ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Medopexol 0.18 mg δισκία
Medopexol 0.7 mg δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Medopexol 0.18 mg δισκία: Κάθε δισκίο περιέχει 0.25 mg διυδροχλωρικής
μονοϋδρικής πραμιπεξόλης ισοδύναμη με 0.18 mg πραμιπεξόλης.
Medopexol 0.7 mg δισκία: Κάθε δισκίο περιέχει 1.0 mg mg διυδροχλωρικής
μονοϋδρικής πραμιπεξόλης ισοδύναμη με 0.7 mg πραμιπεξόλης.
Παρακαλώ σημειώστε: Οι δόσεις της πραμιπεξόλης όπως δημοσιεύονται στη
βιβλιογραφία αναφέρονται στη μορφή του άλατος.
Συνεπώς, οι δόσεις θα εκφράζονται τόσο σε πραμιπεξόλη βάση και πραμιπεξόλη
άλας (σε παρένθεση).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
∆ισκίο.
Περιεκτικό
τητα
(mg άλατος)
Εμφάνιση
0.18
Λευκά, αμφίκυρτα, ωοειδή δισκία, χαραγμένα και στις δύο πλευρές
(διαστάσεις: 8mm × 4mm περίπου).
0.7
Λευκά, στρογγυλά, επίπεδα δισκία με χαραγή από τη μία πλευρά
(διάμετρος: 9 mm περίπου).
Medopexol 0.18 mg, 0.7 mg, δισκία:
Το δισκίο μπορεί να διχοτομηθεί σε δύο ίσα μέρη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Medopexol ενδείκνυνται σε ενήλικες για τη θεραπεία των σημείων και των
συμπτωμάτων της ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson, μόνα (χωρίς λεβοντόπα) ή σε
συνδυασμό με λεβοντόπα, δηλαδή στην πορεία της νόσου, μέχρι τα τελικά στάδια
όταν το αποτέλεσμα της λεβοντόπα εξασθενεί ή γίνεται ασυνεχές και υπάρχουν
διακυμάνσεις του θεραπευτικού αποτελέσματος (τέλος της δόσης ή “on oJ
διακυμάνσεις).
1
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Νόσος του Parkinson
Η ημερήσια δόση χορηγείται 3 φορές την ημέρα σε ίσες διηρημένες δόσεις.
Αρχική θεραπεία
Οι δόσεις πρέπει να αυξάνονται σταδιακά από μία αρχική δόση 0,264 mg βάσεως
(0,375 mg άλατος) την ημέρα και μετά να αυξάνεται κάθε 5 – 7 ημέρες. Με την
προϋπόθεση ότι οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, η
δόση θα πρέπει να ρυθμίζεται ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο θεραπευτικό
αποτέλεσμα.
Αυξανόμενο – Δοσολογικό Σχήμα του Medopexol
Εβδομά
δα
Δοσολογία
(mg
βάσεως)
Ολική
Ημερήσια
Δόση
(mg βάσεως)
Δοσολογία
(mg
άλατος)
Ολική Ημερήσια
Δόση
(mg άλατος)
1 3 x 0.088 0.264 3 x 0.125 0.375
2 3 x 0.18 0.54 3 x 0.25 0.75
3 3 x 0.35 1.1 3 x 0.5 1.50
Εάν κρίνεται αναγκαία μία περαιτέρω αύξηση της δόσης, η ημερησία δόση θα πρέπει
να αυξάνεται ανά 0,54 mg βάσεως (0,75 mg άλατος) σε εβδομαδιαία διαστήματα
μέχρι τη μέγιστη δόση των 3,3 mg βάσεως (4,5 mg άλατος) την ημέρα.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συχνότητα εμφάνισης της υπνηλίας αυξάνεται
σε δόσεις υψηλότερες από 1,5 mg (άλατος) ημερησίως (βλέπε παράγραφο 4.8).
Θεραπεία συντήρησης
Η ατομική δόση της πραμιπεξόλης κυμαίνεται από 0,264 mg βάσεως (0,375 mg
άλατος) έως τη μέγιστη δόση των 3,3 mg βάσεως (4,5 mg άλατος) την ημέρα. Κατά
τη διάρκεια κλιμάκωσης της δόσης σε τρεις κεντρικές μελέτες, παρατηρήθηκε
αποτελεσματικότητα η οποία άρχιζε µε ημερησία δόση 1,1 mg βάσεως (1,5 mg
άλατος). Περαιτέρω ρυθμίσεις της δόσης πρέπει να γίνονται με βάση την κλινική
ανταπόκριση και την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε κλινικές μελέτες
περίπου 5% των ασθενών έλαβε δόσεις κάτω του 1,1 mg βάσεως (1,5 mg άλατος). Σε
προχωρημένη νόσο του Parkinson, δόσεις της πραμιπεξόλης υψηλότερες από 1,1 mg
(1,5 mg άλατος) την ημέρα μπορεί να είναι χρήσιμες σε ασθενείς στους οποίους
στοχεύετε μείωση της θεραπείας µε λεβοντόπα. Συνιστάται η δόση της λεβοντόπα να
μειώνεται κατά τη διάρκεια, τόσο της κλιμάκωσης της δόσης, όσο και της θεραπείας
συντήρησης με Medopexol εξαρτώμενη από τις ατομικές αντιδράσεις των ασθενών
(δείτε παράγραφο 4.5).
