ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PLAXITINmgml
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ml    mg

mlmg

! ml mg

" ml mg

# ml! mg

$%%&'(
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
)
*%
pH+# ,(
-%+# mOsmolkg
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.
1
Θεραπευτικές ενδείξεις
. PLAXITIN    ,'/ 0,FU1  '  0FA1
+
2/3330Duke4sC1
%
5/
4.
2
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
6%%%%7%
    %  7  
' 8  /  7   
' 8    &  % 
%9'8'%
    $    7 
9     :  9 7  
70&'(('1
*
;<=<$3:2=6>3?2@
1
6 7       %
%A mgm
!
'&%/&
!0(1
6 7     %  
      /  A mgm
!

'&%/!&
690&
'##1
Η οξαλιπλατίνη πρέπει πάντα να χορηγείται πριν από τις
φθοριοπυριμιδίνες, π.χ. 5-φθοριορουρακίλη (5-FU).
6'&!%(%7!
%ml 9B0 mgml17/%
 ! mgml  C mgml 6 % C mgml  D
%%Amgm
!
6/%&
   ,'/ 0,FU1 $  /  
&%/ ,'/0,FU19
'&0bolus1
2/
E :/'+
6   / /  &'
0&'#"1
@/'/
70&'##1
*/
'
E :/+
@    ' 3  & /  ' 
    & % 7
7'
?
%''
//
E 6%/+
* /  % 7% &  
 /%/,'/
0,FU1  /  % % ( 7 2%   
%/
E )/+
*           6
  /    
/%/0&'1
.
2
6'&
6%
6%/! %ml9B7
/% !mgml
%'&''&!%(
%7 6       ,
'/
@%%%
<
6    %/ %    ; 
% 9 B   /  % 
0&'((1
4.
3
Αντενδείξεις
6/+
%/

/9
     7  / %
'%F!x
G
l/
%F x
G
l
'//
7/
 &  '  0/ 
" ml1
4.
4
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
='
>% % % %   '  /  
''9
'/
@ %  '    /
9
:/
5'9/7
7%   8    @ %
'7 7%  /    %  
  % % 6   
 /  *   '
/''/7
3
6 
&D
@%%  
%/%/
=7
6       /
 %     '   
 =       /

$ /    ,' / 0&
'#A17%7!%
/(%7
)'/
:'70//1/
7      / 
&9&7%%%+
:7
      %/  A  ( mgm
!
0/1Cmgm
!
0/1
:/%&&
      %/  A  ( mgm
!
0/1Cmgm
!
0/1
:/&&

:  7  &7     / 
/
< / /   %/    / %
%%'///
6'//
       %    "
/
@:D</>'/0
RPLS
1
)7D/'/0 RPLS
%%HIJK@</:D2'/1
 '/  /  &   
/ . RPLS    D % 
     &  
 '  '%     
0&'#A:/1
6 %  RPLS &&7    ' 
LIM0;.'1
='%
67%
'/70&
'#A:/1
:'%    '  &
%'/&
              ,
'/0,FU1
4
:
: '   0/ '% FN
G
l
/ % F N
G
l1     /
&/%7%/
  5      
&  '  % %   
///
< / /   7 7    
&
 ,'/ 0,FU1 7  %
%/7
2'&%
/ /   / 7 &
%&/&3/%'%
/ON
G
l
$    ,'/ 0,FU1 0 %
' 1  /%   /   ,
'/0,FU1
: '  &/ #  &/ ",# 0/
'% F  N
G
l1 /& &/ ",# 0/ % F
 N
G
l17Amgm
!
(mgm
!
0 /1  C mgm
!
0 /1 9  
%,'/0,FU1
:
@ 7 7 %% %  % ,
% &  9   /
'/
7  %   % %  
/0&'#A:/1
P
@ % 7% % % %  
      '7 D 
     9    %
7%',%777
?
$&'#(?
$
$/2%
/%
%(%//
'     %     
/,D
</%
&0&
'#($1
5
)7:/7
6  &% 97% /% 97% 7 
  /  /
&       &
/'7<&&97%7/
  '  /  &  =
 &   / %  %
/7&%%
4.
5
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
@/&'%AmgmQ%
,'/0,FU1/
,'/0,FU1
In
vitro/
/   %R     / +
/&8
4.
6
Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
?$%
;/''
@9%/
%2%
%
/
5/
 / & 
/
:D
?/&
%#(

