ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Lercaprelmgmg
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
        mg 
     !"# mg $   mg
% #"&&mg$'
(  )% *    #" mg +
,'
-)%%".')/0''
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
1'
"))"/%2"!mm'
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
3       % % 
)4mg%'
5Lercaprelmgmg%
'
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
6  % %    ) 4 
mg %)
7%).
Lercaprelmgmg'
1    8    %
4 %$' 9   "  
8    .    
'
:)
;4)/%
!) '
;%*
;    , )   / ) 
.'<=/)>$'
?/)*
@ Lercaprel     . / )
  A B mlmin$    . 
 .' )/ &'B  &'&$' C  
  8       %  /
)'
?)*
@ Lercaprel   .  )' C
8%
)'
D*
:Lercaprel)
8'
@)
D/8/ )
/ *
E ;)%!
)'
E ?),)/.'
)/&'B&'!$'
4.3 Αντενδείξεις
F
/)/0''
@Lercaprel.*
FG1?%
 %.%4
 / 
C))
G1?
))
:  .')/&'&&'0$
6.
/)HIJA0KLKMN"OBK
$.')/&'!
!'$
?/8484"
.
%
6/%,
?)
1/)
6./)ABKLKMN$"
.%%4.
6.)
6))*
 CYPBA&.')/&'!$
.')/&'!$
)/.')/&'!$
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
6%
; %   %    
% ' 6     . "
%      .   
%))))%)%)"
 "".')/
&'!$'6"% ,/
)"   % ' ?  
..."
%/74%4) "
  ) / )' 6 
 "8).7
 /,
     ' D   
        )) )/
4%
/))))/'
1/" "
)")/.)/)  '
G      8  )
%%"% ) %
/8 8)'
6       /)
  "   . % % 
'?
%)'
1 )%"%
) '
6  /..
6      
  /..%.$'
:)
?    )   7 .. 
)"4
 )        %
 %.'(
  8 ))     
 . ' D    
" '
6  4"   
))'D "+
)    8 " 
.4%%'G %
4/).')/&'2$'
=/)
D8
   %  / )' ; 
  % %       
      )   
'
B
( 8 / ) /  ,  
"%.
/".%/'1
)% )%  % %" /
         %
7'
5"%/+/"
 / 8        
)'G
%         ' ;
8%/
.')/&'&<P/))>$'
P/))
F 8  )   /  
/%/%
  / .     G1?'
?4  / )   .    
.   ' 6   " 8 
  )   
    % %    
/)'
G/
:
.// '64
Lercaprel'
;
;
)'
6"   G1?       
,8.
% /'5  
'5.
G1?/, 8%4,%
   7    G1?  . 
 '
5
5"./
.G1?'6
/)/)%)4"
/,';
 8     ))   )" 
   .   " "
4%)%4"
4+/)'5 
   . 48"   
4       .' 1
       
