ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1 ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Finasteride/Actavis 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2 ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΉ ΣΎΝΘΕΣΗ
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg φιναστερίδης.
Έκδοχο: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 90.96 mg μονοϋδρικής λακτόζης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΉ ΜΟΡΦΉ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Blue, round biconvex tablet marked “F5”. Η διάμετρος είναι 7 mm.
4 ΚΛΙΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Finasteride/Actavis ενδείκνυται για τη θεραπεία και τον έλεγχο της καλοήθους υπερπλασίας του
προστάτη (ΚΥΠ) σε ασθενείς με διογκωμένο προστάτη:
για την υποχώρηση της διόγκωσης του προστάτη, τη βελτίωση της ροής των ούρων και τη
βελτίωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με ΚΥΠ
για τη μείωση της επίπτωσης της οξείας επίσχεσης ούρων και της ανάγκης για χειρουργική
επέμβαση, συμπεριλαμβανομένων της διουρηθρικής εκτομής του προστάτη (TURP) και της
προστατεκτομής.
Τα δισκία Finasteride/Actavis 5 mg θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε ασθενείς με διογκωμένο
προστάτη (μέγεθος προστάτη άνω των 40 ml περίπου).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
- Για από του στόματος χρήση μόνο.
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1 δισκίο 5 mg ημερησίως με ή χωρίς τροφή. Το δισκίο θα πρέπει
καταπίνεται ολόκληρο και δεν υα πρέπει να διαιρείται ή να συνθλίβεται (βλ. παράγραφο 6.6). Ακόμη
και εάν μπορεί να παρατηρηθεί βελτίωση εντός ενός μικρού χρονικού διαστήματος, μπορεί να είναι
απαραίτητη θεραπεία για τουλάχιστον 6 μήνες, προκειμένου να προσδιοριστεί αντικειμενικά το κατά
πόσον επιτεύχθηκε μία ικανοποιητική ανταπόκριση στη θεραπεία.
Δοσολογία επί ηπατικής ανεπάρκειας
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (βλ. παράγραφο 4.4).
Δοσολογία επί νεφρικής ανεπάρκειας
Ρυθμίσεις της δοσολογίας δεν είναι απαραίτητες σε ασθενείς με ποικίλους βαθμούς νεφρικής
ανεπάρκειας (ακόμη και με κάθαρση κρεατινίνης τόσο χαμηλή όσο 9 ml/min), καθώς σε
φαρμακοκινητικές μελέτες η νεφρική ανεπάρκεια δεν βρέθηκε να επηρεάζει την απέκκριση της
φιναστερίδης. Η φιναστερίδη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
Αιμορραγία σε ηλικιωμένους
Ρυθμίσεις της δοσολογίας δεν είναι απαραίτητες, αν και φαρμακοκινητικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο
ρυθμός απέκκρισης της φιναστερίδης μειώνεται ελαφρώς σε ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών.
4.3 Αντενδείξεις
Η χρήση φιναστερίδης δεν συνιστάται σε γυναίκες και παιδιά.
Η φιναστερίδη αντεδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις:
Yπερευαισθησία στη φιναστερίδη ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.
Κύηση: Χρήση από γυναίκες όταν κυοφορούν ή ενδέχεται να κυοφορήσουν (βλ. «Κύηση και
γαλουχία:Έκθεση στη φιναστερίδη – κίνδυνος για το αρσενικό έμβρυο» στην παράγραφο 4.6)
.
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση
Γενικά:
Προκειμένου να αποφευχθούν αποφρακτικές επιπλοκές, είναι σημαντικό οι ασθενείς με μεγάλο
υπολειμματικό όγκο ούρων και/ή σοβαρά μειωμένη ροή ούρων να ελέγχονται προσεχτικά. Η
πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης πρέπει να εξετάζεται.
Το ενδεχόμενο επίσκεψης σε έναν ουρολόγο θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς που λαμβάνουν
θεραπεία με φιναστερίδη.
