ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Miralust
mg
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
 !""#$
%& !"'
()*++,
--./mg0123'
413)**.5)6/''
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
7
82.)*)).
.)339:3'
4. KΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
; Miralust )3+ 3*1
)++1*+
)<+1++3
13 5=)*< 5+ 3+ 9 2:  1
 )  +' >?%+ + %+ +. +
+Miralust.Miralust3+
%63***3+1+)1++'
;@$A!"3+)36%B3
+)+5)+%+33'
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
C)1+3+D<*1
1)1&33*+
55'
4++,
;@$A!")*
*+.62++3+';@$A!"
51*+61'
E++ 2 3 1F3  @$A!"
3     +   ) <+  + +
B1+';Miralust3)G
31.montelukast'
H  33 3 )1 3+ )+ ) + 
61  1 +  1 *+  5% 31
1
)' H   ) +  51 31
)'C)3)+)++'
I@$A!"33)*)1)'
;@$A!"3131)*)1
%+'
( 1,
C   @$A!"  
33 *+ 3  +. 
1   5+ + 3+ 5=)*+ 9
2:  1  )' ; @$A!"   
11J5)6K'KL'
8<D&)%++3+/
*+K<'
8<Kmg)%++3+M
*+D<'
4.3 Αντενδείξεις
N3311
63)6/''
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
O+3*<33%
montelukast 3)%    ) 3 <3 B+ 3+
+1336*3+
)?13 *3' ( 6 B 3+. +
5+3+5=)*1+33'O+
231 3 51  )% +  * . 
% +   1*+ + 5=)*1 5+
3+'
; montelukast 11+
3)%1'
H%+
3)% 1 %  *%  3)
montelukast'
>+<+.+%+)+
5  montelukast   6 31
3*6.3+6+62<
))o+51+%PQA&=RA!"".33
1*+*23311)33<'O
<+++6+3*3131
3+ + *   + 3)%* <'
E  3 <3+ 3  )*% * *
*3*.+)
)1)3 ) 3 *3 63+ 3*6+. B1+ )*
))+. *3+ * < **. <
< S1 3+ 63+ + + + +' O
+62<B)3%
3%1+'
2
T montelukast 53)3*<
3 *+ +  = B%  6%) 3 1F3
=% B+  * 3 < =6)*<
6*'
U+   3 51 B+ 3+ )23+.
3+ Lapp 3+1633+3+)23+=)23+.
56'
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
;montelukast3)3+1++
3%1*+ )36%B33
+'>+33+6*3<313
   !"      <+  3+  +  3
631 * * 6< G*, 63.
23. 23. 3 3)%   
J1 3S3 -DSL 63. )B3 
563'
C1*3%3JUVPL3+)*3+ !"
<3KW
6553'(1 !"52PXY-ZK.MC[
 MC\.  1   .   montelukast
)3)  )*)+  PXY -ZK. MP[ MP\. *+ 6]3.
655363'
8+ in vitro B   montelukast  + + 
1+ CYP MC[' ^.     1 3
33+ 6  6  5 montelukast 
rosiglitazone J   * * )
6G52**1+
CYPMC[LB montelukast %3 CYPMC[ in vivo'
4_. montelukast B35
*6<G*52*%2%
J''paclitaxel.rosiglitazone.repaglinideL'
` a$A +  B    !"   * 
1+PXYMP[.)35.MP\-UK'>
 1 3 33+ 6*  5
 !"&bcAd$J++PXYMP[MP\L.
3 )623 %B3 3 31 3   !"  K.K
6+'H)13+)++ !"
3)1)33)65231+%++PXY
MP[.)+)*233)3%B33*
%3*)<'
8 53 $ a$A .    3+
6+ 3+  ) %+ +  PXY
MP[ J''3L' C )1)33   !"  23.
PXY-ZK.1)331%B333+
31+3+ !"'
4.6 Κύηση και γαλουχία
()%3
3
8+2<B55++++
3%331351S5G1B3'
E   + 5+ * +  3
%33  32 )1 3 B% Miralust  *
6< J'' F+ *L   6   3
<+366'
; Miralust   3)3  3  3+ %33+  
*3%*+3'
I3+
8++B montelukast )J5
)6D'-L'H)*montelukast<
)'
;Miralust3)33+32*3
%*+3'
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
H montelukast 333%+)
1)33 1  33*' ^.  % + <+.