   %%
) 4/8%8'
F))%
?))%4"%%"%%"
&
)4")%))"/
.G1?".
'?%)
'64"
%, )
8/4%%8
'?4
/)4"%"
  4
'
D "/)%))
)))4'?
)4")%))
//8%)%)4"%
).)%) '
9)4")%))
/8%)%)4")
".
/*"Bml%"!ml$/ )
/4)%)4'
(/ /.
G1?7%)) )
 /'
5)),
  G1?    )   %
))4.G1?.')/&'B$'
?/
6"   .   G1?   
%/)
,%/'5/ 
%G1?
'
?//%4
 LDL $6".G1?
/%4LDL$
8/),%/'
?/ %
G1?/'
F)
5 .   .   .
),.G1?"
  4 4     
)"4
.')/&'!$'
Q
(/.%G1?'="
.  )%)"   %    
)%)'5.G1?
.7%/)%.'
=).
6.,).
!
) "
,    )) CC )4 
 % ' 1 /  
%/"% 8
)'
F
(8 
.     G1?" . 
' 5 )   )  / 
./"%/)"
RO4$"4.".")
/%" 8     " .
8%    4 4 ''
" " " $" 4
     "  
./8
''$';%%%"%4
4" % % %    % 
%/))
 8';."
 / / ' 1/  )
     / )
" 
 .')/&'!$'
S
5).')/
&'!$'
:E))E
RAAS $
F 8    %  G1?"
4%%))CC8
 "   % / )
.8/$':
JTTU%%G1?"4
% %  )) CC  %   
.')/&'!!'$'
1  %  % " 
).7 
 /)"%4
'
? G1?   %%  )) CC 
        .
/'
1)%) CYP BA &
5 )%)  CYPBA& %   '' /V"
.,$  /   4   
    %     
/.')/
&'!$'
1/
9%.G1?"/
0
)%
 / ) /"
4)%
%4 /'
1) 
@Lercaprel) '
;G1?"%"8
) '1
G1?"),
) .)%)E
%//)
) '9)%) "%
G1?"""8
)%).')/&'B&'0$'
;          
) )).')/
&'0$'
-
;   Lercaprel       ) .'
)/&'0$'
D
; /       
'
5
@/ ) %
))44/%.')/&'!$'
S,
?    . 8  ),"
 Lapp  / ), W ), 
.Lercaprel'
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
;Lercaprel /
 4    % " .E" E
'
1"       
  '
Μηλεϊνική εναλαπρίλη
:    E))E
RAAS $
:   8   
 E))E RAAS$ % 
%G1?"4%%
)) CC  ,  7 
O
/  % )4 % "  
% / ) .  8 /
$   )     )   
 E))E.')/&'B"&'&
!'$'
4
5   G1? ,     
4 ' @   '' "
"  $"  4 " 
 %      ) 
 8'1
)%)" 
) .')/&'&$'
:,) $
D) 74)
%))8
.')/&'&$'5
 %  " 8)
78
'
X)
;4%)%8
';)
4"))"4%
'
S
?78%)4%
8/)
G1?';,44
8% 
8G1?';
""
))%%.'
)/&'&$'
@?7%?P%
;%4/4%"
447%4G1?
)%%.'
)/&'&$'
G6?/)4YG6?Y$.%%
14?%8)E COX E$
@/)4/G6?Y$.%%
4%8)ECOXE$4
%4%4/%'64"
%)%4%%))
CC%%G1?8G6?Y
.%%4%COXE'
;))%G6?Y.%%%COXE$
%)%4%%))CC%
2
%G1? 8
")%/)'?
%7'6"
8/"%/
)%%%)"
.%% $'64"
)%/
)'544
 /)
8'
=
6%/4
.874""$
.
  $G1?.
'
6
@4%
%G1?'
?.
1)4)
%G1?.4/%4"
) %.4$ 8
%),)'
?4. %
4%.%/
).')/&'&&'2$'
5
@ %%G1?'
?8 "..E
;)/
8 )$"..E
'

Λερκανιδιπίνη
? CYP BA &
S)%    ., %  ,  CYPBA&"
 )   )%)  CYPBA&  
.'
54%CYPBA&''
," ," ." " $
 .' )/ &'B$' G   
,"     CYPBA&" 8 8%
 8%%!/ 8
.% )%E"AUC"2/ 8
C
max
 SE$'

;)) .'
#
)/&'B$'
D8)4% /%
))'G)8
)B47
."%AUC
8OZ';))
B/ 8%%
Z 8AUC'
=)/
;     . ,   )/ .'
)/&'B$'
9%    " 7  )/ 
." 8
     8 
'
5
@/ ) %
))44.')/&'&$'
F4 CYP BA &
?))/
  4  CYPBA& % /" ,"
)CCC"%))%"'
1)%) CYP BA &
@)%)CYPBA&%
''/V".,$/
)"
%';4)
%'
:)8
@)mg.
   .E)8  8  /
'F)))8
7mg  8BBZ C
max

)8
4 AUC/'5
  . )% )8    
)8)8'
G,
;))mg ,%
/&Z$%
   /  t
max
.   "O!  B 4$' 5
)4,.'
G
))".E
.%".
."4.4
!Z'?/%
.E% 
    /   )' ["

