%#5 & )" 
?grxwA3%%&.:"#
% &<3%%)%$%)
"$<?) A.2%&<
=34%)&% 3
%")$)%$&";<
 %& 3=% %)%")$)
%$)%")$)%$#
"5"#3%&%%&.
M%  3%%%&
<%$"$ %3..)%%
##% "%%
5%&%  &%$&% 
& %) ?..%%)%% &;
";%53)$ 5&"%#A.
f8%)%#%$%  %3%
&%) ))% < #% 3
#<%&%%%< .:$ 3%
%%<)#%"&#% 
% % "# %   #% 
% .
f%
7%%"%  %%%%%&
<% %&  .:%%3
;&%%c%&#$#&.>
%%%c%) #$3""%%
5%&%  3.."?4
#5`.A.
(;"% 
:"&y5)%%y%<;
%$y"$y%% 3y)y#yy"%$y
"$y% #$#& %%y=%&y%  .M
%$4<y;y"3y5z)
) % "% yy"y%$% ") .
f
N<%" 3"%
 5&"%#.(%% &)%
#%%%)%%5
?..%%"%3% %%%%<
8<% ##% ?+:(A3%#$% %$"$% 
##% A5%P)%3
=  %=&"%.M% 
%= % 3%%# %$"$.
f#
N<%%#.(%)
"#&%$%&#3"%%%
"%%%).:$ 3%%"
%%%)3%%# %$"$
#<3"%%#=%$%$*
$.:$%%3#<
=%#.
f
>&%%%y#$#&y=y.
:4)8$%< ; #< 
7%%"% #$#& 34
#)%%%.N&4$
; 8=% #< 5<#%?4
#5`.A.
("
(%%&%%#&#%  
53%;&=%% #%= 
%  %3$% %& &% #$#& 
%w{r0d`*&% I@#$%P ?4#5`.A.
>&%%%%;%  ")
"%  3;%" &
 3"%5%;&#&"?4#5
`.A.
N%%)&%  %%) 
5<#%?4#5`.A.
N % %w{r0d`%% 
$%P %5 =5$r@#$%o%$
$%P=%5 #=)%$?L(IA
;&%"% ##<$5$
%<%=%%8<%<*&%%5.
(%%&%%%%)&#%  
%5%&5<#%%%)&?4
#5`.A.N;%% %
g\T@wd"% ?%% A.7%%%%)&#
%3"#%$%%=$
%%)&$%%=5<#%<5$
% % % # 5 %P)% .N
%% %&$&
"% %=%
 & #% "<3"%
#4&5&4434 % 5& 
 3% "%< 4") ?4#5`.A.
+%%%%)&# 
" 3
3
dsw% " %dsw%  
;&%/_.:$ 3%%)&%  
%"5<#%.N&#% 
 0= %%&#% " ""&#
# % dsw% " 3dsw% 
;&%a_.L") %) 3$ 3
#%&%=% "%%;<%$
#&$%%0$=.
:""'f";%%&#)
Imunofar";%%&#)3
%&"%&".
:""'()
Imunofar/3avol_) ?) A3".
$ mg")3"</0ml< 36ml
").(%)44 #<  
4%)## #< &
8 % 3 %&)&&
 "
>)% 5; #"; %$%<$
L 5&"%#?%) %$=5$)
<"%%)4)5& "%# A3#)
%3#) =; &"&%%<&
".
>%;%  3;)%&
;)#% 5& %# %%"<%& %
DTUV.N5&%#;#%z)%
"%  =%%%<% ") ?4
#5`.A.
>)% 5; #%yy"#y&#"%"
#%& 
#)<"CDEjDG.>%%
#&%%%$=.
f)%&%"
"#&#"%".
>)% 5; #%y5$)<y"
(y 5#&&y5&%#
= y4y%#$#&3Q*RQ%y
y<y%<%.
M< y yy"<y"%$
y5&"%#5%%&%
%4=y%y5&%# %8y%z%)z
%)%y5$)<y".(%);##%3y %= 3
%# = % y5< y"y%%
y%$ <;%y%yy<
>y5z)"y#y5& 4 #y 
% %";%=y y y5%$y
=$y%  y8%#
)%)y)y.
My y5$)<y")#$#&y%%%
?4yy %  A5y& 
?)$ %5$gYQRXzWAy%y5.
