ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva 2/0,5% Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα-Εφάπαξ
δόσης
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε ml περιέχει 20 mg δορζολαμίδη ως υδροχλωρική δορζολαμίδη και 5 mg τιμολόλη ως
μηλεϊνική τιμολόλη.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα.
Περιέκτης εφάπαξ δόσης
Άχρωμο, διαυγές, ιξώδες διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν ενδείκνυται για τη θεραπεία της αυξημένης ενδοφθάλμιας
πίεσης (IOP), σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας ή ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα
όταν η τοπική μονοθεραπεία με β-αποκλειστές δεν επαρκεί.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Η δόση είναι μία σταγόνα Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva (στο κόλπωμα του
επιπεφυκότα) στον(ους) πάσχοντα(ες) οφθαλμό(ούς), δυο φορές ημερησίως.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται και άλλος τοπικός οφθαλμικός παράγοντας, το
Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva και ο άλλος παράγοντας πρέπει να χορηγούνται με
διαφορά χρόνου τουλάχιστον δέκα λεπτών μεταξύ τους.
Το Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva είναι ένα στείρο διάλυμα το οποίο δεν περιέχει
συντηρητικό. Το διάλυμα από κάθε μεμονωμένο περιέκτη εφάπαξ δόσης, πρέπει να
χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμα για χορήγηση στον(ους) πάσχοντα(ες)
οφθαλμό(ούς). Επειδή η στειρότητα δεν μπορεί να διατηρηθεί μετά το άνοιγμα κάθε
μεμονωμένου περιέκτη εφάπαξ δόσης, οποιοδήποτε τυχόν εναπομείναν περιεχόμενο πρέπει
να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χορήγηση.
Παρακαλούμε βλέπε παράγραφο 6.6. για τις οδηγίες Χρήσης.
Η απόφραξη της ρινοδακρυϊκής οδού ή το κλείσιμο των βλεφάρων για 2 λεπτά, μειώνει τη
συστηματική απορρόφηση. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ελαττωθούν οι συστηματικές
ανεπιθύμητες ενέργειες και να αυξηθεί η τοπική δραστικότητα.
Παιδιατρικός πληθυσμός
2
Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού δορζολαμίδης/τιμολόλης σε παιδιά ηλικίας 0 έως
18 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Η ασφάλεια του συνδυασμού δορζολαμίδης/τιμολόλης σε παιδιά ηλικίας 0 έως 18 ετών δεν
έχει τεκμηριωθεί. Τα επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα σε παιδιά ηλικίας >2 και < 6 ετών
περιγράφονται στην παράγραφο 5.1, ωστόσο δεν μπορεί να δοθεί καμία σύσταση σχετικά με
την δοσολογία.
4.3 Αντενδείξεις
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν αντενδείκνυται σε ασθενείς με:
- υπερευαισθησία σε μια από ή σε αμφότερες τις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1
- αντιδραστική πνευμονοπάθεια, συμπεριλαμβανομένου του βρογχικού άσθματος ή
ιστορικού βρογχικού άσθματος, ή σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
- φλεβοκομβική βραδυκαρδία, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου,
φλεμβοκομβοκολπικός αποκλεισμός, κολποκοιλιακό αποκλεισμό δεύτερου ή τρίτου
βαθμού ο οποίος δεν ελέγχεται με βηματοδότη, έκδηλη καρδιακή ανεπάρκεια,
καρδιογενή καταπληξία
- σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (CrCl < 30 ml/min) ή υπερχλωραιμική οξέωση.
Τα ανωτέρω βασίζονται στα επιμέρους συστατικά και δεν είναι ειδικά για το συνδυασμό τους.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Αντιδράσεις από το καρδιαγγειακό/αναπνευστικό
Όμοια με άλλους οφθαλμικούς παράγοντες που εφαρμόζονται τοπικά, οι δραστικές ουσίες
απορροφούνται συστηματικά. Λόγω του βήτα-αδρενεργικού συστατικού της τιμολόλης με
την τοπική εφαρμογή, μπορεί να εμφανιστούν το ίδιο είδος καρδιαγγειακών, πνευμονικών και
άλλων ανεπιθύμητων αντιδράσεων με εκείνες που παρατηρούνται με συστηματικούς
παράγοντες βήτα-αδρενεργικών αποκλειστών, συμπεριλαμβανομένων της στηθάγχης
Prinzmetal, της επιδείνωσης των σοβαρών περιφερικών και κεντρικών κυκλοφορικών
διαταραχών και της υπότασης. Η εμφάνιση των συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών
κατόπιν τοπικής οφθαλμικής χορήγησης είναι χαμηλότερη από ότι με συστηματική
χορήγηση. Για την ελάττωση της συστηματικής απορρόφησης, βλ. την παράγραφο 4.2.
Καρδιακές διαταραχές
Η υποτασική θεραπεία με βήτα-αποκλειστές πρέπει να αξιολογείται αυστηρά σε ασθενείς με
καρδιοαγγειακές νόσους (π.χ στεφανιαία νόσο, στηθάγχη Prinzmetal και καρδιακή
ανεπάρκεια) και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο θεραπείας με άλλες δραστικές
ουσίες. Οι ασθενείς με καρδιοαγγειακές νόσους πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία
επιδείνωσης αυτών των ασθενειών και για σημεία ανεπιθύμητων ενεργειών.
Λόγω του συστατικού της μηλεϊνικής τιμολόλης, η καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να τεθεί υπό
ικανοποιητικό έλεγχο πριν την έναρξη της θεραπείας με το συνδυασμό
δορζολαμίδης/τιμολόλης. Οι ασθενείς με ιστορικό σοβαρής καρδιακής ασθένειας, πρέπει να
παρακολουθούνται για σημεία καρδιακής ανεπάρκειας και να ελέγχεται ο σφυγμός τους.
Λόγω των αρνητικών τους επιπτώσεων στο χρόνο αγωγιμότητας, οι βήτα αποκλειστές πρέπει
να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς με πρώτου βαθμού καρδιακό αποκλεισμό.