  ) / 
%.E)4%'
6
; ))  2 mg     
)      "  
7/8 ."
4'
Y8
G/8CYPD0
\]^BT&$"8)0!±O4
± sd$"  8   )  / 
'
6.
9 )) >7   mg   & mg
."AUC."4
AUC  .8  !0Z    )
.".E88"2Z':.
':
)%.)"%)>
/'
Q/
; ))  mg   )   
././'
D
G%)'
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
1) 
-
;  % %  G1? $    
4) .')/&'&'$';
%%G1?$
 ) .')/&'B&'&$'
1) 8   )  
G1?4
)   ..%" %   
 8 '1,
     G1?    "    
), )    .  
%//)
) '9)%) "G1?
   %" "  "   ,
'
;G1? 
) )%.8

% % / )" )+"  
  $  ) 8 / "
" $ .' )/ !'B$'  ( 
)+  "   4  % /
) .     )  % %"
%/8  '1
    G1?        
) ")/)/)
'@./%%.G1?
 ).')/&'B&'&$'
-
G,48) "
%'
:) 
"% 
    )     
 7'
-
:
%))'5
,48)%)
.')/!'B$'
@Lercaprel 
) ':4) 
))%)  7'
3
-
D  /   
)4   ) .' )/ !'$' D  
)4/"
 )%./
)4)."8
  ))4  /4 %  )%   
'6% ) ./"
,8,
))
/ )'
-
:)%4)'
-
64" Lercaprel        
 '
-
6    .     % 
/ 7 . )  / %
,%%4)'6
4.in
vitro)
      .   8)"

 8,      %
 %.'
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
@Lercaprel) 
4'["/ ,"
8"%4.')/&'2$'
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
6 7//
;/Lercaprel8)/)
 /
'6"'&.Lercaprel%
mgmg"mgmgmgmg'5 )
 
%'5
/ )
Lercaprel.&"BZ$","0OZ$/)"0OZ$'
6 7% %)4/
6"/ 
)Lercaprelmgmg"mgmgmgmg)
  ) )  )/  )
) / MedDRA* 
_ $"  _ % A$"   _' % A$"
_'%A'$" A'$")%
.$'
B
:7"")4""8"
$"8/AST$
5 )//
'
1/)%
1%
? )/.*
:/ *
9 *  .    
$
6* " % /" % "
." "    % 4"
"/"'
: 
G)%* /SIADH$
:. 7*
9*).')/&'&$
: 7*
6*/)"7
9* )""+"""))
6*4" 
5/*
D *
))*
D *,
6*  .   $"
)"%)" ")"
9*"4"/)
)))/`")4%
.7  .')/&'&$
&
6*/Raynaud
`@%)%%)
 /'
:   "  4  
%*
D *.
6* 
9 * " /)))) )  .) /%"
.)
6* "")7%/

:) *
D *
6*")".) 
9 * " )" " 7" "
8""8"
6*"/4")%
D *))
:%/%*
6*"W"
 .  %" 
.$
: *
6*8"))%*/
))%   4" % %" % %" 
)4")%)).')/&'&$
9*/%""%"%
6*  /  "   StevensEJohnson" /%
"8"/)"'
( /   ) %%    .
    * " )" ))"
)" )"   4
ANA$"8 ,%@1$"%/
%' 18" /%  )
4/ '
:%/4%/%4*
9*/)"/"%'
6*)
:)%)  *
9*
6*)
- )*
D *8
6*%
9*"87".""
D8*
6*"8
!
9*8"
6*
8% 4 , %" 8   
'
S%
5   )  /    )
  * /)" ," / " "
487")Z
%4'
: *
D *
a*
6*
: *
9*/)",
*
9*"4
6*)
?))*
9*87
D 
*
)
:) *
6*"7"")"
: *
6*8
:   
6*)
:%/4%/%4*
6*
- )*
9: /
6*8"%
?   /    /
/"  %   ) /  
A'$*/% %"78%
44""%)'
5      
 ) )' D "   +
)    8 " 
.4%%'G %
4/)'
;/,),
%%'
0
?/) % %)4
;/) % %)4)
// '1
 /E / 
'b)))
7/)  
)% /*
15)Y%
G)%2&
HJE!!0=)"?
@*cBB&B2BBO
Y8*cB0!&#!2!
C*http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία
  /"/  4
   )         )
%'mg'@
4  / %   "
." "    )$    
/)74%%/%
''.E4$'
64)%)
*
5   4 )   / 
/,8
47%%$"
W))")'
@4)G1?
    .  /  8"  
"/"""4"
.",").'
1/7
/7Bmg&&mg
'
9%")
/))
'
3%4%)%)
*
;44)
/.)/)  '?/"
 4
8'G8)
))CC/.%4"/
'1//%"/ )
''") "
)/4% $';
/.')/
&'&$';.)
O
.'@,%" 
 4'
G"%.".
4".))8"
/.)4.'
S.7/)
"&4
))%4.':
/)8'1/
/" 
';
'
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Y)*?G1?%
 %.*'
%ATC*C#QQ
@LercaprelG1?
$% %.$ 
44%)
)'
1
;        " 
)4) 8%"  dE   dE' @
 ,  )) G1?$   
       )) e 
)) ) )) ee' G  /"
    "    G1?' ;
G1?%%))CC
")8)%
//
$%'
4  ,  ))   
CC"  
." )) '1 
         