>)% 5; #%%"&%"
+%)6&y  35&%#
;#%`14"" 3#%%)%%% 
)3%##<5%  ) .
>)%y#y%%)%y;y%")
%&8y") #$#&y@%" 
y%5#$y=" 5&;y%")%.: 3"&
%5y#y%%y%"$
%%%"yy#%
y%c%&.
O$   " y%%% #$# 3
y5z)y ;y y"y 5y 
5c%="%=."%&%%)%y
%#%
y")%y+%;%3;% % 5%;& % 
# .
>)% 5; #%y$
N"&%%%y%"$%
%"yy#%y%c%&
#$#&.
L$yy %%$8%)
$3y5&%#
%"%&.
f)%&%  
"$.
My $4yy= z
y yy4%&y%%%&3
y5y%;& ?"%%"% A.K% 
44 "% #%y$
& &@%"& y4y%
4y#$#&%.(y &&
@& = %"% y4y%
#$#&%)yy%)y""#y#$#&%%$y
44=yy"yy%&<#.
M  $4Imunofar3
45c% "% .(% <%#
"&.
Ly 4y%#$#&"
%%%%)%=" % q&
rstd5$%.
>)% 5; #%%&"%%"
N"&%%%y%"$%
%"yy#%y%c%&
#$#&.
N%"%&"%%"
.
L$yy %%$8%)
$3y5&%#
%"%&.
7& 5"y<y%8%%y%&
"%%";5y8%))y% &%#y&4%$% 
%% %y< .
95"y%%%%"% #$#& 
y3y#%%%.
O%y5"yy3%#y&4%$% y)3
y%%y#y%43yy5%)%3=%
y44=y%5=% .
By#y%%%&#$#&)%y
y#) $;))%3y;y&#$#&.
Kyy)$ %%y")%%%y%%
" $;4%%"% #$#& %)3%) y
$;y4&.
Ky)%y%y";)%y$;%")
kGiEhZjjjWDW
y#%$;
y%4%"5.Ny)%%)3y
#y$%))%y)y;y%#y%$% y %
?4#5`.A3)yyy5<#%.(y"y
y%&<3y%%y#y%%
%"% y %3y5&%#
y y<% y# )#$% y .
Ly 4%#$#&"
%%%%)%=" % q&
rstd5$%.
S&%"
>% %%= %5$<")3"
& %.N&%"
 %$%$/6%=#"; %$%<$
%5$<")"%.
4.5 Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
(" 5
()%55)%"<%
3%%%$%$$
" %$  %= .
K5#% #$%))%;&=%"
 %&$ ;% &=% %8
%%%4)%  3"%8
%w{r0d`.
N % %w{r0d`%% 
$%P %5 =5$r@#$%o
;&%"% ##<$5$
%<%=%%8<%<*&%%5.
b#$%))%=&;%
4")%%%  M%  3
%%&%%$"$ 3
%%3<% "# %  3"%
%%;&"&%##<5.M
%  3%%;<%"%
5%%$="$#)%
%%$.:#<%%)
5%P)%3%#$%))%;%"
 3%)%&;)#% 
5& %# %&<%$
%8)$%#=3<#%
%%$"$% %.
b=%" 
O#$# %w{r0d`*&% r@#$%P %
)%=%"%  .>"#%5$
=%" '
q4%3
4835%o3
544%3")3
#8543%8)3
535""

%i.v.353%%"3
)
3
5"83%%3%#%8)3Hypericum
perforatum?St
.
John
|
s
Wort
A3%"358)3%453
%
.
>P)%3%
ghiDXjiDG
?kGlEmWnGA"
<%%%)%;% %
"<$$"$%  %
$ $ %%)%% ?4#5`.0A.
N5
#%%)%)%4)% 
 .L") %  
;<%0$ 5 %%%%)&#.
N%%"
=%)%%)% )5% 
 %<;%-_% ") % 
 &#&"54&#.
b;%" 
O% %w{r0d`*&% r@#$%P 
"#&;" .>"#%%
;& '
H"3%"3)%%)% %%3
"8)?&")A3)3);<
#$#3% $%=3%3358")
.
(%4%" '
N
;&%
%%`$ a5 3
5%;)%%.
N
5)%"8%
%
.N8
;%"% 
 %-_.@
(%4%8) 'N
%8)358)3%8)
48)
<"%%
.