5
*/6
/
$
6        0& ' #
2'1
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
*/
7
S%%9
/779&
           
7
* 7 0D
/1%/7
    9  2%  /  
/7%&%
6
9
4.
8
Ανεπιθύμητες ενέργειες
<   /      ,
'/'0,FU  FA10
&10/&1
0,/'//1
'
@/&,
FUFA/,FUFA
.   % /% 7  ' 
%/
 /7    / 0'/ #(   A
//T,'/0,
FU1  '  0FA11 /7    /  
''
<9'%/&+
0O 1
0O F 10O F 10O  F
 10F  1%0/
/1
2'
Κατηγοριοπο
ίηση κατά
MedDRA
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι
συχνές
Σπάνιες Πολύ
σπάνιες
Λοιμώξεις
και
παρασιτώσει
ς*
, >7

, U

, >
7
7

,

, 
,

D
Διαταραχές
του
αιμοποιητικο
ύ και του
λεμφικού
συστήματος*
, :

, <

, 5&

, >

2

,
, :


, :
,

/&
,
7
, >'

Διαταραχές
του
ανοσοποιητι
κού
συστήματος *
, :



T
Διαταραχές
του
μεταβολισμο
ύ και της
θρέψης
, :

, V

, V

, V

, :'
%
, ;
&,

%
Ψυχιατρικές
διαταραχές
, ?
/D
, :W

, =


Διαταραχές
του νευρικού
συστήματος*
, )'

/
/

, ?'

, *

/

, *

, X

, ?


, ;
,
, *
/
, @


D,
/

,
',
/
0RPLS
%

%
PRES1YY
,
Οφθαλμικές
διαταραχές
, 2
'-

, <


, <


%


, *

%
7
%
, 


, 

7

0
,
8
,D



/
1
Διαταραχές
του ωτός και
του
λαβύρινθου
, -
,

, ?7'
%
Αγγειακές
διαταραχές
, :

, 2
/
, 2
%&/
'&
/&%
, V

Διαταραχές
του
αναπνευστικ
ού
συστήματος,
του θώρακα
και του
μεσοθωρακίο
υ
, *

, Z
, 2

, >

, )

&
, *


,/

/'
,
, )

%YY
Διαταραχές
του
γαστρεντερι
κού
συστήματος*
, *

, =
, [
, @

Z

, ?

, *

, *
D
, $
,
'


,
, :



,
%
, :


/
, 2

, 2

'

, ?


,
&



\]^_`abcb
de
cbfbgb]h
, 
,

9
Διαταραχές
του ήπατος
και των
χοληφόρων
@
'
%
,
7


0&

%1
Διαταραχές
του δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
, *


, :%

, *

',
%
0

7,
71
, 2
/,
7
/
, 2
/
, V
%,
, Z
&%
%
Διαταραχές
του
μυοσκελετικ
ού
συστήματος,
του
συνδετικού
ιστού και
των οστών
, <'

, :/

, <


Διαταραχές
των νεφρών
και των
ουροφόρων
οδών
, :

, *

, *





Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσεις
της οδού
χορήγησης
, )
TT
, :

/
TTT
10
, ?%

, 2/

, i
Εξετάσεις , :

'%'

, :
/

, :

'
,0jkl1

, :
7
9%
, :
%
&
0
/1
, :


,

, ;
%
%

&
Y Z'%'
YY Z'##
T )+&%
'/'0
 %  /  % '
1
@ ' '   &
&   / /%    
'
TT )0170%
1%
TTT [ '/   /  &%
  /   /&% 6 %
'&
   ' 7 & 
%''&0&
##1
*'
Συχνότητα εμφάνισης ανά ασθενή (%) και ανά βαθμό
11
;%+
<
*
Συχνότητα εμφάνισης ανά ασθενή (%) και ανά βαθμό

