1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MEROPENEMNORIDEM       

MEROPENEMNORIDEM
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
MEROPENEMNORIDEMmg
   !"  #$%&'$($ )%*+,-%.)$/
0#.(+,-%&12$%&'$($/
MEROPENEMNORIDEMg
 !"#meropenemtrihydrate/0
g#anhydrousmeropenem/
3! 4 "5
  4   6 2&-*1 7.%8&(.)$ 
9:; #6/
 9<2&-*17.%8&(.)$
6:; #=/
> "!  4!4?@A
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

B!"4! "! !
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
CMEROPENEMNORIDEM! "!!4 4DE
  4! 4EF4#@66!/5
G H@"  @  !!" ! 
 I    "  G J!
EF ! !"4
GKEF  !0 " 
GK!!EF
GBEF!  !!   ! 
GKEF  ! 4!E4
GLF@! !" 
ME@! !0 ?"
N      "    EF   
4
1
C MEROPENEMNORIDEM    
 !E E  N    
@! !"4F
O@ N4 "" 4
 @! !EO 4
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δ
L! 4!! 
P       ! !  
!I     4F? @ 
@  ! !!" !
Q49  "!!"@!
46RD  ! 
    E 4 04 EF4? 4 EF 
     @! 4 # Enterobacteriaceae
?
S2$1-&&(.2
.$%1*(&2.?
T7*($)&8.7)$%
2''/?"0@EF
K " I  4
!" #@! 4/
K"!!@
Λοίμωξη Δόση χορηγούμενη
κάθε 8 ώρες
H@" 
@ 
!!" ! 
 I  
 "
"
J! EF  
! !"
4
9
K EF 
 !0
 " 
"
K !!
EF
"
BEF!  !! 
 ! 
"
K EF 
 ! 4
!E4
"
LF@! !"  9
U  E 40 4
 !EE

V& MEROPENEMNORIDEM "4    @  !
WD E#@A9?AD!AA/
K! !?00@8&X12
!   E Y    
2
E  F"94@8&X12

Z!"!
P   "! ! "@   I   
!! !  4X*(4 ! 4
Kάθαρση
κρεατινίνης
Δόση (βάσει μονάδων
δόσεων των 500mg, 1g, 2g
βλ. πίνακα ανωτέρω)
Συχνότητα
#X*(/
9AW  [9E
W9 9 [9E
\ 9 [96E
P  !0    0 !  " P
 E          !
0
]   E  ^!"
0
P !"!
]  "  !"!#@
66/
P!4
]  " !4!!"!"
 "!! 4 4X*(
O !
O! 4 4DE
P  !   !       !
! 4 4DE!! !"
  @ O   ?  !! !   ?
!0 !"9R!<E
! #@9/
ODE4 E!4 !@4R
C E!"  ! 4!5
Λοίμωξη Δόση χορηγούμενη
κάθε 8 ώρες
H@" 
@ 
!!" ! 
 I  
 "
"9R
J!EF 
! !"
4
6R
K EF 
 !0
 " 
"9R
3
K !!
EF
"9R
K EF 
 ! 4
!E4
"9R
LF@! !"  6R
U  E 40 4
 !EE
9R
O4 !@4 4R
_ !4
]!"!
C "
P "4  @!
WD E#@A9?AD!AA/K! ! 
49R00@8&X12
!   E Y    
E  F"6[4
@8&X12
4.3 Αντενδείξεις
Y    !"  "  !  ! 
  A
Y !@
H@"  #   F? @  !
 /    @ ! 0 @W!  # ! "
!/
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
H  "      0  
@ N!    !@
!  @I     4 @    4F?
     !  @ !! !
"@! "! ! !@
U "
4
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa ! Acinetobacter spp.
P  "     Enterobacteriaceae
?
Pseudomonas
aeruginosa
?
Acinetobacter
spp !   E  K4^!" 34L
   @N  ! 
 "  @! " 
U 
`4    @ ! @W! ?   @ !
 ! 
 #@6D!6</
T ! !@?!"
 @ !@W! ?    
OF!"0
4
! ! 0  @ !
@W! 
K@@"!" ?!!
!0 !  
  I @ !
P !       @ ! ! N@E ! 
      @ !? @ 
? !   !   @    " 
 !"  I4" >a  ?   ! 4 
N@E !   F I      0
 !  ! "   "   #@
6</b!" !"
!"  
cX&2)%*-*1
-*d*7*X$
  @  N
e! !^     !  
0 
H
H    !  !   
!@?@ #@6</
O!0 !" 
P !" !  ! ! 
4 !0 !" F!  # !"
  !! /#@6</
P "     !" 5    f
 !" !  !" ! 
!     ]    " 
#@69/
L  "! #c&&82 test /
Q  !")$2)c&&82! !