N4
;% #%= %  %
%$ 05 .
N#&#%
%4
"&#<;% 
  %") %  %`36`
5 ?dswA.
N")
;%%#%$%  
%%%)%<;% % <.N
"%&%#<)"%
%%"&% ") 3)#$% < )"
8$& ?- A.
N"8)
5)%;% #%= % 
 %%-_.
N"%8
?") ,-Q*A;&% 
#%= %  %%$ -_.
N%
;&%%%
w}%-_.
(" %%5&
!5)%%%)&#%  )
QiD@XG&<#<%;%4")%%
%  .
M";"5%;)%% 
M%%&)%%
5585%;&#)$ ;& '
#" 3?4$#% 3
% A35% q35;343
%3?~5;8)A3%"&%5#$"&
5?4$"5 3; 3
" A353%3g@N@%#$% ?..
%"3%"A3%;%?4#5`.`A.
7%%"#&# ) 55
5%;&#%%
5&%#.:5%&44% 5& 
%# 3"#%##<5
$&"%&#$#&.
N#&#%) 5<#%)#$%
"%; 5%;)%% % 5%& 
" $%$w{r0d`*&r@Qi?4#5`.`A.
:" %  5
N% %w{r0d`3% $%P 
%5 =5$r@#$%o ?r@QiA%$
$%P=%5 #=)%$?•d€rA.N#&#
5$3%=%%w{r0d`3% r@Qi%$•d€r
%3;&%"% %$
%%)#<$5$3%=%%
8<%<*&% $%P %5 .
L"#%%%%$'
N=%% 
"#; 3% 
 3%$%$% g\T@wd#$# ?%% A

% %" .:"&%)%5%
<%%%)%3%%%&
&<3"%$<=
%; "= %$5%=P)%$
$% "# &"&% &# .7%%%%)
&#%3"#%$%%=
$%%)&$%%=
5<#%<5$% % % # 5 
%P)% .(# %< 
%% ;% % #&# %%%
%%>/.N%% 
%&$&"% 
%=%  & #% "<3
"%#4&5&4434 % 
5&  3% "%< 4") .
> / >%$%4=%  
< %% ;% % #&# %

Στατίνη
Διαθέσιμες
δόσεις
Μεταβολή της
έκθεσης στην
κυκλοσπορίνη
(%4%% /-@1-Q 1@/-
M4%% /-@1-Q 6@1
b4%% -@1-Q @`
94%% -@`-Q @1
>4%% -@1-Q @/-
I4%% @`-Q @/-
>%4%% /@`Q `@6
M%%&%%#&#%  %
"?4#5`.`A.
+%%#&# 
 3
3) 
%=% % r@Qi3w}%  ;&%35
dsw%335 .:%<% 3%5%)
5%  ";%.N#&#% 
 %"%%?4#5
`.0A.
N%%)&#% ;%;& "4#% "%%
;% % %%& " %  %$%P
%5 r@Qi?4#5`.0A.
N%%)&#% 
5"
%
"#&;%$<$<#
%%)%#%.
N%%)&% 
"5 
%  
%&)%"#%&<;% 4")%% 
% "5 %")% 5& 
"%# .N<;% 4")%% % "5 
)%%)%$%5=% ")"
% .:
")%#<+M(b

&"=% ")"?..%);<A"
%<;%4")%%% .
M% % )&
DyDZXW
&
WXZXW
")
##%$&")3%&
;& %$"$% <.N"%&
%%$% ") %  .DyDZXW
%WXZXW&)"%5%&% 
 .N#&#%  <;%
%"%DyDZXW%WXZXW%5%
% .
M%%&)%#%%%)
%%5%P)%?..%%
"%3% %%%%<8<% ##% 3
%#$% %$"$% ##% pp
A&
<
5
= "#&% ;& %$
"$<?4#5`.`A.
N;&%#%$% 
#" 
%33%%)%)3;&%"
# .
N#&#%
•WDG
%# % 
;%%•WDG%% 5 %&
$%0_%  %.N#&#% 
 %•WDG"%%?4$
#5‚b3=%"%  ‚
#5`.0A.
N&#=")$
•XWDG
 # 
% "&#<;%  %•XWDG%5
=%;&?%/-_A.
M##<  %"54&#%4%=
 <=")$ 3%&
%&<;%  %
%4% ?..