<
FUFAAmgm
!
/!&
5% 2/
S
&/
Z/
"
Z/
#
S
&/
Z/
"
Z/
#
= (GG A F C"C #A "
* ( A G ! (" A" !
[ #G ( #C! " 
Z

"GG # F #! !A 
@D/
:'%    '  &
%'&&/&
'/0,FU1
0&'##1
*+
6:
/'/9/
/%%%
 . 7  '9 %   GB % /7 
&  / 6  7 % %%  /%
%  % %  /    / %
%%
6 '   7 7    
         
/7%%%0&'##1
:    &   
7%//
<'%%%/%A mgm
!
0 1 B! B/% ! mgm
!
0!1
@  % 7%     7
&7/ '/ %     /
@
/(
/ACB%/7/7;"
//"B%/7
'/0!"B1/
&&0 B1
12
<
FUFAAmgm
!
/!&
5% 2/
S
&/
Z/
"
Z/
#
S
&/
Z/
"
Z/
#
: A!! " F C( C 
< C# !A # CAG !AA !"
5& C( # F CC#  !
2

 "( # C C
<
D
 C #  ( #
[ '/  / 7 0& ' "1
2'9%%77
/@/%'9%//
/['/'9
 B  !B % /7  9   /
'/%
 ' 0 %  1 
& 0    1 ) 
/8&7
7    D   % '
% 6     &/  %  
'0&'##1
)  7   /    
/ 8   8   7 %
&
'//7'2
%7%9
'/ &  %  '/  % %
%%7%'%'%&'%
' ' %  '%7 7 ' / 
7 /   ' ' % ' 
 7  '/ %

i 7%/7%%&/
%7jmhaeb``h'/
  /   ;% 7 
'/
;%+
@
*+
Συχνότητα εμφάνισης ανά ασθενή (%) και ανά βαθμό
<
FUFA A mgm
!
/!&
5% 2/
S
&/
Z/
"
Z/
#
S
&/
Z/
"
Z/
#
:


91 1 < 1 103 23 06
6+
)0F  1+
@'%7
%%'&' /7 
     &%  
%  97     
%?7

*%'7%'%7
13
4.
9
)0F  1+
< % % '7 %%   '  
'
:'/%/%7
6 ' /% /% 7    
''82
 /   ',  '
8 X       
/D'//
%  /  '+ 2/ < n%
;%!A#oI,(!p:/.+T" !"! # "A ""Cn+T"
! (#GA3+http://www.eof.gr
Υπερδοσολογία
*%@7
  % % /% 7 5  
 / % 7 %   
%%
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.
1
Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
14
n/+i%

?%ATC+LXA "
6
 7%       
!,0qDACHr1

6       Cis,soxalato0trans,,!,DACH1
platinumt
6'in
vitro
in
vivo
   '  % %
&%  %      / 
/76'9 in
vitro
 in
vivo
'
/
[ /        ,
'/0,FU1in
vitro
in
vivo
;        
    %    
&kuv9,

/  kuv   %     

@ /        /
   0 % A mgm
!
& /  &1   
'/'0,FUF:1'+
@/77'3330de
GramontAet
al! 1#! //,FUFA
0LVFU! Nw! 1      ,FU FA 0FOLFOX#
=w! 1
@/&/7
7 ' 333 0Rothenberg ML et al ! "1  A! /
/    0CPT,1 T ,FU FA  
/,FUFA 0LVFU! Nw!C1 /
0Nw!C1,FUFA0FOLFOX#Nw!C1
.'330Andrx T et
alGGG1
&
/ /  / ,FU FA   & 
,FUFA0FOLFOX#=wC1
<       / 7  0de
Gramont A et
al1    /   &  /
0Rothenberg ML et
al1     
/&%0HyK1%0T.U1
/,yzyv
@  % Rothenberg et al  /  /   &
 /   /   '  
&%0OS1FUFA
15

Z/FOLFOX#LVFU!
% βαθμός απόκρισης (95%
CI)
Ανάλυση ITT, ανεξάρτητη
ακτινολογικής
παρακολούθησης
LV5FU2 FOLFOX4
Οξαλιπλατίν
η ως
μονοθεραπεία
57
0deGramontAet
al! 1
:/
A&
!!
0(,!C1
#G
0#!,#(1
*2*
.Uw  
:/&
/+
0RothenbergMLet
al! "1
0/
CPT,T
,FUFA1
:/
(&
C0  ,!C1 
0C(,1