Αγγειακές διαταραχές
Η θεραπεία πρέπει να γίνεται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή περιφερική κυκλοφορική
ενόχληση/διαταραχές (δηλ. σοβαρές μορφές της νόσου του Raynaud ή σύνδρομο Raynaud).
3
Αναπνευστικές διαταραχές
Μετά τη χορήγηση μηλεϊνικής τιμολόλης έχουν αναφερθεί αναπνευστικές αντιδράσεις
συμπεριλαμβανομένου του θανάτου από βρογχόσπασμο σε ασθενείς με άσθμα.
Λόγω του συστατικού της μηλεϊνικής τιμολόλης, το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ήπια/μέτρια χρόνια αποφρακτική πνευμονική
νόσο (COPD) και μόνο εάν το ενδεχόμενο όφελος υπερτερεί του ενδεχόμενου κινδύνου.
Ηπατική δυσλειτουργία
Οι δορζολαμίδη/τιμολόλη δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία και
συνεπώς πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς.
Ανοσολογία και υπερευαισθησία
Όμοια με άλλους οφθαλμικούς παράγοντες που εφαρμόζονται τοπικά, το φαρμακευτικό
προϊόν μπορεί να απορροφηθεί συστηματικά. Η δορζολαμίδη περιέχει μία σουλφοναμιδο
ομάδα ή οποία επίσης υπάρχει στις σουλφοναμίδες. Συνεπώς, μπορεί, με την τοπική
χορήγηση, να εμφανιστούν τα ίδια είδη ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρούνται με τη
συστηματική χορήγηση σουλφοναμιδών, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών αντιδράσεων
όπως του συνδρόμου Stevens-Johnson και της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης. Εάν
εμφανιστούν σημεία σοβαρών αντιδράσεων ή υπερευαισθησίας, διακόψτε τη χρήση αυτού
του σκευάσματος.
Έχουν παρατηρηθεί με τις δορζολαμίδη/τιμολόλη τοπικές οφθαλμικές ανεπιθύμητες
επιδράσεις παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται με τις οφθαλμικές σταγόνες
υδροχλωρικής δορζολαμίδης. Εάν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις, πρέπει να εξετάζεται
το ενδεχόμενο διακοπής του Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva.
Αναφυλακτικές αντιδράσεις
Κατά τη διάρκεια λήψης β- αποκλειστών, οι ασθενείς με ιστορικό ατοπίας ή ιστορικό
σοβαρής αναφυλακτικής αντίδρασης σε διάφορα αλλεργιογόνα μπορεί να εμφανίσουν
εντονότερη αντίδραση σε επαναλαμβανόμενη πρόκληση με αλλεργιογόνα αυτού του είδους.
Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις συνήθεις δόσεις αδρεναλίνης
(επινεφρίνης) που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των αναφυλακτικών αντιδράσεων.
Ταυτόχρονη θεραπεία
Δεν συνιστάται ταυτόχρονη φαρμακευτική αγωγή με τα ακόλουθα:
δορζολαμίδη και από του στόματος αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης
η χρήση δύο τοπικών παραγόντων βήτα αδρενεργικών αποκλειστών
Η επίδραση στην ενδοφθάλμια πίεση ή στις γνωστές επιδράσεις του συστηματικού βήτα-
αποκλεισμού μπορεί να αυξηθεί όταν η τιμολόλη χορηγείται σε ασθενείς οι οποίοι ήδη
λαμβάνουν ένα συστηματικό παράγοντα βήτα αποκλεισμού. Η απόκριση αυτών των ασθενών
πρέπει να παρακολουθείται στενά. Η χρήση δύο παραγόντων βήτα αδρενεργικού
αποκλεισμού δεν συνιστάται (βλ. παράγραφο 4.5).
Διακοπή της θεραπείας
Όπως συμβαίνει με τους συστηματικώς δρώντες β-αποκλειστές, εάν απαιτείται διακοπή της
οφθαλμικώς χορηγούμενης τιμολόλης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, η θεραπεία πρέπει να
διακόπτεται σταδιακά.
4
Επιπρόσθετες επιδράσεις του βήτα αποκλεισμού
Υπογλυκαιμία/διαβήτης
Η θεραπεία με βήτα- αποκλειστές πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που μπορούν
να υποστούν αυτόματη υπογλυκαιμία ή σε ασθενείς με αρρύθμιστο διαβήτη καθώς οι β-
αποκλειστές ενδέχεται να συγκαλύψουν τα σημεία και συμπτώματα της οξείας
υπογλυκαιμίας.
Η θεραπεία με β-αποκλειστές ενδέχεται επίσης να συγκαλύψει τα σημεία του
υπερθυρεοειδισμού. Η απότομη διακοπή της αγωγής με β-αποκλειστές ενδέχεται να
προκαλέσει επιδείνωση των συμπτωμάτων.
Η θεραπεία με β-αποκλειστές ενδέχεται να επιδεινώσει τα συμπτώματα της μυασθένειας
gravis.
Επιπρόσθετες επιδράσεις της αναστολής της καρβονικής ανυδράσης
Η από του στόματος θεραπεία με αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης έχει συσχετιστεί με
ουρολιθίαση ως αποτέλεσμα διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας, ειδικά σε ασθενείς με
προηγούμενο ιστορικό νεφρικών λίθων. Αν και δεν έχουν παρατηρηθεί διαταραχές της
οξεοβασικής ισορροπίας με τις δορζολαμίδη/τιμολόλη, έχει αναφερθεί όχι συχνά
ουρολιθίαση. Επειδή ο συνδυασμός δορζολαμίδης/τιμολόλης, περιέχει ένα τοπικό αναστολέα
της καρβονικής ανυδράσης που απορροφάται συστηματικά, οι ασθενείς με προηγούμενο
ιστορικό νεφρικών λίθων μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ουρολιθίασης ενόσω
χρησιμοποιούν δορζολαμίδη/τιμολόλη.
Άλλες
Η αντιμετώπιση των ασθενών με οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας απαιτεί θεραπευτικές
παρεμβάσεις επιπλέον των οφθαλμικών υποτασικών παραγόντων. Οι δορζολαμίδη/τιμολόλη
δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας.
