ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ONDANSETRON/NORIDEM,   2 mg/ml
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
mlndansetron !"!#$"
ndansetron%mg&
'(()%ml*(+,mgndansetron&
'((),ml*(+-mgndansetron&
./()+012*'//*3* %4566 7854869:
5%69;#;<"$;0(0=00+*0&
>+0/()/*)4?&('@&&
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
&
(/)/*&
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Ενήλικες
:
A BCDECFGAHBCICBHJDGK / ( 0 =0 0  / 
/*0/L/+0//&M
ONDANSETRONINORIDEM/(0*0N0/00(0/+
7PONV:&
Παιδιατρικός πληθυσμός:
MONDANSETRONINORIDEM/(0=0
0//*007CINV:0/
O@0=4/=/(0*0N00PONV0/O0*&
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία που προκαλεί ναυτία και έμετο:
Ενήλικες:
P(*00///(*/
 0 / /  0& P *
+(00/0(ONDANSETRONINORIDEM/L-Q
5%6900)/(*)'/)&
(*0//1
MBCDECFGAHBCICBHJDGK
'?3/++(00&
R     ?   (*  0  + /4  
ONDANSETRONINORIDEM   0(0  '?  ) ) =
+(00&S*4BCDECFGAHBCICBHJDGKT*(0&
P=0*0 ONDANSETRONINORIDEM -69/0(?
'?+3/+0)*04+0(0/
8 =4 /0 *    '// ' /* 0
'?+03/+'+&
>0'L0*/00+00/0=
=%,=))=+(00/*0'?+
03/+4(80&
.  (*  01
R      ?    (*
04&&N0+*0040(0ondansetron'?)+
)0+(00&&Mndansetron 'L/*
=%,=00'*0(0/)*1
U 'L *0 ) - mg 0(0  ? '? 0 7 *
(**5V*:+3/+04) *0L00
0&
U*0)-mg0(0?'?07*(**
5V  *: +  3/+  0 )   * 0  04
/0* % * )- mg /,= 0(
'?) 7 * (* * 5V *: + 3/4  )
(0*mgI=(/*0)%,&
U  (0  /+  '?  *0  )  @69  *0    8VQVV  6
'(/+?*(*(07?('@&@:(
 0 * /* ) 8 = )  0 0& M0
/+*0 BCDECFGAHBCICBHJDGK/+
'?*)-mg 7*(**5V*:+3/
=&
'L * ( ) @69    0( L 0
L= / ( L00 0 +/0  + WA 7?
(',&,4,&-/8&:&
P(+(/+T?00?*00
?*0(*0&
P/*0 ONDANSETRONINORIDEM (*0
*L00+(00'L'?*0%Vmgdexamethasone
sodiumphosphate*0L000&
>0'L0*/00+00/0=
= %, =4 0    ONDANSETRONINORIDEM   T 
+(00**+**(80*///&
Παιδιατρικός πληθυσμός:
CINV 0/O@0=/'+?
P *0 ( 0 =0 0  /    / * 0
0  7CINV:      (  ?  0'  =  +  
)/*?Q?/)&
R///4ondansetron*0/'?(0)
%88V ml '(/+?((0/(0/(*
(**8&
M (/ +  (T ?  )/ ?4  
 N0* / 0+ *  (/0   + 
(T?0'=7(',&,/8&:&
MBCDECFGAHBCICBHJDGK =8XL*T0+
V4YX)+?((07?('@&@:
/('?)(*(**8&
   * (* //  ( 0 +0 
BCDECFGAHBCICBHJDGK 0 *0N0 0 /00 + 0 CINV&
04    * (* //  ( 0 +0 
BCDECFGAHBCICBHJDGK00//
*/&
(?0'R=7 BSA :1
MBCDECFGAHBCICBHJDGK0()00)
'L'?*0)8mgIm
%
&
P'L'?*0?-mg&
P**L/+%=(*/
/807S/:&
P/+*0%,=70(00*:
?0*0)0/)75%mg:&
S/1(/*+(0(?00'
=Q S0/O@0=/'0?