Το Finasteride/Actavis περιέχει μονοϋδρική λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά
νοσήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκειας της Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης της
γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
Επιδράσεις στο ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) και την ανίχνευση καρκίνου του προστάτη
Δεν έχει ακόμη καταδειχτεί κλινικό όφελος σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που λαμβάνουν
θεραπεία με φιναστερίδη 5 mg. Ασθενείς με ΚΥΠ και αυξημένο ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)
τέθηκαν υπό παρακολούθηση σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες με σειριακά PSA και βιοψίες του
προστάτη. Σε αυτές τις μελέτες της ΚΥΠ, η φιναστερίδη 5 mg δεν φάνηκε να μεταβάλει το ποσοστό
ανίχνευσης καρκίνου του προστάτη και η συνολική εμφάνιση καρκίνου του προστάτη δεν ήταν
σημαντικά διαφορετική σε ασθενείς που δέχθηκαν θεραπεία με φιναστερίδη 5 mg ή εικονικό
φάρμακο.
Η δακτυλική εξέταση από το ορθό και, εάν είναι απαραίτητο, ο προσδιορισμός του ειδικού
προστατικού αντιγόνου (PSA) στον ορό θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ασθενείς πριν την έναρξη
της θεραπείας με φιναστερίδη 5 mg και περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον αποκλεισμό
της ύπαρξης καρκίνου του προστάτη. Γενικά, όταν πραγματοποιούνται αναλύσεις του PSA μια
βασική τιμή PSA > 10 ng/ml (Hybritech) χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης και της εξέτασης του
ενδεχομένου βιοψίας· για επίπεδα PSA μεταξύ 4 και 10 ng/ml, ενδείκνυται περαιτέρω αξιολόγηση.
Υπάρχει σημαντική επικάλυψη των επιπέδων PSA μεταξύ ανδρών με και χωρίς καρκίνο του
προστάτη. Συνεπώς, σε άνδρες με ΚΥΠ, τιμές PSA εντός του φυσιολογικού εύρους αναφοράς δεν
αποκλείουν την ύπαρξη καρκίνου του προστάτη, ανεξάρτητα από τη θεραπεία με φιναστερίδη 5 mg.
Μια βασική τιμή PSA < 4 ng/ml δεν αποκλείει καρκίνο του προστάτη.
Η φιναστερίδη 5 mg προκαλεί μία μείωση των συγκεντρώσεων PSA στον ορό κατά περίπου 50% σε
ασθενείς με ΚΥΠ, ακόμη και εν τη παρουσία καρκίνου του προστάτη. Αυτή η μείωση των επιπέδων
PSA ορού σε ασθενείς με ΚΥΠ που έλαβαν θεραπεία με φιναστερίδη 5 mg θα πρέπει να λαμβάνεται
υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση των δεδομένων PSA και δεν αποκλείει τη συνύπαρξη καρκίνου του
προστάτη. Αυτή η μείωση είναι προβλέψιμη σε ολόκληρο το εύρος των τιμών PSA, αν και μπορεί να
διαφέρει σε μεμονωμένους ασθενείς. Ανάλυση των δεδομένων PSA από περισσότερους από 3.000
ασθενείς σε μια τετραετή, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της φιναστερίδης
όπου μελετήθηκε η μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια (PLESS), επιβεβαίωσε ότι στους
συνήθεις ασθενείς που δέχονται θεραπεία με φιναστερίδη 5 mg για έξι μήνες ή περισσότερο, οι τιμές
PSA θα πρέπει να διπλασιασθούν προκειμένου να συγκριθούν με το φυσιολογικό εύρος σε άνδρες που
δεν λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή. Η προσαρμογή αυτή διατηρεί την ευαισθησία και την ειδικότητα
της ανάλυσης του PSA και διατηρεί την ικανότητα της να ανιχνεύει τον καρκίνο του προστάτη.
Οποιαδήποτε διατηρούμενη αύξηση των επιπέδων PSA σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με
φιναστερίδη 5 mg θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του
ενδεχομένου μη συμμόρφωσης με τη θεραπεία με φιναστερίδη 5 mg.