Νόσοι του κερατοειδούς
Κατά τη χρήση δορζολαμίδης, έχουν αναφερθεί οιδήματα κερατοειδούς και μη αναστρέψιμες
ανεπάρκειες αντιστάθμισης κερατοειδούς σε ασθενείς με προϋπάρχουσες χρόνιες αλλοιώσεις
κερατοειδούς και/ή ιστορικό ενδοφθάλμιας χειρουργικής επέμβασης. Σε ασθενείς με χαμηλές
τιμές ενδοθηλιακών κυττάρων, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης οιδήματος του
κερατοειδούς. Η τοπική χορήγηση δορζολαμίδης πρέπει να γίνεται με προσοχή σε αυτούς
τους ασθενείς.
Οι οφθαλμικοί βήτα αναστολείς μπορεί να προκαλέσουν οφθαλμική ξηρότητα. Οι ασθενείς
με νόσους του κερατοειδούς πρέπει να θεραπεύονται με προσοχή.
Αποκόλληση του χοριοειδούς
Έχει αναφερθεί αποκόλληση του χοριοειδούς ταυτόχρονα με οφθαλμική υποτονία με
εφαρμογή θεραπείας μείωσης (καταστολής) του ύδατος (π.χ. τιμολόλη, ακεταζολαμίδη) μετά
από τεχνικές διήθησης.
Όπως και με τη χρήση άλλων αντιγλαυκωματικών φαρμάκων, έχει αναφερθεί σε μερικούς
ασθενείς μειωμένη δυνατότητα ανταπόκρισης στην οφθαλμικώς χορηγούμενη μηλεϊνική
τιμολόλη μετά από παρατεταμένη θεραπεία. Ωστόσο, σε κλινικές μελέτες στις οποίες 164
ασθενείς παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον τρία χρόνια, δεν παρατηρήθηκε σημαντική
διαφορά στη μέση ενδοφθάλμια πίεση, μετά την αρχική σταθεροποίηση.
5
Χειρουργική αναισθησία
Τα οφθαλμικά σκευάσματα βήτα αποκλειστών ενδέχεται να αποκλείσουν τις επιδράσεις των
βήτα αγωνιστών π.χ. της αδρεναλίνης (επινεφρίνης). Ο αναισθησιολόγος πρέπει να είναι
ενήμερος ότι ο ασθενής λαμβάνει τιμολόλη.
Χρήση φακών επαφής
Οι οφθαλμικές σταγόνες δορζολαμίδης/τιμολόλης δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς που
φορούν φακούς επαφής.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Βλέπε παράγραφο 5.1.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές μελέτες αλληλεπιδράσεων με το συνδυασμό
δορζολαμίδης/τιμολόλης.
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές μελέτες φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων με την
τιμολόλη.
Σε κλινικές μελέτες, ο συνδυασμός δορζολαμίδης/τιμολόλης χρησιμοποιήθηκe ταυτόχρονα με
τους ακόλουθους συστηματικώς δρώντες παράγοντες χωρίς ενδείξεις ανεπιθύμητων
αλληλεπιδράσεων: αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης (ΜΕΑ),
αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, διουρητικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
συμπεριλαμβανομένης της ασπιρίνης και ορμόνες (π.χ. οιστρογόνα, ινσουλίνη, θυροξίνη).
Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα αθροιστικών επιδράσεων με αποτέλεσμα την υπόταση και/ή την
εκσεσημασμένη βραδυκαρδία όταν ένα οφθαλμικό διάλυμα β-αποκλεισμού χορηγείται
ταυτόχρονα με από του στόματος αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, φάρμακα που προκαλούν
μείωση των κατεχολαμινών ή βήτα αδρενεργικούς παραγόντες αποκλεισμού, αντιαρρυθμικά
(συμπεριλαμβανομένης της αμιωδαρόνης), γλυκοσίδες δακτυλίτιδας, παρασυμπαθομιμητικά
και γουανεθιδίνη, ναρκωτικά και αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAO).
Κατά τη συνδυασμένη θεραπεία με αναστολείς του CYP2D6 (π.χ. κινιδίνη, φλουοξετίνη,
παροξετίνη) και τιμολόλης, έχει αναφερθεί ενίσχυση του συστηματικού βήτα αποκλεισμού
(π.χ. μειωμένη καρδιακή συχνότητα, κατάθλιψη).
Η δορζολαμίδη που περιέχεται σε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι ένας αναστολέας της
καρβονικής ανυδράσης και παρόλο που χορηγείται τοπικά, απορροφάται συστηματικά. Σε
κλινικές μελέτες, το οφθαλμικό διάλυμα υδροχλωρικής δορζολαμίδης δεν συσχετίσθηκε με
διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Ωστόσο, οι διαταραχές αυτές έχουν αναφερθεί με
από του στόματος αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης και σε ορισμένες περιπτώσεις,
οδήγησαν σε αλληλεπιδράσεις (π.χ.τοξικότητα η οποία σχετίζεται με θεραπεία υψηλών
δόσεων σαλικυλικών). Συνεπώς, η δυνατότητα εμφάνισης τέτοιων αλληλεπιδράσεων πρέπει
να λαμβάνεται υπ’όψιν σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν δορζολαμίδη/τιμολόλη.
Αν και οι δορζολαμίδη/τιμολόλη έχουν από μόνες τους μικρή ή καθόλου επίδραση στο
μέγεθος της κόρης, έχει περιστασιακά αναφερθεί μυδρίαση, η οποία οφείλεται στην
ταυτόχρονη χρήση οφθαλμικών β-αποκλειστών και αδρεναλίνης (επινεφρίνης).
Οι β-αποκλειστές μπορεί να ενισχύσουν την υπογλυκαιμική δράση των αντιδιαβητικών
παραγόντων.
6
Οι από του στόματος β-αδρενεργικοί αποκλειστές μπορεί να επιτείνουν την απότομη
αντανακλαστική αύξηση της αρτηριακής πίεσης μετά τη διακοπή λήψης αντιϋπερτασικού
φαρμάκου (υπέρταση rebound), η οποία ενδεχομένως ακολουθεί τη διακοπή της κλονιδίνης.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Ο συνδυασμός δορζολαμίδης/τιμολόλης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης.