P   "    @^! F0@^!
 @  #@6/
O !
Cg:hiS:j:gjihkl:g!!4 4DE
]!FF!0" 0 
 !@  
`" 04 "! 
"!
Το MEROPENEM/NORIDEM περιέχει νάτριο.
MEROPENEMNORIDEM 5C! ! ^
9:; @ N
@!  0 
MEROPENEMNORIDEM 5C! ! ^6
:; @ N
@!  0 
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
5
μορφές αλληλεπίδρασης
]      4  ! !
^    @b@  4I  
 !" 4!" !!        
!" !!?    F   I4" 
!! 4"  H  "
@  
b "      0   4 m "  
 @4!4 n ?0 
4 m !"E  
E@  
34 44 @^!0 F    
 !@?4 AWo4
   @^!0 F  9 B4  
F !  0  4? "  @^!0
F@^!0  @  !@  
  4!a 0 #@66/
U ! !  
C " @ !EF 
 ! !"      Y     0F  
 @ !"  4 04  @ !E   
@ !  &    @
   @ ! L !      
@! 4F?  ! ! !" !    0
 E  " 4 @ !E 0F kjh#*()$%(.)*&(.X
(&%.X*p$- %.)*&/  0!  ! H   "
!0  kjh !  ! !    "
 @ !E! ! !E  
4.6 μ , Γονι ότητα κύηση και γαλουχία
Κύηση
]"0 " 
!0
Q    I4   F  "  
  F!   4!0#@D/
H   0F?   0  " 
?!  ! !0
Θηλασμός
Q!  meropenem !!  E
P meropenem  !I?
!    !     !  
!@
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
]   !  !  
"!0E
n ?   "I ?N
!?  !      

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
6
ON 
H  !  9A !      6<q9
E?    0    ! !
 I    "   #9?Do/? F #?6o/
  #?6o/!  #?o/P
  !" 0     I  
 "  @! 4 #?Ao/ ! 0F 4  !E
I04#?W6?Do/
O!!0 40 4E
H  ! 4 !   0     
!0 !  50"# /?"# 
4 \/? " #  4 \/?  #  4 \
/0#\/!4 "  #0
 0   /
Q! " 40 I 
@  
Πίνακας 1
Οργανικό σύστημα Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια
BEF !
0
U" H  !" ! !!"
!  
]    
! 
!0 
H" M@! 
U" P4?
@! ?!?
 ?
!!!! ?
 !"
]  
 !0
U" U?F#@
6D!66/
]  
!0
 " 
H" O!
U" O"
H H#@66/
>  !
 
H" ]? ? ?
!!
U"   
 @ !#@
66/
]  
  ! 
 0
H" KF?!
U" 4? F!"!"
!?0r)$s$(2t
u&+(2&(?00
v4  e! !"U 
P4!H  !
H E 
#DRESSSyndrome/
>! !
  


H" e"?
U" M@@ ? 
 
O!! H" U0F 4 E?
0F !!"
7
F  4  ?0F
! !"
 