Το ποσοστό ελεύθερου PSA (αναλογία ελεύθερου προς συνολικό PSA) δεν μειώνεται σημαντικά από
τη φιναστερίδη 5 mg και παραμένει σταθερό ακόμη και υπό την επίδραση της φιναστερίδης 5 mg.
Όταν το ποσοστό του ελεύθερου PSA χρησιμοποιείται ως βοήθεια στην ανίχνευση του καρκίνου του
προστάτη, δεν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε προσαρμογή της τιμής του.
Φάρμακο/εργαστηριακός έλεγχος αλληλεπιδράσεων
Επίδραση στα επίπεδα PSA
Οι συγκεντρώσεις του PSA στον ορό συσχετίζονται με την ηλικία του ασθενή και τον όγκο του
προστάτη και ο όγκος του προστάτη συσχετίζεται με την ηλικία του ασθενή. Κατά την αξιολόγηση
των εργαστηριακών προσδιορισμών του PSA, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα επίπεδα του
PSA μειώνονται στους ασθενείς που δέχονται θεραπεία με φιναστερίδη 5 mg. Στους περισσότερους
ασθενείς, ταχεία μείωση του PSA παρατηρείται στους πρώτους μήνες της θεραπείας και στη συνέχεια
τα επίπεδα του PSA σταθεροποιούνται σε μια νέα βασική τιμή. Η μεταθεραπευτική βασική τιμή
προσεγγίζει τη μισή προθεραπευτική τιμή. Επομένως, στους συνήθεις ασθενείς που δέχονται θεραπεία
με φιναστερίδη 5 mg για έξι μήνες ή περισσότερο, οι τιμές PSA θα πρέπει να διπλασιασθούν
προκειμένου να συγκριθούν με το φυσιολογικό εύρος σε άνδρες που δεν λαμβάνουν θεραπεία. Για
κλινική ερμηνεία βλ. «Επιδράσεις στο ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) και την ανίχνευση καρκίνου
του προστάτη» στην παράγραφο αυτή. Δεν παρατηρήθηκε καμιά άλλη διαφορά στις συνηθισμένες
εργαστηριακές εξετάσεις μεταξύ των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο ή φιναστερίδη.
Καρκίνος του μαστού σε άνδρες
Εμφάνιση καρκίνου του μαστού έχει αναφερθεί σε άνδρες που έλαβαν φιναστερίδη 5mg κατά τη
διάρκεια κλινικών δοκιμών και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Οι γιατροί πρέπει να συνιστούν
στους ασθενείς τους να αναφέρουν άμεσα τυχόν διαφορές στο μαστικό ιστό όπως όγκους, πόνο,
γυναικομαστία ή εκροή υγρού από τις θηλές.
Παιδιατρική Χρήση
Η φιναστερίδη δεν ενδείκνυται για χρήση σε παιδιά.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί.
Ηπατική ανεπάρκεια
Η επίδραση της ηπατικής ανεπάρκειας στις φαρμακοκινητικές ιδιότητες της φιναστερίδης δεν έχει
μελετηθεί. Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με μειωμένη ηπατική λειτουργία, δεδομένου ότι η
φιναστερίδη μεταβολίζεται εκτενώς στο ήπαρ και τα επίπεδα της φιναστερίδης στο πλάσμα μπορεί να
είναι αυξημένα στους ασθενείς αυτούς (βλέπε παράγραφο 4.2)
4.5 Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν ταυτοποιηθεί σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Η
φιναστερίδη μεταβολίζεται κυρίως από το ενζυμικό σύστημα του κυτοχρώματος P450 3Α4, χωρίς
ωστόσο να φαίνεται να το επηρεάζει σημαντικά. Παρότι εκτιμάται ότι ο κίνδυνος επηρεασμού της
φαρμακοκινητικής άλλων φαρμάκων από τη φιναστερίδη είναι μικρός, είναι πιθανός ο επηρεασμός
των επιπέδων πλάσματος της φιναστερίδης από αναστολείς και επαγωγείς του κυτοχρώματος P450
3A4. Ωστόσο, με βάση τα καθιερωμένα περιθώρια ασφάλειας, οποιαδήποτε αύξηση λόγω
συγχορήγησης τέτοιου τύπου αναστολέων δεν αναμένεται να είναι κλινικά σημαντική. Τα ακόλουθα
φαρμακευτικά προϊόντα έχουν διερευνηθεί σε ανθρώπους και δεν έχουν ταυτοποιηθεί κλινικά
σημαντικές αλληλεπιδράσεις: προπρανολόλη, διγοξίνη, γλιβενκλαμίδη, βαρφαρίνη, θεοφυλλίνη και
φαιναζόνη.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Η φιναστερίδη αντενδείκνυται για χρήση σε γυναίκες όταν κυοφορούν ή ενδέχεται να κυοφορήσουν
(βλ. παράγραφο 4.3).