6335J)L123'
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
;montelukastB)3++**+B1+,
e&K1+
+.3+D<*
e<D&fD%++
3+/*+K<'
;<K&[D%++3+M*+D
<'
;K&fD%++3+/3<*+M
<'
;montelukastB)3+++*
*+B1+,
e< !"K&-[%++
3+/3<*+D<'
O + %3+ )+  2   6 
++631*+JgS.*+hSL%+
+5montelukast)%33
+5placebo,
Κατηγορία
συστήματος
του
σώματος
Ενήλικες
ασθεν
είς 15
ετών
και
άνω
(δύο μελέτες
διάρκειας
12
εβδομάδων,
Παιδιατρικο
ί ασθενείς
6 έως 14
ετών
(μία μελέτη
8
εβδομάδων
n=201) (δύο
μελέτες
διάρκειας
Παιδιατρικο
ί ασθενείς
2 έως 5
ετών
(μία μελέτη
12
εβδομάδων
n=461) (μία
μελέτη
διάρκειας
Παιδιατρικο
ί ασθενείς
6 μηνών έως
2 ετών (μία
μελέτη 6
εβδομάδων
n=175)
4
n=795) 56
εβδομάδων,
n=615)
48
εβδομάδων,
n=278)
Διαταραχές
του
νευρικού
συστήματος
6) 6) 3
Διαταραχές
του
αναπνευστι
κού
συστήματος,
του θώρακα
και του
μεροθωρακί
ου

Διαταραχές
του
γαστρεντερι
κού
συστήματος

)+

)+

Διαταραχές
δέρματος
και
υποδόριου
ιστού
2<3+
.
B3
Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσει
ς στη θέση
χορήγησης
F
; 6 6+  B  + +. 3+
+<+*+M31+
*+M1+%++3+/*+K<'
>.DM+M*+D<5 !"
)-1+.--[)/1+1.D-K+)
M1+1'83.66+
B)_+++<'
;66+%++/3<*+M<
B*+-1+'
(366
O%3+)+6336
6%*5333)
>1+O)3)3O)U%3*
()<'C3)3+353++
++'
Κατηγορία του
συστήματος του
οργάνου
Ορολογία
ανεπιθύμητης
ενέργειας
Κατηγορία
συχνότητας
i<B+
<+
*B3<
%j
E%1
5
H+
3%
6%1+
B333)
)
>
H+
3%
1+
+
3+.
53+
3+6B
k1
31*61
13
E%
l++ 36)
5*
*6<.0.
5.
3.)+.
3.)3
53+
3+1+1
1+6+.
F3
k1
+ >
1+.
+.
1F3
1
6
J++L
E%
H+%
1+
23.)+.
3S
3.+'
k1
H+
))%
1+
3< >
H+
%
1+.<
*
B3 k1
%Churg=Strauss
JCSSLJ5'E)6
K'KL
E%
H+
)%
1+
jj.jj.
+jj
>1
B3.F k1
H+1+
*36*
B3*
<%
JALT.ASTL
>1
3
J53+
1+.
31+
%5
31+553+L
E%
H+
+
%
B3jj >1
<*+.*3.
3+
k1
))3 >
2<+%3.
%6%3
E%
H+
%
1+
).)
5*
*G<<
k1
6
%%
4++
+3+%
1)33+
Bjj >1
B3S*3.
3+.
3
k1
3)3+,O3)%33)
63353**<<,
E%1JgSL.>1JgS*+hSL.k1JgS'*+
hSL.>JgS'*+hSL.E%JhSL'
jU13%33)63*+%1+
5montelukast+5placebo++'
jjU13%33)63*+1+5
montelukast+5placebo++
U6)%*%3*)<
C6)%*%3*)<31)33
+6+6%G+31'(
31%333+3+6+=%6%
G+'m3+))+3+)1+
F3+61)%+%3+
)+*%1+6+,
(+O)+n*
8)*M[K
op=DD/Mq)+.U1
;3,r-M-MK-[S--f
nB,r-M/DK\D[D
`+,Qs,SSttt'u'&A
4.9 Υπερδοσολογία
H  + + 36+ ) 3 <3 3+
)+montelukast'>++.montelukast
3)31++.+M&S33*+)
MM5+ 1+++\&S33*+
+. )   5 *+  % 
3+%3+)+'
v 6 B+ )+  3 6
 6   + +  montelukast' U 5
6+1+33mgJ/mgSkg
3+KM3<L'
;)313136*%
66+1+%++'H63
%3+)+33*<)+'
O+%3+)+621%6*+
66+montelukast5)+.3.