U" U0F  
 ?
U0F !  
 ?0F  
 
O !
Cg:hiS:j:gjihkl:g!!4 4DE
]!FF!0" 0 
 !@  
`" 04 @  "! 
"!
μ μ U 0 4 0  4 E
P040 4E "
!! ! !0^  !".K 
"!0 W!0 ! !0
^ . w          !"
N   " 0 0 
   K! L e!4? Q4 9<6 C A9
_? U"? C5 x D 9 D96D<DDq? eF5 x D 9 A6=<?
y  5+))'5zzz$&{%
4.9 Υπερδοσολογία
K" !"!" 
     4      69 P
  !!!0  0
0   4   ?   
04 40 4E  
6<?!"!0  !"!
" 4 ON 4 !"
H !"!" ?  !"
!!
P0!0 !  @  
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
e! !"  ! 5   @ !      !" "?
!@?!4!TVc5
ulb9
Μηχανισμός δράσης
P  ! @! !      0 
! !0 E  4 |%.W !E ! 4 |%.W !E
@! 44 0"  4 m  
!#S}S2/
Φαρμακοκινητική/Φαρμακοδυναμική (PK/PD) σχέση
8
`4 !    @W! ?    ! E 
 @    ! E  " #gkc/
#C~Qyc/ F    I      !   H !!
 F ! 4 @
gkc   !0 !0   6o  !0
 " L  !!4
Μηχανισμός αντοχής
P@! !"      4  5 #/  4
     F4 !" @ 4 |%.W !E @! 4
#4  4 4" E/ #9/ 4 0  
 4 m  !#S}S2/#D/F
! 4  !E!"  #6/4"@W! E
00 !@
C! 044@! "! ! 
!@ K4^!"34
]     0  "  F0   !
 4 4 F4 4!E?!E?!E !
 !!E O   @! "    0
! !        !   @ !E  
!@   !" !"
Στοιχεία ευαισθησίας
C!!gkc :1%&'$.(c&*))$$&(T()**7%&8*.Xr127$')*8*X*),
V$2)*(#:•cTrV/ ! 45
EUCAST κλινικά όρια MIC για τη μεροπενέμη (11-02-2013, v3.1)
Οργανισμός Ευαισθησία (S)
(mg/l)
Αντοχή (R)
(mg/l)
:()$%&8.7)$%*.7$.$
€9 ~<
S2$1-&&(.2
spp.
€9 ~<
T7*($)&8.7)$%
spp.
€9 ~<
Streptococcus groups A, B, C ! G
r)%$')&7&7712'($1&(*.$
A
€9
A
~9
Viridans group streptococci
2
€9 ~9
:()$%&7&7712
spp.
WW WW
Staphylococcus spp
Haemophilus influenzae
1,2
! Moraxella
catarrhalis
Neisseria meningitidis
2,4
D
€9
0.25
D
~9
~9
|%.W ! @ !  
cX&2)%*-*1-*d*7*X$
€9 ~<
|%.W !@ €9 ~<
Listeria
monocytogenes
` I
0.25
€9
>0.25
~<
C  r)%$')&7&7712'($1&(*.$
!b.$&'+*X12
*(•1$(p.$
  9X #K/
!mgl #U "/
9
H  gkc4 0"
  P   ! !   !@!"
  4 @ !
  @@E     
 "QFF ! !!" !
9
 @@4    gkc  4    
! !   ! !
D
P  4 2).'+,X&7&77*   !@    
 cefoxitin
6
C0  
C   I     !  E 
 S[Sl !  F     !   gkc 
!!  K  "   0   
!! C I!0
 @I    ! 5 C 0  :•cTrV 
     D o0 @4
!D ?4 9D!"
N@EF! ! 44k
h
A
P @W!  4 streptococcus groups A? B? C ! G  
  !
WWƒC)$2) E     

!
C 04! !40
P  !   "!4!!!
   !  !     " 
       @E EF4 ` 
  ?@"EI  !"
 4 "  ?E "    
! 004@" 
L!!4!@4" !!"
!  !

C"4 
Gram W !@
Enterococcus
faecalis
r).'+,X&7&7712.1%$12
#  !/
Staphylococcus species (methicillin-susceptible) @  Staphylococcus
epidermidis
Streptococcus agalactiae (Group B)
Streptococcus milleri group (S. anginosus, S. constellatus, and S. intermedius)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes (Group A)
Gram-  ! @
Citrobacter freudii
Citrobacter koseri
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Morganella morganii
Neisseria meningitides
Proteus mirabilis
10
Proteus vulgaris
Serratia marcescens
Gram-  ! @
Clostridium perfringens
Peptoniphilus asaccharolyticus
Peptostreptococcus species (including P. micros, P. anaerobius, P. magnus)
Gram-  ! @
J
acteroides caccae
Bacteroides fragilis group
S%$s&)$XX.8*s*.
S%$s&)$XX.-*2*$(2
Είδη στα οποία η επίκτητη ανθεκτικότητα μπορεί να είναι πρόβλημα
|%.W !@
K()$%&7&7712{.$7*1
„…
Gram-  ! @
Acinetobacter species
Burkholderia cepacia
S2$1-&&(.2.$%1*(&2.
Οργανισμοί με εγγενή αντοχή
Gram-  ! @
Stenotrophomonas maltophilia
Legionella species
Άλλοι μικρο-οργανισμοί
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Coxiella burnetii
Mycoplasma pneumoniae
$ H    !"  
`2).'+,X&7&77*! ! $)+*7*XX*(! !
 
…J! !  ‡o" E KK
Q!45P" E@I  
*( s*)%&
  4
}.XX$*
!
J
'2$1-&.XX$*
!  
 4L  
@I !!""4 ! ! 4
!4
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
U
H" I4" E?
!! "?9XR#W9q/X!!
9<qX*( 9!E  9X*( 9]?
!90 4D  "
 ! 4c.‚9D?6=!X  4!
   T•c" D=?D?A9?D!D+XQ 4
4 E c.‚9!9X 4! 4
   4 `  0       
11
!"  !"  ?       E 