Δορζολαμίδη
Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με έκθεση κατά την εγκυμοσύνη. Στα
κουνέλια, η δορζολαμίδη επέφερε τερατογόνες δράσεις σε δόσεις τοξικές για τη μητέρα (βλ.
παράγραφο 5.3).
Τιμολόλη
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από τη χρήση τιμολόλης σε έγκυες γυναίκες. Η τιμολόλη δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εκτός αν είναι σαφώς
απαραίτητο.
Για τη μείωση της συστηματικής απορρόφησης παρακαλούμε ανατρέξετε στην παράγραφο
4.2.
Επιδημιολογικές μελέτες δεν έδειξαν παραμορφωτικές επιδράσεις, ωστόσο η χορήγηση από
του στόματος βήτα-αποκλειστών επέδειξε κίνδυνο για καθυστερημένη ανάπτυξη εντός της
μήτρας. Επιπροσθέτως, όταν βήτα αποκλειστές χορηγούνταν μέχρι τον τοκετό,
παρατηρήθηκαν σε νεογνά σημεία και συμπτώματα βήτα αποκλεισμού (π.χ. βραδυκαρδία,
υπόταση, αναπνευστική δυσχέρεια και υπογλυκαιμία). Εάν ο συνδυασμός
δορζολαμίδης/τιμολόλης χορηγείται έως τον τοκετό, το νεογνό πρέπει να παρακολουθείται
προσεκτικά κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της ζωής του (βλ. παράγραφο 5.3).
Θηλασμός
Δεν είναι γνωστό εάν η δορζολαμίδη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Σε αρουραίους που
θήλαζαν και λάμβαναν δορζολαμίδη, παρατηρήθηκαν μειώσεις στην πρόσληψη σωματικού
βάρους των απογόνων. Οι βήτα αποκλειστές απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Ωστόσο, με
θεραπευτικές δόσεις τιμολόλης σε οφθαλμικές σταγόνες δεν είναι πιθανό ότι θα καταλήξουν
στο μητρικό γάλα επαρκείς ποσότητες ώστε να προκαλέσουν κλινικά συμπτώματα βήτα
αποκλεισμού στο βρέφος.
Για τη μείωση της συστηματικής απορρόφησης ανατρέξατε στην παράγραφο 4.2.
Εάν απαιτείται θεραπεία με το συνδυασμό δορζολαμίδης/τιμολόλης δεν συνιστάται η
γαλουχία.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως θαμπή όραση μπορεί να
επηρεάσουν την ικανότητα ορισμένων ασθενών για οδήγηση και/ή χειρισμό μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
7
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας
Σε κλινικές μελέτες, με το συνδυασμό δορζολαμίδη/τιμολόλη οι ανεπιθύμητες ενέργειες που
παρατηρήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν αναφερθεί προηγουμένως με την
υδροχλωρική δορζολαμίδη και/ή την μηλεϊνική τιμολόλη. Γενικώς, οι συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες ήταν ήπιες και δεν προκάλεσαν διακοπή της θεραπείας. Όπως και με άλλα τοπικώς
χορηγούμενα οφθαλμολογικά φάρμακα, η τιμολόλη απορροφάται στη συστηματική
κυκλοφορία. Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει παρόμοιες ανεπιθύμητες επιδράσεις με
αυτές που παρατηρούνται με συστηματικούς παράγοντες βήτα αποκλειστών. Η συχνότητα
των συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τοπική οφθαλμική χορήγηση είναι
χαμηλότερη από ότι με τη συστηματική χορήγηση. Οι αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
συμπεριλαμβάνουν αντιδράσεις που παρατηρούνται εντός της κατηγορίας των οφθαλμικών
βήτα αποκλειστών.
Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών, 1.035 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με
δορζολαμίδη/τιμολόλη. Περίπου 2.4% του συνόλου των ασθενών διέκοψαν τη θεραπεία με
δορζολαμίδη/τιμολόλη εξαιτίας τοπικών οφθαλμικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και περίπου
1,2% του συνόλου των ασθενών διέκοψαν εξαιτίας τοπικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων
ενδεικτικών αλλεργίας ή υπερευαισθησίας (όπως ερεθισμός βλεφάρου και επιπεφυκίτιδα).
Ο συνδυασμός δορζολαμίδης/τιμολόλης (χωρίς συντηρητικό) έδειξε παρόμοιο προφίλ
ασφάλειας με το συνδυασμό δορζολαμίδης/τιμολόλης (με συντηρητικό) σε μία
επαναλαμβανόμενων δόσεων διπλά τυφλή, συγκριτική μελέτη.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με δορζολαμίδη/τιμολόλη ή κάποιο
από τα συστατικά του είτε κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών είτε από την εμπειρία μετά την
κυκλοφορία.