Διακοπή της θεραπείας
Η απότομη διακοπή της ντοπαμινεργικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη
νευροληπτικού κακοήθους συνδρόμου. Η διακοπή της πραμιπεξόλης πρέπει να
γίνεται βαθμιαία σε ρυθμό 0,54 mg βάσεως (0,75 mg άλατος) ημερησίως μέχρις ότου
η ημερήσια δόση μειωθεί στα 0,54 mg βάσεως (0,75 mg άλατος). Στη συνέχεια η
δόση θα πρέπει να μειωθεί κατά 0,264 mg βάσεως (0,375 mg άλατος) ημερησίως
(βλέπε παράγραφο 4.4).
Ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια
Η αποβολή της πραμιπεξόλης εξαρτάται από τη νεφρική λειτουργία. Το κάτωθι
δοσολογικό σχήμα προτείνεται για αρχική θεραπεία:
2
Ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης πάνω από 50 ml/λεπτό δεν απαιτούν ελάττωση της
ημερήσιας δόσης.
Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης μεταξύ 20 και 50 ml/λεπτό, η αρχική ημερήσια
δόση του Medopexol, πρέπει να χορηγείται σε δύο διηρημένες δόσεις αρχίζοντας από
0,088 mg βάσεως (0,125 mg άλατος) δύο φορές την ημέρα (0,176 mg βάσεως/0,25 mg
άλατος την ημέρα). Δε θα πρέπει να υπερβαίνεται η μέγιστη ημερήσια δόση των 1,57
mg πραμιπεξόλης βάσης (2.25 mg άλατος).
Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 20 ml/λεπτό, η ημερήσια δόση
του Medopexol πρέπει να χορηγείται σε μία εφάπαξ ημερήσια δόση αρχίζοντας µε
0,088 mg βάσεως (0,125 mg άλατος). Δε θα πρέπει να υπερβαίνεται η μέγιστη
ημερήσια δόση των 1,1 mg πραμιπεξόλης βάσης (1.5 mg άλατος).
Εάν η νεφρική λειτουργία εξασθενίσει κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης,
θα πρέπει να μειώνεται η ημερήσια δόση του Medopexol στο ίδιο ποσοστό που
μειώνεται και η κάθαρση κρεατινίνης, δηλαδή εάν η κάθαρση κρεατινίνης μειώνεται
κατά 30% τότε και η ημερήσια δόση του Medopexol πρέπει να μειωθεί κατά 30%. Η
ημερήσια δόση μπορεί να χορηγηθεί σε δύο διηρημένες δόσεις εάν η κάθαρση της
κρεατινίνης είναι μεταξύ 20 και 50ml/λεπτό και σε εφάπαξ ημερήσια δόση εάν η
κάθαρση κρεατινίνης είναι λιγότερη από 20 ml/λεπτό.
Α σθενείς με ηπατική ανεπάρκεια
Ρύθμιση της δοσολογίας σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια πιθανόν να μην είναι
απαραίτητη, αφού περίπου 90% της δραστικής ουσίας που έχει απορροφηθεί,
αποβάλλεται από τα νεφρά. Εν τούτοις, η πιθανή επίδραση της ηπατικής
ανεπάρκειας στη φαρμακοκινητική του Medopexol δεν έχει διερευνηθεί.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Medopexol σε παιδιά κάτω των 18 ετών
δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχει σχετική εμπειρία στη χρήση του Medopexol στον
παιδιατρικό πληθυσμό στη νόσο του Parkinson.
Διαταραχή Tourette
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το Medopexol δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών
καθώς η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια δεν έχει τεκμηριωθεί σε αυτόν τον
πληθυσμό. Το Medopexol δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά ή εφήβους με
διαταραχή Tourette εξαιτίας της αρνητικής ισορροπίας οφέλους-κινδύνου για αυτήν
τη διαταραχή (δείτε παράγραφο 5.1).
Μέθοδος χορήγησης
Τα δισκία θα πρέπει να λαμβάνονται από το στόμα, να καταπίνονται με νερό και
μπορεί να λαμβάνονται με ή χωρίς τροφή.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή στα έκδοχα του προϊόντος που αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
3
Όταν συνταγογραφείται το Medopexol σε ασθενή µε νόσο του Parkinson και με
νεφρική ανεπάρκεια, συνιστάται μείωση της δοσολογίας σύμφωνα µε την παράγραφο
4.2.
Ψευδαισθήσεις
Οι ψευδαισθήσεις είναι γνωστές ως παρενέργεια της θεραπείας με ντοπαμινεργικούς
αγωνιστές και λεβοντόπα. Οι ασθενείς πρέπει να πληροφορηθούν ότι μπορεί να
παρουσιάσουν ψευδαισθήσεις (κυρίως οπτικές).
∆υσκινησία
Σε προχωρημένη νόσο του Parkinson, σε συνδυασμένη θεραπεία µε λεβοντόπα,
δυσκινησία μπορεί να εμφανισθεί κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης της
δοσολογίας του Medopexol. Αν παρατηρηθεί δυσκινησία, η δόση της λεβοντόπα θα
πρέπει να μειωθεί.