'= P
7
a,b)
P%Q@
(b)
ZV&@m
2
8mgIm
%
'?) / % mg
*%=
% mg  / %
=
OV&@m
%
[&%6
%
8mgIm
%
'?) / , mg
+/*%=
, mg +/
/%=
>1.2m
2
8mgIm
%
+ -mg '?) / -mg
+/*%=
-mg  + /
/%=
a

P'?*0?-mg&
b
P/+*0%,=70(00*:
?0*0)0/)75%mg:&
(?)/*?1
M (/ +  (T ?  )/ ?4  
 N0* / 0+ *  (/0   + 
(T?0'=7(',&,/8&:&
MBCDECFGAHBCICBHJDGK0()00)
'L '? *0 ) V&8mgIkg& P 'L '? *0    
?-mg&
'?*)+&
P**L/+%=(*/
/80&7S/%:&
P/+*0%,=70(00*:
?0*0)0/)75%mg:&
S/ %1  (/* + ( 0 ( ?  )/
?Q S0/O@0=/'0?
\
=
P
7
a,b)
P%Q@
(b)
[Vkg .)5* )V&8mgIkg '?)/
,=
%mg/%
=
>10kg
.)5*)V&8mgIkg'?)/
,=
, mg  +
//%=
a

P'?*0?-mg&
b
P/+*0%,=70(00*:
?0*0)0/)75%mg:&
Ηλικιωμένοι ασθενείς:
Σε ασθενείς 65 έως 74 ετών, /(/*+(
+/&]'?*=8VQVVml'(/
+?*(*(07?('@&@:/((
8&
Σε ασθενείς 75 ετών και άνω, 0/+'?*0
BCDECFGAHBCICBHJDGK?-mg& ]'?*
=8VQVV6 '(/+?*(*(0
7?('@&@:/((8& P/+*0)-mg
/*'?*)-6940((
)*8/0(0/*)))=&7?
('8&%:
Ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια:
?+00+(+0*0+(004+0
+(00&
Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια:
H/0ondansetron=0//*0T)+
0/+?+0/+(&R
?0/+0+*0)-69/)
/++/++(00&
Οι ασθενείς με πτωχό μεταβολισμό Σπαρτεΐνης / Δεβρισοκίνης:
^*0T)+ondansetron?L)
)?0_0/0?/0&4
?**=/0'/
'*/(/0&?+00+*0+0
*0+(00&
Μετεγχειρητική ναυτία και έμετος ( PONV ) :
Ενήλικες:
> 0 *0N0 0 (0/+  /  4  ondansetron  
0(0**4'?+3/+0&
Mondansetron0(0)'L*0,693/++?'?
0/0()(+00&
>00(/00(0/+/40
+(00'L*0),693/++?'?0&
Παιδιατρικός πληθυσμός:
Μετεγχειρητική ναυτία και έμετος (PONV) σε παιδιά ηλικίας 1 μήνα και
έφηβους
>0*0N00(0/+//
*/(/+?0(/+040(0
'L *0 V4 mg ondansetron  kg ? =4  ? '? 0
7/*/*0)5V):/(0*0,mg4/
0()(+004+&
>00(0/+//
*/(/+?0(/+040(0'L
*0V4mgondansetronkg?=?'?07/*
/*0)5V):/(0*0,mg&
  ( 0+0  ondansetron 0 *0N00 (0/+
//))%=&
Ηλικιωμένοι ασθενείς:
P(0+0ondansetron0*0N0/00(0/+
/ 0/) 04 ondansetron
(//**))@8=?0&
Ασθενείς με Νεφρική Ανεπάρκεια:
 ?+ 0 0+ ( + 0 *0 +(004 + 0 
+(00&
Ασθενείς με Ηπατική Ανεπάρκεια:
R+??/00/+(40/0
 ondansetron = 0/ / * 0T)+  * 
0/&R0/+0+*0?
-69&
Ασθενείς με Πτωχό Μεταβολισμό Σπαρτεΐνης/Δεβρισοκίνης:
^*0T)+;#;<"$;?L
)//?)?0_0/0?/0&
4?**=/0
'/'*/(/0&?+0
0+*0+0*0+(00&
4.3 Αντενδείξεις
R(+(00'07?(',&8:&
`0ondansetron+/*/&
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
2  0    '          
0///())8PM
5
)&R?*
/*)T)/4=
00*//4/=*/0=
))0&
Toondansetron/0+QTL=*7?