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα:
Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών κατατάσσονται σύμφωνα με τα ακόλουθα: πολύ
συχνές (1/10), συχνές (1/100 έως <1/10), όχι συχνές (1/1.000 έως <1/100), σπάνιες
(≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνεις (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να
εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα)]
Κατηγορί
α Οργάνου
συστήματ
ος
(MedDRA
)
Σύνθεση Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη
γνωστές
Διαταραχέ
ς του
ανοσοποιη
τικού
συστήματ
ος
Δορζολαμίδη/Τι
μολόλη
σημεία και
συμπτώματα
συστηματικών
αλλεργικών
αντιδράσεων,
συμπεριλαμβαν
ομένων
αγγειοοίδημα,
κνίδωση,
κνησμός,
εξάνθημα,
αναφυλαξία
και σπανίως
βρογχόσπασμο
8
Κατηγορί
α Οργάνου
συστήματ
ος
Σύνθεση Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη
γνωστές
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
συστημα
τικές
αλλεργι-
κές
αντιδρά-
σεις που
συμπερι-
λαμβά-
νουν
αγγειο-
οίδημα,
κνίδωση,
εντοπισμ
ένο και
γενικευμ
ένο
εξάνθημ
α,
κνησμός,
αναφυλα
-κτική
αντί-
δραση
Διαταραχέ
ς
του
μεταβο-
λισμού και
της
θρέψης
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
Υπογλυ-
καιμία
Ψυχια-
τρικές
διαταραχέ
ς
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
κατάθλιψη* αϋπνία*,
εφιάλτες*,
απώλεια
μνήμης
Διαταραχέ
ς
του
νευρικού
συστή-
ματος
Υδροχλωρική
δορζολαμίδη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
κεφαλαλγ
ία*
ζάλη*,
παραισθησία*
9
Κατηγορί
α Οργάνου
συστήματ
ος
Σύνθεση Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη
γνωστές
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
κεφαλαλγ
ία*
ζάλη*,
συγκοπή*
παραισθησία*,
αυξήσεις
των σημείων
και των
συμπτωμάτων
της
μυασθένειας
gravis,
γενετήσια
ορμή
μειωμένη*,
αγγειακό
εγκεφαλικό
επεισόδιο*,
εγκεφαλική
ισχαιμία
Οφθαλμι-
κές
διαταραχέ
ς
Δορζολαμίδη/Τι
μολόλη
αίσθημα
καύσου
και
νυγμού
ερεθισμό
ς του
επιπεφυκ
ότα,
θαμπή
όραση,
διάβρωση
του
κερατοει
δούς,
κνησμώδ
ης
οφθαλμό
ς,
δακρύρρο
ια
Υδροχλωρική
δορζολαμίδη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
φλεγμονή
βλεφάρο
υ*,
ερεθισμό
ς
βλεφάρο
υ*
Ιριδοκυ-
κλίτιδα*
ερεθισμός
συμπεριλαμβα-
νομένης
ερυθρότητας*,
πόνος*,
εφελκίδα
βλεφάρου*,
παροδική
μυωπία
(η οποία
υποχώρησε με
διακοπή της
θεραπείας),
οίδημα του
κερατοειδούς*,
οφθαλμική
υποτονία*,
αποκόλληση
του
χοριοειδούς
(έπειτα από
χειρουργική
τεχνική
διήθησης)*
10
Κατηγορί
α Οργάνου
συστήματ
ος
Σύνθεση Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη
γνωστές
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
σημεία
και
συμπτώμ
ατα
οφθαλμικ
ού
ερεθισμο
ύ (π.χ.
αίσθημα
καύσου,
πόνος,
κνησμός,
δακρύρρο
ια,
ερυθρότη
τα)*,
βλεφαρίτι
δα*,
κερατίτιδ
α*,
μειωμένη
ευαισθησ
ία
κερατοει
δούς και
ξηροφθα
λμία*
οπτικές
διαταραχές
συμπεριλαμβαν
ομένων
διαθλαστικών
μεταβολών
(λόγω διακοπής
της θεραπείας
με μυωτικά σε
μερικές
περιπτώσεις)*
βλεφαρόπτωση
, διπλωπία,
αποκόλληση
του
χοριοειδούς
(έπειτα από
χειρουργική
τεχνική
διήθησης,
βλ. παράγραφο
4.4.)*
θαμπή
όραση,
διάβρωσ
η
του
κερατοει
δούς
Διαταρα-
χές
του ωτός
και του
λαβυρίν-
θου
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
εμβοές*
Καρδιακέ
ς
διαταραχέ
ς
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
βραδυκαρδία* θωρακικό
άλγος*,
αίσθημα
παλμών*,
οίδημα*,
αρρυθμία*,
συμφορητική
καρδιακή
ανεπάρκεια*,
κολποκοι-
λιακός
αποκλεισμός*,
καρδιακή
ανακοπή*,
καρδιακή
ανεπάρ-
κεια
Αγγειακές
διαταραχέ
ς
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
υπόταση*,
χωλότητα,
φαινόμενο
Raynaud*,
ψυχρά άκρα
χεριών
και ποδιών*
11
Κατηγορί
α Οργάνου
συστήματ
ος
Σύνθεση Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη
γνωστές
Διαταρα-
χές του
αναπνευ-
στικού
συστή-
ματος,
του
θώρακα
και του
μεσοθω-
ράκιου
Δορζολαμίδη/Τι
μολόλη
παραρριν
ο-
κολπίτιδα
δύσπνοια,
αναπνευστική
ανεπάρκεια,
ρινίτιδα
Υδροχλωρική
δορζολαμίδη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
επίσταξη*
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
δύσπνοια* βρογχό-
σπασμος
(κατά κύριο
λόγο
σε ασθενείς με
προϋπάρχουσα
βρογχοσυ-
σπαστική
νόσο)*, βήχας*
Διαταραχέ
ς του
γαστρεντε
-ρικού
Δορζολαμίδη
ιμολόλη
Αλλοιω
μένη
γεύση
Υδροχλωρική
δορζολαμίδη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
ναυτία* ερεθισμός του
λαιμού,
ξηροστομία*
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
ναυτία*,
δυσπεψία*
διάρροια,
ξηροστομία*
δυσγευσί
α,
κοιλιακό
άλγος,
έμετος
Διαταρα-
χές
του
δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
Δορζολαμίδη/Τι
μολόλη
δερματίτιδα
από επαφή,
σύνδρομο
Stevens-
Johnson,
τοξική
επιδερμική
νεκρόλυση
Υδροχλωρική
δορζολαμίδη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
εξάνθημα*
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
αλωπεκία*,
ψωριασικό
εξάνθημα ή
παρόξυνση
ψωρίασης*
δερμα-
τικό εξά-
νθημα
12
Κατηγορί
α Οργάνου
συστήματ
ος
Σύνθεση Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη
γνωστές
Διαταρα-
χές του
μυοσκε-
λετικού
συστή-
ματος
και του
συνδετικο
ύ ιστού
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
συστηματικός
ερυθηματώδης
λύκος
Μυαλγία
Διαταρα-
χές
των
νεφρών
και των
ουροφό-
ρων οδών
Δορζολαμίδη/Τι
μολόλη
ουρολιθίαση
Διατα-
ραχές του
αναπαρα-
γωγικού
συστή-
ματος
και του
μαστού
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
Νόσος του
Peyronie*
Σεξουα-
λική
δυσλει-
τουργία,
γενετή-
σια ορμή
μειω-
μένη
Γενικές
διαταρα-
χές
και κατά-
στάσεις
της οδού
χορή-
γησης
Υδροχλωρική
δορζολαμίδη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
αδυναμία
όπωση*
Μηλεϊνική
τιμολόλη
οφθαλμικές
σταγόνες,
διάλυμα
αδυναμία
όπωση*
*Αυτές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν επίσης με τις δορζολαμίδη/τιμολόλη
σύμφωνα με την εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την κυκλοφορία.
Έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια περιπτώσεις ασβέστωσης του κερατοειδούς σε συσχέτιση με
τη χρήση οφθαλμικών σταγόνων που περιέχουν φωσφορικά σε ορισμένους ασθενείς με
σημαντικά κατεστραμμένους κερατοειδείς.
Εργαστηριακά ευρήματα
Σε κλινικές μελέτες, οι δορζολαμίδη/τιμολόλη δεν σχετίστηκαν με κλινικά σημαντικές
διαταραχές ηλεκτρολυτών.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες:
13
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www . moh . gov . cy / phs
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με την υπερδοσολογία σε ανθρώπους, λόγω
ακούσιας ή εσκεμμένης κατάποσης δορζολαμίδης/τιμολόλης.
Υπάρχουν αναφορές ακούσιων υπερβάσεων της δοσολογίας με το οφθαλμικό διάλυμα
μηλεϊνικής τιμολόλης, το οποίο προκάλεσε συστηματικές επιδράσεις παρόμοιες με εκείνες
που παρατηρούνται με συστηματικώς χορηγούμενους βήτα-αδρενεργικούς αποκλειστές, όπως
ζάλη, κεφαλαλγία, δύσπνοια, βραδυκαρδία, βρογχόσπασμο και καρδιακή ανακοπή. Τα
συνηθέστερα σημεία και συμπτώματα που πρέπει να αναμένονται με υπέρβαση της
δοσολογίας της δορζολαμίδης είναι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ανάπτυξη κατάστασης
οξέωσης και πιθανές δράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Διατίθενται μόνο περιορισμένες πληροφορίες σε σχέση με την υπερδοσολογία στον άνθρωπο
από τυχαία ή εσκεμμένη κατάποση υδροχλωρικής δορζολαμίδης. Μετά τη λήψη από του
στόματος, έχει αναφερθεί υπνηλία. Τα ακόλουθα έχουν αναφερθεί μετά από τοπική
εφαρμογή: ναυτία, ζάλη, κεφαλαλγία, κόπωση, διαταραγμένα όνειρα και δυσφαγία.
Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Πρέπει να
παρακολουθούνται τα επίπεδα ηλεκτρολυτών (ιδιαίτερα του καλίου) του ορού και το pH
αίματος. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η τιμολόλη δεν απομακρύνεται εύκολα με την
αιμοκάθαρση.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: S01E D51
(Φάρμακα κατά του γλαυκώματος και μυωτικά – β-αποκλειστές)
Μηχανισμός δράσης
Το Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva περιέχει δυο συστατικά: την υδροχλωρική
δορζολαμίδη και τη μηλεϊνική τιμολόλη. Κάθε ένα από τα δυο αυτά συστατικά μειώνει την
αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση μέσω μείωσης της έκκρισης υδατοειδούς υγρού, μέσω όμως
διαφορετικών μηχανισμών δράσης.
Η υδροχλωρική δορζολαμίδη είναι ένας ισχυρός αναστολέας της ανθρώπινης καρβονικής
14
ανυδράσης II. Η αναστολή της καρβονικής ανυδράσης στις ακτινωτές διεργασίες του
οφθαλμού μειώνει την έκκριση υδατοειδούς υγρού, μάλλον μέσω επιβράδυνσης του
σχηματισμού διττανθρακικών ιόντων με επακόλουθη μείωση της μεταφοράς νατρίου και
υγρών.
Η μηλεϊνική τιμολόλη είναι ένας μη εκλεκτικός παράγοντας αποκλεισμού των βήτα-
αδρενεργικών υποδοχέων. Ο ακριβής μηχανισμός δράσης της μηλεϊνικής τιμολόλης όσον
αφορά στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης δεν έχει επί του παρόντος τεκμηριωθεί σαφώς,
αν και μια μελέτη φλουορεσκεΐνης και μελέτες τονογραφίας υποδεικνύουν ότι η κύρια δράση
μπορεί να σχετίζεται με τη μειωμένη παραγωγή υδατοειδούς υγρού. Ωστόσο, σε μερικές
μελέτες παρατηρήθηκε επίσης ελαφρά αύξηση της δυνατότητας απομάκρυνσης. Η
συνδυασμένη επίδραση αυτών των δυο παραγόντων προκαλεί επιπρόσθετη μείωση της
ενδοφθάλμιας πίεσης συγκριτικά με κάθε συστατικό χορηγούμενο μεμονωμένα.
Έπειτα από τοπική χορήγηση, οι δορζολαμίδη/τιμολόλη μειώνουν την αυξημένη ενδοφθάλμια
πίεση, είτε σχετίζεται με γλαύκωμα, είτε όχι. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση είναι ένας
μείζων παράγοντας κινδύνου στην παθογένεση της βλάβης του οπτικού νεύρου και της
απώλειας οπτικών πεδίων που οφείλεται στο γλαύκωμα. Οι δορζολαμίδη/τιμολόλη μειώνουν
την ενδοφθάλμια πίεση χωρίς τις συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες των μυωτικών όπως
νυκταλωπία, σπασμό προσαρμογής και συστολή της κόρης.