Αιφνίδια έναρξη ύπνου και υπνηλία
Η πραμιπεξόλη έχει συσχετισθεί με υπνηλία και αιφνίδια πρόκληση ύπνου, ιδιαίτερα
σε ασθενείς με νόσο του Parkinson. Αιφνίδια πρόκληση ύπνου κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων της ημέρας, σε μερικές περιπτώσεις χωρίς την εμφάνιση
προειδοποιητικών σημείων, έχει αναφερθεί σε σπάνιες περιπτώσεις. Οι ασθενείς θα
πρέπει να ενημερώνονται για αυτό και να συμβουλεύονται να προσέχουν ενόσω
οδηγούν ή χειρίζονται μηχανές κατά τη διάρκεια θεραπείας µε Medopexol. Ασθενείς
που βίωσαν υπνηλία και/ή αιφνίδια πρόκληση ύπνου δεν πρέπει να οδηγούν ούτε να
χειρίζονται μηχανές κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Medopexol. Επιπλέον, μπορεί
να ληφθεί υπόψη μείωση της δόσης ή διακοπή της θεραπείας. Λόγω των πιθανών
αθροιστικών επιδράσεων, θα πρέπει να συνιστάται προσοχή όταν οι ασθενείς
λαμβάνουν άλλα κατασταλτικά φαρμακευτικά προϊόντα ή οινοπνευματώδη σε
συνδυασμό με πραμιπεξόλη (βλέπε παράγραφο 4.5, 4.7 και παράγραφο 4.8).
Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων
Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για την ανάπτυξη διαταραχών
ελέγχου των παρορμήσεων. Οι ασθενείς και οι θεράποντες θα πρέπει να ενημερωθούν
ότι συμπτώματα συμπεριφοράς διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων
συμπεριλαμβανομένων παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, αυξημένη
γενετήσια ορμή, υπερσεξουαλικότητα, ψυχαναγκαστικές δαπάνες ή αγορές,
κραιπάλη φαγητού και ψυχαναγκαστική λήψη τροφής μπορεί να εμφανιστούν σε
ασθενείς που έλαβαν ως αγωγή αγωνιστές της ντοπαμίνης, περιλαμβανομένου και
του Medopexol.
Μείωση της δόσης/σταδιακή διακοπή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν τέτοια
συμπτώματα αναπτυχθούν.
Μανία και παραλήρημα
Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για την ανάπτυξη μανίας και
παραληρήματος. Οι ασθενείς και οι θεράποντες θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η
μανία και το παραλήρημα μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή
με πραμιπεξόλη. Μείωση της δόσης/σταδιακή διακοπή θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη αν τέτοια συμπτώματα εμφανισθούν.
Ασθενείς με ψυχωσικές διαταραχές
Σε ασθενείς με ψυχωσικές διαταραχές πρέπει να χορηγούνται αγωνιστές ντοπαμίνης
μόνο εάν τα πιθανά οφέλη αντισταθμίζουν τους κινδύνους. Θα πρέπει να
αποφεύγεται η συγχορήγηση αντιψυχωσικών φαρμακευτικών προϊόντων με
pramipexole (βλέπε παράγραφο 4.5).
4
Οφθαλμολογικός έλεγχος
Συνιστάται οφθαλμολογικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα ή εφ’ όσον
παρατηρηθούν διαταραχές της όρασης.
Σοβαρές καρδιαγγειακές νόσοι
Χρειάζεται προσοχή σε περίπτωση βαρειάς καρδιαγγειακής νόσου. Συνιστάται ο
έλεγχος της πίεσης του αίματος, ειδικά στην αρχή της θεραπείας λόγω του γενικού
κινδύνου της ορθοστατικής υπότασης που σχετίζεται με τη ντοπαμινεργική
θεραπεία.
Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο
Συμπτώματα που υποδηλώνουν κακοήθες νευροληπτικό σύνδρομο έχουν αναφερθεί
με την απότομη διακοπή ντοπαμινεργικής θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.2).
Επαύξηση
Αναφορές στη βιβλιογραφία δείχνουν ότι η θεραπευτική αγωγή για άλλη ένδειξη με
ντοπαμινεργικά φαρμακευτικά προϊόντα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιδείνωση.
Η επιδείνωση αφορά την εμφάνιση των συμπτωμάτων νωρίς το βράδυ ακόμα και
το απόγευμα), επίταση των συμπτωμάτων και επέκταση των συμπτωμάτων
περιλαμβανομένων και άλλων άκρων. Η επαύξηση εξετάσθηκε ειδικά σε μια
ελεγχόμενη κλινική μελέτη για 26 εβδομάδες. Η επαύξηση παρατηρήθηκε σε 11.8%
των ασθενών της ομάδας της πραμιπεξόλης (Ν=152) και σε 9.4% των ασθενών της
ομάδας του εικονικού φαρμάκου (Ν=149). Η ανάλυση Kaplan-Meier του χρόνου ως
την επαύξηση δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων
πραμιπεξόλης και εικονικού φαρμάκου.
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Δέσ μ ευση με πρωτεΐνες του πλάσματος
Η πραμιπεξόλη δεσμεύεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσματος σε πολύ μικρό (<20%)
ποσοστό και παρουσιάζει ελάχιστη βιομετατροπή στον άνθρωπο. Έτσι,
αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που επηρεάζουν τη δέσμευση των
πρωτεϊνών του πλάσματος ή την αποβολή με βιοµετατροπή δεν είναι πιθανές. Καθώς
τα αντιχολινεργικά απομακρύνονται κυρίως διά βιοµετατροπής, η δυνατότητα
αλληλεπίδρασης είναι περιορισμένη αν και δεν έχει τεκμηριωθεί αλληλεπίδραση με
αντιχολινεργικά. Δεν υπάρχει φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση με σελεγιλίνη και
λεβοντόπα.