Λόγω της ικανότητας των αναστολέων της 5α-αναγωγάσης να αναστέλλουν τη μετατροπή της
τεστοστερόνης σε διυδροτεστοστερόνη, τα φάρμακα αυτά συμπεριλαμβανομένης της φιναστερίδης
μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες στα εξωτερικά γεννητικά όργανα ενός αρσενικού εμβρύου κατά
τη χορήγηση σε μία έγκυο γυναίκα (βλ. παραγράφους 5.3 και 6.6).
Έκθεση στη φιναστερίδη – κίνδυνος για το αρσενικό έμβρυο
Οι έγκυοι γυναίκες και οι γυναίκες που ενδέχεται να μείνουν έγκυοι δεν θα πρέπει να χειρίζονται
δισκία φιναστερίδης που έχουν συνθλιβεί ή σπάσει, λόγω του κινδύνου απορρόφησης της
φιναστερίδης μέσω του δέρματος και του επακόλουθου δυνητικού κινδύνου για ένα αρσενικό έμβρυο
(βλ. «Κύηση» στην παράγραφο αυτή).
Τα δισκία Finasteride/Actavis είναι επικαλυμμένα και θα αποτρέψουν την επαφή με το ενεργό
συστατικό κατά τον κανονικό χειρισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα δισκία δεν έχουν σπάσει ή
συνθλιβεί.
Μικρές ποσότητες φιναστερίδης έχουν ανακτηθεί στο σπέρμα σε ασθενείς που λαμβάνουν
φιναστερίδη 5 mg/ημέρα. Δεν είναι γνωστό κατά πόσον η υγεία ενός αρσενικού εμβρύου μπορεί να
επηρεαστεί αρνητικά, εάν η μητέρα του εκτίθεται στο σπέρμα ασθενούς που λαμβάνει θεραπεία με
φιναστερίδη. Όταν η σεξουαλική σύντροφος του ασθενούς είναι ή μπορεί να μείνει έγκυος, ο ασθενής
συνιστάται να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της συντρόφου του στο σπέρμα.
Γαλουχία
Τα δισκία φιναστερίδης 5 mg δεν ενδείκνυνται για χρήση σε γυναίκες. Δεν είναι γνωστό το κατά
πόσον η φιναστερίδη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδεικνύουν ότι η φιναστερίδη επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης ή
χρήσης μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι πλέον συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ανικανότητα και η μειωμένη λίμπιντο. Αυτές οι
ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται νωρίς κατά τη διάρκεια της θεραπείας και στην πλειοψηφία των
ασθενών υποχωρούν με τη συνεχιζόμενη θεραπεία.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών και/ή κατά τη χρήση
μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Η συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται όπως παρακάτω:
Πολύ συνήθεις (≥1/10)
Συνήθεις (≥1/100 to <1/10)
Ασυνήθεις (≥1/1,000 to <1/100)
Σπάνιες (≥1/10,000 to <1/1,000)
Πολύ σπάνιες (<1/10,000)
Άγνωστες (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα).
Η συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν κατά τη χρήση μετά την
κυκλοφορία του φαρμάκου δεν μπορεί να προσδιοριστεί καθώς απορρέει από αυθόρμητες αναφορές.