0 !,"!1
.UF  
:/&
/+
0AndrxTet
alGGG1
0/
,FUFA1
:/
!&
*2Y !"
0","(1
*2Y
Y*2w'9
*/&%0PFS1*%0TTP1
FOLFOX#LVFU!
Μέση PFS/TTP, μήνες (95%
CI)
Ανάλυση ITT, ανεξάρτητη
ακτινολογικής
παρακολούθησης
LV5FU2 FOLFOX4
Οξαλιπλατί
νη ως
μονοθεραπε
ία
57
0deGramontAet
al! 1
0PFS1
(
0,(1
A!
0C!,AA1
*2Y
.U/w
 "
:/&
/+
(Rothenberg, ML et al., 2003), (TTP)
0/
CPT,T,FUFA1
!(
0A,!G1
"
0#C,(1
!
0(,!C1
.U/F
 
:/&
/+
*2Y 
0",C1
*2Y
16
0AndrxTet
alGGG1
0/,
FUFA1
Y*2w'9
;&%0OS1FOLFOX#LVFU!
Μέση OS, μήνες
(95% CI)
Ανάλυση ITT
LV5FU2 FOLFOX4
Οξαλιπλατί
νη ως
μονοθεραπε
ία
57
0deGramontAet
al! 1
#C
0" ,A!1
(!
0#C,A!1
*2Y
.U/w
!
:/&
/+
0RothenbergMLet
al! "1
0TTP10/
CPT,T
,FU FA1
AA
0C",G"1
GG
0G, 1
A
0C!,AC1
.U/w
 G
:/&
/+
0AndrxTet
alGGG1
0/,
FUFA1
*2Y  A
0G",!A1
*2Y
Y*2w'9
@/&/0I^`mh{|ha}Ljh`~]! "1
%%/7
 &   yz yv '  &% 
79&
yzyv0!CCB#(Bw  ""1
@ /    &  / 0ch oa~e^{` v h` ~]
! 1  &/    '   
/9%-
&/9%/


S '  /   L•KvM\ 'MMM
!!#(/0AGGMMkd€h4_•!"#CMMMkd€h4_\1
     %/     
,yzyv0jyz!uw!"0•!\w##A(C1
,yzyv0y•jy•ƒ#uw!"0•!\1w#(C!1
MOSAIC /  &% " 7 0 ITT1Y    %
/7
Ομάδα θεραπείας
LV5FU2 FOLFOX4
)/
&%"
70GBCI1
C""
0C (,CG1
CAC
0C(!,A1
>0GB
CI1
C(
0 (#, AG1
17
@%

/
Pw  A
Y*/##!0//
"1
6      /  
  ,FUFA 0FOLFOX#1     / ,FU FA 
0LVFU!1&%"7
MOSAIC/&%"70ITT1Y'%

Στάδιο
ασθένειας
Στάδιο II
(Duke’s B2)
Στάδιο III
(Dukes C)
</ LV5FU2 FOLFOX4 LV5FU2 FOLFOX4
)
/
&%"7
0GBCI1
A#" AC#
0A G,ACC1 0A#",G 1
(A C!A
0(!!,(G1
0(G#,C(!1
>
0GBCI1
CG
0 C, G1
C
0 (!, G 1
.U
/

Pw  Pw  !
Y*/##!0//
"1
Συνολική επιβίωση (ανάλυση ITT):
./&%"7
%     MOSAIC AB % /7 
//FOLFOX#&%A"AB7
//LVFU!:%%
 B/'FOLFOX#%
'0w G 1<
G!!BG!#BII0Duke4sB!1,/0
w 1 A #BCAB  III 0Duke4s C1,/ 0
w AC1FOLFOX#LVFU!
H μ /    /   μ/  2
 (69 ) 2n 3 /   n II (90 ). 159/ [ 
7 /7 ( 7 μ7 !! ) μ μ 7    
&//. μ 6   / 
 μ  /   &/  /  
μ .  %/ @'n337%
.% D   
5.2
Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
6'%'%77/6
',/%%
18
,%77'7%
" mgm
!
/&%
A mgm
!
/&%"/
/+
@D%%%'7%,/
      % A mgm
!
/ 
&%" mgm
!
/&
Δόση
C
max
AUC
0-48
AUC t
1/2α
t
1/2β
t
1/2γ
V
ss
CL
µg/ml µg *h/ml µg *h/ml h h h l l / h
85mg/m²
;