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Κλινικές επιδράσεις
Πραγματοποιήθηκαν κλινικές μελέτες διάρκειας έως 15 μηνών με σκοπό τη σύγκριση της
μείωσης της IOP από τις δορζολαμίδη/τιμολόλη δυο φορές την ημέρα (χορηγούμενο το πρωί
και κατά την κατάκλιση) έναντι εκείνης από τα χορηγούμενα μεμονωμένα και ταυτόχρονα
0,5% τιμολόλη και 2,0% δορζολαμίδη, σε ασθενείς με γλαύκωμα ή οφθαλμική υπέρταση για
την οποία η ταυτόχρονη θεραπεία θεωρείτο κατάλληλη στις δοκιμές. Αυτό συμπεριελάμβανε
τόσο πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, όσο και ασθενείς ανεπαρκώς ελεγχόμενους με
μονοθεραπεία με τιμολόλη. Η πλειονότητα των ασθενών λάμβαναν τοπική μονοθεραπεία με
β-αποκλειστή πριν εγγραφούν στη μελέτη. Σε μια ανάλυση των συνδυασμένων μελετών, η
μείωση επί της IOP των δορζολαμίδη/τιμολόλη δυο φορές την ημέρα ήταν μεγαλύτερη από
εκείνη της μονοθεραπείας είτε με 2% δορζολαμίδη τρεις φορές την ημέρα ή με 0,5%
τιμολόλη δυο φορές την ημέρα. Η μείωση της IOP από τις δορζολαμίδη/τιμολόλη δυο φορές
την ημέρα ήταν ισοδύναμη με εκείνη της ταυτόχρονης θεραπείας με δορζολαμίδη δυο φορές
την ημέρα και τιμολόλη δυο φορές την ημέρα. Η μείωση της IOP από τις
δορζολαμίδη/τιμολόλη δυο φορές την ημέρα καταδείχθηκε όταν μετρήθηκε σε διάφορα
χρονικά σημεία καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και η επίδραση αυτή διατηρήθηκε κατά τη
μακροχρόνια χορήγηση.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Έχει πραγματοποιηθεί μια ελεγχόμενη μελέτη διάρκειας τριών μηνών, με πρωτεύοντα στόχο
την τεκμηρίωση της ασφάλειας της υδροχλωρικής δορζολαμίδης 2% οφθαλμικό διάλυμα, σε
παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. Στη μελέτη αυτή, 30 ασθενείς ηλικίας κάτω των έξι ετών και
μεγαλύτερης ή ίσης των δυο ετών, των οποίων η IOP δεν ελεγχόταν επαρκώς με τη
μονοθεραπεία δορζολαμίδης ή τιμολόλης έλαβαν δορζολαμίδη/τιμολόλη στην ανοιχτή φάση.
Η αποτελεσματικότητα σε αυτούς τους ασθενείς δεν έχει τεκμηριωθεί. Σε αυτή τη μικρή
ομάδα ασθενών, η χορήγηση των δορζολαμίδη/τιμολόλη δυο φορές την ημέρα ήταν γενικώς
καλά ανεκτή, δεδομένου ότι 19 ασθενείς ολοκλήρωσαν την περίοδο θεραπείας και 11
ασθενείς διέκοψαν προκειμένου να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, λόγω αλλαγής
θεραπευτικής αγωγής ή για άλλους λόγους.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Υδροχλωρική δορζολαμίδη
15
Σε αντίθεση με τους από του στόματος αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης, η τοπική
χορήγηση υδροχλωρικής δορζολαμίδης επιτρέπει στη δραστική ουσία να ασκεί τις δράσεις
της απευθείας στον οφθαλμό σε ουσιαστικά χαμηλότερες δόσεις και συνεπώς με μικρότερη
συστηματική έκθεση. Σε κλινικές δοκιμές, αυτό είχε ως αποτέλεσμα μείωση της IOP χωρίς
διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ή μεταβολές των ηλεκτρολυτών που χαρακτηρίζουν
τους από του στόματος χορηγούμενους αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης.
Όταν η δορζολαμίδη χορηγείται τοπικά, εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία. Για την
εκτίμηση της πιθανότητας συστηματικής αναστολής της καρβονικής ανυδράσης μετά από
τοπική χορήγηση, μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις της δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών
στα ερυθροκύτταρα (RBCs) και στο πλάσμα και η αναστολή της καρβονικής ανυδράσης στα
RBCs. Η δορζολαμίδη συσσωρεύεται στα RBCs κατά τη διάρκεια χρόνιας χορήγησης ως
αποτέλεσμα εκλεκτικής δέσμευσης στην CA-II, ενώ διατηρούνται εξαιρετικά χαμηλές
συγκεντρώσεις της ελεύθερης δραστικής ουσίας στο πλάσμα. Η μητρική δραστική ουσία
σχηματίζει ένα μόνο N-desethyl μεταβολίτη που αναστέλλει την CA-II σε μικρότερο βαθμό
από τη μητρική δραστική ουσία, αλλά επίσης αναστέλλει ένα λιγότερο δραστικό ισοένζυμο
(CA-I). Ο μεταβολίτης συσσωρεύεται επίσης στα RBCs όπου δεσμεύεται πρωταρχικά στην
CA-I. Η δορζολαμίδη δεσμεύεται μετρίως στις πρωτεΐνες του πλάσματος (περίπου 33%). Η
δορζολαμίδη απεκκρίνεται κυρίως αναλλοίωτη στα ούρα. Ο μεταβολίτης απεκκρίνεται επίσης
στα ούρα. Αφού ολοκληρωθεί η χορήγηση των δόσεων, η δορζολαμίδη απομακρύνεται από
τα RBCs μη γραμμικά, με αποτέλεσμα αρχικά να έχουμε ταχεία ελάττωση της συγκέντρωσης
της δραστικής ουσίας, η οποία ακολουθείται στη συνέχεια από μία φάση βραδύτερης
αποβολής με χρόνο ημίσειας ζωής περίπου τεσσάρων μηνών.