Αναστολείς/ανταγωνιστές της ενεργού οδού νεφρικής απέκκρισης
Η σιμετιδίνη μείωσε τη νεφρική κάθαρση της πραμιπεξόλης περίπου κατά 34%,
ενδεχομένως δι’ αναστολής του κατιονικού εκκριτικού συστήματος μεταφοράς των
νεφρικών σωληναρίων. Συνεπώς, φαρμακευτικά προϊόντα που είναι αναστολείς
αυτής της ενεργού οδού νεφρικής απέκκρισης, όπως σιμετιδίνη, αμανταδίνη,
μεξιλετίνη, ζιδοβουδίνη, σισπλατίνη, κινίνη και προκαϊναμίδη, ενδέχεται να
αλληλεπιδράσουν με την πραμιπεξόλη με αποτέλεσμα τη μειωμένη απέκκριση της
πραμιπεξόλης. Μείωση της δόσης της πραμιπεξόλης θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν
όταν αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα χορηγούνται ταυτόχρονα με το Medopexol.
Συνδυασμός με levodopa
Όταν το Medopexol χορηγηθεί σε συνδυασμό με λεβοντόπα, συστήνεται η δόση της
λεβοντόπα να μειώνεται και να κρατείται σταθερή η δόση των άλλων
αντιπαρκινσονικών φαρμακευτικών προϊόντων ενώ αυξάνεται η δόση του Medopexol.
5
Λόγω των πιθανών αθροιστικών επιδράσεων, θα πρέπει να συνιστάται προσοχή όταν
οι ασθενείς λαμβάνουν άλλα κατασταλτικά φαρμακευτικά προϊόντα ή
οινοπνευματώδη σε συνδυασμό με πραμιπεξόλη (βλ. παράγραφο 4.4, 4.7 και 4.8).
Αντιψυχωσικά φάρ μ ακα
Θα πρέπει να αποφεύγεται η συγχορήγηση αντιψυχωσικών φαρμακευτικών
προϊόντων με πραμιπεξόλη (βλέπε παράγραφο 4.4), π.χ. μπορεί να αναμένονται
ανταγωνιστικές δράσεις.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Η επίδραση στην κύηση και τη γαλουχία δεν έχει διερευνηθεί σε ανθρώπους. Η
πραμιπεξόλη σε επίμυες και κουνέλια δεν έδειξε τερατογένεση, αλλά βρέθηκε
εμβρυοτοξική στον επίμυ σε δόσεις που ήταν τοξικές για τη μητέρα (βλ. παράγραφο
5.3). Το Medopexol δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης εκτός αν
είναι ξεκάθαρα απαραίτητο, δηλαδή αν το πιθανό όφελος δικαιολογεί τον πιθανό
κίνδυνο για το έμβρυο.
Γαλουχία
Επειδή η θεραπεία με πραμιπεξόλη αναστέλλει την έκκριση της προλακτίνης στους
ανθρώπους, πρέπει να αναμένεται η αναστολή της γαλουχίας. Η απέκκριση της
πραμιπεξόλης στο μητρικό γάλα δεν έχει μελετηθεί στις γυναίκες. Στους επίμυες η
συγκέντρωση της ραδιενεργής δραστικής ουσίας ήταν υψηλότερη στο μητρικό γάλα
απ’ ότι στο πλάσμα.
Λόγω απουσίας στοιχείων για τον άνθρωπο, το Medopexol, δε θα πρέπει να
χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εν τούτοις, αν η χρήση του δεν μπορεί
να αποφευχθεί, ο θηλασμός θα πρέπει να διακοπεί.
Γονιμότητα
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με την επίδραση στην ανθρώπινη γονιμότητα.
Σε μελέτες με πειραματόζωα, η πραμιπεξόλη επηρέασε τους οιστρικούς κύκλους και
μείωσε τη γυναικεία γονιμότητα όπως αναμενόταν για έναν αγωνιστή της
ντοπαμίνης. Παρ’όλα αυτά, αυτές οι μελέτες δεν ήταν ενδεικτικές για άμεσες ή
έμμεσες επιβλαβείς δράσεις σε σχέση με την ανδρική γονιμότητα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Tο Medopexol έχει σημαντική επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών.
Μπορεί να εμφανισθούν ψευδαισθήσεις ή υπνηλία.
Ασθενείς που λαμβάνουν Medopexol και παρουσιάζουν υπνηλία και/ή αιφνίδια
επεισόδια ύπνου, πρέπει να πληροφορούνται ότι δεν πρέπει να οδηγούν ούτε να
συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες, όπου η μειωμένη εγρήγορση θα μπορούσε να
θέσει εκείνους ή άλλα άτομα σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου (π.χ.
χειρισμός μηχανών), μέχρι αυτά τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια και η υπνηλία
υποχωρήσουν (βλ. επίσης τις παραγράφους 4.4, 4.5 και 4.8 ).
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
6
Αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες αναμένονται με τη χρήση του Medopexol:
διαταραγμένα όνειρα, αμνησία, συμπτώματα διαταραχών συμπεριφοράς που
αφορούν σε διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων και ψυχαναγκαστικές
συμπεριφορές όπως κραιπάλη φαγητού, ψυχαναγκαστικές αγορές,
υπερσεξουαλικότητα και παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, καρδιακή
ανεπάρκεια, συγχυτική κατάσταση, δυσκοιλιότητα, παραλήρημα, παραλητική ιδέα,
ζάλη, δυσκινησία, δύσπνοια, κόπωση, ψευδαισθήσεις, κεφαλαλγία, λόξυγγας,
υπερκινησία, υπερφαγία, υπόταση, σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής
ορμόνης, αϋπνία, διαταραχές της γενετήσιας ορμής, μανία, ναυτία, παράνοια,
περιφερικό οίδημα, πνευμονία, κνησμός, εξάνθημα και άλλη υπερευαισθησία,
ανησυχία, υπνηλία, αιφνίδια έναρξη ύπνου, συγκοπτικό επεισόδιο, διαταραχή
όρασης περιλαμβανομένης διπλωπίας, θάμβους οράσεως και μειωμένης οπτικής
οξύτητας, έμετος, μείωση σωματικού βάρους συμπεριλαμβανομένης μειωμένης
όρεξης, αύξηση σωματικού βάρους.