('  8&:& 4   0  //'   3*   '
/ '0 //+ / 7A<#" " a!;$"<:   
?;#;<"$;&b'(0+(00ondansetron((
/WA&M;#;<"$;0(+
L+L0WA4?))
=  0// 4 '0/+ //+ /4
?+?'//3*/
+/0+WA+0//&

P//0(0=0+(00
ondansetron&
` '  0 //'  3*  ('  
(/*  7  ? ?+    00
*/+/3/):/
0(+(00ondansetron/)(/='/)7?)
) ///= ) *0N0 0 7FFHJ: / ) )
*0N0 0 / 0 7FCHJ<::&  0 (+(00 
;#;<"$;(/'////(0040
/00/00&
+()**ondansetronL*?0)4
L/+*'L0/0+(0+
&
R?(/+'0)(=40*0N00
(0/+  /    ondansetron * (/N 
 (& >c *       /
//0+(00ondansetron&
2*'//*3*%45 mmol 78548mg:5% mg ondansetron 
0(0=00+*0&P0'+?
*N0*?/(*&
Παιδιατρικός πληθυσμός:
^ /   ? ondansetron T  0L/
0/  (4        /   ( *
'0)00/+(&
CINV
0*0(?0?=/0(05*)
+4 0 /+ 0+ *0   N0*04 * *  0(0 
'L *0 ) 8mgIm
%
4 /0 *  *0 *  *& P /+
/*0=)(/=0)0?0
// & 2 (//= ) = /
*/*0/(+7?('8&:&
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
      / *  ndansetron  ( 
?*))'/)+)(0(*&
R(//L*ndansetron 0*0(
/*04 T04 '04 '04 *04 '04 /304
'*0/0&
M ondansetron ?T*0/ /)/ PQ,8VT1 CYP5A,4
CYP%D@/ CYP2%& L0*0)?/=T)4
 /  ?  ndansetron4 0 + T/+ + + 0 )0
/*0 * T 7&& (/+ /  CYP%D@:4 +)
T*00))T)0(+
/+)+0?+0/+/0ndansetron+00
(&
S+*ondansetron(0('/0/
0WA/I+/0//&7?(',&,:
P+0ondansetron'/0QT0(+
)0+QT&P(+(00ondansetron/L/
'/7&&//7*)L?/04?/0:+T04
?/7*)0/0:4/0/7*)0//T*0:4
/7*)0)*0:/?Q7*)0*0+*0:
L+/=&7\(',&,:&
R(/d/7&
SSRIs
/
SNRIs
:1
`'0//'
*('(/*7?
?+004*/+/
3/):/0(+(00;#;<"$;/)
(/='/)7?))///=)
*0N007FFHJ:/))*0N00
/07FCHJ<::&0*0(+(00;#;<"$;
(/'////(0040/00
/00
2'01
U?0'(0=00/=00*
ondansetron0(+0/)/+'040*0+0'0
/&
d_04/?T0/'/01
R/()(CYP5A,7&&'_04
/?T0/'/0:40/0ndansetron **?*
*L+0//0(/)0ondansetron=0/&
M*01
**ndansetron *
=0(0/+00*0&
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
00
P'++0;#;<"$;/0/0/00
=&2*0L*(00)*T)/+
??+00L0?4+(40/0
/00/ 0 (0/+/ (0/+ L0& Sc * 4 + 
  T=  ?  0 */0  )4 0 +0 
;#;<"$;/0/0/00&
e0*
UL*;#;<"$;//()T=)0T&
>c*0?;#;<"$;00T&
>*0
0'(;#;<"$;)0(*0
)&
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
f/0/  L *  ;#;<"$;   0 0 /*0
+(00/00)///+&
 ? ??     0*0 *  0
'/(;#;<"$;&
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
^  0  (  /0(  /))    /0(  (/
+/*0&
g0 0 /*0 ( /  0 *0 '0 )
0)(=1
S17OIV:417OIVV)ZIV:4*17OI&VVV)ZIVV:4
17OIV&VVV)ZI&VVV:/17ZIV&VVV:&
^4/*0(4/0//
(/*/**/*///&P*0'+
//*'/+'0/*N0&^/0
(  /0/  /  (/*  /*  *  *0  '    0
//'3*&
^*0 / ( *0+(00) /))
=)*)  ondansetron& ^ 0(  /'+?