A# #G #(A #" (A "G ## C#
SD G" (#C # " C# # ( GG ("
130mg/
m²
;

! A! G !A (" !C" A!  
SD  !# #(  ( !G G !( " C
<AUC
,#A
C
max
"
K0Amgm
!
1

K0" mgm
!
1
<%AUCV
ss
CL CLR
,#A

K
<  C
end
C
max
AUC AUC
,#A
V
ss
 CL /,

< t
!
t
!&
t
!
/0
%,"1
@%B
 ' 7   AB   
6D/'
9%/
'%%/7'%
%*/7/
Amgm
!
/&" mgm
!
/&//

/6,,&
6 in
vitro
& /%      ,9
     &  7 U# 
&0DACH1
6  &9   /%   
    /     !,%
 :  & &%  %
7, %,   DACH %    /
7&7'

<%&//%
#A%7
?#B/
F"B
19
@ %  /  C( !A l h  GG G l h
//'9
%"" # G!#"(6
& '   /     
/
5.
3
Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
.    %/    0
   /1      7
% &  % 7    
'         < 7
 % %,%  /  97  
 '%   /  
' 8    /7   
'8'DNA
/'%'7/%27
'/     & '
  /'   6  /%
/
%/'
0 mgm
!
1/7)
/7%7
/ 7  9    
      7   '
Na
T
6      % % %
/7   /' &   6
/%/
/
6.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.
1
Κατάλογος εκδόχων
Lactose monohydrate
Water for injections
6.2 Aσυμβατότητε
ς
:'8'
8''((
, =:;6='8
 ,'/   
'     %   
%'78%:'
8  /    / 
0&'((1
, =: ;6= 7    ' 
%0&%%
%%&1
, =:;6='8'
20
0&'((
''1
, =:;6
6.
3
Διάρκεια ζωής
n8+A
@/%
:&8/%
2/%'/
  /   /   
!#7/!%A…\%&
/
6'/%/#A7
!% A…\ 7 7% ! mgml ! mgml 
9 B /7   ( 7  ! ,! \  7 
% !mgml! mgml9B
6.
4
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
n'%'%
;D
;'/%!…\
$  / '  % ' 8 &
'("
6.
5
Φύση και συστατικά του περιέκτη
i%  '  9 7   %& 
'%
0•{g^,K~†h1
@+
 mg ml+'' '
 mg! ml+'
 mg" ml+'
! mg# ml+'
;'
6.
6
Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
S%/7%%
%9
<
<        ,
%/''
&
6%%7%
%7%'78%
21
   /  '9   
8    &     
%  9  ' 8  '%  
:7
:'7
. %     /     %
       '
  %    
7%
.%/79
<       '  
7%
</
/% %  .   
'7   Z %
'q:Dr
2/'
%7'/
2/'
&%7'/
2'+
,=:;6
- =:;6
- ;    9 B   % 
%=:;6= 7   
%%
- =: ;6=    ' 8   '
%
- =:;6='8
,'/0,FU1'
0FA1%%
8% : ' 8   
/
<'0 FA 10 %
'&'1
6 '&   A mgm
!
 ! % ml 
9B/'&'0FA1
9B!%(%77
V/%/
.'89'
.'%/
779B
    %   
%
<,'/0, FU 1
Η οξαλιπλατίνη πρέπει πάντα να χορηγείται πριν από τις
φθοριοπυριμιδίνες, όπως η 5-φθοροριουρακίλη (5-FU).
22
;

'/0,FU1
2 '    ' 8 
9
 & )D p7  )8  

)
2 7    )    
%
.'8?/
/
:%
:''0,1
7 ! ml % ml 9B 
% !mgml
p'&
:&8/%
2/%'/
   /  /
!#7/!,A…\%&
/
6'/%/#A7
!%A…\7  7 % ! mgml  ! mgml 
9 B /7   ( 7  ! ,! …\  7 
% !mgml! mgml9B
2 7    )    
%
. '  8      ?/ 
/0&
%%'q:Dr1
=:;6=%
%
[