Βάσει της συγκεντρωτικής ανάλυσης των ελεγόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών,
που περιελάμβαναν συνολικά 1.923 ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν πραμιπεξόλη και
1.354 ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν εικονικό φάρμακο, ανεπιθύμητες ενέργειες
αναφέρθηκαν συχνά και στις δύο ομάδες. 63 % των ασθενών που έλαβαν
πραμιπεξόλη και 52 % των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο ανέφεραν
τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη ενέργεια.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών του
φαρμάκου από κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο για τη νόσο του
Parkinson. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου που αναφέρονται σε αυτόν τον
πίνακα είναι αυτές οι οποίες εμφανίσθηκαν σε 0.1 % ή περισσότερο των ασθενών
που έλαβαν πραμιπεξόλη και αναφέρθηκαν σημαντικά περισσότερο συχνά σε
ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν πραμιπεξόλη από αυτούς που ελάμβαναν εικονικό
φάρμακο ή όπου το συμβάν θεωρήθηκε ότι είχε κλινική σχέση. Η πλειονότητα των
ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου ήταν ήπιες έως μέτριες, συνήθως
εμφανίζονταν κατά τα αρχικά στάδια της αγωγής και οι περισσότερες είχαν την
τάση να εξαφανίζονται, ακόμα και καθώς η αγωγή συνεχιζόταν.
Ανά κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατατάσσονται με
βάση τη συχνότητά τους, (αριθμός ασθενών που αναμένεται να εμφανίσουν την
ανεπιθύμητη ενέργεια), σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες: πολύ συχνές (≥
1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1,000 έως < 1/100), σπάνιες (≥
1/10,000 έως < 1/1,000), πολύ σπάνιες (< 1/10,000).
Νόσος του Parkinson, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι πιο συχνά (≥ 5 %) αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς με νόσο του
Parkinson, οι οποίες ήταν πιο συχνές με αγωγή με πραμιπεξόλη από ότι με εικονικό
φάρμακο ήταν ναυτία, δυσκινησία, υπόταση, ζάλη, υπνηλία, αϋπνία, δυσκοιλιότητα,
ψευδαίσθηση, κεφαλαλγία και κόπωση. Η εμφάνιση υπνηλίας είναι αυξημένη σε
δόσεις υψηλότερες από 1.5 mg άλατος πραμιπεξόλης ημερησίως (βλ. παράγραφο 4.2).
Μια πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια σε συνδυασμό με λεβοντόπα ήταν η
δυσκινησία. Κατά την έναρξη της αγωγής, μπορεί να εμφανιστεί υπόταση, ιδιαίτερα
αν η πραμιπεξόλη τιτλοποιείται πολύ γρήγορα.
7
Πίνακας : Νόσος του Πάρκινσον
Κατηγορία Οργανικού
Συστήματος
Ανεπιθύμητη Ενέργεια
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Όχι συχνές πνευμονία
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος
Όχι συχνές σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής
ορμόνης
1
Ψυχιατρικές διαταραχές
Συχνές διαταραγμένα όνειρα, συμπτώματα διαταραχών
συμπεριφοράς που αφορούν σε διαταραχές
ελέγχου των παρορμήσεων και
ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, συγχυτική
κατάσταση, ψευδαισθήσεις, αϋπνία
Όχι συχνές κραιπάλη φαγητού
1
, ψυχαναγκαστικές αγορές,
παραληρητική ιδέα, υπερφαγία
1
,
υπερσεξουαλικότητα, διαταραχή της γενετήσιας
ορμής, παράνοια, παθολογική ενασχόληση με
τυχερά παιχνίδια, ανησυχία, παραλήρημα
Σπάνιες μανία
Διαταραχές νευρικού συστήματος
Πολύ συχνές ζάλη, δυσκινησία, υπνηλία
Συχνές κεφαλαλγία
Όχι συχνές αμνησία, υπερκινησία, αιφνίδια έναρξη ύπνου,
συγκοπτικό επεισόδιο
Οφθαλµικές διαταραχές
Συχνές διαταραχή όρασης περιλαμβανομένης διπλωπίας,
θάμβου οράσεως και μειωμένης οπτικής οξύτητας
Καρδιακές διαταραχές
Όχι συχνές καρδιακή ανεπάρκεια
1
Αγγειακές διαταραχές
Συχνές υπόταση
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Όχι συχνές δύσπνοια, λόξυγγας
Γαστρεντερικές διαταραχές
Πολύ συχνές ναυτία
Συχνές δυσκοιλιότητα, έμετος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές υπερευαισθησία, κνησμός, εξάνθημα
Γενικές διαταραχές και διαταραχές της θέσης χορήγησης
Συχνές κόπωση, περιφερικό οίδημα
Εξετάσεις
Συχνές μείωση βάρους συμπεριλαμβανομένης μειωμένης
όρεξης
Όχι συχνές αύξηση βάρους
1
Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια έχει παρατηρηθεί μετά από την κυκλοφορία του
προϊόντος στην αγορά. Με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, η κατηγορία συχνότητας
δεν είναι μεγαλύτερη από όχι συχνή, αλλά μπορεί να είναι χαμηλότερη. Η ακριβής
εκτίμηση της συχνότητας δεν είναι δυνατή καθώς η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν
εμφανίστηκε στη βάση δεδομένων κλινικών μελετών 2.762 ασθενών με Νόσο του
Parkinson που έλαβαν αγωγή με πραμιπεξόλη.