+*0+0/+/&
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
R1 h  04 / ' ?4
?00'L&
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
S1'(&
]10//4/0/7?)
L)/=)4*)/4??'/
///0:
7:
&
R1i0/)/0/'?+(00&
Οφθαλμικές διαταραχές
R1 S//7&&?):4/)/0
/0'?+(00&
S 1 S)  0 *0 4 /) / 0 / 0
'?+(00&
7%:
Καρδιακές διαταραχές
]124*=/+)/0+ST4
?/&
R1 +/0  + WA 7?0 0 '0
//+/ (A<#""a!;$"<::
Αγγειακές διαταραχές
R120/+*0&
]1`*0&
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου
]1j*L(/&
Διαταραχές του γαστρεντερικού
R1 /*0&
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
]1 2)/+L00)=)0/=(0/=L)
&
75:
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
R1 M/0004*0('?)&
&S0+0/)/)//==&
%&PN0')=)')0'0/+*%V=&
^  *     ?  0/ (4    
?0&^=/+')0'0/
'=0&
5&2((*0+0/?0
0&
2'()0)(=
P'()0)(=*0+(00
//''//3*0/+&0+
/0000'Q/'//3*&i0*
((('+(0
()/^(d/)4U()%-,M88@%g(*4
2+4M01k5V%5%V,V5-VI55l4dL1k5V%V@8,Y8-84m*1$$n1IIooo&"p&9&
4.9 Υπερδοσολογία
R=/R0
`0(0?/++N0 ondansetron&R0N0')
=)4  = + *  /   +0 00 
?=*7?(',&-:&
R/0='?'/40
/*04 *0 / ?(/* *   ? /*
///*/*&
M ondansetron /  +/0   + QT   L=  *&
R0//('/+/00=(&
e
/* ( ;#;<"$n4=* =
*?/++N0'/4/)/+
/0//+&
P +0 // ( 0 =0 0 ?/+ +N0 ;#;<"$n 
4/=/+4*()0+
/+0;#;<"$n&
Παιδιατρικός πληθυσμός
Παιδιατρικά περιστατικά που συνάδουν με σύνδρομο σεροτονίνης έχουν
αναφερθεί μετά από ακούσιες από στόματος υπερδοσολογήσεις οndansetron
(υπέρβαση της αναμενόμενης κατάποσης των 4 mg/kg) σε νήπια και παιδιά
ηλικίας 12 μηνών έως 2 ετών.
5 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
d//+/0(1d////04()
0078QPM5:&
)/*ATC1AV,AAV
U0*0
M;#;<"$;  * /L/ ///*()+ ) 8PM
5
Q
)&^/?+*0((0/
 ()*& ^  0/  (  /  0  /    
/ )0 0  8QL0 78PM:  * 
/=)//+04*()(00)()(=
/=  =   0/ )  )  8PM5Q)&  M  ;#;<"$;
T 0 L0 0 //+ + 0& (00 )
()(= /= =  0/  0  /
)008PM0+postrema (/' ?/0?00
0/4(00)*//0&
)400;#;<"$;0=00/
/*/L/+0//'*
 ()* ) 8PM5 )  =  ?/ * 
'/**///*/*0&^0*0ondansetron0
(0/+/()***0
  /*  0 )0  0  /  / *
/L/+&
M;#;<"$;?(/=0/0&P0
;#;<"$;0)0/*+4/*0
/0)&
+/00 QT
P  0    ;#;<"$;    0  WA  L(+0/      +  '+4
004n #"q//76r!sr#!;:(4008-
(+//(/&*;#;<"$;?-69/5%69
0('?() * 8 & R0N0*0LT*0
*0)5%6940(007=*YVXtJ:'WAu*
//*'/0*)00 ?/+(+ + Y4@ 7%48:6<"&R0