Όταν η δορζολαμίδη χορηγήθηκε από του στόματος για την προσομοίωση της μέγιστης
συστηματικής έκθεσης έπειτα από μακροχρόνια τοπική οφθαλμική χορήγηση, η
σταθεροποιημένη κατάσταση επιτεύχθηκε μέσα σε 13 εβδομάδες. Στη σταθεροποιημένη
κατάσταση, δεν υπήρχε ουσιαστικά καθόλου ελεύθερη δραστική ουσία ή μεταβολίτης στο
πλάσμα·η αναστολή της CA στα RBCs ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη που θεωρείται
αναγκαία για φαρμακολογική δράση επί της νεφρικής λειτουργίας ή της αναπνοής. Παρόμοια
φαρμακοκινητικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν έπειτα από χρόνια τοπική χορήγηση
υδροχλωρικής δορζολαμίδης. Ωστόσο, ορισμένοι ηλικιωμένοι ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία (εκτιμωμένη CrCl 30-60 ml/min) είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις
μεταβολίτη στα RBCs, αλλά όχι σημαντικές διαφορές στην αναστολή της καρβονικής
ανυδράσης και καμία από τις κλινικά σημαντικές συστηματικές ανεπιθύμητες δράσεις δεν
αποδόθηκαν απευθείας στο εύρημα αυτό.
Μηλεϊνική τιμολόλη
Σε μια μελέτη συγκέντρωσης δραστικής ουσίας στο πλάσμα σε έξι άτομα, η συστηματική
έκθεση στην τιμολόλη προσδιορίστηκε μετά από τοπική χορήγηση οφθαλμικού διαλύματος
μηλεϊνικής τιμολόλης 0,5% δυο φορές την ημέρα. Η μέση μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα
μετά την πρωινή χορήγηση ήταν 0,46 ng/ml και μετά την απογευματινή χορήγηση ήταν 0,35
ng/ml.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Το προφίλ ασφάλειας, για οφθαλμική και συστηματική χρήση των επιμέρους συστατικών
είναι καλά τεκμηριωμένο.
Δορζολαμίδη
Σε κουνέλια που χορηγήθηκαν δόσεις δορζολαμίδης τοξικές για τη μητέρα σχετιζόμενες με
μεταβολική οξέωση παρατηρήθηκαν δυσπλασίες των σπονδυλικών σωματιδίων.
16
Τιμολόλη
Οι μελέτες σε ζώα δεν έχουν δείξει τερατογόνους επιδράσεις.
Περαιτέρω, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες οφθαλμικές επιδράσεις σε ζώα στα οποία
χορηγούνταν τοπικώς οφθαλμικό διάλυμα υδροχλωρικής δορζολαμίδης και μηλεϊνικής
τιμολόλης ή ταυτόχρονα υδροχλωρική δορζολαμίδη και μηλεϊνική τιμολόλη. In vitro και in
vivo μελέτες με κάθε ένα από τα συστατικά δεν αποκάλυψε μεταλλαξιογόνο δυνατότητα.
Επομένως, δεν αναμένεται σημαντικός κίνδυνος αναφορικά με την ασφάλεια στους
ανθρώπους με τις θεραπευτικές δόσεις Dorzolamide HCl/Timolol Maleate Teva.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Υδροξυαιθυλοκυτταρίνη
Μαννιτόλη
Νάτριο κιτρικό διυδρικό
Νατρίου υδροξείδιο (για ρύθμιση του pH)
Ύδωρ για ενέσιμα
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια
Μετά από το πρώτο άνοιγμα του σάκου: 15 ημέρες. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού
διαστήματος απορρίψτε τυχόν αχρησιμοποίητους περιέκτες εφάπαξ δόσης. Απορρίψτε τον
ανοιγμένο περιέκτη εφάπαξ δόσης αμέσως μετά την πρώτη χρήση.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.
Μην ψύχετε ή καταψύχετε.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Περιέκτες εφάπαξ δόσης, των 0,5 ml από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, οι οποίοι
περιέχουν 0,2 ml διαλύματος. Πέντε ή 15 περιέκτες εφάπαξ δόσης, συσκευασμένοι σε σάκο
από φύλλο αλουμινίου.
Μεγέθη συσκευασίας: 5, 20, 30, 60 και 120 περιέκτες εφάπαξ δόσης.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Οι ασθενείς πρέπει να καθοδηγούνται ώστε να αποφεύγουν να έρχεται σε επαφή το ρύγχος
των δοσιμετρικών περιεκτών με τον οφθαλμό ή τις περιβάλλοντες δομές.
Οι ασθενείς πρέπει επίσης να ενημερώνονται ότι τα οφθαλμικά διαλύματα, εάν δεν
χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορεί να επιμολυνθούν από κοινά βακτήρια που είναι γνωστό ότι
προκαλούν οφθαλμικές λοιμώξεις. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη του οφθαλμού και
επακόλουθη απώλεια όρασης από τη χρήση επιμολυσμένων διαλυμάτων.
17
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα
με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Οδηγίες χρήσης
1. Ανοίξτε το σάκο, ο οποίος περιέχει μεμονωμένους περιέκτες εφάπαξ δόσης.
2. Αρχικά, πλύνετε τα χέρια σας και κατόπιν αφαιρέστε έναν περιέκτη εφάπαξ δόσης
από την ταινία και ανοίξτε τον στρίβοντας το πάνω μέρος.
3. Γείρετε προς τα πίσω το κεφάλι σας και τραβήξτε το κάτω βλέφαρο ελαφρά ώστε να
σχηματιστεί ένας θύλακας μεταξύ του βλεφάρου και του οφθαλμού.
4. Ενσταλάξτε μία σταγόνα στον(ούς) πάσχοντα (οντες) οφθαλμό(ούς) σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας. Κάθε περιέκτης εφάπαξ δόσης περιέχει αρκετό διάλυμα και
για τους δύο οφθαλμούς.
5. Μετά την ενστάλαξη, απορρίψτε το χρησιμοποιημένο περιέκτη εφάπαξ δόσης, ακόμα
και αν έχει περισσέψει διάλυμα.
6. Αποθηκεύστε τους εναπομείναντες περιέκτες εφάπαξ δόσης στο σάκο. Οι
εναπομείναντες περιέκτες εφάπαξ δόσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός 15
ημερών από το άνοιγμα του σάκου.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Teva Pharma B.V.
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht
Ολλανδία
Τηλέφωνο: (31) 346 290 250
Fax: (31) 346 290 299
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
18