F.6).F3133
H)* !"%G1%31
%3'
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
7
Φαρμακοθευραπευτική κατηγορία:w6)+6+
1+*6*<.U)*1+**'
Κωδικός ΑΤC,p-xP-
;G JyeP
K
. yex
K
.ye7
K
L. 1
 % 6)1  <  6 %.
5* * *  * 3*6*' U 
3=55++G%+
JPz"yeL + * *'O+ Pz"ye %=`JPz"ye
L
 5 + )*)%+  < J5* *
***<*)*)<6)**)*)<L
      6)<3  %  J5*  *
3*6**<)**L'O+
Pz"ye    3 6)  +  3+
)1+ +' > .  + 533+ *
*55).35+.))1
3  <3 3*6*' >3 )1 . 
+ Pz"ye <    5)  3
3))3*3+<3+3+
F3+63+2<3+)1++'
(++**Pz"yeBB33
*<)*)<***3+1+6B3+'
;  !"      3)%3 )+ *3 
F31))3Pz"ye
'
>++ !"3++*+D&3
5)%3  1 yexK' {)1 313 + M
*<  3   + 1)33' C %3
5)135=)*1111
13 !"'Tmontelukast3
<G3 3 F3 633+ 5)%3+ 
)' ; montelukast )  s!|c. * 3 61
)*33*6*1+%++'
>  B*1 3. 3   montelukast * 3 
3*6 + )*)%+ J*+ 13  %L  
6.<5*)+'
>+1+.montelukast&6_B33*+.)
s!|c.B3+5<+3*G1}7~
J.KW
M.fW 51    L. 3 E8 )3 1 1
JY7}pL JMK.D yS$  -.-yS$ 51    L 
31*3311)335=)*<J=M/.W=K./W
51L'C5*335)**
 3 3  3 % *+ 63  + + 1
3%3s!|c'
@+1+B33montelukast
313**<JW51
   ) 3 523   !" 
523+.B)3}7~
,D.K-W.KW.13
5=)*<, =[.fW  M./KWL' >)  3 3
523 JM& % 6+ 3 3 3)%3  1
1L.montelukastB)1)313.
33+3+M5*3523
)%3313JW51)
 !"3+523+.)3}7~
,f.K\W
8
 -.-W. 13 5=)*1, =M[.M[  =K-.[\WL' E_ 
)  3 523.  )  < 
% montelukast +++J'DW
*<+3)135235*3
3}7~
W1.<
KMW * <  + 3)13 montelukast  3 
3L'
v B  1 3 ) 3 B)33  montelukast 3
***3+1+)1++1+
%+ +' 3+ D <  *   
1 )1 ' >_ 1 3 3.   montelukast mg
3)%633B315*3
315%*>**3+•+.%)3placebo'
O31+5+*>**3+•+++
5%*•<>**33+3+J++
1+ 633+. +. 6*. % 3%L  
5%*•<>**33+%+J++
1+ 633+  3 6%3.  3 3 
6*3%L'
C)1 B)33 3+)1+ ++++
)%+35*.%)3 placebo'CB)33
3+3+1*++33
1'
>3[5*%++3+/*+K<.
 montelukast D& 6_B 33*+. )  s!|c. 5*
331)J}7~
,[.fWK./W51
.E8Y7}pMf.\yS$f.[yS$51
L*31)335=)*192:
J=.fWr[.MW51L'
>31 *3 3 5)%3    33 J(`€L
33M5*1+J)3<33}7~
MM.--W) !"-M.KW)s!|c.+6+
+DW+++3+}7~
KK.MM$/./K$L'Z13
3 1 1 33 3+ 3+ M5* 3+
3+' C *3 3 (`€ 3 3+   3 5+
+%++J)3<33}7~
[.MfW
M/.W.+6++DW+++3}7~
f.f/
$Mf.\[$L'+%+333
+1+3+6_B33+3+'
> 3+  = B% %+ + 
5S1+1.