/=0LT*0*0)-6940(007=*YVXtJ:'
WAu(////*'/0*)00?/+(++
84-7l4-:6<"&R+004++WAu(*,-V6<"
/ / 0 WAu  + (0 * @V 6<"&  0+0/
0/(0//('/aH+WHF+&
S/*0*
CINV
P /*0  ondansetron  (   / 0  
/*0///+0/+0/00
+'+0,80/)-=7S5AB5VV@:&00
04?8mgIm
%
ondansetron'?)/,mgondansetron
* * *- )% = + V4,8 mgIkg ;#;<"$; '?) /
//*'/***-)%=&U00/
  ?, mg * ondansetron %'00) ( 5 0& S+0
(00/0*0000*,Y
X78mgIm
%
ondansetron'?)/,mgondansetron**:/,X7V4,8mgIkg
'?)///*'/**:& +'0/+
*0 '0 + 0 '0 )0) (= L )  )
&
U004+'+4(*0//*'/07S5AB,VV5:
,5-0/)l=4L+0(00/0*0
001
vl5X)=4*ondansetron0(+0/'?)*08mgIm
%
T%
),mgLT*0**&
vlX)=4*ondansetron0(+0/**0-mgT%Q,mg
LT*0**/000&
U0 0 /    ? , mg  ondansetron  '
00)(%0& +'0/+*0'0+0'0
)0)(=L))&
P/*0ondansetronl80/@),-0=+0/
+40(//+0/7S5A,V5%V:&]?5
*)V&8mgIkgondansetron'?)40(5V0L00
0/ ,/-=*0=0*0& S+0
(0008@X)=&
R  0 +4 0 (//+ 0  / 7S5A%5Y:4 +0/ 0
/*0'?*0 ondansetron ) V&8 mgIkg4/0
****;#;<"$;),mg(0/Z%=/-
mg (0/O%=7/**= nw%-:&S+0(0
00,%X)=&
PONV
P /*0  + *0 ondansetron 0 *0N0 0 (0/+
/4+0/00+'+4(*0//*
'/0@lV0/)%,0=70/00N0O,,
?)4 ? O 5 kg:& ^  (0/  ?0 
///+(/+?0(/+0/ASAstatus[III&U+
*0ondansetron0(+0/8*0()(+00&M*
) *)   0   *  / 0
/0%,)0*/007ITT:4+(( 
?  //* '/  0  /  ? ondansetron 7%-X
X4pZV&VVV:&
M'(*//*'/4L,@Y
4//0/'7%)%=:4?+0(/+
0&R0(+0//*'?*
ondansetron 7V& mgIkg (/T(T,V kg +(*4, mg (
/T(T**,V kg&2*=wl58:+
//* '/ 7* = w l5,:& M * 0 '/ 0(+0/ (
5V*)+)0()(+00&
Mondansetron+0//**//*'/0*0N0
0/  &M  =)=4 NT 
S/5&
S/51S*0N0/0PONV/x2*/00
0%,)=&
U0
Endpoint
OndansetronX //*
'/
M+p
S3A380 CR 68 39
[ 0.001
S3GT09 CR 61 35
[ 0.001
S3A381 CR 53 17
[ 0.001
S3GT11
]
64 51 0.004
S3GT11 ] 60 47 0.004
CRw)/*4)0+00
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
U  0 *   * +(004   ondansetron '  0/ /
/0)/*(/*0/'?*=0*&H
(0(/)0*45VngIml4(
 48 =  0 +(00 *0 - mg& > * ( * - mg4 0
0/+/0ondansetronL000(0*0**
*(/4((**/T0)0?0
=0*/0+(00*)()*- mg **&P0
?*0  ( 4  0 *  * +(00 * *
/)-69488)@VX&
P?*00**+(00L0+N0
'+4=0T*0+0*L)& U(0/)
L/4//+04L+0?*07@8X:
0**+(004/*0T)+78=:ondansetron4
T00/&
P /+  ondansetron4  0 +(00 *  * + 0 3/+ + 0
'?+(00+/4*/**0T)+5=
/*(//+0/0,V&P0/+/0
 (  * 3/+ + '? +(00  ondansetron 
0&
U 0 +(00 , 69 ;#;<"$; ) '? (0 / 8 =4
( (0 (/)0  *  @8 ngIml& U * 3/+