Κατηγορία Οργανικού
Συστήματος
Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
Άγνωστες Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, όπως οίδημα
των χειλέων και του προσώπου
Ψυχιατρικές διαταραχές Συνήθεις Μειωμένη λίμπιντο
Καρδιακές διαταραχές Άγνωστες Αίσθημα παλμώνσ
Ηπατοχολικές διαταραχές Άγνωστες Αυξημένα ηπατικά ένζυμα
Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού
Ασυνήθεις Εξάνθημα
Άγνωστες Κνησμός, κνίδωση
Διαταραχές του
αναπαραγωγικού
συστήματος και του
μαστού
Συνήθεις Ανικανότητα
Ασυνήθεις Διαταραχές εκσπερμάτισης, ευαισθησία
μαστών, διόγκωση μαστών
Άγνωστες Πόνος στους όρχεις
Έρευνες Συνήθεις Μειωμένος όγκος εκσπερμάτισης
Επιπλέον, το ακόλουθο έχει αναφερθεί σε κλινικές δοκιμές και κατά τη χρήση μετά την κυκλοφορία·
ανδρικός καρκίνος του μαστού (βλ. παράγραφο 4.4).
Ιατρική θεραπεία των συμπτωμάτων του προστάτη ( MTOPS )
Η μελέτη MTOPS συνέκρινε φιναστερίδη 5 mg/ημέρα (n=768), δoξαζoσίνη 4 ή 8 mg/ημέρα (n=756),
συνδυαστική θεραπεία φιναστερίδης 5 mg/ημέρα και δοξαζοσίνης 4 ή 8 mg/ημέρα (n=786), και
εικονικό φάρμακο (n=737). Στη μελέτη αυτή, το προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας της
συνδυασμένης θεραπείας ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνο με τα προφίλ των μεμονωμένων
συστατικών. Η εμφάνιση διαταραχών εκσπερμάτισης σε ασθενείς που έλαβαν τη συνδυασμένη
θεραπεία ήταν συγκρίσιμη με το σύνολο των εμφανίσεων της ανεπιθύμητης αυτής ενέργειας για τις
δύο μονοθεραπείες.
Ευρήματα εργαστηριακών δοκιμών
Κατά την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων PSA, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το
γεγονός ότι τα επίπεδα PSA εν γένει μειώνονται σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με φιναστερίδη
(βλέπε παράγραφο 4.4 Φάρμακο/εργαστηριακός έλεγχος αλληλεπιδράσεων).
Λοιπά μακροχρόνια δεδομένα
Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη διάρκειας 7 ετών, στην οποία εντάχθηκαν 18.882
υγιείς άνδρες από τους οποίους 9.060 είχαν διαθέσιμα για ανάλυση δεδομένα βιοψίας προστάτη δια
βελόνης, καρκίνος του προστάτη ανιχνεύθηκε σε 803 (18,4%) άνδρες που λάμβαναν φιναστερίδη 5
mg και σε 1.147 (24,4%) άνδρες που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Στην ομάδα της φιναστερίδης 5
mg, 280 (6,4%) άνδρες έπασχαν από καρκίνο του προστάτη με βαθμολογία Gleason 7-10, ο οποίος
ανιχνεύθηκε μέσω βιοψίας δια βελόνης, έναντι 237 (5,1%) ανδρών στην ομάδα του εικονικού
φαρμάκου. Πρόσθετες αναλύσεις δείχνουν ότι η αύξηση στην επικράτηση καρκίνου του προστάτη
υψηλής βαθμολογίας που παρατηρήθηκε στην ομάδα της φιναστερίδης 5 mg μπορεί να εξηγηθεί με τη
μεροληψία διάγνωσης λόγω της επίδρασης της φιναστερίδης 5 mg στον όγκο του προστάτη.Από τα
συνολικά ποσοστά καρκίνου του προστάτη που διαγνώστηκαν σε αυτή τη μελέτη, περίπου 98%
ταξινομήθηκαν ως ενδοκαψικός καρκίνος (κλινικού σταδίου Τ1 ή Τ2)κατά τη διάγνωση. Η κλινική
σημασία των δεδομένων Gleason 7-10 δεν είναι γνωστή.