";43%;)3"4
A.
7%%"%  34) 
#)%%%) 3&;$4$
5<#%.
>"%) ) '
+% " ";)& .
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
7<
+% %)8$";#$#&%;)%%
 
N%#< # 
.!## 3&#$#&
%%%5%%%)3
4 %  %$3
3"%")$%%<?ƒ0a4"" A.
f ) %&$"3
%%
"%$ 
3%%$
a%=.N5&%#%&%"%
&%5# .:%<% 3" %
#) % #< # $ 
"%%%"% #< %) 
")$5#%%"#%")
"#%4.N%)%%%$%$
 ) 5)#< 
# ?4#5`.`A.
B) N%%%)#.N
%)%%%$%$ )
 5)# 8?4#5
`.`A.L% 3"
8;% %)%%4 
<% %" %5#%*45
8.>5& ")%
)&")%&%534% )%
%5%<P)% #%%.
2)%%
f""#%"%  
%=#)%%?4#5.0A.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών
K""#%"%  %
)%%"&# <=.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
>%55 
L< <% %" 3%<% 
% %8%%&#%  
4%5&"%#3%)3"%)3
%3"3;3%%.
> )% <% # %8%%
#$#&";%= 
%%%$% ") .M% "5 "; 3%
)5#=%z" .:%<% 3
"5 %)%%5 %4)%%.
:;% %)%%<%)%  ") 
)%& 3# )% 
&$ 4<% %  <#% 
 3%%$8%# "; .
+%%"54&#P)%$ 3
;)%3%
5%" %" ?4#5`.`A.
9=; >%= :
L 34 %%%53
4$%  %$
3"%;"#=; ?# 3
4% 3% 3% A?4.#5`.`A.+
%<# % =; .: 3
"$<c =; 
#=;$rZhyXW"#&
%8)%)rZhyXW5?rtduA&
%8)%)lwP<%&?r\xA.
!54*&%5)%%.
7&3&")%%<%?)$ 
<% <" A
L 34%%%53
4 %  %$3
3"%;"%; 5$%$&
5c%="%=$=3"%%
"% .N)%%%$=;);%%
"%  ?4.#5`.`A.L &
"#&%%.
M)%%5 4=<%$%"$%5
 % 
L<% %" 4 % ?> /A
%%<5$%\DY]Vd%7%#*L#)
M<%.:%) % 7%# *L#<M%&% 
<% %" %5%;<%#%
)%%.>=% 5%)% .M%
%# )%% 3<% # %%%
54)%% .:% %% %# 
)%% <%#48%%%$
<4?w•\kA'
><&?e/*/-A
M&?e/*/--3ƒ/*/-A
O&?e/*/.---3ƒ/*/--A
M?e/*/-.---3ƒ/*/---A
><?ƒ/*/-.---A3
+#$%&?"%)%"""A
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες με βάση κλινικές
μελέτες
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού
συστήματος
M&'9
O (34
M +##%&%&3
%))<".
+#$%&„B4$%&##34$%&
4&5<
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης:
>< f"3%
M f#3;33
3#
Διαταραχές του νευρικού συστήματος:
>< ) 35#3.
+&:#534%
L(%M"):#5 ?L(M:A3
%=%)$ 3<#3
%) 3$%3"#3c3
% "% 3%<5$)%5)3=33
#5"&%;
M7%&.
><L"% %& & 3
4"&%%"&;
% ) %)&"&%.
+#$%&„N
Αγγειακές διαταραχές
><&f%
M&:;
Γαστρεντερικές διαταραχές
M H%3% 3&"5*# 3
"3%$<$3%) .
M>#%%"
Ηπατοχολικές διαταραχές
M&N%&"%#?4#5`.`
:" "& 5; #%&A
+#$%&„N%%;)%%%&443
4 % )% 3%%3% 
%%" % %&  3%%5)
4?4#5`.`A
Δερματικές διαταραχές και διαταραχές του υποδόριου
ιστού
><&K%)
M (&3%$
+&(#;&%
Μυοσκελετικές διαταραχές και διαταραχές του
συνδετικού ιστού
M +P  3#
M+P&"3
Νεφρικές διαταραχές και διαταραχές του ουροποιητικού
συστήματος
>< H5&"%#?4`.`A
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και των
μαστών
M K% &< 3#%
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις του σημείου
χορήγησης
M&>%) 3)$
+&L"3<;4
„(<% # 35%4%%
%5%#))%%%$<%$
#=?d]VA"#$%&3= "#%) 
%& .