+(00;#;<"$;((0(/)0*%8ngIml
V&
U0+(00*;#;<"$;40(/)0;#;<"$;
8@V(*&P(/)0L/(/*
*0(0(/)0)%VQ5VngIml4+)@=0
+N0&*40(/)0  =4(*
* * /  0  0 *  * +(004 *() 0
T*0 *'00  ;#;<"$;& P *0 ?*0 
;#;<"$;*0()*@VX/0T*
'  & ^ * 0T)+ 0 '0 ?+   @ = /
L***'00;#;<"$;4**0()*4
/ * * 0 0/+ /0& ^ (/ '  /+4  //+
04L00*0T)+0&
P0 ondansetron )_+7lVQl@X:&P
/0ondansetron*00/+//'(4/)*+)
= T/= /=&  j(* * 8X  0 '0  *0
??0&PN0T CYP%D@7'*0
?/0:00'//0/+ondansetron&^'//0/
*0ondansetron?0+(00?*)*)&
Ειδικές ομάδες ασθενών
Φύλο
S0+0/'+0/+;#;<"$;''
)=4(/T(*/?**'00
 '/4  * 0 +N0  *0 ;#;<"$; *  *4 /= /
)00/+/0 /*(//+7)) )/*
?:&
Παιδιά και έφηβοι (ηλικίας 1 μηνός έως 17 ετών)
R/0/),0=7nwY:4?(/+
?040//00)?/0+5VX(+
08)%,0=7nw%%:4(/0+0/5
)%=&^*0T)+0/),0='0/*
'/*@4l=(/0%4Y=40/8
)%,0=/5)%=&^''//0/
0/),0=/(0*(
*/=(/?'0/(*(//+
('/*)ondansetron&
R /  0/ L 5 ) % =4   ?+0/ 
///+(/+?0(/+04*/0/
*(//+ ondansetron =0/0)+/)=&
(/+L000?/00/
)%=4))=0T)=0/)&]
0/0/*(//+*)/*?4
))=+*L)'*)0//=)&U
0 (+ 0 ( (   ? = T 
?T00//(0000/+
/0/
d//0/+ 0 (+0/  ,%-  7//4
(0/(:0/0*),,=*'?
+(00 ondansetron& R')  + 0 04 0 0/+ /0 7AUC: 
ondansetron**+0'?+(00/'+?+
(/0++/4L0?'00/),0=&^*(/
/+0/00//+0*+/**4
?'0 /  & P /0 0/   ?4  *  0 0/4 
L0  ?'0 0/ ) , 0=&  /  '  +L
*0)00/0T*000/?'00/),
0=40((/*()/)*)+
00//+&'*0//*0)@0=?*
+*0(0=00(0/+/4+
)0/0T//&
Ηλικιωμένοι
^/d0m(0/)L/+)0
0/0T00//L00*0T)+
ondansetron& y*4 0 (0 /+ /0  )  0 0/+
/N0'//0/7Z@8=:/
0/)7O@8=:/+L/'0'+0
/*00+0/L))/)0/))=
//((()///CINV4=0L'/+
0((0/)&
U ?0  *' (/= ;#;<"$;   /  
/0Q*/04? (0 0  QTcF  0/
Ol8 = (//   * +/& / 0' (
())@8=/))l8=(d(
7?(',&%:&
b'/+/
R'/+/7/0/08Q@VmlI*:400/+
/0/*(//+=*'?+(00ondansetron4
/+4//+04L00*0T)+784,
=:&U0?+'/+/4  ?
///07+( 0?L)
= /0:4 L * 0 '//0/+  ondansetron / 
?*'?+(00&
P/+/
U0+(00**403/++0'?+(00
?+ 0/+ /4 0 0/+ /0 = 0/ /
T*0T)+78)5%=:/0**
?*0 0T VVX4 *()  ) Q 0/
?&P'//0/+ondansetron**0()*
00/+/&
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
'&
6 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Uz/*//*L4z/*//*4)4))&
6.2 Ασυμβατότητες
MBCDECFGAHBCINORIDEM0()0((+(0
*) / +  '/& 2*  '//* 3*   
(     '// 3*  /*  =    ' 0
('@&@&
6.3 Διάρκεια ζωής
S3*1%*
U0)01
.'/+/0/+*04(%,=%8{C/(5@=
 N( 7%Q-{C:&  M )   ONDANSETRONINORIDEM  ?