3   montelukast )3   s!|c.   3
315*3)  +J}7~
[.DDW  =.fKW
51*331135=)*1,
=Mf.f[WM.\W51L'
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
U633
;@ !"6)1)%1)33'4
*&.33)3)*3
JP!•L.)-<+J;!•L%31)31+
3%+ 1+' C 3 53    +
9
1)33/KW'C53+1)33
3 P!•  32   3 )%' C 6 
3 3  + +  3 1)33
***&)*+3
3+61+'
4<*D&.3P!•)M<+
3 1)33 + 1+   +  3)3 61' C3
53  3   + 1)33  f-W. 
</-W%31)33)%+'
1
; !")%\\W+*]+
 +' O )+ 1+   1+ 33+
3+.   [ =  ' 8+  + 
3  !" B 3 1  1+ 
=)6%6)%'(.)<+3
%MK<+31)333+3+.1+++
+%+'
€3+
;  !" 52 ' > +  1)33
< *.  )<+ * 5<   !"
%1+33+3+
1+'
`a$A
+++3%< <
1.    * •KD -UK. MU/  MP\  
5 !"'O+)<+ !"
<YKD-ZK.MP\.UM.MZ/.MP\
1Mx/%6**$a$A+<<
1+' C 6 * 5< 3 1 3 
 !"3'
U51
C 3   !"   .   KDS$ )
)+ 1+'8  + 1)33 3+ 3
 !". [/W 3+ )+ 13  )+ *
+D3<h.MW13%'>
1+3+53+ !"3)
.6 !"5+
*3+1+'
q3+
H333+)+)3*+.11*+
31'8++61
 B' (1   !"   5+ 
% * 3+ 36 %   
33  )1 3 )  +  61
'H)3631 !"
+5131J5)PQ$#=Y&Q‚\L'
8F3++ !"JM=/=6+3<3)
3*L.313*33)*33+63+
'C3163<3)
*&6_B33*+'
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
10
> B)+ +  )  2<. 313 +
53+5+.3Zye.3)23.6<6
)11+6%*+';3B3+2<.
3<3  B33 3 . )+
+.< *  1 *' U. 53 
+f6+331362
3<3)'>1+.63%3+
)++D&S &S3J‚M-M6+3313
62313L'
>+2*. !"33)313
)*)13)313B31
31 3   MK 6+' 8 1 *3 
*5+6.3133)3+
3%+%+3M&S &S3J‚/\6+3131
3L' > +    )%  %+
33+.%)32<6+.31331
3‚MK6+313133
313'H3131*++'
; montelukast       6) 
3)*2<*'
H3131)33montelukastsodium+
DmgSkg++.JD.mgSm
M
-.
mgSm
M
++.L6%3
)++'U133)3MD.6+3<3
31 3 ) + 1+ <+ J5  5+ D kg )
11L'
; !"B)136*B%+)+
V~Z.V~€1)66*++*+D&S &S3J
‚M=6+533313L'
; !"1%B)$a$A$a$a+.
%)$a$a+3*<'
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
E1+,
Lactose monohydrate
Microcrystalline cellulose
Croscarmellose sodium
Hydroxypropyl cellulose (E463)
Magnesium stearate
(F3:
Hydroxypropyl cellulose (E463)
Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Iron Oxide Yellow (E172)
Iron Oxide Red (E172)
IronOxideBlackJEfML
6.2 Aσυμβατότητες
11
H62
6.3 Διάρκεια ζωής
M1+
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
n3*-P'
ƒ631)%6*+
3)'
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
>blisterPASAluminiumSPVCSAluminium,
Blisters*,f.K.M[*'
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
 33 6 G 1   
%6*++%+B+'
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ AE
U)'1+M.KD/
36.U1
(
;3,M/MDK/-
Fax: 210 8016021
E-mail: bennett@bennett.gr
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
\fDS[=M=MM
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
C3<3+)3+,MKSSM
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
12