L;)5%;)%%
( 34#$#&% %  ?wuA3
4 %  %$%$3
3"%;"; &) 
5%;)%% .!;5 ) % 
4%%%5%#3%8%
%&%  .>%%; 5%;)%% 3
5 "%=% )% )%$3)$ 3
#.>%%5
)$5#=#=4$%$
%=3$&%5"$?4#5
`.`A.
>"%) ) '
M % " )/% 
=% %)%"# #
55 % & .
(5%)$<%$#=
N5%)$<%$%"$%%
#%5%<P)% %&.:%%
& <%8#$5 *"<%
5%<P)% .…%%)% ##% # 
5%)<%%"%:)
L#)b$39$5.+#$1`3/6S#) 3
(&3.'~0-/0-`-01-*00a†U}'~0-/-6`,1†
‡‡‡.D.Q..
4.9 Υπερδοσολογία
Nx]
-
% )%%)#<  0,Q*RQ
%< 3/`1-Q*RQ ˆ/---Q*RQ.
M%=%
N%;"#%  
.()%%)% ")  $ /-g
?/-mg*kgA3&%% %&  
 )$ % 335 3%"
#  %4&3%4% 
5& %# .:%<% 354
%=%"%$ %)%%&
&#"#  )$45.
B
M%%)"# 34%#
%%%5)8%%$%&%%=.
N)%<%& % 
=% = %%)%%)% &.N"
=%)4)<%<%")%
#).
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
b%&%#'(%%%
#% 3%  37$") ATC'L-`AD-/
N? #$%&$ (A
)%"3%%%)//;.
: ) %%%) #$3 
%)8$%%4$#=
%<$"% 3" 35=3#% 3<
%$%=3%<%&<.L% %"<
)%%%%;4<$
)<%%%"$34 %  %
)3% % "%&  3
% %& #& #5%" 3% %" 
)%)Freud3% )<% %
;%&?GVHDA % #$#& %$%$
;%$$)%@<%%.M%%)"3%&
%%#$#&%$5=3
4$% % ?;%) #$@
%%$3TCGFA.N5%)%%
)5<%%%5G
-
&G
/
%%%<<
%%<)%%#)$
%$5=)%#@<%%.
O%"""%"<)%
""%%)%%5<%%.
(%%)% %%%%< #% 3"
%%%"8%%#%$
5#%%$.
!";% %< #=#$
<%$%== 3=% 
#%)%%%=% ) %
<% % GVHD.N
%%) %< #%)% %%" C
?HCVA)#% %< #%)% %%" C
?HCVA 3"%%)&% .
LP " %  
 %"%%$ 
#$%)&$)%"%%.
>"%) ) 'N")%
%%&%%%=%;%=)%"&
5$<").
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
()5
+%%)%%)% &# 3#% 
#%= %5%%#%%) /$ 6
$=.N)%)%%)% 4")%%%%
&# -$ -_.N)5% 
 8"<8%)
%)%5& .(<;%0a_% dsww}
%&)%#&#<&
%)%%.:%) %%<"#<< 3
#%#%$%&%$)%
<#%$ *)$ #$  %").
2%& 3$%)3"#&.)
"%8% 
4P"<.N"<%;<%$=%"%
&)/1$ a`_.
7%&
N%%#%) %)#%%
5))#%& 03l*kg.M%%00$ 
`a_%8%%3%`$ ,_%5<%%3%
$ /_%<%%`/$ 1_%
5.M%3%,-_"
% $%o 3$ %%$%o .
q%%&
N%48%%%/
%4% 3L%4) "#%$ %&$%
%=% r`-0d`?w{r0d`A3< "@
"@";$H@$"5  %.
O%4% "&
%"&%"% %&  .L"%
&%%%&"?%"%%
%4%5A.
(
>%%&"<%""35)
5%%&"8$& 4& %  3
#%")5)8%%)@%).
N%&" 8$& )%)630= % # 
% $ % -3`= %  4&%&).N
#%$ "% & 3)%6_% )%
%)% #< ") %%<%$%/_
%4%5&?4#5 `.`.`A.N" 
4& %  %)5=&%//
= "<%;<`$=.