'?          +/  //  ')  (
%,=//*')/0
/0(0&
2*/?(/+ 43* 0)
(0/4/*(/0/0)0(*
0+/&200)4+//0/
'L00+0&
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
d//*0)%8{C&d0/+/(
*')&
>+/'L00)04?&('@&5&
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
d(()%ml/,ml4*blowQfillsealedtwistQoff=+*(4
)(7m4Ph&Eur&:&
^/'((/T+//
/&
^('((/+//&
)8'(()&
U0//'*/&
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
MONDANSETRONINORIDEM/?T&
R?*0'?
MBCDECFGAHBCICBHJDGK(*=
'?1
Μέσο αραίωσης
Συγκέντρωση του ondansetron στο
διάλυμα που προκύπτει
g)V&YX oI|(
'?(0
V4@mgIml
>/*T08XoI|('?
(0
V4@mg/ml
U*0VXoI|('?
(0
V4@mgIml
Ringer('?(0 V4@mgIml
g)/V&5XoI|/
g)V&YXoI|('?
(0
V4@ mgIml
g)/V&5XoI|/
>/*T08XoI|('?(0
V4@mgIml
>0+000+'//+//+4  = ondansetron 
('?(0 T ) 0(0&
4  ) *  BCDECFGAHBCICBHJDGK   )  
)   ' 4  * ( %, = 
/)7%8}%{C:+(5@=N(7%Q-{C:&
Συμβατότητα με άλλα φάρμακα:
Mondansetron0(0'?(0*mgI=4&&*/*+
(0&M/)'/*0(0)/+
`4(//*0ondansetron/*@)@VgIml7&&-mgI8VVml/
-mgI8Vml:&
Σισπλατίνη:
R(/=  V4,- mgIml 7&& %,V mg  8VV ml:  0(  /*
0*)/==&
5-Φθοροουρακίλη:
R(/=V4- mgIml 7&&%4,g 5+,VV mg 8VV ml:0(
*%V ml  =78VV ml %,):& U((/=8Q
'/0//T00 ondansetron&M(08Q
'/0V&V,8XoI|)(+T
/*?&
Καρβοπλατίνη:
R(/=/*V4-mgIml)Y4YmgIml7&&*YVmg8VVml)
YYVmgVVml:0(/*0*V)=&
Ετοποσίδη:
R(/=/*V4,mgIml)V4%8mgIml7&&*l%mg8VVml)
%8Vmg:0(/*0*5V)=&
Κεφταζιδίμη:
*/*%8Vmg)%VVVmg)(')
0(/+7&&%48ml(%8Vmg/Vml(%g/'T0:/
0('?bolus0/=&
Κυκλοφωσφαμίδη:
*    /  *  VV mg )   g     )  (  4
08mlVVmg//')'04*)*()(*4
/0('?bolus0/=&
Δοξορουβικίνη:
*  / * V mg ) VV mg   ) ( 4
08mlVmgL?/04*)*()(*/
0('?bolus0/=&
Δεξαμεθαζόνη:
%V mg ')'/+  LT*0  0(    ?  '?  0
/%Q8=/+(0`4*-+@mgondasetron
  8VQVV ml * ? ( ( (0 / ( ( 0
8=&
P ?*0 L 0 ')'/+ LT*0 /  ondansetron 
0+(00)'/))0/+4/+(
(/=5%mcg x%48mgIml (0')'/+LT*0/ - mcgQmgIml
(ondasetron&
0003*+*'')/
*/L&
l ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Noridem Enterprises Ltd.
(*~U/54
U+054>'84
MV@8j/)4
8 Δ ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
%Y@%lI%YQ,Q%VVY
9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
%YQV,Q%VVY
10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
27/09/2016