4.9 Υπερδοσολογία
Ασθενείς έχουν λάβει μονές δόσεις φιναστερίδης έως και 400 mg και πολλαπλές δόσεις έως και 80
mg ημερησίως επί τρεις μήνες χωρίς την εμφάνιση ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Δεν συνιστάται καμία
ειδική θεραπεία σε σχέση με την υπερδοσολογία της φιναστερίδης.
5 ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αναστολείς 5α-αναγωγάσης τεστοστερόνης
Κωδικός ATC: G04CB01
Η φιναστερίδη είναι ένα συνθετικό 4-αζαστεροειδές, ένας ειδικός ανταγωνιστικός αναστολέας του
ενδοκυττάριου ενζύμου 5α-αναγωγάση Τύπου ΙΙ. Το ένζυμο μετατρέπει την τεστοστερόνη στο πιο
ισχυρό ανδρογόνο διυδροτεστοστερόνη (DHT). Ο προστατικός αδένας και, επακολούθως, επίσης ο
υπερπλαστικός προστατικός ιστός εξαρτώνται από τη μετατροπή της τεστοστερόνης σε DHT για τη
φυσιολογική λειτουργία και ανάπτυξή τους. Η φιναστερίδη δεν έχει συγγένεια για τον υποδοχέα
ανδρογόνων.
Κλινικές μελέτες δείχνουν μία ταχεία μείωση των επιπέδων DHT στον ορό κατά 70%, γεγονός το
οποίο οδηγεί σε μείωση του μεγέθους του προστάτη. Μετά από 3 μήνες προκύπτει μία μείωση κατά
περίπου 20% στο μέγεθος του αδένα, ενώ η συρρίκνωση συνεχίζεται και φθάνει περίπου στο 27%
μετά από 3 έτη. Σημαντική μείωση επιτυγχάνεται στην περιουρηθρική ζώνη που περιβάλλει την
ουρήθρα. Ουροδυναμικές μετρήσεις έχουν επίσης επιβεβαιώσει μία σημαντική μείωση της πίεσης του
εξωστήρα μυός, ως αποτέλεσμα της μειωμένης απόφραξης.
Σημαντική βελτίωση στον μέγιστο ρυθμό ροής ούρων και των συμπτωμάτων έχει επιτευχθεί μετά από
2 εβδομάδες σε σύγκριση με την έναρξη της θεραπείας. Διαφορές σε σχέση με το εικονικό φάρμακο
έχουν τεκμηριωθεί στους 4 και 7 μήνες, αντίστοιχα.
Όλες οι παράμετροι αποτελεσματικότητας έχουν διατηρηθεί εντός μίας περιόδου παρακολούθησης 3
ετών.
Επιδράσεις της θεραπείας με φιναστερίδη διάρκειας 4 ετών στην επίπτωση της οξείας επίσχεσης
ούρων, στην ανάγκη για χειρουργική επέμβαση, στη βαθμολογία των συμπτωμάτων και στο μέγεθος
του προστάτη:
Σε κλινικές μελέτες ασθενών με μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα ΚΥΠ, διογκωμένο προστάτη κατά
τη δακτυλική διορθική εξέταση και χαμηλό όγκο υπολειμματικών ούρων, η φιναστερίδη μείωσε την
επίπτωση της οξείας επίσχεσης ούρων από 7/100 σε 3/100 εντός 4 ετών και την ανάγκη για
χειρουργική επέμβαση (TURP ή προστατεκτομή) από 10/100 σε 5/100. Αυτές οι μειώσεις
σχετίστηκαν με μία βελτίωση 2 βαθμών στη βαθμολογία συμπτωμάτων QUASI-AUA (εύρος 0-34),
με μία διατηρούμενη υποχώρηση του μεγέθους του προστάτη κατά περίπου 20% και με μία
παρατεταμένη αύξηση του ρυθμού ροής των ούρων.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η βιοδιαθεσιμότητα της φιναστερίδης είναι περίπου 80%. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα
επιτυγχάνονται 2 ώρες μετά την πρόσληψη, και η απορρόφηση ολοκληρώνεται μετά από 6-8 ώρες.