:"
( 5&
M%3";& 5&%<
%"3%&&%%"<%%%  
%&   5#&%#%$
5=.9#)%)%/_% #< ") <%
.
( %&
M %&%<;% 
 %%$ 05 .M%3";&
 4&%&)3$%$
43%&" 8$& &%-3`= ?"<%;<
/-31$ `13-$=A<#a3`$ //3-= % # 
% .
>"%) ) '
5%"")"%<  3% 
 #&.M/ 
%)5= 0@/6%=3% 
 )%& %)"54&#&%
/-.6‰0.aZ*X*RQ?") 'whjZ@GjWiDjX[jVdA.M%a
=%)5= @/6%=3% 
 )%),31$ /3Z*X*RQ.M, 
%)&% 3 -36@6%=3&%,.0‰.`
Z*X*RQ?") 'grxwA.M<#% & 
%  3"5 %4")%%%;<
%  %"%&#  3
%&% & .
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
+%""; %;#) 
&%%#) " )%"%%&%)
%%)% &#?$ /amg*kg*
0-mg*kg*3)%%)A.M%; ") 
? %0-mg*kg)%/--mg*kg*)%
%)A3&%4%;&3##) %
<%)%;#%&%#%&
)%%3$%4 %$#=")
%8) %& %%<%$%=.
M"<" % % 3%
"%$ 
?/-Q*RQ*Yh"$ A$)
5=$3%5%$5=3%&%3P<
5&%%$04""$.%3
&/Q*RQ*3"54?"<5 %
%="54")%$A%%#<3
4;)%%5 % 
<"5#% .&%%"&5
"% #%$"#$%&.K
%&4% #)%% % 
%.
N4& 
XyXG

XyXy
# #%;)%% 3$ "; %& 
%;#)"%)%% .
K;&% # < < 
 < .M%%a14""$3%< 3
") %$y/3`/6Q*RQ%y3&;y";%%%= 
y%& % #55%%=y5$%$y
& 3y)%%5y %%%=yy$%$y
y yy")4y%%y%&#.
M%y`y=y% #y") %$y-.31
Q*RQ%y3%"y=%%$yy"=y#%=y
%%$y4y%%)#%)"#)
".%%%y=%%"y=%%$y
y"=y#%=y%%$y"y%8y%y%").
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Περιεχόμενο των μαλακών καψακίων
Ethanol anhydrous
Tocopherol acetate
Diethyline glycol monoethyl ether
Oleoyl macrogoglycerides
Macroglglycerol Hydroxystearate
Κέλυφος καψακίου
Gelati, Glycerol
Propylene glycol
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide black (E172)
Purified water
Περιεχόμενο των μαλακών καψακίων
Ethanolanhydrous
Tocopherol acetate
Diethyline glycol monoethyl ether
Oleoyl macrogoglycerides
Macroglglycerol Hydroxystearate
Κέλυφος καψακίου
Gelati, Glycerol
Propylene glycol
Titanium dioxide (E171)
Purified water
Περιεχόμενο των μαλακών καψακίων
Ethanolanhydrous
Tocopherol acetate
Diethyline glycol monoethyl ether
Oleoyl macrogoglycerides
Macroglglycerol Hydroxystearate
Κέλυφος καψακίου
Gelati, Glycerol
Propylene glycol
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide black (E172)
Purified water
6.2 Ασυμβατότητες
K5)8
6.3 Διάρκεια ζωής
0)
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις φύλαξης του προϊόντος
5%)%)P)"%"% & 
5<; .
b%%&.
O%#%3%%&&.
(%)5#)")%%
%%$.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
M %)5<@
Imunofar"%%# %$/-3-30-3-Š
6-$.
K5<%#)%# .
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλο
χειρισμό
K" %& .
7P)"&)
5<5$% %%) < % 
"%; .
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ANGELINIPHARMAHELLAS(q::>(I(2‹2NM7(p:+>LIp(M
b(I+(7‹H
(o 8 @/`6`H75@'/-66,--
8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
0/--/*/0@@--13/06/*//*/`@,@/
0/--*/0@@--13/06/*//*/`@,@/
0/--0*/0@@--13/06/*//*/`@,@/
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
N=% # '/0@@--1
N%% $ '@
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ŒM=%)"•