8
Υπνηλία
Η πραμιπεξόλη συσχετίζεται συχνά με υπνηλία και έχει συσχετισθεί όχι συχνά με
υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και αιφνίδια επεισόδια ύπνου (βλ.
επίσης παράγραφο 4.4).
Δ ιαταραχές γενετήσιας ορμής
Η πραμιπεξόλη μπορεί να συσχετισθεί όχι συχνά με διαταραχές της γενετήσιας
ορμής (αυξημένη ή μειωμένη).
Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων
Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, αυξημένη γενετήσια ορμή,
υπερσεξουαλικότητα, ψυχαναγκαστικές δαπάνες ή αγορές, κραιπάλη φαγητού και
ψυχαναγκαστική λήψη τροφής μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς που έλαβαν ως
αγωγή αγωνιστές της ντοπαμίνης, περιλαμβανομένου και του Medopexol (βλ.
παράγραφο 4.4).
Σε μια μελέτη διασταυρούμενων ομάδων, αναδρομικής επιλογής και ελέγχου
περιστατικών που περιλάμβανε 3090 ασθενείς µε νόσο του Parkinson, το 13.6 % των
ασθενών που ελάμβαναν ντοπαμινεργική ή μη ντοπαμινεργική αγωγή είχαν
συμπτώματα διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων κατά τη διάρκεια των
τελευταίων έξι μηνών. Οι εκδηλώσεις που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν παθολογική
ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, ψυχαναγκαστικές αγορές, κραιπάλη φαγητού και
ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά (υπερσεξουαλικότητα). Οι πιθανοί
ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου των διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων
περιλάμβαναν ντοπαμινεργικές αγωγές και υψηλότερες δόσεις ντοπαμινεργικών
αγωγών, νεώτερη ηλικία (≤ 65 έτη), άτομα που δεν ήταν παντρεμένα και
οικογενειακό ιστορικό συμπεριφορών ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια που
αναφέρθηκε αυθόρμητα.
Καρδιακή ανεπάρκεια
Σε κλινικές μελέτες και μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά αναφέρθηκε
καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς με πραμιπεξόλη. Σε μια φαρμακοεπιδημιολογική
μελέτη η χρήση της πραμιπεξόλης σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής
ανεπάρκειας σε σύγκριση με μη χρήση της πραμιπεξόλης (ποσοστό κινδύνου που
παρατηρήθηκε 1.86, 95% CI, 1.21-2.85).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από την χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους – κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ:
+ 302132040380/337, Φαξ: + 302106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr).
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε μαζική υπερδοσολογία. Οι αναμενόμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες θεωρούνται εκείνες που σχετίζονται με το φαρμακοδυναμικό
προφίλ ενός αγωνιστή ντοπαμίνης και συμπεριλαμβάνουν ναυτία, έμετο,
υπερκινητικότητα, ψευδαισθήσεις, διέγερση και υπόταση. Δεν έχει βρεθεί αντίδοτο
για υπερδοσολογία µε αγωνιστή ντοπαμίνης. Αν παρατηρηθούν συμπτώματα
διέγερσης του ΚΝΣ, ενδείκνυται ένα νευροληπτικό φάρμακο. Αντιμετώπιση της
9
υπερδοσολογίας απαιτεί γενικά υποστηρικτικά μέτρα μεταξύ των οποίων πλύση
στομάχου, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, χορήγηση ενεργού άνθρακα και
ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: αντιπαρκινσονικά φάρμακα, αγωνιστές ντοπαμίνης,
ATC code: N04BC05
Μηχανισμός δράσης
Η πραμιπεξόλη είναι ένας αγωνιστής ντοπαμίνης, που συνδέεται µε υψηλή
εκλεκτικότητα και ειδικότητα στην D
2
υπο-οικογένεια ντοπαμινεργικών υποδοχέων.
Έχει εκλεκτική χημική συγγένεια µε τους D
3
υποδοχείς και έτσι έχει πλήρη ενδογενή
δράση.
Η πραμιπεξόλη ομαλοποιεί τις κινητικές διαταραχές των Παρκινσονικών,
διεγείροντας τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς στο ραβδωτό σώμα. Μελέτες σε
πειραματόζωα έδειξαν ότι η πραμιπεξόλη αναστέλλει τη σύνθεση, απελευθέρωση και
επαναπρόσληψη της ντοπαµίνης.
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Σε εθελοντές έχει παρατηρηθεί δοσοεξαρτώμενη μείωση της εκκρίσεως προλακτίνης.
Σε μια κλινική μελέτη με υγιείς εθελοντές, όπου τα δισκία πραμιπεξόλης
παρατεταμένης αποδέσμευσης τιτλοποιήθηκαν γρηγορότερα (κάθε 3 ημέρες) από ότι
συνιστάται μέχρι 3.15 mg πραμιπεξόλης βάσης (4.5mg άλατος) ημερησίως, μια
αύξηση στην αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό παρατηρήθηκε. Τέτοια
επίδραση δεν παρατηρήθηκε σε μελέτες όπου συμμετείχαν ασθενείς.