H  9 E "!   ! < E
  !!!"4FP F!c.‚
!I4"! 0 !! "9qX
 "
P0  4 m  " 
9o!" F  ! 4Q  "#
  "  / !! !"  W! !"    
  D 
P   F   0 !   4 !  !
 05@4 44? 4@!E!!4? 
"?  !4  0? 4 !!E  E? 
 ?  ? 4E!  ^!00
J  
P @I  !  @W! 
 !@!   @  k( s*)%&  F
4   E -$+,-%&'$')*-.2$Wk
#lbSWk/0! **'$($!  "
 lbSWk
U@"
P @ 4  4 !  ?
qo#Wqo/ @ 4 9EC9<o
!  4 !@!   @ P @" 
!  40   9o   P   
!" ! !   @   
  "!4!"!!
Νεφρική ανεπάρκεια
P!" 4 N T•c !
0 I4"P "T•cF 
! 9?6  #c%cˆDDWq6X*(/?
@" #c%cˆ6W9DX*(/!
@ 0#c%cˆ\9X*(/ ! "
 #c%cˆ~<X*(/V&T•c !@!0 @ 
 !  ! 0   ! F    !"
 H  "  4
@"!" #@69/
P@ 0!! ! 
060 a 
Ηπατική ανεπάρκεια
Q !!"!4F! 
 !"       !! !"        
@
Ενήλικες
e!! !    F"!    F
 !!! !" 0
!" 3!  0! 
q=E!!"4F"?FF  
! !0! @! ! !! 
! !
12
Παιδιά
P!! !" @! 4F ?9
!6RF c.‚   "!   
?  ! 9   4 b 0! F  "
!! !" F0 44! I4" "
 "! "!  !  
#\AE )
9
?AE/ P  " !   " 
?<X*(R#AW9 E/?A?9X*(R#9W E/??DX*(R#AW9DE/
!6?DX*(R#9WE/OAo @  
0  4  9 E 4     9o 4
 @  L ! E     KZY 4 E 
 9o 4  4! E4 
! !" !" @   
P  !! !"            I 
 !@!"  F 0  !    
0 !"!"!!0!"I4"
9?=ELF4 "g&()$c.%X&@I ! S[
F  !"9R!<E AoCgkc
S.$%1*(&2.=o 444!=o 4!EE
Ηλικιωμένοι
e!! !    " !4   #AW< E/ F
4 !    44
! !! !! 4 F4!"
! ] I "   !4 
!   E 4@"!" #@
69/
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Q  I4 !! "
y !F@@ !04"  
 !!!4 49RaF"
!"!R qE
P ! !! " ! ! ! 0 
K!F F!!  4! !@
@ R
>@ˆl  4! !0 
9R
H @44!AE!
 @ 4 4  4 4 E
 4 4!04
] "F       F     
@ !)$2)8.))$%,?0   F!  !  4"
!   F"4
qR!"!4DAR
]"F F IE
0!  0 !b@"" !
! "   I4
i! @  "
F!     I4
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
13
6.1 Κατάλογος εκδόχων
T(+,-%&122&-*17.%8&(.)$
6.2 Ασυμβατότητες
U  ! ! ^    0   
! !^ !  E  "AA
6.3 Διάρκεια ζωής
6
Q  0 5
Χορήγηση με ενδοφλέβια ένεση bolus
C     bolus   !I     0   
MEROPENEMNORIDEM g ! mg  9 X !  X  0 ?
   P !" ! !"     !  "  
!    8&X12    E 
!9‰c"! 4"!N0F#9W<‰c/
U!@!"N?!  0 
4! !!@!"?^
4
U4?!"!0F 0
0 " 
Χορήγηση με ενδοφλέβια έγχυση
3!I  ^  
   40   ?=o "    
F Io !"! 449X_!"!
!"     !  "   !  
E 40 ?=o
E!9‰c"! 4"!N0F#9W<‰c/
U!@!"N?!  0 
4! !!@!"?^
4
U4?!"!0F 0
0 " 
U  ^ F Io2+&1X-$%2).(-
4
C 0 ! N0 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
U  ! !^  "!0F
ZN0 "! N0   
> "!0F  4^ @
AD
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
MEROPENEMNORIDEM
Aq6mg!9mlC0yyy !E
@4@ flipWtop!! !
14
!
MEROPENEMNORIDEM
D6<mg!DmlC0yyy !E
@4@ •*'W)&'!! !
!
C! !^! ! " 44
Q!!0!
6.6 μΙδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισ ός
3
P@8&X12
  ?4 ! 45
] O     0 
   0 
mg 10 ml
1 g 20 ml
1.5 g 30 ml
2 g 40 ml
3
>@  0
?=o40 "0 !Io
"
b" !"N! !   
0 ! "
C!  "
  ! ! ^ "   
  04 !  0 ! F
C      4!  ? 0
 4 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
NoridemEnterprisesLtd
Evagorou & Makariou,
Mitsi Building 3
Office 115, 1065 Nicosia, Cyprus
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
mg5=9q6qWW96
g5=9qqWW96
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
15
17-11-2014
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
11/2016
16