Κατανομή
Η σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι περίπου 93%.
Η κάθαρση και ο όγκος κατανομής είναι περίπου 165 ml/min (70-279 ml/min) και 76 l (44-96 l),
αντίστοιχα. Συσσώρευση μικρών ποσοτήτων φιναστερίδης παρατηρείται επί επαναλαμβανόμενης
χορήγησης. Μετά από μία ημερήσια δόση 5 mg, η μικρότερη συγκέντρωση φιναστερίδης σε σταθερή
κατάσταση έχει υπολογιστεί ότι είναι 8-10 ng/ml, η οποία παραμένει σταθερή με την πάροδο του
χρόνου.
Βιομετατροπή:
Η φιναστερίδη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Η φιναστερίδη δεν επηρεάζει σημαντικά το ενζυμικό
σύστημα του κυτοχρώματος P 450. Έχουν ταυτοποιηθεί δύο μεταβολίτες με χαμηλές επιδράσεις
αναστολής της 5α-αναγωγάσης.
Απέκκριση:
Ο χρόνος ημίσειας ζωής στο πλάσμα είναι κατά μέσο όρο 6 ώρες (4-12 ώρες) (σε άνδρες ηλικίας >70
ετών: 8 ώρες, εύρος 6-15 ώρες).
Μετά τη χορήγηση ραδιενεργά επισημασμένης φιναστερίδης περίπου 39% (32-46%) της δόσης
απεκκρίθηκε στα ούρα με τη μορφή μεταβολιτών. Πρακτικά καμία ποσότητα αμετάβλητης
φιναστερίδης δεν ανακτήθηκε στα ούρα. Περίπου 57% (51-64%) της συνολικής δόσης απεκκρίθηκε
στα κόπρανα.
Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης άνω των 9 ml/min), δεν παρατηρήθηκαν
μεταβολές στην απέκκριση της φιναστερίδης (βλ. παράγραφο 4.2).
Η φιναστερίδη βρέθηκε ότι διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Μικρές ποσότητες φιναστερίδης
έχουν ανακτηθεί στο σπερματικό υγρό ασθενών υπό θεραπεία. Σε 2 μελέτες υγιών συμμετεχόντων
(n=69) που λαμβάνουν φιναστερίδη 5 mg/ημέρα για 6-24 εβδομάδες, οι συγκεντρώσεις φιναστερίδης
στο σπέρμα κυμαίνονται από μη ανιχνεύσιμες (<0,1 ng/ml) σε 10,54 ng/ml. Σε μία προηγούμενη
μελέτη με τη χρήση μία λιγότερο ευαίσθητης ανάλυσης, οι συγκεντρώσεις φιναστερίδης στο σπέρμα
16 ασθενών που λάμβαναν φιναστερίδη 5 mg/ημέρα κυμαίνονταν από μη ανιχνεύσιμες (<1,0 ng/ml)
έως 21 ng/ml. Συνεπώς, με βάση έναν όγκο εκσπερμάτισης 5 ml, η ποσότητα της φιναστερίδης στο
σπέρμα υπολογίστηκε ότι είναι από 50 έως 100 φορές μικρότερη από εκείνη της δόσης φιναστερίδης
(5 μg) που δεν είχε καμία επίδραση στα κυκλοφορούντα επίπεδα DHT στους άνδρες (βλ. επίσης
παράγραφο 5.3).
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν οποιονδήποτε ιδιαίτερο κίνδυνο για τους ανθρώπους με
βάση συμβατικές μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης, γονοτοξικότητας και δυνητικής
καρκινογόνου δράσης.