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τη νόσο του Parkinson
Σε ασθενείς η πραμιπεξόλη ανακουφίζει τις διαταραχές και τα συμπτώματα της
ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson.
Διεξήχθησαν ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες με περίπου 1.800
ασθενείς σε Hoehn και Yahr στάδια Ι-V οι οποίοι έλαβαν αγωγή με πραμιπεξόλη. Από
αυτούς περίπου 1.000 ασθενείς που βρίσκονται σε πιο προχωρημένα στάδια έλαβαν
συγχρόνως αγωγή με λεβοντόπα ενώ υπέφεραν από κινητικές επιπλοκές.
Σε πρώιμη και προχωρημένη νόσο του Parkinson, σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες η
αποτελεσματικότητα της πραμιπεξόλης διατηρήθηκε για περίπου έξι μήνες. Σε
ανοικτές συνεχιζόμενες μελέτες διάρκειας περισσότερο από τρία χρόνια δεν υπήρξαν
σημεία μείωσης της αποτελεσματικότητας. Σε μία ελεγχόμενη διπλή τυφλή κλινική
μελέτη διάρκειας 2 χρόνων, η αρχική θεραπεία με πραμιπεξόλη επιβραδύνει
σημαντικά την έναρξη κινητικών επιπλοκών και ελαττώνει την εμφάνισή τους σε
σύγκριση με την αρχική θεραπεία με λεβοντόπα. Αυτή η καθυστέρηση σε κινητικές
επιπλοκές με πραμιπεξόλη θα πρέπει να αντισταθμίζεται με τη μεγαλύτερη βελτίωση
της κινητικής λειτουργίας με λεβεντόπα (που μετριέται με τη μέση αλλαγή στην
βαθμολογία UPDRS). Η συνολική συχνότητα εμφάνισης ψευδαισθήσεων και
υπνηλίας ήταν γενικά υψηλότερη στην φάση κλιμάκωσης της δόσης με την ομάδα
της πραμιπεξόλης. Ωστόσο, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά κατά τη διάρκεια της
φάσης συντήρησης. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την
έναρξη της θεραπείας με πραμιπεξόλη σε νοσοκομειακούς ασθενείς με νόσο του
Parkinson.
10
Παιδιατρικός πληθυσμός
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει άρει την υποχρέωση κατάθεσης των
αποτελεσμάτων των μελετών με πραμιπεξόλη σε όλες τις υποομάδες του
παιδιατρικού πληθυσμού στη νόσο του Parkinson (δείτε παράγραφο 4.2 για
πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση).
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τη Διαταραχή Tourette
Η αποτελεσματικότητα της πραμιπεξόλης (0.0625-0.5 mg/ημέρα) με παιδιατρικούς
ασθενείς ηλικίας 6-17 ετών με Διαταραχή Tourette εκτιμήθηκε σε μια 6-εβδομάδων,
διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη με
μεταβαλλόμενη δόση. Συνολικά 63 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (43 στην pramipexole,
20 στο εικονικό φάρμακο). Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν η μεταβολή από τις
αρχικές τιμές στο Total Tic Score (TTS) της κλίμακας Yale Global Tic Severity
(YGTSS). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην ομάδα που ελάμβανε πραμιπεξόλη σε
σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ούτε για το πρωτεύον τελικό σημείο ούτε για
οποιαδήποτε από τα δευτερεύοντα τελικά σημεία συμπεριλαμβανομένης της
συνολικής βαθμολογίας YGTSS, Η Καθολική εντύπωση του ασθενούς - Βελτίωση
(PGI-I), η Καθολική κλινική εντύπωση - Βαρύτητα (CGI-S). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες
που συμβαίνουν σε τουλάχιστον 5% των ασθενών στην ομάδα της πραμιπεξόλης και
πιο συχνά σε ασθενείς που ακολουθούν αγωγή με πραμιπεξόλη από ότι σε ασθενείς
σε αγωγή με εικονικό φάρμακο ήταν: πονοκέφαλος (27.9%, εικονικό φάρμακο
25.0%), υπνηλία (7.0%, εικονικό φάρμακο 5.0%), ναυτία (18.6%, εικονικό φάρμακο
10%), έμετος (11.6%, εικονικό φάρμακο 0.0%), πόνος στο επιγάστριο (7.0%, εικονικό
φάρμακο 5.0%), ορθοστατική υπόταση (9.3%, εικονικό φάρμακο 5.0%), μυαλγία
(9.3%, εικονικό φάρμακο 5.0%), διαταραχή ύπνου (7.0%, εικονικό φάρμακο 0.0%),
δύσπνοια (7.0%, εικονικό φάρμακο 0.0%) και λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος (7.0%, εικονικό φάρμακο 5.0). Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες
ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή της μελέτης των φαρμάκων για ασθενείς που
λαμβάνουν πραμιπεξόλη ήταν συγχυτική κατάσταση, διαταραχή του λόγου και
επιδεινωθείσα κατάσταση (δείτε παράγραφο 4.2).