'
D%4
 %  / %    
E))E"   
'
; )     4 
        "%   8
  '
2
;%'6 
8.%
4.%';
 8'
?G1?%)%
&47/8';8
%44
)%&%04)';
84"%4"
)
&4'
6"%
     % % /4 ))4
% 8.
  ' G  )" 8 8 
/  " 4    
.':88 '["
"
%8'
6      .   E. 
/.."4%
CfH%V 
)'
:  ) " )  ghiTJHji ghfkMNf
ilLKMmnopnNTLkNlnNqMNrkKsMNnpMkNtMpuJnKMvoMLHLksnLjNqvkMNpioMnL$
wThlvuokNExiulwlplonNmTynMomhlvuokvnpuzMNxMnslplm$8
      G1?    %
%))CC'
; ghiTJHji     8    
)))))/"4. 
.. )';wThlvuokNEx
     4 .    .
/'
? 8)  /
 )) .   " 4 
8"8/..
  )   ' :% % %
/4 % "     
)G1?%%
))CC'
5G1?%%))CC
4 .
/'
;ALTITUDETLMm{MolNioMnLMNizvlxMnslplm|mMNf\noqMk}nmr~LnonNqJlNnL
xMmlnml jNqvkMNpm$      )  8 
/          
G1?%%))CC
  4 .     / "
)) "    ' ;   % 8 
8    % .%' 5  ))
))/
#
   )    /
 ). .
/"/)$"/
        )   
 /'
S
;    )% .   %
4..
    ' 5    
/))"4
/' D./
 ,%   "   
)%7 
."8
7))'
1 8  ))    
."8
 '
9% "&"
/%S$E'
1S
54%4"
4) .
%'
- Lercaprel 10mg/10mg
6 /"%addEon$
/CCC8B&
mg,% 
SDBP$#!E& SSBP$&E2#
mmHg$"% 
!"&mmHg) mg
mgmg.
/EO"OmmHgE"BmmHg"pA"$'1%
 "2mmHg
)  )EO"mmHg
E&"BmmHg"pA"$'@%%4
7 *
&Z&ZpA"$) 
B!Z&Zp•"B$) 
'(74 
/ B#Z
Z"pA"$ 
#Z#Z"p•"B$ )'
6 /

mgmgR&#mmHg*
)BB
B4%
4%'

- Lercaprel 20mg/10mg
6 /"%addEon$
/CCC"8BO
mg,% SDBP$#!E&
 SSBP$&E2#mmHg$"
.mgmg
) %
 .E#"2E0"O
mmHg"p•"B$ 
E#"EO"!KK€f"v•"!$'@%%
47 
!BZ&BZ"p•"O0)
 &ZBBZ"v•"0)
 $7%
4. /
 &2ZBOZ"v•"!!$
 BBZ2Z"v•"B!$
 ).'
- Lercaprel 20mg/20mg
6/)/
/)8'B#
,%
E#mmHg" 
A2mmHg_2!
mmHg$"mgmg
) 4 
 
 )/PA"$'/
.
 8 
 mgmgW!"mmHg"n•B$ )
%)mgW"BmmHg"P•"&"n•B$
%)mgWB"mmHg"P•"#"n•B$'
5%"/.
 