Τοξικολογικές μελέτες αναπαραγωγής σε αρσενικούς επίμυες έχουν καταδείξει μειωμένο βάρος
προστάτη και σπερματοδόχων κυστών, μειωμένη έκκριση από τους επικουρικούς γεννητικούς αδένες
και μειωμένο δείκτη γονιμότητας (προκαλείται από την κύρια φαρμακολογική επίδραση της
φιναστερίδης). Ο κλινικός επιπολασμός αυτών των ευρημάτων είναι ασαφής.
Όπως και με άλλους αναστολείς της 5α-αναγωγάσης, έχει παρατηρηθεί θηλυκοποίηση των αρσενικών
εμβρύων επιμυών με τη χορήγηση φιναστερίδης κατά την περίοδο κύησης. Η ενδοφλέβια χορήγηση
φιναστερίδης σε εγκύους πιθήκους ρέζους σε δόσεις έως και 800 ng/ημέρα κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της περιόδου ανάπτυξης του εμβρύου δεν προκάλεσε ανωμαλίες σε αρσενικά έμβρυα.
Αυτή η δόση είναι περίπου 60-120 φορές υψηλότερη από ό,τι η εκτιμώμενη ποσότητα στο σπέρμα
ενός άνδρα που έχει λάβει 5 mg φιναστερίδης, και στην οποία μία γυναίκα μπορεί να εκτεθεί μέσω
του σπέρματος. Ως επιβεβαίωση της συνάφειας του προτύπου των πιθήκων ρέζους με την ανθρώπινη
εμβρυϊκή ανάπτυξη, η από του στόματος χορήγηση φιναστερίδης 2 mg/kg/ημέρα (η συστηματική
έκθεση (AUC) των πιθήκων ήταν ελαφρώς υψηλότερη (3 φορές) από εκείνη ανδρών που είχαν λάβει
5 mg φιναστερίδης, ή περίπου 1-2 εκατομμύρια φορές η εκτιμώμενη ποσότητα φιναστερίδης στο
σπέρμα) σε εγκύους πιθήκους προκάλεσε ανωμαλίες των εξωτερικών γεννητικών οργάνων σε
αρσενικά έμβρυα. Δεν παρατηρήθηκε καμία άλλη ανωμαλία σε αρσενικά έμβρυα και καμία
σχετιζόμενη με τη φιναστερίδη ανωμαλία σε θηλυκά έμβρυα σε οποιαδήποτε δόση.
6 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Μονοϋδρική λακτόζη
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Προζελατινοποιημένο άμυλο (αραβοσίτου)
Λαυρυλικά γλυκερίδια μακρογόλης
Γλυκολικό αμυλονάτριο (Τύπου Α)
Στεαρικό μαγνήσιο
Επικάλυψη με λεπτό υμένιο:
Υπρομελλόζη
Μακρογόλη
Διοξείδιο του τιτανίου (E171)
Λάκκα Αργιλίου Ινδικοκαρμίνης (E 132)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν έχει εφαρμογή.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 έτη
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες φύλαξης για αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
6.5 Φύση και περιεχόμενα του περιέκτη
Συσκευασίες blister Αλουμινίου/PVC ή Αλουμινίου/Αλουμινίου: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 60, 98,
100 και 300 (10x30) δισκία.
Πλαστικές φιάλες (HDPE): 10, 30, 50, 100 και 300 δισκία.
Ενδέχεται να μην κυκλοφορούν στο εμπόριο όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
6.6 Ειδικές προφυλάξεις κατά την αποκομιδή και λοιπός χειρισμός
Γυναίκες που είναι έγκυοι ή μπορεί να μείνουν έγκυοι δεν θα πρέπει να χειρίζονται δισκία
φιναστερίδης που έχουν συνθλιβεί ή σπάσει, λόγω της πιθανότητας απορρόφησης της φιναστερίδης
και του επακόλουθου δυνητικού κινδύνου για ένα αρσενικό έμβρυο (βλ. παράγραφο 4.6).
7 ΚΆΤΟΧΟΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ
Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
IS-220 Hafnarfjördur
Ισλανδία
8 ΑΡΙΘΜΌΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ
75839/08/27-07-2009
9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΠΡΏΤΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ
27-07-2009
10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΈΝΟΥ
14-12-2011