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η πραμιπεξόλη απορροφάται γρήγορα και πλήρως μετά τη χορήγηση από το στόμα. Η
απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα είναι μεγαλύτερη από 90% και οι μέγιστες
συγκεντρώσεις στο πλάσμα παρατηρούνται μεταξύ 1 και 3 ωρών. Ταυτόχρονη
χορήγηση με τροφή δεν μειώνει την έκταση της απορρόφησης της πραμιπεξόλης,
αλλά μειώνει το ρυθμό της απορρόφησης. Η πραμιπεξόλη εμφανίζει γραμμική
κινητική και μικρό εύρος διακύμανσης επιπέδων πλάσματος μεταξύ των ασθενών.
Κατανομή
Στους ανθρώπους η πρωτεϊνική σύνδεση της πραμιπεξόλης είναι πολύ χαμηλή (< 20
%) και ο όγκος κατανομής είναι μεγάλος (400 l). Παρατηρήθηκαν υψηλές
συγκεντρώσεις του φαρμάκου στον εγκεφαλικό ιστό σε επίμυες (περίπου
οκταπλάσιες σε σύγκριση με το πλάσμα).
Βιομετασχηματισμός
Η πραμιπεξόλη μεταβολίζεται στους ανθρώπους σε μικρή µόνο έκταση.
Αποβολή
Η νεφρική απέκκριση της αμετάβλητης πραμιπεξόλης είναι η κύρια οδός αποβολής.
Περίπου 90 % του φαρμάκου που έχει επισημανθεί µε
14
C απεκκρίνεται από τα νεφρά
11
ενώ λιγότερο από 2 % ανευρίσκεται στα κόπρανα. Η ολική κάθαρση της
πραμιπεξόλης είναι περίπου 500 ml/λεπτό και η νεφρική κάθαρση είναι περίπου 400
ml/λεπτό. Ο χρόνος ημιζωής αποβολής (t½) ποικίλλει από 8 ώρες στους νέους έως 12
ώρες στους ηλικιωμένους.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων έδειξαν ότι η πραμιπεξόλη ασκεί
λειτουργικές επιδράσεις, που αφορούν κυρίως το ΚΝΣ και το αναπαραγωγικό
σύστημα του θηλυκού πιθανόν ως αποτέλεσμα μιας υπερβολικής φαρμακοδυναμικής
επίδρασης της πραμιπεξόλης.
Πτώση της διαστολικής και συστολικής πίεσης όσο και μείωση του καρδιακού
ρυθμού παρατηρήθηκαν σε ινδικά χοιρίδια, και µία υποτασική επίδραση εμφανίσθηκε
σε πιθήκους.
Οι πιθανές επιδράσεις της πραμιπεξόλης στην αναπαραγωγική λειτουργία έχουν
μελετηθεί σε επίμυες και κουνέλια. Η πραμιπεξόλη δεν προκάλεσε τερατογένεση σε
επίμυες και κουνέλια αλλά βρέθηκε να είναι εμβρυοτοξική σε επίμυες όταν
χορηγήθηκε σε δόσεις τοξικές στη μητέρα. Λόγω της επιλογής των ζωϊκών ειδών και
των περιορισμένων παραμέτρων που εξετάστηκαν, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της
πραμιπεξόλης στην κύηση και τη γονιμότητα του αρσενικού δεν έχουν πλήρως
καθορισθεί.
Μία καθυστέρηση στη σεξουαλική ανάπτυξη (δηλ. διαχωρισμός ακροποσθίας και
άνοιγμα του κόλπου) παρατηρήθηκε σε αρουραίους. Η συσχέτιση στους ανθρώπους
δεν είναι γνωστή.
Η πραμιπεξόλη δεν είναι γονιδιοτοξική. Σε μελέτη καρκινογένεσης, οι αρσενικοί
επίμυες ανέπτυξαν κυτταρική υπερπλασία Leydig και αδενώματα, γεγονός
οφειλόμενο στην ανασταλτική επίδραση της πραμιπεξόλης επί της προλακτίνης. Το
εύρημα αυτό δεν παρουσιάζει κλινική σχέση με τον άνθρωπο. Η ίδια η μελέτη έδειξε
ότι η πραμιπεξόλη σχετιζόταν με εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς σε δόσεις των 2
mg/kg (άλατος) και μεγαλύτερες σε αλφιστικούς (albino) επίμυες. Το τελευταίο αυτό
εύρημα δεν παρατηρήθηκε ούτε σε μελαχρωστικούς επίμυες ούτε σε μία διετή μελέτη
καρκινογένεσης σε αλφιστικούς (albino) επίμυες ή σε κανένα άλλο ζωικό είδος που
μελετήθηκε.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Μαννιτόλη (E 421),
άμυλο αραβοσίτου,
υδροξυπροπυλοκυτταρίνη,
άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο,
στεατικό μαγνήσιο.
6.2 Ασυµβατότητες
Δεν εφαρμόζεται
12
6.3 Διάρκεια ζωής
36 μήνες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Διατηρείται στην αρχική συσκευασία, για να προστατεύεται από το φως.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερη θερμοκρασία φύλαξης.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
OPA/Aluminium/PVC/Aluminium blister strips
Κάθε κυψέλη (blister strip) περιέχει 10 δισκία.
Κουτιά που περιέχουν 3 ή 10 κυψέλες (blister strips).
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Medochemie Hellas A.E.
Παστέρ 6, 115 21, Αθήνα
Τηλ: 2106413160
Φαξ: 2106445375
greece@medochemie.com
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Medopexol
0,18
mg
/
tab
:
29116/07-05-2010
Medopexol
0,7
mg
/
tab
:
29117/07-05-2010
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ
07-05-2010
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μάρτιος 2015.
13