8  "mgmgW#"mmHg$
 )%)mgWB"mmHg"
P•"$%)mgW!"BmmHg"P•"!!$'
/
'G 8
%%4) 
O!Z$ OZ$
 mgmg 
/PA"$% 4PA"$';
 74.
 mgmg&Z$ )/
Z$'
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
:   /   
)'
Y

?/
;) /%)
)4)4'
G. "/
) 0Z'
;/) ,
/)%'

G/")  
%    "    
 ,   ))' 5 ) )4 
/,&4
)'5,%
4)4
%    4' 6   /) /
)" )4    
 '
- %)4%4"
.      %   
.0Z'
Q
1"8
. '
?.
;%/'@ 
 "&Z"
.Z$'
P/)
;8
/'6%/
  &E0 mlmin$" AUC   

/)/))! mg /8%'
6./)B mlmin$" AUC
 ' 5    ,% 
    )  4  % 
/
%.')/&'$'
;       ) / 
'50mlmin'
-
G/8mg)
")%%)"OgL
 "!&%!"#gL$&%0%4';)
%%"OgL "%"BgL$'
5)//)
&4'=4%)%4%
%)")7./
/"0Z
.)'G)

.mg) )
)%)gL&4
)%"O!gL#4
';
)&4"&&gL"0BgL
)"'@)
 A"gL$&4/8!mg
mg '@
'
Y
?/
;/%)
))%)"!B4'
@         /
%  * 8  ))% 
))%T|\"
   " / 7 )  U$E' 5 
,%.% 4'In
vivo‚ '
187 . 4"
.) 
./,/Z'[
.7)
4B'
;        )
8&/.%4) 
7   ' 1%  /  
.) '

; )))
'
5 .      %V  
.  #2Z' 1   % %4   
%    . /  )" 
 /7'
Q
;  /  .   \]^ BT&' @
/  ' G
%.!Z
 '
In
vitro‚   4  % 8 
,.%, %CYPBA&
CYPD0)40&/7)
)4)mg'
1"    % 8 
.,"
 4  CYPBA&"  "  
B
4  CYPD0' 1%"    
. %/%., CYPBA&
CYPD0"8'
?.
;.).'
(,%)2W4"
)% 7     ." 
  & 4"' :  4  
)'
-GE)
@          
)%))
) $' G ) "  & mg" ) %
)%)4%*B*2"
)%4% )%
*&*2" .
. 4'?%"8
 8)'
D/)  
(   / /   
%       %  /
) % ) 
    )  4' 6  
. / )    . 
   /  7  OZ$' 6
   % .  )" 
.      8 / 
//.'
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
6
;8  
))
%B )8'5
.8)/% %%
4'
@%) %"
'
1
@ )%
../)/"8
.%%")8)
'
G8)%) 
))%)
")'6
.,)4
 "8/%%
&
)4%)'
; 
)'5 , ))"%
)") )
8. "/. 
))",8
'
(/.8"
8  '?%
8 ,4%
%G1? E)). 
4 
%./
8)44.'
S
@ )%
../)/"8
.%%")8")
"8)%)'
5        
 ,"")%
74%)%4.4%.
/'
; )  ) )%) )   
     " %  7 
   . E    /  4 
 8  . ' : 8 8 )
    " %   
),4'9)
7        Kfkg$ 
'
;%.4/ 
,4)'
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
D*
G+,
G
.8% @ ?$
D.B
98
6)
17 *
F,!cP
:8EO$
D)0
@
) E&$
68jO$
!
6.2 Ασυμβατότητες
:/,'
6.3 Διάρκεια ζωής

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Y) /%
)'
G/) %!ƒ\'
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
QlisterEE.%PVC$'
6%O"&"2"B"B!"&"!"!0"#"#2%'
G/ '
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
/
 /% 8'
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
RecordatiHellasPharmaceuticals?1
Z%D)O"
!B=
@/%*0OOB2
Fax*0OOB2O&
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
0BEE2
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
2-10-2008
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
0